2019 november 11, hétfő
Főoldal  //  Nemzetiségi Önkormányzat
Nemzetiségi önkormányzat
19
2019
PDF
Nyomtatás
E-mail

1/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. február 12. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

 1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi beszámolót megalapozó költségvetés módosítására
 2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására
 3. Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről
 4. Egyebek

 

Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         azonnal

                                                                                 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2019. (II.12.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázatban foglaltak szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat III.

Módosítás

Módosított előirányzat

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

 

12 038 019

-193 380

 

11 844 639

Egyéb működési támogatások

1 564 000

2 433 782

 

2 433 782

Egyéb működési bevételek

0

278 000

6 191

284 191

Költségvetési

maradvány

3 105 002

3 105 002

 

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

17 854 803

 

-187 189

 

17 667 614

 

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

8800

14 084 791

    -278 407

13 806 384

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 717 245

225 000

1 942 245

Dologi kiadások

1 202 821

725 997

-179 982

546 015

Egyéb elvonások

0

222 970

50 000

272 970

Egyéb működési c.tám. áh. belülre

0

300 000

 

300 000

Egyéb műk.célú tám.

0

3 800

-          3 800

0

Egyéb műk.c.tám. áh. kívülre

0

600 000

 

600 000

Egyéb műk.c.tám. háztartások

0

200 000

 

200 000

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

0

 

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

17 854 803

 

-187 189

 

17 667 614

 

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3/2019. (II.12.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valaminta Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     3 883 626 Ft-ban

kiadási főösszegét      3 883 626 Ft-ban

            állapítja meg.

2.      A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2019. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.

3.      A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

            Személyi jellegű kiadás         176 610 Ft

            Járulék                                       16 770 Ft

            Dologi jellegű kiadás             2 080 000 Ft

Pénzmaradvány tartalék                     1 610 246 Ft

4.      A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.      A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2019. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2019. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         2019. december 31.

 

4/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének   teljesítéséről szóló beszámolóját tudomásul vette.

 

Felelős: Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:Értelem szerint

 

5/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot – 30 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatására irányuló újabb pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.– A Közgyűlés   fent meghatározott közfoglalkoztatási program keretében eljárásra felhatalmazott tagjaként Berkes Elemér jogosult teljes körűen eljárni, így feladatát képezi különösen, de nem kizárólagosan  a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetések, tárgyalások  folytatása, a program végrehajtása során szükséges intézkedéseket teljes körű megtétele  és a záróbeszámoló elkészítése.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Berkes Elemér tagot, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket, a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat megtegye és utalványozzon.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

6/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy az önkormányzat működése során felmerülő ún. reprezentatív költségek fedezetére,   havi 5.000, - Ft összeget szavaz meg, melyet a Közgyűlés tagjai közül Berkes Elemér vagy akadályoztatása esetén a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által foglalkoztatott ügyviteli alkalmazott előlegként jogosult felvenni azzal, hogy a felvett előleg összegéről a felvétel hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni.

 

Felelős: Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő: értelem szerint

 

7/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy a 2019. március 1. napjával újraindítani szándékozott  közfoglalkoztatási program keretében  a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodájában foglalkoztatandó egy fő ügyviteli alkalmazott részére a vonatkozó jogszabályi rendelkezések keretein belül utazási költségtérítést biztosít, melynek elszámolása a bérlet átadásával, utólagos megtérítéssel történik.

 

Felelős: Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:Értelem szerint

 

8/2019. (II.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. február 12-i ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által hagyományosan Parádon megrendezendő „Farsangi rendezvény” lebonyolításával kapcsolatban a rendezvénynek helyet adó helyiség(ek) bérleti díjának támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján utólagosan, írásbeli beszámoló és a támogatás célját alátámasztó számla másolata ellenében fizethető ki a támogatottnak. 

 

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Berkes Elemér

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat Közgyűlésének tagja

       Határidő:           - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül a támogatás felhasználásáról a Közgyűlés előtti beszámolásra

soron következő rendes ülés időpontjáig

 

 

9/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. április 3. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 

Napirendek:

 

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

3.      Javaslat bírósági ülnök megválasztására

4.      Előterjesztés és tájékoztatás a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése által nyújtott támogatások felhasználásáról

 1. Javaslat a Tarnaleleszen megtartandó Foci gála támogatására
 2. Javaslat elnöki keret biztosítására
 3. Egyebek

 

10/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

I.                   A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. április 3-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

II.                A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.12.31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 1 610 246 Ft.Az összeg az éven áthúzódó közfoglalkoztatási program kapcsán 2019. évben kifizetésre kerülő közfoglalkoztatottak béreit és járulékait tartalmazza 1 600 000 Ft összegben, valamint 10 246 Ft dologi kiadást.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Azonnal

 

 

 

 

 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

11/2019.(IV.03.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás I.

Módosított előirányzat I.

Bevételek

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

0

2 080 000

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

193 380

4 503 538

4 696 918

Költségvetési maradvány

1 610 246

0

1 610 246

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

4 503 538

8 387 164

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

176 610

5 451 698

5 628 308

Munkaadókat terhelő járulék

16 770

555 522

572 292

Dologi kiadások

2 080 000

106 564

2 186 564

Pénzmaradvány tartalék

1 610 246

-1 610 246

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

4 503 538

8 387 164

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

 

 

 

 

 

 

12/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján Barkóczi Géza képviselőt jelöli az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökének.

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján az alábbi ülnökjelöltet az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökének megválasztja:

 

 

 

 

Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (1 fő)

Barkóczi Géza                        3321 Egerbakta, Arany János u. 38.

 

3./A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ülnökválasztást követően vegye fel a kapcsolatot az Egri Törvényszék Elnökével a megválasztott ülnök részére történő megbízólevél átadása végett.

 

                                    Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                    Határidő:        2019. április 30.

 

13/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a támogatott programok megvalósulásról szóló előterjesztést, annak jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztató tudomásul vétele mellett.

 

Erre tekintettel a Keresztény Egyesület részére nyújtott támogatás vonatkozásában megállapítja, hogy az Egyesület és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 2018. október 08. napján létrejött megállapodás alapján, a Keresztény Egyesület által megszervezett Drogmegelőzési nap lebonyolítására adott támogatási összeg szabályszerű felhasználásáról történő elszámolás a Támogatott részére biztosított póthatáridő ellenére, a mai napig nem történt meg. Mindezekre figyelemmel a Keresztény Egyesület, mint támogatott, jelen határozat kézbesítését követő 3 napon belül köteles a támogatási összeget a támogatásról szóló megállapodás 6. pontjában foglaltak alapján a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, mint támogató javára, annak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-0031249700000000 számú számlájára visszafizetni. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét arra, hogy ezen döntését a Keresztény Egyesülettel haladéktalanul közölje.

 

                                    Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                    Határidő:        -     jelen határozat közlésére 2019. április 4.

-          a támogatás szükség szerinti visszautalására értelem szerint

 

 

14/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy 350.000,- Ft-ot különít el a Tarnalelesz községben 2019. május 18. napján megrendezésre kerülő Foci gála alkalmából. A rendezvény lebonyolítására illetve az azzal összefüggésben felmerülő étel- és italfogyasztás biztosítására valamint az esemény lebonyolításával kapcsolatos díjakra, költségekre 350.000,-Ft álljon rendelkezésre. Az összeget Berkes Elemér, utólagos elszámolással, előlegként jogosult felvenni.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:        2019. május 31.

 

15/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogya Közgyűlés elnöke, Danyi Sándor részére havi 50.000,-Ft keretösszegű előleg kifizetését engedélyezi a nemzetiségi önkormányzat működése során felmerülő dologi kiadások gyorsabb finanszírozhatósága céljából, visszavonásig. Az elnök – amennyiben annak fedezete az adott hónapban rendelkezésre áll - a szükséges összeget előlegként jogosult felvenni, melyről a felvétel hónapjának utolsó munkanapjáig köteles számlával igazoltan elszámolni, a Közgyűlést pedig, annak következő ülésén tájékoztatni.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő:        azonnal

 

16/2019. (IV.03.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 50.000.- Ft útiköltség kifizetését engedélyezi Berkes Elemérképviselő részérea közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló 2019. évi pályázat lebonyolítása során felmerült utazásai költségeinek megtérítése céljából, mely belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólagosan kerül megtérítésre.

 

Felelős:           Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:        Értelem szerint

 

17/2019. (V.29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. május 29. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

 1. Javaslat a Tarnaleleszen megtartott Foci gála támogatási összegének módosítására

 

 1. Egyebek

 

                                                                       Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

                                                                                  

 

 

18/2019. (V.29.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy a Sirok községben 2019. május 18. napján megrendezésre került Foci gála lebonyolításával összefüggésben felmerülő étel- és italfogyasztás biztosításával, valamint az esemény lebonyolításával kapcsolatos díjakra, költségekre az előzetesen megszavazott 350.000,- Ft-on kívül, további 60.300.-Ft kifizetését engedélyezi, tekintettel arra, hogy az esemény tényleges bekerülési költsége - a benyújtott számlák alapján – 410.300.-Ft összegre módosult. A már kifizetett 350.000.-Ft összegen felüli további számlákkal igazolt 60.300.-Ft összeget Berkes Elemér jogosult felvenni.

2./ Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az esemény lebonyolításáról szóló írásbeli és szóbeli beszámolót, valamint a költségek tételes, számlákkal alátámasztott elszámolását elfogadta és jóváhagyta.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         2019. május 31.

 

 

19/2019. (V.29.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a mai napon arról döntött, hogy a 2019. június 1. napján megrendezésre kerülő „Roma Ki mit tud?” rendezvény támogatására 20.000 forintot különít el a rendezvény első három helyezettjének díjai, elismerései megvásárlása céljából. Az összeg utólagosan, számla ellenében kerül megfizetésre.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         2019. június 30.

 

 

 

20/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2019. szeptember 12. napján megtartott rendkívüli ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 1. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I. féléves gazdálkodásáról
 2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására
 3. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására
 4. Javaslat támogatások nyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára

                                                                       Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

 

 

 

21/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. szeptember 12-i rendkívüli ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. I. félévi költségvetésnek teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                                                       Határidő:         azonnal

 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

22/2019.(IX.12.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.       A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítás II.

Módosított előirányzat II.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

2 080 000

2 080 000

820 820

2 900 820

Működési célú tám.áh.belülről -közfoglalkoztatás

193 380

4 696 918

 

-193 380

4 503 538

Költségvetési maradvány

1 610 246

1 610 246

 

0

1 610 246

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

8 387 164

 

627 440

9 014 604

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

176 610

5 628 308

0

5 628 308

Munkaadókat terhelő járulék

16 770

572 292

0

572 292

Támogatások áh.b

0

0

200 000

200 000

Elvonások, egyéb b.

0

0

70 272

70 272

Dologi kiadások

2 080 000

2 186 564

357  168

2 543 732

Pénzmaradvány tartalék

1 610 246

0

 

0

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 883 626

8 387 164

 

627 440

9 014 604

 

 

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         Értelem szerint

23/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja.

 

Felelős:Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

Határidő:         2020.03.31.

 

 

24/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 250.000,- Ft-ot különít el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Parád által Parádon megrendezendő kulturális falunap lebonyolításával kapcsolatban felmerülő helyiségbérlet, rendezvényszervezés és fellépők költségeinek támogatására. A támogatás az annak tárgyában a Parádi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről, az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni. 

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja,

                                                                     Határidő:

  - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

25/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 400.000,- Ft-ot különít el, mellyel közvetlenül támogatja a 2019. szeptember 28-án, Egerbaktán megrendezendő „Családi összetartás” elnevezésű rendezvény lebonyolítását. A támogatás fele, azaz 200.000,-Ft előlegként fizethető ki Barkóczi Géza közgyűlési tag részére, a támogatás fennmaradó része, azaz a 200.000,-Ft kifizetésére utólag, a támogatás célját és teljes összegének szabályos felhasználását alátámasztó számlák és írásos beszámoló legkésőbb 2019. október 10. napjáig történő benyújtását követően fizethető ki.

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                                                               Barkóczi Géza

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat tagja

                                                         Határidő:            - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

26/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület által megrendezendő, a hátrányos helyzetű embereket támogató, a roma és nem roma közösségek mindennapjait segítő személyek elismerését célzó 2019. szeptember 27. napján megrendezendő Díjátadó Ünnepség lebonyolításával kapcsolatban, annak támogatására. A támogatás az annak tárgyában az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület, mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni.

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                         Határidő:            - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

27/2019. (IX.12.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2019. szeptember 12. napi ülésén arról döntött, hogy 300.000,- Ft-ot különít el az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület által 2019. szeptember 13-án Halmajugra Tanoda területén megrendezendő Családi nap lebonyolításához, a rendezvényen a gyermekeknek szervezendő programok („gyermeknap”), a főzőverseny, illetve az egyéb kulturális programok támogatására. A támogatás az annak tárgyában az Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Közhasznú Egyesület mint támogatottal kötendő megállapodás alapján előlegként utalható azzal, hogy a Támogatott fenti rendezvény megvalósulásáról, mint a támogatás feltételéről az annak vonatkozásában kötendő írásbeli megállapodásban foglaltaknak megfelelő írásos beszámolót és a támogatás összegét lefedő tételes, igazolt elszámolást köteles készíteni, melyet a Támogatónak a rendezvény megvalósulását követően, legkésőbb 2019. október 10. napjáig köteles megküldeni.

