J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: 2oo6. január 27-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye: Megyeháza, II. emeleti Barkóczy terme.

                         Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Balázs József, Barabásné Czövek Ágnes, Beer Ferencné, Berta  

                       István, Bornemisza János, Buda Sándorné, Bujdosó Sándorné, Csáki Zsigmond, 

                       Csuvikovszky Lajos, Faludi Sándor, Farkas Antal, Fekete László, Földi Gyula, 

                       Hangrád Lajos, Herman István, Hudák Tamás, Keresztes György, Kiss Helga,  
  Kocsa Erika, Kohári István, Kontra Gyula, Lakatos István, Dr. Lénárt András,
  Lőrincz Ferenc, Lukács László, Dr. Mánya Kristóf, Merczel József, Oláh 
  Ferenc, Sárosi Károly, Sebestyén János, Sós Tamás, Szabó Gyula,
  Szamosvölgyi Péter, Szinyei András, Dr. Tatár László, Tóbi János, Tuza Gábor,
  Zay Andrea közgyűlési tagok.

 

Távolmaradását bejelentette:Dr. Nagy Tamás közgyűlési tag.

 

Meghivásra megjelent: Dr. Benkár József Heves Megye főjegyzője, Dr. Sass Barna Attila

                                        Heves Megye aljegyzője, Dr. Szakács Ferenc Markhot Ferenc
                                        Kórház-rendelőintézet főigazgatója, Kakuk György Heves Megyei
                                        Rendőrfőkapitányság képviselője, és a jelenléti ív szerint.

 

Sós Tamás

 

Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Közgyűlés 4o tagja közül 39 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

 

Napirend előtt ügyrendi kérdésként kért szót Dr. Tatár László.

 

Dr. Tatár László

 

A Polgári Frakció nevében indítványozta, hogy a meghívóban szereplő napirendek sorrendjét a Közgyűlés változtassa meg. A 11. és 12. napirend olyan témákat  taglal, amely indokolttá teszi, hogy azok első és második napirendként szerepeljenek az ülésen.

 

Sós Tamás

 

Szavazásra bocsátotta a módosító indítványt.

 

„A Közgyűlés 1o igen, 24 nem és 3 tartózkodással a módosító indítványt elvetette.”

 

Ezt követően szavazásra bocsátotta a meghívóban szereplő eredeti napirendet azzal, hogy az ülés előtt kiosztásra került sürgősségi indítványt, illetve a könyvvizsgálói jelentést is vegye fel a tárgyalandó napirendek közé.

 

„A Közgyűlés 27 igen, 4 nem szavazattal és 7 tartózkodással a napirendeket elfogadta.”

 

Sós Tamás

 

Ismertette a napirendi pontokat.

 

Napirend előtt:

 

-         Jelentés a két Közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatok végrehajtásáról.

-         Művelődési és Sport Iroda vezetőjének jelentése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

-         Pénzügyi Iroda vezetőjének jelentése a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

-         Tájékoztatás az illetékbevétel alakulásáról.

 

Napirend:

 

1/ Területi Választási Bizottság, illetve Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak megválasztása.

2/ Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága külső tagjának megválasztására.

3/ Javaslat a Gárdonyi Géza Színház igazgató-főrendező beosztásának ellátására.

4/ Javaslat az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács egészségügyi szakellátást nyújtó közszolgáltató gyógyintézet fenntartói képviseletére.

5/ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat részvételével működő Heves Megyei Vízmű Rt. Igazgatósági tagjának újradelegálására.

6/ Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek és bizottsági tagjainak juttatásairól szóló 9/2oo4. /III.26./ HMÖ rendelet módosítására.

7/ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Hétszínvirág Gyermekotthona Alapító Okiratának módosítására.

8/ Javaslat a Benedek Elek Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására.

9/ Javaslat a kötelező megyei önkormányzati feladat Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulása részére történő átadásra.

1o/ Javaslat gyermekvédelmi szakellátási feladat ellátási szerződés keretében történő biztosítására.

11/ Javaslat önerő biztosítására a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya pályázatához.

12/ Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Gyógyszertárának vállalkozási formában történő működtetésére.

13/ Javaslat pályázat benyújtására a Török fürdő és Reumakórház együttes fejlesztése érdekében.

14/ Javaslat beruházási célú pályázatok benyújtására.

14/ Beszámoló a nemzetközi kapcsolatok 2oo5. évi alakulásáról. A 2oo6. évi nemzetközi naptár.

15/ Javaslat pályázat kiírására a kötelező könyvvizsgálói feladat ellátására.

16/ Javaslat pályázati támogatás elszámolására.

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató a két Közgyűlés között eltelt időszak fontosabb elnöki feladatokról

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

„A Közgyűlés a két ülés között eltelt időszak elnöki feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul vette.”

 

Művelődési és Sport Iroda vezetőjének jelentése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

„A Közgyűlés a Művelődési és Sport Iroda vezetőjének jelentését a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról tudomásul vette.”

 

Pénzügyi Iroda vezetőjének jelentése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

„A Közgyűlés a Pénzügyi Iroda vezetőjének jelentését a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról tudomásul vette.”

 

Tájékoztatás az illetékbevétel alakulásáról.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

„A Közgyűlés az illetékbevétel alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.”

 

Herman István

 

A közelmúltban tanulságos írás jelent meg a Parádsasvári Üveggyár megvásárlásával kapcsolatosan.

Hogyan lehetséges az, hogy a felszámolás alatt álló cég 2o millió forint területfejlesztési támogatáshoz jut hozzá akkor, amikor a megyét járva a települési önkormányzatok arra panaszkodnak, hogy a megye úthálózata az országos átlagnál lényegesen rosszabb. Míg az egyik oldalon szigorú takarékoskodás jellemző, addig a másik oldalon a pazarlás.

 

Másik kérdése: előfordulhat az, hogy adott településen, ahol a Megyei Közgyűlés elnöke, a Területfejlesztési Tanács elnöke az országgyűlési képviselő jelölt, állami tulajdon úgy kerüljön magánkézbe, hogy az költségvetési források támogatásával történjen meg?

 

Sós Tamás

 

Korábban nem látott mértékű fejlesztések valósultak meg a megyében, 45 milliárd érkezett, Európai Uniós pénz pedig 2o milliárd.

Fontos számukra a munkahelyteremtés, és annak érdekében mindent el is követnek. E téren is előrelépés történt, viszont még van mit tenniük.

 

Ami a konkrét kérdést illeti: fontos, hogy az arra hivatott szervezetek, hatóságok járjanak el az ügyben, semmilyen szabálytalanság nem történt. Az ilyen feltételezést is visszautasítja.

Abban a bizonyos orgánumban megjelent cikk tele van csúsztatással. Messzemenőkig ki áll a munkásemberek mellett, akik dolgozni akarnak, munkahelyet kívánnak teremteni. Aki ezt megakadályozza, az nem ezeknek az embereknek az érdekeit képviseli.

 

Fontosnak tartja, hogy Recsken is létrejöjjenek  új munkahelyek. Az, hogy a pétervásárai térség a 28 kistérség között a 16. helyre került, a térségben élő emberek összefogásának az eredménye.

A döntések helyi szinten születtek, ebben semmiféle beleszólása nem volt.

A különböző források megszerzése az, amiben tud, és akar is segíteni. A megpályázott összeget nem fordíthatják a vételárba, hanem csak fejlesztésre, és mindez a nyilvánosság előtt történik.

 

A vállalkozók pártállásra tekintet nélkül kapnak pályázati pénzeket. Aki ilyen pályázati pénzhez jut az lehetőséget, de egyben felelősséget is kapott. Felelőssége az, hogy munkahelyet teremtsen.

 

Kontra Gyula

 

A Megyei Területfejlesztési Tanácsnak a tagja. Ilyen minőségben információval is rendelkezik.

A Megyei Területfejlesztési Tanács két alap felett rendelkezik: egyik a céljellegű decentralizált alap, mely kizárólag önkormányzatok részére biztosit pénzösszeget, a másik pedig a kiegyenlítő alap, ebből is az önkormányzatok meghatározott köre részesülhet, nevezetesen a hátrányos helyzetű települések. A Megyei Területfejlesztési Tanácstól így egyetlen fillér sem kerülhetett a Parádsasvári Üveggyárhoz.

Az üveggyár nem állami cégként másokhoz hasonlóan a Regionális Fejlesztési Tanácstól igényelt, és kapott 2o millió forintot. A pályázat kellő alátámasztottsággal és gazdasági számításokkal rendelkezett. Ezt az összeget munkahely teremtésre vette fel, és azzal el kell számolnia.

 

Dr. Tatár László

 

Napirend előtti kérdés fogalmazódott meg, kérte az SZMSZ szerinti ülés vezetést. Kontra úr „holmi frakció tagként” mondta el véleményét.

 

Merczel József

 

Kérte, a Közgyűlés a vitát fejezze be, a meghívó IV. fejezete alatt szerepel a kérdések, interpellációk, V. fejezet alatt pedig a bejelentések napirend. Ekkor kell feltenni ezt, és  az ehhez hasonló kérdéseket.

