2019 január 22, kedd
Főoldal  //  Nemzetiségi Önkormányzat  //  Határozatok  //  2018. évi határozatok
20
áp 2018
PDF
Nyomtatás
E-mail

1/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 6. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi beszámolót megalapozó költségvetés módosítása

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására

3./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

4./ Egyebek

 

 

                                                                                   Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                               Határidő:         Értelem szerint

 

 

2/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

 

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 13/2017.(IV.11.) közgyűlési határozattal elfogadott 2017. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat III.

Módosítás IV.

Módosított előirányzat

Kiadások

 

 

 

Adatok Ft

Személyi juttatások

2  177 794

19 164 534

-810 390

18 354 144

Munkaadókat terhelő járulék

424 000

 

2 997 895

0

2 997 895

Dologi kiadások

1 564 000

1 641 341

-311 505

1 329 836

Egyéb működési támogatás

0

140 000

0

140 000

Pénzmaradvány tartalék

1 540 669

 

1 540 669

0

1 540 669

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 706 463

25 484 439

-1 121 895

24 362 544

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

4 166 794

23     943 770

-1 121 895

22 821 875

Költségvetési maradvány

1 540 669

1 540 669

0

1 540 669

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 706 463

25 484 439

-1 121 895

 

24 362 544

 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                   Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                               Határidő:         Értelem szerint

 

3/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valaminta Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét                5 643 889 Ft-ban

kiadási főösszegét                 5 643 889 Ft-ban

            állapítja meg.

2.      A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2018. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.

3.      A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

                                             Személyi jellegű kiadás880 000 Ft

                                             Járulék                                      456 066 Ft

                                             Dologi jellegű kiadás                 1 202 821 Ft

Pénzmaradvány tartalék          3 105 002 Ft

 

4.      A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.      A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2018. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2018. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         2018. december 31.

 

 

4/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidőben történő teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

 

                                                                                       Felelős:          Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                                   Határidő:      Értelem szerint

 

5/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy részt kíván venni - 21 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtásában.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         értelem szerint

 

 

6/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 06-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Szőcsi Lajos Elnökhelyettest - 21 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős:            Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

Határidő:         értelem szerint

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szőcsi Lajos Elnökhelyettest, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős:            Szőcsi Lajos

Elnökhelyettes

Határidő:         értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

7/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Parád Nagyközségben 2018. február 10. napján megrendezésre kerülő Télbúcsúztató roma ünnep alkalmából szervezett rendezvény támogatására. Az összeg kifizetésére a Parádi Roma Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         -a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. március 31. napja

 

 

8/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 2018. február 24. napján Feldebrő községben tartandó „Feldebrői főzőverseny” támogatására irányuló előterjesztést és úgy döntött, hogy egy későbbi időpontban kíván támogatást biztosítani a feldebrői roma közösség részére.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         értelem szerint

 

9/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai napon döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyéül szolgáló (3300 Eger, Dobó tér 6/A) irodahelyiségben politikai célú rendezvény nem tartható.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         értelem szerint

 

 

 

10/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. május 3. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

Előterjesztő:   Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

 

Előterjesztő:   Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

3./ Egyebek

                                                                                   Felelős:           Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                               Határidő:        Értelem szerint

 

11/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

I.          A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 3-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

II.       A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 12. 31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 3 105 002 Ft. Az összeg az éven áthúzódó közfoglalkoztatási program kapcsán 2018-ban kifizetésre kerülő közfoglalkoztatottak béreit tartalmazza 2 644 360 Ft összegben, a kapcsolódó járulékokat 270 756 Ft összegben, valamint 189 886 Ft dologi kiadást.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        Azonnal

 

 

 

12/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamintaMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

 

1.    A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                       

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás I.

Módosított előirányzat I.

Bevételek

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

9 341 966

10 316 853

Egyéb működési támogatások

1 564 000

0

1 564 000

Költségvetési maradvány

3 105 002

0

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

9 341 966

14 985 855

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

880 000

11 119 734

11 999 734

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 137 348

1 593 414

Dologi kiadások

1 202 821

189 886

1 392 707

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

-3 105 002

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

9 341 966

14 985 855

 

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        Értelem szerint

 

13/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy támogatja a Kápolna községben élő Báder János (szül.:Eger, 1994.02.21., an.: Szabó Anikó) 3355 Kápolna, Dankó tér 8. sz. alatti lakosnak a környékbeli tehetséges gyerekek zenei tanulmányai érdekében tett erőfeszítéseit, ezért 50.000.-Ft-os céltámogatást különít el a zeneoktatás költségeinek fedezetére.