 

 

                                                                     Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi

                                                                                               Önkormányzat elnöke

                                                         Határidő:            - a támogatás átutalására az írásbeli beszámoló és a támogatás cél szerinti alapját igazoló számlamásolat benyújtását követő 8 banki napon belül

                                                                     Közgyűlés előtti beszámolásra

-          soron következő rendes ülés időpontjáig.

 

 

 

 

 

 

 

28/2019. (X. 29.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. október 29-i alakuló ülésén Barkóczi Géza jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása mellett a napirendet elfogadta az alábbiak szerint:

 

NAPIREND

1.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztására

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének eskütétele

 

Előadó:                  Suha József

                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat korelnöke                     

HATÁROZAT –   MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

 

2.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztására

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének eskütétele

 

Előadó:      Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

 

 

29/2019. (X. 29.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy társadalmi megbízatású elnökévé Danyi Sándor urat választja meg.

 

              Felelős: Danyi Sándor

                                  Közgyűlés elnöke

                 Határidő: értelem szerint

 

30/2019. (X. 29.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi önkormányzat úgy döntött, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökhelyettesévé Barkóczi Géza urat megválasztja.  

 

             Felelős: Danyi Sándor

                                  Közgyűlés elnöke

                 Határidő: értelem szerint

 

 

 
20
áp 2018
PDF
Nyomtatás
E-mail

1/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. február 6. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi beszámolót megalapozó költségvetés módosítása

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadására

3./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

4./ Egyebek

 

 

                                                                                   Felelős:              Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                               Határidő:         Értelem szerint

 

 

2/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

 

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 13/2017.(IV.11.) közgyűlési határozattal elfogadott 2017. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat III.

Módosítás IV.

Módosított előirányzat

Kiadások

 

 

 

Adatok Ft

Személyi juttatások

2  177 794

19 164 534

-810 390

18 354 144

Munkaadókat terhelő járulék

424 000

 

2 997 895

0

2 997 895

Dologi kiadások

1 564 000

1 641 341

-311 505

1 329 836

Egyéb működési támogatás

0

140 000

0

140 000

Pénzmaradvány tartalék

1 540 669

 

1 540 669

0

1 540 669

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 706 463

25 484 439

-1 121 895

24 362 544

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

4 166 794

23     943 770

-1 121 895

22 821 875

Költségvetési maradvány

1 540 669

1 540 669

0

1 540 669

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 706 463

25 484 439

-1 121 895

 

24 362 544

 

 

                                                                                        

 

 

                                                                                   Felelős:            Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                               Határidő:         Értelem szerint

 

3/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

 

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valaminta Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján, az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

bevételi főösszegét                5 643 889 Ft-ban

kiadási főösszegét                 5 643 889 Ft-ban

            állapítja meg.

2.      A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2018. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.

3.      A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként a Közgyűlés az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

                                             Személyi jellegű kiadás880 000 Ft

                                             Járulék                                      456 066 Ft

                                             Dologi jellegű kiadás                 1 202 821 Ft

Pénzmaradvány tartalék          3 105 002 Ft

 

4.      A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

5.      A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2018. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így a Stabilitási tv. 29/A. § b) pontja szerinti, adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2018. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         2018. december 31.

 

 

4/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése, a Pénzügyi Bizottság önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidőben történő teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

 

                                                                                       Felelős:          Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                                   Határidő:      Értelem szerint

 

5/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy részt kíván venni - 21 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtásában.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         értelem szerint

 

 

6/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. február 06-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Szőcsi Lajos Elnökhelyettest - 21 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős:            Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

Határidő:         értelem szerint

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Szőcsi Lajos Elnökhelyettest, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős:            Szőcsi Lajos

Elnökhelyettes

Határidő:         értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

7/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Parád Nagyközségben 2018. február 10. napján megrendezésre kerülő Télbúcsúztató roma ünnep alkalmából szervezett rendezvény támogatására. Az összeg kifizetésére a Parádi Roma Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         -a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. március 31. napja

 

 

8/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 2018. február 24. napján Feldebrő községben tartandó „Feldebrői főzőverseny” támogatására irányuló előterjesztést és úgy döntött, hogy egy későbbi időpontban kíván támogatást biztosítani a feldebrői roma közösség részére.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         értelem szerint

 

9/2018. (II.6.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai napon döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat székhelyéül szolgáló (3300 Eger, Dobó tér 6/A) irodahelyiségben politikai célú rendezvény nem tartható.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Elnök

Határidő:         értelem szerint

 

 

 

10/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. május 3. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

Előterjesztő:   Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

 

Előterjesztő:   Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

3./ Egyebek

                                                                                   Felelős:           Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                               Határidő:        Értelem szerint

 

11/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

I.          A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. május 3-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

II.       A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 12. 31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 3 105 002 Ft. Az összeg az éven áthúzódó közfoglalkoztatási program kapcsán 2018-ban kifizetésre kerülő közfoglalkoztatottak béreit tartalmazza 2 644 360 Ft összegben, a kapcsolódó járulékokat 270 756 Ft összegben, valamint 189 886 Ft dologi kiadást.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        Azonnal

 

 

 

12/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltakra, valamintaMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza:

 

1.    A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                       

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás I.

Módosított előirányzat I.

Bevételek

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

9 341 966

10 316 853

Egyéb működési támogatások

1 564 000

0

1 564 000

Költségvetési maradvány

3 105 002

0

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

9 341 966

14 985 855

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

880 000

11 119 734

11 999 734

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 137 348

1 593 414

Dologi kiadások

1 202 821

189 886

1 392 707

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

-3 105 002

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

9 341 966

14 985 855

 

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        Értelem szerint

 

13/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy támogatja a Kápolna községben élő Báder János (szül.:Eger, 1994.02.21., an.: Szabó Anikó) 3355 Kápolna, Dankó tér 8. sz. alatti lakosnak a környékbeli tehetséges gyerekek zenei tanulmányai érdekében tett erőfeszítéseit, ezért 50.000.-Ft-os céltámogatást különít el a zeneoktatás költségeinek fedezetére.

 

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                                               Radics Zoltán

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                               Közgyűlésének tagja

      Határidő:         értelem szerint

 

14/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 100.000.-Ft-ot különít el a Gyöngyös városában 2018. május 04. napján megrendezésre kerülő „Roma-Magyar Kultúra Napja” alkalmából szervezett kulturális rendezvény támogatására. Az összeg kifizetésére a rendezvényt szervező Együtt, Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő:         - a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. június 30. napja

 

15/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 50.000.-Ft-ot különít el a Bükkszenterzsébet községben 2018. június 30. napján megrendezésre kerülő „Táncos lábak a roma kultúráért” c. kulturális rendezvény támogatására. Az összeg kifizetésére a Bükkszenterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

                                                Suha Jenő  Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                Közgyűlésének tagja

Határidő:         - a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. július 31. napja

 

16/2018. (V. 3.) közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy a hevesaranyosi gyermekek 2018. évi nyári táboroztatása támogatására 50.000.-Ft összeget különít el, a Siófokon megrendezett tábor étkezési költségeinek fedezetére. Az összeg kifizetésére a Bükkszenterzsébeti Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

      Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Barkóczi Géza Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                Közgyűlésének tagja

Határidő:         - a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. augusztus 31. napja

 

 

 

17/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. október 2. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirendek:

 

1./ Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

2./ Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. év I. féléves gazdálkodásáról

3./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítására

4./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

5./ Egyebek

 

 

                                                                                   Felelős:                       Danyi Sándor

                                                                                                                      Elnök

                                                                                   Határidő:                    Értelem szerint

 

18/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. október 2-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. I. félévi költségvetésnek teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        azonnal

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

19/2018.(X.2.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

 

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítotás II.

Módosított előirányzat II.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

10 316 853

-72 214

 

10 244 639

Egyéb működési támogatások

1 564 000

1 564 000

869 782

2 433 782

Egyéb működési bevételek

0

0

219 000

219 000

Költségvetési

maradvány

3 105 002

3 105 002

0

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

14 985 855

1 016 568

 

16 002 423

 

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

880 000

11    999 734

-          72 214

11 927 520

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 593 414

0

1 593 414

Dologi kiadások

1 202 821

1 392 707

-622 970

769 737

Egyéb elvonások

0

0

222 970

222 970

Egyéb működési c.tám. áh. belülre

0

0

300 000

300 000

Egyéb műk.c.tám. áh. kívülre

0

0

100 000

100 000

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

0

1 088 782

1 088 782

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

14 985 855

14 985 855

16 002 423

 

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        Értelem szerint

 

20/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2019. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Elnök

Határidő:        2019.03.31.

 

 

 

 

 

 

 

21/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

1./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. október 2-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot a 2018-ban indult és 2019. évre áthúzódó közfoglalkoztatási program lezárásával kapcsolatos – a Heves Megyei Kormányhivatal, Egri Járási Hivatal, Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály, Foglalkoztatási Osztályával történő - munkaerőpiaci-foglalkoztatási egyeztetéseken történő képviseletre és tárgyalásra, a záróbeszámoló elkészítésére.

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         értelem szerint

 

2./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2018. október 2-i ülésén arról döntött, felhatalmazza Berkes Elemér tagot közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló újabb pályázat (kérelem) benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         értelem szerint

 

 

3./ A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Berkes Elemér tagot, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye, a kapcsolódó kötelezettségvállalásokat megtegye és utalványozzon

 

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:         értelem szerint

 

22/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 500.000.-Ft-ot különít el nehéz sorsú roma gyerekek részére szervezendő „Mikulás Est” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2018. (II.6.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2018. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.

 

Felelős:           Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

Határidő:        értelem szerint

 

23/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el az Egerbakta községben 2018. november 17. napján megrendezésre kerülő kihelyezett munkaértekezlet alkalmából. A rendezvény lebonyolítására illetve az azzal összefüggésben felmerülő egyéb költségekre 200.000,- Ft álljon rendelkezésre, mely összeget utólagosan, számla ellenében lehet felhasználni.

 

Felelős:           Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:        azonnal

 

24/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 200.000,- Ft-ot különít el a Feldebrő községben 2018. október 20-21. napján megrendezésre kerülő „Drogmegelőzési nap” alkalmából szervezett rendezvény támogatására, melyet a Keresztény Egyesület szervez. Az összeg kifizetésére a Keresztény Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének elnökhelyettese

Határidő:         -a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. november 30. napja

 

25/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a mai ülésén arról döntött, hogy 100.000,- Ft-ot különít el a Gyöngyös városban 2018. október 12. napján megrendezésre kerülő Dankó Pista Emlékverseny alkalmából szervezett rendezvény támogatására, melyet a Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesület szervez. Az összeg kifizetésére az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesülettel megkötendő együttműködési megállapodás aláírását követően kerülhet sor.

 

Felelős:           Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének tagja

Határidő:        -a támogatás átutalására az arról szóló szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követő 8 banki napon belül

-          a Támogatottnak a támogatással történő elszámolásra legkésőbb 2018. november 30. napja

 

26/2018. (X.2.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 50.000.- Ft útiköltség kifizetését engedélyezi Berkes Elemér képviselő részére. Ezen összeg a Roma Platform programsorozatra történő utazások kapcsán felmerült költség megtérítésére szolgál, mely belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólagosan kerül megtérítésre.

 

 

Felelős:           Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:        azonnal

 

 

27/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. november 28. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 

Napirendek:

 

1.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

3.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

4.      Javaslat Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által nyújtandó rendkívüli segélyről

5.      Egyebek

Közmeghallgatás

                                    Felelős:            Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                    Határidő:         Értelem szerint

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

28/2018. (XI.28.) határozata

a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. I-III. negyedéves beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése valamintMagyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A Közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

Adatok Ft

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

5 643 889

16 002 423

16 002 423

Kiadások

5 643 889

16 002 423

14 134 527

 

                                               Felelős: Danyi Sándor

                                                             Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

 

                                               Határidő: 2018. november 28.

 

 

29/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a Heves Megyei Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizsgálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodást változatlan feltételekkel hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - jelen határozat melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés Elnöke gondoskodjon.

 

 

                                                           Felelős:                        Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök             

Határidő:                     Értelem szerint, figyelemmel az Együttműködési megállapodás Nektv-ben rögzített felülvizsgálatának határidejére is

 

 

 

Együttműködési megállapodás

 

(Az Egerben, 2012. május 30. napján létre jött megállapodás szövegében, a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése …../2018. (XI.30.) számú határozatával és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése .…/2018.(XI.28.) számú határozatával felülvizsgált szövegrész dőlt betűvel szedett.)

 

Amely létrejött egyrészről

Heves Megyei Önkormányzat(3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, adószáma: 15728946-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15728946-8411-321-10), mint Megyei Önkormányzat, a továbbiakban Megyei Önkormányzat

 

Másrészről

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat(3300 Eger, Dobó tér 6/A., képviseli: Danyi Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke, adószáma: 15762348-2-10), mint Nemzetiségi Önkormányzat, a továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat

 

között alulírott helyen és időpontban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az alábbi feltételekkel:

 

I.       Általános rendelkezések

 

1./A Megállapodás részletesen tartalmazza azokat a feladatokat és együttműködési lehetőségeket, amelyek eredményesen segítik a jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését. A Megállapodás főbb területei:

- A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei.

- A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás.

- A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein.