Úgy tudja, a Közgyűlés nem szavazta meg ennek a napirendi fejezetnek az előrehozatalát, korábbi megtárgyalását.

 

Dr. Benkár József

 

Az SZMSZ 17/A pontja szabályozza a kérdés intézményét, mely nem keverendő össze a két perces hozzászólással. Meg vannak a szabályai annak, hogy a kérdést hogyan, milyen formában lehet eljuttatni.

 

Sós Tamás

 

A Közgyűlésen jelen van a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság képviselője, akihez kérdéseket lehet feltenni.

 

Keresztes György

 

Főkapitány úr felé már többször jelezték, hogy  problémát okoz a Bükk és a Mátra területén a motorosok zaja, egyéb nem kívánatos magatartása. Most újabb jelenség van kibontakozóban, a Quad-terepjáró megjelenése. Ezen sporteszközöknek nincs rendszáma, közlekednek közúton, terepen egyaránt, megjelennek az erdők tiltott területein is.

 

Kérdése, várható-e valamilyen szabályozás, várható-e hogy ezeket a járműveket valamilyen kategóriába besorolják?

Mit tud tenni a rendőrkapitányság annak érdekében, hogy az erdő megóvása kellő hatásfokkal történjen, és kitiltsák ezeket az eszközöket az erdőkből?

 

Gyöngyössolymos közigazgatási területén az 5/93-as magasles alatt megy a zöld turistajelzés. Az út egyik oldalán kukorica, a másik oldalán pedig rothadó répa van kiszórva. Eddig is komoly idegenforgalom kiesés volt tapasztalható, ez a látvány pedig még inkább elriasztja az ide látogatókat.

 

Kakuk György

 

A felvetett kérdésre válasza: nem új keletű jelenségről van szó, tavaly már észlelték. Főkapitányi intézkedés született, próbálják az erdei közlekedést megakadályozni. A rendőrségnek a Quad-terepjáróhoz nincs köze, közlekedésfelügyeleti probléma. Az elmúlt időszakban néhány ilyen járműnek adtak rendszámot, de azt megszüntették.

A rendőrség részéről mindent meg tesznek annak érdekében, hogy ezeket a járműveket az erdőkből kitiltsák.

 

Sós Tamás

 

Megköszönte a kérdésre adott választ, melyet Keresztes György úr elfogadott.

 

1/ napirendi pont

 

A Területi Választási Bizottság, illetve Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjainak megválasztása.

 

Dr. Benkár József

 

A napirend sürgősségi előterjesztését az indokolja, hogy a választási eljárásról szóló törvény úgy rendelkezik, miszerint a választás első fordulóját megelőző 51. napig meg kell választani a bizottságok tagjait. A bizottsági tagok megválasztása a Megyei Közgyűlés hatásköre.

Tekintettel arra, hogy Köztársasági Elnök úr január 19-én hirdette ki a választás időpontját, melynek értelmében az első forduló április 9-e, így február 17-ig a bizottsági tagokat meg kell választani.

A Megyei Közgyűlés február végén ülésezik, és hogy ne kelljen rendkívüli ülést összehívni, ezért terjesztették a mai ülés elé sürgősségi indítványként.

 

A választási bizottságok tagjaira indítványt a megyei főjegyző, mint a Területi Választási Iroda vezetője tesz. Ebben az előterjesztésben szereplő személyekre vonatkozó törvényes feltételeket megvizsgálták, a jelöltek összeférhetetlenségi nyilatkozatot tettek. Ez alapján megállapítható, hogy senkivel szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi helyzet, az 1997. évi C. törvény követelményeinek minden javasolt személy megfelel.

 

Az indítvány összeállításakor az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák vezetőitől javaslatot kért, a pártok megyei vezetőivel egyeztette a mai ülésre beterjesztett anyagot. Kifogás a konkrét személyekre vonatkozóan nem merült fel.

 

Kérte az előterjesztés elfogadását.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

A Közgyűlés 3o igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

1/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

1./  Heves Megye Közgyűlése a megyei főjegyző - mint a Területi Választási Iroda Vezetője - indítványára a következő személyeket választja meg a Területi Választási Bizottság, illetve az  Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságok tagjaivá:

 

Területi Választási Bizottság:

 

Tagjai:            Berecz István Eger, Bajcsy Zs. u. 5.

                         Dr. Szabó Gyula Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/2.

                         Ráczné dr. Horváth Ágnes Eger, Váci M. u. 100.

Póttag:            Dr. Horváth Tamás Eger, Iglói út 16. sz.

 

1. sz. OEVB /Eger/

 

Tagjai:            Dr. Bóta Csaba Eger, Almási Pál u. 34.

Dr. Gyula Zoltán Eger, Szarvas G. u. 7. II/38.

                        Dr. Tóth András Eger, Bartakovics u. 24. fsz. 2.

 Póttagok:      Dr. Nagy Árpád Eger, Petőfi S. u. ll/C.

                        Szigeti Lászlóné Eger, Tizeshonvéd u. 25. 

 

2. sz. OEVB /Pétervására/

 

Tagjai:            Bocsi László Pétervására, Széchenyi u. 18. 

            Győri Imréné   Pétervására, Mogyoróska u. 3. 

                        Ivády Gyula     Pétervására, Kossuth L. u. 77.

Póttagok:       Dobi Istvánné Pétervására, Kossuth L. u. 62. 

Kázsmér Jánosné Pétervására, Kossuth L. u. 30/A.

 

3. sz. OEVB /Gyöngyös/

 

Tagjai:            Dr. Magyar Attila Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 14. 

                        Mihalik József Gyöngyös, Laktanya u. 3/1. 

                        Dr. Pintér László Gyöngyös, Mátrai u. 3.                    

 

4. sz. OEVB /Hatvan/

 

Tagjai:            Gábor András Hatvan, Kastélykert u. 1. II. em. 10. 

                        Dr. Halmos Béla Hatvan, Apafi u. 31. 

                        Dr. Veres András Hatvan, Tízeshonvéd u. 16. 

Póttag:            Páldiné Pál Ilona Hatvan, Móra Ferenc u. 4. 

 

5. sz. OEVB /Heves/

 

Tagjai:            Barcsik Imréné Heves, Bajcsy u. 25. 

                        Dr. Molnár László Pély, Tarnai u. 30. 

Nagy László Tarnaméra, Táncsics u. 36. 

Póttagok:       Balláné Fülöp Márta Heves, Munkácsy u. 4. 

                        Kelemen Gyula Heves, Hajnal u. 1. 

 

6. sz. OEVB /Füzesabony/

 

Tagjai:            Dr. Antal Imre Füzesabony, Kárpát u. 30. 

                        Aradi Tamás Nagytálya, Kossuth L. u. 33. 

                        Gulyásné Dr. Farkas Éva Füzesabony, Petőfi u. 24. 

Póttagok:       Dr. Bereczné dr. Huszár Éva Kápolna, Kossuth u. 19. 

                        Nagy Dénes Dormánd, Széchenyi út 1. 

                        Szilágyi Ferencné Füzesabony, Mátyás kir. u. 26.  

 

2./ A Közgyűlés felkéri a megválasztott bizottságokat, hogy az eskütételt követően alakuló ülésüket tartsák meg. A választási bizottságok megválasztott tagjainak megbízatása a következő általános választásra létrehozott választási bizottság alakuló üléséig tart. (1997. évi C. tv.  26. §. (1) bek.)

 

Felelős: eskütételért és megbízólevél átadásáért:

              Sós Tamás

              Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: 2oo6. február 17.

 

2/ napirendi pont

 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága külső tagjának megválasztására.

 

Szabó Gyula

 

Rossz néven vette Tatár úr megnyilvánulását Kontra úr hozzászólásával kapcsolatban. Képviselő társa a Területfejlesztési Tanács tagjaként mondta el véleményét.

Ő az elmúlt közgyűlésen a vita hevében a zsivaj szót használta, amelyért a Polgári Frakció rosszallását fejezte ki. Akkor elnézést kért a kifejezésért, ez a lehetőség most Tatár úr részére is fennáll.

 

A napirend kapcsán elmondta, hogy Dobróka László egészségi állapota miatt nem tud részt venni a Pénzügyi Bizottság munkájában, ezért kérte a Közgyűlést, hogy lemondását fogadja el január 1-i hatállyal.

Január 1-i határidővel történő elfogadására nincs lehetőség, visszamenőleg nem lehet bizottsági tagságot megszüntetni. Kérte, értsen egyet a Közgyűlés Dobróka László bizottsági tagságáról történő lemondásával 2oo6. február 1-i hatállyal.

 

A ciklus elején politikai döntés született a külső bizottsági tagokra vonatkozóan. Dobróka úr az MSZP frakció delegáltjaként került a Pénzügyi Bizottság tagjaként megválasztásra, így az MSZP frakciónak van lehetősége a pótlására.

A fentiek értelmében Nyerges Pált javasolja megválasztani, aki közéleti tevékenységével köztiszteletet vívott ki magának.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés és határozati javaslat elfogadását.

 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

2/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

1. Heves Megye Közgyűlése Dobróka László úr Pénzügyi Bizottsági tagságáról való lemondását 2oo6. február 1-i hatállyal tudomásul veszi.

