Jegyzőkönyv

 

Készült:  2007. február 23-án a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme

                            Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné, Balázs József, Barabásné Czövek Ágnes, Barna László, Bátka László, Beer Ferencné, Buda Sándorné, Csáki Zsigmond, Danyi Sándor, Deé András, Dr. Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Fótos Dániel, Hangrád Lajos, Herman István, Hiesz György, Hudák Tamás, Karsai Ferenc, Kontra Gyula, Kovács József, Kómár József, Laminé Antal Éva, Dr. Lénárt András, Merczel József, Oroszlán Lajosné, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, Szabó Ádám, Szabó Gyula, Szombati Lajos, Dr. Tatár László, Tóbi János, Török Margit, Tuza Gábor, Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna, Verebélyi György, Vince János közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak.

 

Hangrád Lajos korelnök:

 

Köszöntötte a Közgyűlés tagjait és a megjelenteket. Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 tagja van jelen. (Később még egy közgyűlési tag megérkezett, így a Közgyűlésnek mind a 40 tagja jelen volt.)

 

Bejelentette, hogy egy levelet kapott. A levél a következő: Heves Megyei Közgyűlés Korelnökének! Bejelentés. Ezúton szeretném bejelenteni korelnök úrnak, hogy a mai nappal kilépek a Fidesz Polgári Frakció soraiból és a továbbiakban független képviselőként kívánok résztvenni a megyei közgyűlés munkájában. Kérem korelnök urat, hogy a bejelentésemet tudomásul venni szíveskedjék és tegye meg a szükséges intézkedéseket. Petőfibánya, 2006. február 23. Ambrus Zoltán képviselő.

 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a Közgyűlés.

 

Hiesz György ügyrendi kérdésben kért szót.

 

Hiesz György:

 

A napirendi pontokkal kapcsolatosan javasolta, hogy a meghívóban szereplő VI. Személyi részt tárgyalja először a Közgyűlés.

 

Hangrád Lajos:

 

Sós Tamás ügyrendi kérdésben kért szót.

 

Sós Tamás:

 

20 perc szünetet kért.

 

 

Hangrád Lajos:

 

Dr. Tatár László kért szót ügyrendi kérdésben.

 

Dr. Tatár László:

 

Az ülés vezetése kapcsán először a napirend előtti kérdéseket kellene megtárgyalni és ezt követően kellene a napirendeket feltenni szavazásra. Kérte, hogy ennek megfelelően járjon el a korelnök.

 

Hangrád Lajos:

 

Bejelentette, hogy két perces hozzászólást kért Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna.

 

Tuzáné  Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Február 25-én ünneplik a kommunizmus áldozatainak emléknapját. Ezzel kapcsolatos napirend előtti két perces hozzászólása. Az Országgyűlés határozata értelmében február 25.-e 2000. óta a kommunizmus áldozatainak emléknapja.

Ezután pár mondatban szólt az akkor történtekről.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a napirend előtti jelentés, a lejárt határidejű jelentés tudomásul vételét.

 

Dr. Tatár László:

 

Előzetesen bejelentette, hogy napirend előtt kíván szólni.

Bejelentette a Közgyűlésnek, hogy február 22-én a Heves Megyei Közgyűlés Szocialista Frakciója és a Fidesz Polgári Frakciója Gyöngyösön közös sajtótájékoztatót tartott, melynek témája a Heves Megyei Közgyűlés a közeli és távoli jövőjére visszaható kérdéseknek szerződésben történő szabályozására irányult. Olyan megállapodást kötött a két frakció, amely értelmében a két frakció rendelkezik a Heves Megyei Közgyűlés önfeloszlatásáról, mely időpontjának április 2-át jelölte meg. A további kérdésekben a Közgyűlés munkáját tekintve abban egyeztek meg, hogy a mai közgyűlési napon elkezdik tárgyalni a 2007. évi költségvetési tervezetet. A költségvetési tervezet második fordulójára, záró szavazására egy szakértői munkacsoport előzetes létrehozásával és véleményezését követően március 9-én, rendkívüli testületi ülésen kerülne sor, ahol a Közgyűlés elfogadja Heves megye 2007. évi költségvetését, egyidejűleg április 2-i önfeloszlatás elfogadásával együtt. Ezt a hivatalos okmányt átadja a Főjegyző úrnak. Bejelentette, hogy az okmányt a Regionális Közigazgatási Hivatalnak hétfőn átadják a további ügykezelés céljából.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a lejárt határidejű jelentés tudomásul vételét.

Kérte, hogy szavazzanak Hiesz György javaslatáról, mely szerint a VI. személyi kérdéseket hozzák előre.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a javaslatot 22 igen, 15 nem szavazattal, 2 tartózkodással (1 fő nem szavazott) elfogadta.

20 perc szünetet rendelt el, de Dr. Tatár László ügyrendi hozzászólást kért.

 

Dr. Tatár László:

 

Az SZMSZ szerint a napirendi pontok elfogadására módosító indítványt lehet benyújtani, melyet Hiesz György megtett. Ő is módosító indítványt szeretne beterjeszteni a Fidesz Polgári Frakció nevében.

Az előbb ismertetett szerződésből adódóan a két frakció rendelkezett arról, hogy három munkacsoportot hoz létre a Közgyűlés előkészítő munkájának elősegítése érdekében a következő időszakra. Ezen három munkacsoportba két-két tagot delegál a Szocialista és a Fidesz Polgári Frakció. Ennek megfelelően létrehoznak egy költségvetési munkacsoportot, egy olyan munkacsoportot, amely Eger Megyei Jogú Várossal költségvetési vonatkozású kérdéseket, a közös fenntartású, működtetésű intézmények költségvetési helyzetével kapcsolatos megállapodást előkészíti, illetőleg egy olyan munkacsoportot, amely a személyi kérdések előterjesztésére tesz javaslatot.

 

A mai ülés napirendi pontjainak tárgyalásával kapcsolatosan a Fidesz Polgári Frakció a következő javaslatot teszi:

Az előzetesen kiküldött napirendek közül a Személyi rész 2./ napirendjének levételét és március 9-i ülésre történő áttételét kérik. Indokolás: a személyi kérdés előzetes bizottsági véleményezése.

A 7. napirendi pontnak, amely a 2007. évi önkormányzati létszám kialakításának szervezési intézkedéseire vonatkozik, szintén költségvetési vonzata van, ezért a március 9-i ülésen kerüljön megtárgyalásra.

Javasolják, hogy a 9./ napirendi pontot – amely az önkormányzat 2007. évi költségvetési tervezetének a vitája lenne - vegyék napirendre, de megtárgyalására ne kerüljön sor a mai nap. A létrehozandó munkacsoport előzetes ajánlásával kerüljön a költségvetési tervezet a március 9-i ülésre és ott kerüljön részletes vitára és végszavazásra.

Javasolják, hogy az előterjesztések 10./ napirendi pontját – a 2007. évi költségvetés hiánykezelési terve – szintén kerüljön át a március 9-i ülésre, mert az szerves része a költségvetési tervezet vitájának.

Javasolják, hogy a 17./ napirendi pont – Javaslat a Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda Társulási megállapodásának módosítására – kerüljön levételre és március 9-én szakértői bizottság véleményezésével kerüljön vissza.

A 30./ napirendi pont áttételét kérik –  Javaslat a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona, Eger szociális foglalkoztatáshoz hozzájárulás megadására, dolgozók óraszámnak emelésére és az óraszámemelés pénzügyi fedezetének biztosítására -, mert ez személyi, költségvetési kérdést érintő előterjesztés, ezért március 9-én kerüljön megtárgyalásra.

Ugyanígy a 33./ napirendi pontot – 2007. évi egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatási igénybejelentésének benyújtása – szintén a költségvetéssel együtt, március 9-én tárgyalják meg.

Javaslatot tesznek, hogy az 51./ napirend – pályázati önerő biztosítása a Heves Megyei Múzeumi Szervezet és a Bartakovics Béla Művelődési Központ részére – szintén a március 9-i költségvetési tervezet elfogadásakor kerüljön megtárgyalásra és szavazásra.

Javasolják, hogy mivel a két frakció az önfeloszlatás tényét bejelentette a sajtónyilvánosság előtt és átadják az okmányokat a Főjegyzőnek és Közigazgatási Hivatalnak, ezért a VI. fejezet, amely személyi részeket tartalmaz, kerüljön a mai nap levételre.

 

Ezeknek a módosító indítványoknak a befogadását és megszavaztatását kérte.

 

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a Közgyűlést, szavazzon.

Megállapította, hogy a 18 igen, 20 nem szavazattal (2 közgyűlési tag nem szavazott) a napirend módosítása nem került elfogadásra.

 

Herman István ügyrendi vonatkozásban kért szót.

 

Herman István:

 

Nagy színjátéknak vagyunk szemtanúi. Nem veszik észre, hányan vannak a teremben, egyszerűen szavaznak. Az ügyrendi vonatkozás az, hogy két kollégája a váratlan helyzetet kezelve kiment és nem vették észre, 40 közgyűlési tag van a teremben. Szünetet rendeltek el, majd szavaznak és ők pedig kimentek.

 

Hangrád Lajos:

 

Tatár László úr ügyrendi kérdésben kért szót, ezért adta meg a lehetőséget.

 

Herman István:

 

Szünetet rendelt el a Korelnök úr.

 

Sós Tamás:

 

A napirend egészének a megszavazását és utána 20 perc szünetet kért.

 

Merczel József:

 

Szavazás közben nincs hozzászólás, nincs vita. Elkezdték a Közgyűlés napirendjének a szavazását, megszavazták a módosítást  és Tatár László úr felszólalt.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be még egyszer.

36 közgyűlési tag jelentkezett be, 4 fő hiányzik.

 

Kérte, hogy szavazzanak a napirendek elfogadásáról

Megállapította, hogy a Közgyűlés 20 igen, 9 nem szavazattal (7 fő nem szavazott) elfogadásra került a napirend.

20 perc szünetet rendelt el.

Kérte a képviselőket, foglaljanak helyet, őrizzék meg nyugalmukat.

Dr. Tatár László úr ügyrendi kérdésben kért szót.

 

Dr. Tatár László:

 

A napirend elfogadása minősített többséget igénylő kérdés. Nincs elfogadott napirendjük, ezért kérte a Főjegyző urat, nyilatkozzon erről a kérdésről.

Nincs elfogadva a napirend, ezért kérte a Korelnököt, zárja be a mai ülést.

 

Dr. Benkár József:

 

A kialakult helyzetre tekintettel javasolta, hogy tartsanak szünetet és két frakcióvezető egyeztessen. A szünetben összeveti az Ötv. 10 §-át és az SZMSZ 4. §-át az egyszerű és minősített többséggel kapcsolatosa és egyértelmű választ fog adni a kérdésre.

 

Hangrád Lajos:

 

Sós Tamás ügyrendi kérdésben szót kért.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, ismételten szavazzanak a napirend egészének elfogadásáról.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal (11 közgyűlési tag nem vett részt a szavazásban) elfogadta a napirendi pontokat, melyek a következők:

 

Napirend előtt:

- Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

 

Napirend:

Személyi rész

I./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.

II./ A Közgyűlés elnökének megválasztása.

       A Közgyűlés elnökének eskütétele.

III./ A Közgyűlés alelnökeinek megválasztása.

       A Közgyűlés alelnökeinek eskütétele.

IV./ Javaslat a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló elnökének és alelnökeinek

       illetményére.

V./ A Megyei Közgyűlés bizottságainak megválasztása.

I. Zárt ülés

1./ Javaslat személyi térítési díjak megállapítására.

Személyi rész

2./ Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ, a Bródy Sándor Megyei és Városi

     Könyvtár, valamint a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda Társulási

     Tanácsa tagjainak megválasztására.

3./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Csány) igazgatói állásának

     betöltésére.

4./ Javaslat Tari Sándorné –Idősek Otthona (Vámosgyörk) igazgatója – közalkalmazotti

     jogviszonyának felmentéssel történő megszűntetésére és igazgatói teendők

     ellátására szóló megbízásra.

5./ Javaslat a Damjanich János Ipari Szakképzési Intézet - Hatvan - a Szalaparti Speciális

     Oktatási-Nevelési Központ és Szakszolgálat - Eger - és a Benedek Elek Általános

6./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona - Eger - és a  Heves Megyei

     Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona - Füzesabony -

     intézményvezetői pályázatának kiírására.

7./ Javaslat a 2007. évi önkormányzati létszám kialakításának szervezési intézkedéseire.

Rendelet-tervezetek:

8./ A Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása.

8/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi

       költségvetésének módosítása vizsgálatáról.

9./  Heves Megye Önkormányzatának     /2007. (II.23.) rendelet tervezete a

      Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről.

9/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi

       költségvetése vizsgálatáról.

Előterjesztések:

10./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének hiánykezelési tervére.

11./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani

       Intézete Bélapátfalva Alapító Okiratának módosítására.

12./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger

      Alapító Okiratának módosítására.

13./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Alapító Okiratának

       módosítására.

14./ Javaslat a Kocsis Albert Zeneiskola (Hatvan) Alapító Okiratának módosítására.

15./ Javaslat a  gyógypedagógiai intézmények nevének megváltoztatására, alapító okiratuk

       módosítására.

16./ Javaslat az Autista Segítő Központtal kötött Ellátási Szerződés módosítására.

17./ Javaslat a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda Társulási

       Megállapodásának módosítására.

18./ Javaslat megállapodás megkötésére a Heves Megyei Úszó és Vízilabda Szövetség

       Alapítványával.

19./ Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodásra Hatvan Város Önkormányzatával.

20./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Terra-Vita Kft-ben meglévő üzletrésze

       értékesítésére.

21./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati,

       Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Társaságban meglévő

       üzletrésze értékesítésére.

22./ Javaslat a számítástechnikai fejlesztésre indított közbeszerzési eljárás lezárására.

23./ Javaslat a Siófokon lévő önkormányzati üdülő felújítására indított közbeszerzési

       eljárás lezárására.

24./ Javaslat az Észak-Magyarországi-Regionális Egészségügyi Tanács (ÉM-RET)

       döntésének jóváhagyására, valamint Heves megyét képviselő ÉM-RET tag delegálására.

25./ Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Szervezeti és Működési

       Szabályzatának módosítására.

26./ Javaslat fenntartói támogató nyilatkozat megadásához a HMÖ Idősek Otthona Mátraháza,

       valamint a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet pályázatához.

27./ Javaslat fiatal felnőttek lakástámogatására kiírt pályázat önerejének biztosítására.

28./ Javaslat megyei módszertani feladatokat ellátó intézmény kijelölésére.

29./ Javaslat a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya 50.

       évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségsorozathoz való hozzájárulásra.

30./ Javaslat a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger szociális

       foglalkoztatáshoz hozzájárulás megadására, dolgozók óraszámának emelésére és az

       óraszámemelés pénzügyi fedezetének biztosítására.

31./ Hozzájárulás nem megyei illetékességű fogyatékos gyermeknek a HMÖ

        Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonába történő elhelyezéséhez.

32./ Javaslat települési rendezési terv-módosítások véleményezésére.

 

33./ Javaslat a 2007. évi egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatási

       igénybejelentésének benyújtására.

34./ Javaslat az egri Török-, Thermál fürdő fejlesztésével összefüggő telekegyesítésre.

35./ Javaslat az egri Várat érintően védősáv kialakítására.

36./ Javaslat beruházási célú pályázatok benyújtására.

37./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat fejlesztési tervére épített szakvéleményének

       megadása Hatvan város közoktatási feladat-ellátási rendszerének átszervezésére.

38./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények

       kiegészített Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.

39./ Javaslat a 2007. évre beérkezett Bursa Hungarica Felsőoktatási  Önkormányzati

      Ösztöndíj pályázatok elbírálására.

40./ Javaslat „Heves Megye 2006. év Legjobb Sportolója és Csapata”  cím odaítélésére.

41./ Javaslat a Heves Megyei Múzeumi Szervezet 2007. évi munkatervének jóváhagyására.

42./ Javaslat a Heves Megyei Levéltár 2007. évi munkatervének jóváhagyására.

43./ Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ 2007. évi munkatervének jóváhagyására.

44./ Javaslat a 2006/2007. tanév második félévében a hátrányos helyzetű tanulók erdei iskolai

       programban való részvételének támogatására.

45./ Javaslat az iskolatej programban való részvételhez.

46./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában - a Közoktatási törvény meghatározása szerint nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal - működő általános iskolák további működtetéséről.

47./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjának módosítására.

48./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények minőségirányítási programjának jóváhagyására.

49./ Javaslat a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Hatvan) minősítési eljárásának kezdeményezéséről.

50./ Javaslat a Hevesi Múzeumi Kiállítóhely (Heves, Fő tér 10.) működtetésének megszűntetéséről.

51./ Javaslat pályázati önerő biztosítására a Heves Megyei Múzeumi Szervezet és a  Bartakovics Béla Művelődési Központ részére.

52./ Javaslat pályázati szándék megerősítésére az Arany János Általános Iskola és Szakiskola

       kollégiummal történő bővítésére.

53./ Javaslat a közművelődési területen dolgozó szakalkalmazottak hétéves továbbképzési

       tervének jóváhagyására.

54./ Javaslat a 2007. évi Tájékozódási Futó Európa Bajnokság Heves Megyei Önkormányzat

       által történő támogatására.

55./ Beszámoló az idegenforgalom 2006. évi alakulásáról - a Heves Megyei Önkormányzat

       2007. évi idegenforgalmi feladatai.

56./ Beszámoló a nemzetközi kapcsolatok 2006. évi alakulásáról. A 2007. évi nemzetközi naptár.

57./ Javaslat az „ Utazó Vázák - Görög és Etruszk Kincsek Franciaországból” kiállítással kapcsolatos állami kötelezettségvállalás iránti kérelem benyújtására.

58./ Tájékoztatás a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentésről.

59./ Beszámoló a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati Tájékoztató:

60./ Tájékoztató az Észak- Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács (ÉM-RET) HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet fenntartói delegáltjának tevékenységéről.

 

Ezután 20 perc szünet következett.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a közgyűlési tagokat jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes (21 tag jelentkezett be), így a Közgyűlés folytatja munkáját.

 

Személyi rész:

VI/I. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.

 

Javasolta a Szavazatszámláló Bizottság megválasztását, melynek feladata a Közgyűlés elnöke, alelnökei titkos szavazással történő megválasztásának lebonyolítása. A frakciók előzetes megállapodása alapján négy képviselő megválasztását javasolta. A Bizottság tagjának javasolta megválasztani Buda Sándornét és Dr. Fehér Oszkárt.

Kérte a Fidesz Polgári Frakció javaslatát.

 

Merczel József:

 

Mivel a Fidesz Polgári Frakció még nincs benn, ezért nem tesznek javaslatot, így javasolta, hogy három fős Szavazatszámláló Bizottság legyen. A Bizottságba javasolta még Hudák Tamást.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a Közgyűlést, hogy a három javasolt személyről szavazzanak.

 

Ambrus Zoltán:

 

Javasolta, hogy kérdezzék meg a  Fidesz Polgári Frakciót, kíván-e delegálni tagot a Szavazatszámláló Bizottságba. Ha szükséges, várjanak 5-10 percet, ne hagyják ki őket a döntés lehetőségéből.

 

Hangrád Lajos:

 

Egyetértenek. Megvárják, amíg a Fidesz Polgári Frakció helyet foglal.

 

Herman István:

 

Köszönik szépen. Végig fogják nézni ezt a „kutyakomédiát”, hogy így is lehet gyakorolni a voksokhoz jutást. Nem a néptöbbség akarata érvényesül Magyarországon.

 

Hangrád Lajos:

 

Ha Herman István úr nem kíván részt venni a Közgyűlés munkájában, megteheti.

Kérte, hogy folytassák a munkát.

Volt egy javaslat, megkérdezik a Fidesz Polgári Frakciót, hogy akarnak-e a Szavazatszámláló Bizottságba képviselőt választani. Amennyiben a Fidesz Polgári Frakció személyi javaslatot nem tesz, javasolta az eredeti javaslat elfogadását, mely szerint Buda Sándorné, Dr. Fehér Oszkár és Hudák Tamás legyen a Bizottság tagja.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy 21 igen szavazattal a Közgyűlés a Szavazatszámláló Bizottság tagjait elfogadta és a következő határozatot hozta:

 

1/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a 3 fős Szavazatszámláló Bizottság tagjává Buda Sándorné, Dr. Fehér Oszkár és Hudák Tamás közgyűlési tagok megválasztotta.