2./ A Megállapodás tartalmának meghatározásánál a következő jogszabályok kerültek figyelembe vételre

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. törvény),

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.),

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet

-  a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet

 

II. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételei

 

1./A Megyei Önkormányzat a Nek. Törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére az önkormányzati feladat ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát, a helyiséghez, továbbá a helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségek és fenntartási költségek viselését (villamos energia költség, fűtés, területarányos vízdíj, területarányos őrzés-védelmi költségek, vezetékes telefonköltség, internet használat költsége.

 

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat feladatellátásához térítésmentesen biztosítja az Eger Dobó tér 6/A. szám alatt található ingatlanában a III. emeleti 17,85 m2 alapterületű 1. számú, a 11,7  m2 alapterületű 2. számú és a 11,8 m2 alapterületű 3. számú irodahelyiségeket, valamint a hozzá tartozó 9,6 m2 alapterületű közlekedőt.

2./ A Megyei Önkormányzat a Nek. törvény 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján közreműködik a Nemzetiségi Önkormányzat testületi üléseinek előkészítése során, így különösen meghívók, előterjesztések, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása, mely feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztálya lát el.

3./A Megyei Önkormányzat ellátja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat, így különösen a költségvetés előkészítése, könyvvezetés, beszámoló készítése, belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásának megszervezése, banki ügyintézés, törzskönyvi nyilvántartás ellátása, mely feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya lát el.

4./Az előző 1./ – 3./ pontokban megjelölt feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a Megyei Önkormányzat viseli.

 

III.  A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetése, beszámolás, gazdálkodás

 

A./ Költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje:

1./Heves Megye Főjegyzője a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya útján előkészíti a költségvetési határozat tervezetét, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé.

2./ A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya egyeztetést folytat a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ennek keretében haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének megtervezéséhez szükséges adatokat. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdéseiben és az Ávr. 24. § (1) bekezdésében előírtakat kell alkalmazni.

3./A költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnökefebruár 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat testületének.

 

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről úgy szolgáltat információt a Megyei Önkormányzati Hivatalnak, hogy az a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos adatszolgáltatási-, tájékoztatási kötelezettségének a jogszabály által előírt határidőben eleget tudjon tenni.

A Nemzetiségi Önkormányzat testülete által jóváhagyott éves költségvetéséről az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni. Ennek végrehajtása érdekében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a Nemzetiségi Önkormányzat jóváhagyott elemi költségvetéséről adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséért, az elfogadást követő adatszolgáltatások határidőben történő teljesítéséért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának vezetője a felelős.

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésére vonatkozóan döntési jogosultsággal nem rendelkezik.

A Megyei Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért nem felelős.

 

4./ A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatai kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata alapján módosíthatók.

 

Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, abban az esetben módosítania kell költségvetési határozatát, melyről a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönthet.

Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési határozat - Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya által előkészített - módosításáról a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének előterjesztése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat testülete dönt.

A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi nemzetiségi önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzat módosításainak képviselő-testületi előterjesztésének előkészítéséért Heves Megye Főjegyzője felelős. A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályanaprakész nyilvántartást vezet.

 

B./ Beszámolási kötelezettség:

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a harmadik negyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet, melynek előkészítése a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának a feladata. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását - amennyiben betervezésre került - a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a költségvetés teljesülésének alakulását.

A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően zárszámadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

A - Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya által előkészített - zárszámadási határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöketerjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási határozat-tervezettel együtt a képviselő-testület részére (rendelkezésre állása esetén) tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstárnak az Áht. 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.  

A Nemzetiségi Önkormányzat az éves gazdálkodásáról szóló zárszámadását – a költségvetéshez hasonlóan – határozatban köteles elfogadni.

A féléves és éves költségvetési beszámolót a központilag előírt nyomtatványon és tartalommal a megadott határidőig a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya nyújtja be a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.

 

C./ Költségvetési gazdálkodás szabályai, kötelezettségvállalás:

1./ A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának bonyolító szerve a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett végzi feladatait.

A Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásával összefüggő döntési hatáskörök és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, felelőseinek és a helyettesítés rendjének a meghatározását a Megyei Önkormányzati Hivatal pénzgazdálkodási rendjéről szólóbelső szabályzataHeves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének és Heves Megye Főjegyzőjének 2/2015. (I.12.) számú utasítása melléklete, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza.

 

 

2./A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére – figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott szervezeti és működési szabályzatában foglaltakra is - kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő vállalhat kötelezettséget. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

A Nemzetiségi Önkormányzat esetében nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely

a) értéke a kétszázezer forintot nem éri el,

b) pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik.

Az a)-b) pontokban rögzített kifizetésekre a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és nyilvántartására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat Szabályzata rögzíti.

A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak nyilvántartásáról a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya gondoskodik.

 

3./ Ellenjegyzés:

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a Megyei Önkormányzati Hivatal Nemzetiségi Önkormányzat hatályos szabályzata szerint, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére felhatalmazott személy jogosult.

A felhatalmazott pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

-          a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet,

-          a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és

-          a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg az előző bekezdésében előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót és – amennyiben nem a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a kötelezettségvállaló - a Nemzetiségi Önkormányzat elnökét.

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

 

4./ Teljesítésigazolás:

A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, illetve a Közgyűlés 8/2017. (II.9.) sz. 21/2018. (X.2.) sz. határozata alapján kizárólag a közfoglalkoztatás vonatkozásában az elnökhelyettes Berkes Elemér a Nemzetiségi Önkormányzat tagja jogosult.

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

Nem kell teljesítésigazolást végezni az Áht. 36. § (1)bekezdése szerint minősülő más fizetési kötelezettség esetén, amely jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség.

 

 

5./ Érvényesítés:

Érvényesítésre a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályának dolgozója írásban jogosult.

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását.

Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a Megyei Nemzetiségi Önkormányzat belső szabályzataiban foglaltakat megtartották-e.

 

6./ Utalványozás:

Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jogosult. A felhatalmazás, illetve a felhatalmazás visszavonása minden esetben csak írásban történhet.

Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénztárbizonylatra rávezetett, más esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.

Nem kell utalványozni az Ávr. 59. § (5) bekezdésében nevesített esetekben.

 

D./ Összeférhetetlenségi követelmények:

A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

A Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a kötelezettségvállalásra, a pénzügyi ellenjegyzésre, a teljesítés igazolására, az érvényesítésre, az utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a MegyeiNemzetiségi Önkormányzat Szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

 

E./ Gazdálkodás:

1./A Nemzetiségi Önkormányzat a Megyei Önkormányzat számlavezetőjénél, azaz a Magyar Államkincstárnál vezeti pénzforgalmi számláját, melynek pénzforgalmi bankszámla száma: 10035003-00312497-00000000. A számla feletti rendelkezésre jogosult személyek listáját a Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelési szabályzatának melléklete tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlát a Kincstárban nyithat, és csak egy pénzforgalmi számlával rendelkezhet. Költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmát e számlán köteles lebonyolítani.

A Nemzetiségi Önkormányzat döntése alapján és forrásai terhére

-          fizetési számlájához kapcsolódóan (a központi költségvetésből folyósított hozzájárulások, támogatások jogszabályban meghatározott esetben történő elkülönítésére szolgáló alszámla; fedezetbiztosításra történő elkülönítésre szolgáló alszámla; rövid lejáratú betétei elkülönítésére szolgáló alszámla; egyéb, meghatározott célú pénzeszközök elkülönítésére szolgáló alszámla és programonként az európai uniós forrásból finanszírozott programok lebonyolítására szolgáló alszámla) alcímű számlákat

-          letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát,

-          devizaszámlát vezethet.

2./A Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénztárat működtet. A házipénztárából a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári nyitvatartás figyelembe vételével kerülhet sor.

A Nemzetiségi Önkormányzatot megillető – költségvetési törvényben meghatározott – éves támogatás közvetlenül a Nemzetiségi Önkormányzat 10035003-00312497-00000000 számú számlájára kerül utalásra.

3./A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat működésével összefüggő adatszolgáltatási, nyilvántartási, adó és járulékbevallással és kezeléssel összefüggő feladatokat a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. 

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet, melyért a Megyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya a felelős.

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyona – az abban bekövetkezett növekedés vagy csökkenés – elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül bemutatásra.

 

IV.             A Megyei Önkormányzat képviselete a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein

 

1./Heves Megye Főjegyzője, vagy vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

 

V.   Egyéb rendelkezések

 

1./ A Megyei Önkormányzat az általa működtetett weboldalon - www.hevesmegye.hu - a Nemzetiségi Önkormányzat részére – annak testülete által hozott határozatok, beszámolók, és szabályzatok közzététele útján - megjelenést biztosít.

2./A Megyei Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló törvényben biztosított feladatellátáshoz az alábbi eszközöket bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére:

- 32 darab asztali számítógép (gyári szám: 321759, NRH08070020, 4052701)

- 2 darab TFT monitor (gyári szám:ETL480200174001B16394J,HA17HMCY903331J 706NDXQGD258)

- 1 darab lézernyomtató (gyári szám: XWH6200732)

- 1 darab HP 1320 nyomtató (gyári száma: CNM7550362)

- 1 darab multifunkciós lézernyomtató (gyári száma: NHA04140)

- 1 darab Ephonos asztali telefonkészülék

- 1 darab Cisco kábelmodem(UPC Mo. Kft. tulajdona)

- 1 darab Linksys VOIP adapter (gyári szám: FLI00L620263)

- 1 darab 8 portos switch

- 17 db szék, 1 db bőrszék, 1 db forgószék

- 1 db állófogas

- 1 2 db íróasztal, 4 db kisasztal, tárgyalóasztal

- 1 db ventilátor

- 3 db faliújság

- beépített szekrénysor

- 1 db Sencor SVC 45BK típusú porszívó

 

3./Jelen Együttműködési Megállapodás aláírásának napján lép hatályba. Jelen Együttműködési Megállapodásban a Megyei Önkormányzat a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vállalt kötelezettségek teljesítéséről a Nek. törvény 80. § (1) bekezdése értelmében a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik.

4./Felek vállalják, hogy a Megállapodást minden év január 31. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint (figyelembe véve a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, valamint a Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II.24.) önkormányzati rendeletét) – módosítják.

5./Jelen Együttműködési Megállapodás 3 eredeti példányban készül, és a Felek kölcsönös aláírásával lép hatályba. Nemzetiségi Önkormányzat 1, Megyei Önkormányzat 2 eredeti példányt kap.

6./Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen Együttműködési megállapodásnak Megyei Önkormányzat részéről tartalmaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezéssel ellátott aláírását.

 

Felek az előzőekben írt Megállapodást elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt képviselőik útján jóváhagyólag aláírják.

 

 

Eger, 2018. november                                                      Eger, 2018. november

 

Heves Megyei Önkormányzat

Szabó Róbert

Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Közgyűlésének Elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzés:

Eger, 2018. november

 

 

……………………………………

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi Osztály

 

 

30/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az SZMSZ V. fejezetében rögzítettek alapján a 2019. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

 

                                    Felelős:                       Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                    Határidő:         Értelem szerint


 

Melléklet a 30/2018. (XI. 28.) Közgyűlési határozathoz

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi munkaterve

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. február 6.

NAPIREND

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi  költségvetésének elfogadására

1.      Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

2.      HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Egyebek

Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2019. április 3.

NAPIREND

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

          HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

 1. Egyebek

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. szeptember 11.

NAPIREND

1.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I. féléves gazdálkodásáról

Előerjesztő:     Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előerjesztő:     Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

 

3.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

          HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

 

4.      Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

Előadó: Pelyhe Gábor

                                                 Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

 

5.      Egyebek

 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2018. november 27.

NAPIREND

6.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

7.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítására

Előerjesztő:     Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

8.      Javaslat a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatára

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

         HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

9.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

Előterjesztő:    Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

10.   Egyebek

 

Közmeghallgatás

 

31/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése megtárgyaltaa 2018. november 1-jén bekövetkezett tűzeset kapcsán keletkezett károk enyhítése céljából, Balog Erika és családja részére rendkívüli segély nyújtására vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy pénzbeli segély helyett más formában nyújtott segítség útján kívánja támogatni a nehéz körülmények között lévő családot.

 

                                    Felelős:            Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                          

                                    Határidő:         Értelem szerint

 

 

32/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy Kiss Zsuzsanna (adószám:8382672124) 3355 Kápolna, Petőfi út 19. szám alatti lakos részére a nemzetiségi önkormányzat, mint kedvezményezett 2018. február 05. napjától 2018. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó közfoglalkoztatási programja lezárásához a HE-02M/01/005982-1/2018 szám alatt létrejött Hatósági szerződés kapcsán szükséges záró beszámoló elkészítésére tekintettel készpénzben kifizetendő bruttó 30.000,- Ft összegű megbízási díj illeti meg, melynek tárgyában kötendő megállapodás aláírására a Közgyűlés elnökét felhatalmazza

 

                                                            Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                           Határidő:         Értelem szerint

 

 

33/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy 50.000.- Ft útiköltség kifizetését engedélyezi Berkes Elemérképviselő részérea közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló 2019. évi pályázat előkészítése és benyújtása során felmerült utazásai költségeinek megtérítése céljából, mely belföldi kiküldetési rendelvény alapján utólagosan kerül megtérítésre.

 

 

Felelős:            Berkes Elemér

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

                                                           Határidő:         Értelem szerint

 

 

34/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, a 22/2018. (X.2.) közgyűlési határozattal a nehéz sorsú roma gyerekek részére szervezendő „Mikulás Est” rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából elkülönített 500.000.-Ft összeget 600.000.Ft összegre növeli, melyből 300.000.-Ft előlegként Barkóczi Géza képviselő részére kifizethető. Az összeg teljes elszámolása utólagosan, számla ellenében történik. A fenti célra elkülönítendő összeg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2018. (II.6.) számú közgyűlési határozattal elfogadott 2018. évi költségvetésében a működési célú, dologi jellegű kiadások soron biztosított.

