Jegyzőkönyv

 

Készült:  2007. szeptember 28-án a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme

Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné, Balázs József, Barna László, Barabásné Czövek Ágnes, Bátka László, Beer Ferencné, Buda Sándorné, Csáki Zsigmond, Danyi Sándor, Deé András, Dr. Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Fótos Dániel, Hangrád Lajos, Hiesz György, Hudák Tamás, Karsai Ferenc, Kontra Gyula, Kovács József, Kómár József, Laminé Antal Éva, Dr. Lénárt András, Merczel József, Oroszlán Lajosné, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, Szabó Ádám, Szabó Gyula, Szombati Lajos, Dr. Tatár László, Tóbi János, Török Margit, Tuza Gábor, Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna, Verebélyi György, Vince János közgyűlési tagok, Dr. Sass Barna Attila aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak.

 

Távolmaradását bejelentette: Herman István közgyűlési tag (aki az ülés második részében megérkezett). 

 

Sós Tamás:

 

Köszöntötte a Közgyűlés tagjait, a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. A határozatképesség megállapításához kérte a közgyűlési tagokat, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 tagja van jelen. Az ülés határozatképes.

 

Ezt követően a napirendek elfogadását kérte.

Elmondta, hogy Hiesz György az MSZP frakcióvezetője megkereséssel élt, mely szerint a Pénzügyi Bizottság külső tagja, Domoszlai Ákos munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni feladatát és helyette Nyerges Pált delegálják külső bizottsági tagként. Javasolta, hogy első napirendként ez kerüljön megtárgyalásra. Ezzel a kiegészítéssel kérte a meghívóban szereplő napirendek elfogadását.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal, egyhangúan a következő napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend előtt:

- Napirend előtti hozzászólások.

- Elnöki jelentés.

- Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Napirend:

I.  Személyi rész

1.            A Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága külső bizottsági tagságáról történő lemondás, illetve új külső bizottsági tag megválasztása.

2.            Javaslat a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony igazgatói állásának betöltésére.

3.            Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet gazdasági igazgatói állásának betöltésére.

4.            Javaslat az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsági tagságának betöltésére.

II.            Rendelet-tervezetek

5.            Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (VI.29.) HMÖ rendelet módosítására.

6.            Javaslat a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.23.) HMÖ rendelet módosítására.

6/a.   Független könyvvizsgálói jelentés a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése módosításának felülvizsgálatáról.

7.            Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.15.) HMÖ rendelet módosítására.

8.                        Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosításáról szóló 12/1993. (XII.17.) HMÖ rendelet módosítására.

III.     Előterjesztések

9.                        Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. év I. félévi gazdálkodásáról.

9/a.   Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló felülvizsgálatáról

10.       Javaslat a 2007. évi felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok módosítására.

11.       Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítására.

12.       Javaslat a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger dolgozói létszámának bővítésére és a létszámbővítés pénzügyi fedezetének biztosítására.

13.       Javaslat a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger Alapító Okiratának módosítására.

14.       Javaslat a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya dolgozói létszámának bővítésére és a létszámbővítés pénzügyi fedezetének biztosítására.

15.       Javaslat a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony dolgozói létszámának bővítésére és a létszámbővítés pénzügyi fedezetének biztosítására.

16.       Javaslat a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola közös fenntartásáról Hatvan Város Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás módosítására.

17.       Javaslat a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására.

18.       Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához.

19.       Javaslat új együttműködési megállapodás megkötésére a francia Loire-Atlantique megyével.

20.       Beszámoló a HMÖ Idősek Otthona Eger szakmai tevékenységéről, valamint pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól.

21.       Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségügyi állapotáról.

IV.    Felvilágosítás-kérések

V.     Kérdések

VI.    Bejelentések

 

VII.   Zárt ülés

22.    Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés által alapított díjak adományozására.

23.    Javaslat személyi térítési díj elleni fellebbezés elbírálására.

 

Sós Tamás:

 

Napirend előtt:

- Napirend előtti hozzászólások.

 

Török Margit:

 

Köszöntötte az Idősek Világnapja alkalmából az időseket, akik egyedül élnek, akik ma is aktív segítői a családnak, nevelik az unokáikat, akik nélkül nem lenne lehetőség, hogy családjának tagjai aktívan részt vegyenek a munkás életben. Köszöntötte azokat, akik örök elégedetlenek, akik örökösen intrikálnak, akik 70 évesen meg tudnak élni 36 ezer Ft-os nyugdíjukból, akik a dolgozóknak mindig szerényen, csendes szóval mondják, hogy gyerekek volt ez rosszabb is. Köszöntötte az időseket, akik 42 éves munkaviszony után 44.200 Ft-os nyugdíjból élnek. Minden nemzedék élete egykicsit olyan, mint a homokóra. A homokszemek lefutnak a felső részből az alsó részbe, mindegyik máskor, mindegyiknek saját története van, de egyiknek sincs története a többiek nélkül. Tőlük örökölték ezt az országot, ezt a megyét, tanulták meg a nyelvet, amellyel – reméli – előbb-utóbb szót értenek egymással. Ők hordozták vállaikon az egész országot, kemény munkával kerestek benne kenyeret, építettek hajlékot, neveltek gyermekeket. Amikor eljött az idő, a stafétabotot átadták. Feladatunk, hogy vállainkat tartsuk oda, és ahogy Pál Apostol írja, fussuk meg a pályát. Szent István jó ezer évvel ezelőtt elrendezte az ország sorsát. Fiának, Imrének azt hagyta örökül, hogy ki-ki a saját korának megfelelő dolgokban forgolódjon, az ifjak a fegyverben, a vének a tanácsban. Másik helyen azt mondja, hogy őseink követése foglalja el a királyi méltóságban a nyolcadik helyet, mert aki megveti, amit megszabtak atyái, elődei, az isteni törvényekre sem ügyel. Ezért kérik, hogy minden mesét mondjanak el múltjukból gyermekeiknek, unokáiknak, meséljék el, hogyan udvaroltak, táncoltak, mindent a hétköznapjaikból.

Egy 86 éves amerikai asszony mondta, hogy az élet mindig előtted van, csak a jövővel érdemes foglalkozni. Mindig lesz könyv, amit elolvashatsz, barát, akivel elbeszélgethetsz, lesz naplemente, amelyben gyönyörködhetsz, és talán egy kutya, akit elvihetsz sétálni.

Nagyon jó egészséget kívánt minden idős ismerősüknek, barátaiknak, mindenkinek.

 

Buda Sándorné:

 

A Szocialista Frakció nevében az Idősek Világnapja alkalmából köszöntötte a szépkorúakat Juhász Gyula szavaival: Az ember megszépül, ha eljön az öregség. Száraz tekintetében kihuny a vak mohóság, a kapzsiság, szelíden pislog az emlékvilága. A keze nem szorul ökölbe, de simogatóan, békésen pihen meg az ifjúság fején és vállain. A haja őszén megcsillan mosolygón a való fény, mint a havas mezőkön, melyek fölött a kéklő végtelen van. Halk léptei nem sietnek és gyakran megállnak egy kedves arcnál, egy hervadt virágnál, egy pohár bornál és egy jó zenénél. Az ember sokszor megszépül, ha eljön az öregség. Hadd szépüljek meg én is.

Az ENSZ 1991. óta nyilvánította október elsejét az Idősek Világnapjává és azóta minden évben megemlékeznek a szépkorúakról. 1999-et az Idősek Évének szentelte a világ, és az ENSZ nagyszabású rendezvénysorozattal ünnepelte szerte a világon, központba helyezve a méltóságteljes öregkort, törekedve arra, hogy az időseket visszaintegrálja a gazdaságba. Európában az aktív munkaerő csökkenése miatt egyre nagyobb hangsúlyt kap az idősek foglalkoztatása, segítve a teljes értékű élet fenntartását.

A 2001-es népszámlálás szerint Magyarországon minden ötödik ember időskorúnak számít, betöltötte 60. életévét. Területi megoszlásban legnagyobb az arányuk Budapesten és a kistelepüléseken. A nemek közti arány a nők javára 61 %. Az előző népszámláláshoz képest erősen csökkent a többgenerációs családok száma. Az idős emberek többsége egyedül, vagy másik idős emberrel él együtt. Az öregedő társadalom új kihívásokat teremt a szociális ellátások területén. Magyarországon a diplomás és érettségizett idősek nem esnek ki a munkaerőpiacról, a kevésbé iskolázott idősek esélyei egyre rosszabbak. Mivel a társadalom 1/5-éről van szó, feladat az aktív, méltó, élhető élet biztosítása számukra.

Arany János szavaival fejezte be hozzászólását.

Végezetül munkás, vidám öregséget kívánt az Idősek Világnapja alkalmából mindenkinek.

 

Sós Tamás:

 

Mindannyiuk nevében gratulált az Abasári Önkormányzatnak, mert tegnap az Idős-
barát Önkormányzat címet vehették át Lamperth Mónika miniszter asszonytól, illetve Bajnai Gordon miniszter úrtól.

Büszkék arra, hogy a Megyei Önkormányzat 2005-ben Idősbarát Önkormányzat címet kapott az elsők között.

Elmondta, hogy október 11-én megyei ünnepségen köszöntik az időseket.

 

Verebélyi György:

 

Napirend előtti mondanivalója a bizalomvesztés. A rendőrség maradék tekintélyével próbáljanak rendet tenni, mert nem járható út, hogy Sirokban 140-160 km-rel száguldoznak egyesek és amikor számon kérik, elküldik őket azzal, hogy a főkapitány úrral teniszezik a főnöke. Ennek legyen vége. Nem csak trafipax van. A rendőrségnek van számos eszköze, az igazoltatás, és próbáljanak rendet tenni. Előre is megköszönte a segítőkész támogatást.

 

Mondanivalójának másik témája a Leader-program. Néhány évvel ezelőtt kistérségek, kisebb csoportok jöttek létre. Ezzel kampányolt pl. a miniszterelnök úr is ésaz akkor még nem megválasztott országgyűlési képviselő is. 100 millió Ft volt a tét, de a pénzt nem találják. Jó lenne, ha segítenének a pénz megtalálásában. Civil szervezetek, önkormányzatok és vállalkozók adtak be pályázatot, majd megkapták az értesítést, hogy nyertek, de szerződéskötés soha nem jött létre. Az első találkozás óta már majdnem a harmadik évben járnak. Újabb összejövetelt kezdeményezett a Pétervásárai Kistérségben az FM, ahol néhány fiatal jelenlétében elmondták, hogy milliárdos nagyságrendű támogatási rendszerről van szó. Amikor megkérdezték, hogy mennyi önerő szükséges, nem tudtak válaszolni. Kérte, hogy az FM készítse fel a kiküldött tisztségviselőket. Nemcsak ő járt így, hanem más civil állampolgár is ugyanezen véleményének adott hangot.

Elnök úr egyben ennek a térségnek az országgyűlési képviselője is, így jól tudja, hogy a bélapátfalvi gyár, a recski kőbánya, a parádsasvári üveggyár megszűnt, a siroki fémművek is átstrukturálódott. Valóban voltak fejlesztések, pl. egy hat km-es út a bükkszéki tetőn és néhány ABC épült fel. A munkaerő átstrukturálódott, pl. egyik helyen 6 munkaerő státusa megszűnt, a másik helyen 6-7 embert vettek fel, de ezzel új munkahelyet nem létesítettek.

Az újságban megjelenteket is felolvasta: több hiánypótlási kérelem után az értesítést is megkapták a pályázók, aminek örültek. Az örömbe üröm is vegyült, mert a megítélt támogatást a mai napig nem utalták át, sőt a támogatási szerződés aláírásáig sem jutottak el. A legtöbb helyen az önkormányzatok előlegezték meg az összegeket a különböző programok lebonyolítására és abban bíztak, hogy mára visszakaphatják a pénzüket. Erről azonban egyelőre semmi biztosat nem tudnak. Ott sem tudtak mondani. Egy példát mondott, hogy a térségben egy szülő a felsőfokú végzettségű gyermekének nem talált állást. Ha nem is tudnak gazdasági programmal üzemet, gyárat létesíteni, de használják ki a maradék idegenforgalmi lehetőségeket, mint Egerszalók, Szilvásvárad, Sirok, Bükkszék térsége. Hassanak oda, hogy valóban történjen fejlesztés a térségben.

Kérte Elnök urat, hogy értékteremtő, munkahelyteremtő beruházáshoz adják a pénzt, ne matyó hímzésre, dáridóra, mert ez történik és nem más.

 

Sós Tamás:

 

Tegnap kapta a jelzést, hogy ilyen hozzászólásra kerül sor, ezért igyekezett utána nézni. A konkrét ügyből is látszik, hogy milyen nehéz adminisztrációs rendszer alapján lehet EU-s pénzekhez hozzájutni. Elmondta, hogy ez egy utófinanszírozás. A Leader program mostani tanulsága szerint sokkal ütemesebben, kellő körültekintéssel, tanulva a tapasztalatokból, az irányító hatóságnak át kell gondolni ezeket. Látszik, hogy igyekeznek minden leszabályozni. Az EU-s pénzek kifizetése nagy körültekintéssel történik. Ennek menetrendje a következő: június 13-ig az irányító hatóság kötelezettségvállalása a nyertes pályázatok kiértesítése. Augusztus 31-ig a szerződéskötés a mezőgazdasági és vidékfejlesztési hatóság részéről. Szeptember a szerződéskötési dokumentumok hiánypótlása és folyamatos szerződéskötés. A hiánypótlás után október végére ígérte az irányító hatóság, hogy az eljárási rendszer szerinti szerződéskötések le fognak zárulni.

Örül, hogy létrejöttek a Leader-csoportok térségi vezetőségei. A Polgári Frakció részéről Tuza Gábor is részt vesz ebben, ők döntöttek a kiírásról, arról, hogy azok fejlesztésre, vagy másra szólnak.

A Pétervásárai Kistérséget illetően elmondta, hogy 4 évvel ezelőtt Észak-Magyarország 24 kistérsége közül hátulról a 3. helyen voltak, míg az elmúlt évben feljöttek a 16. helyre a különböző gazdasági mutatók alapján.

Nem vitatja, nagyon sok a probléma, a gond, de az eredményeket is el kell ismerni.

 

- Elnöki jelentés

 

Kérte az elnöki jelentés tudomásul vételét.

Megállapította, hogy a Közgyűlés tudomásul vette az elnöki jelentést.

 

- Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

- Kérte az elnöki hatáskörben átruházott döntésekről szóló beszámoló elfogadását, melyben 316 határozatról van szó.

Megállapította, hogy a Közgyűlés elfogadta a beszámolót és  a következő határozatot hozta:

 

142/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Megyei Közgyűlés Elnöke által átruházott hatáskörben hozott - előterjesztés szerinti - 316 személyi térítési díjat megállapító határozatot jóváhagyja.

 

                                   Felelős:          Sós Tamás

                                                           Heves Megyei Közgyűlés elnöke

                                   Határidő:        azonnal

 

- Kérte a Pénzügyi Bizottság jelentésének elfogadását.

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés elfogadta a jelentést és a következő határozatot hozta:

 

143/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 54/2007. (IX. 13.) Pénzügyi Bizottsági határozatot az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

 

Felelős:         Dr. Benkár József

                        Heves Megye Főjegyzője

Határidő:       azonnal

 

- Kérte az Oktatási és Művelődési Bizottság jelentésének elfogadását.

Megállapította, hogy a Közgyűlés elfogadta az Oktatási és Művelődési Bizottság jelentését és a következő határozatot hozta:

 

144/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az Oktatási és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 15/2007. (VI.13)-tól 29/2007(VI.13)-ig számozott és a 38/2007. (VIII.29.)-től 57/2007(VIII. 29.)-ig számozott Oktatási és Művelődési Bizottsági határozatokat az írásbeli előterjesztéseknek megfelelően jóváhagyja.

 

Felelős: Dr. Benkár József

                                       Heves Megye Főjegyzője

Határidő: azonnal

 

Kérte a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság beszámolójának elfogadását.

Megállapította, hogy a Közgyűlés elfogadta a beszámolót és a következő határozatot hozta:

 

 

 

 

145/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megyei Közgyűlése a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 30/2007.(VI.8.), 32/2007.(VI.8.) valamint 35/2007/VI.29 számú határozatait az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

 

Felelős: Dr. Benkár József

             Főjegyző

Határidő: azonnal

 

Ezt követően a szokásoknak megfelelően köszöntötte a Heves Megyei Rendőrfő-kapitányság képviselőjét, Kakuk György urat, akinek szóbeli tájékoztatója van az elmúlt ülésen elhangzottakkal kapcsolatosan.

 

Kakuk György:

 

Először Verebélyi György képviselő úr felvetésére reagált. A közlekedési morál nemcsak Heves megyében, nemcsak Sirokban, hanem az egész országban hagy kívánnivalót. Ígérte, hogy a közeljövőben fokozott közúti ellenőrzést fognak tartani a térségben. Elmondta, hogy a főkapitány úr nem teniszezik, nem kell mindenkinek, mindent elhinni.

 

Az elmúlt ülésen két képviselő tett észrevételt.

Ferencz Ervin képviselő úr észrevételezte, hogy Hevesaranyos, Bátor, Egerbocs, Szúcs, Egercsehi, Bekölce térségében nincs körzeti megbízott, emiatt a balesetek, bűncselekmények száma növekedett. Megvizsgálták és megállapították, hogy jelentősen nem nőtt a bűncselekmények száma, aggodalomra nincs ok. Történtek intézkedések a felvetésre. Július 16. óta van a térségnek körzeti megbízottja Olajos Norbert személyében, akit a térség polgármestereinek is bemutattak. 2008. január 1-től tudják ezt a helyzetet véglegesen megoldani. Bíznak abban, hogy ez a helyzet rendeződni fog. Köszönte Bátor Község Önkormányzatának, hogy szolgálati lakást fog biztosítani és körzeti megbízotti iroda kialakítása is folyamatban van, mely tudomása szerint egy hónap múlva átadásra is kerül.

Szeptember 26-án az Egri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedési Osztályvezetője, a helyettesítésre kijelölt körzeti megbízott és a kmb. csoport vezetője a Hevesaranyosi Polgárőrség alakuló ülésén résztvett, melyen a képviselő úr megjelent.

 

Fótos Dániel képviselő úr is tett észrevételt az elmúlt ülésen a Turandai városrész körzeti megbízottjával kapcsolatosan. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság vezetője megvizsgálta a kérdést. A kmb. hivatal 2007. január 1-vel jött létre és az ott dolgozó kolléga 820 órát dolgozott. Közös szolgálatban volt a helyi polgárőrséggel és a közterületfelügyelőkkel. Kitűzésre került az iroda telefonon történő elérhetősége és a fogadóóra is. Az I. félévben 2 állampolgár jelentkezett különböző problémával. Ez a városrész az átlagtól problémásabb rendőri szempontból, ezért a kapitány úr intézkedett a helyettesítés megoldására. Bűnügyi, közbiztonsági akciók voltak a térségben. A hírlapban is megjelent a kábítószerfogás, ami ott lett realizálva. A kapitányság vezetője soron kívül fogadja azokat az állampolgárokat, akik ebből a városrészből keresik fel észrevételeikkel.

 

A főkapitányság vonatkozásában jelenleg 32 státusz nincs betöltve, 22 fő áll egészségügyi felülvizsgálati eljárás alatt és 28 fő tölti a felmentési idejét. 82 fő hiányuk van az aktív szolgálati létszámból, ami ilyen kis megyében jelentős problémát okoz.

 

Kérte a testület tagjait, hogy amennyiben helyi problémát észlelnek, úgy soron kívül keressék fel a rendőrkapitányságok vezetőit, ne halogassák a következő közgyűlésig. A kapitányságok vezetői soron kívül állnak a testület tagjai rendelkezésére.

Az elmúlt héten a füzesabonyi térség polgármesterei értékelték a kapitányság elmúlt évi tevékenységét, megállapításaikról levelet írtak a főkapitányság vezetőjének. A Heves Megyei Hírlapban is megjelent cikk pozitívumokat tartalmaz a rendőri munkáról.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, vegyék tudomásul az elhangzottakat.