 

2. A Közgyűlés Nyerges Pál urat a Pénzügyi Bizottság tagjává 2oo6. február 1-i hatállyal megválasztja.

 

Felelős: Sós Tamás

              Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás

 

Gratulált Nyerges Pál úrnak, és jó munkát kívánt. Felkérte eskütételre.

 

„Nyerges Pál úr a Közgyűlés előtt az esküt letette.”

 

Dr. Tatár László

 

Amennyiben a hozzászólásában használt kifejezés sértésként hangzott el, megköveti az MSZP frakciót és képviselő társát.

Hozzászólásában azt akarta kifejezni, hogy nem kívánta a kérdést „holmi” vitának kitenni.

 

3/ napirendi pont

 

Javaslat a Gárdonyi Géza Színház igazgató-főrendezői állásának betöltésére.

 

Sebestyén János

 

Az előterjesztésből is kitűnik, hogy három pályázat érkezett. A pályázók közül egy személy felelt meg a pályázati kiírásban foglaltaknak. Ezt erősítette meg valamennyi szakmai bizottság is. Csizmadia Tibor munkáját szakmai körökben elismerik, és javasolják az igazgatói teendők ellátására.

Eger Megyei Jogú Város Kulturális Bizottságával együttes ülést tartottak. Csizmadia Tibor munkáját elismerték. A gazdálkodás terén viszont kiemelték, hogy csak a költségvetési keretek között gazdálkodhat.

Eger Megyei Jogú Városnál szimpátia szavazáson Csizmadia Urat egyhangúlag támogatták.

 

Csizmadia Tibor

 

Öt évvel ezelőtt 3 jelölt pályázta meg az állást, akkor elég viharos körülmények között zajlott az igazgató választás.

Mos egyedüli jelölt, melyre két magyarázat van: azok, akik szakmailag ringbe szállhattak, ismerik a színház működését, a másik pedig, hogy nem főnyeremény színház igazgatónak lenni. Kezelni kell a belső konfliktusokat, megfelelni a nézők elvárásainak.

Elkezdődött, majd folytatódott Egerben egy munka, hisz ez a tevékenység sosem nulláról indul.

Nyitott a színház, országosan is ismert, külföld felé is igyekeztek nyitni. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy az ifjúsággal még közelebbi kapcsolatot teremtsenek.

Ami a költségvetést illeti: amilyen költségvetést elfogad, azon belül fog maradni.

 

Merczel József

 

Öt évvel ezelőtt három kérdés fogalmazódott meg a Közgyűlés részéről az igazgató főrendező felé:

-         vigye be az egri Gárdonyi Géza Színházat az országos színházi élet vérkeringésébe,

-         vegye tekintetbe a város, a megye iskola jellegét

-         lehetőleg minél több gyerekelőadásra kerüljön sor.

Ezt a feladatot az elmúlt öt évben igazgató úr jól, magas színvonalon megoldotta.

Ugy látja, hogy Egerben a színészek is jól érzik magukat a színpadon.

Az élet úgy hozta, hogy a finanszírozási kérdések az igazgató választással együtt kerültek napirendre.

A költségvetési kereteken belül maradni nem lesz könnyű, mint ahogy nem könnyű más intézményeknél sem. Amikor támogatnak egy-egy intézményt, azzal elsősorban nem az intézményt, hanem a lakosságot támogatják, a színházba járó embereket, vagy kórház esetében a kórházban ellátott betegeket.

Tény, hogy szigorúbb gazdálkodásra van szükség. A pályázat elbírálásánál azt a művészi tevékenységet kell nézni, amelyet Csizmadia úr rendezésében a Gárdonyi Géza Szinháznál elértek.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

Nem vitatja el Csizmadia Tibor úr öt éves szakmai tevékenységét, érdemeit. Igazgató úr úgy fogalmazott, hogy az ő általa elfogadott költségvetést betartja. A Közgyűlés által a színháznak megítélt költségvetést kell hogy betartsa, és ehhez kívánt sok sikert.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását.

 

A Közgyűlés 29 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

3/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 199o. évi LXV. törvény 9. § /4/, valamint a 1o. § /1/ bekezdés b/ pontja, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések rendezéséről szóló 15o/1992. /XI.2o./ Korm. rendelet 7. § alapján 2oo6. augusztus 1-től 2o11. július 31-ig határozott időre a Gárdonyi Géza Színház /Eger, Hatvani kapu tér 4./ igazgató-főrendezői munkakörének ellátásával Csizmadia Tibort bízza meg.

 

Magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 3oo %-ában, pótlékkal növelt illetményét 472.3oo.-Ft-ban állapítja meg.

 

Felelős: Sós Tamás

              Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: értelem szerint

 

4/ napirendi pont

 

Javaslat az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács egészségügyi szakellátást nyújtó közszolgáltató gyógyintézet fenntartói képviseletére.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

A Közgyűlés 25 igen, 1 nem szavazattal és 7 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

4/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanácsban az egészségügyi szakellátást nyújtó HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet közszolgáltató gyógyintézet fenntartói képviseletével Merczel Józsefet, Heves Megye Közgyűlésének alelnökét bízza meg.

 

Heves Megye Közgyűlése felkéri alelnök urat, hogy az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács tevékenységéről, az abban végzett munkájáról évente tájékoztassa a Közgyűlést.

 

Felelős: Merczel József

              Heves Megyei Közgyűlés alelnöke

Határidő: értelem szerint, folyamatosan

 

5/ napirendi pont

 

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat részvételével működő Heves Megyei Vízmű Rt. Igazgatósági tagjának újradelegálására.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

A Közgyűlés 28 igen szavazattal és 8 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

5/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Vízmű Rt. Igazgatóságába újradelegálja Varga Mihály urat azzal, hogy az Igazgatóságba delegált tag mandátuma az Rt. Közgyűlésének határozatával válik hatályossá.

 

Felelős: Sós Tamás

              Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: értelem szerint

 

6/ napirendi pont

 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek és bizottsági tagjainak juttatásairól szóló 9/2oo4. /III.26./ HMÖ rendelet módosítására.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

A Közgyűlés 27 igen, 1 nem szavazattal és 8 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

1/2oo6. /I.27./ HMÖ rendelet

a Heves Megyei Közgyűlés tisztségviselőinek és a bizottsági tagjainak juttatásairól

szóló 9/2oo4. /III.26./ HMÖ rendelet /továbbiakban: R/ módosításáról

 

  1. §

 

A R. 3. § /1/ - /4/ bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

 

„/1/ A közgyűlési tag havi tiszteletdíja – a Ktv. 43. §-ának /1/ bekezdése szerint megállapított illetményalap 2.51-szerese /továbbiakban: alapdíj/ - 92.ooo.-Ft.

 

/2/ A bizottság elnökének, megyei tanácsnoknak a havi tiszteletdíja az alapdíj 1oo %-ával növelten 184.ooo.-Ft.

 

/3/ A bizottság közgyűlési tagjának havi tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 5o %-ával növelten 138.ooo.-Ft.

 

/4/ A bizottság nem közgyűlési tagjának havi tiszteletdíja az alapdíj 5o %-a, 46.ooo.-Ft.”

 

  1. §

 

Az R. III. részének 7. §-a az alábbiak szerint kiegészül:

 

„A Közgyűlés és bizottságainak tagjai jogosultak az önkormányzat által finanszírozott ADSL munkavállalói flotta szolgáltatás igénybevételére.

A Közgyűlés és bizottságainak azon tagjai, akik műszaki vagy egyéb alapos ok miatt a munkavállalói flottában nem tudnak részt venni, más szolgáltató által biztosított ADSL szolgáltatást csak akkor vehetnek igénybe, ha a szolgáltatás díjáról kiállított számla a Heves Megyei Önkormányzat nevére szól és a számla értéke nem haladja meg a havi 12.5oo.-Ft-ot.”

 

  1. §

 

A rendelet 2. §-a 2oo6. január 1. napján, a rendelet 1. §-a 2oo6. április 1. napján lép hatályba.

 

7./ napirendi pont

 

Javaslat a HMÖ Hétszínvirág Gyermekotthon Alapító Okiratának módosítására.

 

Dr. Lénárt András

 

A Hétszínvirág Gyermekotthon részt kíván venni a megye testvérmegyéivel megpályázandó nemzetközi programban. Felnőttképzés keretében szeretnék segíteni az ott dolgozók tapasztalatcseréjét, az együttmunkálkodás lehetőségét.

Javasolta az előterjesztés támogatását és annak elfogadását.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés és határozati javaslat elfogadását.

 

A Közgyűlés 33 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

6/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat Hétszínvirág Gyermekotthona Alapító Okiratának módosítását.

 

Felelős: Sós Tamás

              Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 

8./ napirendi pont

 

Javaslat a Benedek Elek Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására.

 

Kontra Gyula

 

Az előterjesztés első oldala első bekezdése helyesen: 336o Heves, Fő út 94-96. Kérte a Közgyűlést, ennek figyelembevételével szíveskedjék elfogadni.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés és határozati javaslat elfogadását.