 

Felelős:            Barkóczi Géza

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagja

Határidő:         értelem szerint

 

 

35/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogy a Mátraderecskén 2018. december 29-én megrendezésre kerülő Foci gála sportrendezvény megrendezésével kapcsolatos étel- és italfogyasztás biztosítására, az étkezési költségek kiegyenlítésére 400.000.-Ft összeggel támogatja az esemény lebonyolítását. Az összeg számla ellenében utólagosan fizethető ki.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke

                                               Határidő:         azonnal

 

36/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogya Keresztény Egyesülettel „Drogmegelőzési nap” rendezvény, valamint az Együtt Szebb Jövőért Roma-Magyar Egyesülettel a „Dankó Pista verseny” támogatása tárgyában kötött támogatási megállapodásokban a támogatott szervezetek részére biztosított elszámolási/beszámolási határidőt meghosszabbítja azzal, hogy a felhatalmazza elnökét, hogy a megkötött megállapodásoknak a támogatásokkal való elszámolásáról szóló pontjában megadott határidőt – írásbeli megállapodás formájában - 2018. november 30. napjáról 2018. december 31. napjára módosítsa.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke

                                               Határidő:         azonnal

 

 

37/2018. (XI.28.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése arról döntött, hogyKözgyűlés elnöke, Danyi Sándor részére 50.000,-Ft összegű előleg kifizetését engedélyezi a nemzetiségi önkormányzat működése során felmerülő dologi kiadások gyorsabb finanszírozhatósága céljából, utólagos, 2018. december 31. napi elszámolás mellett.

 

Felelős:            Danyi Sándor

Heves Megyei roma Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke

                                               Határidő:         azonnal

 

38/2018. (XII.5.) közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése 2018. december 5. napján megtartott ülésén tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 

Napirendek:

 

1.      Sürgősségi indítvány Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi III. költségvetés módosítása

2.   Egyebek

 

 

                                    Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnök

                                    Határidő:        Értelem szerint

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

39/2018.(XII.05.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. és 34. §-a, alapján figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendeletben foglaltakra, valamintMagyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat II.

Módosítás II.

Módosított előirányzat III.

Bevételek

 

 

 

Adatok Ft-ban

Működési célú tám.áh.belülről

974 887

 

10 244 639

1 793 380

 

12 038 019

Egyéb működési támogatások

1 564 000

2 433 782

0

2 433 782

Egyéb működési bevételek

0

219 000

59 000

278 000

Költségvetési

maradvány

3 105 002

3 105 002

0

3 105 002

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

 

16 002 423

 

1 852 380

 

17 854 803

 

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

880 000

11 927 520

2 157 271

14 084 791

Munkaadókat terhelő járulék

456 066

1 593 414

123 831

1 717 245

Dologi kiadások

1 202 821

769 737

-43 740

725 997

Egyéb szolgáltatások/ üzemorvos

0

0

3 8000

3 800

Egyéb elvonások

0

222 970

0

222 970

Egyéb működési c.tám. áh. belülre

0

300 000

0

300 000

Egyéb műk.c.tám. áh. kívülre

0

100 000

500 000

600 000

Egyéb műk.c.tám. háztartások

0

0

200 000

200 000

Pénzmaradvány tartalék

3 105 002

1 088 782

-1 088 782

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

5 643 889

16 002 423

1 852 380

 

17 854 803

 

 

 

Felelős: Danyi Sándor

  Elnök

      Határidő: Értelem szerint

 

 

 
20
nov 2014
PDF
Nyomtatás
E-mail

Meghívó

 

 

Ezúton tájékoztatom, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat testülete

 

KÖZMEGHALLGATÁST TART.

 

 

A közmeghallgatás időpontja:        2018. november 28. 10.00 óra

 

A közmeghallgatás helye:                Heves Megyei Önkormányzat Telekessy terem

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. szám II. emelet

 

 

Részvételére számítunk.

 

 

 

                                                                                              Danyi Sándor

                                                                 Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

                                                                                                  Elnöke

 
08
2014
PDF
Nyomtatás
E-mail

1/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadására

3./ Tájékoztató az önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének teljesítéséről

4./ Egyebek

 

2/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2015. (II. 20.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés

módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2014.évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                                                                                                                                 Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított ei.I.

Módosítás

Módosított előirányzat II.

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

1 083

7104

402

7506

Munkaadókat terhelő járulék

146

967

 

967

Dologi kiadások

541

541

 

541

Pénzmaradvány tartalék

1 382

0

 

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 152

8612

402

9014

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú támogatásértékű bevételek

1 770

7230

402

7632

Pénzmaradvány igénybevétel

1 382

1382

 

1 382

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3        152

8612

402

9014

                                                                                                                                

Felelős: Danyi Sándor, Elnök  

3/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

3/2015.(II. 20.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2015.évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján, tekintettel a nemzetiségi célú előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló  428/2012. (XII.29.) kormányrendelet előírásaira figyelemmel az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

bevételi főösszegét     3 393 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét      3 393 ezer Ft-ban

            állapítja meg.

 1. A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2015. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.
 2. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

Működési célú kiadás

            Személyi jellegű kiadás          1 645 ezer Ft

            Járulék                                       213 ezer Ft

            Dologi jellegű kiadás                760 ezer Ft

Pénzmaradvány tartalék                       775 ezer Ft

 1. A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

Felelős: Danyi Sándor, Elnök

                                                                                              Határidő: 2015.december 31.

 

4/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság önkormányzati képviselők, valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének határidőben történő teljesítéséről szóló tájékoztatóját tudomásul vette.

 

5/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökét - 30 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős: Danyi Sándor

                                                                                              Határidő: értelem szerint

 

2./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős: Danyi Sándor

                                                                                              Határidő: értelem szerint

 

6/2015. (II.20.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Barkóczi Géza és Radics Zoltán urakat bírósági ülnöknek javasolja.

 

7/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására

 

3./ Javaslat az Egri Törvényszék, valamint az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására

 

4./ Egyebek

 

8/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

 

I.              A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 29-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014.évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

II.           A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014.12.31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványának összege 775 412 Ft melyből a közfoglalkoztatással összefüggésben a személyi jellegű juttatások fedezetésre 212 000 Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok fedezetére 27 000 Ft-ot, míg dologi jellegű kiadások fedezetére 536 412 eFt-ot szükséges átcsoportosítani.

 

Felelős: Danyi Sándor

Elnök

        Határidő: azonnal

 

9/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

9/2015.(IV. 29.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2015. évi költségvetés módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2015.évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                                                                                                                                 Adatok eFt

 

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat II.

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

1645

7696

9341

Munkaadókat terhelő járulék

213

1000

1213

Dologi kiadások

760

536

1296

Pénzmaradvány tartalék

775

-775

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3393

8457

11850

Bevételek

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

2618

8457

11075

Költségvetési maradvány

775

0

775

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3393

8457

11850

 
Felelős: Danyi Sándor Elnök
Határidő: Értelem szerint
 

10/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvényben foglaltak alapján az alábbi ülnökjelölteket az Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, illetve az Egri Törvényszék ülnökeinek megválasztja:

 

Egri Törvényszék (1 fő)

Barkóczi Géza                        3321 Egerbakta, Arany János u. 38.

 

Egri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (1 fő)

Radics Zoltán                         3259 Szentdomonkos, Hóstya u. 11.

 

2./A közgyűlés felkéri elnökét, hogy az ülnökválasztást követően vegye fel a kapcsolatot az Egri Törvényszék Elnökével a megválasztott ülnökök részére történő megbízólevél átadása végett.

 

                                   Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                   Határidő:        2015. április 30.

 

11/2015. (IV. 29.) Közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 29-i ülésén arról, döntött, hogy Petró Gábor részére visszamenőleges hatállyal 2015. január 01. napjától a munkába járás költségét Feldebrő-Eger viszonylatában támogatják. Az utazási költség számla és bérlet ellenében, utólagosan kerül megtérítésre.

 

12/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosítására

 

2./ Javaslat Munkahelyteremtő és közvetítő program elfogadására (Kiosztásos anyag)

 

3./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája kulcsfelvételének módosítására

 

4./ Javaslat hivatalos tájékoztatás kérésre a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájának technikai eszközeiről és a használat szabályozására

 

5./ Javaslat fogadó óra módosítására

 

6./Javaslat Együttműködési megállapodások felülvizsgálatára (Munkaügyi Központ, Rendőrség)

 

7./ Javaslat bérlet, utazási költség megállapítására

 

8./ Egyebek

 

13/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának XV. fejezet 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„XV.

A testületi ülés tanácskozási rendje

 

1. A testületi ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl. Az elnöki és az elnökhelyettesi tisztségek egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén a testületi ülést a Pénzügyi Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a mindenkori korelnök jogosult összehívni és levezetni.”

                                  

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

 

 

14/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Heves Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkahelyteremtő és közvetítő programjára vonatkozó előterjesztést és úgy döntött, hogy azt egy későbbi testületi ülésen fogják megtárgyalni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

15/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének 2014. december 9. napján hozott rendelkezésén túl a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3300 Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti iroda kulcsának felvételére az alábbi személyeknek biztosít kulcsfelvételi jogot:

 

 

Szőcsi Lajos               HMRNÖ elnökhelyettes

Barkóczi Géza            HMRNÖ képviselő

Berkes Elemér            HMRNÖ képviselő

Suha Jenő                   HMRNÖ képviselő

Botos László              HMRNÖ képviselő

Radics Zoltán             HMRNÖ képviselő

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

 

16/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodájának technikai eszközeiről és a használat szabályozásáról szóló hivatalos tájékoztatást tudomásul vette.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

17/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 3300 Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodában hétfőtől péntekig, a hét öt napján, minden nap 9,30 órától 14,30 óráig tart fogadó órát.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

18/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlés döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Munkaügyi Központ között korábban megkötött együttműködési megállapodások tekintetében, azok tartalmának megismerése után, egy későbbi testületi ülésen fognak döntést hozni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

 

19/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 11-i ülésén úgy döntött, hogy Radics Zoltán részére 2015. június hónapra a munkába járás költségét Szentdomonkos-Eger viszonylatában 100 %-ban megtéríti. Az utazási költség a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (3300 Eger Dobó tér 6/A) nevére és címére kiállított számla és a bérletszelvény ellenében, utólagosan kerülhet megtérítésre.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

 

20/2015. (VI. 11.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 11-i ülésén úgy döntött,  hogy 100.000 Ft készpénzt kíván felvenni a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlájáról a házipénztárba. A házipénztárból Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese jogosult  készpénzt felvenni maximum 100 ezer forint összeghatárig.

A házipénztárból felvett előleg szabad felhasználású, mellyel a készpénz  házipénztárból történő felvételének napjától számított 30 napon belül szükséges a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevére és címére kiállított bizonylatokkal elszámolni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökhelyettese

Határidő:        értelem szerint

 

21/2015. (VIII. 12.) képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjai közül Barkóczi Géza urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pont megtárgyalását fogadta el:

 

1.    Javaslat közfoglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtását megalapozó döntések meghozatalára

 

 

22/2015. (VIII. 12.) képviselő-testületi határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökhelyettesét - 15 fő álláskereső 8 órás, 2015. szeptember - október hónapokban megvalósuló - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

2./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökhelyettesét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkabérének számfejtéséhez, a munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

23/2015. (VIII. 31.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1.  Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat települési és térségi irodáinak, kirendeltségeinek megszervezésére, valamint a települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodás megkötésére.

 

2.  Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat települési és térségi irodáinak, kirendeltségeinek megszervezésére, valamint a települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó döntéshez szükséges pénzügyi fedezetről való döntésre 

 

 

24/2015. (VIII. 31.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén A nemzetiségek jogairól szóló törvény méltatlansággal kapcsolatos szabályok megtárgyalására vonatkozó javaslat 3. napirendi pontként történő napirendre vételét nem támogatta.

 

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

25/2015. (VIII. 31.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat települési és térségi irodáinak, kirendeltségeinek megszervezésére, valamint a települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal az alábbi, a módosító indítvánnyal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást köti meg:

 

EGYÜTTMÜKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

 

Amely létrejött egyrészről a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3300 Eger Dobó Tér 6/a. Képviselője Szőcsi Lajos Elnökhelyettes.

 

 

Másrészről: ................................................Roma Nemzetiségi Önkormányzat/ ……………………….……………………….Önkormányzat.

 

Képviselője: .........................................................../ címe:.............................................. .................................................................:

 

 Megállapodás tárgya:

 

1/. A felek megállapodnak abban hogy a ..........................................................Roma Nemzetiségi Önkormányzat/ .......................................................... Önkormányzat helyet biztosit a településén  8 órában hétfőtől péntekig azoknak a személyeknek akiket a  Heves Megyei  Roma Nemzetiségi Önkormányzat az aktuális közfoglalkoztatás keretein belül kihelyez.

 

2/. Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat vállalja hogy a helyi települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak/ …………………………………… Önkormányzatnak    lehetőségeihez mérten segíti a munkáját.

Felvilágosításokat nyújt különböző pályázati lehetőségekről. Felméréseket végez az adott településen élő roma lakosságot érintő ügyekben és a törvényes kereteken belül segítséget nyújt.