 

Tuza Gábor:

 

Most tudatosult benne, hogy 80 ember hiányzik a rendőrség állományából, amit sajnál. Mindent el kellene követni a parlamenti képviselőknek, hogy ez a hiány megszűnjön. Támogatni kellene a közbiztonságot, a rendőrséget.

 

Egy hónap már eltelt az iskolakezdéstől. Szeptember környékén mindig kéri a rendőrkapitányságot, a körzeti megbízottakat, polgárőröket, hogy az iskolák környékére megerősített figyelmet fordítsanak a közlekedés, a közbiztonság, illetve a gyermekek védelme szempontjából. Kérte most is - annak ellenére, hogy kevesebben vannak -, fordítsanak komoly figyelmet erre.

 

Verebélyi György képviselő társa is felvetette a problémát. Nem konkrétan siroki, hanem megyei, országos probléma is a quad, vagy homokfutó. Információi szerint törvénymódosítás készül a kis segédautók - melyek sebessége a 40 km-t nem haladhatja meg - rendszámmal történő ellátására. A rendszám alapján azok nyomon követhetők lesznek, ugyanakkor a nagy teljesítményű quadok – melyek 100 LE-sek – letarolják az erdőt, a nemzeti parkokat. Sirokban is látott már quadot járdán közlekedni, ami halálos veszélyt jelent.

Kérte az országgyűlési képviselőket, hogy amennyiben lehetséges, ezeket a járműveket is vonják rendszám-kötelezettség alá, mert így nyomon lehetne követni. Kérte, hogy ilyen törvénymódosítást terjesszenek be, mert ez egyre jobban elszaporodik és egyre nagyobb veszélyt jelent.

 

Sós Tamás:

 

Megköszönte a tájékoztatót és kérte, vegyék tudomásul.

 

1./ napirend:

A Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága külső bizottsági tagságáról történő lemondás, illetve új külső bizottsági tag megválasztása.

 

Elmondta, hogy Domoszlai Ákos úr munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni a bizottsági tagságot, ezért helyére Nyerges Pál urat kívánja delegálni az MSZP frakció.

Kérdezte Hiesz Györgyöt, az MSZP Frakció vezetőjét, kíván-e szólni. A válasz nem volt.

Kérte, szavazzanak.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Az informatikus kollégák kérése, hogy minden jelenlévő közgyűlési tag szavazzon, mert enélkül nem működik a rendszer. Ezért újra indítják a szavazást.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal, 8 tartózkodással (3 közgyűlési tag nem vett részt a szavazásban) a következő határozatot hozta:

 

146/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés a Pénzügyi Bizottság külsős tagjának Domoszlai Ákos helyére 2007. október 1. napjával Nyerges Pált megválasztotta.

A Közgyűlés megköszönte Domoszlai Ákos eddig végzett munkáját.

 

                        Felelős: Sós Tamás

                                      Közgyűlés Elnöke

                        Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

A Közgyűlés nevében megköszönte Domoszlai Ákos eddig végzett munkáját és gratulált Nyerges Pál megválasztásához.

 

Ezután Nyerges Pál a Közgyűlés előtt letette az esküt, melyet a Közgyűlés Elnöke olvasott elő:

 

„Én …. Nyerges Pál… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Heves megye javát szolgálatom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen.”

 

2./ napirend:

Javaslat a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony igazgatói állásának betöltésére.

 

Dr. Lénárt András:

 

A Közgyűlés pályázatot hirdetett a tulajdonában és fenntartásában működő Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony igazgatói állására, amely
nyugdíjazás folytán üresedett meg. 9 pályázat érkezett be. Az előkészítő bizottság értékelte a beérkezett pályázatokat és a 9-ből 8 pályázatot alkalmasnak talált a bírálatra. 1 pályázat nem felelt meg a pályázati kiírási feltételeknek, melyet a pályázó tudomásul vett. A pályázatok közül négy pályázatot nagyon jónak értékelt a bizottság és sorrendiség nélkül ajánlotta elfogadásra az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak, mely szeptember 14-én ülésezett. A Bizottság átnézte a pályázatokat, meghallgatta a jelölteket. Nagyjából hasonló álláspontra helyezkedtek, kifejezve, hogy nagyon jó pályázatok érkeztek be. Az előkészítő bizottság ajánlásának megfelelően a 4 pályázatból hármat alkalmasnak találtak. Ezt kiegészítették egy pályázattal, így ugyancsak 4 pályázat került a javaslatba.

A bizottság nem tudott és nem is akart állást foglalni, ezért kérik, hogy a pályázók 2-2 percben bemutatkozhassanak.

Nem megelőlegezve a szavazás végeredményét, az Egészségügyi Bizottság nevében megköszönte Szabó Edina megbízott igazgató asszony eddigi munkáját.

Kérte a Közgyűlést, hogy legjobb tudásuk szerint értékeljék a pályázatokat és hozzák meg a jó döntést.

 

Sós Tamás:

 

A bizottság elnökének javaslata alapján a következő sorrendben kapnak bemutatkozási lehetőséget 2-2 percben a jelöltek:

- Nyeste Sándorné,

- Szabó Edina,

- Takácsné Szigeti Ilona,

- Tóth Erzsébet.

 

Nyeste Sándorné:

 

Köszönte, hogy eddig eljuthatott. A pályázatához nem szeretne semmit hozzáfűzni. A Közgyűlésnek jó döntést kívánt. Győzzön a jobbik.

 

Szabó Edina:

 

10 éve dolgozik az otthonban. Ápolóként kezdte, a különböző munkaterületeken végighaladva alkalma volt a szakma minden egységét megismerni. A nyugdíjba vonult Szabó Mihályné igazgató asszony által kialakított szemléletet követendőnek tartja. Az elmúlt 8 hónap alatt igyekezett az intézmény zavartalan működését biztosítani. Szeret csapatban dolgozni. Megbízott igazgatóként a szervezési, vezetési feladatokat kihívásnak tekintette.

Megköszönte a Közgyűlés bizalmát, támogatását, az Egészségügyi és Szociális Iroda, valamint a volt igazgató asszony segítségét.

 

Takácsné Szigeti Ilona:

 

A pályázatát nem kívánja kiegészíteni. Megköszönte a Közgyűlésnek, hogy az intézmény igazgatói állására pályázhatott.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a kérdéseket, észrevételeket, véleményeket.

Elmondta, hogy döntéshozatali folyamat részesei. Az érvényben lévő rendelkezések szerint a bíráló bizottság és az Egészségügyi és Szociális Bizottság is véleményt mondott.

 

Fótos Dániel:

 

Ügyrendi felvetése van. Ne csak a megyei közgyűlés bizottságai mondjanak véleményt, hanem a dolgozói érdekképviseletek is. Fel lehetne tenni a kérdést, hogy részükről akar-e valaki véleményt megfogalmazni.

 

Krizsó Mihály:

 

Elmondta, hogy ápolóként dolgozik az intézetben, de a közalkalmazotti tanácsnak is a tagja. Az intézmény dolgozói nevében megköszönte a közgyűlésnek, hogy az elmúlt 8 hónapban olyan személyt bíztak meg az intézmény vezetésével, aki már 10 éve dolgozik ott, aki ápolóként kezdte és a ranglétrát bejárva fokozatosan jutott előre, van ismerete az intézmény életével, működésével kapcsolatosan. A dolgozók körében szóbeli felmérést készített és a megkérdezettek 85 %-a elégedett a jelenlegi vezetéssel, nem szeretnék, ha az igazgató személyében változás lenne. A nyugállományba vonult igazgató asszony nagy figyelmet fordított az utánpótlás kérdésére, támogatást nyújtott a dolgozók tanulmányaihoz, tudatosan készülve arra, hogy egy-egy vezetői állás megüresedésekor legyen olyan ember, aki betölti ezeket a pozíciókat.

Intézetükben most nagy változások lesznek. Az intézetvezető főnővér nyugállományba vonul, jelenleg felmentését tölti, a gazdasági vezető szintén nyugállományba készül, október 1-től lesz kinevezett igazgatója az intézménynek.

 

Kérte a Közgyűlést, hogy ezeket a szempontokat és az elmúlt 8 hónap munkáját is vegyék figyelembe a döntésük meghozatalakor.

 

Sós Tamás:

 

Ezen hozzászólás alapján kérdezte a bizottság elnökét, hogy az érdekvédelmet bevonták-e véleményező bizottságba, Krizsó Mihály úr kapott-e lehetőséget véleményének elmondására a bizottsági vélemény kialakításakor?  

 

Dr. Lénárt András:

 

Természetesen bevonták, nemcsak az érdekképviseleteket, hanem a Magyarországi Szociális Ápolók Szövetségének képviseletét is. Krizsó Mihály úr ott volt, elmondta véleményét. Közösen alakították ki az előkészítő bizottság véleményét, de most is itt vannak a jelöltek között. Ismerik véleményüket.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Problémája az előterjesztéssel kapcsolatosan, hogy egy zárójeles mondat szerint meg lehet tekinteni a pályázatokat. Jobb lett volna, ha minden képviselő megismerhette volna azokat és nemcsak a bizottság lehetősége lett volna. Nem igazán tudják eldönteni így, mert egyetlen mondat sincs az előterjesztésben, hogy mit tartalmaznak a pályázatok. Nem az a dolguk, hogy beutazgassanak Egerbe és az irodáról kérjék ki a pályázatokat. Ő nem is tudta volna megtenni, mert külföldön is volt.

Szeretnék, ha a jövőben a pályázatokat megkaphatnák, megismerhetnék. Meggyőződése szerint talán még SZMSZ ellenes úgy dönteni előterjesztésről, hogy a pályázati anyagokat a közgyűlés tagjai - a bizottsági tagok kivételével - nem ismerhették meg.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Elmondta, hogy kipostázták az anyagot az SZMSZ-nek megfelelően. Ez 10 napja volt. Ha bárki jelezte volna a kérést a Jogi Irodának, elküldték volna, leggyorsabban e-mailban. Nem volt érdeklődés a közgyűlési tagok részéről. Ha kérték volna, elküldik.

 

Sós Tamás:

 

A határozati javaslatban ABC sorrendben szerepelnek a jelöltek. Javasolta, hogy így szavazzanak. Először az a/ javaslatról, Nyeste Sándornéról szavazzanak, ha megkapja a többséget, akkor ő kerül kinevezésre, ha nem, haladnak tovább.

Kérdezte, hogy ez így elfogadható-e?

Aljegyző úr és a közgyűlési tagok részéről is elfogadható volt.

 

Kérte a határozati javaslat a/ pontja alapján Nyeste Sándornével kapcsolatos szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 19 igen, 4 nem szavazattal, 16 tartózkodással nem választotta meg Nyeste Sándornét igazgatónak.

 

Kérte a határozati javaslat b/ pontja alapján Szabó Edinával kapcsolatos szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 3 igen, 13 nem szavazattal és 19 tartózkodással
(4 fő nem szavazott) nem választotta meg Szabó Edinát igazgatónak

 

Kérte a határozati javaslat c/ pontja alapján Takácsné Szigeti Ilonával kapcsolatos szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 9 nem szavazattal, 5 tartózkodással (4 fő nem szavazott) megválasztotta Takácsné Szigeti Ilonát igazgatónak.

 

Több közgyűlési tag kérésének megfelelően kérte a határozati javaslat d/ pontja alapján Tóth Erzsébettel kapcsolatos szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 18 igen, 5 nem szavazattal, 14 tartózkodással (2 fő nem szavazott) nem választotta meg Tóth Erzsébetet igazgatónak.

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés kinevezte Takácsné Szigeti Ilonát az intézmény igazgatójának, melyhez a Közgyűlés nevében gratulált és jó munkát kívánt.

A Közgyűlés nevében megköszönte Szabó Edina eddigi munkáját.

 

Így a Közgyűlés 21 igen, 9 nem szavazattal, 5 tartózkodással (4 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta:

 

 

 

147/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet  3.§ (3) bekezdése b) pontja alapján 2007. október 1-től határozatlan időre Takácsné Szigeti Ilonát kinevezi a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony intézménybe közalkalmazottá, szociális munkatárs munkakörbe.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4), valamint a 10.§ (1) bekezdés b) pontja, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet  3.§ (3) bekezdése alapján 2007. október 1-től – 2012. szeptember 30-ig terjedő öt év határozott időre Takácsné Szigeti Ilonát bízza meg a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony igazgatói teendőinek ellátásával.

 

3.      Magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap (19.600,- Ft) 250 %-ában, pótlékkal növelt havi illetményét 310.000,- Ft-ban állapítja meg.

 

Felelős: Sós Tamás

                          Heves Megyei közgyűlés Elnöke

            Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

3./ napirend:

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet gazdasági igazgatói állásának betöltésére.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

2007. szeptember 13-án ülésezett a szakmai bizottság a kórház gazdasági igazgatói pályázatával kapcsolatosan. A bizottság tagja volt Dr. Magyar István az érdekképviselet részéről, Nagy Árpád gazdasági szakember, Dr. Sebes Gábor a kórház igazgatója, aljegyző úr és Ő. A pályázatokat áttanulmányozták, meghallgatták a pályázókat. A 3 pályázónak ugyanazokat a szakmai és személyes jellegű kérdéseket tették fel. Így pl. egyik pályázó sem egri, ezért hogyan kívánja megoldani a munkahely és a lakóhely közötti közlekedést, illetve át kíván-e költözni Egerbe; minden pályázónak van munkahelye, ezért mi motiválta a munkahely-változtatási szándékukat; mennyit tud a kórház jelenlegi helyzetéről, kért-e és kapott-e konkrét adatokat; hogyan érti a kontrolling rendszert; hogyan kívánja kialakítani a vezetői információs rendszert; milyen elképzelései vannak arról, hogy a kórház gazdaságilag stabilizálódjon; milyen elképzelése van a főorvosi karral való kapcsolattartásra. A válaszok alapján a bizottság kialakította véleményét és 4:1 arányban Bodnár Krisztinát javasolja a közgyűlésnek.

Ugyanezen a napon tartotta ülését a Pénzügyi Bizottság, ahol mindhárom pályázó megjelent. A Pénzügyi Bizottság többségi véleménnyel – figyelembe véve a pályázatokat – szintén Bodnár Krisztinát javasolta első helyre a szakmai programja és a
bizottság előtt elhangzottak alapján. A szakmai programja jó, dinamikus, jól felkészült. Remélik, hogy jól választottak szakmailag. Díjazták, hogy frissességet, új módszereket hozhat. Tisztában van azzal – mindhárom pályázó, de leginkább ő -, hogy munkájának a gyógyító munkát kell segíteni. Bíznak abban, hogy a lehetőséggel élni tud, valóban egy jó és a gyógyító munkát megalapozó munkát tud végezni a kórházban.

 

Ezek a bizottsági ülések, döntések nem titkosak voltak, ezek motiválhatták a másik két pályázót, hogy visszavonják pályázatukat. Így egy pályázó maradt, akit mindkét bizottság javasolt.

 

Sós Tamás:

 

Köszöntötte az ülésen jelenlévő Bodnár Krisztinát. Érdeklődött, kíván-e szólni. A pályázó nem kívánt szólni.

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Ismeretei szerint és az előterjesztésben is olvasható, hogy a közlönyben meghirdetett pályázati felhívás alapján szeptember 3-ig kellett volna benyújtani a pályázatot. Bodnár Krisztina pályázata szeptember 7-én lett beiktatva. Ez azt jelenti, hogy harmadika után érkezett be a pályázat, mert nem gondolja, hogy 4-5 napig tart az iktatás a hivatalban.

Kérdezte, hogy érvényes-e Bodnár Krisztina pályázata? Határidőben érkezett-e a hivatalba - mert ellenkező esetben a pályázat érvénytelen –, vagy pedig 3-a után, mert akkor meg kell állapítania a Közgyűlésnek a pályázat érvénytelenségét.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Többekben felvetődött ez a kérdés. Asztalos Dezsőnével áttekintették az aktát, kitértek erre a részletre is és megállapították, hogy augusztus 31-én lett ajánlott, tértivevényes, elsőbbségi küldeményként postára adva. Ez a Magyar Posta, hét napig hozta a küldeményt. Határidőben lett benyújtva.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Az SZMSZ szerint kétszer kérdezhet. Ezért még egyszer megkérdezi, hogy a beérkezés vagy a feladás dátuma számít? Értelmezése szerint ahogyan a kiírás tartalmazza, a beérkezés dátuma számít nem pedig a feladás dátuma. A pályázónak erre figyelni kell, ez egy kockázati tényező, ennyivel előbb kell feladni, de a mai világban az e-mail és egyéb formában is megoldható, hogy ilyen probléma ne adódjon.

Még egyszer megkérdezte: - a pályázati kiírás szerint a beérkezés határideje, nem pedig a feladás határideje a 3.-a – érvényes-e a pályázat? Véleménye szerint nem érvényes.

 

Verebélyi György:

 

Kérdezte, hogy mi történik, ha holnap fog beérkezni egy ilyen ajánlott küldemény? Le fogják „söpörni”? Valahol határt kell szabni és törvényes rendnek kell lenni.

 

Dr. Tatár László:

 

Aljegyző úrtól kérdezte, hogy pályázati kötelező kritérium volt-e a három éves vezetői gyakorlat? Különösen arra való tekintettel, hogy egy pályázóról van csak szó.

 

Asztalos Dezsőné:

 

Valóban így volt. A Pénzügyi Bizottság tagjaként számára furcsa volt, hogy az utolsó pillanatban kapták meg a bizottsági ülésen Bodnár Krisztina pályázati anyagát, ha valójában a beérkezés szeptember 7-én történt. Csütörtökön volt a bizottsági ülés. A szakmai bizottsági tagok miért nem kapták meg a pályázati anyagot?

Valóban volt Aljegyző úrnál, de semmilyen következtetést nem vontak le azzal kapcsolatosan, hogy érvényes, vagy érvénytelen a pályázat. Megnézték, hogy az Egészségügyi Közlöny mikor jelent meg, meddig kellett beadni a pályázatot és a borítékon mi a pecsét dátuma.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Másodszor vetődött fel a közgyűlési tagok részéről – indokoltan -, hogy nem kapták meg a pályázatokat, nem lett kiküldve, kellemetlen helyzetbe hozva a bizottságot, mert az ülés elején időt kellett adni Bodnár Krisztina pályázatának átnézésére. A közgyűlési tagoknak joguk van arra, hogy megkapják a pályázatokat. A hivatalnak az a dolga, hogy tegye rá a lemezre és ne az legyen, hogy ha a közgyűlési tag végig akarja olvasni, akkor jelentkezzen. Ezek az anomáliák akkor nem vetődtek volna fel.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Tudomásul vette a hivatal a képviselők kérését, legközelebb a teljes pályázati anyagokat ki fogják küldeni valamennyi érintett bizottságnak.

 

Mikor kell érvényesnek tekinteni egy pályázatot? Általános eljárásjogi gyakorlat az, ha postán adják fel és a postai feladás a határidőn belül történik, akkor az határidőben benyújtott pályázatnak minősül. Jelen pályázati kiírás is benyújtási határidőt állapított meg.

 

A kiírásban valóban szerepel a 3 éves vezetői gyakorlat. Ez jogszabályi előírás, miniszteri rendelet határozza meg. Viszont a miniszteri rendelet ad egy olyan lehetőséget, hogy az intézmény első számú vezetője kérelmezheti a fenntartótól, hogy tekintsen el ettől a gyakorlati időtől. A határozati javaslat 2./ pontja ezért tartalmazza azt a szöveget, hogy a főigazgató kérését méltányolja a Megyei Közgyűlés és Bodnár Krisztinát felmenti a 3 éves kötelező vezetői gyakorlat alól, amiből fél év hiányzik.