 

Dr. Tatár László:

 

A Fidesz Polgári Frakció nevében bejelentette, hogy a Közgyűlés  további színjátékainak lefolytatásában a Fidesz Polgári Frakció nem kíván részt venni. Számukra szilárd, morális elkötelezett érték, hogy a demokrácia az elsődleges. A Fidesz Polgári Frakció nem kíván asszisztálni olyan további fejleményekhez, amely gyakorlatilag bizonyos személyek megkeresésével, bizonyos személyek frakcióból történő kiváltásával olyan új helyzetet teremt, amely ellentétes az aláírt Szocialista Frakció és Fidesz Polgári Frakció szerződésével. Február 22-én a Szocialista Frakció vezetője, Sós Tamás aláírta a frakció megállapodást, amely kimondja a további elkötelezett szándékot a Közgyűlés önfeloszlatására és a további munka megszervezésére. Úgy gondolják, hogy ezt a szerződést mind a két politikai erő eltökélt, tiszta szándékkal írta alá és ehhez a szerződéshez tartják magukat. Amennyiben a Szocialista Frakció tartja magát az aláírt szerződéshez, a további munkában részt vesznek.  Amennyiben nem tartja magára nézve kötelezőnek az aláírt szerződést, annak morális felelőssége a Szocialista Pártot terheli.

 

Dr. Benkár József:

 

A szünet előtt a napirend elfogadásával kapcsolatosan felvetették az egyszerű és minősített többség kérdését. Áttekintette az SZMSZ-t, az Ötv. 10. §-át, mely szerint a napirend elfogadás egyszerű többséggel történik és eddig is így történt.

 

Hangrád Lajos:

 

Javasolta, hogy folytassák a napirendek megtárgyalását.

 

VI/II. napirend:

A Közgyűlés elnökének megválasztása.

A Közgyűlés elnökének eskütétele.

 

Az SZMSZ 27. § (1) bekezdése értelmében a frakciók jogosultak javaslatot tenni az elnök személyére.

Felkérte Merczel József frakcióvezető-helyettest a javaslattételre.

 

Merczel József:

 

A Közgyűlés Szocialista Frakciója Sós Tamást javasolja a Közgyűlés elnökének.

 

Hangrád Lajos:

 

A Fidesz Polgári Frakció bejelentette, hogy nem kíván részt venni az elnökjelölési napirendnél. Ennek ellenére felkérte a frakció vezetőjét, hogy tegyen javaslatot a Közgyűlés elnökének személyére.

Megállapította, hogy az SZMSZ 27. § (1) bekezdése szerint a Szocialista Frakció javaslata alapján a szavazólapra felkerül Sós Tamás, az MSZP képviselője.

Felkérte a Szavazatszámláló Bizottságot a szavazólapok elkészítésére é a Közgyűlés tagjainak történő kiosztására.

Felkérte Dr. Fehér Oszkárt, a Szavazatszámláló Bizottság tagját, hogy ismertesse a titkos szavazás szabályait.

 

Dr. Fehér Oszkár:  

 

A titkos szavazás szabályai szerint szavazni a Heves Megyei Önkormányzat Eger bélyegző lenyomattal ellátott szavazólappal lehet. A szavazólapon egy jelölt neve szerepel. Érvénytelen a szavazólap, ha nem tartalmazza a bélyegző lenyomatot. Az érvénytelen szavazólapon lévő szavazat érvénytelen. Minden képviselőnek egy szavazata van. A jelöltre a jelölt neve előtt lévő körbe elhelyezett két egymást metsző vonallal lehet szavazni. Érvénytelen a szavazat, ha egy jelöltre sem szavaznak, ha a szavazólapot üresen dobják be az urnába. Új név nem szerepeltethető a szavazólapon. Ilyen esetben is érvénytelen a szavazólap. A szavazólapot a kiosztott borítékban kell elhelyezni és az erre a célra rendszeresített urnába kell bedobni. A szavazatokat a Bizottság megszámolja és eredményéről jegyzőkönyvet készít. A Bizottság megbízott tagja a jegyzőkönyvet szó szerint felolvassa és ismerteti a Közgyűlés előtt a választás eredményét.

 

Hangrád Lajos:

 

A Közgyűlés elnökének megválasztani javasolt képviselő bejelentette személyes érintettségét. Javasolta, hogy a Közgyűlés az elnökjelöltet ne zárja ki a döntéshozatalból.

Kérte, szavazzanak ebben a kérdésben.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 szavazattal elfogadta, hogy a személyes érintettségét bejelentő jelöltet nem zárja ki a szavazásból.

A szavazás idejére szünetet rendelt el.

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

Kérte a képviselőket, hogy vegyék át a szavazólapokat.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a tagjait, hogy jelentkezzenek be a számítógépes rendszer miatt.

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

Bejelentette, hogy a szavazás véget ért, a Szavazatszámláló Bizottság visszavonul a szavazatokat megszámlálni.

 

A szavazás és az összesítés után folytatódott az ülés.

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

Ismertette a titkos szavazás eredményét, mely a következő:

A kiosztott szavazólapok száma: 21

Az urnában talált szavazólapok száma: 21

Az urnában talált szavazólapok közül érvényes: 21

A 21 érvényes szavazattal a Közgyűlés Sós Tamás jelöltet a Heves Megyei Közgyűlés elnökévé választotta.

 

2//2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés Sós Tamást választotta meg a Heves Megyei Közgyűlés elnökévé.

 

Hangrád Lajos:

 

Ezután a Közgyűlés megválasztott elnöke a Közgyűlés előtt letette a következő tartalmú esküt:

Az eskü szövegét a korelnök olvasta elő.

„Én …  Sós Tamás esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Heves megye javát szolgálom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen.”

 

Az eskütétel után a Korelnök átadta a Közgyűlés ülésének további vezetését a Közgyűlés elnökének.

 

Sós Tamás:

 

Megköszönte a támogatást. Esküjéhez híven kíván dolgozni. Nagyon fontosnak tartja, hogy minél előbb meg tudják teremteni a nyugodt, békés munka feltételeit, ami elengedhetetlen a 4300 dolgozó, a 41 intézmény és a hivatali apparátus esetében.  Megköszönte mindenkinek a munkát, különösen Hangrád Lajosnak, a hivatalnak, az intézményvezetőknek. Tisztában van azzal, hogy 2007-ben milyen feltételek között kell helytállni.

A közgyűlési munkát illetően kiszámítható munkát szeretne. Szeretné, ha itt is kialakulna az egyensúly, meg tudnák teremteni a nyugodt munka feltételeit. Ezért felajánlott a Szocialista Frakció nevében a Fidesz Polgári Frakció számára két társadalmi alelnöki posztot, négy bizottsági elnöki posztot és a bizottsági tagsággal járó lehetőségeket.

Nagyon fontosnak tartják, hogy a törvényesség helyreálljon. A mai ülésen is erre tesznek kísérletet. Itt most váratlan helyzet volt. Ugyanakkor elmondta, hogy a Szocialista Frakció álláspontja a kezdetektől ismert.

Három bizottságra is javaslatot tesz, de előtte a társadalmi megbízatású alelnökre a Szocialista Frakció részéről. Ezt követően szeretnék, hogy a szocialisták részéről legyen főállású alelnök, majd társadalmi alelnökök legyenek a Fidesz Polgári Frakció részéről.

Társadalmi alelnöknek Beer Ferencnét javasolta. A törvényességhez szükséges az elnök, alelnök, a szükséges bizottságok megválasztása.  Erre tesz javaslatot.

 

Kérte, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy 21 közgyűlési tag van jelen.

Kérte, szavazzanak, hogy a szavazólapra Beer Ferencné felkerüljön.

Megállapította, hogy a jelenlévők egyhangúan elfogadták a javaslatot.

 

Kérte a Szavazatszámláló Bizottságtól a titkos szavazás feltételeinek megteremtését.

 

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

A titkos szavazás feltételei megegyeznek az elnökválasztás szabályaival. Kérte, hogy a szavazólapok elkészüléséig maradjanak a teremben, majd a szavazásra a hátsó teremben lesz lehetőség. Kérte a Főjegyző úr intézkedését a szavazás feltételeinek megteremtésére.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a képviselőket, foglaljanak helyet. Arról kért szavazást, hogy az érintett is részt vehet a szavazásban. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 szavazattal a javaslatot elfogadta.

 

Kérdezte, hogy a szavazólap elkészítéséig tudják-e folytatni? Bólintást kért. Igen.

 

Az SZMSZ tartalmazza, hány bizottsága van a Közgyűlésnek. Szeretnék ezt szűkíteni. A kezdetektől azon voltak, hogy 3 bizottság mindenképpen létrejöjjön: ez a Pénzügyi Bizottság, aminek létrehozását az Ötv. mondja ki, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, melyet más jogszabályok írnak elő, valamint az Eger Várossal Egyeztető Bizottság. Szeretnék, ha a másik oldal is részt venne ebben. Fontos, hogy ezek a bizottságok létrejönnek, megalakuljanak. Ha ideiglenes jelleggel működnek, később korrekcióra kerülhet sor és természetesnek tartják, hogy a Fidesz Polgári Frakció részéről ebbe be fognak kapcsolódni.

 

A következőket javasolta:

A Pénzügyi Bizottságba vegyen részt Barabásné Czövek Ágnes, Sasi Károlyné, Buda Sándorné és külső bizottsági tagként Lakatos István, ezenkívül három helyet kap a Fidesz Polgári Frakció.

A Jogi és Ügyrendi Bizottságba javasolta Hiesz Györgyöt, Bátka Lászlót, Sárosi Károlyt és Bújdosó Sándornét külső bizottsági tagként. Itt is három fővel biztosítanak lehetőséget a Fidesz Polgári Frakció részére.

Az Eger Várossal Egyeztető Bizottságba három főt javasol: Sós Tamást, Beer Ferencnét, Merczel Józsefet.

Megkérdezte Ambrus Zoltán urat, hogy a három bizottság valamelyikében részt szeretne-e venni most, vagy majd a későbbiekben.

 

Ambrus Zoltán:

 

Köszöni, nem szeretne részt venni.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, szavazásra teheti a bizottságok kapcsán a kérdést? Ez így rendben van, szavazhatnak? A jogász kollégák közül Dr. Zám István urat látja, kérdezte: szavazhatnak-e?

 

Dr. Zám István:

 

Igen, rendben van.

 

Sós Tamás:

 

Kérdezte Lakatos Istvántól és Bujdosó Sándornétól, hogy vállalják-e a jelölést. A válasz igen volt. A testületi tagok bólintottak, elfogadták a jelölést.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította. hogy a Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta:

 

3/2007. (II. 23.) közgyűlési  határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése

-          a Pénzügyi Bizottság képviselő tagjává: Barabásné Czövek Ágnes, Sasi Károlynét,

                                                                     Buda Sándornét,

                                         külső tagjává: Lakatos Istvánt,

-          a Jogi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjává: HieszGyörgyöt, Bátka László,

                                                                     Sárosi Károlyt,

                                         külső tagjává: Bujdosó Sándornét,

-          Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság tagjává: Sós Tamást, Beer Ferencnét és Merczel Józsefet

megválasztotta.

 

Sós Tamás:

Kérdezte a jogászoktól, hogy haladhatnak-e, a következő napirend a térítési díjjal kapcsolatos napirend.

 

1./ napirend:

Javaslat személyi térítési díj megállapítására.

 

Ez korábban más hatáskörben volt, most sajátos helyzet van. Megszavazhatják az előterjesztést.

Kérdezte Dr. Zám István úrtól és az egészségügyi területtől, hogy rendben van-e, megszavazhatják-e az előterjesztést?

A válasz: igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

 

Rövid szünet következett.

 

A Közgyűlés visszatért a VI/III. napirendhez, mely a Közgyűlés alelnökeinek megválasztása és eskütétele.

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

Kérte a közgyűlési tagokat, hogy vegyék át a szavazólapokat az alelnök választáshoz.

 

A szavazás után elmondta, hogy az SZSZB elvégezte munkáját, és ismertette a titkos szavazás  eredményét, mely a következő volt:

 

A kiosztott szavazólapok száma: 21

Az urnában talált szavazólapok száma: 21

Az urnában talált szavazólapok közül érvényes: 21

A 21 érvényes szavazat megoszlása: Beer Ferencné jelölt 21 szavazatot kapott.

A Közgyűlés Beer Ferencnét 21 érvényes szavazattal a Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökévé megválasztotta, melyhez gratulált.

 

A Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

4/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megyei Közgyűlése a Megyei Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökévé Beer Ferencnét megválasztotta.

 

Sós Tamás:

 

Ezután a Közgyűlés megválasztott társadalmi megbízatású alelnöke a Közgyűlés előtt letette a következő tartalmú esküt:

Az eskü szövegét a Közgyűlés elnöke olvasta elő.

„Én …  Beer Ferencné esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állami és szolgálati titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Heves megye javát szolgálom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen.”

 

Az eskü letétele után gratulált a megválasztásához.

 

Ezután kérte a két külső bizottsági tagot: Bujdosó Sándornét és Lakatos Istvánt az eskütételhez.

Az eskü letétele után gratulált a bizottságok külső tagjainak.

 

Sós Tamás:

 

A személyi kérdésekkel kapcsolatosan az aljegyző úr még nem hozta a javaslatot, így szavazni nem tudnak, erre a napirendre még visszatérnek.

 

Főjegyző úr kérte, hogy a személyi térítési díjjal kapcsolatos napirendre zárt ülés keretében térjenek vissza, mivel most nem akarják megszakítani az ülést zárt üléssel.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúan elfogadta a javaslatot.

 

2./ napirend:

Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, valamint a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda Társulási Tanácsa tagjainak megválasztására.

 

A Közgyűlés leveszi napirendjéről a javaslatot és a következő ülésén kerül megtárgyalásra.

 

Hiesz György:

 

Javasolta, hogy szavazzanak róla, vagy megkapja a többséget, vagy nem.

 

Merczel József: 

 

Javasolta, hogy térjenek vissza a rendes „kerékvágásba”. A Szocialista Frakció a Megyei Művelődési Központ Társulási Tanácsába Beer Ferencnét, a Bródy Sándor Megyei és Város Könyvtár Társulási Tanácsába Hangrád Lajost, a Tourinform Társulási Tanácsába Hudák Tamást javasolta.

 

Ambrus Zoltán:

 

Javasolta, hogy ezt a napirendet vegyék le a mai ülés napirendjéről, mert olyan nevek is szerepelnek, akik nincsenek a teremben, és megkérdezésük nélkül őket delegálni nem ildomos. Ezért javasolta, hogy hozzák vissza a napirendet a következő ülésre.

 

Dr. Benkár József:

 

Az elhangzottakra tekintettel, mint előterjesztő az előterjesztést visszavonja.

 

Sós Tamás:

 

3./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona (Csány) igazgatói állásának betöltésére.

 

Megkérdezte a jelölteket, kívánnak-e szólni.

 

Farkasné Horváth Magdolna:

 

Megköszönte a bizalmat, amit az intézményvezetői feladatok ellátásához kapott. Úgy érzi, hogy sikerült zökkenőmentesen megoldani a működtetést annak ellenére, hogy a nagy szakmai tapasztalattal rendelkező gazdasági vezető is nyugállományba vonult. Szeretné folytatni a munkát új intézményvezetőként és a pályázatban kidolgozottakat megvalósítani.

 

Dr. Lénárt András:

 

A jelenlegi helyzetben bizottság hiányában ad-hoc bizottságot hoztak létre, melynek a főjegyző úr is tagja volt. Áttekintették a pályázatokat, a két pályázat közül az egyik pályázat nem felelt meg a pályázati feltételeknek. Így egy érvényes pályázat van. A pályázó alkalmasnak tűnt, régóta ebben a szférában dolgozik, helyettes vezetőként dolgozott a csányi Idősek Otthonában.

Kérte, hogy fogadják el a javaslatot, támogassák a pályázót.

Gratulált a csányi otthon kollektívájának, a volt igazgató asszonynak és eredményes nyugdíjas éveket kívánt.

 

Dr. Benkár József:

 

A pályázati eljárásban a másik pályázó – Egyedné Major Mária – is részt vett, akinek az alapvető pályázati feltétele hiányzott, nem volt meg a felsőfokú szociális iskolai végzettsége. Ezt az ágazati jogszabályok szerint nem lehet pótolni határidő megszabásával. Pályázata így érvénytelennek minősült.

 

Sós Tamás:

 

Több kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 20 igen szavzattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.

 

Dr. Benkár József:

 

A Közgyűlés nem szavazta meg az előterjesztést, mivel az minősített többséget igényel, amelyhez 21 szavazat szükséges. Így új pályázatot kell kiírni.

 

4./ napirend:

Javaslat Tari Sándorné – Idősek Otthona (Vámosgyörk) igazgatója – közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszűntetésére és igazgatói teendők ellátására szólómegbízásra.

 

Megköszönte Igazgató Asszony munkáját, magánéletében sok sikert, boldogságot kívánt.

 

Tari Sándorné: 

 

Megköszönte mindenkinek a 27 éves pályafutása során kapott segítséget. Nagyon jó kollektívát hagy ott. Ez a megye legtávolabbi részén lévő, de legnagyobb létszámú idősek otthona. Kérte, hogy utódját is segítsék munkájában.

 

Sós Tamás:

 

A határozati javaslat 1./ pontjával kapcsolatosan kért a szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot.

 

Megkérte Haraszti Mónikát, fáradjon ki.

 

Haraszti Mónika:

 

BAZ megyéből érkezett Heves megyébe több mint 10 éve. Ezzel egyidőben Vámosgyörkön kezdte pályafutását, mint élelmezésvezető. Alapvégzettsége közgazdasági szakközépiskola. Szociális jellegű tanulmányai megkezdése előtt lett mentálhigiénés munkatárs, majd csoportvezető. Iskolai tanulmányait a Debreceni Egyetemen szerezte 2003-ban, majd 2004-ben itt szakvizsgázott. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta, diplomáját itt szerezte szociális munkás szakon.

Köszönte a bizalmat, amellyel megbízzák. Az elvárásoknak a képességeihez mérten meg kíván felelni.

Köszönetet mondott az igazgató asszonynak a segítségért.

 

Sós Tamás:

 

A határozati javaslat 2.-3. és 4. pontjait együtt tette fel szavazásra.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

 

5/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.  Heves Megye Közgyűlése Tari Sándornénak a Heves Megyei Önkormányzat vámosgyörki Idősek Otthona igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát és magasabb vezetői megbízását nyugállományba vonulására tekintettel 2007. december 31. napjával felmentéssel megszünteti. A felmentési idő teljes időtartamára – 2007. május 1 – 2007. december 31. – a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti.

 

   A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Tari Sándorné asszonynak a több évtizedes kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkájáért.

 

2.  Heves Megye Közgyűlése 2007. május 1. napjától kezdődően az új igazgató kiválasztásáig a saját munkaköre ellátása mellett Haraszti Mónikát az intézmény mentálhigiénés csoportvezetőjét bízza meg az igazgatói teendők elvégzésével a jelenlegi 203.320.- Ft illetményével és a 250 %-os magasabb vezetői pótléknak megfelelő (pótlékalap: 19.600.- Ft x 250 % ) 49.000.- Ft díjazásért.

 

 

3.  Heves Megye Közgyűlése megbízza elnökét a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével és a vezetői megbízással kapcsolatos dokumentumok aláírásával.

 

4.  Heves Megye Közgyűlése felkéri Heves Megye Főjegyzőjét, hogy a magasabb vezetői megbízásra a szükséges pályázati eljárást készítse elő.

 

Felelős:  Heves Megyei Közgyűlés elnöke

               Dr. Benkár József Heves Megye Főjegyzője

Határidő:  értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

5./ napirend:

Javaslat a Damjanich János Ipari Szakképzési Intézet – Hatvan -, a Szalaparti Speciális Oktatási-Nevelési Központ és Szakszolgálat – Eger és a Benedek Elek Általános Iskola – Heves – intézményvezetői pályázatának kiírására.

 

Hozzászólás, észrevétel nem volt, ezért kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

6/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az írásbeli előterjesztésnek megfelelően pályázatot ír ki a Damjanich János Ipari Szakképzési Intézet – Hatvan - a Szalaparti Speciális Oktatási Nevelési Központ és Szakszolgálat – Eger – valamint a Benedek Elek Általános Iskola – Heves – magasabb vezetői beosztás (igazgató) ellátására, és intézkedést tesz a pályázati felhívás Oktatási Közlönyben történő megjelentetésére.

 

Felelős: Dr. Benkár József

 Heves Megye Főjegyzője

Határidő: értelem szerint

 

 

Sós Tamás:

 

6./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona – Eger és a Heves Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona – Füzesabony – intézményvezetői pályázatának kiírására.

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúan elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta:

 

7/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az írásbeli előterjesztésnek megfelelően pályázatot ír ki a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona - Eger – és a Heves Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona – Füzesabony – magasabb vezetői beosztás ( igazgató ) ellátására, és intézkedést tesz a pályázati felhívás Szociális Közlönyben és a Hivatalos Értesítőben történő megjelentetésére.