 

3/. a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat köteles az általa kirendelt személynek az íróeszközt valamint a munkaeszközeit biztosítani.

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Jogállása

 

4/. A.......................................................Roma Nemzetiségi Önkormányzat önálló gazdálkodó jogi személy ezért a két önkormányzat a törvényes működéséért saját maga felel.

 

A felek a jelen Megállapodást minden év január 31 napjával felülvizsgálják.

 

A jelen megállapodás 2015. ...................................: hó...................../ napjától hatályos.

 

A felek kijelentik, hogy a jelen megállapodás tartalmát meg ismerték és elolvasva a tartalmával egyet értve írják alá.

 

Kelt: ........................................2015............/.........

 

 

________________________                                 __________________________

Szőcsi Lajos elnökhelyettes                                                        Elnök   

 

                         

 

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

26/2015. (VIII. 31.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogy Barkóczi Géza,   Berkes Elemér,  Botos László, Radics Zoltán, Suha Jenő, Szőcsi Lajos részére képviselőnként 50 ezer forint összegű üzemanyag-költségtérítést biztosít, mely összeg kizárólag üzemanyag-költség elszámolására fordítható. Az üzemanyag-költségtérítést felvett képviselő köteles a felvett összeggel legkésőbb az előleg felvételét követő 30 napon belül útnyilvántartás alapján elszámolni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

27/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1. Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. év I. féléves gazdálkodásáról

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

3. Egyebek

 

28/2015. (IX. 10.) határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

28/2015.(IX. 10.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I. féléves beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése valamintMagyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

 

Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

3393

11850

9365

Kiadások

3393

11850

6743

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        2015.09.30.

 

29/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat célul tűzi ki a 2016. évre vonatkozóan 40-50 fő foglalkoztatását közfoglalkoztatás keretében, amennyiben az ehhez szükséges önerő, és egyéb szükséges forrás rendelkezésre áll, valamint annak elkülönítéséről a képviselő-testület külön döntést hoz. A közfoglalkoztatási pályázat benyújtását megelőzően szükséges külön képviselő-testületi döntést hozni a pályázatban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

 

                                                                                        

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        2016.02.15


 

30/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy 2015. II. félévében 100-150 fő munkavállaló közfoglalkoztatás keretében történő alkalmazását tűzi ki célul.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

31/2015. (IX. 10.) határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

31/2015.(IX. 10.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2015.évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                                   Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosítás

Módosított előirányzat II.

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

1645

9341

2574

11915

Munkaadókat terhelő járulék

213

1213

373

1586

Dologi kiadások

760

1296

-97

1199

Pénzmaradvány tartalék

775

0

0

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3393

11850

2850

14700

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú tám.áh.belülről

2618

11075

2850

13925

Költségvetési maradvány

775

775

0

775

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3393

11850

2850

14700

 

                                              

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

32/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat  2015. szeptember 10-i ülésén úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium által kiírt szociális tüzelőanyag-pályázaton részt kíván venni, továbbá felhatalmazta Berkes Elemér képviselőt a pályázat előkészítésére.

 

 

Felelős:          Berkes Elemér

Határidő:        Értelem szerint

 

33/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. szeptember 10-i ülésén úgy döntött, hogy a 26/2015. (VIII. 31.) számú Közgyűlési határozattal jóváhagyott, de fel nem használt 50 ezer forint útiköltség-előleg terhére 25 ezer forint Suha Jenő képviselő részére, rendezvény megszervezése céljából kerüljön kifizetésre, utólagos elszámolás mellett.

 

Felelős:          Suha Jenő

Határidő:        Értelem szerint

 

34/2015. (IX. 10.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. szeptember 10-i ülésén úgy döntött, hogy a 26/2015. (VIII. 31.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott,

de fel nem használt útiköltség-előleg terhére 25 ezer forint készpénzt Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese jogosult felvenni.

A felvett előleg szabad felhasználású, mellyel a készpénz  házipénztárból történő felvételének napjától számított 30 napon belül szükséges a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevére és címére kiállított bizonylatokkal elszámolni.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

35/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

 • 1. Javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat drogprevenciós rendezvények szervezésére, megtartására

 • 2. Javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat drogprevenciós rendezvények szervezésével, megtartásával kapcsolatos útiköltség biztosítására

 • 3. Javaslat Berkes Elemér képviselő elszámolásának ügyében döntés meghozatalára

 • 4. Javaslat közfoglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtását megalapozó döntések meghozatalára

 

36/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat drogprevenciós rendezvények szervezésére, megtartására vonatkozó javaslatot és úgy döntött, hogy a következőkben ismertetett helyszíneken kerül megtartásra a program: 2015. október 30. napján 17,00 órakor Kálban, 2015. november 20. napján 17,00 órakor Hevesen és 2015. november 25. napján 17,00 órakor pedig Pétervásárán. A drogprevenciós rendezvények szervezésére, megtartására vonatkozó javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság képviselőjével egyeztetésre került.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

 

37/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. október 21-i ülésén úgy döntött, hogy Szőcsi Lajos a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese havonta 50 ezer forint útiköltség-térítést jogosult felvenni, utólagos elszámolás mellett, mely összeg kizárólag üzemanyag költség elszámolására fordítható. Az üzemanyag-költségtérítéssel az elnökhelyettes legkésőbb az előleg felvételét követő 30 napon belül útnyilvántartás alapján elszámol.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

38/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. október 21-i ülésén úgy döntött, hogy Barkóczi Géza képviselő részére, az általa rendezvény megszervezésére megelőlegezett 21 ezer forint, melyet számlákkal igazolt, házipénztár útján kifizetésre kerüljön.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

39/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. október 21-i ülésén úgy döntött, hogy a 36/2015. (X. 21.) határozattal jóváhagyott drogprevenciós rendezvények szervezéséhez, megtartásához kapcsolódóan a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői részére 15 ezer forint/fő útiköltséget biztosít arra, hogy minden képviselő mind  a három helyszínen megrendezésre kerülő rendezvényen részt vegyen. Az útiköltség felvételére csak az a képviselő jogosult, aki az előzőleg felvett előleggel már elszámolt, ezért Berkes Elemér képviselő csak akkor veheti fel a 15 ezer forintos útiköltség-előleget a házipénztárból, amikor az 50 ezer forint összegű üzemanyag-költségtérítéssel elszámol.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

40/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy Berkes Elemért az általa 2015.09.03. napján felvett előleg visszafizetésére kötelezi 50.000 Ft összegben. Amennyiben az előleg 2015. október 29. napjáig nem kerül befizetésre a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számlájára, úgy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi Berkes Elemér ellen. A Heves Megyei Önkormányzat megelőlegezi a fizetési meghagyás díját, amit utólag Berkes Elemérnek kell viselnie.

 

Felelős:          Berkes Elemér, Heves Megyei Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Képviselő-testületének tagja

Határidő:        2015. október 29.

 

41/2015. (X. 21.) Képviselő-testületi határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökhelyettesét – 15 fő álláskereső, 8 órás, 2015. november 1- 2016. február 29-ig megvalósuló - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.


Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

2./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökhelyettesét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkabérének számfejtéséhez, a munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

42/2015. (XI.30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Barkóczi Gézát bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

1.     Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló határozat módosítására

2.    Beszámoló a Heves Megyei roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

3.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálatára

4.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság közötti megállapodás felülvizsgálatára

5.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi programtervének elfogadására

6.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadására

7.    Egyebek

 

43/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat:

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának XXII. fejezet 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„XXII.

A testület bizottságai

1.    A testület feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a) Pénzügyi Bizottság 3 fő

b)

c) Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 3 fő

d) Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság 3 fő

                                  

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

 

44/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat:

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése döntött arról, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 24/2014. (XI.24.) határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. melléklete az alábbiak szerint módosul:

 

 

„A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott

Szervezeti és Működési Szabályzatának

1. melléklete

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete

 

1.         Danyi Sándor                         Elnök

2.         Szőcsi Lajos                           Elnökhelyettes

3.         Barkóczi Géza                        Képviselő

4.         Berkes Elemér            Képviselő

5.         Suha Jenő                               Képviselő

6.         Botos László                          Képviselő

7.         Radics Zoltán                         Képviselő

 

Bizottságok

 

Pénzügyi Bizottság

 

Botos László   elnök

Radics Zoltántag

Suha József     tag

 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság

 

Barkóczi Géza elnök

Kökény Attila tag

Pusoma Tibor  tag

 

Szociális-, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság

 

Suha Jenő elnök

Baranyi Béla   tag

Nagy Andrásné tag”

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

 

 

 

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

45/2015.(XI. 30.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. I-III. negyedéves beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése valamintMagyarország 2015.évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedéves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

3393

14700

12662

Kiadások

3393

14700

10403

 

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

46/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Önkormányzat között 2012. évben megkötött együttműködési megállapodás felbontására irányuló módosító indítványt nem támogatja.

 

 

47/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján – mely szerint a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni – a Heves Megyei Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodást felülvizsgálta, mely felülvizsgálat eredményeként a korábban rögzített együttműködési megállapodás változatlan feltételekkel hatályban tartja azzal, hogy annak értelemszerű, az időközbeni jogszabályi változásokat tartalmazó módosításainak átvezetéséről - jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal - a Közgyűlés Elnökhelyettese gondoskodjon. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat hivatkozva a felülvizsgált megállapodás beiktatandó V. Egyéb rendelkezések 3./ pontjára is figyelemmel felhívja a Heves Megyei Önkormányzat Hivatalának figyelmét arra, hogy a megállapodás jövőbeli végrehajtása során a testületi ülések meghívói, valamint közmeghallgatás esetén annak közleménye kapcsán az azokra meghívottak személyét az Elnökkel/Elnökhelyettessel előzetesen egyeztesse, és azokat részükre is postázza.

 


Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

48/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság között 2014. évben megkötött együttműködési megállapodásban rögzítetteket felülvizsgálta és annak eredményeképpen változatlan formában, hatályában fenntartotta.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

49/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai ülésén úgy döntött, hogy az alábbi pontok szerint határozza meg a célkitűzéseit és a feladatait 2016. évre vonatkozóan:

 

1.    Fellép minden olyan tevékenység, rendelkezés ellen, amely miatt az általa képviselt népréteghez tartozó lakosságot hátrányos vagy jogellenes megkülönböztetés éri.

2.    Különböző akciókat és kezdeményezéseket szervez annak érdekében, hogy az által képviselt népréteghez tartozó állampolgárokat teljes értékű tagjaként ismerje el a társadalom

3.    Az általa képviselt népréteg jogtalan megkülönböztetése esetén jogorvoslatot kezdeményez.

4.    Szükséges esetben az állami szervekhez, a pártokhoz, valamint különböző társadalmi szervekhez javaslatokat terjeszt elő.

5.    A társadalom mobilitását követve fellép az élet- és munkakörülmények javítása érdekében.

6.    Érdekvédelmi eszközökkel törekszik a cigányság kultúrájának megőrzésére és ápolására, oktatási-nevelési struktúrák kialakítására.

7.    Érdekvédelmi munkájában együttműködik minden törvényesen működő cigány és nem cigány szervezettel, önkormányzattal, valamint céljainak megfelelően külföldi kapcsolatokat létesít.

8.    Törekszik az identitástudat megőrzésére és erősítésére.

9.    Támogatás nyújt szociálisan indokolt esetekben magánszemélyeknek, helyi szervezeteknek célkitűzéseihez és feladatai megvalósításához csatlakozó, illetve a vele együttműködő szervezeteknek, önkormányzatoknak.

10.    Támogatás nyújthat minden olyan programhoz, amely a Roma Nemzetiségi Önkormányzat céljainak megvalósítását elősegíti.

11.    Támogatás nyújthat minden olyan személynek, aki a cigányság integrálódását elősegíti és a programjában rögzített célkitűzéseinek megvalósítása érdekében feladatokat lát el.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

50/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban a munkahelyteremtést határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

51/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban a cigány kultúra megelevenítését, ápolását, és gyakorlását határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

52/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban kulturális napok, rendezvények szervezését, ideértve a roma és nem roma aktivisták vagy képviselők illetve roma írók, költők kitüntetését, gasztronómiai főzőversenyek szervezését, sport rendezvényeket, ki mit tud rendezvényeket valamint drog prevenciós rendezvényeket, más országokban élő roma nemzetiségek kultúrájának megismerését határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

53/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban fiatalok és időskorúak részére a társadalmi közéletbe való beilleszkedéshez oktatások és képzések szervezését határozza el. 

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

54/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban krízis helyzetekben az általa képviselt családnak saját költségvetéséből támogatás nyújtását határozza el, melyhez képviselői testületi határozat szükséges.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

55/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban mikulás ünnepségek, adományozási, és karitatív rendezvények szervezését, megvalósítását határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

56/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban gyerekeknek, felnőtteknek Roma Integrációs program szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

57/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban a munkaügyi szervezettel együttműködve Esélyteremtő Programok szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

58/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban hátrányos helyzetű iskolás, óvodás gyermekek tantárgyi felzárkóztatását határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

59/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban olyan oktatási rendszer kialakítását határozza el, amelyben a romák megismerik a saját kultúrájukat, hagyományos cigányzenei oktatásokkal, roma nyelvi oktatások szervezésével és megrendezésével.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

60/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban Ifjúsági táboroztatások szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

61/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban egységügyi programok szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül.