 

 

Sós Tamás:

 

Tájékozódása szerint nemcsak a Bíráló Bizottság, hanem az Egészségügyi és Szociális, a Pénzügyi és az Ügyrendi Bizottság is támogatta a javaslatot.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Az új SZMSZ szerint kétszer 1 percben kérdezhet és utána kétszer 4 percben hozzászólhat. Ezért nem szeretné, ha az ülést vezető Elnök úr lezárná a vitát.

Vannak olyan kivételek a közigazgatási perekben, ahol 30 napon belül kell beérkeznie a fellebbezésnek, kifogásnak. Általánosan igaz az, amit Aljegyző úr mondott, de vannak kivételes eljárások, ilyen a közigazgatási per, a közigazgatási eljárásban ez nem igaz. Továbbra is csak eljárásjogilag tudja mondani – mivel nem ismeri a pályázatokat, azért sem kíván szólni e tekintetben -, hogy ez a pályázat érvénytelen. Győzze meg Aljegyző úr az ellenkezőjéről.

 

Verebélyi György:

 

Aljegyző úr azt mondta, hogy a főigazgató úrnak lehetősége van ettől a jogszabálytól - a 3 éves vezetői jogviszonytól - való eltekintést kérni. Ezek szerint már előre tudták, hogy kit fog a főigazgató úr támogatni? Ez nem más, mint „mutyizás”. Látnok volt? Hogyan működik ez az egész?

 

Sós Tamás:

 

Kérte, hogy ne mondjon ilyet másra a képviselő úr. Ő mindig kínosan ügyel arra, hogy másra ezt a szót ne mondja alaptalanul. A bíráló bizottságban lehetősége volt Sebes Gábor igazgató úrnak résztvenni. Kérte, hogy adják meg a vezetőnek a lehetőséget, hogy véleményt mondjon, kivel kíván együtt dolgozni.

 

Merczel József:

 

A bizottsági ülések óta eltelt két hét. Ez idő alatt a főigazgató adott egy ilyen kérelmet.

 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy szeretné lezárni a vitát. Az Aljegyző úr által elmondottak megnyugtatóak, törvényesen járnak el. Megnyugtató számára, hogy a kolléganő szakmai alkalmasságát nem vitatták, közvetlen főnöke támogatja, eddigi életútja pedig erre feljogosítja. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 11 nem szavazattal, 4 tartózkodással (3 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta:

 

148/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4), valamint a 10.§ (1) bekezdés b, pontja, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek az egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 233/2000.(XII.23.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján 2007. november 1. napjával kezdődően határozatlan időre

 


Bodnár Krisztinát bízza meg a HMÖ Markhot Ferenc Kórház - Rendelőintézet gazdasági igazgatói teendőinek ellátásával.

Vezetői pótlékát a pótlékalap (19.600,-Ft) 150 %-ában, pótlékkal növelt havi illetményét 500.000,-Ft-ban állapítja meg.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva felmentést ad Bodnár Krisztinának a három éves vezetői gyakorlat alól.

 

Felelős: Sós Tamás

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: Azonnal

 

Sós Tamás:

 

Gratulált Bodnár Krisztinának és jó munkát kívánt.

 

 

4./ napirend:

Javaslat az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsági tagságának betöltésére.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Elmondta, hogy ismét egy személyi kérdésről kell dönteni a közgyűlésnek, amelyben érintett a közgyűlés egyik tagja. Idézte az Ötv. 14. § (2) bekezdését, hogy amennyiben a képviselőtestület tagja érintett egy ügyben, akkor kizárható a szavazásból. Volt már ilyen. Először azt kell megszavazni, hogy Alelnök asszony szavazhat-e az őt érintő személyi ügyben és ha igen, azt követően kerüljön sor a végső szavazásra.

 

Fótos Dániel:

 

A szavazást meg lehet azzal előzni, hogy Alelnök asszony azt mondja, nem kíván résztvenni a szavazásban.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, hogy járjanak el életszerűen.

Az Aljegyző úr által elmondottak szerint szavazzanak. Először abban kért szavazást, hogy Alelnök asszony szavazhat-e az őt érintő kérdésben.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 20 igen, 13 nem szavazattal, 6 tartózkodással nem zárta ki Alelnök asszonyt a szavazásból.

 

 

Sós Tamás:

 

Kérte, aki egyetért azzal, hogy Beer Ferencnét javasolják az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Felügyelő Bizottsági tagjának, szavazzon.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 5 nem szavazattal, 10 tartózkodással (3 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta:

 

149/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése Beer Ferencnét javasolja az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság Felügyelő Bizottsága tagjává.

 

2.      A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat képviseletében eljárva a az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaság taggyűlésében támogassa Beer Ferencné Felügyelő Bizottsági taggá történő megválasztását.

 

Felelős: Sós Tamás

                 Közgyűlés Elnöke

Határidő: Azonnal

 

Sós Tamás:

 

Alelnök asszonynak jó munkát kívánt,  Merczel József Alelnök úrnak pedig megköszönte az ottani tevékenységét.

 

Merczel József:

 

Ügyrendi kérdésben kért szót. A szavazás nagyon érdekes dolgokat mutat. A Fidesz Frakció úgy gondolja, hogy a személyi kérdések csak a Szocialista Frakcióra tartoznak. Az ilyen jellegű személyi kérdések előzetes egyeztetés alapján lettek felosztva és a Fidesz Frakció tagjai is kaptak ilyen megbízásokat.

Kérte, gondolják végig ezt az álláspontot, ha az ilyen típusú magatartást a másik oldal is magáévá teszi, a közgyűlés munkáját ellehetetlenítik.

 

Dr. Tatár László:

 

Visszautasította Merczel József Alelnök úr ilyen típusú észrevételét. Semmilyen személyi egyeztetés nem volt. A kormányzó többség, akinek meg van a minősített többsége, azt ültet az FB székbe, akit akar. Nem volt semmilyen egyeztetés.

 

Fótos Dániel:

 

Csatlakozni szeretne. Nem véletlenül tette az előbbi javaslatát. Pontosan ez a probléma. Egy ilyen nem számottevő kérdésben miért nem lehet megtenni ezt a gesztust? Ez totális bizalmatlanság. Az előterjesztést megszavazta volna, ha Alelnök asszony azt mondja, hogy nem kíván résztvenni a szavazásban. Nincs akkora tétje ennek a dolognak.

 

 

Sós Tamás:

 

Harmadik verziót mondott. Kezdeményezni fogja a törvényhozásban, hogy ilyen helyzetekbe ne hozzák magukat. Tapasztalják, hogy ha különböző ügyeket meg akarnak oldani, ilyen formai és nem tartalmi dolgokkal próbálják magyarázni. Ez így nem szerencsés.

 

5./ napirend: 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (VI.29.) HMÖ rendelet módosítására.

 

Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és számos egyeztetés is történt.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Előterjesztői kiegészítést tett a kiküldött anyaghoz.

A Közgyűlés 1./ napirendként megválasztotta Nyerges Pált a Pénzügyi Bizottság külső tagjának. Az SZMSZ 2. sz. mellékletében fel vannak sorolva a bizottságok személyi összetételei. A Pénzügyi Bizottság személyi összetételénél Domoszlai Ákos helyett Nyerges Pál neve kerüljön.

 

Kiosztott anyagként az 1. sz. melléklet a megyei önkormányzat intézményeinek felsorolását tartalmazza úgy, hogy amelyik intézmény számmal rendelkezik, az önállóan gazdálkodó intézmény, amelyik alatta van – jellel, az részben önálló és a fölötte lévő intézményhez van csatolva. A 9., 10. és 11. pont elírásra került. A helyes szöveg a kiosztott anyagban feketével szerepel a 9., 10. és 11. pontban. A júniusi közgyűlésen az intézményracionalizálási napirend elfogadásakor döntött a közgyűlés ezekről a gazdasági integrációkról. Nem új dolog, hanem annak a közgyűlési döntésnek az átvezetése.

 

Kontra Gyula:

 

A vita lezárása előtt utolsóként a szakmai bizottság elnökeként kíván szólni.

 

Sós Tamás:

 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Az új SZMSZ szerint először a bizottság véleményét kell ismertetni és utána van lehetőség kérdésre, észrevételre.

 

Kontra Gyula:

 

Meggyőződésük, hogy az előzőnél lényegesen jobb és alkalmasabb lesz az alkotmányuk, ezért néhány helyen még módosítanák az írásban kiküldött anyagot.

Az 1. §: a bizottság egyhangú véleménye, hogy fogadják el, tehát változtassák meg az eredetit.

A 2. §-ra a bizottság 6:4 arányú többségi szavazattal nemet mondott.

A 3. §-ra szintén 6:4 arányban mondta a bizottság, hogy nem.

A 4. §-nál az a/ változatra 4 támogató szavazat volt, míg a többségi vélemény (6 igen) a b/ változatot támogatja. Kiegészítő javaslat szerint ne az ülés kezdése előtt egy órával történjen írásban a napirend előtti hozzászólási igény leadása, illetve a szó kérése, hanem 24 órával előbb. Ezt 6:4 arányban fogadta el a bizottság.

Az 5. §-nál a bizottság véleménye 6 többségi szavazattal nem.

A 6. §-nál 6 többségi véleménnyel nemet mondott a bizottság.

A 7. §-t 10 szavazattal javasolja a bizottság, hogy igen.

A 8. §-nál 6 igen és 4 nem szavazat a bizottság véleménye.

A 9.§-nál 6 szavazattal nem a bizottság javaslata.

A 10. §-nál elmondta, hogy már az új mellékletet értelemszerűen fogadták el. A 2. sz. mellékletet pedig módosítani javasolják 10 igen szavazattal. Lényege a következő: Az Ötv. kötelez arra, hogy a kisebbségnek átadott vagyont fel kell sorolni. Maradjon, hogy milyen hrsz. alatti épületet engedett át a köztestület, de az ingóságok felsorolása a leltárba kerüljön és az ne képezze a melléklet részét.

Javasolják, hogy Nyerges Pál neve kerüljön be a bizottsági összetételbe, mert megszavazták.

 

A hivatal állásfoglalást kért a bizottságtól. Szabályozták a meghívóval nem rendelkezők hozzászólásának lehetőségét. Kérték: abban foglaljanak állást, hogy a képviselőtestület nyilvános ülésén hogyan járjanak el. Kérdés, hogy a köztestület ülésén az, aki nem rendelkezik meghívóval, anyaggal, önállóan kezdeményezheti-e napirend megtárgyalását és kérheti-e felkészületlenül az abban történő vélemény, állásfoglalás kialakítását? Azt javasolták, hogy ennek érdekében ne változtassák meg az alapokmányt. Javaslatuk szerint a Hivatal Ügyrendjéhez hasonlóan, ahol meg van határozva kinek, mikor van ügyfélfogadása, a közgyűlés vezetésének, az elnöknek és az alelnököknek havonta meghatározott, konkrét időpontban célszerű lenne meghirdetni a fogadóórát és ezeket az ügyeket kezelni lehetne. A közgyűlés vezetése el tudja dönteni, hogy mely kérdésekben szükséges a napirendre tűzés, ahol az érintett személy a közgyűlés előtt elmondhatja véleményét.

A bizottság véleménye, hogy ne változtassanak az SZMSZ-en.

 

Deé András:

 

Kontra Gyula úr utolsó gondolatához kapcsolódva megfontolandónak tartja, hogy adjanak lehetőséget Heves megye polgárainak úgy, mint a települési önkormányza-
tok, ahol hozzászólási jeggyel lehetőség van a közgyűlés végén, a napirendek után olyan kérdések felvetésére, ami a megye érdekeit érinti. Nem szabad megtagadni a lakosságtól ezt a lehetőséget. Be lehet vezetni egy szűrőt, hogy ne „tyúkperek” kategóriáival foglalkozzanak a felszólalók. A lehetőséget a demokrácia adja meg annak, hogy aki közérdeket érintő kérdést akar feltenni, az lehetőséget is kapjon.

 

Sós Tamás:

 

El tudja képzelni, hogy legyen lehetőség véleményt nyilvánítani, de ennek valamilyen rendszerét a Hivatal találja meg. Kérte Aljegyző úr véleményét.

 

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

A júniusi közgyűlésen nyújtott be módosító indítványokat. Azok közül jött egy-kettő vissza. Visszautalva, hogy mi komoly, szerinte a bizottsági ülés is komolytalan volt, mert a szakmai dolgokat úgy is megszavazzák a többségben lévők.

„Úttörők” lesznek a megyei közgyűlés kapcsán, mert a törvényi maximumot határozzák meg a megyei népszavazás ügyében. Úgy látja, hogy a közgyűlés, a szocialista többség nagyon fél a népszavazástól és a legmagasabb 25 %-ot próbálja meg beépíteni. Ez azt jelenti, hogy 80 ezer körüli aláírás kell a megyei népszavazáshoz, míg az országoshoz 200 ezer. Ez eléggé érdekes momentum. Semmi kétsége, meg lesz a 21 szavazat Ambrus úr tevékenysége révén. Ilyen értelemben ez a módosító javaslat politikai és nem szakmai ízű, míg a többi az lett volna, de tudják, hogyan működik a szűrő.

 

Szombati Lajos:

 

A hozzászólási jeggyel kapcsolatosan elmondta, hogy számára átgondolatlannak tűnik, mert ki fogja eldönteni, hogy ki szólhat, mi az a közérdek. Heves megye lakosságának van olyan lehetősége, hogy megkeresik a képviselőket, akiknek elmondhatják közérdekű problémáikat. A képviselő el tudja dönteni, ha önmaga nem akkor a pártja segítségével, hogy az közérdekű-e vagy sem. Fél, hogy így parttalanná válik a dolog, ezért nem kellene helyt adni ennek. A képviselők vállalják fel a közérdekű problémák eljuttatását a közgyűlés elé.

 

Kontra Gyula:

 

Sajnálja, hogy felhozta a második kérdést, de 9:1 arányban szavaztak róla és most nem is képezi a mai napirend tárgyát.

Nem ért egyet képviselőtársa véleményével, mely szerint komolytalan volt az ülés tárgyalása. Meggyőződése szerint egy ülés tárgyalási komolyságát nem az határozza meg, hogy az én véleményemet fogadják-e el, vagy sem, hanem az, hogy milyen felkészülten, mi módon és hogyan fejtik ki véleményeiket. Politikai vita zajlik természetesen, politikai köztestületben vannak.

Nem mondta, hogy komolytalan a képviselő asszony indítványa, ahol az Ötv. által biztosított elnöki jogokat szerette volna csökkenteni. Arra mondták többségi szavazattal, hogy nem. Nem más kifejezést használt, azt mondta, hogy nem ért vele egyet. Nem volt komolytalan az ülésük.

 

Török Margit:   

 

Megérti a helyzetet. Polgármesterként eljött egy község érdekében a közgyűlésre, szót kapott és döntött a közgyűlés. Kérte, hogy politikai okoktól bizonyos fokig próbáljanak eltekinteni, mert mindenkinek a demokrácia egy bizonyos vonulatán kell menni. Ha megkérdezné a képviselőket, hogy a napból mennyi időt töltenek különböző elfoglaltságaikkal, nem tudja, milyen gyakran találkoznak polgármesterekkel, alpolgármesterekkel, képviselőkkel, állampolgárokkal.

Kérte, hogy a politikai okokon lépjenek túl. A megyei közgyűlésre a ’90-es évek elején a polgármesterek is kaptak meghívót. Most nem kapnak. Ne mondják, hogy ha idejön valaki, nem adnak neki szót. Az más dolog, hogy nem válaszolnak azonnal a kérdésre, de hogy szót ne adjanak a közgyűlésen, amikor azért ülnek itt, hogy a lakosságnak jó legyen, az nem tisztességes.

Kérte a közgyűlést, adják meg a lehetőséget a meghívóval nem rendelkezőknek, hogy szólhassanak jegy és minden nélkül, a szót elnök úr megadhassa. Nem nagyon jönnek állampolgárok, jöhetnének többen is.

 

Verebélyi György:

 

Sporthasonlatot mondott. Ha egyik frakcióhoz sem tartozik, aki szólni kíván, mit csináljon? Menjen haza? El szeretné mondani véleményét, de az nem egyezik sem a Fidesz-ével, sem az MSZP-ével, akkor mit csináljon, melyik önkormányzati képviselőnek mondja el kérdését? Ki fogja az ő érdekét képviselni? Mert vannak ilyen állampolgárok is.

 

Sós Tamás:

 

Úgy látja, hogy döntésközeli helyzetbe kerültek. A §-ok mentén haladhatnak és aztán a Kontra Gyula úr által felvetett kérdésben szavazhatnak.

 

Kontra Gyula:

 

A teremben jelenlévők azzal állhatnak fel, hogy nem kérhetnek szót, mivel nem rendelkeznek meghívóval, anyaggal. Kérte, hogy olvassák el a hatályos SZMSZ-t. Tanácskozási joggal rendelkező meghívottak a napirend tárgyalása során legfeljebb 1 alkalommal 3 percben kaphatnak szót a kérdés felvetésére. Ez azokra vonatkozik, akik meghívót kaptak. Aki az ülésen nem tanácskozási joggal vesz részt, hanem bejön pl. az utcáról, de részére az ülést vezető elnök megadja a szót, az előterjesztőhöz legfeljebb 3 percben kérdést intézhet, véleményt nyilváníthat és a vitában résztvehet. Nem tartja magát tisztességtelennek, de lassan a vitában egymást minősítik és nem az anyagról tárgyalnak. A jelenleg hatályos SZMSZ szerint, aki bejön a terembe szót kérve, a napirend kapcsán elmondhatja véleményét.

 

Dr. Tatár László:

 

Ő is emellett foglal állást. A Megyei Közgyűlés ülései nyilvánosak, bárki bejöhet állampolgári jogon. Úgy gondolja, hogy állampolgári jogon, nemcsak a napirendhez kapcsolódóan, az ülés végén szót kaphat az állampolgár. Erre a demokrácia szellemében joga van. Rossznak tartaná azt a gyakorlatot, hogy a civil társadalom, az állampolgárok csak pártok képviseletében szólalhatnának meg. A civil társadalomnak adják meg a lehetőséget, hogy a saját önszerveződésük folytán hogyan fejezi ki önmaga problémáit, milyen problémával jelentkezik.

 

Sós Tamás:

 

Javasolta, hogy a §-ok mentén haladjanak.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

A legutóbbi hozzászólással kapcsolatosan elmondta, hogy a frakcióval nem egyeztettek, azt az SZMSZ-ben elő kellene készíteni. Ezt a felvetést így nem lehet kezelni, nem lehet jól beépíteni szerkezetileg az SZMSZ-be. Valóban meg kell határozni, hogyan akarnak az állampolgároknak hozzászólási jogot adni akkor is, ha nem egy napirendhez kívánnak szólni. Ezt a frakciókkal egyeztetni kell, meg kell határozni egy olyan szakaszt, ami illeszkedik, mert egy szóbeli elmondás alapján nem tudja a hivatal sem megfogalmazni. Nem is tartanak ott, hogy egy ilyen jogi előkészítő munkát ilyen szinten folytassanak és ad-hoc megfogalmaznak egy olyan szabályt, ami esetleg nem alkalmazható.

Javasolta: azt határozzák meg, hogy a frakciók vizsgálják meg ezt és hozzanak egy előterjesztést, melyet a hivatallal egyeztetnek és a következő ülésen vitassák meg, majd döntsenek róla.

 

Sós Tamás:

 

Ezzel kapcsolatosan az Ügyrendi Bizottság elnökének véleményét kérte.

 

Kontra Gyula:

 

Nem zárkózik el egy ilyen javaslat elől. Ki kell érlelni azt, de meggyőződése szerint az SZMSZ-be ez más helyen is belefér. Javasolta, hogy érleljék ki, utána pedig a bizottságok vitassák meg, majd kerüljön vissza a közgyűlés elé. Ezzel a hivatalnak adtak munkát.

