2019 november 15, péntek
Főoldal  //  Nemzetiségi Önkormányzat  //  Határozatok  //  2019. évi határozatok
19
2019
PDF
Nyomtatás
E-mail

1/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 12. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi beszámolót megalapozó költségvetés módosítására
 2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására
 3. Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
 4. Egyebek

 

Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         azonnal

                                                                                 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2019. (II.12.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázatban foglaltak szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat III.

Módosítás

Módosított előirányzat

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

 

12 038 019

-193 380

 

11 844 639

Egyéb működési támogatások

1 564 000

2 433 782

 

2 433 782

Egyéb működési bevételek

0

278 000

6 191

284 191

Költségvetési

maradvány

3 105 002

3 105 002

 

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

17 854 803

 

-187 189

 

17 667 614

 

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

8800

14 084 791

    -278 407

13 806 384

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 717 245

225 000

1 942 245

Dologi kiadások

1 202 821

725 997

-179 982

546 015

Egyéb elvonások

0

222 970

50 000

272 970

Egyéb működési c.tám. áh. belülre

0

300 000

 

300 000

Egyéb műk.célú tám.

0

3 800

-          3 800

0

Egyéb műk.c.tám. áh. kívülre

0

600 000

 

600 000

Egyéb műk.c.tám. háztartások

0

200 000

 

200 000

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

0

 

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

17 854 803

 

-187 189

 

17 667 614

 

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3/2019. (II.12.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valaminta Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     3 883 626 Ft-ban

kiadási főösszegét      3 883 626 Ft-ban

            állapítja meg.

2.      A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2019. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.

3.      A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

            Személyi jellegű kiadás         176 610 Ft

            Járulék                                       16 770 Ft

            Dologi jellegű kiadás             2 080 000 Ft

Pénzmaradvány tartalék                     1 610 246 Ft

4.      A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.      A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2019. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2019. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         2019. december 31.

 

4/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének   teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul vette.

 

Felelős: Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:Értelem szerint

 

5/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot – 30 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatására irányuló újabb pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.– A Közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Berkes Elemér jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Berkes Elemér tagot, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket, a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat megtegye és utalványozzon.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

6/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy az önkormányzat működése során felmerülő ún. reprezentatív költségek fedezetére,   havi 5.000, - Ft összeget szavaz meg, melyet a Közgyűlés tagjai közül Berkes Elemér vagy akadályoztatása esetén a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által foglalkoztatott ügyviteli alkalmazott előlegként jogosult felvenni azzal, hogy a felvett előleg összegéről a felvétel hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

7/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy a 2019. március 1. napjával újraindítani szándékozott  közfoglalkoztatási program keretében  a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodájában foglalkoztatandó egy fő ügyviteli alkalmazott részére a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül utazási költségtérítést biztosít, melynek elszámolása a bérlet átadásával, utólagos megtérítéssel történik.

 

Felelős: Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:Értelem szerint

 

8/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által hagyományosan Parádon megrendezendő „Farsangi rendezvény” lebonyolításával kapcsolatban a rendezvénynek helyet adó helyiség(ek) bérleti díjának támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján utólagosan, írásbeli beszámoló és a támogatás célját alátámasztó számla másolata ellenében fizethető ki a támogatottnak. 

 

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Berkes Elemér

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat Közgyűlésének tagja

       Határidő:           - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül a támogatás felhasználásáról a Közgyűlés előtti beszámolásra

soron következő rendes ülés időpontjáig

 

 

9/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 3. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 

Napirendek:

 

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

3.      Javaslat bírósági ülnök megválasztására

4.      Előterjesztés és tájékoztatás a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése által nyújtott támogatások felhasználásáról

 1. Javaslat a Tarnaleleszen megtartandó Foci gála támogatására
 2. Javaslat elnöki keret biztosítására
 3. Egyebek

 

10/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

I.                   A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. április 3-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

II.                A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.12.31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 1 610 246 Ft.Az összeg az éven áthúzódó közfoglalkoztatási program kapcsán 2019. évben kifizetésre kerülő közfoglalkoztatottak béreit és járulékait tartalmazza 1 600 000 Ft összegben, valamint 10 246 Ft dologi kiadást.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Azonnal

 

 

 

 

 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

11/2019.(IV.03.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás I.

Módosított előirányzat I.