 

Felelős: Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője

Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

7./ napirend:

Javaslat a 2007. évi önkormányzati létszám kialakításának szervezési intézkedéseire.

 

Dr. Benkár József:

 

A napirendhe néhány dolgot elmondott a költségvetéssel összefüggésben. Költségvetés megalapozó intézkedésnek szánták. Ezt figyelembe véve készítették el a költségvetési tervezetet. Minden intézményvezetővel részletekig menően lefolytatták az egyeztetést. Ezek az intézkedések megkerülhetetlenek a 2007. évi finanszírozás és költségvetés kezelése szempontjából. 7,2 %-os létszámcsökkentést jelent. 77-78 álláshely szakmai területen, 92-93 álláshely pedig egyéb kisegítő területen foglalkoztatottat érint. Figyelembe vették az üres álláshelyek zárolását, a nyugdíj melletti foglalkoztatást. Ez 47 főt érint. 20 főnek van lehetősége valamilyen nyugdíjazási eljárás igénybevételére, tehát ellátásuk biztosított lesz. A Hivatalt sem kerüli el a megszorító intézkedés. 9 létszám leépítésére kerül sor a Hivatalban, 4 üres álláshely zárolása, 5 nyugdíjaztatásra fog sor kerülni 2007. elején.

A kórház létszámcsökkentési javaslata is ebben az anyagban szerepel. A főigazgató javaslatát figyelembe véve az anyag 50 fős létszámleépítést fogalmaz meg.

A költségvetés likviditásának biztosításának biztosításához ezek az intézkedések elengedhetetlenek.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés tagjai közül 20-an igennel szavaztak, 1 képviselő tartózkodott.

 

A meghívó szerint egyszerű többség szükséges az elfogadáshoz, de lehet, hogy minősített többség szükséges a döntéshez?

 

Dr. Benkár József:

 

A meghívóban egyszerű többséggel szerepel az előterjesztés. Álláspontja szerint minősített többség kell. Az Ötv. 10.§ (1) bekezdés, az SZMSZ 4. § (1) bekezdés e/ pontja és a 11. § (2) bekezdés a/ pontja szerint minősített többséget igényel a napirendről való döntés.

 

8./ napirend:

A Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása.

8/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása vizsgálatáról.

 

Mikó Béla:

 

A leírtaknak megfelelően elfogadásra javasolják, tekintettel arra, hogy nincs különösebb előírás a módosítással összefüggésben.

 

Sós Tamás:

 

A könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételével kérte a módosítás elfogadását.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő rendeletet alkotta:

Heves Megye Önkormányzatának

1/2007. (II. 23.) HMÖ rendelete

a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról

 

1. §

 

Az 5/2006. (II. 24.) HMÖ rendelet ( továbbiakban R. ) 1.§-a az alábbiak szerint módosul:

 

                        bevétel főösszege                                       20.096.387 ezer Ft

                        kiadás főösszege                                        20.096.387 ezer Ft

                        hiány összege                                                  825.216 ezer Ft

 

2. §

 

(1) A R. 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

 

                                                                                                  Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele                           1.956.117

Önkormányzat sajátos működési bevétele                                                 3.222.774

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                            39.435

Központi költségvetési támogatás                                                             5.294.483

Támogatás értékű bevételek                                                                     7.520.044

  Ebből: OEP finanszírozás                                                                        6.796.634

Átvett pénzeszközök                                                                                   948.357

Előző évi pénzmaradvány                                                                             289.961

 

(2) A R. 2.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

                                                                                                  Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai                         16.030.117

Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai                                   92.152

Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai                           474.471

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai                                                1.335.856

Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai                                 12.113

Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai                      1.598.195

Támogatásértékű kiadások                                                                          129.891

Átadott pénzeszközök                                                                                 125.765

Kölcsönök nyújtása                                                                                         5.110

Hiteltörlesztések                                                                                          249.859

Tartalékok                                                                                                    42.858

 

(3) A hiány összege:                                                                                    825.216

 

(4) A R. 2.§ (7) bekezdése a következőre változik:

 

A költségvetés működési céltartaléka 5.910 ezer Ft.

 

3. §

 

(1) A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.

(2) A R. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2.sz. melléklete lép.

(3) A R. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.sz. melléklete lép.

(4) A R. 4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

 

4. §

 

(1)  A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.

 

(2)  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2006. december 31-től kell alkalmazni.

 

         Sós Tamás sk.                                                                 Dr. Benkár József sk.

Megyei Közgyűlés Elnöke                                                                  Főjegyző

 

Sós Tamás:

 

„Megállapította, hogy Heves Megyei Közgyűlés tudomásul vette a független könyvvizsgálói jelentést a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása vizsgálatáról.”

 

Sós Tamás:

 

Bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság megtartja ülését, melynek befejezése után folytatják az ülést.

Addig szünetet rendelt el.

 

Sós Tamás:

 

9./napirend:

Heves Megye Önkormányzatának __/2007. (II. 23.) rendelet tervezete a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről.

9/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves megyei Önkormányzat 2007.évi költségvetési vizsgálatáról.

 

Bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság megtartotta ülését.

 

Dr. Benkár József:

 

Elkészítették a 2007. évi költségvetési rendelet tervezetet a mellékleteivel együtt.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy milyen gazdasági, közgazdasági környezetben alkották meg a rendelet tervezetet és néhány sarokpontot emelt ki.

A 2007. évi költségvetési tervezet fő összege 18.196 millió Ft, a működési kiadás ebből 16,2 milliárd Ft, a fejlesztési előirányzat 1,9 milliárd Ft. Nagyon magas a hiány, 1,5 milliárd Ft. Ez azért ijesztő, mert majd nem ennyi az önkormányzat hitelképessége. Ez a helyzet azért alakulhatott ki mert az előző évhez képest 523 millió Ft-tal kevesebb SZJA-ban részesül az önkormányzat és a normatív támogatás is kevesebb 177 millió Ft-tal. Nem számoltak az illetékbevétel ilyen mértékű csökkenésével. Az előző évi tényszámmal kezdték a tervezést, amelyből levonták a 8,5 %-os mértéket, melyet az APEH kap meg az illetékhivatal működtetésére. Úgy gondolták, hogy az előző évi 1,85 milliárd Ft tervezhető, de az APEH-től kapott jelzés szerint reálisan 1,5 – 1,6 milliárd Ft tervezhető. A bevételi oldalon 200-250 millió Ft fog jelentkezni. Ezt a folyamatot erősíti a piacon tapasztalható ingatlanforgalom visszaesés is.

A bevételi források tervezésénél szoros együttműködést sikerült kialakítani az intézményvezetőkkel és a gazdasági vezetőkkel. Igazi partnerek voltak, a kitűzött 15 %-os lefaragásból 8 % mértékű költségmegtakarítást sikerült biztosítani.

A Hivatalt sem kerülte el a létszámleépítés és a dologiak megvonása. Ezen megszorításokból 78-80 millió Ft összegű megtakarítás várható.

A reprezentatív szakszervezetekkel is egyeztettek. Az érdekképviseletek nem értenek egyet a megszorításokkal, nem tudják támogatni, de tudomásul veszik, mint szükséges rosszat.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A mai nap egy rendkívüli nap. Az elmúlt időszakban a Hivatalnak nagyon sok olyan feladata volt, amelyet a politikai vezetésnek kellett volna végeznie, sok olyan egyeztetés és döntés volt, amit másnak kellett volna felvállalni.

A 2007. évi költségvetés előttük áll. A Pénzügyi Bizottság úgy foglalt állást, hogy elismeri a költségvetés összeállításába, az egyeztetésekbe belefektetett sok munkát, el tudják fogadni a költségvetést, hogy működőképessé tegyék a Megyei Önkormányzatot és intézményeit.

Utalt a bizottság összetételére. Három tag korábban is tagja volt a Pénzügyi Bizottságnak, egy tag pedig polgármester, nem először találkoztak költségvetéssel.

2007. január 1-től az Illetékhivatal már nem része a költségvetésnek.

Utalt arra az előbb, pl. Eger várossal a politikai egyeztetés nem tudott megtörténni, csak a hivatali egyeztetés. Látható még a költségvetésből, hogy a politikai huzavona kapcsán a kórházban az önkormányzati biztos megszakította tevékenységét. Bíznak abban, hogy az elkezdett jó folyamatok tovább folynak és a stabilitás is kiemelt feladatként szerepel.

Úgy gondolják, hogy a fejlesztési feladatokból csak azok indíthatók, amelyek elsősorban már elnyert pályázatokról szólnak, nem meggátolva az országos pályázati lehetőségeket, amelyekből a későbbiekben a megye is ki tudja venni részét. A működési feltételek biztosítottak. Induljon az élet a Hivatalban. A egyik legfontosabb, hogy a stabilitást biztosítani kell a gazdálkodásban. Nem ezzel a költségvetéssel fogják az év végét zárni, az év során többször át kell tekinteni, hogy milyen lehetőségeik vannak.

Ezzel együtt a költségvetés elfogadását javasolja a Pénzügyi Bizottság és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét.

 

Mikó Béla: 

 

Megerősítette, hogy ez a költségvetés a jelenlegi formában aktualizált. Az előterjesztő élt a  lehetőséggel, biztosította a működés feltételeit. Később ennek módosítására lehetőség lesz. Úgy gondolja, hogy Heves megye esetében, ahol ilyen önkormányzati hivatal és ilyen intézményrendszer működik, ahol ennyi idős emberről, sérült gyermekről ilyen szinten gondoskodnak, akkor tesznek a legtöbbet, ha elfogadják a költségvetést.

Elfogadásra javasolta a költségvetést.

 

Sós Tamás:

 

Az elmúlt hetekben részt vett azon a megbeszélésen, amelyet reprezentatív szakszervezetekkel folytattak. Megköszönte a szakszervezetek megértését, ahol kifejezésre juttatták nemtetszésüket is, de kellő toleranciával fogadták a költségvetést. Külön megköszönte az intézményvezetők hozzáállását. Nagyon nehéz helyzetben vannak, de látszik, hogy csak közösen tudják megoldani a feladatokat. Az önként vállalt feladatai kapcsán az önkormányzat lehetőségei elég korlátozottak. A ciklus elején vannak. Ebből adódóan a korábban eldöntött fejlesztésekben gondolkodhatnak és az újaknak inkább a tervezésével, azok előkészítésével.

Külön kiemelte a Főjegyző úr, a hivatali apparátus munkáját.

Rendkívül nehéz feladatról van szó. Senkinek nem tetsző döntéseket kellett meghozni és kell meghozni. Ezek összefüggnek pl. a különböző létszámcsökkentéssel. Ezeket a kérdéseket rövid időn belül át kell tekinteni és a legszükségesebb intézkedéseket meg kell tenni az intézményhálózat működtetése érdekében. Fel kell gyorsítani a különböző egyeztetéseket úgy Eger megyei jogú várossal, mint a települési önkormányzatokkal.

 

Ambrus Zoltán:

 

Módosító indítványt tett az 50./ napirendi ponttal kapcsolatosan. Heves város felajánlja a megyének működtetésre a múzeum és kiállítóhelyét. Ez költségvetést érintő kérdés, ezért kérte azt tegyék a költségvetéshez és így egyben tudnak szavazni az 50./ napirendi pontról is.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a Pénzügyi Bizottság véleményét.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Próbáltak tájékozódni az adott ügyben. Úgy tűnik, hogy nem túl nagy a költség..

Javasolta, hogy fogadják be a módosító indítványt.

 

 

Sós Tamás:

 

Először Ambrus Zoltán módosító javaslatáról kér szavazást, majd a költségvetés egészéről.

 

Kontra Gyula:

 

Elmondta, hogy Hevesen ellene szavazott, hogy a város által nehezen „kiizzadt”, szakmailag jól összeállított helytörténeti anyag és Heves város díszpolgára Kő Pál Kossuth-díjas szobrászművész anyagát átadják a megyének. Nem azért szavazott ellene, hogy szeretné bezáratni, hanem azért, hogy működjön. Úgy lehet egy településhez kötni az embereket, ha nem csak szóban mondják, hanem mutatnak is valamit, példát hoznak fel. Senki nem vásárolta meg. Ma ez már divattá vált. Ez őt zavarja és sérti is. Nem azért szavaz igennel, nem hazudtolja meg önmagát, azért szavazott ellene, mert szerette volna ha működik. Most azért szavaz, mert így van lehetőség, hogy Heves városban megmaradjon a kiállítás és a Kő Pál gyűjtemény.

 

Dr. Benkár József:

 

Kontra Gyula által elmondottakat támogatja. Egyetért azzal, hogy egy ilyen helytörténeti kiállítás, területi múzeum a területen működjön. Jelezte, hogy ha elfogadják, akkor ennek a költségvetési vonzata nincs megtervezve, az intézmény éves működési költségeit meg kell jeleníteni a költségvetésben. Most, vagy a következő ülésen módosítani kell, helyre kell tenni az előirányzatokat.

 

Sós Tamás:

 

A Főjegyző úr által elmondottakkal együtt Kontra Gyula és Ambrus Zoltán módosító javaslatait tette fel szavazásra. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal elfogadta a módosító javaslatot és a következő határozatot hozta:

 

8/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Hevesi Múzeumi Kiállítóhely működtetését átveszi Heves Város Önkormányzata Képviselőtestületétől.

 

                        Felelős: Dr. Benkár József

                        Határidő: 2007. április 1.

 

Sós Tamás:

 

A költségvetés egésze feletti szavazást kérte.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő rendeletet alkotta:

 

Heves Megye Önkormányzatának

2/2007. (II. 23.) rendelet tervezete

a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

 

Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi tv. alapján a következő rendeletet alkotja a Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. évi költségvetéséről:

 

1. §

 

A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének

 

költségvetési bevételi összegét                                  17.190.987 ezer Ft-ban

költségvetési kiadási összegét                                   17.893.898 ezer Ft-ban

költségvetési hitelfelvételi összegét                  1.005.736 ezer Ft-ban

hiteltörlesztési összegét                                                  302.825 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

2. §

 

(1)   A 2007. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló Mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

(2)   A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételi összeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

 

                                                                                                                      Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele

1.891.662

Önkormányzat sajátos működési bevétele

2.528.963

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

19.100

Központi költségvetési támogatás

5.325.174

Támogatásértékű bevételek

6.949.003

Ebből: OEP finanszírozás

6.032.506

Átvett pénzeszköz

75.692

Előző évi pénzmaradvány

401.393

 

(3)   A költségvetési bevételi összeg intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

(4)   A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított költségvetési kiadási összeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

                                                                                                                      Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

14.365.891

Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai

 

Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai

99.875

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

974.587

Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai

49.680

Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai

1.660.202

Támogatásértékű kiadások

139.622

Átadott pénzeszközök

76.001

Hitelkamat

40.000

Tartalékok

40.000

Pénzmaradvány tartalék

448.040

 

(5)   A 2007. évi költségvetés általános tartaléka 10.000 ezer Ft.

 

(6)   A költségvetés működési céltartalékának összege 30.000 ezer Ft, amelyből az áremelkedések, bevételi kiesések évközi fedezete 15.000 ezer Ft, intézményi pályázati saját erő 15.000 ezer Ft.

 

(7)   A költségvetési kiadási összeg intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

(8)   A költségvetés hiányának összege 1.005.736 ezer Ft.

 

(9)   A hiteltörlesztések összege 302.825 ezer Ft.

 

(10) A Megyei Önkormányzati Hivatalnál tervezett intézményi beruházások és felújítások  feladatonkénti felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

(11) A Közgyűlés a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 5. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

 

(12) A Megyei Önkormányzat és intézményei létszám adatait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(13) A Megyei Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 7. számú melléklet részletezi.

 

(14) Az Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 8. számú melléklet foglalja össze.

 

(15) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 9. számú melléklet tartalmazza.

 

(16) A Megyei Közgyűlés az Önkormányzat költségvetésének fejezet és cím rendjét a 10. számú melléklet szerint határozza meg.

 

3. §

 

(1)    Az 1. §-ban meghatározott hiány összegéből 734.896 ezer Ft a működési hiány és 270.840 ezer Ft a fejlesztési hiány.

 

(2)    A hiány finanszírozására, a likviditás folyamatos biztosításához 1,2 milliárd Ft folyószámlahitel keret áll rendelkezésre.

4. §

A Közgyűlés felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2007. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

 

A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai

 

5. §

(1)   A Megyei Önkormányzat a költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - rendelet módosítással - testületi döntéssel megváltoztathatja.

 

(2)   Az Önkormányzat és intézményei részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(3)   Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

 

Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

6. §

 

(1)   Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva a tervezett bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatának főösszegét, valamint a kiemelt előirányzatokat emeli meg.

 

Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú saját bevétellel, valamint a pályázaton nyert pénzösszegekkel negyedévente köteles a módosítást a fenntartó felé jelezni és a költségvetésén átvezettetni.

 

A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Terület-és Intézményfejlesztési Irodáját cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

 

(2)   Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használható fel.

 

(3)   A saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

 

(4)   A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi, az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg és a tárgyévet követő év január 10-ig a december 31-ig bekövetkezett változásokról adnak tájékoztatást.

A Közgyűlés negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet testületi előterjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

 

(5)   Az (1)-(2) bekezdésben szabályozottakon túlmenő előirányzat-módosítás a Közgyűlés rendeletének módosítása alapján történhet.

 

(6)   A közalkalmazotti törvény szerint adható kategóriába tartozó pótlékok megállapítására, illetve a meglévők szintjének emelésére fedezet hiányában nincs lehetőség.

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészek csak az adott munkavállalóra érvényesek.  Közalkalmazotti jogviszony megszűnés esetén a munkakör betöltőjét ez az illetményrész automatikusan nem illeti meg, más munkakörben dolgozó illetménye ezzel az összeggel nem emelhető.

 

(7)   A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratában meghatározott feladatát látja el.

 

(8) A Megyei Közgyűlés a 254/2000. (XII. 25.) Kormányrendelet 61. §-ával módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 153. §-a alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervéhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és annak mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot.

 

(9) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a Megyei Közgyűlés Elnöke köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.

 

(10) A költségvetési szervnek a 25 napot meghaladó elismert tartozásállományáról azonnali adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

 

Az Önkormányzati Hivatalra vonatkozó rendelkezések

7. §

 

(1)   A Közgyűlés Elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:

 

-         Dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök maximum 6 hónapos lekötéséről.

-         Rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról évi 3 millió Ft összeghatárig.

-         Rendelkezik a céltartalék felhasználásáról évi 3 millió Ft összeghatárig.

-         Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között éves szinten 3 millió Ft összeghatárig.

 

(2)   A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben

 

-         Engedélyezi a jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását 3-10 millió Ft összeghatárig éves szinten.

 

(3)   A dolgozók lakásépítési támogatására - munkáltatói jogkörben és közgyűlési rendelet alapján - 2007. évben 5 millió Ft használható fel az elkülönített számlára törlesztésként befolyt összegből.

 

Az ilyen címen év végéig fel nem használt rész a költségvetési számlára kerül átvezetésre.

 

(4)   A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján:

 

-         A köztisztviselői illetményalap 2007. évben 36.800 Ft.

-         A nyugállományú köztisztviselők támogatására 1 millió Ft szociális keret áll rendelkezésre, segély címén használható fel.

 

8. §

 

(1)   A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal minőségpolitikájával és minőség céljaival összhangban megállapított, a Hivatal köztisztviselői 2007. évi teljesítmény értékelésének alapját képező célokat jelen rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

 

(2)   Az egyéni, köztisztviselői teljesítménykövetelményeket az (1) bekezdés szerinti hivatali célok figyelembevételével a Főjegyző határozza meg.

 

Záró rendelkezés

 

9. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

             Sós Tamás sk.                                                       Dr. Benkár József sk.

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                    Heves Megye Főjegyzője

 

Sós Tamás:

 

„Megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúan tudomásul vette a független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetése vizsgálatáról.”

 

10./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének hiánykezelési tervére.

 

Dr. Benkár József:

 

A hiánykezelési tervet az elmúlt években kialakult gyakorlatnak megfelelően állították össze. A működést érintő, tervbe vett megtakarítások, fejlesztések vitelében fontos a szigorú eljárási szabályok betartása. Forrás nélkül fejlesztést nem indítanak, nem indíthatnak. Ahol lehetőség van, ott a városok, körzetközpontok tekintetében mindig készek a közös feladatellátásra. Az intézményfenntartó társulásokban a Megyei Önkormányzat partnerként részt vesz a kölcsönös előnyök alapján. Az Ötv. elégségesnek tart 6 közgyűlést tartani egy évben, nem feltétlenül szükséges 11-12. Tartalmaz az anyag egy karcsúsítást is a külső bizottsági tagok tekintetében.