 

Sós Tamás:

 

Hasonlóképpen jártak el, mint a legutóbb. Nagyon sok javaslatot kaptak, foglalkoztak vele. Gyakorlatilag fél éve formálják az SZMSZ-t. Kérte, hogy a mindennapi ügyek tárgyalásakor is sikerüljön kompromisszumot kötni. Köszönte Kontra Gyula úr kompromisszumos javaslatát.

A szavazást §-onként kérte.

1. §: A bizottság igent mondott. Kérte, szavazzanak.    

Megállapította, hogy a Közgyűlés 34 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással elfogadta.

2. §: A bizottság nemet javasol. Kérte, szavazzanak.

         Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen, 20 nem szavazattal, 5 tartózkodással nem fogadta el.

3. §: A bizottság ismételten nemet mondott. Kérte, szavazzanak.

         Megállapította, hogy a Közgyűlés tagjai közül 19 fő igennel, 19 fő nemmel szavazott.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Elmondta, hogy 21 szavazat, minősített többség szükséges. Így marad az eredeti szöveg.

 

Sós Tamás:

 

4. §: Kérdezte, hogy elfogadható-e ha a b/ változatról szavaznak. A bizottság a kiegészítéssel együtt a b/ változatra mondta, hogy igen. (A Közgyűlés elfogadta a b/ változatról történő szavazást.)

         Kérte, szavazzanak.

         Megállapította, hogy a Közgyűlés tagjai közül 20 fő igennel és 18 fő nemmel szavazott.

        

         Jelezte, hogy Hangrád Lajos úr rossz gombot nyomott meg. Az SZMSZ szerint lehet ismételt szavazást kérni.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Az SZMSZ szerint újra lehet szavazni.

 

Dr. Tatár László:

 

Véleménye szerint új szavazást akkor lehet kérni, ha ügyrendi értelemben a fontosságát megindokolják.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 3 nem szavazattal (14 fő nem vett részt a szavazásban) elfogadta.

 

5. §: A bizottság nemet javasol. Kérte, szavazzanak.

         Megállapította, hogy a Közgyűlés 17 igen, 20 nem szavazattal, 1 tartózkodással nem fogadta el.

 

6. §: A bizottság szintén nemet javasol. Kérte, szavazzanak.

         Megállapította, hogy a Közgyűlés 18 igen, 20 nem szavazattal nem fogadta el.

 

7. §: A bizottság igent javasol. Kérte, szavazzanak.

         Megállapította, hogy a Közgyűlés 33 igen, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.

 

8. §: A bizottság igent javasol. Kérte, szavazzanak.

         Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 16 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.

 

9. §: A bizottság nemet javasol. Kérte, szavazzanak.

         Megállapította, hogy a Közgyűlés 18 igen, 20 nem szavazatával nem került elfogadásra.

 

10. §: A bizottság igent mondott. Kérte, szavazzanak.

         Megállapította, hogy a Közgyűlés 32 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta.

 

11. §: A bizottság igent mondott. Kérte, szavazzanak.

         Megállapította, hogy a Közgyűlés 30 igen, 4 nem szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta.

 

A szavazás alapján a Közgyűlés a következő rendeletet alkotta:

 

13/2007. (IX.28.) HMÖ rendelet

 a Heves Megyei Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2007. (VI.29.) HMÖ rendelet módosításáról

 

1. §

 

A 10/2007. (VI.29.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) 19. § (3) bekezdése és a (4) bekezdés első mondata helyébe a következő szövegrész kerül:

 

„19. §

(3) Az elnöki jelentés, beszámoló és tájékoztató fejezetet tartalmaz:

 

a.) A beszámoló tartalmazza a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának rendjét, melynek keretében kell számot adni a feladat végrehajtás módjáról, ennek során szükségesség váló intézkedésekről, azok eredményéről. Ismertetni kell, ha a végrehajtásnak akadálya volt és azt nem lehetett elhárítani. Ennek alapján kell javaslatot tenni a határozat kiegészítésére, illetve módosítására.

 

b.) A tájékoztató része továbbá az önkormányzat, az intézmények és a hivatal folyamatos működésével összefüggésben – a közgyűlés két ülése között – tett intézkedésekről szóló tájékoztatás, illetve a testület döntését igénylő javaslatok, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntések.

 

(4) Az állampolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a közgyűlési előterjesztésekbe.”

 

2. §

 

„A 24. § (1) és (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„(1) I. A napirendi pontok tárgyalása előtt – az elfogadott napirendben nem szereplő, de különös fontosságú, vagy halaszthatatlan ügyben legfeljebb 3 perces időtartamban a közgyűlés tagjai felszólalhatnak. A hozzászólási szándékot a témakör megjelölésével az ülés meghirdetett kezdési időpontja előtt legkésőbb 24 órával írásban, a tárgy és cím megjelölésével be kell jelenteni az ülést vezető elnöknek, vagy a főjegyzőnek.”

 

„(2) A napirend előtti hozzászólásra vonatkozó bejelentésből ki kell tűnnie, hogy az önkormányzat szempontjából a felvetés miért minősül különösen fontosnak, illetve halaszthatatlannak. A napirend előtti hozzászólás jogát a közgyűlés elnöke adja meg vagy utasítja el rövid szóbeli indokolással. Az elnök által elutasított képviselőnek a közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel megadhatja a szót.”

 

3. §

 

Az 50. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„(3) Az alelnök tevékenységéről rendszeresen beszámol az elnöknek.”

 

 

4. §

 

A 68. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„(1) Megyei népszavazást a helyi önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező választópolgárok legalább 25%-a kezdeményezhet, ebben az esetben a közgyűlés köteles kiírni a megyei népszavazást.”

 

5. §

 

A R. 3. sz. melléklete és 9. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek az 1. és 2. sz. melléklete lép.

 

6. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Sós Tamás sk.                                            Dr. Benkár József sk.

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                            Heves Megye Főjegyzője

 

 

1. sz. melléklet

 

A Heves Megyei Önkormányzat intézményei

 

1.      Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium,

3000 Hatvan, Vécsey u. 2/a.

-         Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani, Pedagógiai Szakszolgálati

Intézmény, 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.

-         Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

3000 Hatvan, Balassi B. u. 36.

2.      Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 3300 Eger, Szalapart u. 81.

-     Arany János Általános Iskola és Szakiskola, 3300 Eger, Iskola u. 3.

-     Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 3300 Eger, Klapka Gy.u. 10.

-     Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Egységes

      Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató, 3300 Eger, Cifrakapu u. 28.

-     Tardosi Ifjúsági és Sporttábor 3323 Szarvaskő, Tardos külterület

-     HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona 3300 Eger, Szalapart u. 84.

3.      József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3200 Gyöngyös, Kócsag u.36-38.

-     Petőfi Sándor , Egységes Gyógypedagógiai Módszertani, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény 3200 Gyöngyös, Petőfi u. 67.

4.   Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola

3200 Gyöngyös, Katona J. u. 2-4.

5.   Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium,

3200 Gyöngyös, Thán K. u. 1.

6.   Gárdonyi Géza Színház 3300 Eger, Hatvani kapu tér 3.

-     Harlekin Bábszínház 3300 Eger, Bartók B. tér 6.

7.      Heves Megyei Múzeumi Szervezet 3300 Eger, Vár u. 1.

-     Heves Megyei Levéltár 3300 Eger, Mátyás király u. 62.

8.      Heves Megyei Pedagógiai Intézet 3300 Eger, Szarvas tér 1.

-     Bartakovics Béla Megyei Művelődési Központ 3300 Eger, Knézich K. u. 8.

9.      HMÖ Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona, 3360 Heves, Fő u. 63.

10.  HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona 3390 Füzesabony, Tábor u. 52.

11.  HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete 3399 Andornaktálya, Rákóczi u. 289.

-     Benedek Elek Általános Iskola 3360 Heves, Fő út 94-96.

12.  HMÖ Idősek Otthona 3291 Vámosgyörk, István k. u. 1.

-     HMÖ Idősek Otthona 3015 Csány, Csillag u. 27.

-     HMÖ Szent Kamill Idősek Otthona 3000 Hatvan, Kórház u. 3-5.

13.  HMÖ Idősek Otthona 3233 Mátraháza, Üdülő telep 4.

-     HMÖ Idősek Otthona 3244 Parádfürdő, Kossuth u. 378.

14.  HMÖ Idősek Otthona 3300 Eger, Petőfi u. 26/b.

-     HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete 3346 Bélapátfalva, Petőfi u. 25.

15.  HMÖ Hétszínvirág Gyermekotthona 3300 Eger, Dobó tér 6/a.

-     HMÖ „Négy kincs” Gyermekotthona 3021 Lőrinci, Erőmű tér 32.

-     HMÖ Gyermekotthona 3250 Pétervására, Szent Márton u. 21.

-     HMÖ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 3300 Eger, Dobó tér 6/a.

16.  Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, 3000 Hatvan, Balassi B. u. 17.

17.  Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 3300 Eger, Kossuth L. u. 16.

18.  HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet 3300 Eger, Széchenyi u. 27.

19.  Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, 3000 Hatvan, Bajcsy Zs. u. 6.

20.  Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u.9.

21.  Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás 3384 Kisköre, Kossuth L. út 8.

 

2. sz. melléklet

 

 

A Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat

ingyenes használatába adott ingatlan köre

 

I. Ingatlan

 

A Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező, az egri 4967 hrsz. alatt felvett, Eger, Kossuth Lajos út 9. szám alatti ingatlan „C” épületének földszint 23. számú irodahelyisége.

 

II. Ingóságok

 

A Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába adott ingóságok körét külön leltári jegyzék tartalmazza.

 

 

Ezután szünet következett.

 

Sós Tamás:

 

6. napirend:

Javaslat a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.23.) HMÖ rendelet módosítására.

6/a.   Független könyvvizsgálói jelentés a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése módosításának felülvizsgálatáról.

 

A költségvetési rendelet módosítását előzetesen valamennyi bizottság megtárgyalta és alkalmasnak találta az előterjesztést a közgyűlési megvitatásra.

A rendelet módosítása a 2007. június 30-ig ténylegesen bekövetkezett változások I. negyedévi módosított előirányzatokon történő átvezetését tartalmazza. Ez az idei második módosítása a költségvetésünknek.

Az összes változás 288,5 millió Ft-os, amely az I. negyedévi módosított költségvetés 1,6 %-os növekedését jelenti. A módosítások következtében az önkormányzat költségvetési főösszege 18,5 milliárd Ft-ra emelkedett.

Kiemelte a hiány összegének közel 137 millió Ft-os csökkentését, amelyből 100 millió Ft a működési hiány, 37 millió Ft pedig a fejlesztési hiány mérséklését jelenti.

A független könyvvizsgálói jelentés is alátámasztja a jogszabályi előírások betartását és az adatok valóságtartalmát.

 

Kérte a fentiek alapján az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

 

Elmondta, hogy a szokásoknak megfelelően a Pénzügyi Bizottságnak szóbeli kiegészítése van.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A bizottság véleményét mondta elsősorban. A bizottság is azokat tartotta fontosnak kiemelésre, amit Elnök úr is elmondott. A költségvetési rendelet 4. §-ban beterjesztett, a köztisztviselőket, ügykezelőket megillető szociális, jóléti, valamint kegyeleti támogatásokról szóló módosításnál a bizottság 4 igen, 4 nem szavazattal nem tudott dönteni. Ezért kérte Elnök urat, hogy ezt a pontot külön tegye fel szavazásra. Elsősorban mérlegelték, hogy a jelenlegi önkormányzati pénzügyi helyzetben az intézményeknél milyen további támogatásokat, vagy könnyítéseket tudnak adni.

A bizottság 7 igen és 1 nem szavazattal a rendeletmódosítást elfogadásra javasolja, valamint tudomásul vételre a független könyvvizsgálói jelentést.

 

Balázs József:

 

Nem a rendelet költségvetési részéhez szólt, hanem bele van bújtatva egy olyan §, amely a köztisztviselőknek adható juttatást 10 %- kal emeli. Véleménye szerint maradjon a jelenlegi szabályozás, a 30 és 10 %. Elmondta indokait is. Az önkormányzatok többsége az elmúlt évben rendkívüli nagyságrendű létszámleépítést hajtott végre, különböző juttatások kerültek megvonásra. Pl. az étkezési juttatás, amely valamennyi intézményt érintett. Kérte ezért, hogy ebben az évben maradjon meg a jelenlegi bérbeállási szint és maradjon a korábbi rendelet. Vegyék figyelembe a közszférában lévő hatásokat. Kiemelnek egy kört, akinek adnak. A többi 3 ezer dolgozó? Ők is jól dolgoznak, nekik is járna többletjuttatás.

Kérte, hogy az intézményrendszer dolgozóit is egységes elvek alapján próbálják képviselni.

 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy a két hozzászólás szinkronban van. A bizottság a 4. és 5. §-nál a korábban megállapítottakat javasolja. Ezért először a Pénzügyi Bizottság által megfogalmazottak feletti szavazást kérte.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A bizottság azt kérte, hogy a 4. és 5. §-sal kapcsolatosan külön szavazzanak. Aki elfogadja, igennel, aki nem fogadja el, az nemmel szavaz vagy tartózkodik. Nem volt módosító javaslata a bizottságnak, azt kérték, hogy külön szavazzanak e két §-ról.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a 4. és 5. §-sal kapcsolatos szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 1 igen, 9 nem szavazattal és 28 tartózkodással nem fogadta el a 4. és 5. §-t.

 

Kérte a napirend egésze feletti szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 1 nem szavazattal és 16 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

 

14/2007. (IX. 28.) HMÖ rendelet

a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007. (II. 23.) HMÖ rendelet módosításáról

 

1. §

 

Az 2/2007. (II. 23.) HMÖ rendelet ( továbbiakban R. ) 1.§-a az alábbiak szerint módosul:

„1. §                bevétel főösszege                              17.616.188 ezer Ft

               kiadás főösszege                               18.233.797 ezer Ft

               hitelfelvétel összege                                920.434 ezer Ft

                  hiteltörlesztés összege                            302.825 ezer Ft”

 

2. §

 

(1) A R. 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

„(2)                                                                                        Adatok ezer Ft-ban

 

Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele            1.939.425

Önkormányzat sajátos működési bevétele                                      2.536.903

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                 30.284

Központi költségvetési támogatás                                                   5.474.665

Támogatás értékű bevételek                                                             7.101.105

  Ebből: OEP finanszírozás                                                                6.032.506

Átvett pénzeszközök                                                                                91.768

Kölcsönök visszatérülése                                                                          5.000

Előző évi pénzmaradvány                                                                     437.038”

 

(2) A R. 2.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„(4)                                                                                        Adatok ezer Ft-ban

 

Önkormányzati költségvetési szervek működési

kiadásai                                                                                             14.774.922

Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai                     70.178

Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai           277.794

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai                                     1.059.265

Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai                     44.247

Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai        1.661.618

Támogatásértékű kiadások                                                                  121.552

Átadott pénzeszközök                                                                             91.979

Kölcsönök nyújtása                                                                                    9.827

Hitelkamat                                                                                                 40.000

Tartalékok                                                                                                 35.000

Pénzmaradvány tartalék                                                                          47.415”

 

(3) A R. 2.§ (5) bekezdése a következőre változik:

 

„(5) A 2007. évi költségvetés általános tartaléka 5.000 ezer Ft.”

 

(4) A R. 2.§ (6) bekezdése a következőre változik:

 

„(6) A 2007. évi költségvetés működési céltartalékának összege 30.000 ezer Ft, amelyből az áremelkedések bevételi kiesések évközi fedezete 15.000 ezer Ft, intézményi pályázati saját erő 15.000 ezer Ft”

 

(5) A R. 2. § (7) bekezdése a következőre változik:

 

„(7) A költségvetés hiányának összege 920.434 ezer Ft.”

 

3. §

 

(1) A R. 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.

(2) A R. 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2.sz. melléklete lép.

(3) A R. 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.sz. melléklete lép.

(4) A R. 6.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4.sz. melléklete lép.

 

4. §

 

(1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan szöveggel hatályosak.

 

(2) Ez a rendelet - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kihirdetése napján lép hatályba.

 

(3) Az 1.-3. § rendelkezéseit 2007. július 1-től kell alkalmazni.

 

                  Sós Tamás sk.                                       Dr. Benkár József sk.

            Megyei Közgyűlés Elnöke                     Heves Megye Főjegyzője

 

Sós Tamás:

 

7./ napirend:

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.15.) HMÖ rendelet módosítására.

 

Köszöntötte az ülésen Marosvölgyi György urat, a Heves Megyei TŰZKÉV Kft. ügyvezető igazgatóját.

 

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 38 igen szavazattal, egyhangúan a következő rendeletet alkotta:

 

15/2007. (IX. 28.) HMÖ rendelet

a kéményseprő- ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló

16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelet módosításáról

 

1. §

 

A 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelet 1.,2. és 3. számú melléklete helyébe, ennek a rendeletnek az 1.,2. és 3. számú melléklete lép.

 

2. §

 

Ez a rendelet 2008. január 01. napján lép hatályba.

 

                        Sós Tamás sk.                                                Dr. Benkár József sk.

      Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                              Heves Megye Főjegyzője

 


 

A kötelező kéményvizsgálat 2008. évi díjtételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó alapösszeg

Áfa

Bruttó díjtétel

 

 

 

 

 

 

 

 

Ft

20%

Ft

 

1. Tervfelülvizsgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravitációs kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 kW

 

 

 

 

3 380

 

676

4 056

 

 

 

60-140 kW

 

 

 

5 135

 

1 027

6 162

 

 

 

140 kW felett

 

 

 

5 365

 

1 073

6 438

 

 

Mesterséges égéstermék elvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 kW

 

 

 

 

3 895

 

779

4 674

 

 

 

60-140 kW

 

 

 

5 900

 

1 180

7 080

 

 

 

140 kW felett

 

 

 

6 175

 

1 235

7 410

 

 

Gázmotorok

 

 

 

 

7 875

 

1 575

9 450

 

2. Kivitelezés közbeni ellenőrzés  **

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravitációs kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vegyestüzelésű egyedi

 

 

 

4 100

 

820

4 920

 

 

 

vegyestüzelésű gyűjtő,mellékcsatornás gyűjtő

6 350

 

1 270

7 620

 

 

 

vegyestüzelésű központi

 

 

15 320

 

3 064

18 384

 

 

 

gáztüzelésű egyedi

 

 

 

4 690

 

938

5 628

 

 

 

gáztüzelésű gyűjtő,mellékcsatornás gyűjtő

 

6 800

 

1 360

8 160

 

 

 

gáztüzelésű központi

 

 

 

18 270

 

3 654

21 924

 

 

Mesterséges égéstermék elvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyedi

 

 

 

 

5 100

 

1 020

6 120

 

 

 

gyűjtő

 

 

 

 

27 300

 

5 460

32 760

 

 

 

központi

 

 

 

 

22 580

 

4 516

27 096

 

 

Gázmotorok

 

 

 

 

33 805

 

6 761

40 566

 

3. Használatbavételi kéményvizsgálat  **

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravitációs kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vegyestüzelésű egyedi

 

 

 

4 100

 

820

4 920

 

 

 

vegyestüzelésű gyűjtő,mellékcsatornás gyűjtő

6 350

 

1 270

7 620

 

 

 

vegyestüzelésű központi

 

 

15 320

 

3 064

18 384

 

 

 

gáztüzelésű egyedi

 

 

 

4 690

 

938

5 628

 

 

 

gáztüzelésű gyűjtő,mellékcsatornás gyűjtő

 

6 800

 

1 360

8 160

 

 

 

gáztüzelésű központi

 

 

 

18 270

 

3 654

21 924

 

 

Mesterséges égéstermék elvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyedi

 

 

 

 

11 300

 

2 260

13 560

 

 

 

gyűjtő

 

 

 

 

27 300

 

5 460

32 760

 

 

 

központi

 

 

 

 

22 580

 

4 516

27 096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gázmotorok

 

 

 

 

33 805

 

6 761

40 566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  Kiszállási díj terheli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogszabályi változás esetén, a mindenkori ÁFA tv.-nek megfelelő ÁFA mérték alapján változhatnak

a bruttó díjtételek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

A kötelező kéményseprői közszolgáltatás 2008. évi díjtételei

 

 

 

Kéménytipus

Szolgáltatás és éves gyakoriság

Nettó alap

Áfa

Bruttó díjtétel

 

 

 

 

 

 

 

összeg

20%

Ft

 

I. Egyedi kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente kétszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 880

376

2 256

 

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 310

262

1 572

 

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

960

192

1 152

 

II. Gyűjtőkémény

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyesített falú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente kétszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

3 190

638

3 828

 

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

2 200

440

2 640

 

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 445

289

1 734

 

Mellékcsatornás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente kétszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

6 290

1 258

7 548

 

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

5 055

1 011

6 066

 

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

3 570

714

4 284

 

III. Központi kémény

 

 

 

 

 

 

 

<(64*64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente négyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

15 940

3 188

19 128

 

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

4 805

961

5 766

 

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

3 255

651

3 906

 

>(64*64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente négyszer

müsz.fel.vizsg. négyévenként

20 260

4 052

24 312

 

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

müsz.fel.vizsg. négyévenként

20 410

4 082

24 492

 

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

müsz.fel.vizsg. négyévenként

3 255

651

3 906

 

Mesterséges égéstermék elvezetésű kémény

 

 

 

 

 

 

egyedi

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz.fel.vizsg.évente egyszer

4 000

800

4 800

**

 

gyűjtő

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz.fel.vizsg.évente egyszer

14 100

2 820

16 920

**

 

központi

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz.fel.vizsg.évente egyszer

32 100

6 420

38 520

**

Időszakos tartózkodás céljára szolg.