 

A Közgyűlés 34 igen, és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

7/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a Benedek Elek Általános Iskola Alapító Okiratának módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a Heves Megyei Közgyűlés elnökét az alapító okirat aláírására.

 

Felelős: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 

9/ napirendi pont

 

Javaslat közoktatási feladat ellátásáról szóló megállapodás megkötésére a Hatvan Körzete Kistérség Többcélú Társulással.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

A Közgyűlés 3o igen, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

8/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Közgyűlés a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás és a Heves Megyei Önkormányzat közötti logopédiai szolgáltatás ellátásáról szóló megállapodást az előterjesztés szerint megköti, továbbá felhatalmazza elnökét, hogy a megállapodást a Heves Megyei Közgyűlés képviseletében aláírja.

 

Felelős: Sós Tamás

              Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: 2oo6. január 31.

 

1o/ napirendi ont

 

Javaslat gyermekvédelmi szakellátási feladat ellátási szerződés keretében történő biztosítására.

 

Dr. Lénárt András

 

Az előterjesztésből világosan kiderül a szándék: azon speciális ellátást igénylő gyermekek gondozása, akiknek az ellátó rendszer nem tudja ezeket biztosítani.

Három gyermek ellátására szól a javaslat, mely éves szinten 4 millió 5o ezer forintot igényel.

Javasolta a határozati javaslatot az alábbiak szerint módosítani: „ …speciális elhelyezést igénylő 3 gyermek elhelyezése érdekében.”

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

9/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tö rvény rendelkezéseivel összhangban 2oo6. február 1-i hatállyal ellátási szerződést köt a Váci Egyházmegyével, a gyermekvédelmi gondoskodásban lévő speciális elhelyezést igénylő három  gyermek elhelyezése érdekében.

Az Önkormányzat 2oo6. évi költségvetésében biztosítja az átvállalt feladatokért járó ellátási szerződésben rögzített 4.o5o.ooo.-Ft összeget.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, az ellátási szerződés aláírására.

 

Felelős: Sós Tamás

              Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: értelem szerint

 

11/ napirendi pont

 

Javaslat a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya pályázati önerejének biztosítására.

 

Dr. Lénárt András

 

A Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya pályázatot kíván benyújtani. Együttműködés bontakozott ki a szlovák testvérintézménnyel, és viszonossági alapon látogatják egymást. Ha az intézmény megnyeri a pályázatot, az önkormányzatnak 1.5 millió forintos támogatást kellene biztosítani, melyet javasol elfogadni.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását.

 

A Közgyűlés 34 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

1o/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és támogatja a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs  Intézete VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társasághoz benyújtandó HUSKUA/o5/o2 kódjelű, az „Intézkedés az intézményi együttműködés’”-re című pályázatát. Sikeres pályázat esetén 1.5oo.ooo.-Ft önerőt biztosit a Heves Megyei Önkormányzat 2oo6. évi költségvetése pályázati saját erő céltartalék terhére.

 

Felelős: Dr. Benkár József

              Heves Megye főjegyzője

Határidő: értelem szerint

 

12/ napirendi pont

 

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Gyógyszertárának vállalkozási formában történő működtetésére.

 

Dr. Lénárt András

 

Tavaly a kórház gazdasági helyzete nem kívánt irányt vett. Az új kinevezett főigazgató elképzelései között más működési formák bevezetése is szerepel. Kinevezésekor e célok megvalósításához kérte a Bizottság és a Közgyűlés támogatását. Ezek a konyha, étkező, mosoda, gyógyszertár, amelyek nem a közvetlen betegellátást szolgálják, de ezek a működési formák tulajdonszerzéssel nem járnak.

 

Az intézmény a kórház berkein belül működik, nem a kornak megfelelő épületegyüttesben, nem alkalmas arra, hogy hosszabb távon működést biztosítson.

Az intézmény ráfizetéses. Közbeszerzési eljárás keretében kerülne sor olyan pályázó kiválasztására, akinek az ajánlata megfelelő.

A kórház pillanatnyi gazdasági helyzete nem engedhet meg esetleges további eladósodási folyamatot.

A határozati javaslatban szerepel, hogy a betegellátás színvonala nem szenvedhet csorbát.

 

Kérte a Közgyűlés támogatását.

 

Csáki Zsigmond

 

Ami a főigazgatói pályázat elbírálását illeti: akkor egészen más elképzelést támogatott.

A döntés meghozatala során egy képviselőnek többféle lehetősége van. Lehetősége van kimenni a teremből, és nem véleményt mondani, vagy telefonálni. Mégis fontosnak tartja, hogy sajátos véleményét elmondja.

Véleménye kialakításához segítséget kért a szakmától, melyet nem kapott meg, mert ahány főorvossal beszélt, annyiféle véleményt hallott. De nem kapott segítséget más kórházaktól, és a politikától sem. Kénytelen volt magára hagyatkozni.

Ami miatt szót kért: megbízást kapott egy új főigazgató. Választások következnek, lehet, hogy más lesz a felállás, egészen más lesz a koncepció, viszont az intézmény a megyében marad.

Azért biztosítja főigazgató urat támogatásáról, mert egy év múlva szeretné elszámoltatni arról, amit a pályázatában leirt, számon kérni rajta azt a szakmaiságot, amit az egészségügyhöz nem értő ember vár, másrészt a főigazgató felelőssége, hogy legjobb tudása szerint a pályázatában vállaltaknak megfelelően vigye véghez elképzeléseit.

 

Balázs József

 

Kérdései: miért nem készült az anyaghoz részletes, mindenre kiterjedő számítás? Nem szerepel az anyagban, hogy mennyi a kórház 15 éves gyógyszerkiadása, évente mennyi a térítésmentesen kapott gyógyszermennyiség, amelyet különböző forgalmazó cégektől kaptak?

Miért nem írta alá a gazdasági igazgató az előterjesztést? Mennyi volt 2oo5-ben a gyógyszertár zárt forgalmú rendszerének a bevételi többlete? Hiányzik a kórház működtetésében szereplő közösségek véleménye.

 

 

Herman István

 

A bizottság elnöke úgy fogalmazott bevezetőjében, hogy a pályázatban leírtak megvalósítása, az alapellátáshoz szorosan nem kapcsolódó intézmények kiszervezése  zajlik. Kérdése, egy kórházban gyógyszer nélkül hogyan lehet gyógyítani?

 

Keresztes György

 

Kérdése főigazgató úrhoz: igaz-e, hogy az orvosi kamara elutasította ezt a megoldást? Igaz-e, hogy a MEDICARITAS is elutasította? A szakmai vezető testület elutasította-e az előterjesztést? A gyógyszertárban tartott értekezleten az ott dolgozók elutasították vagy elfogadták az elképzelést?

A kórház Felügyelő Tanácsa mikor kapta meg az anyagot, azt kérésre kapta-e meg, és mi volt a Felügyelő Tanács állásfoglalása?

79 millió Ft eredményt lehet kimutatni a gyógyszertár tevékenysége során. Nem tudja, hogy pontos-e ez az információ? Főigazgató úr bizottsági ülésen hivatkozott arra, hogy több kórházat meglátogatott, referencia vizsgálatot végzett. Minek lehet azt betudni, hogy a szombathelyi kórházban letelt 5 éves ciklus után a kórház nem újította meg a vállalkozási szerződést, visszatértek az eredeti állapothoz?

 

Elnök úr hány egyeztető tárgyaláson vett részt, ismertette-e a koncepciót az érintettekkel?

 

Sós Tamás

 

Kérdése Főigazgató úrhoz: a főorvosi kar hogyan szavazott? Bizottsági ülésen mik hangzottak el? Mindenki konzekvens volt-e a szavazásnál?

 

Dr. Szakács Ferenc

 

Amikor a gyógyszerköltségekről beszélnek, többféle szám hangzik el. Egyrészt azt kell tisztázni, hogy mi tartozik a gyógyszerköltségekhez, tisztán csak a gyógyszer, vagy a kötszer, kontraszt anyag is, ami szintén a gyógyszertáron keresztül megy át, és beleszámolják a költségekbe.

Hogy mennyi a 15 éves várható kiadás, nem tudja megmondani, mert nem tudja, milyen gyógyszer áremelések lesznek.

A térítésmentes gyógyszereket adománynak hívják. A főgyógyszerész szerint ilyen adományt a tavalyi évben 81 milliós nagyságrendben kaptak, viszont egyes anyagokban 67 millió forint szerepel. Nem volt ideje a számításokat összevetni, mert tegnap kapta meg az anyagot. De ez az összeg 7o millió forint körüli.

 

Kérdésként hangzott el, hogy miért nem írta alá az előterjesztést a gazdasági igazgató? Többször úgy nyújtanak be pályázatot, hogy 5-7 aláírás is szerepel rajta. Amikor az augusztusban az anyag elkészült, ott volt rajta az igazgatónő aláírása is, hisz az összes belső dokumentációt közösen végezték.

Az átlagos árrés, amivel a patikák dolgoznak, 7-13-15 % attól függően, mit forgalmaznak. A kórház zárt forgalmú patikájánál 7-8 százalékkal érdemes számolni átlagosan. 13-15 millió forint az, amit egy évben  profitként a kórház el tud érni.