Remélhetőleg a laptopos rendszer kiváltja a nagymennyiségű papíralapú ügyintézést.  

Ezenfelül összefoglalták a javaslatban a hagyományos megtakarítási intézkedéseket is.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket.

Nem könnyű a feladat, folyamatosan karban kell tartani.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

9/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megvitatta és elfogadta a 2007. évi költségvetés hiány kezelési tervét.

Az évközi végrehajtás helyzetéről negyedévente tájékoztatást kér a Közgyűlés, első alkalommal a féléves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg.

 

            Felelős: Dr. Benkár József

                          Heves Megye Főjegyzője

            Határidő: Folyamatos

 

Sós Tamás:

 

11./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete, Bélapátfalva Alapító Okiratának módosítására.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

10/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.                  Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően módosítja a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva Alapító Okiratát.

 

2.                  Heves Megye Közgyűlése megbízza a Közgyűlés Elnökét a módosítással egységes 
 szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásával.

 

Felelős: Dr. Benkár József  Heves Megye Főjegyzője

              Sós Tamás Heves  Megyei Közgyűlés Elnöke

            Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

12./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona, Eger Alapító Okiratának módosítására.

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal,egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

11/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.       Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően módosítja a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger Alapító Okiratát.

 

2.       Heves Megye Közgyűlése megbízza a Közgyűlés Elnökét a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásával.

 

             Felelős: Dr. Benkár József  Heves Megye Főjegyzője

                          Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

             Határidő: azonnal

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Ügyrendi jellegű a hozzászólása. Az előterjesztéseknél több helyen felelősként Hangrád Lajos korelnök szerepel. Minden anyagnál, amit a Közgyűlés elnöke tárgyaltatott, ne a Közgyűlés korelnöke, hanem a Közgyűlés elnöke legyen felelősként megjelölve. Ez szerepeljen a jegyzőkönyvben.

 

Dr. Benkár József

 

Természetesen így lesz. A Közgyűlés hátralévő részében is így lesz a zárt ülés keretében tárgyalandó személyi térítési díjaknál is, ahol több mint 100 határozatnál a korelnöki aláírás helyett közgyűlés elnöke aláírás fog szerepelni.

 

Sós Tamás:

 

13./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Alapító Okiratának módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Az intézmény tevékenységi köre a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadással bővül, amit eddig is végzett az intézmény, de szerepeltetni kell az alapító okiratban is.

 

Sós Tamás:

 

Megkérdezte, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

12/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete Alapító Okiratának „VII. Az Intézmény alaptevékenysége” c. szakaszának felsorolását kiegészíti a „Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás” bejegyzéssel.

 

Felelős:   Sós Tamás

              Közgyűlés Elnöke

Határidő:  2007. március 1.

 

Sós Tamás:

 

14./ napirend:

Javaslat a Kocsis Albert Zeneiskola (Hatvan) Alapító Okiratának módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Az intézmény, mint zeneiskola a nevében is megváltozik, ami tartalmában is változtatást fog jelenteni. Alapfokú művészet oktatási intézményként fog funkcionálni. A napirendhez kapcsolódik egy másik előterjesztés is, amely az átminősítési eljárás megindítását fogja kezdeményezni.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, hogy szavazhatnak-e. Igen. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

13/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1./ Heves Megye Közgyűlése a 31/2005.(XII.22.) OM rendelet alapján a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Kocsis Albert Zeneiskola ( Hatvan) Alapító okiratát felülvizsgálta , módosította, a módosítással egységes szerkezetben a melléklet szerint elfogadta.

 

Felelős:    Sós Tamás

                 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:  azonnal

 

2./ Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Megyei közgyűlés Elnökét az Alapító okirat elfogadása után annak aláírására.

 

Felelős:   Sós Tamás

                Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:  azonnal

 

Sós Tamás:

 

15./ napirend:

Javaslat a gyógypedagógiai intézmények nevének megváltoztatására, alapító okiratuk módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

A 31/2005. OM rendelet alapján változnak a nevek, így tükrözik a jogszabályi követelményeknek megfelelően az intézmények tevékenységi körét is.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, hogy szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

14/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1./ Heves Megye Közgyűlése

            -a Szalaparti Speciális Oktatási - Nevelési Központ és Szakszolgálat,

            -a Heves Megyei Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó,

            -a Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Szakszolgálat,

            -a Lesznai Anna Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat,

            -a Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

névhasználatával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és alapító okiratuk ezt célzó módosítását jóváhagyta az alábbiak szerint:

 

Neve:                                                                      Új neve:

Szalaparti Speciális Oktatási – Nevelési                    Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai

Központ és Szakszolgálat                                         Módszertani Intézmény

 

Heves Megyei Gyógypedagógiai Módszertani           Heves Megyei Tanulási Képességet

Központ és Nevelési Tanácsadó                              Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs

                                                                               Bizottság, Egységes Pedagógiai

                                                                                Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

 

Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon,  Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai

Óvoda és Szakszolgálat                                           Módszertani Intézmény

 

Lesznai Anna Általános Iskola, Óvoda                     Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai

és Szakszolgálat                                                       Módszertani Intézmény

 

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda                  Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai

                                                                               Módszertani Intézmény

 

2./ Heves Megye Közgyűlése

 

a) A Szalaparti Speciális Oktatási - Nevelési Központ és Szakszolgálat alaptevékenységének bővülését az alábbi területeken:

- Óvodai nevelés: Sajátos nevelési igényű (enyhén vagy középsúlyosan értelmi fogyatékos)gyermekek óvodai nevelése,

- A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatása 1-8 évfolyamon,

- Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatásán belül a

Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók szakiskolai oktatása 11 – 12. évfolyamon

 

b) A Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Szakszolgálat alaptevékenységének bővülését:

Sajátos nevelési igényű (hallássérült, beszédfogyatékos, halmozottan sérült) tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése, oktatása

 

c) A Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda alaptevékenységének bővülését:

- A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatása

- Sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai oktatása 9 – 10. évfolyamon

megtárgyalta és alapító okiratának ezt célzó módosítását jóváhagyta.

 

3./ A Közgyűlés felkéri Heves megye főjegyzőjét az Alapító Okiratok egységes szerkezetbe foglalására, a Közgyűlés Elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat aláírására.

 

Felelős: Dr. Benkár József

             Heves megye főjegyzője

             Sós Tamás

             Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

16./ napirend:

Javaslat az Autista Segítő Központtal kötött Ellátási Szerződés módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Évekre visszamenő ez a szerződéses kapcsolat. Nagyon fontos társadalmi problémát, gondot old meg ez az egyházi intézmény. 30 ezer Ft/fő az általunk adott kiegészítés. Az összeg nagysága attól függ, hogy hány Heves megyei gyermeket gondoznak. Jelenleg 5 gyermek gondozásáról szól. Ez a költségvetésben tervezve van.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött szavazhatnak-e. Igen

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

15/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.       Heves Megye Közgyűlése a gyöngyösi Autista Segítő Központtal kötött Ellátási Szer- ződés módosítását jóváhagyja. Az Autista Segítő Központban élő Heves Megyei ille-tékességű autista gyermekek nevelését a módosított Ellátási Szerződésben megfogal-  mazottak szerint támogatja ellátottanként 30.000.-Ft-al, amelyet a 2007. évi költségvetésben  átadott pénzeszközként  be kell tervezni.

 

2.       Heves Megye Közgyűlése megbízza Elnökét a módosított  Ellátási Szerződés aláírására.

 

Felelős:  Dr. Benkár József

              Heves Megye Főjegyzője

              Sós Tamás

              Heves Megye Közgyűlésének Elnöke

Határidő: 2007. február 23.

 

Sós Tamás:

 

17./ napirend:

Javaslat a Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda Társulási Megállapodásának módosítására.

 

Észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

16/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.       Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda közös fenntartására vonatkozó Társulási megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

 

„8.1. Az intézmény éves költségvetésére a Társulási Tanács tesz javaslatot, melyet a Közgyűlések illetékes bizottságai véleményeznek. A társult felek az intézmény működési költségeihez 40-60 %-os arányban járulnak hozzá. A Tourinform Eger Idegenforgalmi
Információs Iroda üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 40 %-át Heves Megye Közgyűlése, 60 %-át Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja. A támogatás konkrét összegét a közgyűlések költségvetési rendeletükben állapítják meg.”

 

2.       Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a módosított Társulási megállapodást aláírja.

 

Felelős:        Dr. Benkár József

Heves megye Főjegyzője

Határidő:      2007. február 28.

 

Sós Tamás:

 

18./ napirend:

Javaslat megállapodás megkötésére a Heves Megyei Úszó és Vízilabda Szövetség Alapítványával.

 

Dr. Benkár József:

 

A sportmúzeum fejlesztésére a volt börtönépületet biztosították az Alapítvány részére. Az ott elhelyezett helytörténeti kiállítás ott lesz raktározva, míg a várban nem lesz meg a lehetőség. A megállapodás arról szól, hogy az ingyenes használat milyen feltételekkel került az Alapítvány kezelésébe. Mindenről ők gondoskodnak, el nem adhatják, nem terhelhetik meg az ingatlant, albérletbe az önkormányzat hozzájárulása nélkül nem adhatja. Egy szinttel bővül a sportmúzeum, majd év végéig az egész épület az ő használatukba kerül. A műemléki hatóság, illetve a minisztérium részéről a korábbi döntéssel kapcsolatosan semmilyen észrevétel nem érkezett.  

 

Sós Tamás:

 

Gratulált Főjegyző úrnak és még néhány embernek, mert nagy érdemük van ebben.

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

17/2007.(II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése jóváhagyja a Használatba Adási szerződést, egyben felhatalmazza a Heves Megyei Közgyűlés Elnökét a szerződés aláírására.

 

Felelős:    Sós Tamás

                Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                Dr. Benkár József

                Heves Megye Főjegyzője

Határidő:  értelem szerint

 

 

Sós Tamás:

 

19./ napirend:

Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodásra Hatvan Város Önkormányzatával.

 

Dr.Benkár József:

 

A Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola közös fenntartásba kerül intézményfenntartási társulás révén Hatvan és a megye között. A megállapodás arra vonatkozik, hogy a gesztorságot Hatvan fogja gyakorolni, Hatvan város költségvetésében fog megjelenni, illetve az intézményvezető megválasztása is Hatvan jogosítványa lesz. A társulási tanácsban a megyei önkormányzat részt vesz, véleményt nyilváníthat és visszatájékoztatja a Közgyűlést az intézménnyel kapcsolatos történésekről. A normatívát Hatvan igényli, a többletet felezik meg, amelyet a fenntartó ad az intézmény működtetéséhez.

Mintaként szeretnék terjeszteni ezt a működtetési formát.

 

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

A társulási megállapodás 5.3 pontja a Tanács megválasztott tagjairól szól. A Hatvani Képviselőtestület részéről ez annyiban módosul, hogy a Hatvani Fidesz Frakcióval kötött megállapodás alapján Érsek Zsolt polgármester mellett Oreján Sándor hatvani Fideszes önkormányzati képviselőt jelölik. A Megyei Közgyűlés részéről Szombati Lajos és Dr. Fehér Oszkár urakat javasolta. Így hatvani képviselők vennének részt az társulási tanács munkájában.

Kérte, támogassák javaslatát.

 

Ambrus Zoltán:  

 

A Polgári Frakció részéről senki nincs a társulási tanácsba. A Fidesz Polgári Frakció nincs jelen, nem tudják megkérdezni, kit delegálnának. Ezért javasolta, hogy halasszák el a következő ülésre  ennek a megtárgyalását.

 

Merczel József:

 

A határozati javaslatnak nincs pontja a személyi javaslatokra vonatkozóan. Az anyagban két név üresen szerepel. A 2./ napirendi pont szintén társulási megállapodásra vonatkozott és azt is levették a napirendről. A megállapodás ténye helyes kezdeményezés. Ambrus Zoltán javaslatát annyiban módosítaná, hogy a megállapodást fogadják el, a személyi javaslatokat pedig hozzák vissza.

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

Elfogadja Ambrus Zoltán úr által mondottakat. Ezért javasolják az anyagban szereplő Hatvani képviselőtestület részéről Harsányi Béla MSZP-s önkormányzati képviselő helyett Oreján Sándor Fideszes önkormányzati képviselőt. A kérdés feloldása érdekében javasolta, hogy a Közgyűlés delegálja Szombati Lajost és Ambrus Zoltánt a társulási tanácsba. Ez mind a Közgyűlés, mind a Hatvani Képviselőtestület részéről elfogadható megoldás lenne. Ambrus Zoltán is a hatvani kistérség lakója. Megtiszteltetésnek vennék, ha részt venne a társulási munkában.

 

Ambrus Zoltán:

 

Megtiszteltetés a felkérés, de nem tudja elfogadni. Tudomása szerint Szabó Ádám Hatvani Képviselőtestületi tag szeretne bekerülni a társulási tanácsba. Ha ő nem fogadja el, akkor visszatérhetnek a kérdésre.

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

Pozitívnak tartja a Hatvani önkormányzat részéről, amennyiben Ambrus Zoltán helyesnek és elfogadhatónak tartja, a társulási tanácsba a Közgyűlés Szabó Ádámot válassza meg.

A delegáltnak nem kell itt lennie, a delegálást nyilatkozattal kellene elfogadni. Szívesen látnák, ha a Közgyűlés saját tagjai közül Szabó Ádámot és Szombati Gyulát delegálná.

 

Dr. Benkár József:

 

Ez ugyanolyan választás, mint más. Az Ötv. 14.§ (2) bekezdése alapján az érintettnek nyilatkoznia kell. Ha a Közgyűlés most megválasztja Szabó Ádámot, akkor neki kötelező elvállalni.

 

Kérte rögzíteni a jegyzőkönyvbe, hogy felhívta a Közgyűlés figyelmét az Ötv. 14. § (2) bekezdésének ez esetben történő betartására.

 

Merczel József:

 

Módosító javaslata volt. Azt javasolta, hogy a megállapodást fogadják el, a két névre vonatkozóan - ugyanúgy, mint a 2./ napirendnél - hozzák vissza a javaslatot előkészítve.

 

Sós Tamás:

 

Ez megoldható úgy, hogy a társulási megállapodást elfogadják és a személyi javaslatokra visszatérnek hasonlóan, mint a 2./ napirendnél?

 

Dr. Benkár József:

 

Azért aggályos, mert a társulásokról szóló törvény tartalmi követelményei között szerepel, hogy mit kell tartalmazni egy társulási megállapodásnak, ez pedig benne van.

 

Ambrus Zoltán:

 

A napirend elején javasolta, hogy vegyék le a napirendről az előterjesztést, mert nem tudnak mindenben dönteni. Nem javasolja, hogy egyes pontokban döntsenek, másokban pedig nem. Javasolta, hogy a következő ülésre – március 9-re – hozzák vissza az előterjesztést, amikor a Fidesz Polgári Frakció elmondja a véleményét és Szabó Ádám nyilatkozhat, hogy vállalja-e. Nem tudja elképzelni, hogy valakiről úgy döntenek, hogy meg sem kérdezik vállalja-e vagy sem. Ha a következő ülésen Szabó Ádám azt mondja, hogy nem vállalja a delegálást, akkor kezdhetik újra az egészet.

 

 

Dr. Benkár József:

 

Előterjesztőként visszavonja ezt az előterjesztést is a 2./ napirendhez hasonlóan.

 

(Közben telefonon próbálták elérni Szabó Ádámot.)

 

Dr.Benkár József:  

 

A közgyűlési tag jogait a Közgyűlésen gyakorolja, nem telefonon, nem interneten. Szabó Ádám nincs itt.

 

Sós Tamás:

 

Kétfajta előkészítés van: politikai típusú és szakmai típusú. Itt ez a kettő hiányzott. Vissza fognak térni a témára.

 

20./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Terra-Vita Kft-ben meglévő üzletrésze értékesítésére.

 

Dr. Benkár József:

 

Kérte a Közgyűlést, hogy szavazza meg az előterjesztést, mert a 8 millió Ft-ot már figyelembe vették egy fejlesztés önerejeként. Ha nem kerül elfogadásra, akkor tovább borul a beterjesztett anyag.

 

Ambrus Zoltán:

 

12,6 millió Ft-ra becsülték az értéket. Demeter Béla megkereste az önkormányzatot. Kérdezte, hogy másfelé ajánlották-e, vagy meghirdette-e az önkormányzat? Ez a legtöbb ajánlat, amit ebből ki lehet hozni?

 

Dr. Benkár József:

 

A társasági törvény szerint az üzletrész értékesítésnél a tagot, a társaságot illeti meg az elővásárlási jog. Mivel az ajánlatra tag ajánlatot tett, így nem hirdették meg. A piaci viszonyoknak is megfelel ez az ár.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

18/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.       Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat Terra-Vita Kft.-ben meglévő 11,26 %-os, 5,070 eFt névértékű üzletrészét Demeter Béla magánszemély  részére
8.000 eFt-ért értékesíti.

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy képviseletében eljárjon az adásvételi eljárásban és aláírja az adásvételi szerződést.

 

                      Felelős:    Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                      Kun Zoltán irodavezető

                      Határidő:  2007. március 30.

 

2.       Heves Megye Közgyűlése az értékesítési bevételt a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva akadálymentesített szociális helyiségei, fürdőszobái kialakítására az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázat önerejeként biztosítja.

 

Felelős:      Némethné Haizer Anna irodavezető

                 Kun Zoltán irodavezető

Határidő:   pályázati kiírásnak megfelelően

 

Sós Tamás:

 

21./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Társaságban meglévő üzletrésze értékesítésére.

 

Dr. Benkár József:

 

Az előterjesztésben 100.000 Ft névértékről van szó. Két érintett Heves megyei település jelentkezett. Fele-fele arányban tesznek javaslatot az értékesítésre.

 

Sós Tamás:  

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

19/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzatnak a Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Társaságban fennálló 100.000 Ft névértékű üzletrésze 50 %-át névértéken Tiszanána község, 50 %-át névértéken Kisköre város önkormányzatai részére értékesíti.

 

A Közgyűlés felhatalmazza Heves Megye Főjegyzőjét az értékesítés lebonyolítására, az adásvételi szerződés előkészítésére, a Közgyűlés Elnökét az adásvételi szerződés aláírására.

 

Felelős:     Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője

Határidő:   2007. február 28.

 

 

Sós Tamás:

 

22./ napirend:

Javaslat számítástechnikai fejlesztésre indított közbeszerzési eljárás lezárására.

 

Dr.Benkár József:

 

A bíráló bizottság foglalkozott az üggyel. A bizottság javaslatát tartalmazza az eljárást lezáró határozati javaslat. A beérkezett pályázatok 3 kivételével érvénytelenek voltak. Javasolják, hogy az eljárás nyertesének a legalacsonyabb összegű ajánlatot, vételárat tevő e-Selekctrade-Computer Kft-t hozza ki a Közgyűlés és a második legkedvezőbb ajánlatot is nevezze meg, melynek praktikus okai vannak.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy  Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

20/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.       Heves Megye Közgyűlése az „Informatikai eszközök beszerzése a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére” tárgyában hirdetmény közzétételével megindított egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbi döntési határozatot hozza:

 

DÖNTÉSI HATÁROZAT

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat ( székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. ), mint ajánlatkérő által az „Informatikai eszközök beszerzése a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére” tárgyában hirdetmény közzétételével indított egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásának eredményeképpen megállapítja, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek nem megfelelő ajánlatot nyújtott be az Amix-Digitál Informatikai Kft., a Kventa Kft., az EURO ONE Zrt., a Siemens Enterprise Communications Magyarország Kft., az Albacomp Zrt., az R + R Periféria Kft., a Lansoft Informatikai Kft. és a Szinvanet Informatikai Kft., így ajánlatukat érvénytelennek nyilvánítja.

 

Érvényes ajánlatot tett és - figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmas a szerződés teljesítésére az e-Selectrade-Computer Kft., Nádor Rendszerház Kft. és a Technotrade Informatikai Zrt.

 

Heves Megye Közgyűlése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján az eljárás nyertesének 16.158.528,- Ft összegű ajánlatával az e-Selectrade-Computer Kft. (1106 Budapest, Fehér út 10.) ajánlattevőt hirdeti ki, míg a második helyezett ajánlattevőnek 19.060.488,- Ft összegű ajánlatával a Nádor Rendszerház Kft. (1141 Budapest, Öv u. 3.) ajánlattevőt nyilvánítja.