 

 

 

 

 

 

egyedi kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás négyévenként

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 880

376

2 256

 

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 310

262

1 572

 

 

tartalék

 

 

tisztítás négyévenként

műsz. fel.vizsg. négyévenként

960

192

1 152

 

** Kiszállási díj terheli

 

 

 

 

 

 

 

Jogszabályi változás esetén a mindenkori ÁFA tv.-nek megfelelő ÁFA mérték alapján változhatnak a bruttó díjtételek.

 


 

                                                                                                               3.sz. melléklet

 

HM TÜZKÉV KFT. ÁLTAL 2008. ÉVRE ALKALMAZOTT KISZÁLLÁSI DÍJAK

 

I.    körzet                                         825,-Ft/cím + ÁFA

II.  körzet                                       1.100,-Ft/cím + ÁFA

III. körzet                                         2.200,-Ft/cím + ÁFA

IV. körzet                                      3.300,-Ft/cím + ÁFA

V.  körzet                                      4.400,-Ft/cím + ÁFA

 

I. körzet Eger, Gyöngyös, Hatvan, Kerekharaszt, Heves .

 

II. körzet                     III.körzet                      III.körzet                      IV.körzet                    V.körzet

 

Andornaktálya           Noszvaj                      Erdőtelek                   Tarnaszentmária      Parád

Ostoros                      Maklár                        Dormánd                   Feldebrő                    Parádfürdő

Egerszalók                Nagytálya                  Besenyőtelek            Aldebrő                      Bodony

Egerbakta                 Novaj                          Kál                              Recsk                        Parádsasvár

Felsőtárkány             Szarvaskő                 Tarnabod                   Szajla                         Mátraballa

Abasár                       Egerszólát                 Tarnaméra                Terpes                       Pétervására

Halmajugra                Demjén                      Tarnazsadány           Mátraderecske         Ivád

Gyöngyöshalász       Kerecsend                Zaránk                       Bükkszék                   Kisfüzes

Vámosgyörk             Verpelét                     Füzesabony              Egerbocs                  Fedémes

Atkár                          Sirok                          Szihalom                   Hevesaranyos           Erdőkövesd

Nagyréde                  Bátor                                                             Tarnalelesz                Váraszó

Gyöngyössolymos    Mónosbél                                                      Szúcs                         Nagyvisnyó

Gyöngyösoroszi        Visonta                                                         Egercsehi                  Istenmezeje

Mátrafüred                 Detk                                                              Bükkszenterzsébet   Sarud

Gyöngyöstarján         Ludas                                                            Szentdomonkos       Újlőrincfalva

Boldog                       Markaz                                                          Bélapátfalva              Poroszló

Lőrinci                                   Domoszló                                                     Szilvásvárad            

Hort                            Karácsond                                                    Balaton                     

Átány                          Adács                                                           Bükkszentmárton

Hevesvezekény        Mátraháza                                                    Mikófalva

Tenk                           Mátraszentimre                                            Bekölce

Boconád                    Mátraszentlászló                                          Kisnána

Pálosvörösmart        Gyöngyöspata                                              Vécs

                                   Nagykökényes                                             Rózsaszentmárton

                                   Zagyvaszántó                                               Szücsi

                                   Apc                                                                Kisköre

                                   Ecséd                                                           Tiszanána

                                   Csány                                                            Kápolna

                                   Petőfibánya                                                  Kompolt

                                   Heréd                                                            Erk

                                   Tarnaszentmiklós                                        Tarnaörs

                                   Pély                                                               Visznek

                                   Nagyfüged                                                    Mezőszemere

                                   Tarnaszentmária                                          Egerfarmos

                                   Kömlő                                                           Nagyút

                                                                                                          Tófalu

Megjegyzés:

A kiszállási díjak változtatására jogszabályváltozás, vagy nagyobb arányú üzemanyag ár változás esetén kerül sor. A kiszállási díjak mellé rendelt Áfa kulcs megegyezik a tevékenység Áfa kulcsával.


 

Marosvölgyi György:

 

Megköszönte a Közgyűlésnek, hogy elfogadták a rendelet-módosítást és további jó munkát kívánt.

 

Sós Tamás:

 

8./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosításáról szóló 12/1993. (XII.17.) HMÖ rendelet módosítására.

 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

 

16/2007. (IX.28.) HMÖ rendelet

a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások

és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint

elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló

12/1993. (XII.17.) HMÖ rendelet módosításáról

 

1. §

 

A 12/1993. (XII.17.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) kiegészül az alábbi címmel és 8/A. §-sal:

 

„Bérleti díj támogatás

 

8/A. §

 

(1)   Amennyiben a jelen rendelettel az intézmény használatába adott lakással az intézmény szakember ellátásának biztosításához szükséges bérlakás igény nem elégíthető ki, akkor az intézményvezető engedélyezheti harmadik személy tulajdonában lévő lakás bérléséhez bérleti díj támogatás nyújtását a közalkalmazott részére az intézmény költségevetésének terhére.

 

(2)   A bérleti díj támogatás mértéke havonta nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkozatott munkavállaló részére kötelezően fizetendő mindenkori havi minimálbér 50 %-át.

 

(3)   A bérleti díj támogatás folyósításának időtartamára a 8. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

 

(4)   A bérleti díj támogatás igényléséhez a bérleti szerződés egy példányát mellékelni kell.

 

(5)   Bérleti díj támogatás a bérlakás használatával összefüggő rezsiköltség megfizetésére nem nyújtható.

 

(6)   Az intézményvezető részére bérleti díj támogatás nyújtását a Megyei Közgyűlés Elnöke engedélyezi.”

 

2. §

 

(1)   Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni.

 

(2)   Ha az ennek a rendeletnek a hatálybalépése előtt kötött szerződésben megállapított bérleti díj támogatás az R. 8/A. § (2) bekezdése szerinti összeget meghaladja, az mindaddig nem emelhető, amíg az R. 8/A. § (2) bekezdése erre lehetőséget nem biztosít.

 

                                Sós Tamás sk.                                            Dr. Benkár József sk.

               Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                             Heves Megye Főjegyzője

 

Sós Tamás:

 

9./ napirend:

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. év I. félévi gazdálkodásáról.

9/a.   Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló felülvizsgálatáról.

 

Mindegyik bizottság megtárgyalta az előterjesztést is és alkalmasnak találták a közgyűlési megvitatásra.

Az önkormányzat és intézményei bevételeinek I. félévi teljesítése 59,5 %, míg a kiadások tényleges felhasználása 59,4 %. A folyószámla hitel miatti halmozódás kiszűrésével mind a bevételek, mind a kiadások teljesítése 48 %-os. A bevételek teljesítése a kiadások felhasználását 10 millió Ft-tal haladta meg június végéig.

A Megyei Önkormányzat költségvetésének 1 milliárd 57 millió Ft-os hiányát sikerült az I. félév végére 920 millió Ft-osra csökkenti, ez azonban még mindig jelentős nagyságrendű és alapvetően meghatározta a gazdálkodás feltétel rendszerét.

Tovább nehezítette az önkormányzati gazdálkodást, hogy az illetékbevétel teljesítése az év első 6 hónapjában elmaradt az időarányoshoz képest 266 millió Ft-tal. Pályázati pénzek megelőlegezésére mintegy 150 millió Ft-os nagyságrendben került sor az I. félévben. Ezekre HEFOP, ROP és egyéb minisztériumi pályázatok esetében volt szükség, nagyobb részük már időközben visszatérült.

Elmondható, hogy a folyamatos működés feltételei ugyanakkor biztosítottak voltak az első félévben, hasonló módon a felújítások, beruházások is ütemesen haladtak. Fejlesztési hitel felvételére továbbra sem került sor.

A gazdálkodás zökkenőmentes bonyolítása érdekében az intézmények is jelentős erőfeszítéseket tettek. Elsősorban pályázati pénzekkel egészítették ki a kiadások fedezetére rendelkezésre álló saját forrásaikat.

Összességében nyugodt és kiegyensúlyozott gazdálkodás jellemezte az év eltelt időszakát mind az intézményeknél, mind az önkormányzatnál.

 

A hiánykezelési terv teljesítésének helyzetét a 6. számú melléklet tartalmazza. Bemutatják az intézmények által pályázatokon nyert, illetve működési, valamint fejlesztési célokra átvett pénzeszközeit is, amelyek 136 millió Ft-tal járultak hozzá a költségvetési feladatok végrehajtásához. Az intézkedési terv végrehajtásával mintegy 300 millió Ft hiány kezelése történt az I. félév folyamán.

 

Az első féléves gazdálkodás tapasztalatait az érdekvédelmi szervezetek képviselőivel is egyeztették szeptember 25-én. Folyamatos párbeszédet folytatnak az önkormányzat és intézményei költségvetési helyzetének alakulásáról, megbeszélik az aktuális feladatokat.

 

A független könyvvizsgálói jelentéssel együtt kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

 

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

 

Török Margit:

 

Kérdéseket tett fel. Áttanulmányozva az előterjesztést, látják, hogy egyik legnagyobb problémát jelenti és a költségvetést nehéz helyzetbe hozza az illetékbevétel jelentős elmaradása. Kaptak kiegészítést az értekezlet előtt. Kérte, hogy legközelebb akkor jelenjen meg, ha ilyen anyagot tárgyalnak. Az illetékbevétellel kapcsolatosan mit tudnak tenni? Kapnak-e az elmaradt 266 millió Ft illetékbevételre kamatot? Hogyan működik ez a mindennapokban? A közgyűlés a 2007. I. félévét hogyan teljesítette a 2006. évhez képest? Hoztak döntéseket, megtakarítottak pénzeket a közgyűlés működtetésénél. Befolyásolja-e ez, van-e probléma? Az elbocsátott dolgozóknak kifizetett végkielégítéseket a kormányzattól megigényelték-e már és ez megérkezett-e már? Bár csökkent a hitel összege, de még mindig jelentős. Ha nyilvános, szeretné tudni, hogy melyik pénzintézettől vették igénybe és milyen kamattal, hogyan növekedik az összeg?

 

Balázs József:

 

Kérdései vannak. Elnök úr a nyugodt, kiegyensúlyozott költségvetést hangsúlyozta. Úgy érzi, hogy a nyugodt, kiegyensúlyozott költségvetésben jó néhány bomba van. Pl. az energia árak. Az intézmények szinte mindenhol túllépték. A hiánykezelésére a folyószámla hitel több hónapban nem volt elegendő, munkabér hitelt kellett felvenni pótlólagosan.

Kérdezte, hogy a havi nettó finanszírozás, amit az önkormányzat kap, elegendő-e a havi bérek kifizetésére? Várható-e a továbbiakban újabb és újabb munkabérhitel felvétele, aminek kamatai vannak? Elnök úr szólt a működésképtelen önkormányzatokra kapott támogatásról. Ez az ez évi elvonásokkal (SZJA, normatíva) milyen arányban van? Mennyi a kettő között a különbség?

A felhalmozási kiadások teljesítése alacsony a műszaki és pénzügyi folyamatok miatt. Kíváncsi, hogy pontosan hol tartanak. A hivatal dologi kiadásai tervezésénél a teljesítés 21 %. Mi adja a jelentős különbséget?

Minden ülésen felveti, amikor költségvetésről beszélnek, hogy ez évben a közalkalmazottaktól megvonták az 5.000 Ft-os étkezési hozzájárulást. Arra vállaltak kötelezettséget az év elején, hogy minden beszámolókor visszatérnek erre. Mi volt a véleménye az érdekképviseleteknek? 

A nyugodt, kiegyensúlyozott költségvetésnél ezekkel a problémákkal, bombákkal foglalkozni kell. Nem látja annyira nyugodtnak a költségvetést.

 

Sós Tamás:

 

Felkérte Némethné Haizer Anna irodavezető asszonyt a válaszadásra.

 

Némethné Haizer Anna:

 

Az illetékbevétellel kapcsolatosan elmondta, hogy ez az egyetlen saját bevétele a megyei önkormányzatnak. Ráhatásuk nincs. Ez évtől az APEH szedi be, így akkor értesülnek az illetékbevétel nagyságáról, amikor havonta, 18-a és 20-a között a számlára érkezik a pénz. Több levelet írtak az APEH-nek tájékoztatást kérve, hogy várható-e nagyobb mértékű bevétel, mivel az I. negyedévben rendkívül alacsony volt az illetékbevétel. Ezt betudták az átállásnak, a különböző számítástechnikai rendszereknek, mivel eddig a megyei és fővárosi illetékhivatalok szedték be az illetéket. Az I. negyedévben 70-90 millió Ft-ot kaptak, a legmagasabb 172 millió Ft volt, majd 155 millió Ft, illetve 145 millió Ft. Ráhatásuk nincs, mivel ez saját bevétel, így kamattal sem számolhatnak, senki nem téríti meg a lemaradást.

 

A közgyűlés kiadási költségeivel kapcsolatosan elmondta, hogy alacsonyabb volt a teljesítés, mint egy évvel korábban. 40 millió Ft körüli ez a nagyságrend. Két oka van. Márciusig alapdíjat fizettek és ezt követően, a bizottságok megalakulása után fizettek magasabb tiszteletdíjat, de több más ponton is van eltérés, nemcsak a közgyűlési kiadásoknál.

A tavalyi kiadásokat a tavalyi bevételekből kellett fizetni, most pedig az ez évit az ez éviből.

 

Kérdésként hangzott el, hogy honnan veszi fel az önkormányzat a hiteleket. Négy éve az OTP Bank lett kiválasztva közbeszerzési eljárás keretében számlavezető pénzintézetnek. A közgyűlés 1,2 milliárd Ft-os folyószámlahitel keretet engedélyezett. A kamat 3 havi BUBOR -0,3 %, ami elég kedvező kamatfeltétel.

 

Balázs József képviselő úr felvetette a munkabérhitel felvételét is. Elnök úr elmondta, hogy a költségvetési hiány mellett az illetékbevétel-kiesés és különböző pályázati pénzek megelőlegezése okozta azt, hogy szükség volt munkabérhitel felvételére is. Szeptember hónapban már erre nem volt szükség. Áprilistól szeptemberig volt folyamatosan különböző nagyságrendű munkabérhitel (70, - 120, 150 millió Ft-os), melyeket az adott hónapon belül visszafizetett az önkormányzat az illetékbevételből, illetve a támogatás összegéből.

 

A nyugodt, kiegyensúlyozott gazdálkodással Elnök úr arra utalt, hogy a feltételek folyamatosan biztosítottak voltak az intézmények működéséhez, zavarok nem keletkeztek, illetve a felújítási beruházási feladatok is megtörténtek. Az energia minden évben túlteljesítésre kerül. Az I. félévben általában 60-65 %-ot használnak fel az előirányzatból. Az energia költségek nem egyformán alakulnak az I. és II. félévben. Januártól májusig magas számlák vannak, a nyári, őszi hónapok után november, december hónapban kell magasabb összeget kifizetni. Reményeik szerint az előirányzat az áremelkedés nélkül biztosítja az energia kiadásokat az intézményeknél. Vannak céltartalékok és általános tartalék is. A napokban adtak ki egy körlevelet, mely szerint az első 9 hónap alapján fogják vizsgálni, hogy az év hátralévő részében hogyan lesz elegendő az intézmények dologi és egyéb kiadása. Ahol más bevételtől nem tudják fedezni, azoknál az esetleges pótelőirányzatokra előterjesztést készítenek a testület elé.

 

Hogyan aránylik a támogatás, illetve a nettó bér? Általában nem fedezi az egy hónapban kapott támogatás a nettó béreket. Most a 13. havi előleggel együtt 250-260 millió Ft a nettó bére a közalkalmazottaknak, köztisztviselőknek, Ehhez képest az állami
támogatást havonta különböző %-ban kapják. A legkedvezőbb 231 millió Ft volt, de általában 100 és 230 millió Ft között van. Az illetékbevétellel, illetve hitellel nyújt fedezetet a kiadásokra.

 

Felvetődött az elvonás, illetve a kapott támogatások különbsége. Mintegy 700 millió Ft-tal kapnak kevesebbet normatívából, illetve SZJA-ból, ezzel szemben 100 millió Ft volt a központi támogatás, illetve több pályázaton 30 millió Ft-os egyéb nagyságrendű támogatást várnak még, ami folyamatban van.

A felhalmozási kiadásoknál elmondta, hogy az átvett pénzeszközök, a ROP pályázatok, egyéb központi címzett támogatások igénybevétele miatt alacsony a kiadás, de ez a bevételi oldalon is így van. Folyamatosan zajlik a parádi címzett támogatással megvalósuló beruházás, a ROP pályázat befejeződött és az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóban lesz a Mátra Múzeummal kapcsolatos 600 millió Ft-os kiadás a költségvetésen átvezetve.

 

A hivatal dologi kiadásainál van 300 millió Ft-os pénzmaradvány. Ezt az előző évben előlegként kapták és a tavalyi kiadásokra használták fel, ami a hiányt befolyásolta. Itt teljesítés nem lesz, hanem a pénzmaradványnál kell a helyére tenni.

 

A közalkalmazottak étkezési hozzájárulásával kapcsolatosan elmondta, hogy a reprezentatív szakszervezetekkel történt egyeztetés során felmerült a kérdés. Nem egységes az intézményi gyakorlat. Az intézmények a költségvetés készítésekor 15 %-os megtakarítással számoltak. Voltak olyan intézmények, akik ezt ajánlották fel, hogy létszámot ne kelljen csökkenteni. Van olyan intézmény, ahol nagyobb mértékű létszámleépítés volt, és fizetnek étkezési hozzájárulást.

 

Július 15-én nyújtották be a létszámcsökkentési pályázatot 124 főre (ebből 37 fő kórházi dolgozó) 111 millió Ft-os nagyságrendben. Szeptember közepére ígérték az elbírálást, de olyan nagyságrendű pályázat benyújtására került sor, hogy még nem történt meg az elbírálás. Hiánypótlásra nem szólították fel az önkormányzatot, így a pályázat a maga útján halad. Már készítik a következő pályázatot, melynek határideje október 1. és december hónapban kerülhet elbírálásra. A két pályázat 200 millió Ft-os nagyságrendű.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, zárhatják-e a vitát. A válasz igen volt.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal és 16 tartózkodással (1 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta:

 

150/2007. (IX. 29.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentését, valamint a hiánykezelési tervteljesítéséről szóló tájékoztatót és azt elfogadja.