 

Kollektíva véleménye: az ügyben a szakszervezetnek és a Felügyelő Tanácsnak nincs vélemény-nyilvánítási joga.

Két testületnek van – Közalkalmazotti Tanácsnak és a főorvosi karnak.

A funkciók tekintetében itt átfedések vannak, mert a Közalkalmazotti Tanácsnak tagja a Magyar Orvosi Kamara, és az összes szakszervezet is.

A Közalkalmazotti Tanácsnál kétszer tárgyalták a témát. Az első alkalommal 11 szavazatból 2-en tartózkodtak, a többiek elutasították azzal az indokkal, hogy nincs információjuk.

A második alkalommal 11 szavazatból 6 ellene, 5 pedig mellette szavazott.

Főorvosi értekezleten első alkalommal a főorvosi kar több mint fele utasította el információ hiányában, részletesebb anyagot kértek.

A következő főorvosi értekezleten 36 szavazatból 21 igen, 2 tartózkodás és 13 nem szavazat született.

 

A gyógyszertár dolgozóival három órás megbeszélésre került sor, de addig amíg nem születik döntés a kiszervezés ügyében, részletekbe nem akart bocsátkozni.

Igy konkrét számot a dolgozók szavazatát illetően nem tud mondani.

 

A szombathelyi kórházban a nagy távolság miatt nem járt, így annak okát sem tudja.

 

A gyógyszertár eredményt nem hozott, hisz a megadott keretét 8o millió forinttal lépte túl. Nem emlékszik arra, hogy a kórház gyógyszertára valaha is nyereséges lett volna.

 

Dr. Lénárt András

 

Természetesen a kórházban gyógyszerrel gyógyítanak, de az elszámolásnál a háttértevékenységet is figyelembe kell venni. Szándék a racionálisabb gazdálkodás megteremtése.

 

Az érintett szervezetek elmondták véleményüket, az ő véleményük viszont nem kötelezi a fenntartót. A kollégák jó része nem bír információval arról, hogyan zajlik a kiszervezés, kicsit kívülről ítélik meg a helyzetet.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Miután a bizottság megkapja a kórház, a gyógyszertár költségkimutatását, így gazdasági szempontból mélyebb rálátásuk van az intézményre.

Tudomásul veszik az üzemeltetési formát, legalább az egyösszegű bérleti díjat fejlesztésre tudja fordítani a kórház.

A főigazgató feladatként kapta, hogy a kiadások és a bevételek szinkronba legyenek. Olyan döntésekben kell erősíteni a kórház vezetését, amelyek efelé vezetnek.

A határozati javaslatban azt kívánták szerepeltetni, hogy a gyógyszertárban foglalkoztatottak munkavédelme biztosított legyen, és ezt közbeszerzési eljárásban garantálják.

 

A bizottság többségi döntéssel – két nem szavazat mellett – javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

A közbeszerzés lebonyolítása a kórház feladata lesz, a Közgyűlés az engedélyt adja meg ehhez.

Számos kérdés hangzott el. Miért kellene az anyagban szerepelnie, hogy ki mit mondott, kinek mi a véleménye?

Egyszemélyes vezetőnek felelőssége van. Meg lehet hallgatni különböző szervezeteket, de akit az ügy személyében is érint, az nem fogja megérteni.

Nekünk azt kell megteremteni, hogy ezek az emberek ne azt érezzék, hogy az ő sorsukról nem gondoskodnak.

 

A kórház annak idején úgy döntött, hogy a HospNET szerződést felmondja, csupán két hetet kellett volna várnia.

Ez a mostani döntés egyfajta lépés lehet ahhoz, hogy a kórház elinduljon a stabilizációhoz vezető úton. A stabilitáshoz pedig a kórháznak minden segítséget meg kell adni.

 

Herman István

 

Ismételten megkérdezte, hogy a kórházban gyógyszer nélkül lehet-e beteget gyógyítani? Véleménye az, hogy nem lehet.

A gyógyszertárat egy raktárnak lehet tekinteni, attól, hogy a raktáros személye megváltozik, a rendszer továbbra is úgy működik, hogy a kórház különböző osztályairól leadják az igényeket, amit ki kell elégíteni. Megtakarítást ez nem eredményez. Nem a raktárost kell lecserélni, a vagyont a kórház hasznosítsa.

 

Szinyei András

 

Nem kaptak arra választ, hogy mekkora érték felett dönt a Közgyűlés. Kb. 1 milliárd forint nyereségről mondanak le, vagy ekkora veszteséget ruháznak át.

Legnagyobb hiányosság számára a nem megfelelően alátámasztott előterjesztés. Kérdések fogalmazódtak meg, melyekre nem kaptak megnyugtató választ. Hiányoznak gazdasági számítások, hatásvizsgálatok. Túl sok az általánosság. Rossz szerződés kötése esetén a jelenleginél hátrányosabb helyzet alakulhat ki, ugyanakkor a betegellátást biztosítani kell.

Hiányosságnak érzi azt, hogy az érdekképviseleti szervek /kamara, szakszervezetek, kórházi Felügyelő Tanács/ nem tárgyalták az előterjesztést. Elhangzott, hogy a Felügyelő Tanács nem is illetékes, pedig a legfontosabb civil szervezet.

 

Javasolta, hogy az elhangzott kérdések kimunkálása után tárgyaljanak csak az anyagról.

 

Faludi Sándor

 

Nagyrészt Szinyei úr is elmondta, amit meg akart fogalmazni. Óriási ellentmondást lát a között, hogy a betegellátás színvonala nem csökkenhet, ugyanakkor a kórház működés költsége nyilvánvalóan csökken - mondja az előterjesztés –, ha a vállalkozó fogja a gyógyszertárat működtetni.

Bizottsági ülésen is elmondta, hogy a vállalkozó nyereséget kíván elérni, és ez természetes is. Az teljesen képtelenség, hogy egy vállalkozó közbeiktatásával a gyógyszerár nem emelkedik, hisz a vállalkozó költségét meg kell téríteni, a kórháznak növekvő gyógyszertári költségekkel lehet számolni. Nem azon van itt a hangsúly, hogy a gazdasági igazgató miért nem írta alá? Nem érződik az, hogy gazdasági szakember elemezte volna az elképzelést a gazdaságos működtetést illetően. Hisz az előterjesztés a különböző testületektől, főorvosi kartól nem egyértelmű támogatást kapott.

Indítványozta, hogy az előterjesztést alaposabban át kell dolgozni, gazdasági elemzéseket kell végezni,  mert e nélkül nem lehet felelős döntést hozni.

 

 

Keresztes György

 

Szakács főigazgató úr hozzászólásában elmondta, hogy a Felügyelő Tanácsnak nincs is köze a témához. A kórházi Felügyelő Tanács elnöke felhívta az Ellenőrző Bizottság elnökét, kérve a segítségét, mivel kifejezett kérésre sem kapta meg az anyagot.

Kérte, hogy Főjegyző úr nézzen utána, az egészségügyi törvény milyen jog- és hatáskört biztosit a Felügyelő Tanácsnak?

 

Az általa felvetett két kérdésre nem kapott választ: a szombathelyi szerződés meg nem hosszabbítása tárgyában, és Elnök úrtól sem, hogyan mi módon vett részt a véleményeztető eljárásban?

Információi szerint erős nyomásgyakorlásban volt része a vezető testületnek, amelyen a vezérkarral együtt Elnök Úr is részt vett, és igyekezett a prekoncepciót keresztül vinni.

Nagy horderejű döntéseket úgy célszerű meghozni, hogy két szakértőt felkérnek, az egyik bizonyítja azt, hogy miért jó az elképzelés, a másik pedig azt, hogy miért rossz?

Nem történt hatásvizsgálat az ügyben. Nem akar részletekbe bocsátkozni arra vonatkozóan, hogy miről szól a történet. Nincs két éve, amikor Merczel József alelnök úr határozottan kijelentette, hogy a szocialista frakció nem akar privatizálni. Az ÁSZ megfogalmazása szerint is ez funkcionális privatizáció.

Kétségtelen, hogy fejlesztési források hiányában nehéz a megye helyzete, viszont az nem megoldás, hogy a fejlesztést átviszik vállalkozásba. Ennek minden költségét beépíti a vállalkozó az árrésbe. Az ÁFA nyereséget a kórház ki fogja fizetni. A tulajdonosi kötelezettséggel járó terheket áttolják a TB térfelére, a volument korlátozó finanszírozás terhére számolják el a költségeket a kórházban ápolt betegek kárára. A társadalombiztosítási járulékból finanszírozzák meg a szükséges fejlesztési feladatokat. Ezen el lehet gondolkodni.

 

Balázs József

 

Nem kapott arra a kérdésre választ, hogy miért kell kikérni a különböző szakmai testületek véleményét? Azért, mert egy demokratikus országban ez így szokás, illik figyelembe venni a civil szféra, különböző érdekvédelmi fórumok véleményét.

 

6 milliárd forintos összeg 15 évre szóló bérbeadásáról van szó. A gazdasági igazgató felel a pénzügyi gazdálkodásért, célszerű lett volna az ő véleményét is az anyag mellé tenni.