A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

62/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban sportnapok szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

63/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban Drogprevenciós rendezvények szervezését és sajátos módon való megrendezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

64/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban vegyes népkultúra megismerésére szóló rendezvény szervezését határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

65/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban tanfolyamok, oktatások szervezését határozza el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

66/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban más ország kisebbségi néprétegének megismerése érdekében kulturális eszmecserét határoz el.

Amennyiben a  program végrehajtása során a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről költség merülne fel, abban az esetben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

67/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2016. évre meghatározott célkitűzéseivel és feladataival összhangban Bibliai Oktatások szervezését határozza el. A program fontos minden olyan roma család életében, akik mély szegénységben élnek hisz más kiút nincs csak Isten.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

68/2015. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozat

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az SZMSZ V. fejezetében rögzítettek alapján a 2016. évre vonatkozó munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

Melléklet a 68/2015. (XI. 30.) Közgyűlési határozathoz

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi munkaterve

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. február 5.

 

NAPIREND

 

1.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadására

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

2.    Egyebek

- Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. április 8.

 

NAPIREND

1        Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

3.      Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Heves megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kisebbségi közügyek ellátását célzó, halmozottan hátrányos helyzetű roma álláskeresők érdekében

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

4.      Egyebek

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. szeptember 09.

 

NAPIREND

 

1.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. év I. féléves gazdálkodásáról

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

3.      Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

 

Előadó:           Pelyhe Gábor

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

 

4.      Egyebek

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2016. november 28.

 

NAPIREND

 

1.      Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.      Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

 

Előterjesztő:     Szőcsi Lajos Elnökhelyettes

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

 

69/2015. (XI. 30.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásábólaz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által  a nemzetiségi civil szervezetek 2016. évi költségvetési támogatására kiírt nyílt pályázaton részt kíván venni. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökhelyettesét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg és a pályázat előkészítésére és benyújtására vonatkozó dokumentumokat írja alá

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

A felhívás kódja: NEMZ-CISZ-16

 

70/2015. (XI. 30.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásábólaz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által  a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatására kiírt nyílt pályázaton részt kíván venni. A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökhelyettesét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg és a pályázat előkészítésére és benyújtására vonatkozó dokumentumokat írja alá

 

A felhívás kódja: NEMZ-KUL-16

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

71/2015. (XI. 30.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén úgy döntött, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásábólaz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósítására kiírt nyílt pályázaton részt kíván venni.

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökhelyettesét, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg és a pályázat előkészítésére és benyújtására vonatkozó dokumentumokat írja alá.

 

A felhívás kódja: NEMZ-TAB-16

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

72/2015. (XI. 30.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén úgy döntött, hogy az az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásábólaz Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által

 

-          nemzetiségi civil szervezetek2016. évi költségvetési támogatására kiírt,

(A felhívás kódja: NEMZ-CISZ-16)

-          a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatására kiírt,

(A felhívás kódja: NEMZ-KUL-16)

-          nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborokmegvalósítására kiírt,

(A felhívás kódja: NEMZ-TAB-16)

 

nyílt pályázatokon részt kíván venni. A fent három pályázat megírására a testület megbízza Juhász Emese (3211 Gyöngyösoroszi, Kossuth Lajos út 171., adószám: 67274651-1-30, nyilvántartási szám: 44619517) egyéni vállalkozót és vele megbízási szerződést köt.  A megbízás díja pályázatonként bruttó 20 ezer forint, amely számla ellenében, a teljesítést követően, átutalással kerül kifizetésre.

 

Felelős:          Szőcsi Lajos, a Heves Megyei Roma

Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Határidő:        Értelem szerint

 

 

 
08
2014
PDF
Nyomtatás
E-mail

 

1/2014. (II. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Szabó Jenő urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

1.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadására

2.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkatervének elfogadására

3.    Egyebek

 

 

2/2014. (II. 21.) Képviselő-testületi határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2/2014.(II. 21.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2014.évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján, tekintettel a nemzetiségi célú előirányzataiból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló  428/2012. (XII.29.) kormányrendelet előírásaira figyelemmel az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének

 

bevételi főösszegét     3 152 ezer Ft-ban

kiadási főösszegét      3 152 ezer Ft-ban

 

állapítja meg.

 

 1. A költségvetés bevételi főösszege a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat számára 2014. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás összegével, a pénzmaradvány összegével, valamint a hatósági szerződések alapján várhatóan realizált támogatás összegével egyezik meg.

 

 1. A költségvetés kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint határozza meg:

 

Működési célú kiadás

            Személyi jellegű kiadás          1 083 ezer Ft

            Járulék                                       146 ezer Ft

            Dologi jellegű kiadás                541 ezer Ft

Pénzmaradvány tartalék                    1 382 ezer Ft


 

 

 

 1. A Képviselő-testület felhatalmazza a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, hogy a költségvetésben előírt bevételt szedje be, a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.

 

Felelős: Danyi Sándor, Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Határidő: 2014. december 31.

 

 

3/2014. (II. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az SZMSZ VI. fejezetében rögzítettek alapján a 2014. évre vonatkozó munkatervét – a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának időpontjáig – a melléklet szerinti tartalommal elfogadta.

 

Felelős: Danyi Sándor Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Határidő: Értelem szerint

 

 

Melléklet a 3/2014. (II.21.) Képviselő-testületi határozathoz

 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi munkaterve

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2014. április 11.

 

NAPIREND

 

1.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.    Egyéb

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2014. szeptember 12.

 

NAPIREND

 

1.    Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. év I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

 

2.    Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

Előadó: Pelyhe Gábor, Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

                                        

 

3.    Egyéb

 

 

4/2014. (II. 21.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat döntött arról, hogy Szőcsi Lajos, Suha József, Barkóczi Sándor, Szabó Jenő, Suha Jenő és Czékmány Krisztina részére képviselőnként 50 ezer forint összegű üzemanyag-költségtérítést biztosít, mely összeg kizárólag üzemanyag-költség elszámolására fordítható. Az üzemanyag-költségtérítést felvett képviselő köteles a felvett összeggel legkésőbb az előleg felvételét követő 30 napon belül útnyilvántartás alapján elszámolni.

 

Felelős: Danyi Sándor, Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Határidő: Értelem szerint

 

 

5/2014. (III. 5.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Suha József urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

1.      Javaslat közfoglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtását megalapozó döntések meghozatalára

2.      Egyebek

 

6/2014. (III. 5.) Képviselő-testületi határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökét - 8 fő álláskereső, 8 órás, 2014. március és április hónapokban megvalósuló - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

 

Felelős: Danyi Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Határidő: értelem szerint

 

2./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkabérének számfejtéséhez, a munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

 

Felelős: Danyi Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Határidő: értelem szerint

 

7/2014. (III. 5.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kifejezi azon szándékát, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az istenmezejei lakástűzben megsemmisült családi ház károsultjait, illetve az öngyilkosságot elkövető fiatal családját a lehetőségeikhez mérten támogassák, melynek érdekében a képviselő-testület tagjai vállalják, hogy megkeresik a megyében lévő települési önkormányzatokat esetleges anyagi támogatás nyújtása céljából, továbbá a képviselő-testület tagjai ruhákkal, fürdőszobai berendezési tárgyakkal és egyéb eszközökkel segítik a nevezett családokat.

 

Felelős: Danyi Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Határidő: értelem szerint

 

8/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Szabó Jenő urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

1. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

2. Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására

3. Egyebek

 

9/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 15-i ülésén az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi költségvetésnek éves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013.12.31. napjával rendelkezésre álló pénzmaradványa, melynek összege 1 382 815 Ft a közfoglalkoztatással összefüggésben a személyi jellegű juttatások fedezetésre kerülhet felhasználásra.

 

Felelős: Danyi Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Határidő: azonnal

 

10/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

10/2014.(V. 15.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26 .§-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Kormány rendelet 26.§-a, valamintMagyarország 2014.évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

 

Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kiadások

 

 

 

Személyi juttatások

1 083

+3 242

4 325

Munkaadókat terhelő járulék

146

+ 584

730

Dologi kiadások

541

0

541

Pénzmaradvány tartalék

1 382

-1 382

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 152

+ 2 444

5 596

Bevételek

 

 

 

Működési célú támogatásértékű bevételek

1 770

+ 2 444

4 214

Pénzmaradvány igénybevétel

1 382

0

1 382

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3        152

+2 444

5 596

                                                                                                                          

 

Felelős: Danyi Sándor

Határidő: 2014.december 31.

 

11/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökét - 10 fő álláskereső - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős: Danyi Sándor

Határidő: értelem szerint

 

2./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak munkabérének számfejtéséhez, a munkabérek és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős: Danyi Sándor

Határidő: értelem szerint

 

12/2014. (X.02.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Suha Jenő urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

1.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására

2.    Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. év I. féléves gazdálkodásáról

3.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

4.    Egyéb

     -Ingó leltár felvétele

 

13/2014. (X.02.) Képviselő-testületi határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

13/2014.(X.02.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetés módosításáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. §-a, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet 26. §-a, valamintMagyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbi táblázat szerint módosítja:

                                                                                                                                 Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti Előirányzat

Módosított ei.

I.

 

Módosítás

Módosított előirányzat II.

Kiadások

 

 

 

 

Személyi juttatások

1 083

4325

2779

7104

Munkaadókat terhelő járulék

146

730

237

967

Dologi kiadások

541

541

 

541

Pénzmaradvány tartalék

1 382

0

 

0

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3 152

5596

3016

8612

Bevételek

 

 

 

 

Működési célú támogatásértékű bevételek

1 770

4214

3016

7230

Pénzmaradvány igénybevétel

1 382

1382

 

1 382

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

3        152

5596

3016

8612

 

Felelős: Danyi Sándor Elnök

Határidő: 2014.december 31.

 

14/2014. (X.02.) Képviselő-testületi határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

14/2014.(X.02.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. év I. féléves beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése valamintMagyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

1.      A képviselő-testület a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. féléves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

Adatok eFt

 

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

3 152

8 612

7 208

Kiadások

3 152

8 612

6 105

 

Felelős: Danyi Sándor Elnök

Határidő: 2014.szeptember 30.

 

15/2014. (X.02.) Képviselő-testületi határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, a 2015. évre vonatkozó költségvetési koncepciót elfogadja. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat célul tűzi ki 2015. évre vonatkozóan 10-15 fő foglalkoztatását közfoglalkoztatás keretében, amennyiben az ehhez szükséges önerő, és egyéb szükséges forrás rendelkezésre áll, valamint annak elkülönítéséről a képviselő-testület külön döntést hoz. A közfoglalkoztatási pályázat benyújtását megelőzően szükséges külön képviselő-testületi döntést hozni a pályázatban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően.

 

                                                                                      

Felelős: Danyi Sándor Elnök

Határidő: 2015.02.15

 

16/2014. (X. 27.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. október 27-i alakuló ülésén Radics Zoltán jegyzőkönyv-hitelesítő megválasztása mellett a napirendet elfogadta az alábbiak szerint:

 

NAPIREND

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének megválasztására

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének eskütétele

 

Előadó:  Berkes Elemér

              Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat korelnöke                     

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

 

2./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének megválasztására

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettesének eskütétele

 

Előadó:  Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

 

17/2014. (X. 27.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy Danyi Sándor az elnökválasztásban részt vehet.

 

18/2014. (X. 27.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy társadalmi megbízatású elnökévé Danyi Sándor urat választja meg.

 

19/2014. (X. 27.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy dönt, hogy Szőcsi Lajos az elnökhelyettes választásában részt vehet.

 

20/2014. (X. 27.) határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi önkormányzat úgy dönt, hogy a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat társadalmi megbízatású elnökhelyettesévé Szőcsi Lajos urat megválasztja.

 

 

21/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a mai ülésén tagjai közül Radics Zoltán urat bízta meg a jegyzőkönyv hitelesítésével, továbbá az alábbi napirendi pontok megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

 

1./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosítására

Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat állandó bizottságainak megválasztására

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bizottságai tagjainak eskütétele

 

2./ Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

                                              

3./ Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkatervének elfogadására

 

4./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

 

5./ Egyebek

 

22/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság és a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat között korábban megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára létrehozandó munkacsoportba Danyi Sándor, Botos László és Radics Zoltán képviselők vesznek részt.

 

Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                   Határidő:        Értelem szerint

 

23/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy nem fogadja el Berkes Elemér képviselő által előterjesztett módosító indítványt, miszerint az SzMSz XV. fejezet 8. pontja úgy kerüljön elfogadásra, hogy „A képviselő a napirendi pont tárgyalása során 1 napirendi ponthoz max. 3 alkalommal max. 5-5 perces időkeretben szólhat hozzá.”

 

24/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát.

 

 


 

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének

24/2014. (XI.24.) határozata a

Szervezeti és Működési Szabályzatról

 

A Heves Megyei Roma NemzetiségiÖnkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Nek. törvény) alapján szervezetét és működési rendjét Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint határozza meg:

 

I.

Általános rendelkezések

 

1.        A területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos megnevezése:

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: területi roma nemzetiségi önkormányzat)

 

2.                  Székhelye: Eger, Dobó tér. 6/a.

Postacíme: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.

 

3.                  A területi roma nemzetiségi önkormányzat adószáma: 15762348-2-10

 

4.                  A területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos pecsétje:

„Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat” feliratú körbélyegző.

 

5.                  A nemzetiségi önkormányzati jogok a nemzetiséghez tartozó választópolgárok közösségét illetik meg, akik ezeket a jogaikat törvényben meghatározott módon, választott képviselőik útján gyakorolják.