 

A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ( továbbiakban: Kbt. ) alapján a közbeszerzési eljárást lezáró döntés ellen az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz (1024 Budapest, Margit krt. 85.) kérelmet nyújthat be az olyan ajánlattevő vagy egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti vagy veszélyezteti.

Ha a jogsértés a kérelmezőnek később jutott tudomására, a nyolc napos határidő a tudomásra jutással veszi kezdetét. Az eredményhirdetéstől számított kilencven napon túl azonban kérelmet előterjeszteni nem lehet. A kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány – a kérelmező által ismert – ügyfél az eljárásban részt vesz.

 

INDOKOLÁS

 

Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2007. január 10-én megjelent 4. számában, KÉ 27249/2006. nyilvántartási szám alatt hirdetmény közzétételével induló egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást tett közzé.

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatok bontására 2007. január 23-án 1000 órai kezdettel került sor. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről készített jegyzőkönyvet az ajánlatkérő a bontástól számított 5 napon belül, 2007. január 24-én valamennyi ajánlattevőnek megküldte.

 

Ajánlatot tizenegy ajánlattevő nyújtott be: AMIX-digitál Informatikai Kft. 1181 Budapest, Zádor u. 4., KVENTA Kft. 2040 Budaörs, Vasút u. 15., EURO ONE Zrt. 1145 Budapest, Újvilág u. 50-52., Nádor Rendszerház Kft. 1141 Budapest, Öv u. 3., Siemens Enterprise Comm. Magyarország Kft. 1143 Budapest, Gizella út 51-57., Albacomp Zrt. 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9., R+R Periféria Kft. 1071 Budapest, Peterdy u. 35., Lansoft Informatikai Kft. 4025 Debrecen, Külső vásártér 18., e-Selectrade-Computer Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10., Szinva Net Informatikai Kft. 3518 Miskolc, Erenyő út 1., Technotrade Informatikai Zrt. 1147 Budapest, Öv u. 185.

 

A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva Heves Megye Közgyűlése az AMIX-digitál Informatikai Kft. (székhely: 1181 Budapest, Zádor u. 4.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a pályázati anyagában az ajánlatkérő által kiírt 2 db router helyett ajánlattevő három darab access point-tal kívánja megvalósítani a hálózatot, így ajánlata a kiírásnak nem felel meg. Továbbá a pályázatban az ajánlatkérő által kért  Norton Antivirus helyett ajánlattevő e-Trust Antivirust ajánlott meg.

 

A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva Heves Megye Közgyűlése a KVENTA Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Vasút u. 15.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a pályázati anyagában az ajánlatkérő által kiírt 1,86 GHz-es processzor helyett ajánlattevő 1,83 GHz-es processzort ajánlott meg, amely nem felel meg a kiírásnak.

 

A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva Heves Megye Közgyűlése az EURO ONE Zrt. (székhely: 1145 Budapest, Újvilág 50-52.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy ajánlatkérő által ajánlattételi felhívásban kiírt 12 napos teljesítési határidő helyett ajánlattevő 18 napos teljesítési határidőt ajánlott meg, továbbá ajánlattevő a kiírás szerinti kizáró okokról (Kbt. 61. § (1) a-d. pontok tekintetében) ajánlatában nem nyilatkozott. Az ajánlattételi felhívás VI.3.) 1.). pontjában meghatározottak szerint az ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (1) bekezdése alapján hiánypótlásra lehetőséget nem biztosított, a fentiek utólagos pótlására nincs lehetőség.

 

A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva Heves Megye Közgyűlése megállapítja, hogy a Nádor Rendszerház Kft. (székhely: 1141 Budapest, Öv u. 3. ) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmas a szerződés teljesítésére. 

 

A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva Heves Megye Közgyűlése a Siemens Enterprise Communications Magyarország Kft. (székhely: 1143 Budapest, Gizella út 51-57.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a pályázati anyagában az ajánlatkérő által kért beszerzendő áruk leírása közül ajánlattevő kizárólag a laptop és a router tekintetében csatolt leírást, a többi 6 termék tekintetében azonban nem. Továbbá nem szerepel az ajánlatában az ajánlatkérő által kért MS Office sem. Az ajánlattételi felhívás VI.3.) 1.). pontjában meghatározottak szerint az ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (1) bekezdése alapján hiánypótlásra lehetőséget nem biztosított, a fentiek utólagos pótlására nincs lehetőség.

 

A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva Heves Megye Közgyűlése az Albacomp Zrt. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban kiírt 12 napos teljesítési határidő helyett ajánlattevő
15 napos teljesítési határidőt ajánlott meg, továbbá pályázati anyagában az ajánlatkérő által kiírt 1,86 GHz-es processzor helyett ajánlattevő 1,83 GHz-es processzort ajánlott meg, amely nem felel meg a kiírásnak.

 

A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva Heves Megye Közgyűlése az R+R Periféria Kft. (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 35.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy ajánlattevő pályázati anyagában az ajánlatkérő által kért beszerzendő áruk leírását nem csatolta teljeskörűen, továbbá az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban kért ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldány helyett ajánlattevő 60 napnál régebbit csatolt ajánlatához, hiányzott az ajánlattevő anyagából a közös ajánlattételről és együttműködésről szóló szándéknyilatkozat. Ajánlatában az ajánlatkérő által megjelölt 4 darab Memória Notebook helyett csak 3 darabot ajánlott meg. Az ajánlattételi felhívás VI.3.) 1.). pontjában meghatározottak szerint az ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (1) bekezdése alapján hiánypótlásra lehetőséget nem biztosított, a fentiek utólagos pótlására nincs lehetőség.

 

A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva Heves Megye Közgyűlése a Lansoft Informatikai Kft. (székhely: 4025 Debrecen, Külső vásártér 18.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a pályázati anyagában figyelmen kívül hagyta és nem határozta meg az ajánlatkérő által kért processzor teljesítményét, azonban a termék pontos megjelöléséből (HP RH 374 EA HP Compaq nc 6320) egyértelműen beazonosítható, hogy az általa megajánlott processzor a kért 1,86 GHz helyett csak 1,83 GHz., ez nem felel meg az ajánlati kiírásnak.

 

Heves Megye Közgyűlése a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva megállapítja, hogy az e-SELECTRADE-COMPUTER Kft. (székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. ) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmas a szerződés teljesítésére

 

A Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva Heves Megye Közgyűlése a Szinva Net Informatikai Kft. (székhely: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f.) pontja alapján érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban kért ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi aláírási címpéldány helyett ajánlattevő 60 napnál régebbit csatolt, továbbá a pályázati anyagában az ajánlatkérő által kiírt 1,86 GHz-es processzor helyett ajánlattevő 1,83 GHz-es processzort ajánlott meg, amely nem felel meg a kiírásnak. Az ajánlattételi felhívás VI.3.) 1.). pontjában meghatározottak szerint az ajánlatkérő a Kbt. 83.§ (1) bekezdése alapján hiánypótlásra lehetőséget nem biztosított, a fentiek utólagos pótlására nincs lehetőség.

 

Heves Megye Közgyűlése a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva megállapítja, hogy a Technotrade Informatikai Zrt. (székhely: 1147 Budapest, Öv u. 185. ) ajánlattevő érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmas a szerződés teljesítésére.

 

Heves Megye Közgyűlése az e-Selectrade-Computer Kft. ( székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. ), a Nádor Rendszerház Kft. (székhely: 1141 Budapest, Öv u. 3. ) és a Technotrade Informatikai Zrt. (székhely: 1147 Budapest, Öv u. 185. ) ajánlattételi
felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatait a Kbt. 57.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálta el.

 

Heves Megye Közgyűlése megállapítja, hogy az érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot az e-Selectrade-Computer Kft. adta. Erre tekintettel az e-Selectrade-Computer Kft. -t hirdeti ki az eljárás nyertesének.

A második legkedvezőbb ajánlatot tevő a Nádor Rendszerház Kft. ( székhely: 1141 Budapest, Öv u. 3. ), így Heves Megye Közgyűlése a második helyezett ajánlattevőnek a Nádor Rendszerház Kft.-t hirdeti ki.

 

A döntés ellen jogorvoslati lehetőséget a Kbt. 323. §-a biztosítja.

 

2. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Heves Megye Főjegyzőjét az informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződés előkészítésére és Elnökét az informatikai eszközök beszerzésére vonatkozó döntési határozat kiadmányozására és a szállítási szerződés aláírására.

 

Felelős:      Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

      Heves Megye Főjegyzője

Határidő:   2007. március 6.

 

Sós Tamás:

 

23./ napirend:

Javaslat a Siófokon lévő önkormányzati üdülő felújítására indított közbeszerzési eljárás lezárására.

 

Dr. Benkár József:

 

A bíráló bizottság hasonlóképpen foglalkozott az üggyel. A három pályázó közül egy visszalépett. A kettő érvényes pályázó közül a Korinthos 2000. Kft. adta a legjobb ajánlatot, ezért a bizottság őt javasolja nyertesnek megnevezni, a második legjobb ajánlatot tevőként pedig a Gesztelyi Építőipari Zrt-t. A Korinthos 2000. Kft egri cég, a Gesztelyi Építőipari Zrt. pedig a Mlinkó István Óvoda, Általános Iskola felújításán dolgozott. Mindkét cégről jó vélemény van.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

21/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.  Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat Siófok, Damjanich u. 5. szám alatti üdülőépületének felújítása tárgyában indított hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbi döntési határozatot hozza:

 

DÖNTÉSI HATÁROZAT

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat ( székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. ), mint ajánlatkérő által a „Heves Megyei Önkormányzat Siófok, Damjanich u. 5. szám alatti üdülőépületének felújítása” tárgyában indított hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásának eredményeképpen megállapítja, hogy érvényes ajánlatot tett és – figyelemmel az ajánlattételi felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmas a szerződés teljesítésére a KORINTHOS 2000 Kft. (3300 Eger, Deák F. u. 68.), illetve a Gesztelyi Építőipari Zrt. (1158 Budapest, Ady E. u. 40.).

 

Heves Megye Közgyűlése a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján az eljárás nyertesének 28.999.800,- Ft összegű ajánlatával a KORINTHOS 2000 Kft.  (3300 Eger, Deák F. u. 68.) ajánlattevőt hirdeti ki, míg a második helyezett ajánlattevőnek 29.712.842,- Ft összegű ajánlatával a Gesztelyi Építőipari Zrt. (1158 Budapest, Ady E. u. 40.) ajánlattevőt nyilvánítja.

 

A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ( továbbiakban: Kbt. ) alapján a közbeszerzési eljárást lezáró döntés ellen az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz (1024 Budapest, Margit krt. 85.) kérelmet nyújthat be az olyan ajánlattevő vagy egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti vagy veszélyezteti.

Ha a jogsértés a kérelmezőnek később jutott tudomására, a nyolc napos határidő a tudomásra jutással veszi kezdetét. Az eredményhirdetéstől számított kilencven napon túl azonban kérelmet előterjeszteni nem lehet. A kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány – a kérelmező által ismert –  ügyfél az eljárásban részt vesz.

 

INDOKOLÁS

 

Az ajánlatkérő 2007. január 29-én hirdetmény közzététele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására ajánlattételi felhívást küldött 3 ajánlattevő részére. Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatok bontására 2007. február 12-én 10.00 órai kezdettel került sor. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről készített jegyzőkönyvet az
ajánlatkérő a bontástól számított 5 napon belül, 2007. február 13-án az ajánlattevőknek megküldte.

 

Ajánlatot két ajánlattevő, a KORINTHOS 2000 Kft.. (3300 Eger, Deák F. u. 68.) és a Gesztelyi Zrt. (1158 Budapest, Ady E. u. 40.) nyújtott be.

 

Heves Megye Közgyűlése a két ajánlattevő ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatait a Kbt. 57.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálta el.

 

Heves Megye Közgyűlése megállapítja, hogy az érvényes ajánlatok közül a legalacsonyabb összegű ajánlatot a KORINTHOS 2000 Kft. (3300 Eger, Deák F. u. 68.) adta. Erre tekintettel a KORINTHOS 2000 Kft-t hirdeti ki az eljárás nyertesének. A második legkedvezőbb ajánlatot tevő a Gesztelyi Építőipari Zrt. (1158 Budapest, Ady E. u. 40.), így Heves Megye Közgyűlése a második helyezett ajánlattevőnek a Gesztelyi Építőipari Zrt-t hirdeti ki.

 

A döntés ellen jogorvoslati lehetőséget a Kbt. 323. §-a biztosítja.

 

2. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Heves Megye Főjegyzőjét a Heves Megyei Önkormányzat Siófok, Damjanich u. 5. szám alatti üdülőépülete felújítására vonatkozó építési vállalkozási szerződés előkészítésére és megbízza Elnökét a döntési határozat kiadmányozására és az építési vállalkozási szerződés aláírására.

 

Felelős:     Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

     Heves Megye Főjegyzője

Határidő:   2007. február 28.

 

Sós Tamás:

 

24./ napirend:

Javaslat az Észak-Magyarországi-Regionális Egészségügyi Tanács (ÉM-RET) döntésének jóváhagyására, valamint Heves megyét képviselő ÉM-RET tag delegálására.

 

Merczel József:

 

A Regionális Egészségügyi Tanács az ágyszám leosztásra vonatkozó javaslatot bár nem fogadta el, de olyan módosításokkal és különvéleménnyel küldte tovább az Egészségügyi Minisztérium felé, mely a Markhot Ferenc Kórháznak 60 aktív ágy többlet igényt jelölt meg. Az egyeztetések folyamatban vannak.

Javasolta, hogy az ágyszámra vonatkozó döntést hagyja jóvá a Közgyűlés, a személyi javaslatot pedig egyeztetések után később hozza meg, mert az új RET 2007. május 1-vel áll fel, ezért a személyi javaslatot ráérnek még eldönteni áprilisig.

 

Sós Tamás:

 

Merczel József úr javaslatával szinkronban vannak.

 

Dr. Benkár József:

 

Ez azt jelenti, hogy a határozati javaslat 1./ pontjáról szavaz a Közgyűlés. Az új RET 2007. május 1-vel áll fel, így a 2./ pontjáról lehet később dönteni.

 

Sós Tamás:

 

Nagyon fontos, kiemelt kérdésekről van szó.

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, hogy Merczel József és a Főjegyző úr által elmondottak szerint szavazzanak,

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

22/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács regionális ágyszám struktúrájáról szóló 2007. január 24-én meghozott döntését jóváhagyja.

 

Felelős: Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője

Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

25./ napirend:

Javaslat a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának I. és II. mellékletében egyrészt a várólistáért felelősi körök szabályozására kerül sor, másrészt a térítési díjas szolgáltatásokat szabályozza. Ezt kell a fenntartónak jóváhagyni.

A 4.1.2 ponttal kapcsolatosan javasolta: a betegek és hozzátartozók helyett a „biztosítottak és hozzátartozóik” megnevezés használatát.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, hogy ezzel a kiegészítéssel tudnak-e szavazni. Kérdezte Dr. Szakács Ferenc főigazgató urat is. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

23/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.  Heves Megye Közgyűlése az írásbeli előterjesztés szerint jóváhagyja a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített a várólistára vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait, valamint annak a 9. számú melléklettel történő kiegészítését.

 

2.  Heves Megye Közgyűlése az írásbeli előterjesztés szerint jóváhagyja a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. számú mellékletét képező Térítésköteles szolgáltatások szabályzatát.

 

Felelős: Dr. Szakács Ferenc főigazgató

Határidő: 2007. február 23.

 

Sós Tamás:

 

26. napirend:

Javaslat fenntartói támogató nyilatkozat megadásához a HMÖ Idősek Otthona, Mátraháza, valamint a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet pályázatához.

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

24/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.       Heves  Megye  Közgyűlése  mint  a  HMÖ  Idősek Otthona Mátraháza fenntartója az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség pályázati kiírásának megfelelően fenntartói támogató nyilatkozatot ad a pályázaton való részvételhez.

 

2.       Heves  Megye  Közgyűlése  mint  a  HMÖ  Markhot Ferenc Kórház-rendelőintézet fenntartója az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Felügyelőség pályázati kiírásának megfelelően fenntartói támogató nyilatkozatot ad a pályázaton való részvételhez.

 

3.       Heves  Megye  Közgyűlése  megbízza a Közgyűlés Elnökét a támogató nyilatkozatok aláírási jogának gyakorlásával.

 

Felelős:   Dr. Benkár József  Heves Megye Főjegyzője

                Sós Tamás  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: 2007. február 23.

 

Sós Tamás:

 

27. napirend:

Javaslat fiatal felnőttek lakástámogatására kiírt pályázat önerejének biztosítására.

 

Dr.Benkár József:

 

A határozati javaslatot egészítette ki, mely a következő:  Heves Megye Közgyűlése támogatja „az állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúságuk miatt kikerült” és innen folytatódik „fiatal felnőttek ….

 

Sós Tamás:

 

Kérdezte, hogy a kiegészítéssel együtt tudnak-e szavazni. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

25/2007. (II. 23) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése támogatja az állami gondoskodásból 1997. november 1. előtt nagykorúságuk miatt kikerült fiatal felnőttek lakástámogatási pályázatát.

A pályázathoz szükséges önkormányzati önerőt, 577.000,- Ft-ot sikeres pályázat esetén a pályázati saját erő céltartalék terhére biztosítja.

 

              Felelős:    Dr. Benkár József

                                 Heves Megye Főjegyzője

             Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

28./ napirend:

Javaslat megyei módszertani feladatokat ellátó intézmény kijelölésére.

 

Kérdezte, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

26/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a megyei módszertani feladatokat ellátó intézmény kijelölésére vo-natkozó javaslatot megtárgyalta és elfogadta.

A megyei módszertani feladatok ellátására további öt év időtartamra, 2011. december 31-ig, a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetet, Bélapátfalvát jelöli ki.

 

Felelős    Heves Megye Főjegyzője

Határidő: 2007. február 23.

 

Sós Tamás:

 

29./ napirend:

Javaslat a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya 50. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségsorozathoz való hozzájárulásra.

 

Dr. Benkár József:

 

Az előterjesztés támogatására tett javaslatot, de jelezte, hogy ezzel már a költségvetés következő módosításakor foglalkozni kell.  Ennek a forrásfedezete most az általános tartalék. Később célzottan meg kell nevesíteni.

 

Sós Tamás:

 

Ebben a szellemben kérte az előterjesztés elfogadását.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

27/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a fenntartásában működő Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségsorozatát támogatja.

A feladat magvalósításához a Közgyűlés 500.000,-Ft felhasználását engedélyezi a 2007. évi költségvetés terhére.

 

              Felelős:       Dr. Benkár József

                                  Heves Megye Főjegyzője

              Határidő:     értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

30./ napirend:

Javaslat a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona, Eger szociális foglalkoztatáshoz hozzájárulás megadására, dolgozók óraszámának emelésére és az óraszámemelés pénzügyi fedezetének biztosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

A 4 órás foglalkoztatásból 6 órás foglalkoztatás lesz.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

28/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.       Heves Megye Közgyűlése mint a  Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona, Eger fenntartója a szociális foglalkoztatás  engedélyezéséről és a szociális támogatásáról szóló 112/2006.(V.12.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése c) pontja alapján  fenntartói hozzájárulást ad az intézményben a munka – rehabilitációs foglalkoztatás keretén belül  Eger, Szalapart u. 84. telephelyen az alábbi tevékenységhez:

-                                                                                szőnyegszövés

 

2.       Heves Megye Közgyűlése jóváhagyja az óraszám 6 órára növelését és a 0,5 fő létszám fejlesztést, valamint a személyi juttatás 560 eFt-tal történő emelését. A létszámfejlesz-tés fedezete a szociális foglalkoztatási támogatás igényelt összege.

 

3.       Heves Megye Közgyűlése megbízza Elnökét a fenntartói hozzájárulás  aláírásával.

 

              Felelős:   Dr. Benkár József   Heves Megye Főjegyzője

                              Sós Tamás  Heves Megye Közgyűlésének Elnöke

              Határidő: 2007. március 1.

 

Sós Tamás:

 

31./ napirend:

Hozzájárulás nem megyei illetékességű fogyatékos gyermeknek a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonába történő elhelyezéséhez.

 

Dr. Benkár József:

 

Ha nincs Heves megyei igénylő, akkor jöhet szóba területen kívül gyermek elhelyezése a gyermekotthonba. Jelen esetben Kovács Szilvia szülő kérelmére kérelmének helyt adnak és Csendes Dorina a gyermekotthonba elhelyezésre kerülhet.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

29/2007. (II.23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése helyt ad Kovács Lívia törvényes képviselő kérelmének. Engedélyezi Csendes Dorina HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonában, Eger történő elhelyezését azzal, hogy felvételére akkor kerülhet sor, ha Heves megyei lakos nem várakozik elhelyezésre.