A gyógyszertárat az értéke 1 %-áért akarják a vállalkozónak átadni.

Nem szerepel az anyagban a 15 éves időszak számszaki adata sem. Egyetért azzal, hogy az egészségügyben hiány van, viszont a betegellátás színvonala nem romolhat.

Készüljön sokkal átfogóbb, részletesebb anyag ahhoz, hogy dönteni tudjanak.

 

Merczel József

 

199o. után a Heves Megyei Önkormányzat privatizálta a megye összes gyógyszertárát. Mindenki tudja, hogy történt a privatizáció, és azt ki vezényelte le. Ezek a gyógyszertárak ma jól, sikeresen működnek. Az ország gazdasága a piacgazdaság felé ment.

Azt is tisztázni kellene, ha egy intézménynél gazdasági probléma van, azért ki a felelős. Az nem fair, hogy az egyik intézménynél a vezető, a másiknál pedig a gazdasági vezető a felelős.

 

A kórháznál magánvállalkozásba működik a CT, MR, művese, a háziorvosi szolgálat.

A piacgazdaságnak törvénye, hogy aki nagy tételben rendel, az olcsóbban jut hozzá a termékekhez.

Fontosnak tartja, hogy most úgy nyilatkoznak az előterjesztésről, mintha az most hirtelen került volna elő.

Elfogadták a hiánykezelési tervet, a kórház középtávú fejlesztési tervét, főigazgatói pályázatot bíráltak el. A kórház gazdasági jelentése 2 év óta minden hónapban a Pénzügyi Bizottság előtt szerepel. Nem állja meg a helyét, hogy nincsenek információk, nem tudják, miről van szó.

 

Korábbi főigazgató – Ertsey főorvos – már 1991-ben a gyógyszertár kiszervezését írta le, nem tudta megvalósítani. 15 éve napirenden lévő problémáról tárgyal most a Közgyűlés, a lehetséges megoldás pedig előtte áll.

Nem kellene politikai ügyet csinálni belőle. Arról kellene a Közgyűlésnek szavaznia, hogy a kórház vezetése írjon ki közbeszerzési pályázatot a gyógyszertár vállalkozásba történő működtetésére.

Nem privatizálják, mert privatizáció az, amikor a tulajdon magánkézbe kerül.

Amikor a Közgyűlés a főigazgatói kinevezésről szavazott, akkor a programra is szavazott.

 

Sebestyén János

 

Biztos abban, hogy az anyag készítői alaposan átgondolták, kiszámították, hogy az ügylet gazdaságos, vagy sem.

Elsődleges szempont, hogy a betegellátás érdekeit messzemenőkig figyelembe vegyék.

A főigazgató egyszemélyi felelőse a kórház irányításának, működtetésének. A szakmai bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és elfogadásra javasolta. Számára az elegendő ahhoz, hogy szavazzon.

 

Tuza Gábor

 

Tapasztalatból tudja, hogy a vállalkozók próbálnak minél közelebb menni a termelőhöz. Itt viszont közbeiktatódik egy ember, aki vállalkozóként működik, és a vállalkozásban tervezett nyereséget ráteszi az árra, haszonnal dolgozik.

 

Kérdések: van olyan jelölt, aki nagyban szerzi be a gyógyszereket, és így olcsóbban? Ezt ki kell tárgyalni, a 15 éves bérbeadási szerződést nem tudja támogatni. Szükségesnek tartana egy éves próbaidő beépítését biztosítékként.

 

Dr. Mánya Kristóf

 

Ez nem olyan értelemben vett privatizáció, mint ami a közforgalmú gyógyszertárak esetében történt. Ott ugyanis annyi profit keletkezik, mint amit a törvény által meghatározott árrés biztosit.

Keresztes úrnak abban igaza van, hogy ki kell kérni az érdekképviseleti  szervek véleményét, egyeztetni kell velük, hatástanulmányt kell készíteni.

A tekintetben se legyen kétségük, hogy a szakma legfontosabb döntéshozó, tanácsadó testülete a gyógyszertár kiszervezését támogatta. Ez ténykérdés. Nem kellett volna az elmúlt 15 évben tönkre tenni az egészségügyet.

Az is tény, hogy a vállalkozó TB forrásokat visz ki.

A közbeszerzési pályázat lehetőség szerint tartalmazzon minél több garanciális elemet, amely kemény kitétel lehet.

Áralku kérdése az orvos igazgató részéről, hogy ne lehessen luxus profitot termelni.

A kórházaknak működniük kell, baj az, hogy az egészségügyi forrásokat szisztematikusan megvonták, nincs egyik oldalnak sem oka egymás szemére hányni dolgokat.

 

Faludi Sándor

 

Kemény csúsztatás, hogy a korábbi gyógyszertár privatizációt ezzel a kiszervezéssel össze lehet hasonlítani. Az egyik alma, a másik körte.

Az anyag tárgyalása során semmiféle politikai nekifeszülésről nincs szó, döntést kell hozni, a döntés kialakításához pedig tájékozódni kell.

 

Herman István

 

Dr. Kovács Árpád az Állami Számvevőszék elnöke a magánszektorba vonás valamennyi formáját privatizációnak tekinti. A rendszer nem fog megváltozni attól, hogy az üzemeltető más. Azért, hogy az egészségügyben gondok vannak, nem a Megyei Közgyűlés a felelős.

 

Dr. Tatár László

 

Az előterjesztés valóság tartalmával kapcsolatban kételyei vannak. Olyan anyagok jelennek meg, amelyek nincsenek megalapozva. Főigazgató úr nem tudja megmondani, hogy adott összeg nyereség vagy veszteség.

Az anyagot valóban gazdasági alapon kezelve kellene újra tárgyalni. Azt kell megvizsgálni, hogy milyen formában biztosítható a legolcsóbban a gyógyszer.

Most is van a kórháznak haszna, éves szinten pár millió forint. Az kell megvizsgálni, hogy az itt keletkezett profitból hogyan lehet „betömni” a kórház gazdálkodásának más területen keletkezett hiányát. A vállalkozó sajnos a profitot viszi ki, ezzel jelentősen megemelkednek a kórházi gyógyszerárak.

Javasolta, átdolgozott formában kerüljön ismételten a Közgyűlés elé az anyag, mellékelve a gazdasági számításokat is.

 

Sós Tamás

 

Igaz-e, hogy a megvásárolt gyógyszernek a 1o %-a veszendőbe megy?

 

Dr. Szakács Ferenc

 

Jelenleg is azt kérik a főorvosoktól, a főgyógyszerésztől, hogy azt a keretet, amit a gyógyszertárnak meghatároznak, ne lépjék túl.

A költség akkor csökken, ha nagyobb tételben kerül megvásárlásra. Másik csökkentő tényező szakmai oldalon lehetséges, amikor azonos hatóanyagú, de olcsóbb készítményeket vásárolnak.

A készletgazdálkodás nem működik, mert sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre.

 

Szombathelyre a távolság miatt, költségtakarékosság szempontjából nem utazott el, de a közeljövőben szakit rá időt, és tájékozódik, hogy miért bontották fel 5 év után a szerződést.

Általában 1o évre kötik a szerződést, az előterjesztésben az szerepel, hogy maximum 15 év.

 

Elhangzott egy éves próbaidő beiktatása. Az ötletet jónak tartja, viszont az első év az, amikor a legtöbb beruházást eszközli a vállalkozó, így az első évi hatalmas befektetései nem térülnek meg.

Nyilván garanciális biztosítékot lehet beletenni a szerződésbe.

Olyan szerződést szeretnének kötni, amely a vállalkozó és a kórház számára is nyereséget hoz.

Felügyelő Tanács szerepe: a múlt héten telefonált a Felügyelő Tanács elnöke, és arról tájékoztatta, hogy hétfőre szeretne felügyelő bizottsági ülést tartani.

Elutasíthatta volna, hisz 15 nappal előtte írásban kell kérni, és megadni a témákat. Két napirend szerepel az ülésen, az orvos igazgató és a főigazgató beszámolója. A gazdasági évet három hónap csuszással zárják, így gazdasági beszámolót nem tudnak tárgyalni.

Szóba került a gyógyszertár kiszervezése is, a felügyelő bizottságnak tagja az egyik gyógyszertári asszisztens is. A Felügyelő Tanács csak olyan szinten véleményezheti a programot, hogy azt jónak tartja-e vagy sem.

 

Elhangzott a hozzászólásokban, hogy 6 milliárdos üzletet 76 millióért adnak el. Ez a két szám eléggé csúsztatás, a 6 milliárd az a szám, amiért gyógyszert vásárolnak.

Azzal teljes egészében egyetért, hogy tisztességesen kellene az egészségügyet finanszírozni.

 

A gyógyszertár készlete 12-13 millió forint. A kórház csak a megvásárolt gyógyszereket fizeti.  A zárt rendszerű patikába a kórház nagykereskedelmi áron vásárolja meg a gyógyszereket. A gyógyszerbizottság állandó felügyeletet gyakorol a gyógyszerbeszerzés folyamán. A vállalkozó tehet ajánlatott a Rabatra, azt vagy elfogadják, de el is utasíthatják.

