ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS NYILATKOZAT

Ön a Heves Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Üzemeltető) hivatalos honlapját látogatja.

A Heves Megyei Önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el, személyes adatokat – közvetlenül, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal útján - kizárólag a tevékenységével összefüggésben, az érintettek hozzájárulásával, a vonatkozó előírásoknak megfelelően kezel.

A jelen adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat (a továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza az: Üzemeltető által üzemeltetett, a https://hevesmegye.hu doménnéven elérhető oldal és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szerveren elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit.

A Heves Megyei Önkormányzat honlapjának használata során a felhasználóktól gyűjtött adatokat bizalmasan, a vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával kezeli.

Adatvédelmi irányelveink kialakítása a vonatkozó adatvédelmi előírások alapján történt, így különös figyelemmel az alábbi jogszabályokra:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR)
   

Adatkezelő személye:

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat az Üzemeltető és jogszerűen megbízott adatfeldolgozók ismerhetik meg.

Adatkezelés célja:

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

 • A Szolgáltatás hatékonyságának növelése.
 • A regisztrált felhasználók azonosítása.
 • A Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése.
 • Működési problémák elhárítása.
   

A honlap látogatottsági adatainak kezelése

A Szolgáltatást igénybe vevők számítógépeinek egyes adatai, IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása és a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül, a naplóállományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

Cookie-k és web beaconök elhelyezése, célja

A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (ún. cookie-kat) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

 • Beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén.
 • A cookie-k küldését bármikor megtilthatja.
   

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a Szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

Az Üzemeltető jelen honlapon web beaconöket nem alkalmaz.

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az Üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

A regisztrált felhasználók felhasználóneve nyilvános adat, tehát bárki számára hozzáférhető. A regisztrált felhasználók Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységét a felhasználóneve alapján bárki visszakeresheti. Abból akár személyes adatnak minősülő következtetések is levonhatóak, mindemellett lehetséges, hogy maga a felhasználó fedi fel saját maga személyazonosságát személyes azonosítását lehetővé teszi. A felhasználók továbbá elérhetővé tehetik e-mail címüket és más adataikat a weboldalon.
Az ilyen adatok nyilvánossá tétele kizárólag az adott felhasználó saját döntése alapján történik, erre tekintettel személyes adatok önkéntes nyilvánosságra hozatalának minősül. Az ilyen nyilvánosságra hozatal esetében a felhasználóknak tudatában kell lenniük azzal, hogy a nyilvánosságra hozott adatokkal bárki visszaélhet. Ezt az Üzemeltető nem tudja megakadályozni.
A Szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban az Üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.
A Szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az Üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli.
Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.
Az Üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a Szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.
 

Adatbiztonság:

Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés ellen.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében az Üzemeltető által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét.

 Jogok gyakorlása:

Adatmódosítás, adattörlés. A Szolgáltatás keretén belül a regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az általuk megadott adatok módosítására és javítására, amely funkciót a személyes fiókjukba (account) történő bejelentkezés útján érhetnek el. A regisztrált felhasználó írásban, az alábbi e-mail címre elküldött levélben kérheti fiókja megszüntetését vagy adatai törlését: hevesmonk@hevesmegye.hu

 Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat:

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő tisztviselőhöz.
Az érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Felelősség:

Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A honlap oldalain utalások, ugrópontok találhatók más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a Heves Megyei Önkormányzatnak semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben - ha szükségét érzik - olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

A Heves Megyei Önkormányzat adatkezelésével kapcsolatosan az érintett magánszemély a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. szám alatti címen postai úton, vagy a hmohivatal@hevesmegye.hu e-mail címen további részletes tájékoztatást kaphat. 

Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Heves Megyei Önkormányzat Adatvédelmi szabályzata az irányadó.