 

                        Felelős: Sós Tamás

                                      Megyei Közgyűlés Elnöke

                        Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

10./ napirend:

Javaslat a 2007. évi felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok módosítására.

 

Kérte a javaslattal kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.

Kérdés, vélemény nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 14 nem szavazattal és 3 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

151/2007. (IX. 29.) közgyűlési határozat:

 

1.          Heves Megye Közgyűlése az előterjesztés 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint dönt a 2007. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított előirányzatairól, főösszegét 80.146,5 eFt növekménnyel 1.790.028,5 eFt-ban jóváhagyja.

 

1.1.   A testület egyetért azzal, hogy a felhalmozási célú bevételeknél a 2007. évi előirányzatok közül

 

      a vagyonértékesítési előirányzat                                                             9.389 eFt-tal

      az önkormányzatoktól átvett fejlesztési célú

  pénzeszköz előirányzat                                                                            9.299 eFt-tal

       az átvételek más partnerektől előirányzat                                             2.200 eFt-tal

       a címzett támogatás Parád előirányzat                                               11.475 eFt-tal

       az eü. gép-műszerfejlesztési céltámogatási előirányzat                      5.522 eFt-tal

megemelésre

 

        a 2006. évi pénzmaradvány elszámolás                                            36.700 eFt-tal

        a csányi kerítésépítésre kapott RFT támogatás                                  5.050 eFt-tal

        a HMÖ Gyermekotthon belső szennyvízrekonstrukcióra

   kapott RFT támogatás                                                                            6.600 eFt-tal

         a Gyermekotthon Pétervására tetőjavításra kapott

   RFT támogatás                                                                                    5.194,5 eFt-tal

         a Mátra Múzeum Természettudományi kiállítás

   építésére kapott NKA támogatás                                                        26.081 eFt-tal

          a Parádi Idősek Otthona építéséhez kapott

   PM-ÖTM támogatás                                                                             30.000 eFt-tal

előirányzatba vételre, valamint

 

           a Mátra Múzeum Természettudományi kiállítás építése

   saját erőként az intézmény pályázati céltartalékból                                  4.700 eFt

átcsoportosításra kerüljön.

 

1.2.       Egyetért a Közgyűlés azzal, hogy a felhalmozási célú kiadásoknál a 2007. évi előirányzatok közül

 

§    Az intézményi beruházások előirányzata összességében                        12.780,5 eFt-tal

megemelésre, ezen belül:

Ø     a beruházási céltartalék előirányzat:                                        1.180,5 eFt-tal

megemelésre

Ø     a Szent Kamill főzőüst csere előirányzat:                                    1.080 eFt-tal

mérséklésre

Ø      a Négy Kincs Gyermekotthon akadálymentesítés saját erő      1.200 eFt-tal

Ø      az Idősek Otthona Vámosgyörk akadályment. saját erő            2.400 eFt-tal

Ø        a Markhot F. Kórház-Rend.int. akadályment.saját erő              8.000 eFt-tal

előirányzatba vételre

§    Az intézményi felújítások előirányzata összességében                               17.087 eFt-tal

megemelésre, ezen belül:

Ø      a Pétervására lakóotthon tetőfelújítás előirányzat                      1.500 eFt-tal

megemelésre

Ø      a Csány Idősek Otthona kerítésépítés előirányzat                       6.667 eFt-tal

Ø      a Szent Kamill Idősek Otthona tetőfelújítás előirányzat                1.400 eFt-tal

Ø      a Szent Kamill Idősek Otthona nyílászáró felújítás előir.                  300 eFt-tal

Ø      a Kocsis Albert Zeneiskola kerítés javítás előirányzat                 1.000 eFt-tal

Ø      a Kocsis Albert Zeneiskola homlokzat-tetőjav.előirányzat          1.000 eFt-tal

Ø      a Damjanich J. ISZI tanműhely vill. felúj. előirányzat                     1.000 eFt-tal

Ø      a Damjanich J. ISZ kazáncsere előirányzat                                     350 eFt-tal

Ø      a Bajza J. Gimnázium vizesblokk felújítás előirányzat                 1.700 eFt-tal

Ø      a Bajza J. Gimnázium elektromos felújítás előirányzat                   800 eFt-tal

Ø      a Széchenyi I. Közg. Szakközépiskola nyílász.felúj.előir.            2.450 eFt-tal

előirányzatba vételre

megemelésre

 

§        a LAPTOP-beszerzés előirányzat                                                              1.842 eFt-tal

mérséklésre

            előirányzatba vételre kerüljön.

 

2.) A Közgyűlés elrendeli, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor jelen előirányzatváltozások átvezetésre kerüljenek.

 

                          Felelős:       Sós Tamás Közgyűlés Elnöke

                                               Némethné Haizer Anna irodavezető

                                               Kun Zoltán irodavezető

                          Határidő:     2007. november 30.

 

Sós Tamás:

 

11./ napirend:

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítására.

 

Dr. Lénárt András:

 

Az alapító okirat X. pontjának módosítását kérik, hogy valódi egyszemélyi felelőse legyen a kórháznak, amihez minden segítséget igyekeznek megadni. A munkát segíti, ha az egyszemélyi felelős vezető munkatársait maga válogathatja meg és az elvárásokat is eszerint alakíthatja ki . A fenntartó is eszerint kérheti számon. A bizottság nevében kérte, hogy támogassák az előterjesztést, tegyék könnyebbé a kórházi menedzsment munkáját.

 

Sós Tamás:

 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta:

 

152/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának módosítását.

 

Felelős: Sós Tamás

               Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. szeptember 28.

 

Sós Tamás:

 

12./ napirend:

Javaslat a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger dolgozói létszámának bővítésére és a létszámbővítés pénzügyi fedezetének biztosítására.

 

Elmondta, hogy a javaslathoz szóbeli kiegészítés nincs.

Kérte a kérdéseket, észrevételeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 38 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

153/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonában, Eger 2007. szeptember 1-től a fejlesztő iskolai oktatáson belül az ötödik fejlesztő csoport beindítását.

 

Felelős:  Sós Tamás

 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:  2007. szeptember 28.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyja a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger, fejlesztő iskolai csoport működéséhez engedélyezett
3 fő létszámfejlesztést. A létszámfejlesztés kihatásaként keletkező  1.336,8 eFt   előirányzat- amelyből a személyi juttatás 1.028,4 eFt, munkaadói járulék 308,4 eFt – fedezete a fejlesztő iskolai normatívára igényelt összeg.

 

Felelős:  Dr. Benkár József

       Heves Megye Főjegyzője           

Határidő: 2007. szeptember 28.

 

Sós Tamás:

 

13./ napirend:

Javaslat a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger Alapító Okiratának módosítására.

 

Szóbeli kiegészítés nem volt. Kérte a kérdéseket, véleményeket.

Kérdés, vélemény nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 38 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

154/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger Alapító Okiratának módosításait.

 

Felelős: Sós Tamás

                                      Közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. szeptember 28.

 

Sós Tamás:

 

14./ napirend:

Javaslat a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya dolgozói létszámának bővítésére és a létszámbővítés pénzügyi fedezetének biztosítására.

 

Szóbeli kiegészítés nem volt.

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal és 3 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

155/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya szociális foglalkoztatás keretében végzett fejlesztő – felkészítő foglalkoztatás és munka – rehabilitációs feladatok ellátására 1 fő létszámfejlesztéshez hozzájárul  szeptember  hó 1. naptól.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése jóváhagyta a létszámfejlesztés kihatásaként jelentkező  386,7 eFt előirányzatot – 3 hónapot figyelembe véve - amelyből a személyi juttatás 289,8 eFt. A létszámfejlesztés fedezete a szociális foglalkoztatási támogatás igényelt összege.

 

Felelős:  Sós Tamás

  Heves Megye Közgyűlésének Elnöke

Határidő: 2007. szeptember 28.

 

Sós Tamás:

 

15./ napirend:

Javaslat a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony dolgozói létszámának bővítésére és a létszámbővítés pénzügyi fedezetének biztosítására.

 

Szóbeli kiegészítés nem volt.

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 36 igen szavazattal, 1 tartózkodással (1 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta:

 

156/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthonában Füzesabonyban a szociális foglalkoztatás keretében végzett fejlesztő – felkészítő foglalkoztatás és munka – rehabilitációs feladatok ellátására 1 fő létszámfejlesztéshez hozzájárul 2007. október 1-től.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése jóváhagyja a létszámfejlesztés kihatásaként jelentkező  320,6 eFt előirányzatot – 2 hónapot figyelembe véve - amelyből a személyi juttatás 240 eFt. A létszámfejlesztés fedezete a szociális foglalkoztatási támogatás igényelt összege.

 

Felelős: Sós Tamás

      Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Határidő:  2007. október 1.

 

Sós Tamás:

 

16./ napirend:

Javaslat a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola közös fenntartásáról Hatvan Város Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás módosítására.

 

Szóbeli kiegészítés nem volt.

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 23 igen szavazattal és 15 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

 

157/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola közös fenntartásáról Hatvan Város Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás módosítását az előterjesztésnek megfelelően.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét a társulási megállapodás aláírására.

 

Felelős: Sós Tamás

               Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

17./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan nem volt kiegészítés.

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta:

 

158/2007.(IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány előterjesztés szerinti szöveggel történő módosítását. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

 

Felelős: Sós Tamás

              Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

18./ napirend:

Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához.

 

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

 

Török Margit:

 

Az Orbán-kormány legszebb, legodafigyelőbb lehetősége volt, hogy a nehéz helyzetben lévő családok gyermekeit segítse. Nem tudja, hány képviselő ismeri, hogy a minimális öregségi nyugdíj 27.130 Ft. A javaslatban 40-60 % van. 40 %-ban azokat segíti, ahol az egy főre jutó jövedelem 10.852 Ft. Feltételeznek két felnőttet és két gyermeket a családban, ha beszorozzák néggyel, hozzátesznek x Ft-ot. Naív, aki azt hiszi, hogy ebből a gyermek tud tanulni. Javasolja, hogy - amennyiben lehetséges – nagyobb %-ot határozzanak meg. 2004-ben foglalkozott utoljára a közgyűlés azzal, hogy hány Ft-tal egészítik ki a kormány által adott összeget. 2.000 Ft-tal. Ezért kérdezte korábban, hogy mennyi pénzt takarított meg a közgyűlés a tavalyihoz képest. Nézzék meg, hogy négy év óta mi minden emelkedett, hogyan változott az életkörülmény, a pénz értéke.

Javasolta - remélve, hogy a kormány a kintlévő összegeket (melyekkel tartozik) időben visszaadja -,hogy a 2.000.- Ft-ot 4.000 Ft-ra emeljék, mert nagyon alacsonyak a kategóriák. Előfordul, hogy olyan családnak adnak támogatást, ahol az apuka 56 ezer Ft-ot keres, de gyermeke esetleg autóval jár a főiskolára, viszont nem kap az az egyedülálló pedagógus, aki két gyermekét diplomáztatná, mert jövedelme ezen határ fölött van. Felhívta a közgyűlés figyelmét, hogy amennyiben tudják, növeljék meg az összeget, mert ennyi pénzből nem tudnak továbbtanulni. Nem igaz, hogy valaki 10 ezer Ft-ból tovább tud tanulni.

 

Balázs József:

 

Pontosítja Török Margit javaslatát. A frakció részéről a jövő évi költségvetésben az 1.700 ezer Ft-ot duplázzák meg. Javasolják, hogy ez az összeg 3.400 ezer Ft legyen.

 

Némethné Haizer Anna:

 

Ez kötelezettségvállalás. A jövő évi költségvetés lehetőségeit nem ismerik. Februárban meglátják és akkor tudnak ezzel foglalkozni.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Javasolta, hogy induljanak el az 1,7 millió Ft-tal, ami betervezésre kerül és ha a jövő évi számok, a gazdálkodás úgy áll, megemelik és évközben a rendeletmódosításnál hozzá tudnak nyúlni, feljebb tudják a keretösszeget emelni.

 

Csáki Zsigmond:

 

Nem ért egyet Aljegyző úrral. Most vannak abban a helyzetben, hogy a közgyűlés szavaz és ha ilyen döntés születik, akkor a költségvetési koncepció készítésénél már ez kötelezettségvállalás és ennek megfelelően készítik el a koncepciót.

 

Fótos Dániel:

 

Egyetért azzal, hogy ez a keret nagyon minimális. Ha nem tudják megemelni ezt az összeget, akkor a jogosultságok feltételeinél megszabott jövedelemhatárokat módosítsák. Ne úgy fogalmazzanak, hogy legfeljebb 2 ezer Ft/fő, hanem határozzák meg a minimális összeget, amely legalább 4-5 ezer Ft/fő. Maguknak szabhatnak ilyen határokat, mert ilyen alacsony jövedelemhatároknál a 2 ezer Ft nem sokat jelent.

 

Hiesz György:

 

Magánvéleményt mondott, nem frakcióvéleményt. Ez az egyik olyan hasznos cél, amire lehet kötelezettséget vállalni a jövő évre. Nagyon fontos dolog és nem akkora az összeg. A költségvetésnek számtalan tétele van, ahol tudnak spórolni. Pl. megvonják Egertől a Tourinform irodai támogatást, vagy a Művelődési Központnál. Több ilyet
tudna mondani. Ebben a helyzetben nem túl nagylelkűség, ha elfogadnak a jövőre nézve egy ilyen kötelezettségvállalást.

 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy a frakciók szinkronban vannak.

Először a 3,4 millió Ft-tal kapcsolatosan kérte a szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 36 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a módosító indítványt.

 

Ezután a napirend egésze feletti szavazást kérte.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal (1 fő nem szavazott) a következő határozatot hozta:

 

159/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

1.)   Heves Megye Közgyűlése 2008. évben támogatja a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, és csatlakozni kíván a támogatási rendszerhez. Felhatalmazza elnökét az Oktatási és Kulturális Minisztériummal történő megállapodás aláírására.

 

Felelős: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: 2007. november 5.

 

2.)   Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat során 2008. évben az „A” típusú pályázathoz nyújtson támogatást a megyei önkormányzat, a megítélt támogatás legalább havi 2000.-Ft/fő legyen, ehhez 3.400.000 Ft előirányzatot biztosít a 2008. évi költségvetésében.

 

Felelős: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: értelem szerint

 

3.)   A Közgyűlés, a „Bursa Hungarica” Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat megyei Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelően módosítja

 

Felelős: Heves Megyei Főjegyzője

Határidő: értelem szerint 

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Kérte, hogy a levezető elnök az SZMSZ szerint vezesse az ülést. Az új SZMSZ szerint kérdés után hozzászólásra kell adni lehetőséget. Még rá sem nézett a monitorra, már szavaztak is, pedig szólt is, hogy ügyrendiben akar szólni. Kérte, a kérdés után ismét nézzen a monitorra Elnök úr, hogy van-e hozzászólás, mert képviselőtársa már a kérdés után akart észrevételt tenni, melyhez a jelenlegi SZMSZ szerint 2X4 percben joga van. Ehhez képest lehetősége nincs, mert Elnök úr nem néz a monitorra.

Volt egy másik módosító indítvány, nemcsak a 3,4 millió Ft-ról, hanem a 2 ezer Ft
4 ezer Ft/főre történő emeléséről, ami szintén a határozati javaslat 2./ pontjának egyrészét érinti. Erről pedig nem szavaztak.

 

Sós Tamás:

 

Kérdezte a testületet, hogy erről kívánnak-e szavazni? A testületi tagok jelezték, hogy nem kívánnak szavazni, mert azokat feltételesen mondták.

Oda fog figyelni, hogy tárgyszerűek legyenek. Az ügyrendi gombbal akkor jelzett a képviselő asszony, amikor az első szavazás elindult. Lehet, hogy gyorsan mondta. Várni fog, oda fog figyelni, de a szavazás közben ne jelentkezzenek be ügyrendi gombbal.

 

19./ napirend:

Javaslat új együttműködési megállapodás megkötésére a francia Loire-Atlantique megyével.

 

Elmondta, hogy eredményes, jó együttműködésről van szó. A francia fél megkeresésére készült ez a tervezet.

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket.

 

Merczel József:

 

A legrégebbi testvérmegyei megállapodást Loire-Atlantique megyével 1999-ben kötötték. Tavaly Heves megye díszvendég volt Loire-Atlantique megyében rendezett vásáron. Dr. Tatár László úrral képviselték a megyét. Ott egyeztek meg, hogy a 15. évforduló alkalmából egy új szerződéskötésre kerül sor. Ezért hozták a közgyűlés elé.

A nantesi múzeumot átalakítják és ezen időszak alatt az etruszk kiállítás anyagát a vármúzeumban történő kiállításra rendelkezésre bocsátják. Ehhez a budapesti Francia Intézettől 5 ezer Eurós támogatást kaptak. Az egyik legjobban működő kapcsolatról van szó. Novemberben kerülne sor az aláírására.

 

Szabó Ádám:

 

Kérdezte, hogy a megállapodás-tervezetnek a szövege először magyarul, vagy franciául született meg?

 

Sós Tamás:

 

Kérte a kollégák segítségét.

 

Kiss János:

 

A megállapodás szövege Franciaországban került megfogalmazásra franciául és az Eszterházy Károly Főiskola Francia Tanszékén fordították le magyarra.

 

Szabó Ádám:

 

Nem szeretne nyelvészkedni, a segítségét ajánlotta fel. A két megállapodás szövege kicsit eltér egymástól. A 2. cikkelyben a kiemelt terület magyarul szépen hangzik: szociális tevékenység, gyermekvédelem, idősek, idegengondozás. Ez franciául a következő: szociális tevékenység, gyermekek, fogyatékosok, idős emberek és beilleszkedés.

Segítségét ajánlja fel, ezt a szöveget úgy írásban, mint elektronikus formában elküldi. Vegyék fel a kapcsolatot a tolmácsokkal, véleménye szerint ez a szöveg kicsit jobban fog hasonlítani a magyar szövegre. Ezt átnyújtja a közgyűlésnek, reméli, hogy a tolmácsok ezt figyelembe veszik és jobb szöveg jelenik meg franciául.

 

Hudák Tamás:

 

A 2. cikkely kiemelt területek második bekezdésénél az ifjúság sor után az iskolai cserekapcsolatok közé szeretné az ifjúsági és iskolai cserekapcsolatokat rögzíteni. A napokban fognak érkezni nem iskolai keretek között Loire Atlantique megyéből is fiatalok. Véleménye szerint nemcsak iskolai keretek közé kellene beszorítani.

 

Merczel József:

 

Elnézést kért, ha félreértette Szabó Ádámot. A franciák által elkészített szerződés szövegét fordította a Főiskola Francia Tanszéke magyarra. Ha magyarról akarnák visszafordítani, akkor is hasonló lenne a helyzet. Teljesen más a nyelvtan, a szóösszefüggés. A francia partner által javasolt szöveget ne fordítsák még egyszer magyarra, melyből csak kellemetlenségek származhatnak.

 

Csáki Zsigmond:

 

Nem akar nyelvészkedni, de két egyenrangú partner köti a megállapodást. Semmi nem akadályozza meg a közgyűlést, hogy pontosítsák ezt a szöveget és arra kérjék a partnert, hogy ilyen szövegszerű változásokkal tudják elfogadni a szöveget.

 

Hiesz György:

 

Kérdezte, hogy a francia szöveg magyar fordítása se egészen fedi azt, amit kellene?

Lehet, hogy félreértették egymást. Kérte Szabó Ádám képviselőtársát, hogy még egyszer mondja el javaslatát.

 

Szabó Ádám:

 

A megállapodás két szövegének egyformának kellene lenni. A magyar szöveg pozitívabb mind megfogalmazásban, mind szövegben. A magyar jobb. A segítségét ajánlotta fel. Úgy fordítsák le, hogy azok hasonlítsanak. Lehet, hogy a franciák nyersen fogalmaztak. Pl. a szociális tevékenységnél azt mondják, hogy gyermekek, fogyatékosok, idős emberek és beilleszkedés. Átadja ezt a fordítást. Ha akarják figyelembe veszik. Segíteni szeretne.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a Közgyűlést, hatalmazza fel arra, hogy kérje a kollégákat ezen pontosítások elvégzésére. Tartalmában nem vitatták a kérdést, de vannak olyan dolgok, amelyeket el kell végezni a fordításban.