 

Sajnálja, hogy a fogalmak keverednek a zárt forgalmú Rabat és az ingyenes gyógyszerek között. A zárt forgalmú patikák éves forgalma 2oo-22o millió forint, akkor lenne optimális, ha ez legalább 5oo millió forint lenne.

A gyógyszer bizottságnak részt kell venni a rendelésekben,a  vállalkozó nem rendelhet a kórház háta mögött.

Az ingyenes gyógyszer 67-8o millió forintot tesz ki, amelyet szigorúan dokumentálni kell, így azt a vállalkozó nem „nyúlhatja” le. Ha szabálysértést követ el, azonnal fel lehet bontani a szerződést.

Szigorúbb ellenőrzéssel a gyógyszertár költsége csökkenhet.

Az a bizonyos 1o % az az arány, amelyet a dolgozók elvisznek, illetve elhasználnak.

 

Dr. Benkár József

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 156. §-a alapján a megyei kórházban is működik Felügyelő Tanács. A törvény szerint a Tanács a fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény által nyújtott egészségügyi szolgáltatással összefüggő feladatkörében nyilváníthat véleményt és tehet javaslatot az intézmény működésével, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos kérdésekben.

A megyei kórházi Felügyelő Tanács megismerhette a gyógyszertár működtetési formájára vonatkozó elképzelést, mintegy három órás tárgyaláson volt lehetőség arra, hogy megfogalmazza véleményét, javaslatait a szorosan véve nem egészségügyi szolgáltatással összefüggő gyógyszertári kiszervezés kapcsán.

 

Sós Tamás

 

1999-től kiemelten foglalkoznak a kórházzal, nagy figyelmet fordítanak a fejlesztésére. Ebben a kormányzati ciklusban címzett beruházást valósították meg. Szakmai kérdésről van szó, ennek a szakmai bizottságban kell eldőlni.

Fontos volt más megyék tapasztalatait is megismerni.

A tárgyalások a különböző fórumokon a nyilvánosság előtt zajlottak. Fontos, hogy a folyamatot következetesen végig vigyék.

Amikor a folyosón beszélgetnek, akkor mindenben egyetértenek, amikor bent a teremben, akkor teljesen más vélemény alakul ki. Véleménye szerint ez így nem jó.

Nem szabad a szakmaiságot háttérbe szorítani. Olyan döntésnek kell születni, amely a lakosság érdekét szolgálja.

 

Szavazásra bocsátotta a Polgári Frakció módosító indítványát, mely szerint halasszák el a napirendi pont tárgyalását, és a későbbiekben részletesen kidolgozott anyag kerüljön a Közgyűlés elé.

 

A Közgyűlés 8 igen, 27 nem szavazattal az indítványt elvetette.

 

Sós Tamás

 

Szavazásra bocsátotta az eredeti előterjesztést és határozati javaslatot.

 

A Közgyűlés 27 igen, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

11/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

  1. Heves Megye Közgyűlése engedélyezi a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet számára, hogy közbeszerzési eljárás keretében a gyógyszerellátási rendszert felújíttassa, korszerűsítse és maximum 15 éves időtartamú üzemeltetési szerződés keretében működtesse.

 

Felelős: Dr. Szakács Ferenc

              HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: 2oo6. január 3o.

 

  1. Heves Megye Közgyűlése előírja, hogy az üzemeltetési szerződés keretében biztosítani szükséges, hogy a szolgáltató által beruházott vagyontárgyak a szerződés futamidejének lejártát követően a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonába kerüljenek.

 

Felelős: Dr. Szakács Ferenc

              HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: értelem szerint

 

3/ A gyógyszerellátási rendszer üzemetetése során szavatolni szükséges a gyógyszerellátás biztonságát. A betegellátás színvonala nem csökkenhet.

 

Felelős: Dr. Szakács Ferenc

              HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet főigazgatja

Határidő: értelem szerint

 

4/ Az intézeti gyógyszertár működtetési formaváltoztatása során a közbeszerzési kiírásban garanciális jellegű kikötéseket kell megfogalmazni az intézeti gyógyszertárban foglalkoztatott

közalkalmazottak munkajogi védelme érdekében, így tovább foglalkoztatásuk, munkabérük és egyéb juttatásaik biztosítását illetően.

 

Felelős: Dr. Szakács Ferenc

              HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet főigazgatója

Határidő: értelem szerint

 

13/ napirendi pont

 

Javaslat pályázat benyújtására a Török fürdő és Reumakórház együttes fejlesztése érdekében

 

Dr. Lénárt András

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt támogathatónak minősítette.

Ha sikerül a pályázati pénzt megszerezni, akkor a kórház új kezelőegységet kap.

 

Keresztes György

 

A vízjogi kérdésekben szeretne tisztán látni. Aki a gyógyvíz felett használati joggal rendelkezik, az dönt arról, hogyan hasznosítja. Heves megye lakosságának érdeke, hogy ezt a jogot ne adja át senkinek, hisz vagyonértékű jogról van szó, és az azzal rendelkező stratégiai helyzetben van. Jó lenne, ha ez a vagyon nem menne át a Kft-be, örökké közkincs maradna.

 

Faludi Sándor

 

Kérdezte, hogy arányosnak tartják-e a keresztbe költözést, hogy a megye a város által pályázott fejlesztés során  létrejövő objektumot, a város pedig a jelenlegi Török fürdőt használja?

Az értékek között lényeges különbség van, értékarányosnak tartja-e a cserét az előterjesztő?

 

Dr. Benkár József

 

A Ptk. szerint a gyógyvíz állami tulajdon. A használati jog a mindenkori tulajdonost illeti meg, ahol a víznyerő forrás feltör, és azon az ingatlan építmény, bázis van.  Ily módon a tulajdonos a megye, és a tulajdoni viszonyokban változás nem következik be.

 

A vízjogi engedély nagyon lényeges és fontos, főleg a pályázat beadásánál lényeges momentum. A kiegészítésben szerepel, hogy az Eger Termál Kft. gondoskodni köteles a gyógyászatot is szolgáló más kutak párhuzamos kötésének megoldásáról, a kórház tevékenységéhez szükséges teljes vízmennyiség térítésmentes biztosításáról, a gyógyvízminősítés megszerzéséről, tanúsításáról.

 

Mivel a tulajdonok maradnak, így azt kell összevetni, hogy a két beruházás arányos-e vagy sem? Válasza,  de ez az anyagból is kiderül, hogy igen, arányos.

 

A keresztbe költözéses konstrukció azért van, mert a tulajdonokat nem ruházzák át.

Faludi Sándor

 

Akármilyen szemszögből közelítik is meg, 11o millió forintot átadnak 5o évre használatra.  Kétségtelen, hogy a tulajdonjog nem változik, de mit érnek el vele, hisz a város működteti a közel két milliárdot érő bázist.

Korábban részt vett az ezzel kapcsolatos megbeszéléseken, és nem volt megnyugtató a forrás körüli esetleges probléma rendezése. Marad-e a gyógyhatás, vagy nem marad?

 

Keresztes György

 

Az eltelt időszakban nem tapasztalt olyan előkészítő munkát, amely segítette volna a tájékozódást. Maradtak nyitott kérdések, bizonyos tekintetben a szakemberek között is volt véleményeltérés a gyógyító hatást biztosító radongáz ügyében.

 

A gyógymedence gyógyvízhasználata orvosi kontrollt igényel, ez a kórház szakapparátusában biztosított. Eger a nyilvántartott gyógyhelyek között szerepel, a gyógy-besorolásnak egyik feltétele a gyógy-intézményi háttér. A gyógy-intézményi háttért a kórháznak kell biztosítani.

Nem teljesen kiforrott az előterjesztés. Volt olyan elképzelés is, hogy nem a Megyei Jogú Város, hanem a megye nyújtsa be a pályázatot. Véleménye szerint nagyon egyoldalú az előkészítés.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását. Az előkészítés majdnem fél évig tartott, hisz nagyon komoly szakmai feladatról volt szó.

Köszönetet mondott mindazoknak a kollégáknak, szakértőknek, akik az előkészítés során közreműködtek.

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

A Közgyűlés 27 igen, 4 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

12/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

1. Heves Megye Közgyűlése dönt abban, hogy Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával

illetve az Eger Termál Kft-vel együttműködő partnerként részt vesz a Magyar Turisztikai Hivatal által SZTP-2oo5-TU-1 kódszám alatt kiirt pályázaton annak érdekében, hogy új kiváltó gyógyászati központ létesítésével a tulajdonában lévő műemléki védettségű gyógyvizes Török fürdő átfogó rekonstrukciót követően gyógytúrisztikai céllal hasznosuljon.

 

1.1.  Heves Megye Közgyűlése a tárgyévi költségvetéséből 2oo6. évben 15.ooo eFt, 2oo7. évben 5o.ooo eFt, 2oo8. évben 45.ooo eFt, összesen 11o.ooo eFt összeggel járul hozzá a pályázati követelményként megjelölt önerőhöz.

 

A pályázati önerőt Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztési célú pénzeszközátadással biztosítja számla ellenében, teljesítmény-arányosan.