 

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                                               Radics Zoltán

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                               Közgyűlésének tagja

      Határidő:         értelem szerint

 

14/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 100.000.-Ft-ot különít el a Gyöngyös városában 2018. május 04. napján megrendezésre kerülő „Roma-Magyar Kultúra Napja” alkalmából szervezett kulturális rendezvény támogatására. Az összeg kifizetésére a rendezvényt szervező Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő:         - a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. június 30. napja

 

15/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 50.000.-Ft-ot különít el a Bükkszenterzsébet községben 2018. június 30. napján megrendezésre kerülő „Táncos lábak a roma kultúráért” c. kulturális rendezvény támogatására. Az összeg kifizetésére a Bükkszenterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                                                Suha Jenő  Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                Közgyűlésének tagja

Határidő:         - a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. július 31. napja

 

16/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy a hevesaranyosi gyermekek 2018. évi nyári táboroztatása támogatására 50.000.-Ft összeget különít el, a Siófokon megrendezett tábor étkezési költségeinek fedezetére. Az összeg kifizetésére a Bükkszenterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Barkóczi Géza Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                Közgyűlésének tagja

Határidő:         - a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. augusztus 31. napja

 

 

 

17/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. október 2. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

2./ Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. év I. féléves gazdálkodásáról

3./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

4./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

5./ Egyebek

 

 

                                                                                   Felelős:                       Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                   Határidő:                    Értelem szerint

 

18/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. október 2-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetésnek teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        azonnal

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

19/2018.(X.2.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

 

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítotás II.

Módosított előirányzat II.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

10 316 853

-72 214

 

10 244 639

Egyéb működési támogatások

1 564 000

1 564 000

869 782

2 433 782

Egyéb működési bevételek

0

0

219 000

219 000

Költségvetési

maradvány

3 105 002

3 105 002

0

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

14 985 855

1 016 568

 

16 002 423

 

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

880 000

11    999 734

-          72 214

11 927 520

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 593 414

0

1 593 414

Dologi kiadások

1 202 821

1 392 707

-622 970

769 737

Egyéb elvonások

0

0

222 970

222 970

Egyéb működési c.tám. áh. belülre

0

0

300 000

300 000

Egyéb műk.c.tám. áh. kívülre

0

0

100 000

100 000

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

0

1 088 782

1 088 782

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

14 985 855

14 985 855

16 002 423

 

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        Értelem szerint

 

20/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2019. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        2019.03.31.

 

 

 

 

 

 

 

21/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. október 2-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot a 2018-ban indult és 2019. évre áthúzódó közfoglalkoztatási program lezárásával kapcsolatos – a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő - munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetéseken történő képviseletre és tárgyalásra, a záróbeszámoló elkészítésére.

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         értelem szerint

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. október 2-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló újabb pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         értelem szerint

 

 

3./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Berkes Elemér tagot, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye, a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat megtegye és utalványozzon

 

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         értelem szerint

 

22/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 500.000.-Ft-ot különít el nehéz sorsú roma gyerekek részére szervezendő „Mikulás Est” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2018. (II.6.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2018. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.

 

Felelős:           Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

Határidő:        értelem szerint

 

23/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el az Egerbakta községben 2018. november 17. napján megrendezésre kerülő kihelyezett munkaértekezlet alkalmából. A rendezvény lebonyolítására illetve az azzal összefüggésben felmerülő egyéb költségekre 200.000,- Ft álljon rendelkezésre, mely összeget utólagosan, számla ellenében lehet felhasználni.

 

Felelős:           Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:        azonnal

 

24/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Feldebrő községben 2018. október 20-21. napján megrendezésre kerülő „Drogmegelőzési nap” alkalmából szervezett rendezvény támogatására, melyet a Keresztény Egyesület szervez. Az összeg kifizetésére a Keresztény Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:         -a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. november 30. napja

 

25/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 100.000,- Ft-ot különít el a Gyöngyös városban 2018. október 12. napján megrendezésre kerülő Dankó Pista Emlékverseny alkalmából szervezett rendezvény támogatására, melyet a Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület szervez. Az összeg kifizetésére az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:        -a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. november 30. napja

 

26/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 50.000.- Ft útiköltség kifizetését engedélyezi Berkes Elemér képviselő részére. Ezen összeg a Roma Platform programsorozatra történő utazások kapcsán felmerült költség megtérítésére szolgál, mely belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólagosan kerül megtérítésre.

 

 

Felelős:           Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:        azonnal

 

 

Elérhetőségek

Cím: H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.

Telefon: + 36 36 521 310

Email: kabinet@hevesmegye.hu

Fax: + 36 36 411 106

Europe Direct: +36 36 521 480

GPS: 47.900766 / 20.378265

 

A Heves Megyei Önkormányzat hivatalos
honlapjával kapcsolatos általános
adatvédelmi tájékoztatót innen töltheti le.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*