Szabó Ádám képviselő urat kérdezte, hogy egyetért-e ezzel? A válasz igen volt.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, 1 tartózkodással az előterjesztést elfogadta és a következő határozatot hozta:

 

160/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Loire Atlantique és Heves megyék közötti együttműködési megállapodás az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal megújításra kerüljön és felhatalmazza a Megyei Közgyűlés Elnökét a megállapodás aláírására.

 

Felelős:   Kiss János

  Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Iroda vezetője

Határidő: 2007. november 30.

 

Sós Tamás:

 

Kérte Kiss János irodavezető urat, hogy a végső szöveget Szabó Ádám képviselő úrnak mutassa meg.

 

20./ napirend:

Beszámoló a HMÖ Idősek Otthona Eger szakmai tevékenységéről, valamint pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól.

 

Kérdezte, hogy a beszámolóhoz van-e hozzászólás? Nem volt.

Elmondta, hogy a határozati javaslat köszönetről, elismerésről, pozitív munkaértékelésről szól. Fontos, hogy a magas színvonalú szakmai munkát elismerje a Közgyűlés.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

161/2007. (IX. 28.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése a HMÖ Idősek Otthona Eger tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta és azt elfogadta. Nagyra értékeli az intézményben folyó szakmai, gazdálkodási  tevékenységet, egyben köszönetét és elismerését fejezi ki az intézmény vezetőjének és kollektívájának a lelkiismeretes magas színvonalú munkájáért.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése a továbbiakban is törekszik az egri Idősek Otthona jogszabályok által megkövetelt szakmai létszámának biztosítására.

 

3.      Heves Megye Közgyűlése a tetőszerkezet javítási munkálataihoz szükséges forrást a beruházási-felújítási keret terhére lehetőségeihez mérten biztosítja.

 

4.      Heves Megye Közgyűlése félévenként lehetőséget biztosít az intézmények gazdaságvezetői részére szakmai konzultációk szervezésére.

      

Felelős: Sós Tamás

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: értelem szerint

 

 

Sós Tamás:

 

21. napirend:

Tájékoztató Heves megye lakosságának egészségügyi állapotáról.

 

Köszöntötte a tájékozató előterjesztőjét, Dr. Bodnár Juditot az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézet regionális tiszti főorvosát.

 

Dr. Bodnár Judit:

 

Az ÁNTSZ minden évben adott tájékoztatást a közgyűlésnek a lakosság egészségügyi állapotáról. Most egy kisebb tanulmány keletkezett, hiszen 2007. január 1-től strukturális változás kövezett be. Az Észak-Magyarországi régió 3 megyét érintően látja el feladatát. Nógrád megyében májusban volt, BAZ megyében pedig decemberben lesz a tájékoztató. Megpróbáltak minden elérhető anyagot összegyűjteni, ami a témában aktuális lehet. Éppen ezért 2004-es, 2005-ös, 2006-os, 2007-es utalások is vannak. A jövőben talán egy-egy speciális területre lehetne fókuszálni a beszámolót. Javasolta, hogy inkább a tavaszi időszakban kerüljön sor ezekre a beszámolókra, mert akkor az aktuális anyagok egységesen, összehasonlítóan is megjelenhetnének.

 

A lakosság egészségi állapotának javításához szükség van az egyén és a társadalom összefogására. Mint döntéshozók nagyon sokat segíthetnek, hogy szervezett formában még többet tegyenek ezen a területen.

A demográfiai adatok közül kiemelte, hogy az öregedési index tovább emelkedett. 11 %-kal több a 65 éven felüli idős a megyében, mint a fiatal. A születéskor várható élettartamban az elmaradás férfiak esetében 7, a nők esetében 5 év. Van mit javítani. A csecsemőhalálozásnál a 6 ezrelékes érték országos és régiós viszonylatban nem olyan rossz, de tovább javítható.

A tanulmány tartalmaz halálozási mutatókat is. A vezető halálokok nem változtak, a keringési megbetegedések után a daganatos megbetegedések következnek. A férfiak esetében a tüdődaganat, a nők esetében az emlőrák olyan megbetegedés, amit nem akkor kellene megtalálni, amikor már panaszt okoz, hanem tünetmentes időszakban, amikor a gyors beavatkozással eredmény érhető el, gyógyulás következhet be. A szűréseken való részvételi aránnyal kapcsolatosan elmondta, hogy Heves megyében a tüdőszűrés nem kötelező, mert a mutatók alapján nem kellett elrendelni. Tovább lehetne azonban növelni a tüdőszűrésen résztvevők arányát, mert ezzel elérhetnék, hogy olyan stádiumban fedezzék fel a betegséget, amikor még a beavatkozás eredményre vezethet. A gyógyító orvoslás által elkerülhető korai halálozások részaránya viszonylag magas. Az össz. halálozásból mintegy 30 % az 65 év alattiak halálozása. Ez szomorú tény és abba az irányba mutat, hogy összefogással kell javítani Heves megye lakosságának egészségi állapotát.

A prevenció, az életmód az egyik legjelentősebb tényező, ami meghatározza a változásokat, a lehetőségeket. Rengeteg ismeretanyagra van szükség, ezért kerültek az anyagba olyan részek, amelyek tájékoztatást adnak az egészségvédelem fejlesztési tevékenységről. Másik nagy lehetőség a másodlagos prevenció, a szűrés. Harmadlakos beavatkozásként az egészségügyi ellátás minősége, lehetőségei határozzák meg, hogy hogyan változik az egyes emberek egészségi állapota. Fontosak a struktúraváltozások az intézményeket illetően. Elhozta kinyomtatva, de e-mailban is el fogja küldeni a legújabb ágyszámokat tartalmazó anyagot, mert történtek változások a tájékoztató készítése óta.

 

Összefoglalóan elmondta, hogy rengeteg a tennivalójuk. Ezért kérte az önkormányza-
tok segítségét és mindazokét, akik szakmai segítséget tudnak nyújtani. Fontos, hogy odafigyeljenek területükön az éppen aktuális eseményekre. Pl. egy önkormányzat szervezi egy lakossági csoport Egerbe történő beutaztatását mammográfiai vizsgálatra. Rengeteget tehetnek a földrajzi adottságok, szociális viszonyok figyelembevételével. Elsősorban a hátrányos helyzetűek esetében vannak ezek a mutatók, amelyeken szeretnének javítani.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseket.

 

Verebélyi György:

 

Megköszönte a beszámolót. Több településen a fertőző betegségek egyik gócpontja a szeméttelep, mely a mai napig nincs megoldva. Többször hallották, hogy regionális szemétlerakó, szemétválogató cég és terület jön létre. Tud-e erről tájékoztatást adni a Főorvos asszony. A legelemibb közegészségügyi előírásoknak nem felel meg a szeméttelep és mégis adnak ki rá működési engedélyt. Tudja, hogy nehéz helyzetben vannak az önkormányzatok, de a minimális elvárásoknak sem tesznek eleget pénzhiány, vagy oda nem figyelés következtében. Számtalan olyan szemétlerakó helyet ismer, ahol az etnikai kisebbséghez tartozók „guberálnak” minden nap és ez komoly fertőzőbetegségek hordozója lehet. Mennyire függ össze – erre talán Elnök úr tudna válaszolni – a regionális szeméttelep és a meghozott minimális intézkedések teljesülnek-e az önkormányzatok részéről?

 

Tuza Gábor: 

 

A tájékoztatóból és a szóbeli kiegészítésből is kitűnik, hogy a legfontosabb a megelőzés, a felvilágosítás, második a szűrés. Heves megyében milyen szűrések vannak?

Főorvos asszony kérte az önkormányzatok segítségét. Milyen segítségre gondol?

 

Balázs József:

 

Örül, hogy egyáltalán működik az ÁNTSZ ilyen nagyságrendű állami leépítések, állami lefaragások után. Önkormányzati oldalról látják, hogy az ott dolgozó emberekre rendkívül nagy teher hárul. Olyan nagyságrendű leépítések voltak, hogy nagyon sokat dolgoznak, de érezhető, hogy a feladatok ellátásában rendkívüli nagyságrendű csúszások vannak. Kérdezte, hogy képesek-e ezzel a létszámmal a megnövekedett feladatokat ellátni?

 

Dr. Bodnár Judit:

 

A szemétlerakókat illetően elmondta, hogy valóban az ÁNTSZ mint szakhatóság véleményez bizonyos fejlesztéseket. Így van lehetőség pályázati úton és módon nagyobb létesítmények létrehozására, mely esetleg regionális szinten is megoldja a problémát és nem a helyi önkormányzatok, a környezetvédelem felelőssége lesz, hogy hogyan történik a szemét megsemmisítése. Hangsúlyozta, hogy az ÁNTSZ, mint szakhatóság ad véleményt, a pénzügyi lehetőségtől függ, hogy mikor, hol és milyen módon
valósulnak meg. Ilyen pályázattal az elmúlt félévben nem találkozott, ezért kérte Elnök úr segítségét ezzel kapcsolatosan.

 

Tuza Gábor képviselő úr a szűrésekről érdeklődött. Lakossági kötelező és országosan elrendelt szűrővizsgálatokra van lehetőség a méhnyakrák-szűrésre, emlőszűrésre, tüdőszűrésre bizonyos mutatók esetében. Országosan még nem vezették be mindenhol a vastagbéldaganatok kimutatásával kapcsolatos vizsgálatokat. Tervezik, hogy országosan is bevezetésre kerül valamennyi érintett számára. A prosztata-rákszűrés nem országos szűrés, hanem esetenként történik meg az egészségi napokon, a munkahelyek, az önkormányzatok által szervezett napokon, ahol a készülék és a teszt rendelkezésre áll. Ebben a szűrési rendszerben az ÁNTSZ koordináló szerepet vállal és a szakemberek egyetértésével országos népegészségügyi programban meghatározottak szerint történik, illetve a helyi kezdeményezésekre is igyekeznek reagálni. A létszámcsökkentésből adódóan kis létszámban vannak, akik egészségvédelemmel foglalkoznak. A régióban meglévő kistérségeknél igyekeznek legalább 1-1 szakembert biztosítani, de ott vannak a vezető védőnők, vezető ápolónők, akik szintén részt vesznek ezekben a programokban, illetve a regionális egészségfejlesztési osztály munkatársai, akik a szervezést és koordinálást végzik.

 

Kérdés volt, hogy ezzel a létszámmal képesek-e valamennyi feladatot ellátni. Részben történtek módosítások a feladatellátásban, adtak át feladatkört. A munkahelyi higiéniai és az élelmiszerbiztonság vonatkozásában részlegesen adtak át feladatot. Jogszabályi kötelezettségük nagyon sok területen megmaradt, illetve az átadott, vagy átadandó feladatokban együttműködnek. Ezt kell tenniük, mert más-más a szakember struktúrája az OMF-nek és a mezőgazdasági szakigazgatási szervnek is és nem sikerült még a szakismeretet megszerezni, ami szükséges a vizsgálatokhoz.

Az élelmiszerrel kapcsolatos fertőzés az ő területük marad.

 

Változó helyzetben vannak, nagyon közelítik azt a minimum létszámot, amit országosan meghatároztak úgy kistérségi, mint regionális szinten. Vannak olyan kistérségek, ahol a minimum létszámot súrolják. A tudatos szakember-utánpótlás és a kialakuló létszám gondok komoly feladatot jelentenek. Próbálkoznak ösztöndíjas foglalkoztatással, illetve frissen végzett fiatalok alkalmazásával. Gondoskodnak arról, hogy legyen, aki a szakmát továbbviszi, megtanulja, mert a létszámleépítés következtében elment dolgozók a legtapasztaltabbak, a nyugdíjas kor körüliek voltak.

 

A létszámváltozások mellett tudatosan törekednek arra, hogy ne maradjon ellátatlan terület. Féltek a regionális működéstől. A dolgozók körében lévő félelmet úgy küzdötték le, hogy belevetették magukat a munkába, mert a távozók munkáját is el kellett látni. A kialakult együttműködés, a 3 megyében megmaradt szakemberek és a regionális feladatokat ellátó szakemberek nagyon odafigyelnek egymásra, rendszeres a kapcsolattartás értekezletek formájában és a mindennapi megkeresésekben. Mindent megtesznek, hogy ezzel a létszámmal minden feladatot elvégezzenek. Nagyon sok azonban az ad-hoc feladat. Létrehoztak egy szakmai auditáló bizottságot is, akik megpróbálták egységesíteni valamennyi jegyzőkönyvüket, az eljárási rendet.

Tavaly nehezebb évük volt. Utalt a miskolci vízjárványra. Az idén még ilyen nem történt. Az átrendezés időszakában nagyobb probléma nem jelentkezett a szakmai kérdések megoldásában. Bízik abban, hogy a közel 400 ÁNTSZ dolgozó a legjobb tudásával dolgozik és abban is, hogy már nem sokat fog változni.

 

Sós Tamás: 

 

A testület nevében megköszönte az előterjesztést. Kiemelte, hogy 2007. január 1-től az ÁNTSZ Észak-Magyarországi Regionális Intézetének székhelye Eger, tiszti főorvosa Dr. Bodnár Judit, akivel most találkoztak itt először. Korábban BAZ megyei tiszti főorvos volt. Dr. Gombkötő György úr nyugdíjba vonult. Az előterjesztés is mutatja, hogy nagy alapossággal végzi munkáját az ÁNTSZ, jelzi, melyek azok a hangsúlyos kérdések, amire a megyében jobban oda kell figyelni, így pl. a keringési, a daganatos megbetegedések, a különböző szűrési programok.

 

A hulladéklerakókkal kapcsolatos kérdéseket sokkal alaposabban kell elemezni. Folynak különböző egyeztetések a települések között, hogy az EU-s pályázatokon indulhassanak. Vannak olyan térségek, ahol ezt megoldották az elmúlt időszakban. Pl. a dél-hevesiek a jászságiakkal, vagy a füzesabonyiak a tiszafüredi térséggel, de több településen folynak tárgyalások. Fontos, hogy szakmai alapon, kellő körültekintéssel, a szakemberek munkájára támaszkodva készítsék elő a települések ezeket a pályázatokat.

 

Dr. Tatár László:

 

Megköszönte a Tiszti-főorvos asszony tájékoztatóját, ami szakmailag igényes. Problémát jelentett számára, hogy az adatok 2001-től vett adatok 2005-ig bezárólag. Egy-két 2006-os is van. Sajnos ez folyamatosan statikus állapotot tükröz. Hiába lépnek, hiába vannak tényfeltárások, az egészségpolitika nem követi ezeket a megállapításokat. Gyakorlatilag semmi előrelépés nem történik a lakosság egészségi körülményeinek javulásában. Azt a következtetést vonja le, hogy jó lenne ha a Tiszti-főorvos asszony anyagát minden kistérség megkapná, az egyes polgármesterek a saját háziorvosaikkal tudnák egyeztetni és lebontva ezeket a mutatókat, próbálják rendezni. Az tarthatatlan, hogy a magyarok élete sokkal rosszabb, mint az európai átlag és a születéskor várható életkorukban 5-7 év elmaradás van, de a 60 éven aluliak haladóságánál is komoly feladatok vannak. A 2008. évi költségvetési vita előtt az országgyűlési képviselőknek keményen kell továbblépni, a jelenlegi egészségügyi reform és a mutatók további kurtításának következménye a magyarság tudatos „fogyasztása” lehet.

Kérte az országgyűlési képviselőket, hogy a parlamenti vitában az egészségügynek több pénzt szavazzanak meg a 2008. évre és olyan egészségügyi komplex program induljon el, amely 3-4-5 éves kifutás mellett már nem statikus állapotokat fog tükrözni, hanem javulásról lehet beszámolni.

 

Verebélyi György:

 

Felhívta a figyelmet, hogy a településeken a minimális közegészségügyi feltételeket nem tartják be a települési önkormányzatok. Ebben a kérdésben kérné, hogy konzultálva a települési önkormányzatok vezetőivel, körültekintően meg kell szűntetni a fertőzést, a gócokat. Az ÁNTSZ kiadja, meghosszabbítja ezeket az engedélyeket, de ezek nem felelnek meg a hatályos jogszabályi követelményeknek.

 

Hiesz György:

 

Tartalmas, jó anyagot kaptak. Sajnos eléggé megdöbbentőek ezek a statisztikák. Pár apróbb javítást kér Gyöngyös térségével kapcsolatosan. A kistérségi települések
száma 25, Abasár és Pálosvörösmart szétválásával. A gyöngyösi rendelők száma sokkal több, mert sokkal több orvos privatizált.

Tartalmi hozzászólásként elmondta, hogy sokszor lehet és kell is bírálni az egészségügyi reformot. Azt hiszi, hogy mindenkinek meg kellene lenni benne a felelősségének. Pl. a nőknél a különböző ingyenes, önkéntes szűrővizsgálaton a nők hány %-a vesz részt? 16 %-os szám volt. Katasztrofális, ez nem pénz kérdése sok esetben. Lehetne javítani felvilágosítással, megelőzéssel, összefogással. Az önkormányzatok, az ÁNTSZ is segíthet. Mindig lehet azt mondani, hogy van hasznosabb, fontosabb, de ettől nincs fontosabb, mert emberek meghalnak, amikor nem kellene. Az időben felismert betegségek jó része gyógyítható. Erre a települési önkormányzatoknak is jobban oda kellene figyelni. Működjenek ebben együtt és a költségvetési szavazásnál pénzt is rendeljenek mellé.

 

Dr. Bodnár Judit:

 

Megköszönte a kiegészítéseket. Magyarország nemzetközileg is elismert, mert sokat tudtak tenni az életkorhoz kötődő kötelező védőoltások bevezetésével, a korszerű járványügyi rendszer bevezetésével.

Említették, hogy a szemét fertőző lehet. A hepatitisz járvány is visszavezethető ide. A média is jobban figyel ezekre az eseményekre. A településeknek is jobban oda kellene figyelni ezekre. A hepatitisz elsősorban a rossz higiénés körülményekhez köthető, piszkos kézzel terjed a vírus. Most mélyponton van a régióban. Hét évenként átfertőződik a lakosság. Most az 5., 6. évben járnak és 1 – 2 év múlva komoly járványveszély alakulhat ki az említettek miatt.  Oda kell figyelni, rengeteget kell tenni még ez irányba.

 

Köszönte a megerősítést, hogy a megelőzés közös feladat, úgy a kistérségi intézeteknek, mint a regionális intézetnek Egerben. Keressék fel őket, jelezzék az egészségvédelemmel kapcsolatos problémákat. Mindent megtesznek, hogy sikeres programokkal segítsék a lakosság egészségi állapotának javítását.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Megköszönte a tájékoztatót. Sok olyan információt adott, amelyből úgy látja, hogy elég nagy baj van bizonyos területeken. Egyetért abban, hogy az állampolgárok is sokat tehetnének. Úgy gondolja, egy tájékoztató kicsit önmagáért szól, ha azért hallgatják meg, hogy lássák hol vannak problémák. Ha valahol tudnak valamit tenni, akkor cselekvési programot fogalmaznak meg, önmaguk is megtehetik, de a hivatal adott irodájának kellene javaslatot tenni.

 

Ezek a szűrések lehetetlen időpontokban vannak. Pl. reggel 9 órakor. Nem tudnak résztvenni, mert szabadságot nem tudnak kivenni a mai munkakörülmények között. Vigyék be a munkahelyekre. A saját intézményekben tegyék lehetővé, hogy az ilyen szűréseket helyben végezzék. Így a munkaidő keretén belül meg lehet oldani. Ezek apró kérdések, de ilyenekkel lehet segíteni. Úgy gondolja, hogy erre van lehetőség, a megyei önkormányzat is tag a kistérségi társulásokban, segíthet ilyen programokkal, hogy a társulásban lévő önkormányzatok is vigyék helybe a szűréseket. A saját intézmények és társulások felé tudnak ilyen programokat támogatni. Írhatnak ki akár pályázatot az önkormányzatok részére, hogy vegyék ezt igénybe és egy kis összeggel támogathatnák is, hogy valóban tegyenek valamit a megelőzés, a prevenció területén.