 

Felelős: Sós Tamás

              Megyei Közgyűlés elnöke

              Némethné Haizer Anna irodavezető

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: értelemszerűen

 

1.2.  A Közgyűlés az egri 6427/3 hrsz-on lévő gyógyvizes műemléki védettségű Török fürdő megnevezésű ingatlant 5o éves időtartamra ingyenesen Eger Megyei Jogú Város használatába adja azzal a feltétellel, hogy a kiváltó épületként a Reuma-kórház épületéhez csatoltan létrejövő új gyógyászati központ ingyenesen, 5o év időtartamra a megyei önkormányzat használatába kerül.

A testület hozzájárul, hogy a Török fürdő ingatlanának ingyenes használati jogát Eger Megyei Jogú Város kizárólag a pályázó és majdani üzemeltető Eger Termál Kft. Részére átadja.

 

Felelős: Sós Tamás

              Megyei Közgyűlés elnöke

              Némethné Haizer Anna irodavezető

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: a pályázati, a támogatási szerződés megkötését követő 1 hét

 

2/ Heves Megye Közgyűlése a pályázat benyújtásához szükséges – mellékelten előterjesztett – háromoldalú megállapodás tartalmát elfogadja.

Felhatalmazza elnökét a Megállapodás és a pályázat benyújtásához szükséges egyéb nyilatkozatok aláírására, megtételére, engedélyek, igazolások beszerzésére.

 

Felelős: Sós Tamás

              Megyei Közgyűlés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: 2oo6. február 2.

 

14/ napirendi pont

 

Javaslat beruházási célú pályázatok benyújtására.

 

Balázs József

 

A Pénzügyi Bizottság elé került anyagot áttanulmányozta, a fejlesztési források soha nem látott mértékben alacsonyak.

Kérte, hogy legyenek mértéktartóak, hogy a hátrányos helyzetű települések is több forráshoz juthassanak.

 

Sós Tamás

 

A döntés előkészítése során odafigyelnek, a kistérségek rangsorolnak.

 

 

Kun Zoltán

 

A határozati javaslat 2. illetve 3. pontjában elírást történt, kérte az alábbiak szerint figyelembe venni:

 

2.        pontnál: 16.316 helyett 11.316 eFt, a 3. pontnál: 3.12o eFt helyett 3.62o eFt.

 

Sós Tamás

 

Az elhangzottak figyelembevételével javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

13/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

1. Heves Megye Közgyűlése döntött a 2oo6. évi gép-műszer beszerzésre vonatkozó céltámogatási igénybejelentés benyújtásáról 4o.ooo eFt beruházási összköltséggel.

 

Az igénybejelentés saját forrás fedezetét, 24.ooo eFt-ot, a 2oo6. évi költségvetési rendeletében biztosítja. A saját forrás fedezet összetevői az alábbiak:

 

- Heves Megyei Önkormányzat                                               1o.ooo eFt

- Eger MJ Várostól átvett pénzeszköz                                     1o.ooo eFt

- Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc

  Kórház-Rendelőintézet                                                           4.ooo eFt

 

Felelős: Sós Tamás

              Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: 2oo6. április 1.

 

2. Heves Megye Közgyűlése döntött, hogy a Nemzeti Kulturális Alapra kerüljön pályázat benyújtásra 11.316 eFt összértékben az Orczy kastély épülete 1o1. és 112. sz. termeiben lévő freskók végső esztétikai állapotának restaurálására. A pályázati önerőt – 3.395 eFt – a 2oo6. évi költségvetésben az intézményi beruházások és felújítások előirányzata terhére biztosítja.

 

Felelős: Sós Tamás

              Heves Megyei Közgyűlés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

              Némethné Haizer Anna irodavezető

Határidő: 2oo6. február 28.

 

3.        Heves Megye Közgyűlése döntött abban, hogy kerüljön benyújtásra a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva homlokzati nyílászáróinak cseréjére a leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatására szolgáló, a Heves Megyei

 

       Területfejlesztési Tanács által kezelt keretre 18.1oo eFt összértékben. A Közgyűlés a    
       szükséges 3.62o eFt saját erőt a 2oo6. évi költségvetésben az intézményi beruházások és
       felújítások előirányzata terhére biztosítja.

 

       Felelős: Sós Tamás

                    Megyei Közgyűlés elnöke

                    Kun Zoltán irodavezető

                    Némethné Haizer Anna irodavezető

       Határidő: 2oo6. február 15.

 

4.        Heves Megye Közgyűlése döntött abban, hogy a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által kiirt felhívásra kerüljön pályázat benyújtásra a Vámosgyörki Idősek Otthona B épületszárny liftjének cseréjére 7.ooo eFt összköltséggel. A pályázat saját erejét – 4.5oo eFt-ot – a 2oo6. évi költségvetésben az intézményi beruházások és felújítások előirányzata terhére biztosítja.

 

Felelős: Sós Tamás

              Megyei Közgyűlés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

              Némethné Haizer Anna irodavezető

Határidő: 2oo6. február 28.

 

5.        Heves Megye Közgyűlése döntött abban, hogy pályázatot nyújt be a Csányi Idősek Otthona szennyvíz- csapadékvíz hálózatra történő rákötésének intézményen belüli munkáira összesen 5 millió Ft értékben a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács TEKI keretére. A pályázati önerőt – 2 millió Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetésben az intézményi beruházások és felújítások előirányzata terhére biztosítja.

 

Felelős: Sós Tamás

              Megyei Közgyülés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

              Némethné Haizer Anna irodavezető

Határidő: 2oo6. február 15.

 

6.        Heves Megye Közgyűlése döntött abban, hogy kerüljön pályázat benyújtásra az Istenmezején lévő lakásotthonban raktározási helyiség és dolgozói vizesblokk kialakítására a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács TEKI keretére összességében  4.5oo eFt értékben. A pályázati saját erőt – 9oo eFt-ot – a 2oo6. évi költségvetésben az intézményi beruházások és felújítások előirányzata terhére biztosítja.

 

Felelős: Sós Tamás

              Megyei Közgyűlés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

              Némethné Haizer Anna irodavezető

Határidő: 2oo6. február 15.

 

7.        Heves Megye Közgyűlése döntött abban, hogy a Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Módszertana Intézete összekötő folyosók tetőszigetelésének megoldására, valamint műanyag homlokzati végfal építésére kerüljön pályázat benyújtásra az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Humán Infrastruktúra fejlesztése célkeretre 12 millió Ft összértékben. A szükséges pályázati saját erőt – 2.4 millió Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetésben az intézményi beruházások és felújítások előirányzata terhére biztosítja.

 

Felelős: Sós Tamás

              Megyei Közgyűlés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

              Némethné Haizer Anna irodavezető

Határidő: 2oo6. február 15.

 

15/ napirendi pont

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat 2oo5. évi nemzetközi kapcsolatairól, a 2oo6. évi Nemzetközi Naptár.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

14/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a nemzetközi kapcsolatok 2oo5. évi alakulásáról szóló beszámolót és a 2oo6. évi nemzetközi eseménynaptárt megtárgyalta, és azt elfogadta.

 

16/ napirendi pont

 

Javaslat pályázat kiírására a kötelező könyvvizsgáló feladat ellátására.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

15/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése könyvvizsgáló feladat ellátására az előterjesztés mellékletét képező nyilvános pályázatot hirdeti meg.

Felhatalmazza a Pénzügyi Bizottságot, hogy a pályáztatással kapcsolatos feladatokat elvégezze, és a megbízásra vonatkozó javaslatát terjessze a testület elé.

 

Felelős: Barabásné Czövek Ágnes

              Pénzügyi Bizottság elnöke

Határidő: 2oo6. április 3o.

 

17/ napirendi pont

 

Javaslat pályázati támogatás elszámolására.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

16/2oo6. /I.27./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése az „Egri Vár Szép Bástyájának rekonstrukciója és turisztikai hasznosítása” tárgyú pályázattal kapcsolatos előterjesztési javaslatot elfogadja, tudomásul veszi, hogy a tervezett 14.3oo eFt-tal szemben a kedvezőbb közbeszerzési ajánlat miatt mindösszesen 13.97o eFt került felhasználásra. A Közgyűlés a pályázat 33o eFt maradvány összegének 7o %-os támogatási részéről, azaz 231 eFt-ról az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács javára lemond.

 

Felelős: Sós Tamás

              Megyei Közgyűlés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, bejelentése?

 

Szabó Gyula

 

Felhívta a figyelmet a vagyonnyilatkozatok leadásának határidejére.

 

Ambrus Zoltán

 

Megköszönte Főjegyző úrnak a beléptető kártyák ügyében tett hathatós intézkedését.

 

Keresztes György

 

A minőségbiztosítási rendszer auditálásához az Ellenőrző Bizottság elkészítette véleményét. Két változat készült, az egyiket négyen, a másikat ketten támogatták.

Mindkettőt megkapja az auditor.

 

Dr. Benkár József

 

Megköszönte a bizottságok értékelését.

 

Sós Tamás

 

Megköszönte az ülésen való részvételt, és azt bezárta.

 

 

Kmf.

 

 

 

Sós Tamás                                                                                                  Dr. Benkár József

Megyei Közgyűlés elnöke                                                                   Heves Megye főjegyzője