 

Felelős:  Dr. Benkár József

              Heves Megye Főjegyzője

Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

32./ napirend:

Javaslat települési rendezési terv-módosítások véleményezésére.

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

30/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.) Heves Megye Közgyűlése a véleményeztetési eljárás keretében Demjén Nagyeresztvény Szerkezeti Terve módosításáról véleményét a Heves Megyei Tervtanács 6/2006. (XII. 5.) sz. állásfoglalását változatlan tartalommal elfogadva alakítja ki.

 

1.)   Heves Megye Közgyűlése a megismételt véleményeztetési eljárás keretében Noszvaj község településszerkezeti terv 1. sz. módosításáról álláspontját a Közgyűlés Elnöke által
kiadott 013-494-2/2004., számú ügyiratban foglaltakat változatlan tartalommal fenntartva alakítja. ki.

 

2.)   A Közgyűlés megbízza Heves Megye Főjegyzőjét a határozat kivonatoknak az érintett települések részére történő megküldésével.

 

Felelős:       Dr. Benkár József

                   Heves Megye Főjegyzője

Határidő:     2007. március 10.

 

Sós Tamás:

 

33./ napirend:

Javaslat a 2007.évi egészségügyi gép-műszer beszerzés céltámogatási igénybejelentésének benyújtására.

 

Kérte az észrevételeket. Nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

31/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése dönt a 2007. évi gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igénybejelentés Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanácshoz történő benyújtásáról.

 

Az igénybejelentés saját forrás fedezetét, 9.250 eFt-ot a 2007. évi költségvetési rendeletében biztosítja az alábbiak szerint:

 

-         Heves Megyei Önkormányzat                                     4.625 eFt

-         Eger MJ Várostól átvett pénzeszköz                                       4.625 eFt

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a céltámogatási igénybejelentéssel kapcsolatos dokumentumok (pályázati űrlapok, a saját erőre vonatkozó megállapodás Eger Megyei Jogú Várossal, támogatási, finanszírozási szerződés, stb.) aláírására.

 

          Felelős:       Sós Tamás

                             Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                             Dr. Benkár József

                             Heves Megye Főjegyzője

          Határidő:     2007. április 1.

 

Sós Tamás:

 

34./ napirend:

Javaslat az egri Török-, Thermál fürdő fejlesztésével összefüggő telekegyesítésre.

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

32/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti megállapodásban foglaltakat elfogadva úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat alábbi, 1/1 tulajdoni arányú korlátozottan forgalomképes földingatlanjaiból

-          az egri 6427/3 hrsz-ú, 826 m2 területű fürdő megnevezésű földingatlan

-          továbbá a 6427/4 hrsz-ú, 1166 m2 területű kórház megnevezésű földingatlan,

valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő

-          6427/10 hrsz-ú strandfürdő megnevezésű földingatlanból 4000 m2 területű földingatlanrész

-          a 6449/2 hrsz-ú közterületi  földingatlanból 100 m2 területű földingatlanrész

 

egyesítésével 6427/11 hrsz-ú, 6092 m2 területű új építési telekingatlant hoz létre az alábbi tulajdonosi összetételben és a tulajdoni arányok mellett:

 

-          Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata                     4100/6092

-          Heves Megyei Önkormányzat                                      1992/6092

 

2.      Heves Megye Közgyűlése a telekalakítási eljárás keretében kérelmezi a Földhivatalnál, hogy a Törökfürdő és a Reumakórház épületeit önálló hrsz-on 1/1 tulajdoni hányaddal a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonaként önálló tulajdonú épületként jegyezze be az ingatlan nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 12. § (1) bekezdés a.) pontja alapján.

 

3.      Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy az 1., és 2. pontban jegyzett döntései végrehajtása érdekében a telekegyesítést szabályozó megállapodást, valamint a földhivatali eljáráshoz szükséges dokumentumokat aláírja.

 

4.      Heves Megye Közgyűlése a telekalakítás és tulajdonjog bejegyzés jogerőre emelkedését követően szükségesnek tartja a 13/2006. (VI. 30.) HMÖ rendelet (mely a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól szól) módosítását oly módon, hogy a telekalakítás során újonnan létrejövő építési telekingatlan és felépítmények korlátozottan forgalomképes vagyonként kerüljenek besorolásra.

 

Felelős:     Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője

Határidő:  a jogerőre emelkedést követő 30 nap

 

5.      Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy az SZTP-2005-TU-1 kódszámú támogatott pályázattal kapcsolatban a Kaszab Ákos Ybl díjas tervező által készített terv hatósági engedélyezési eljárásához a szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat, nyilatkozatokat megtegye.

 

Felelős:         Sós Tamás

                    Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:      értelemszerűen

 

Sós Tamás:

 

35./ napirend:

Javaslat az egri Várat érintően védősáv kialakítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Az előterjesztés több évtizedes problémát oldana meg. Ale Istvánné egri lakos lakóháza és a várfal között szellőző rész kerülne kialakításra. A konyha, éléskamra részből 2-2,5 méteres sáv lebontásra kerülne, ezáltal a várfalról a megoldatlan csapadékvízelvezetés nem a lakásra szivárogna át. Erre vonatkozik a megállapodás, amire 5 millió Ft-ot, mint a vár fenntartói fordítanánk és a problémát kezelnék. Az, hogy a továbbiakban milyen egyéb követelései lesznek a Magyar Állammal szemben, nem firtatják.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

33/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.)    Heves Megye Közgyűlése az Eger, Dobó u. 14. szám alatti lakásingatlan és az egri vár közötti területen létesítendő védősáv kialakításához – elfogadva a mellékelt „Megállapodás” tervezetben foglaltakat – 2007. évi költségvetésében 5.000 eFt-ot biztosít a védősáv kialakításához.

 

2.)    A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a mellékelt „Megállapodás”-t aláírja, a feladat elvégzéséhez szükséges tervezői, kivitelezői szerződéseket megkösse, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja.

 

Felelős: Sós Tamás

                 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:   2007. december 31.

 

Sós Tamás:

 

36./ napirend:

Javaslat beruházási célú pályázatok benyújtására.

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

34/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.)        Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülő leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának előirányzata (LEKI) terhére a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva intézményünkben a kistérségben élők esélyegyenlőségének javítása érdekében a humán infrastruktúra fejlesztés alábbi munkáira.

 

-         a 8 osztályon osztályonként egy-egy akadálymentes WC és fürdő kialakítása az építőmesteri beavatkozás mellett jelentős épületgépészeti átalakítással

-         a kültéri tartózkodók, burkolt parkterület megközelítéséhez az előírások szerinti (max
8 %) rámpák megépítése

-         szakhatósági előírásoknak megfelelő hézagmentes PVC burkolat készítése az osztályokon

-         korszerű konyhatechnológiai és használati melegvíz berendezések beszerzése és beépítése

 

Heves Megye Közgyűlése az összességében 45.000 eFt becsült értékű beruházás
9.000 eFt saját erejét az alábbi módon biztosítja

 

-         a TERRA-VITA Kft. értékesítéséből származó bevételből:                       8.000 eFt

-         a 2007. évi költségvetésben az intézményi beruházások felújítások előirányzaton belül az intézmény gázüzemű főzőüst beszerzésére rendelkezésre álló előirányzatból 1.000 eFt.

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy a pályázati felhívás megjelenését követően a pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

 

Felelős:        Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                           Kun Zoltán irodavezető

Határidő:     értelem szerint

 

2.)  Heves Megye Közgyűlése a 9/2006. (III. 23.) PM rendelet alapján támogatási kérelmet nyújt be 27.000 eFt becsült értékben az Egri Vár azonnali beavatkozást igénylő alábbi veszélyelhárítási munkáira a rendkívüli beruházási céltartalék előirányzatra

-               Gárdonyi sír melletti támfal helyreállítása

-               Verkoch-kapu és DK-i fülesbástya lőréseinek helyreállítása

-               Servita út felőli támfal mellvédfalának helyreállítása

-               Setét kapu feletti terület szigetelése

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét a támogatási kérelemmel kapcsolatos dokumentumok aláírására.

 

Felelős:        Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                   Kun Zoltán irodavezető

Határidő:     azonnal

 

3.)          Heves Megye Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülő területi kiegyenlítést szolgáló decentralizált előirányzat (TEKI) terhére pályázatot nyújt be a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona Pétervására Keglevich úti lakásotthonának tetőfedés cseréje, csapadékvíz elvezetése és támfal építése munkálataira 6.500 eFt összértékben.

A Közgyűlés a pályázathoz szükséges 1.300 eFt saját forrást a 2007. évi költségvetésben az intézményi beruházások és felújítások előirányzatán belül a Pétervására, Keglevich úti lakásotthon tetőfedésének cseréjére előirányzott összeg terhére biztosítja.

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy a pályázati felhívás megjelenését követően a pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

 

Felelős:    Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                      Kun Zoltán irodavezető

                        Határidő:  értelem szerint

 

4.) Heves Megye Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülő céljellegű decentralizált előirányzat (CÉDE) terhére pályázatot nyújt be a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger új szennyvízhálózatának kiépítésére 11.000 eFt összértékben.

A Közgyűlés a pályázat saját forrás szükségletét 4.400 eFt értékben a 2007. évi költségvetésben az intézményi beruházások, felújítások előirányzatán belül az e feladatra előirányzott összeg terhére biztosítja.

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy a pályázati felhívás megjelenését követően a pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

 

Felelős:   Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                      Kun Zoltán irodavezető

Határidő:  értelem szerint

 

5.        Heves Megye Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírásra kerülő területi kiegyenlítést szolgáló decentralizált előirányzat (TEKI) terhére pályázatot nyújt be a Heves Megyei Önkormányzat csányi és hevesi idősek otthona kerítés építésére, valamint a csányi idősek otthona személyzeti öltözőjének felújítására 8.172 eFt összértékben.

A Közgyűlés a pályázathoz szükséges 1.634,4 eFt saját forrást a 2007. évi költségvetésben az intézményi beruházások felújítások előirányzaton belül a Pétervására, Keglevich úti lakásotthon tetőfedésének cseréjére előirányzott összeg terhére biztosítja.

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy a pályázati felhívás megjelenését követően a pályázat benyújtásával kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

 

Felelős: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

             Kun Zoltán irodavezető

Határidő:  értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

37./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat fejlesztési tervére épített szakvéleményének megadása Hatvan város közoktatási feladat-ellátási rendszerének átszervezésére.

 

Dr. Benkár József:

 

A megyei fejlesztési tervvel nem ellentétes Hatvan tervezett intézmény racionalizálásra vonatkozó intézkedése, a tervezett óvoda és iskolai hálózat átalakítás.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította,hogy a Közgyűlés 20 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

35/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta Hatvan Város Önkormányzata által működtetett közoktatási feladat-ellátási rendszer átszervezését, amely biztosítja a közoktatás szolgáltatás megfelelő színvonalon történő további ellátását, és amely nem áll ellentétben a Megyei Fejlesztési Tervvel.

 

Felelős:   Sós Tamás

                Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:  2007. február 23.

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét a szakvélemény elfogadás után annak aláírására.

 

Felelős:    Sós Tamás

     Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: 2007. február 23.

 

Sós Tamás:

 

Főjegyző urat kérdezte, hogy a szavazás eredménye megfelel-e az egyszerű döntés kritériumának?

 

 Dr. Benkár József:

 

A döntéshez egyszerű többség szükséges, így a Közgyűlés elfogadta a javaslatot.

 

Sós Tamás:

 

38./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmények kiegészített Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására.

 

Érdeklődött, hogy szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

36/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Heves Megyei Önkormányzat által fenntartott következő közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának kiegészítését az alábbiak szerint:

 

1.   Arany János Általános Iskola és Szakiskola (Eger)

„A tanítási időkeret az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely

1.      a) a Munka Törvénykönyve 151. § (2) bekezdésében megjelölt napjaira,

      b) keresőképtelenség időtartamára esik,

2. továbbá az intézmény vezetője által meghatározott olyan kieső tanítási napok után, amelyek

a)      az intézmény Pedagógiai programjában, szakmai programjában meghatározott tanulmányi kirándulások, erdei iskola, üzemlátogatások,

b)      az intézmény továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések, valamint az ezzel összefüggő szakmai konferenciákon való részvétel,

c)      az országos és helyi mérés-értékelésben való közreműködés,

d)      a gyermekek, tanulók egészségügyi vizsgálata,

e)      az intézményben történt havária esetek (pl. tűzeset, bombariadó stb.)

f)        a munkáltatóval kötött megállapodás alapján szaktanácsadói megbízásból eredően,

g)      országos vizsgáztatói névjegyzékben szereplő pedagógus esetében az érettségi vizsgáztatás, szakmai vizsgáztatás iskolai érdekből következik be,

h)      a TISZK-kel kapcsolatos eseményen/rendezvényen munkáltatói utasításra történő részvétel alkalmával

i)        kötelező sportrendezvények alkalmával.

 

Dokumentálás:

igazgatói utasítás,

orvosi igazolás,

megbízólevél,

tanulmányi szerződés,

munkáltatóval kötött megállapodás,

meghívó,

TISZK-kel kötött konzorciumi szerződés,

konzorciumi tagsággal vállalt kötelezettségek.”

 

2.   Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (Hatvan)

„A tanítási időkeret az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely

2.      a) a Munka Törvénykönyve 151. § (2) bekezdésében megjelölt napjaira,

      b) keresőképtelenség időtartamára esik,

2. továbbá az intézmény vezetője által meghatározott olyan kieső tanítási napok után, amelyek

 

j)        az intézmény Pedagógiai programjában, szakmai programjában meghatározott tanulmányi kirándulások,

k)      az intézmény továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések, valamint az ezzel összefüggő szakmai konferenciákon való részvétel,

l)        az országos és helyi mérés-értékelésben való közreműködés,

m)    a gyermekek, tanulók egészségügyi vizsgálata,

n)      az intézményben történt havária esetek (pl. tűzeset, bombariadó stb.)

o)      a munkáltatóval kötött megállapodás alapján szaktanácsadói megbízásból eredően,

p)      pedagógusok esetében az érettségi vizsgáztatás, szakmai vizsgáztatás

q)      tanulmányi és sportversenyek,

r)       iskolai ünnepségek, rendezvények,

Fontos, hogy ezt intézményi szinten tételesen dokumentálják, illetve az SzMSz-ben pontosan rögzítsék, hogy mely dokumentum bizonyító értékű (pl.: igazgatói utasítás, haladási napló, tanulmányi szerződés, munkáltatóval kötött megállapodás, vizsgaelnöki megbízólevél stb.).”

 

3.   Benedek Elek Általános Iskola (Heves)

„A tanítási időkeret az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely

1.   a) a Munka Törvénykönyve 151. § (2) bekezdésében megjelölt napjaira,

      b) keresőképtelenség időtartamára esik,

2. továbbá az intézmény vezetője által meghatározott olyan kieső tanítási napok után, amelyek

a)   az intézmény Pedagógiai programjában, szakmai programjában meghatározott tanulmányi kirándulások erdei iskola, üzemlátogatások, sport és kulturális rendezvények,

b)az intézmény továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések, valamint az ezzel összefüggő szakmai konferenciákon való részvétel,

c)   az országos és helyi mérés-értékelésben való közreműködés,

d)   a gyermekek, tanulók egészségügyi vizsgálata,

e)   az intézményben történt havária esetek (pl. tűzeset, bombariadó stb.)

Az előbbiekben felsorolt távollétek dokumentálását a pedagógus teljesítmény nyilvántartó lapon kell vezetni.

A nem iskolai programokról meghívót, igazolást kell mellékelni.

A távollétekre való jogosultságot az igazgatóhelyettesek végzik.”

 

4.   Damjanich János Ipari Szakképzési Intézet (Hatvan)

„A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. része  Működési szabályok 3.5. pontjának 38. §-a kiegészül:

A tanítási időkeretet az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely

1.   a) a Munkatörvénykönyv 151. § (2) bekezdésében megjelölt napjaira,

      b) keresőképtelenség időtartamára esik.

2.   továbbá az intézmény vezetője által engedélyezett olyan kieső tanítási napok után, amelyek

      a) az intézményi pedagógiai program céljaival megegyező tanulmányi kirándulások,  üzemlátogatások,

      b) az intézmény továbbképzési programjában és éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések, valamint ezzel összefüggő szakmai konferenciákon való részvétel,

      c) az országos és helyi mérés- értékelésben való közreműködés,

      d) munkáltatóval kötött megállapodás alapján szaktanácsadói megbízásból eredően,

      e) érettségi vizsgáztatás, szakmai vizsgáztatás miatt következik be,

Bizonyító értékű dokumentumok:

2. a), b), c), e) pont esetén igazgatói utasítás 

2. d) pont esetén munkáltatóval kötött megállapodás

Ezzel hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. része  Működési szabályok 3.5. pontjának 38. §-ára vonatkozó: (7) A munkaidő – nyilvántartás vezetésének szabályai című kiegészítése.”

 

5.   Heves Megyei  Gyógypedagógiai Módszertani Központ (Eger)

„A tanítási időkeretaz adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkentendő a jogszabály által előírtakon túl az alábbi  esetekben:

1.   az intézmény továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések, valamint a szakszolgálati tevékenységgel összefüggő szakmai konferenciákon való részvétel,

2.   a munkáltatóval kötött megállapodás alapján szaktanácsadói megbízásból eredő távollét,

3.   országos vizsgáztatói névjegyzékben szereplő pedagógusok esetében az érettségi vizsgáztatáson, szakmai vizsgáztatáson való részvétel

4.   a dolgozók egészségügyi vizsgálata

5.   az intézményben történt váratlan esetek (pl: tűzeset, bombariadó stb.)

6.   a vizsgálatra behívott gyermek/tanuló vizsgálaton való meg nem jelenése okán.”

 

6.   József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Gyöngyös)

„Távollétek, melyek a tanítási időkeretet csökkentik

1.      A tanítási időkeretet az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely az

a)      Mt. 151. §-ának (2) bekezdésében megjelölt távollét napjaira,

b)      a keresőképtelenség időtartamára esik,

2.      továbbá csökkenteni lehet az igazgató által meghatározott olyan kieső napok, tanítási órák, kötelező óraszámba beszámított tanórán kívüli tevékenység, egyéni foglalkozás után, amelyek

a)      az iskola pedagógiai programjában, szakmai programjában meghatározott tanulmányi kirándulás, üzemlátogatások,

b)      az iskola éves beiskolázási tervében  szereplő továbbképzés, valamint ezzel összefüggő szakmai konferenciákon való részvétel,

c)      az iskola pedagógiai programjának célrendszeréhez kapcsolódó továbbképzés, konferencia,

d)      az iskolával kötött tanulmányi szerződésben rögzített távollétek,

e)      az országos, helyi mérés-értékelésben való közreműködés,

f)        a munkáltatóval kötött megállapodás alapján szaktanácsadói megbízásból eredően,

g)      az országos vizsgáztatási névjegyzékben szereplő pedagógusok esetében az érettségi vizsgáztatás,

h)      szakmai vizsgáztatás,

i)        a tanulók egészségügyi vizsgálata,

j)        a tanulók sport, kulturális, tanulmányi versenyekre kísérése miatt következik be.”

 

7.   Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (Gyöngyös)

„A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak munkáját kéthavi tanítási időkeret kialakításával kell megszervezni. A tanítási időkeretet az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, mely

7.1.1.  a.) a Munkatörvénykönyv 151. §. (2) bekezdésében megjelölt napjaira,

           b.)  keresőképtelenség időtartamára esik.

7.1.2. Az intézményvezető által engedélyezett olyan kieső napok után, melyek

      a.) Az intézmény pedagógiai, szakmai programjában meghatározott

            - tanulmányi kirándulások,

            - szakmai rendezvények, bemutatók, konferenciák,

            - üzemlátogatások, tanulmányutak,

            - iskolai kulturális és/vagy szakmai rendezvények

ahol a pedagógus az iskola tanulóival együtt, azok munkáját irányítva és/vagy felügyelve vesz részt.

         Elszámolható: az engedélyezési dokumentum alapján.

b.) Az intézmény továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő,        belföldi és külföldi továbbképzések, konferenciák, tanulmányutak napjai.

         Dokumentum:   Igazgatói  utasítás munkavégzésre - nyomtatvány

      c.) Gólyatábor napjai, ha azok csak tanítási időben szervezhetők.

           Dokumentum:  Igazgatói utasítás munkavégzésre - nyomtatvány

      d.) Országos és helyi mérés-értékelésben való közreműködés.

