HEVES MEGYEI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

2022. 04. 25.

Paktumszervezet

A Paktumszervezet tagjai szerepet kívánnak vállalni abban, hogy folytatódjon a TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében kialakított széles körű partnerség, amely hozzájárult a megye foglalkoztatási és gazdasági helyzetét érintő problémák, igények valós, folyamatos feltárásához és megoldásához. A projekt a köz- és a versenyszférát, a megye releváns munkaerőpiaci szereplőit, foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztésben érintett és érdekelt feleit fogja össze a foglalkoztatási problémák mérséklése és a megyei gazdasági versenyképesség javítása érdekében, figyelembe véve a korábbi támogatási időszak tapasztalatait.

 

Heves Megye Foglalkoztatási Paktumának szervezete az alábbi egységekből áll:

1. Foglalkoztatási Fórum (Heves Megye Foglalkoztatási Paktuma tagjainak összessége)

2. Irányító Csoport

3. Paktum munkaszervezet (Menedzsment szervezet - Paktumiroda)

 

Foglalkoztatási Fórum

Heves megye területén működő megyei és helyi szereplők széles körű bevonása, a nyilvánosság biztosítása, a döntések megalapozása és a partnerség erősítése érdekében a Paktum Együttműködési Megállapodást aláíró Tagok Foglalkoztatási Fórumot működtetnek. A Foglalkoztatási Fórumot a Paktum Együttműködési Megállapodását aláíró vagy csatlakozó Tagok alkotják.

A Foglalkoztatási Fórum Heves Megye Foglalkoztatási Paktumának működésében javaslattevői és döntés-előkészítői jogkörrel rendelkező testület, amely konszenzussal kialakított véleményét ajánlásokban fogalmazza meg.

A Foglalkoztatási Fórum ülésein a Tagokon kívül, tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottként vesz részt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárságának munkatársa.

 

Foglalkoztatási Fórum feladatai:

a) tájékozódik a térség, különösen a megye munkaerő-piaci helyzetéről, annak alapján elemzi a felmerülő problémák okait és erről információkat szolgáltat az érdekeltek számára,

b) javaslatokat fogalmaz meg a munkaerő-piaci programokra,

c) véleményezi a megyei foglalkoztatási stratégia felülvizsgált dokumentumát és javaslatokat, ajánlást fogalmaz meg a stratégiában foglaltakkal kapcsolatban,

d) véleményezi a megyei paktum tevékenységeit,

e) ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg az éves munkaterv összeállításához és megvalósításához,

f) ajánlásokat, javaslatokat fogalmaz meg az Irányító Csoport éves munkatervére és annak végrehajtására vonatkozóan,

g) javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg a csatlakozni kívánó szervezetek csatlakozási kérelméről,

h) elősegíti és koordinálja a megyei szereplők közötti információáramlást és a kezdeményezések összehangolását a paktum célkitűzéseinek elősegítése érdekében.

 

Irányító Csoport

Az Irányító Csoport a Heves Megye Foglalkoztatási Paktumában foglaltak végrehajtásáért felelős döntéshozó szerv.

 

Irányító Csoport szavazati joggal rendelkező tagjai az alábbi szervezetek által delegált személyek:

a) Heves Megyei Önkormányzat képviselője

b) Heves Megyei Kormányhivatal képviselője

c) Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. képviselője

d) Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője

e) Egri Norma Közhasznú Alapítvány képviselője

f) Északi ASzC Pétervásárai Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium képviselője

g) Heves Megyei Szakképzési Centrum képviselője

h) Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület képviselője

 

Az Irányító Csoport elnöke a megyei paktum projektben Konzorciumvezető Heves Megyei Önkormányzat törvényes képviselője.

