2019 április 21, vasárnap
Főoldal  //  Nemzetiségi Önkormányzat  //  Határozatok  //  2019. évi határozatok
19
2019
PDF
Nyomtatás
E-mail

1/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 12. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

  1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi beszámolót megalapozó költségvetés módosítására
  2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására
  3. Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
  4. Egyebek

 

Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         azonnal

                                                                                 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2019. (II.12.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázatban foglaltak szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat III.

Módosítás

Módosított előirányzat

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

 

12 038 019

-193 380

 

11 844 639

Egyéb működési támogatások

1 564 000

2 433 782

 

2 433 782

Egyéb működési bevételek

0

278 000

6 191

284 191

Költségvetési

maradvány

3 105 002

3 105 002

 

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

17 854 803

 

-187 189

 

17 667 614

 

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

8800

14 084 791

    -278 407

13 806 384

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 717 245

225 000

1 942 245

Dologi kiadások

1 202 821

725 997

-179 982

546 015

Egyéb elvonások

0

222 970

50 000

272 970

Egyéb működési c.tám. áh. belülre

0

300 000

 

300 000

Egyéb műk.célú tám.

0

3 800

-          3 800

0

Egyéb műk.c.tám. áh. kívülre

0

600 000

 

600 000

Egyéb műk.c.tám. háztartások

0

200 000

 

200 000

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

0

 

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

17 854 803

 

-187 189

 

17 667 614

 

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3/2019. (II.12.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valaminta Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     3 883 626 Ft-ban

kiadási főösszegét      3 883 626 Ft-ban

            állapítja meg.

2.      A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2019. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.

3.      A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

            Személyi jellegű kiadás         176 610 Ft

            Járulék                                       16 770 Ft

            Dologi jellegű kiadás             2 080 000 Ft

Pénzmaradvány tartalék                     1 610 246 Ft

4.      A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.      A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2019. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2019. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         2019. december 31.

 

4/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének   teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul vette.

 

Felelős: Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:Értelem szerint

 

5/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot – 30 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatására irányuló újabb pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.– A Közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Berkes Elemér jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Berkes Elemér tagot, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket, a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat megtegye és utalványozzon.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

6/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy az önkormányzat működése során felmerülő ún. reprezentatív költségek fedezetére,   havi 5.000, - Ft összeget szavaz meg, melyet a Közgyűlés tagjai közül Berkes Elemér vagy akadályoztatása esetén a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által foglalkoztatott ügyviteli alkalmazott előlegként jogosult felvenni azzal, hogy a felvett előleg összegéről a felvétel hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

7/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy a 2019. március 1. napjával újraindítani szándékozott  közfoglalkoztatási program keretében  a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodájában foglalkoztatandó egy fő ügyviteli alkalmazott részére a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül utazási költségtérítést biztosít, melynek elszámolása a bérlet átadásával, utólagos megtérítéssel történik.

 

Felelős: Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:Értelem szerint

 

8/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által hagyományosan Parádon megrendezendő „Farsangi rendezvény” lebonyolításával kapcsolatban a rendezvénynek helyet adó helyiség(ek) bérleti díjának támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján utólagosan, írásbeli beszámoló és a támogatás célját alátámasztó számla másolata ellenében fizethető ki a támogatottnak. 

 

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Berkes Elemér

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat Közgyűlésének tagja

       Határidő:           - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül a támogatás felhasználásáról a Közgyűlés előtti beszámolásra

soron következő rendes ülés időpontjáig

 

 

 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*