 

6.                  A területi roma nemzetiségi önkormányzat jogi személy. A területi roma nemzetiségi önkormányzat képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult, az elnökhelyettes akadályoztatása esetén az önkormányzat képviseletét a Pénzügyi Bizottság elnöke látja el.

 

7.                  A területi roma nemzetiségi önkormányzat hivatalos jelképe:

Heves megye címere, valamint a tradicionális cigánykerék. A megye címerének leírását és használata engedélyezésének rendjét a Heves Megyei Önkormányzat 7/1991.(X.22.) HMÖ rendelet tartalmazza. A területi önkormányzat kitüntetéseket és elismerő címeket külön önkormányzati határozatban alapíthat.

 

8.                  Az önkormányzat kitüntetéseiről és ezek odaítélésének feltételeiről és szabályairól, valamint az általa képviselt nemzetiség helyi ünnepeiről külön határozatot hoz.

 

9.                  A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozatait a Heves Megyei Önkormányzat honlapján (www.hevesmegye.hu) teszi közzé.

 

10.              A területi roma nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról és a működést segítő feladatok végrehajtásáról a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal gondoskodik a megyei önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.


 

II.

A területi önkormányzat céljai

 

A Heves megyében élő roma nemzetiség érdekeinek területi szintű képviselete, védelme, a magyarországi roma nemzetiség társadalmi integrációjának elősegítése identitástudatának ápolása mellett, a kulturális autonómiájának megőrzése és erősítése, hatékony politikai érdekképviseletének ellátása, valamint a magyarországi roma nemzetiség szociális helyzete javulásának elősegítése.

 

III.

A területi önkormányzat jogállása, feladata, hatásköre

 

1.                  A nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg, a nemzetiségi önkormányzatot az elnök képviseli. A területi nemzetiségi önkormányzat testülete a közgyűlés.

 

2.                  A területi roma nemzetiségi önkormányzatnak a Nek. törvény állapíthat meg kötelező feladat és hatáskört.

A területi nemzetiségi önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetiségi közügyekben - a törvény keretei között - önállóan vagy más szervekkel együttesen járhat el.

 

3.                  A területi nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan megalkotja költségvetését és ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat.

 

4.                  A területi roma nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörében dönt:

a) elnöke, elnökhelyettese megválasztásáról,

b) bizottság létrehozásáról,

c) bírósági ülnökök megválasztásáról,

d) költségvetéséről és zárszámadásáról, ellátja továbbá az ezzel kapcsolatos, az államháztartás működési rendjére vonatkozó jogszabályok szerinti adatszolgáltatási teendőket,

e) hatáskörébe tartozó kinevezésről, vezető megbízásról,

f) pályázat, állami támogatás iránti kérelem, igénylés benyújtásáról, támogatásról történő lemondásról,

g) olyan ügyben, amely törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat szerint át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

A tulajdonost megillető jogosultságokról a nemzetiségi önkormányzat testülete át nem ruházható hatáskörében minősített többséggel határoz.

 

5.                  A területi roma nemzetiségi önkormányzat kapcsolatot tart

a)                  a roma nemzetiség országos szervezeteivel,

b)                  a Heves megyében működő települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal,

c)                  a Heves Megyei Önkormányzattal, annak hivatalával,

d)                 más társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal.

 

6.                  A megyei önkormányzat és a területi roma nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás - a Nek. törvény rendelkezéseire is figyelemmel - tartalmazza

a)                  a területi roma nemzetiségi önkormányzat működésének személyi és tárgyi feltételeit,

b)                  a területi roma nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésének szabályait,

c)                  az önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi nyilvántartásba vétel és adószám igénylésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket,

d)                 a területi roma nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, teljesítésigazolási feladatokat,

e)                  a területi roma nemzetiségi önkormányzat működési feltételeit, valamint az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat,

f)                   a megyei önkormányzat képviseletét a területi roma nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein.

 

IV.

Az önkormányzat testülete

 

1.    A területi roma nemzetiségi önkormányzat feladatait a testület és a testület bizottságai, a testület tagjai közül választott elnök, elnökhelyettes látják el.

 

2.    A testület tagjainak száma: 7 fő.

 

3.    A képviselők és a Bizottsági tagok névsorát az SzMSz 1. melléklete tartalmazza.

 

4.    A megyei önkormányzat a területi roma nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás alapján, az abban rögzítettek szerint biztosítja a területi roma nemzetiségi önkormányzat testületi működésének személyi és tárgyi feltételeit, valamint gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

 

V.

A testület működése

A testület munkaterve

 

1.      A testület a tervezhető feladatok ütemezése érdekében éves munkatervet fogad el.

 

2.       A munkaterv összeállításához a testület elnöke javaslatot kér:

            a) a testület tagjaitól,

            b) a testület bizottságaitól,

            c) a főjegyzőtől.

 

3.      A munkaterv tartalmazza:

                                       a) a testületi ülések időpontját és napirendjét,

                                       b) a napirendi pontok előadóit,

                                       c) a napirendi pontot véleményező bizottság (ok) megjelölését,

                                       d) az előkészítésért felelős személy megnevezését,

                                       e) a bizottságoknak megtárgyalásra ajánlott témákat,

                                       f) a közmeghallgatás tárgyát és időpontját,

                                       g) egyéb szervezési jellegű feladatokat.

 

4.     A munkaterv előkészítéséről és testület elé terjesztéséről az elnök gondoskodik.

 

5.      A munkatervet a Heves Megyei Önkormányzat honlapja útján (www. hevesmegye.hu.) közzé kell tenni.


 

VI.

A testület ülései

 

1.      A testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

 

2.      A testület rendes és rendkívüli üléseit az elnök hívja össze.

 

VII.

A testület megalakulása

 

1.      A testület alakuló ülését a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnöke hívja össze.

 

2.      Az alakuló ülést – az elnök megválasztásáig – a korelnök vezeti.

 

3.      Az alakuló ülésen a területi roma nemzetiségi önkormányzat közgyűlése a tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt, az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ.

 

VIII.

Az elnök megválasztása

 

1.      A testület megalakulását követően nyílt szavazással megválasztja az elnököt.

 

2.      Az elnök személyére a testület bármely tagja javaslatot tehet.

 

3.      Az elnök megválasztása a testület zárt ülésén történik, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.

 

4.      A testület elnöke az lesz, aki a megválasztott képviselők, több mint a felének szavazatát megkapja.

 

IX.

Az elnökhelyettes megválasztása

 

1.      A testület megalakulását követően nyílt szavazással az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére elnökhelyettest választ.

 

2.      Az elnökhelyettes személyére a testület tagjainak sorából az elnök tesz javaslatot.

3.      Az elnökhelyettes megválasztása a testület zárt ülésén történik, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele.

 

4.      Az elnökhelyettes az lesz, aki a megválasztott képviselők, több mint a felének szavazatát megkapja.

 

5.      Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.


 

 

X.

Testületi ülések

 

1.      A testület szükség szerint, de évente legalább 4 rendes ülést tart, amely egy alkalommal, közmeghallgatással egészül ki.

 

2.      A testület a munkatervtől eltérő időpontban is összehívható (rendkívüli ülés).

 

3.      A testület hatáskörébe tartozó olyan halaszthatatlan ügyben, amelyben a késedelem jelentős kárral járna, a testületet kötelező haladéktalanul összehívni.

 

4.   A testület ülését össze kell hívni:

a) a nemzetiségi önkormányzati képviselők több, mint egynegyede,

b) a nemzetiségi önkormányzat bizottsága, vagy

c) a Heves Megyei Kormányhivatal kezdeményezésére, amennyiben az indítvány tartalmazza a testületi ülés összehívásának indokát, napirendjét, pontos időpontját és helyszínét.

 

5. Rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványt - a javasolt napirendi pont megjelölésével - a testület elnökénél kell írásban előterjeszteni.

 

6.      Az előterjesztés alapján a testületet nyolc napon belüli időpontra kell összehívni.

 

7.      A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés indokát és tervezett napirendjét.

 

XI.

A testületi ülés összehívása

 

1.      A testületi ülést a nemzetiségi önkormányzat elnöke írásbeli meghívóval hívja össze.

 

2.      A testületi ülés meghívóját a napirendi pontok írásos anyagaival együtt úgy kell kézbesíteni, hogy azt a testület tagjai és a meghívottak legalább 5 nappal az ülés előtt – a képviselő választása szerint elektronikus vagy postai úton - megkapják.

 

3.      A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyének és napjának, kezdési időpontjának, a napirendi pontoknak a megjelölését és az előterjesztők nevét is.

 

4.      A területi roma nemzetiségi önkormányzat testületi ülésére a jegyzőt vagy a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottját meg kell hívni. A jegyző, vagy a vele azonos képesítési előírásoknak megfelelő megbízottja köteles jelezni a testületi ülésen, ha jogszabálysértést észlel.

XII.

Az előterjesztések

 

1.      A testület az ülés napirendi pontjait írásban benyújtott előterjesztések alapján tárgyalja.

 

2.      A testület elé előterjesztést tehetnek:

a) az elnök és az elnökhelyettes,

b) a képviselők,

c) a testület bizottságai

d) a megyei önkormányzat jegyzője,

e) a testület által felkért szerv vezetője.

 

3.      A jelentősebb előterjesztések az Elnöknél írásban nyújthatók be, ezek köre: önálló indítványok, sürgősségi javaslatok és módosító javaslatok.

 

4.      Szóbeli előterjesztés kivételesen, az indokok megjelölésével tehető. Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni az ülés napján kiosztott írásos előterjesztést is.

 

5.   Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:

                              a) a tárgyat és a tényállást,

                              b) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját,

                              c) a döntési javaslat indokait, a döntés várható (gazdasági, társadalmi) hatásait,

                              d) a döntési (határozati) javaslatot, valamint,

                              e) szükség szerint a határidő és a felelős megjelölését.

 

6.   A testület ülésére – tagokon kívül – tanácskozási joggal meg kell hívni a Heves Megyei Közgyűlés nemzetiségi ügyekkel foglalkozó Bizottságának elnökét, a megyei főjegyzőt, vagy annak megbízottját, valamint akiknek a meghívását az elnök a napirendi pontok megtárgyalásához indokoltnak tartja.

 

7.   A választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a testület előterjesztésébe és ülésének a jegyzőkönyvébe.

 

8.      A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

9.      A hozzáférhetőségről az elnök gondoskodik.

 

XIII.

Az ülések nyilvánossága

 

1.      A testület ülései - az általános szabály szerint - nyilvánosak, a nyilvános ülésen bárki részt vehet, a nyilvános ülésen ily módon résztvevő hallgatóság az ülésterem kijelölt részén foglalhat helyet és az ülés rendjét nem zavarhatja.

 

2.      A testület zárt ülést tart a következő ügyekben:

a) összeférhetetlenségi,

b) méltatlansági,

c) kitüntetési ügy tárgyalásakor,

d) vagyonnyilatkozati eljárás és

e) fegyelmi büntetés kiszabása során.

 

3.       A testület zárt ülést tarthat az érintett kezdeményezése alapján

a)      választás,

b)      kinevezés,

c)      felmentés,

d)     vezetői megbízás, megbízás visszavonása,

e)      fegyelmi eljárás megindítása,

f)       állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor.


 

 

4.   A testület zárt ülést rendelhet el, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

 

5.   A testület zárt ülést tart, ha a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott eseteken túl törvény az ügyet érintően a nyilvánosságot kizárja.

 

XIV.

A rendes ülés napirendje

 

1.      A testületi ülés napirendjére az elnök az írásbeli meghívójában tesz javaslatot.

 

2.      A meghívó szerinti napirend kiegészítésére, halasztására, törlésére bármely képviselő javaslatot tehet.

 

3.      A napirendi pontok sorrendjét az alábbiak szerint célszerű meghatározni:

a) határozati javaslatok,

b) közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok,

c) tájékoztatók,

d) egyebek.

 

4.      Az ülés napirendjéről a testület vita nélkül dönt.

 

XV.

A testületi ülés tanácskozási rendje

 

1.      A testületi ülést az elnök vezeti. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl.

 

2.      A testületi ülést határozatképtelenség esetén is a meghirdetett időpontban kell kezdeni.

 

3.      Az ülést az ülés elnöke nyitja meg. Az elnök feladata a megjelent képviselők számbavétele és a testület határozatképességének megállapítása.

 

4.      Ha a testületi ülés nem határozatképes, az ülést 15 napon belül újra össze kell hívni.

 

5.      Az ülés tartama alatt az egyes napirendi pontok határozat hozatalánál ellenőrizni kell a képviselők számát és a határozatképességet.

 

6.      Az ülés elnöke gondoskodik a testületi ülés rendjének fenntartásáról.

 

7.      A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet. Az ügyrendi javaslatról a testület egyszerű többséggel, vita nélkül dönt.

 

8.   A képviselőnek a napirendhez való felszólalásra az elnök adja meg a szót, jelentkezésük sorrendjében. A képviselő a napirendi pont tárgyalása során 1 napirendi ponthoz max. 3 alkalommal max. 3-3 perces időkeretben szólhat hozzá. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja.

 

9.   A vita lezárását bármelyik képviselő javasolhatja, e kérdésben a testület felszólalás és vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel azonnal dönt.