 

Feltűnt, hogy a bélapátfalvai térségben magas a halálozási arány, a megbetegedési kockázat is jóval magasabb az átlagnál. Kíváncsi, hogy az egészségügyi rendszer várható átalakításában melyik biztosító fog a bélapátfalvai hátrányos helyzetű állampolgárokra biztosításokat kötni. Ezek is elgondolkodásra kell, hogy késztessék a döntéshozókat az országgyűlésben.

 

Sós Tamás:

 

A vitát lezárva megköszönte a végzett munkát és a tájékoztatót. További jó munkát kívánt.

 

IV.    Felvilágosítás-kérések

V.     Kérdések

VI.    Bejelentések

 

Érdeklődött, hogy a nyilvános ülést zárhatják-e?

 

Dr. Tatár László:

 

A frakció nevében felvilágosítást kért Elnök úrtól. Megkérdezte, hogy holnap a megyei önkormányzatok napja alkalmából Ópusztaszeren képviseli a testületet Elnök úr. Az előzetesen beterjesztett nyilatkozatot el tudja-e fogadni, alá fogja-e írni? Célszerű lett volna, ha előzetesen minden képviselő megismerhette volna a nyilatkozat szövegét és ennek birtokában döntene a közgyűlés, ad-e felhatalmazást Elnök úrnak ezen nyilatkozat aláírására. 

 

Sós Tamás:

 

Ő is szeretett volna erről a kérdésről szólni. Megkérte a kollégákat, hogy osszák ki az anyagot.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Az ülésen már többször idézték az új SZMSZ-t. A 40. § értelmében felvilágosítás kérést legkésőbb az ülést megelőző nap 12 óráig írásban lehet benyújtani. Ez most kérdés lehet.

 

Dr. Tatár László:

 

Megkérdezte, hogy ha a képviselőtársai nem ismerik az előzetes nyilatkozatot, nem kapják meg, akkor milyen felhatalmazás alapján fog aláírni, vagy nem aláírni a közgyűlés elnöke?

 

Sós Tamás:

 

Személy szerint is szeretné megbeszélni a kérdést. A megyék gyűlésére kerül sor Ópusztaszeren. Az utolsó pillanatban kapták meg az anyagot, mert Heves megye nem kapott értesítést. A múlt hét végén, a hét elején jutottak el az információk. A nyilatkozatot két nappal ezelőtt kapták meg. Tisztázatlan, hogy mi a nyilatkozat szándéka. Megkérte a kollégákat, hogy mindkét frakcióból jöjjenek el a programra. 3 fő jelezte a testületből és néhányan a kollégák közül a részvételi szándékát. Aba Sámuel szobrát Heves megye állíttatta fel annak idején. Különböző programokkal a megye is részt vesz. Így a kiállítás megnyitóján ott vannak a megyék képviselői, az Árpád emlékműnél az ünnepségen, koszorúzáson, a panteon szobrának koszorúzásán, emlékfa ültetésen. A nyilatkozat tartalmát nem ismerték, az utolsó pillanatban kerültek megfogalmazásra. Nehézséget jelent ez számára, mert a Fidesz frakció jelezte, hogy nem kíván résztvenni ezen a fórumon. Három szombati programját kellett átvariálni. A vámosgyörki intézményt az esti órákban meg fogja látogatni.

A nyilatkozat tartalmával kapcsolatosan elmondta: úgy gondolja, hogy abban egyetértés van mindenki részéről, hogy az önkormányzatok költségvetési helyzete javuljon. Az 1./ pontban nem szakmai típusú javaslatot fogalmaztak meg. Egyetértenek azzal, hogy pl. az illeték alakulásában, a szociális intézmények térítési díjaiban, a normatívában, vagy a 2007. évi tapasztalatok alapján a megyei önkormányzatok 2008. évi költségvetési szerkezetének meghatározásában bizonyos módosítás legyen. Ezek kerüljenek ide. A nyilatkozat politikai természetű szöveg egy önkormányzati szövetség részéről, ami valójában a kormány ellen fogalmazódik meg, úgy gondolja, hogy ezen el kell gondolkodni.

A szöveg tartalmáról elmondta, hogy ilyet nem szabad kiadni, mert a stílusa is eléggé hevenyészett. Felolvasta Magyar Anna Ódor Ferencnek írt levelét: beépítette az általa kérteket. (Bennünket meg sem kérdeztek.) Kérte, gondolják át a tartalmát és az esetleges megjegyzéseiket még jelezhetik. Erről szólt a kísérő levél.

Nagy segítséget jelentene számára, ha ebben is véleményt mondanak a közgyűlési tagok.

 

Herman István:

 

Mélyen lesújtották az Elnök úr által megfogalmazott szavak. Most kapták meg, csak bele tudott nézni. Ezeréves hagyományunk, kultúránk részét vonja kétségbe és ezt politikai címkékkel jelzi, szlogenekkel címkézi fel. A Polgári frakció nem, hogy nem kíván résztvenni, hanem olyan rangos ünnepségnek tartja, amelyre azt mondják, hogy a legitim, illetve a jelenlegi vezetés kapja a megbízást, a felkérést. Azt szerették volna, ha ezen minél magasabb szinten képviselje magát Heves megye. Elnök úr nem a kormánytól kapta a megbízást, hanem az itt élő, a Heves megyei állampolgároktól, melyet illik tiszteletben tartani, illik ott jelen lenni és résztvenni.

 

Balázs József:

 

Nem érti Elnök úr érveit. Elolvasta az anyagot. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatok az állami elosztási rendszerben függetlenül attól, hogy milyen színű a kormány vagy az önkormányzatok, mindig ellenzékként működnek, mert az állami forráselosztásból szeretnének minél többet kicsikarni. Az önkormányzatok napján az önkormányzatok kérik ezt a lehetőséget, az ezer éves hagyományaikat, a megyerendszer létét és az önkormányzati források biztosítását a vidéki embereknek. Miért baj, ha a megyék fellépnek egy felszámoló biztos által vezetett önkormányzati minisztérium pénzügyi terrorja ellen? Miért baj?

 

Hiesz György:

 

Valóban megérne egy politikai vitát, mert sok mindent vágtak egymás fejéhez a megyével kapcsolatos dolgokról. El kell olvasni a nyilatkozatot, melynek két része van.
A második részében a Feszti-körképpel kapcsolatos gondokra hívja fel a figyelmet, semmi gond nincs vele. Az első része, amely nem annyira súlyos, ha arról beszél, amiről Elnök úr mondta, hogy lobbizzanak, hogy jobb helyzetbe kerüljenek a költségvetés által. Ezt minden megye, önkormányzat számára kötelező képviselni. A vita arról szól, hogy a megyei önkormányzatról, mint politikai testület szerepéről szavazzanak. Végig kell gondolni, hogy mi a megyei önkormányzat hatáskörben, feladatban egy helyi önkormányzathoz képest. A politikai vitát nem szokták lejátszani az országban, csak felszínesen üzengetnek egymásnak, meg akarjátok szüntetni a megyét. Félreértések zöme zúdul a médiára, melyeket közvetít és rásütik, hogy ki a megye mellett, ki a megye ellen van. Sok megyei intézmény, működés van, ami megyei szinten sokkal hasznosabb, ez nem vita közöttük. A megyei önkormányzat szerepét, szükségességét lehet vitatni, de ez nem egy ilyen fórum kérdése, hogy erről nyilatkozzon a közgyűlés. Felvet olyan kérdéseket a nyilatkozat, hogy vidék, iskolák, stb. 1990-ben a rendszerváltás után mindenki örült, hogy sok intézményt kaptak, így a vidéki iskolákat. Örült Gyöngyös, Hatvan, mert kórháza lett. Ezután jöttek a finanszírozási problémák. Nem a Fideszen és az MSZP-n múlik, hogy nem születik elegendő gyermek. Kb. a gyermeklétszám fele van az országban. Sok kis falusi iskola a gyermeklétszám csökkenése miatt ellehetetlenül, a települési költségvetés 80 %-a az iskolára megy el. Nem normális állapot, hogy politikai okokból fenntartanak ilyen intézményeket ahelyett, hogy közösen találnának jó megoldásokat. Ugyanilyen a vasút is, felvetődnek komoly gazdasági kérdések. Végig kell gondolni. Ezeket ömlesztve, nyilatkozatban kiadni nem szerencsés.

Elnök úr megfelelő módon tudja képviselni a megyét, minden képviselőnek joga a szavazáskor az igen vagy nem gombot megnyomni és Elnök úr ennek megfelelően fog véleményt mondani, aláírni vagy nem a nyilatkozatot.

 

Merczel József: 

 

Nagyon nehéz ebben az ügyben nyilatkozni, mert látszik, hogy politikai indulatok fognak egymásnak feszülni. Elolvasta a nyilatkozatot. Az a véleménye, hogy eléggé pongyola megfogalmazású és tartalmában is komoly problémákat vet fel. Ha települési önkormányzati vezető lenne, mélységesen fel lenne háborodva azon, hogy a megyék már a vidéki emberek utolsó végváraiként működnek. Mi van akkor a település önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, stb. Ezt támogatni akarjuk? Az ópusztaszeri történelmi emlékpark, a nemzeti elkötelezettség állandó otthonra lel. A nemzeti elkötelezettség csak Ópusztaszeren lelhet otthonra? Nagyrédén, Gyöngyösön, Abasáron, Hatvanban, Egerben nem lelhet nemzeti elkötelezettség otthonra és most ez alá akarják írni?

A Feszti-körképpel kapcsolatosan azt írja, hogy nemzeti összefogásra támaszkodva védjék meg a körképet, de egyben felkérik a Csongrád Megyei Közgyűlést, hogy fejlessze a parkot. Vagy összefogunk, vagy rábízzuk a Csongrád Megyei Közgyűlésre. Nagyon gyorsan, hirtelen, erős politikai szándékkal megfogalmazott a nyilatkozat.

Két dolgot tehet a közgyűlés. Elnök úrnak vagy adnak felhatalmazást az aláírásra, vagy nem. Szavazzanak és kötött mandátummal küldjék el a tanácskozásra. Másik lehetőség, hogy azt mondják, próbálja meg érvényesíteni a tanácskozáson azokat a felvetéseket, amelyek mindkét oldalról felvetődtek és ha ennek alapján olyan szellemű nyilatkozatot lehet elfogadtatni közösen, akkor írja alá, ha nem sikerül ezt beépíteni a nyilatkozatba, akkor gondolkozzon el azon, hogy aláírja vagy nem.

 

 

 

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, hogy tudják-e zárni, vagy a képviselők változatlanul fenntartják hozzászólásaikat. Javasolta, hogy 2 perc időtartamban fogadják el a hozzászólásokat.

 

Herman István:

 

Nyilvánvaló most már, hogy ez az aláírás Heves megye kivételével fog megtörténni. Kérdezte Hiesz Györgytől: a megyei önkormányzat szükségességét kérdőjelezi meg? Akkor miért fogadták el a mandátumot Heves megye lakosságától, ha nem látják szükségességét? A kétes mandátumhoz miért ragaszkodnak?

 

Sós Tamás:

 

Javaslatot kívánt tenni, mielőtt elszabadulnak az indulatok. A részvételt nagyon fontosnak tartja, úgy, mint a pécsi Hová megy a megye konferencián való részvételt. Minden egyes fórumot megragad, hogy képviselje a megyei önkormányzatot. Így kíván tenni ezen a fórumon is.

Támogatást kért az előbb elmondottakban, így a költségvetés, az illeték, a normatívák, a szakmai kérdésekben, a költségvetési pozíciójának javításában, ami az önkormányzati szövetség feladata. Az önkormányzati szövetség nem egy párt, hanem egy szakmai szervezet. Ha így történik, ilyen értelemben, akkor aláírja, amennyiben nem, akkor azt nem lehet aláírni.

Ez állásfoglalás.

Kérte, szavazzanak.

 

Merczel József:

 

Utólag átgondolva, lehet, hogy hozzászólása sem a témához illő volt. Azt kell eldönteni először, hogy ez nyilatkozat, vagy ultimátum.

 

Dr. Tatár László:

 

Szeretné, ha az SZMSZ szerint zajlana a közgyűlés és a hozzászólást mindenkinek megadnák.

Ez a hozzáállás a Szocialista frakció részéről megkérdőjelezi, hogy a megyei önkormányzatok napját komolyan veszik-e, meg kívánják-e ünnepelni? Amikor 1999. december 30-án a megyei önkormányzatok napjává nyilvánították ezt a napot, meg volt a közös politikai alap, demokratikus közélet alapján jött létre. A Megyei Önkormányzatok Szövetségének közgyűlési döntés alapján tagja Heves megye. El kell dönteni, hogy ebben a szövetségben részt kívánnak-e venni. A szabályok értelmében a MÖOSZ-ben az elnök képviseli Heves megyét kötött mandátummal. A közgyűlésnek állást kell foglalni abban, hogy az elnök hogyan menjen el. Ez egy nyilatkozat, nyilván a MÖOSZ a 18 másik megyével leegyeztetette. Azért került kiosztásra, mert ez a forma a végső formaként került elfogadásra. Abban kell dönteni a közgyűlésnek, hogy ezt elfogadja-e vagy nem. Ezt kérte megszavaztatni.

 

 

 

 

Hiesz György:

 

Méltatlanná kezd válni a vita, olyan szavak hangzanak el, olyan dolgokat mondanak, amit a másik képviselő nem mondott. Nem erről beszélt. Azt mondta, hogy ez olyan politikai nyilatkozat, amit politikailag kell kitárgyalni. Elhiszi, hogy ez nem volt egyeztetve, akkor ezt nem lehet elfogadni. Nem illik egy ilyen ünnepélyes alkalomra ilyen nyilatkozatot odavinni. A politikai demokráciának az is része, hogy ha 18 helyen Fideszes, 1 megyében MSZP-s vezetés van, akkor próbáljanak kompromisszumot kötni és olyan nyilatkozatot elfogadni. Ha nem lehet konszenzust kötni, akkor el kell fogadni azt a szavazást, amit Tatár László úr is kért. Ha a többség azt szavazza meg, hogy Elnök úr írja alá, akkor alá fogja aláírni. Ha a többség azt mondja, hogy ne írja alá, akkor el kell fogadni a demokráciát. Ne vágjanak egymás fejéhez olyanokat, hogy ki, mit gondol. Nem gondol a megyéről semmit, csak nézzék meg a szerepét. Egy politikai vita tárgya lehet, hogy mi a megye sorsa, de ezt nem ebben a nyilatkozatban kell rendezni. Egymás szavait ne forgassák ki, mert az nem vezet sehová.

 

Kontra Gyula:

 

Ügyrendi kérdésben szólt. Bántó, ami itt kialakult. Azt már tisztázták, Aljegyző úr felhívta a figyelmet arra, hogy a felvilágosítás kérés hogyan működik. Most kérdésről van szó. A felvetett kérdésre, mivel nem volt idő felkészülni, lehet azonnal is válaszolni, és 8 napon belül is. Most nem az SZMSZ szerint járnak el. Volt egy kérdés és ebből vitát alakítottak ki. A nyilatkozatot nem akarja minősíteni.

 

Az 1990. évi Ötv. első mondatát idézte: a megyei önkormányzat területi önkormányzat, köteles ellátni a törvényben előírt feladatokat, melyek megoldására a települési önkormányzat nem kötelezhető. 1990-ben volt egy kormány, az önkormányzat, a megyei önkormányzat jogait nullára levette, azóta a nulla már lassan mínuszba megy át. Lassan semmi jogosítványa nincs a megyének, amit a település nem lát el, arra lehet kötelezni.

 

Az SZMSZ 47. § (2) bekezdése szerint a közgyűlés elnöke képviseli a közgyűlést. Innentől lehet egy „szakító próbát” tartani. Az egyik frakció azt mondja, alá kell írni, a másik azt, hogy nem. Megfogalmazhatnak egy másik nyilatkozatot is. Jó ez Heves megyének? A közgyűlés elnöke van annyira felelős, hogy azt mondja, elmegy és el tudja dönteni. Személy szerint ő nem írná alá a nyilatkozatot.

 

Sós Tamás:

 

Kérdezte, hogy le tudják-e zárni a kérdést?

 

Herman István:

 

Elmondta, hogy Elnök úrtól szót kapott. Nem Kontra Gyula képviselő társa mondja meg, hogy mikor mit tehet. A sértegető stílus képviselőtársát minősíti.

Megjegyezte, hogy eltelt 17 év és 10 éve a szocialista párt irányítja az országot.

 

 

 

 

Dr. Tatár László:

 

Ismételten azt mondta, hogy a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének a rendezvényéről van szó. A megyét a jelenlegi szabályok szerint az elnök képviseli. A közgyűlésnek felhatalmazást kell adni, hogy aláírja vagy sem.

 

Sós Tamás:

 

Erre próbált kísérletet tenni, de nem sikerült.

 

Merczel József:

 

Módosító javaslatot tett. El lehet küldeni Elnök urat kötetlen mandátummal, hogy a vitában elhangzottakat képviselje, de úgy látja, hogy erre nincs fogadókészség.

Kérdezte, hogy a másik 18 megyei elnök szintén közgyűlési döntéssel fogja aláírni a nyilatkozatot?

 

Verebélyi György:

 

Elmondta, hogy megkülönböztetés van, több mint fél órája ég a lámpája. Kivételezettek vannak.

 

Sós Tamás:

 

Elnézést kért, hogy Herman István úrnak előbb adott szót.

 

Verebélyi György:

 

Furcsa érzése volt, amikor a gyöngyösi polgármester a faluról beszélt. Beszéljen a városról. A felhatalmazást ők kapták a falutól, míg Hiesz György úrék a várostól. Rossz, amikor olyanra hivatkoznak, amihez kevés közük van. Könnyen beszélhet egy városi polgármester az iskolákról, a szociális intézményekről, a falun már jóformán nincs semmi. Nem tudja, mihez van még joga és kötelezettsége egy falusi képviselőnek, amikor már „kiszavaztak” alóluk mindent.

 

Javasolta, hogy a közgyűlés elnökének el kell menni. Senki nem fogja arra kötelezni, hogy mit írjon alá, mit ne írjon alá. Szuverén, önálló személyiség, azt ír alá, amit akar, ha nem írja alá, senki nem fogja rákényszeríteni.

 

Sós Tamás:

 

Verebélyi György által megfogalmazottakat kéri megszavazni. Erre kért eddig is támogatást. A leírt nyilatkozatot megszavazza-e, vagy nem. Kérte, szavazzanak. Ez egy állásfoglalás.

 

Dr. Tatár László:

 

Többször elmondta, hogy Elnök úr mandátumát, melyet a megyei önkormányzatok szövetségében gyakorol, a közgyűléstől kapta.

Indítványozza, hogy szavazzanak arról, hogy elfogadja-e, és aláírja-e a nyilatkozatot vagy nem.

Verebély György úr teljesen mást javasolt, mely szerint döntsön az elnök.

 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy ezt így nem hajlandó aláírni.

 

Dr. Tatár László:

 

Erről a közgyűlés szavazzon.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a nyilatkozat-tervezettel kapcsolatos állásfoglalást. Ő elmondta az álláspontját.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy nem kapta meg a többséget az az álláspont, hogy ebben a formában a nyilatkozatot aláírja. A rendezvényen azonban természetesen részt fog venni.

 

Ezután a nyilvános ülést bezárta, zárt ülés keretében folytatják munkájukat.

 

Kmf.

 

 

 

 

                        Sós Tamás                                                              Dr. Sass Barna Attila

    Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                         Heves Megye Aljegyzője