Bevételek

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

0

2 080 000

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

193 380

4 503 538

4 696 918

Költségvetési maradvány

1 610 246

0

1 610 246

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

4 503 538

8 387 164

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

176 610

5 451 698

5 628 308

Munkaadókat terhelő járulék

16 770

555 522

572 292

Dologi kiadások

2 080 000

106 564

2 186 564

Pénzmaradvány tartalék

1 610 246

-1 610 246

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

4 503 538

8 387 164

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

 

 

 

 

 

 

12/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján Barkóczi Géza képviselőt jelöli az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökének.

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján az alábbi ülnökjelöltet az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökének megválasztja:

 

 

 

 

Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (1 fő)

Barkóczi Géza                        3321 Egerbakta, Arany János u. 38.

 

3./A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ülnökválasztást követően vegye fel a kapcsolatot az Egri Törvényszék Elnökével a megválasztott ülnök részére történő megbízólevél átadása végett.

 

                                    Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                    Határidő:        2019. április 30.

 

13/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a támogatott programok megvalósulásról szóló előterjesztést, annak jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztató tudomásul vétele mellett.

 

Erre tekintettel a Keresztény Egyesület részére nyújtott támogatás vonatkozásában megállapítja, hogy az Egyesület és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 2018. október 08. napján létrejött megállapodás alapján, a Keresztény Egyesület által megszervezett Drogmegelőzési nap lebonyolítására adott támogatási összeg szabályszerű felhasználásáról történő elszámolás a Támogatott részére biztosított póthatáridő ellenére, a mai napig nem történt meg. Mindezekre figyelemmel a Keresztény Egyesület, mint támogatott, jelen határozat kézbesítését követő 3 napon belül köteles a támogatási összeget a támogatásról szóló megállapodás 6. pontjában foglaltak alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogató javára, annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-0031249700000000 számú számlájára visszafizetni. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy ezen döntését a Keresztény Egyesülettel haladéktalanul közölje.

 

                                    Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                    Határidő:        -     jelen határozat közlésére 2019. április 4.

-          a támogatás szükség szerinti visszautalására értelem szerint

 

 

14/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy 350.000,- Ft-ot különít el a Tarnalelesz községben 2019. május 18. napján megrendezésre kerülő Foci gála alkalmából. A rendezvény lebonyolítására illetve az azzal összefüggésben felmerülő étel- és italfogyasztás biztosítására valamint az esemény lebonyolításával kapcsolatos díjakra, költségekre 350.000,-Ft álljon rendelkezésre. Az összeget Berkes Elemér, utólagos elszámolással, előlegként jogosult felvenni.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:        2019. május 31.

 

15/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogya Közgyűlés elnöke, Danyi Sándor részére havi 50.000,-Ft keretösszegű előleg kifizetését engedélyezi a nemzetiségi önkormányzat működése során felmerülő dologi kiadások gyorsabb finanszírozhatósága céljából, visszavonásig. Az elnök – amennyiben annak fedezete az adott hónapban rendelkezésre áll - a szükséges összeget előlegként jogosult felvenni, melyről a felvétel hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni, a Közgyűlést pedig, annak következő ülésén tájékoztatni.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő:        azonnal

 

16/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 50.000.- Ft útiköltség kifizetését engedélyezi Berkes Elemérképviselő részérea közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló 2019. évi pályázat lebonyolítása során felmerült utazásai költségeinek megtérítése céljából, mely belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólagosan kerül megtérítésre.

 

Felelős:           Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:        Értelem szerint

 

17/2019. (V.29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. május 29. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

 1. Javaslat a Tarnaleleszen megtartott Foci gála támogatási összegének módosítására

 

 1. Egyebek

 

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

                                                                                  

 

 

18/2019. (V.29.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy a Sirok községben 2019. május 18. napján megrendezésre került Foci gála lebonyolításával összefüggésben felmerülő étel- és italfogyasztás biztosításával, valamint az esemény lebonyolításával kapcsolatos díjakra, költségekre az előzetesen megszavazott 350.000,- Ft-on kívül, további 60.300.-Ft kifizetését engedélyezi, tekintettel arra, hogy az esemény tényleges bekerülési költsége - a benyújtott számlák alapján – 410.300.-Ft összegre módosult. A már kifizetett 350.000.-Ft összegen felüli további számlákkal igazolt 60.300.-Ft összeget Berkes Elemér jogosult felvenni.