            Dokumentum:  Igazgatói utasítás munkavégzésre – nyomtatvány

      e.) Tanulók felügyelete, kísérete

- kulturális, szakmai,  sportversenyekre, melyek az éves munkatervben       szerepelnek,

            - egészségügyi vizsgálat felügyeleti órái vagy napja

           Dokumentum: Igazgatói utasítás munkavégzésre - nyomtatvány

      f.) Intézményben történt  havária esetek (tűzeset, bombariadó…)

           Dokumentum:  feljegyzés

A rendes munkaidőn belül végzett tanításért óradíj,  a tanítási időkereten felül teljesített többlet  tanításért állapítható meg az alábbi rendben:

A pedagógus köteles a Pedagógus teljesítmény nyilvántartó és elszámoló lap-ot határidőre, a kapcsolódó alapdokumentumoknak (napló, helyettesítési napló, igazgatói utasítások) megfelelően kitölteni.

Az általános igazgatóhelyettes ellenőrzi a kitöltés jogszerűségét, majd meghatározza a pedagógus kéthavi teljesítménymutatóját, mely a többlet tanítás számfejtésének alapdokumentuma.”

 

8.   Kocsis Albert Zeneiskola (Hatvan)

„A 2007 évi költségvetési törvény közoktatási intézményekre vonatkozó munkajogi szabályozásának a 2006. évi CXXI. törvény 7.§ 6. bekezdése szerinti módosítása alapján a fenntartói egyetértéssel meghatározható tanítási időkeretet csökkentő tevékenységek körét  Kocsis Albert Zeneiskola nevelőtestülete – a szülői munkaközösséggel való előzetes egyeztetést követően - a 2007. január 31-i értekezletén a következők szerint határozta meg:

 

a.       Nemzetközi és országos tanulmányi versenyek válogatóin és további fordulóin, valamint megyei és regionális versenyeken való részvétel,

b. zenei pályára készülő növendékek felvételi vizsgáin és az azt megelőző   konzultációkon való részvétel,

c. az intézmény továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések, valamint az ezzel összefüggő szakmai konferenciákon való részvétel,

d. az intézmény növendékeinek vizsgáin, valamint más alapfokú művészetoktatási intézmény meghívására vizsgabizottsági elnökként illetve tagként való részvétel,

e. az országos és helyi mérés- értékelésben való közreműködés

f. szorgalmi időszakonként 2 nemzetközi, országos, megyei, vagy helyi szintű művészeti előadás esetén

g. szorgalmi időszakonként 2 növendékhangverseny szervezése esetén,

h. valamint az intézményben történt havária esetek (pl.: tűzeset, bombariadó stb.) bekövetkezte esetén

a tanítási időkeret az adott tanítási napra tervezett órák számával az intézmény vezetőjének engedélye alapján csökkenthető.”

 

9.   Körzeti Nevelési Tanácsadó (Gyöngyös)

„A tanítási időkeretet az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső nap után, amely

1.      a.) a Munkatörvénykönyv 151. § (2) bekezdésében megjelölt napjaira,

      b.) keresőképtelenség időtartamára esik

2.      továbbá az intézmény vezetője által meghatározott olyan kieső tanítási napok után, amelyek

a.)    az intézmény továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések,

b.)    szakmai konferenciákon való részvétel,

c.)    az intézmény szakszerű- és jogszerű működtetésével összefüggő képzéseken, megbeszéléseken, egyeztetéseken való részvétel,

d.)    országos és helyi tanulmányi- és sport versenyeken való szakértői részvétel,

e.)    a munkáltatóval kötött megállapodás alapján szaktanácsadói megbízásból eredően,

f.)      az intézményben történt rendkívüli események (pl. tűzeset, bombariadó stb.) bekövetkeztekor,

g.)    valamint minden olyan távollét esetében, amelyet a fenntartó rendel el (értekezletek, megbeszélések stb.)

Az időkeret csökkentésének dokumentumai a hivatkozott passzusból következnek, (táppénzes papír, beiskolázási terv, tanúsítvány, megbízólevél stb.) és az irattár, illetve bejegyzés szinten munkanapló részét képezi.”

 

10. Körzeti Nevelési Tanácsadó (Hatvan)

„A tanítási időkeretet az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső nap után, amely

1.   a./ a Munkatörvénykönyv 151.§ (2) bekezdésében megjelölt napjaira,

       b./ keresőképtelenség időtartamára esik

2. továbbá az intézmény vezetője által meghatározott olyan kieső tanítási napok után,   

    amelyek

a./   az intézmény továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések,

b./  szakmai konferenciákon való részvétel,

c./   az intézmény szakszerű- és jogszerű működtetésével összefüggő képzéseken, megbeszéléseken, egyeztetéseken való részvétel,

d./  országos és helyi tanulmányi- és sport versenyeken való szakértői részvétel,

e./   a munkáltatóval kötött megállapodás alapján szaktanácsadói megbízásból eredően,

f./   az intézményben történt rendkívüli események (pl. tűzeset, bombariadó stb.) bekövetkeztekor,

g./   valamint minden olyan távollét esetében, amelyet a fenntartó rendel el (értekezletek, megbeszélések stb.).

Az időkeret csökkentésének dokumentumai a hivatkozott passzusból következnek, (táppénzes papír, beiskolázási terv, tanúsítvány, megbízólevél stb.) és az irattár, illetve bejegyzés szinten munkanapló részét képezik.”

 

11. Lesznai Anna Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat (Hatvan)

„A tanítási időkeretet az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső nap után, amely

1.   a.) a Munkatörvénykönyv 151.§ (2) bekezdésében megjelölt napjaira,

       b.) keresőképtelenség időtartamára esik

2. továbbá az intézmény vezetője által meghatározott olyan kieső tanítási napok után,   

    amelyek

a)   az intézmény pedagógiai programjában meghatározott tanulmányi kirándulások, erdei iskola, üzemlátogatások, múzeum vagy galéria látogatások,

b)   az intézmény pedagógiai programjának céljaival, jogszerű működésével összefüggő és/vagy továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzéseken, előadásokon, szakmai konferenciákon való részvétel,

c)   az országos és helyi mérés-értékelésben való közreműködés,

d)   a munkáltatóval kötött megállapodás alapján szaktanácsadói megbízásból eredően,

e)   az országos szakértői, tanácsadói névjegyzékben szereplő pedagógusok esetében a szakértői, tanácsadói feladatok ellátására,

f)    tanulmányi- és sport versenyeken való részvétel és közreműködés esetén,

g)   a gyermekek, tanulók egészségügyi vizsgálata alkalmával

h)   az intézményben történt rendkívüli események (tűzeset, bombariadó, stb.) alkalmával következnek be.

A tanítási időkeret csökkentését tételesen dokumentálni kell. Az igazoló dokumentumoknak hitelt érdemlően bizonyítaniuk kell a dolgozó távollétének okát, idejét pl.: haladási napló, igazgatói utasítás., továbbképzéseken való részvételt igazoló oklevelek, bizonyítványok, munkáltatóval kötött megállapodás, megbízólevél, tanulmányi szerződés, stb.”

 

12. Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Szakszolgálat (Eger)

„A tanítási időkeret az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely

1.   a) a Munka Törvénykönyve 151. § (2) bekezdésében megjelölt napjaira,

b) keresőképtelenség időtartamára esik,

2.   továbbá az intézmény vezetője által meghatározott olyan kieső tanítási napok után, amelyek

a)   az intézmény pedagógiai programjában, szakmai programjában meghatározott tanulmányi kirándulások üzemlátogatások, táborok

b)   a pedagógiai programmal összefüggő, éves munkatervben meghatározott versenyeken, rendezvényeken való részvétel, tanuló kísérése,

c)   az intézmény továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések, valamint az ezzel összefüggő szakmai konferenciákon, képzéseken  való részvétel,

d)   az országos és helyi mérés-értékelésben való közreműködés,

e)   az intézményben történt nem várt események (pl. tűzeset, bombariadó stb.)”

 

13. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda (Gyöngyös)

„A tanítási időkeret az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell, minden olyan kieső tanítási nap után, amely

1.  a./ a  Munkatörvénykönyv 151 §. (2) bekezdésében megjelölt napjaira,

     b./ keresőképtelenség időtartamára esik,

2. továbbá az intézmény vezetője által meghatározott olyan kieső tanítási napok után, amelyek

a)      az intézmény pedagógiai programjában, szakmai programjában meghatározott tanulmányi kirándulások, erdei iskola, üzemlátogatások, múzeum, vagy galéria látogatások,

b)      az intézmény pedagógiai programjának céljaival, jogszerű működésével összefüggő és/vagy továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzéseken, előadásokon, szakmai konferenciákon való részvétel,

c)      az országos és helyi mérés-értékelésben való közreműködés,

d)      a munkáltatóval kötött megállapodás alapján szaktanácsadói megbízásból eredően,

e)      az országos szakértői, tanácsadói névjegyzékben szereplő pedagógusok esetében a szakértői tanácsadói feladatok ellátására,

f)        tanulmányi és sportversenyeken való részvétel és közreműködés esetén,

g)      a gyermekek, tanulók egészségügyi vizsgálata alkalmával,

h)      az intézményben történt rendkívüli események (pl: tűzeset, bombariadó, stb.) során a munkáltató elrendel.

A tanítási időkeret a „fentiekben felsorolt okok miatt való” csökkentését intézményi szinten tételesen dokumentálni kell. Az igazoló dokumentumoknak hitelt érdeklően bizonyítaniuk kell a dolgozó távollétének okát, idejét, pl.: haladási napló, igazgatói utasítás, továbbképzéseken való részvételt igazoló oklevelek, bizonyítványok, munkáltatóval kötött megállapodás, megbízólevél, tanulmányi szerződés stb.’

 

14. Szalaparti Speciális Oktatási-nevelési Központ és Szakszolgálat (Eger)

„Kiegészítő módosítások a munkajogi szabályozás változásához

A tanítási időkeretet az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely

1.      a) Munka Törvénykönyv 151. §. (2) bekezdésében megjelölt napjaira,

      b) a keresőképtelenség időtartamára esik.

2.      Továbbá az intézmény vezetője által, a fenntartó egyetértésével meghatározott olyan kieső tanítási nap után, amely

a)      az intézmény pedagógiai programjában, szakmai programjában meghatározott tanulmányi kirándulások, gyakorlati ismeretszerzések, erdei iskola, üzemlátogatások, külső helyszíneken tartott tanítási órák, gyakorlatok

b)      tanulmányi-, kulturális- és sportversenyekre kísérés

c)      az intézmény továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések, valamint az ezzel összefüggő szakmai gyakorlatok,

d)       szakmai konferenciákon, hivatalos értekezleteken való részvétel (intézményvezetőség döntése alapján, külön megbízással, tanévenként egy alkalommal),

e)      a munkáltatónál kötött megállapodás alapján szaktanácsadói megbízásból eredő, speciális szakértelmet igénylő feladatok ellátása,

f)        az országos és helyi mérés- értékelésben való közreműködés,

g)      a gyermekek, tanulók egészségügyi vizsgálata,

h)      az intézményben történt havária esetek (pl. tűzeset, bombariadó, stb.) idejére esik

 

A kieső tanítási napok után a tanítási időkeret akkor csökkenthető, ha az alábbiak szerint dokumentálva vannak:

1.      a) A Munka Törvénykönyve 151. §. (2) bekezdésében meghatározott távollétek:

-         megfelelő hivatalos igazolások

-         szabadság előzetes kiíratása

b) Keresőképtelenség időtartama alatti távollétek:

      Orvosi igazolás a keresőképtelen állományba vételéről.

2.      Az intézmény vezetője által, a fenntartó egyetértésével meghatározott kieső tanítási nap után

a)      pontjához: haladási, gyakorlati napló

b)      pontjához: igazgatói utasítás, írásbeli megbízás

c)      pontjához: továbbképzési program, éves beiskolázási terv, részvételről szóló igazolás

d)      pontjához: intézményvezető írásbeli megbízása

e)      pontjához: munkáltató állandó vagy eseti megbízása

f)        pontjához: haladási napló, részvételről szóló igazolás

g)      pontjához: betegszobai napló.”

 

15. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola (Hatvan)

„A tanítási időkeretet az adott tanítási napra tervezett órák számának megfelelően csökkenteni kell minden olyan kieső tanítási nap után, amely

1. a) a Munkatörvénykönyv 151. § (2) bekezdésében megjelölt napjaira,

    b) keresőképtelenség időtartamára esik,

2. továbbá az intézményvezetője által meghatározott olyan kieső tanítási napok után, amelyek

a.       az intézmény pedagógiai programjában, szakmai programjában meghatározott tanulmányi kirándulások, erdei iskola, üzemlátogatások, kulturális program, sportverseny,

b.      az intézmény továbbképzési programjában, éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések, valamint az ezzel összefüggő szakmai konferenciákon való részvétel,

c.       az országos és helyi mérés- értékelésben való közreműködés,

d.      a gyermekek, tanulók egészségügyi vizsgálata,

e.       az intézményben  történt havária esetek (pl. tűzeset, bombariadó, stb.),

f.        az országos vizsgáztatói névjegyzékben szereplő pedagógusok esetében az érettségi vizsgáztatás, szakmai vizsgáztatás miatt következtek be,

Bizonyító erejű dokumentumok a fenti esetekben

a.       PP, MIP alapján igazgatói utasítás

b.      továbbképzés, beiskolázási terv illetve tanulmányi szerződés alapján igazgatói utasítás

c.       igazgatói utasítás

d.      igazgatói utasítás

e.       fenntartói illetve igazgatói utasítás

f.        vizsgaelnöki megbízólevél

A kiegészítést az intézmény előterjesztése alapján a nevelőtestület 2007. január 30-án elfogadta. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és az iskolaszék.”

 

16. Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma

„2006. szeptember elsejétől a kéthónapos munkaidőkeretben történik a túlmunka elszámolása. Az elszámolás a „Munkaidő-nyilvántartás” nyomtatványon történik.

A nyomtatványon fel kell tüntetni a két hónap alatt megtartott összes tanítási órát. A helyettesítésnél megszűnik az összevont és a nem szakszerű helyettesítés.

A szakszerű helyettesítést piros tintával kell ráírni a papírra, vagy számítógéppel történő kitöltés esetén „félkövéren” is lehet.

A helyettesítést a helyettesítési naplóban is vezetni kell. A nyomtatvány alján el kell végezni a számításokat.

A munkanapok száma minden év elején kiszámításra kerül.

Távollét idejére beszámítható órák száma:

Kötelező óra / 5 vagy az aznapra eső tanítási órák száma (ha ez kevesebb az előzőnél).

 

 

Órákat a következő távollétek esetén lehet beszámítani:

-         állampolgári kötelezettség teljesítése,

-         legfeljebb két munkanap közeli hozzátartozó halála esetén,

-         táppénz esetén,

-         „rendkívüli továbbképzés” (minden tanítási óra beszámítható),

-         rendkívüli esemény miatt (pl. tűzeset, bombariadó, stb.)

-         egyéni elbírálás alapján:

a)   az intézmény pedagógiai programjában, szakmai programjában meghatározott kirándulások, üzemlátogatások, táborok

b)   a pedagógiai programmal összefüggő, éves munkatervben meghatározott versenyeken, rendezvényeken való részvétel, tanulók kísérése

c)   az intézmény továbbképzési programjában , éves beiskolázási tervében szereplő továbbképzések, a szakmai programmal összefüggő szakmai konferenciákon, képzéseken való részvétel,

d)   az országos és helyi mérés-értékelésben való közreműködés

 

A túlórák számát két tizedes jegyre kell megadni kerekítés nélkül. A munkaidő-nyilvántartás nyomtatvány pénzügyi dokumentum. A tanár aláírásával egyben azt is kijelenti, hogy a nyilvántartáson szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

A kitöltött és aláírt munkaidő-nyilatkozatot egyéb utasítás hiányába a következő hónap 3-ig kell leadni a területért felelős igazgatóhelyettesnek.

Az igazgatóhelyettes csak akkor továbbíthatja az elszámolást a gazdasági irodának, ha az elszámolási lapon irt órák egyeznek a naplóba beírt órákkal.”

 

2.                  A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, hogy a dokumentumokat a fenntartó nevében jóváhagyólag aláírja.

 

Felelős:  Sós Tamás

               Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

39./ napirend:

Javaslat a 2007. évre beérkezett Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatok elbírálására.

 

Kérdezte, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

37/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

a)      A Közgyűlés az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti rangsorában szereplő 100 hallgató részére megállapítja a 2007. I.01. - VI.30.-ig illetve 2007. IX.01.-XII.31.-ig folyósítandó havi 2000 Ft ösztöndíjat. Megbízza a Megyei Közgyűlés Elnökét a támogatottakat kiértesítő levelek aláírásával, valamint azzal, hogy a Megyei Közgyűlés döntéséről az


 

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságát tájékoztassa.

 

Felelős: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

              Heves Megye Főjegyzője

Határidő: azonnal

 

b)      A Közgyűlés megbízza Heves Megye Főjegyzőjét azzal, hogy a támogatott pályázók bírálati lapját valamint az „A” és „B ” típusú Heves megyei összesítő lapokat aláírja.

 

Felelős: Heves Megye Főjegyzője

Határidő: azonnal

 

c)       A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal utalja át a 2006/2007. tanév  második félévére eső 5 havi önkormányzati támogatási összeget a „Bursa Hungarica” célszámlára.

 

Felelős: Heves Megye Főjegyzője

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

40./ napirend:

Javaslat „Heves Megye 2006. év Legjobb Sportolója és Csapata” cím odaítélésére.

 

Érdeklődött, tudnak-e szavazni. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

38/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

a/ A Közgyűlés A) kategóriában Kovács Zsófiának, Magosi Zsombornak, és a Brendon-Fenstherm-ZF-Eger vízilabda csapatának, míg a B) kategóriában Malacsek Zsófiának, Szakács Lászlónak, és a Szalaparti Speciális Oktatási-Nevelési Központ és Szakszolgálat értelmileg akadályozott tanulók "Kapkodd a lábad" csapatának adományozza a „Heves Megye 2006. év Legjobb Sportolója és Csapata” címet. Megbízza a Megyei Közgyűlés Elnökét a címmel járó díjak-serlegek- március hónapban történő átadásával. 

 

Felelős: Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

              Heves Megye Főjegyzője

Határidő: március 31.

 

b/ A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal a tartalékkeret terhére biztosítson 32.000 forintot a díjak és a díjátadás költségeinek fedezetére.

                                                          

Felelős: Heves Megye Főjegyzője

Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

41./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Múzeumi Szervezet 2007. évi munkatervének jóváhagyására.

 

Dr. Benkár József:

 

Javasolta, hogy a határozati javaslat első sorából töröljék a „2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja” részt, mert a vonatkozó 1991. évi XX. törvény szerint a múzeumi
szervezetnek csak az éves munkatervét kell jóváhagyni a fenntartónak. A mondat helyesen a következőképpen hangzik: Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Múzeumi Szervezet 2007. évi munkatervét jóváhagyja. A határozati javaslat többi része változatlan.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

39/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Múzeumi Szervezet 2007. év munkatervét jóváhagyja. Egyúttal köszönetét fejezi ki az intézmény valamennyi dolgozójának az elmúlt év fegyelmezett gazdálkodásáért, kiváló szakmai teljesítményéért, valamint kifejezi akaratát és elvárását, hogy a munkaterv céljai megvalósulhassanak.

 

Felelős:    Sós Tamás

                Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                Dr. Petercsák Tivadar

                megyei múzeumigazgató

Határidő:     értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

42./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Levéltár 2007. évi munkatervének jóváhagyására.

 

Dr. Benkár József:

 

A Levéltárral kapcsolatosan kiosztásos anyagként szerepel a Közgyűlés előtt a Levéltár 2006. évi munkájáról szóló beszámoló. Az előbb hivatkozott jogszabály rendelkezik, hogy a Levéltár esetében mind a beszámolót, mind a munkatervet a fenntartó, a Közgyűlés hagyja jóvá. Ezért a határozati javaslatot pontosította, mely a következő: ….2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 2007. év munkatervét jóváhagyja.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, hogy ebben a szellemben tudnak-e dönteni. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította,hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

 

40/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Levéltár 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 2007. év munkatervét jóváhagyja. Egyúttal köszönetét fejezi ki az intézmény
valamennyi dolgozójának az elmúlt év fegyelmezett gazdálkodásáért, kiváló szakmai teljesítményéért, valamint kifejezi akaratát és elvárását, hogy a munkaterv céljai megvalósulhassanak.

 

Felelős:    Sós Tamás

                Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                Dr. Bán Péter

                igazgató

Határidő:  értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

43./ napirend:

Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ 2007. évi munkatervének jóváhagyá-
sára.