 

Irányító Csoport feladatai:

a) Információt gyűjt a Fórum tájékoztatása céljából.

b) Feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait.

c) Elfogadja Heves Megye Foglalkoztatási Paktumának és az Irányító Csoport éves munkatervét.

d) Elfogadja a megyei foglalkoztatási stratégia felülvizsgált dokumentumát és annak módosításait.

e) Koordinálja a saját munkatervének megvalósítását.

f) Évente beszámol az éves munkaterv teljesítéséről, valamint a következő évi munkaterv előkészítéséről.

g) Segíti a partnerségi kapcsolatok kiépítését a foglalkoztatási paktum célkitűzéseinek elérése érdekében.

h) Ellenőrzi és folyamatosan nyomon követi a Heves Megye Foglalkoztatási Paktuma célkitűzéseinek megvalósítását.

i) Véleményezi és értékeli Heves Megye Foglalkoztatási Paktuma keretében induló projekteket.

j) Jóváhagyja a Heves Megye Foglalkoztatási Paktuma munkaszervezetének (Paktumiroda) éves munkatervét.

k) Dönt a csatlakozni kívánó szervezetek csatlakozási kérelméről.

l) Elfogadja saját Ügyrendjét és annak módosításait.

m) Elfogadja saját szervezeti és működési szabályzatát, valamint annak módosításait.

n) Elfogadja a megyei foglalkoztatási stratégiára alapozott éves akciótervet.

o) A beérkező vállalkozói igények alapján javaslatot tesz a megyei paktum projektből finanszírozandó képzési szakirányokra vonatkozóan.

p) Javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Paktum szervezethez beérkező vállalkozói igények – legyen az képzés, bér- és járuléktámogatás vagy egyéb munkaerő-piaci szolgáltatás iránti igény - a megyei paktum forrásai révén kerüljenek kielégítésre, biztosítva ezzel a projekt indikátorainak teljesítését.

 

Paktum munkaszervezete (Paktumiroda)

A területi foglalkoztatási paktumok sikeres működésének egyik alapfeltétele a megfelelő felkészültségű és a megyei és helyi partnerek bizalmát élvező munkaszervezet működtetése. Heves Megye Foglalkoztatási Paktumának munkaszervezete a Foglalkoztatási Fórum munkáját, a munkaterv megvalósítását segítő szerv, amely az Irányító Csoport mellett működik, segíti annak munkáját.

Heves Megye Foglalkoztatási Paktumának munkaszervezeti feladatait Paktumiroda (Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.) biztosítja, amely szervezet a paktum operatív és szakmai végrehajtásáért felelős. A paktum munkaszervezeti feladatai nem azonosak a projekt projektmenedzsment feladataival, amit szintén az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. lát el.

 

Paktum munkaszervezetének feladatai:

a) Koordinálja a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport munkáját, Heves Megye Foglalkoztatási Paktumának keretében működő programokat, projekteket, elősegíti az Irányító Csoport által kezdeményezett projektek megvalósulását.

b) Előkészíti az Irányító Csoport részére az éves munkatervét és segíti annak megvalósulását.

c) Ellátja Heves Megye Foglalkoztatási Paktuma, a Foglalkoztatási Fórum, illetve az Irányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat (ülések összehívása, jegyzőkönyv készítése, kiküldése, a döntések regisztrálása stb.).

d) Ellátja a Foglalkoztatási Fórum és az Irányító Csoport működésével kapcsolatosan felmerülő összes, egyéb feladatot.

e) Segíti a Heves Megye Foglalkoztatási Paktumának tagjai, illetve a megyei és helyi szereplők közötti kapcsolattartást.

f) Biztosítja Heves Megye Foglalkoztatási Paktumában folyó munka és az eredmények sajtónyilvánosságát.

g) Nyomon követi és értékeli Heves Megye Foglalkoztatási Paktumának eredményeit.

h) Ellátja a projekt költségvetésében rá nevesített egyéb szakmai tevékenységeket.

i) Ellát minden olyan - a Heves Megye Foglalkoztatási Paktumában foglaltak megvalósítására irányuló - tevékenységet, amellyel a Foglalkoztatási Fórum vagy az Irányító Csoport megbízza.