2./ Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az esemény lebonyolításáról szóló írásbeli és szóbeli beszámolót, valamint a költségek tételes, számlákkal alátámasztott elszámolását elfogadta és jóváhagyta.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         2019. május 31.

 

 

19/2019. (V.29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a mai napon arról döntött, hogy a 2019. június 1. napján megrendezésre kerülő „Roma Ki mit tud?” rendezvény támogatására 20.000 forintot különít el a rendezvény első három helyezettjének díjai, elismerései megvásárlása céljából. Az összeg utólagosan, számla ellenében kerül megfizetésre.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         2019. június 30.

 

 

 

20/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 12. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 1. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I. féléves gazdálkodásáról
 2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására
 3. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására
 4. Javaslat támogatások nyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára

                                                                       Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

 

 

 

21/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. szeptember 12-i rendkívüli ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I. félévi költségvetésnek teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

22/2019.(IX.12.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.       A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítás II.

Módosított előirányzat II.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

2 080 000

820 820

2 900 820

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

193 380

4 696 918

 

-193 380

4 503 538

Költségvetési maradvány

1 610 246

1 610 246

 

0

1 610 246

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

8 387 164

 

627 440

9 014 604

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

176 610

5 628 308

0

5 628 308

Munkaadókat terhelő járulék

16 770

572 292

0

572 292

Támogatások áh.b

0

0

200 000

200 000

Elvonások, egyéb b.

0

0

70 272

70 272

Dologi kiadások

2 080 000

2 186 564

357  168

2 543 732

Pénzmaradvány tartalék

1 610 246

0

 

0

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

8 387 164

 

627 440

9 014 604

 

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

23/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja.

 

Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         2020.03.31.

 

 

24/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 250.000,- Ft-ot különít el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád által Parádon megrendezendő kulturális falunap lebonyolításával kapcsolatban felmerülő helyiségbérlet, rendezvényszervezés és fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről, az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni. 

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja,

                                                                     Határidő:

  - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

25/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 400.000,- Ft-ot különít el, mellyel közvetlenül támogatja a 2019. szeptember 28-án, Egerbaktán megrendezendő „Családi összetartás” elnevezésű rendezvény lebonyolítását. A támogatás fele, azaz 200.000,-Ft előlegként fizethető ki Barkóczi Géza közgyűlési tag részére, a támogatás fennmaradó része, azaz a 200.000,-Ft kifizetésére utólag, a támogatás célját és teljes összegének szabályos felhasználását alátámasztó számlák és írásos beszámoló legkésőbb 2019. október 10. napjáig történő benyújtását követően fizethető ki.

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Barkóczi Géza

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat tagja

                                                         Határidő:            - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

26/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület által megrendezendő, a hátrányos helyzetű embereket támogató, a roma és nem roma közösségek mindennapjait segítő személyek elismerését célzó 2019. szeptember 27. napján megrendezendő Díjátadó Ünnepség lebonyolításával kapcsolatban, annak támogatására. A támogatás az annak tárgyában az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni.

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                         Határidő:            - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

27/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 300.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület által 2019. szeptember 13-án Halmajugra Tanoda területén megrendezendő Családi nap lebonyolításához, a rendezvényen a gyermekeknek szervezendő programok („gyermeknap”), a főzőverseny, illetve az egyéb kulturális programok támogatására. A támogatás az annak tárgyában az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni.

 

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                         Határidő:            - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

 

 

 

 

 

28/2019. (X. 29.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 29-i alakuló ülésén Barkóczi Géza jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása mellett a napirendet elfogadta az alábbiak szerint:

 

NAPIREND

1.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztására

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének eskütétele

 

Előadó:                  Suha József

                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat korelnöke                     

HATÁROZAT –   MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

 

2.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztására

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének eskütétele

 

Előadó:      Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

 

 

29/2019. (X. 29.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy társadalmi megbízatású elnökévé Danyi Sándor urat választja meg.

 

              Felelős: Danyi Sándor

                                  Közgyűlés elnöke

                 Határidő: értelem szerint

 

30/2019. (X. 29.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi önkormányzat úgy döntött, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökhelyettesévé Barkóczi Géza urat megválasztja.  

 

             Felelős: Danyi Sándor

                                  Közgyűlés elnöke

                 Határidő: értelem szerint

 

 

 
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*