 

Dr. Benkár József:

 

Pontosította a határozati javaslatot. A múzeumhoz hasonlóan: a 2006. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása szövegrész kimarad. Itt nincs törvényi kötelezettség, hogy a Közgyűlés elfogadja a tevékenységről szóló beszámolót.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

41/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Bartakovics Béla Művelődési Központ 2007. évi munkatervét jóváhagyja. Egyúttal köszönetét fejezi ki az intézmény valamennyi dolgozójának az elmúlt év fegyelmezett gazdálkodásáért, kiváló szakmai teljesítményéért, valamint kifejezi akaratát és elvárását, hogy a munkaterv céljai megvalósulhassanak.

 

Felelős:       Sós Tamás  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                   Kary József  igazgató

Határidő:     értelem szerint

 

Sós Tamás:

44./ napirend:

Javaslat a 2006/2007. tanév második félévében a hátrányos helyzetű tanulók erdei iskolai programban való részvételének támogatására.

 

Érdeklődött, tudnak-e szavazni. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

42/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

a.       Heves Megye Közgyűlése 2007. év tavaszi turnusaiban személyenként 6.300 forinttal támogatja az „Erdei Iskola” programban résztvevő fokozottan hátrányos helyzetű tanulók táboroztatását, amelynek fedezetére, a 2007. évi költségvetésében 500.000 forintot különít el.

 

Felelős: Heves Megye Főjegyzője

Határidő: értelem szerint 

 

b.       Heves Megye Önkormányzati Hivatal 500.000 forintot utaljon át a Tardosi Ifjúsági és Sporttábor egyszámlájára.

 

Felelős: Heves Megye Főjegyzője

Határidő: 2007. március 10.

 

c.       A Tardosi Ifjúsági és Sporttábor vezetője a térítési díj kiszámlázásakor, a fokozottan hátrányos helyzetű tanulók esetében érvényesítse  a 6.300 Ft/fő támogatást.

 

Felelős:  Tardosi Ifjúsági és Sporttábor vezetője 

Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

45./ napirend:

Javaslat az iskolatej programban való részvételhez.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

43/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által  2007. évre meghirdetett Iskolatej programban , részt vesz a fenntartásában működő

 gyógypedagógiai tantervű intézményeiben   heti öt alkalommal történő tejszállítással.

 

Felelős:  Sós Tamás

              Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:  2007. február 23.

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét az Egertej Kft-vel való 2007. évre szóló szerződés, valamint az  ezzel összefüggő  támogatás  visszaigénylésének  aláírására.

 

Felelős:      Sós Tamás

     Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:  2007. február 23.

 

Sós Tamás:

 

46./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában – a Közoktatási törvény meghatározása szerint nyolc évfolyamnál kevesebb évfolyammal – működő általános iskolák további működtetéséről.

 

Érdeklődött, dönthetnek-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazatta, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

44/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése változatlan formában, önálló intézményként kívánja működtetni az alábbi gyógypedagógiai intézményeket és támogatja az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz benyújtott kérelmet:

 

Szalaparti Speciális Oktatási - Nevelési Központ                       Eger 3300

és Szakszolgálat                                                                        Szalapart út 81

 

Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda                   Eger 3300

és Szakszolgálat                                                                        Klapka út 10.

 

Arany János Általános Iskola és Szakiskola                               Eger 3300

                                                                                                 Iskola út 3.

 

Lesznai Anna Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat             Hatvan 3000

Ratkó J. út 10.

 

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda                                   Gyöngyös 3200

                                                                                                 Petőfi S. út 67.

 

Benedek Elek Általános Iskola                                                  Heves 3360

                                                                                                 Fő út 94-96.

 

Felelős: Sós Tamás

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Sós Tamás:

 

47./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjának módosítására.

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

45/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta  a Heves Megyei Önkormányzat 2007-2010. évekre szóló Közoktatási Minőségirányítási Programját. Felhatalmazza Elnökét a dokumentum kiadmányozására.

 

Felelős:        Dr. Benkár József

                    Heves Megye Főjegyzője

                    Sós Tamás

                    Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:      azonnal

 

Sós Tamás:

 

48./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények minőségirányítási programjának jóváhagyására.

 

Kiegészítés nem volt.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

46/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.       Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta  a Heves Megyei Önkormányzat által fenntartott következő közoktatási intézmények intézményi minőségirányítási programját*:

 

1.   Arany János Általános Iskola és Szakiskola (Eger)

2.   Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (Hatvan)

3.   Benedek Elek Általános Iskola (Heves)

4.   Damjanich János Ipari Szakképzési Intézet (Hatvan)

5.   Heves Megyei  Gyógypedagógiai Módszertani Központ (Eger)

6.   Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete (Eger)

7.   József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Gyöngyös)

8.   Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (Gyöngyös)

9.   Kocsis Albert Zeneiskola (Hatvan)

10. Körzeti Nevelési Tanácsadó (Gyöngyös)

11. Körzeti Nevelési Tanácsadó (Hatvan)

12. Lesznai Anna Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat (Hatvan)

13. Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Szakszolgálat (Eger)

14. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda (Gyöngyös)

15. Szalaparti Speciális Oktatási-nevelési Központ és Szakszolgálat (Eger)

16. Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola (Hatvan)

17. Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma

 

*    A felsorolásban az intézmények az előterjesztés elkészítésekori nevükön szerepelnek.

 

2.       Felhatalmazza Elnökét, hogy a dokumentumokat a fenntartó nevében jóváhagyólag aláírja.

 

Felelős:    Sós Tamás

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

  Osváth Péter

                irodavezető

Határidő:  azonnal

Sós Tamás:

 

49./napirend:

Javaslat a Kocsis Albert Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Hatvan) minősítési eljárásának kezdeményezéséről.

 

Kérdezte, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

47/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése kezdeményezi a Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozóan a  minősítési eljárás megindítását. 

A  minősítési eljárás 2007. évi  díjelőlegét  65.000 Ft-ot ( azaz hatvanötezer forintot), valamint  az előminősítési eljárás sikeres lezárását  követően a minősítési díjkiegészítés  összegét  Heves Megyei Önkormányzat a pályázati céltartalék terhére biztosítja.

 

Felelős:    Sós Tamás

                Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: 2007. február 23.

 

2. A minősítési eljárás költségeinek megtérítésére - előreláthatóan a 2007. március 15.-éig megjelenő OKM rendeletben  meghatározottak szerint – pályázatot nyújt be. 

 

Felelős:    Sós Tamás

                Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: 2007. február 23.

 

3. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Megyei közgyűlés Elnökét az eljárás megindításához és a lefolytatásához szükséges dokumentumok és fenntartói nyilatkozatok aláírására.

 

Felelős:    Sós Tamás

                Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: 2007. február 23.

 

Sós Tamás:

 

50./ napirend:

Javaslat a Hevesi Múzeumi Kiállítóhely (Heves, Fő tér 10.) működtetésének megszűntetéséről. 

 

E napirendről a 9./ napirendnél a Heves Megyei Önkormányzat 2007.évi költségvetésének elfogadásakor döntöttek.

 

51./ napirend:

Javaslat pályázati önerő biztosítására a Heves Megyei Múzeumi Szervezet és a Bartakovics Béla Művelődési Központ részére.

 

Kérdezte, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

48/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.       A Heves Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Heves Megyei Önkormányzat szakmai támogatásra pályázatot nyújtson be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a Heves Megyei Múzeumi Szervezet Mátra Múzeuma részére a természettudományi kiállítás megvalósítására.

A Heves Megyei Közgyűlés a pályázathoz 4.700 eFt (azaz négymillió-hétszázezer) forint) önrészt biztosít az intézményi sajáterő céltartalék terhére.

 

2.   A Heves Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Heves Megyei Önkormányzat közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújtson be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz a Bartakovics Béla Művelődési Központ részére, a megyei közművelődési feladatellátás feltételeihez szükséges műszaki-technikai berendezések beszerzésére.

A Heves Megyei Közgyűlés a pályázathoz 2.800 eFt ( azaz kétmillió-nyolcszázezer) forint) önrészt biztosít az intézményi sajáterő céltartalék terhére.

 

3.   Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét a pályázathoz szükséges dokumentáció aláírására.

 

Felelős:   Sós Tamás

                Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: értelem szerint.

 

 

Sós Tamás:

 

52./ napirend:

Javaslat pályázati szándék megerősítésére az Arany János Általános Iskola és Szakiskola kollégiummal történő bővítésére.

 

Dr. Benkár József:

 

Szándékmerősítő nyilatkozat. Beadták a pályázatot egy norvég pályázatra.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

49/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az Arany János Általános Iskola és Szakiskola kollégiummal történő bővítésére az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében benyújtott eredeti pályázatában foglaltakat fenntartja és a pályázathoz szükséges önerőt biztosítja. A beruházás összköltsége 416.462 eFt, a támogatási igény: 353.993 eFt; a természetbeni saját erő mértéke: 19.831 eFt, melynek fedezete maga a bővítésre szánt ingatlan, amely a Heves Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonában van; a pénzbeni önerő 42.638 eFt, amelyet a beruházási ütemnek megfelelő egymást követő két évben éves költségvetési rendeletében biztosít. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázathoz szükséges jelen határozattal összefüggő nyilatkozatok megtételére.

 

Felelős:    Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:  értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

53./ napirend:

Javaslat a közművelődési területen dolgozó szakalkalmazottak hétéves továbbképzési tervének jóváhagyására.

 

Megkérdezte, tudnak-e dönteni. Igen.

Kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

 

50/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Múzeumi Szervezet, Bartakovics Béla Művelődési Központ, valamint Heves Megyei Levéltár 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó hét éves továbbképzési tervét, egyben felhatalmazta elnökét a 2007. évre vonatkozó továbbképzés normatív finanszírozásával kapcsolatos dokumentációk, és támogatási megállapodás aláírására.

 

                        Felelős:   Sós Tamás

                                       Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                        Határidő: értelem szerint.

 

Sós Tamás:

 

54./ napirend:

Javaslat a 2007. évi Tájékozódási Futó Európa Bajnokság Heves Megyei Önkormányzat által történő támogatására.

 

Kérdezte, tudnak-e szavazni. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

51/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.)    A Közgyűlés az Egri Testedző Clubnak engedélyezi az Egerben megrendezésre kerülő 2007. évi Ifjúsági Tájékozódási Futó Európa Bajnokság kiadványain Heves Megye jelképeinek megjelentetését, a 7/1991. (X.22.) HMÖ rendeletben meghatározott módon.

 

Felelős: Heves Megye Főjegyzője

Határidő: értelem szerint

 

2.)    A Heves Megyei Közgyűlés a 2007. évi Ifjúsági Tájékozódási Futó Európa Bajnokság eseményeihez a Vár és a Megyeház szabadtéri területeit, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos információk közzétételét az Önkormányzat honlapján biztosítja, forráshiány miatt azonban anyagilag nem tudja támogatni.

 

Felelős: Heves Megye Főjegyzője

Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

55./ napirend:

Beszámoló az idegenforgalom 2006. évi alakulásáról – a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi idegenforgalmi feladatai.

 

Kérdezte, hogy tudnak-e dönteni. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

52/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.       Heves Megye Közgyűlése az idegenforgalom 2006. évi alakulásáról szóló beszámolót és a 2007. évi feladatokról szóló előterjesztést elfogadja.

2.       A Közgyűlés megbízza a Hivatal szakirodáját, hogy az előterjesztett (az 1. és 2. sz. mellékletben számszerűsített) 2007. évi idegenforgalmi  programtervet valósítsa meg, ennek érdekében folytasson szakmai együttműködést Heves megye települési önkormányzataival, az idegenforgalomban érintett szervezetekkel, szakmai civil szervezetekkel. Az idegenforgalmi feladatok ellátása során törekedni kell a pályázati lehetőségek kihasználására és arra, hogy az egyes tevékenységek az együttműködő partnerek közös finanszírozásában valósuljanak meg.    

 

Felelős:     Kiss János irodavezető

Határidő:   folyamatosan

 

3.       A Közgyűlés egyetért azzal, hogy megkezdődjenek a hatékony turisztikai intézményrendszer kialakításával kapcsolatos egyeztetések, s ezek eredményeképp - a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában foglaltaknak megfelelően - térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek kerüljenek létrehozásra. A Közgyűlés megbízza a Hivatal szakirodáját, hogy véleményével, javaslataival vegyen részt, működjön közre a DM szervezetek kialakításában. A Megyei Önkormányzatnak e szervezetekben történő feladataira, szerepvállalására vonatkozóan külön javaslatot kell kidolgozni.

 

Felelős:     Kiss János irodavezető

Határidő:   2007. december 31.

 

Sós Tamás:

 

56./ napirend:

Beszámoló a nemzetközi kapcsolatok 2006. évi alakulásáról. A 2007.évi nemzetközi naptár.

 

Kérdezte, hogy dönthetnek-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

53/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.       Heves Megye Közgyűlése a nemzetközi kapcsolatok 2006. évi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

2.       A Közgyűlés a 2007 évi Nemzetközi Naptárt elfogadja, támogatja, hogy az év során a Naptárban rögzített programok, események és tevékenységek megvalósítására kerüljön sor.

 

3.       A Közgyűlés a nemzetközi kapcsolatrendszerrel összefüggő feladatok ellátására – a 2007. évi költségvetésben – 7 millió forint keretösszeget határoz meg, egyben megbízza a Hivatal szakirodáját, hogy a pályázati lehetőségek figyelembevételével és kihasználásával biztosítsa a megtervezett, elfogadott programok megvalósításához a szükséges pénzügyi forrásokat. 

 

Felelős:     Kiss János irodavezető

Határidő:   folyamatosan

 

4.       A Közgyűlés a Kárpátok Eurorégió Interregionális Szervezetben való tagságát határozatlan ideig felfüggeszti. A tagsági jogviszony megújítására, megerősítésére vonatkozóan a későbbiekben akkor és annak függvényében készüljön előterjesztés, amikor elkészült a szervezet tevékenységi és pénzügyi beszámolója, valamint kidolgozásra került a szervezeti megújításra vonatkozó javaslat.

 

Felelős:     Kiss János irodavezető

Határidő:   2007. december 31.

 

Sós Tamás:

 

57./ napirend:

Javaslat az „Utazó Vázák –Görög és Etruszk Kincsek Franciaországból” kiállítással kapcsolatos állami kötelezettségvállalás iránti kérelem benyújtására.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

54/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.       Heves Megye Közgyűlése egyet ért azzal hogy, az „Utazó Vázák – Görög és Etruszk Kincsek Franciaországból” kiállításra vonatkozó állami kötelezettségvállalás iránti kérelem  a Heves Megyei Múzeumi Szervezet részéről a Pénzügyminisztérium felé benyújtásra kerüljön.

 

2.       A Közgyűlés felhatalmazza Sós Tamás elnököt az állami kötelezettségvállalásra vonatkozó kérelem benyújtásához kapcsolódóan a következő támogató nyilatkozat aláírására :

 

„Heves Megye Közgyűlése a franciaországi Loire Atlantique megyével folytatott együttműködés keretében fontosnak ítéli meg a kultúrák kölcsönös megismerését célzó kezdeményezéseket és támogatja azokat a intézményi szintű – jelen esetben a Heves Megyei Múzeumi  Szervezet és a Nantesben működő Musée Dobrée múzeum közötti – programokat, melyek e céllal valósulnak meg.

        Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal és támogatja, hogy a Heves Megyei Múzeumi Szervezet Dobó István Vármúzeuma  „Utazó vázák – Görög és etruszk kincsek Franciaországból” címmel 2008. július 1 – 2009. június 30. között kiállítást fogadjon és  rendezzen a Musée Dobrée gyűjteményéből, és ennek érdekében kiállítási garancia iránti igényt nyújtson be a Pénzügyminisztériumhoz.”

 

            Felelős:     Kiss János irodavezető

            Határidő:  2007. június 30.

 

Sós Tamás:

 

58./ napirend:

Tájékoztatás a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki jelentésről.

 

Dr. Benkár József:

 

Kérte a tájékoztató beszámolóra történő változtatását, mert határozati javaslat is szerepel. Az ÁSZ vizsgálat összefoglaló jelentése, a részletes anyag nagyon terjedelmes. Az anyagban jelezték, hogy részleteiben hol lehet megtalálni a jelentést teljes terjedelemben. A vizsgálatra jellemző volt az alaposság, a részletek bemenő vizsgálat, de egyben segítőkész, partneri viszonyban voltak a 3-4 hónap alatt az ÁSZ-al. Amit lehetett rögtön pótoltak, amit nem, arra pedig intézkedési tervet készítettek. A jövőben tanulva a vizsgálat megállapításaiból, meg fogják előzni azokat.

 

Sós Tamás:

 

Kiemelte, hogy nagyon sok olyan megállapítás született, amit a mindennapi munkában tudnak hasznosítani, ezért érdemes alaposan tanulmányozni az itt leírtakat.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

55/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki Jelentésről szóló beszámolót.

 

2.      A közgyűlés jóváhagyja az Állami Számvevőszéki Jelentés jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében tett javaslataira készített Intézkedési tervet. A végrehajtásáról a 2007. évi gazdálkodásról szóló beszámoló keretében kell számot adni.

 

Felelős: Dr. Benkár József

            Heves Megye Főjegyzője

            az előterjesztés előkészítéséért

Határidő: Értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

59./ napirend:

Beszámoló a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati biztos tevékenységéről.

 

Kérdezte, van-e kiegészítés. Nem volt.

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

56/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése az önkormányzati biztos tevékenységéről szóló előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadta.

Heves Megye Közgyűlése előírja a kórház főigazgatója számára, hogy a bevezetésre került, költséghatékonyságot eredményező önkormányzati biztosi intézkedéseket és utasításokat maradéktalanul tartsa és tartassa be, továbbá intézkedjen ezeknek szigorú számonkéréséről.

 

Felelős: Dr. Szakács Ferenc főigazgató

Határidő: folyamatos

 

2. Heves Megye Közgyűlése a kórházhoz kirendelt önkormányzati biztos által feltártak alapján vizsgálat lefolytatását rendeli el annak megállapítása érdekében, hogy terheli –e felelősség a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet főigazgatóját a bevételkiesést és likviditási zavart okozó ellenőrzési, szabályozási feladatkörébe tartozó intézkedések késedelmessége, illetőleg elmulasztása miatt.

 

Felelős: Dr. Benkár József

  Heves Megye Főjegyzője

Határidő: 2007. március 15.

 

Sós Tamás:

 

60./ napirend:

Tájékoztató az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács (ÉM-RET) HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet fenntartói delegáltjának tevékenységéről.

 

Merczel József:

 

Megköszönte a Hivatal szakirodájának és a kórház vezetésének a munkáját, munkájához nyújtott segítséget, amellyel a RET-ben a megye érdekeit képviselni tudták.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, hogy tudomásul tudják-e venni a tájékoztatót.

A Közgyűlés tudomásul vette a tájékoztatót.

 

Megkérdezte a Főjegyző urat, van-e még a zárt ülés előtt megtárgyalandó téma.

 

Dr. Benkár József:

 

A személyi résznél a Közgyűlés nem állapította meg a Közgyűlés elnökének illetményét, illetőleg az alelnök asszony tiszteletdíját, valamint mindkettőjük költségtérítési átalányát.

 

VI. Személyi rész:

IV. napirend:

Javaslat a Közgyűlés foglakoztatási jogviszonyban álló elnökének és alelnökeinek illetményére.

 

Dr. Benkár József:

 

Javasolta, hogy Heves Megye Közgyűlése a Közgyűlés elnökének illetményét
552.000 Ft/hóban (13 szoros szorzóval számolva az illetményalapot) állapítsa meg. A Közgyűlés elnökének költségtérítését pedig 30 %-os mértékben, 165.600.- Ft-ban állapítsa meg.

 

Javasolta továbbá, hogy a Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíját a köztisztviselői illetményalap (36.800 Ft) 6,5 szorzójával számítva, 239.200 Ft/hó összegben állapítsa meg és költségtérítési átalányként ennek 20 %-os mértékét, 47.840 Ft/hó összeget.

 

Sós Tamás:

 

Érdeklődött, hogy szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

57/2007. (II. 23.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése 2007. február 23. napjával

 

            - a Közgyűlés elnökének illetményét                                                     552.000.- Ft,

            - a Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének tiszteletdíját              239.200.- Ft,

            - a Közgyűlés elnökének költségátalányát                                             165.600.- Ft

            - a Közgyűlés társadalmi megbízatású alelnökének költségátalányát    47.840.- Ft

havi összegben állapítja meg.

 

                        Felelős: Dr. Benkár József

                                      Heves Megye Főjegyzője

                        Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

Ezután zárt ülés keretében folytatta munkáját a Közgyűlés, ezért a meghívottaknak megköszönte a részvételt.

 

Kmf.

 

 

 

                   Sós Tamás                                                           Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                       Heves Megye Főjegyzője