 

10. A területi roma nemzetiségi önkormányzat tagja a testületi ülésen az elnöktől, elnökhelyettestől, a bizottság elnökétől megyei nemzetiségi önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az érintett az ülésen – vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban – köteles érdemi választ adni.

 

11.A területi roma nemzetiségi önkormányzat tagja kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetőleg kérésére a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben.

 

XVI.

Döntéshozatal szabályai

 

1.      A testület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettségét. A kizárásról az érintett képviselő kezdeményezésére vagy bármely képviselő javaslatára a testület dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

 

2.      A testület akkor határozatképes, ha az ülésen és az adott döntés meghozatalánál a nemzetiségi önkormányzati képviselők több, mint a fele jelen van.

 

3.      A javaslat elfogadásához

a)      egyszerű többséget igénylő döntés esetén a döntéshozatalnál jelenlévő,

b)      minősített többséget igénylő döntés esetén a megválasztott képviselők több, mint a felének igen szavazata szükséges.

 

4.   A testület - törvény vagy a szervezeti és működési szabályzat eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű szótöbbséggel hozza meg a döntését.

 

5.      Az elnök az előterjesztésben szereplő és a vita során elhangzott határozati javaslatokat egyenként szavaztatja meg úgy, hogy előbb a módosító és kiegészítő, majd az eredeti javaslatokat teszi fel szavazásra. Szavazni először az ,,igen”, majd a ,,nem” végül a tartózkodásra vonatkozó elnöki kérdésre adandó válaszként, kézfelemeléssel lehet. A szavazás eredményének megállapítása után az elnök – a döntés szó szerinti elmondásával - hirdeti ki a határozatot.

 

6.   A testület minősített többséggel dönt a Nek. törvény 92. § (4) bekezdésében, 98. § (1) bekezdésében, 113. §-ában, 114. § (2) bekezdésében és 125. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott ügyeken túl

a) szervezete és működése részletes szabályairól,

b) a nemzetiségi önkormányzat elnevezéséről, jelképeiről, az általa képviselt nemzetiség ünnepeiről,

c) költségvetésének elfogadásáról, módosításáról,

d) az éves munkaterv elfogadásáról,

e) gazdálkodó és más szervezet alapításáról, megszüntetéséről, átalakításáról, vagy az ezekben való részvételről,

f) önkormányzati társulás létrehozásáról vagy a társuláshoz való csatlakozásról,

g) feladat- és hatáskör átvételéről,

h) érdek-képviseleti szervvel, más szervezettel való együttműködési megállapodás megkötéséről,

i) bizottság létrehozásáról, bizottság tagjainak megválasztásáról,

j) az egyes napirendi pontok, vagy a teljes testületi ülés vonatkozásában szó szerinti jegyzőkönyv elkészítéséről,

k) olyan ügyekben, amely törvény szerint a nemzetiségi önkormányzat át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

 

XVII.

A testület döntései

 

1.      A testület döntései testületi határozatok. A testület határozatban foglal állást azokban az ügyekben, amelyekben a nemzetiségi önkormányzatot véleményezési, egyetértési, döntési jog illeti meg.

 

2.      A határozatokat naptári évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal és a határozathozatal dátumával (év, hónap, nap) kell ellátni.

 

XVIII.

A testületi ülés jegyzőkönyve

 

1.      A testület üléséről – a területi roma nemzetiségi önkormányzat működése során a nemzetiségi nyelv használatának általános lehetőségét nem érintve, a testület 19/2012. (XI.29.) számú határozata értelmében - magyar nyelven jegyzőkönyv készül, amely a Nek. törvény 95. § (2) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza:

a) a szóban előterjesztett határozati javaslatokat,

b) döntésenként az „igen”, a „nem”, szavazatok és a tartózkodások pontos számát,

c) a határozatok szó szerinti szövegét,

d) a képviselők kérésére írásos külön véleményüket a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

 

2.      A testület – bármely tagjának kezdeményezésére – minősített többségű határozatával elrendelheti az egyes napirendi pontokról, vagy a teljes ülésről szó szerinti jegyzőkönyv készítését. Szó szerinti jegyzőkönyv készítésére irányuló kezdeményezést az egész ülésre vonatkozóan a napirendi pontok elfogadását követően, egy adott napirend vonatkozásában az adott napirend megnyitásakor lehet kezdeményezni.

 

3.      A jegyzőkönyv elkészítéséről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök és a testület által a képviselők közül kijelölt jegyzőkönyv-hitelesítő írja alá.

 

4.      Az elnök a jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül megküldi a megyei kormányhivatalnak, valamint a megyei főjegyzőnek.

A jegyzőkönyv részét képezi az ülésre szóló meghívó, a közmeghallgatásról szóló közlemény és az előterjesztések.

 

5.      A területi roma nemzetiségi önkormányzat közgyűlése üléseire készült előterjesztések és jegyzőkönyvek – a zárt ülésre készült előterjesztések és jegyzőkönyvek kivételével – megtekinthetők a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Osztályán (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. földszint) hivatali időben. A területi roma nemzetiségi önkormányzat közgyűlésének határozatai a www.hevesmegye.hu oldalon megtekinthetők.

 


 

XIX.

A testület tagjai

A képviselők jogállása

 

1.      A képviselők jogait és kötelezettségeit a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és Magyarország Alaptörvénye határozza meg.

 

2.      A területi roma nemzetiségi önkormányzat testületének tagja a nemzetiségi ügyekben az adott nemzetiség érdekeit képviseli.

 

3.      A területi roma nemzetiségi önkormányzat tagjainak jogai, kötelességei azonosak.

 

XX.

A képviselő jogai

 

1.      A területi roma nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszűnésével szűnnek meg.

 

2.       A képviselő a Nek. törvényben – különösen, de nem kizárólagosan a 101. §-ban – rögzítetteken túl

a) részt vesz a testület döntéseinek előkészítésében, a döntésben és a végrehajtás megszervezésében,

b) az elnöknek bejelenti, ha a testület vagy annak bizottsága ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízásának teljesítésében akadályoztatva van,

c) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén.

 

XXI.

A képviselő kötelezettsége

 

1.   A képviselő köteles:

a) részt venni a testület munkájában,

b) felkérés alapján segíteni a testületi ülések előkészítését,

c) bejelenteni az elnöknek, ha a testület vagy a bizottság ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van

d) megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt venni a megyei kormányhivatal által szervezett ingyenes képzésen,

e) a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a Nek. törvény 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát,

f) a megválasztásától számított harminc napon belül kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba (a továbbiakban: adatbázis). A nemzetiségi önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a közgyűlésnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a közgyűlést és a megyei kormányhivatalt.

 

XXII.

A testület bizottságai

 

1.      A testület feladatainak hatékonyabb és eredményesebb ellátása érdekében az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a) Pénzügyi Bizottság 3 fő

b) Vállalkozás-fejlesztési és Pályázatkezelő Bizottság 3 fő

c) Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság 3 fő

d) Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság 3 fő

 

2.     A képviselő testület meghatározott feladatok ellátására eseti bizottságot hozhat létre az állandó bizottságokra vonatkozó szabályok szerint

 

3.     A háromfős bizottság legalább egy tagja a nemzetiségi önkormányzat tagja. A nemzetiségi önkormányzat elnöke nem lehet a bizottság elnöke és a bizottság tagja sem.

 

4.     A bizottság tagjainak megbízatása a bizottság létrehozásának idejére szól.

 

5.     A bizottság a feladatkörében előkészíti a testület döntését. A roma nemzetiségi önkormányzat testülete által ráruházott hatáskörben döntést hoz, e jogkörében hozott döntéseit a nemzetiségi önkormányzat közgyűlése felülvizsgálhatja.

 

6.     A Pénzügyi Bizottság ellátja a képviselők mandátum vizsgálatával, összeférhetetlenségi eljárásával és vagyonnyilatkozataik vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.

 

7.     A bizottságot a nemzetiségi önkormányzat elnökének vagy bármely bizottsági tag indítványára össze kell hívni.

 

8. A bizottság szükség szerint tart ülést, valamint az elvégzett vizsgálat alapján jelentést készít a Testületnek.

 

9.     A bizottság a testület szerveitől, tisztségviselőitől információt, jelentést, felvilágosítást, beszámolót kérhet, az irataiba betekinthet. Szükség esetén a testület összehívását kezdeményezi.

 

10.  A bizottság működésére, határozatképességére, döntéshozatalára a nemzetiségi önkormányzati testület működésének, döntéshozatalának szabályait kell megfelelően alkalmazni.

 

11.  A nemzetiségi önkormányzat elnöke felfüggesztheti a bizottság döntését, ha az ellentétes a nemzetiségi önkormányzat testületének határozatával, vagy sérti a nemzetiségi önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a nemzetiségi önkormányzat testülete a soron következő ülésen határoz.

 

XXIII.

Az elnök

 

1.      A testület tagjai közül társadalmi megbízatású elnököt választ.

 

2.      Az elnök tanácskozási joggal részt vehet a megyei önkormányzat közgyűlésének ülésén.

 

3.      Az elnöknek a testület működésével összefüggő feladatai különösen:

a) képviseli a nemzetiségi önkormányzatot,

b) segíti a képviselők munkáját,

c) összehívja és vezeti a testület üléseit,

     d) gondoskodik a testületi ülésről készült jegyzőkönyv elkészítéséről, az önkormányzati határozatokat, valamint a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítővel együtt aláírja,

     e) kapcsolatot tart a megyei közgyűlés elnökével, főjegyzőjével, bizottságok elnökeivel, erre nézve meghatározható rendszeres egyeztető megbeszéléseket kezdeményez,

     f) szervezi az önkormányzat munkáját, gondoskodik az ehhez szükséges tárgyi, személyi feltételekről, gondoskodik a megyei önkormányzattal való jó együttműködésről, az államigazgatási szervekkel és a civil szerveződésekkel való kapcsolattartásról,

     g) dönt a rá átruházott hatáskörbe tartozó kérdésekben,

     h) előterjeszti az önkormányzat költségvetési tervét, zárszámadását,

     i) felügyeli a szakmai bizottságok munkáját,

     j) rendelkezik a nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számlája felett,

     k) dönt a két testületi ülés közötti időszakban felmerülő fontos és halaszthatatlan politikai és gazdasági kérdésekben, egyben tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a testület felé.

 

4.      Az elnöknek a bizottság/ok/ működésével összefüggő jogkörei különösen:

a) kötelező jelleggel indítványozhatja a bizottság összehívását,

b) felfüggesztheti a bizottság döntését, ha az ellentétes a nemzetiségi önkormányzat testületének határozatával, vagy sérti a nemzetiségi önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a nemzetiségi önkormányzat testülete a soron következő ülésen határoz.

 

XXIV.

Elnökhelyettes

 

1.      A testület az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású elnökhelyettest választ. Az elnök akadályoztatása esetén – figyelemmel az I. 6. pontban foglaltakra is - az elnökhelyettes ellátja az elnök feladatait, illetve rendelkezik annak jogosítványaival.

 

2.      Az elnökhelyettes kapcsolatot tart a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, valamint előkészíti és felügyeli a területi roma nemzetiségi önkormányzat szakmai programjainak végrehajtását.

 

3.      Az elnökhelyettes tájékoztatási kötelezettséggel tartozik az elnöknek, illetve a testületnek, koordinálja a területi roma nemzetiségi önkormányzat bizottságainak munkáját.

 

XXV.

Az önkormányzat költségvetése, vagyona, gazdálkodása

 

1.        A testület saját hatáskörében határozza meg:

a) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben szabályozottak szerint, a Heves Megyei Önkormányzat vagyonán belül részére elkülönített vagyon használatát,

b) költségvetését, zárszámadását.

 

2.       A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az éves költségvetési törvény határozza meg.

 

3.      A testület évente köteles költségvetését megállapítani. A költségvetés tervezetének elkészítéséről, és a tervezetnek a testület elé terjesztéséről az elnök gondoskodik.

 

4.    Az önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a szabályszerűségéért az elnök felel.

 

5.    A területi roma nemzetiségi önkormányzat a költségvetése elkészítésének és elfogadásának rendjét, a beszámolási kötelezettséget, a költségvetési gazdálkodás részletszabályait, a kötelezettségvállalást, az ellenjegyzést, a teljesítésigazolást, az érvényesítést, utalványozást és a gazdálkodását érintő részletszabályokat a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött Együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint végzi.

 

6.      A területi roma nemzetiségi önkormányzatot megillető tulajdonosi jogok gyakorlása kizárólag a testületi ülés hatáskörébe tartozik.

 

7.      A területi roma nemzetiségi önkormányzat a gazdálkodásával és a pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmat önálló költségvetési számlán bonyolít le.

 

8.      A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra.

 

9.      A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője, ennek hiányában a Főjegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.

 

10.  A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és teljesítést igazoló személlyel.

 

11.  A területi roma nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges irodahelyiséget a Heves Megyei Önkormányzat biztosítja a Nek. törvény alapján megkötött Együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint.

 

XXVI.

Hatálybalépés

 

1.   Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása napján lép hatályba.

 

2.   Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3/2012. (II.17.) számú határozatával elfogadott szabályzat hatályát veszti.

 

 

Danyi Sándor

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Elnöke

                                                                                 

 

 

 

 

 

Záradék:

A szabályzatot a testület a 24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadta.


A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

24/2014. (XI.24.) számú határozatával elfogadott

Szervezeti és Működési Szabályzatának

1. melléklete

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete

 

1.         Danyi Sándor                         Elnök

2.         Szőcsi Lajos                           Elnökhelyettes

3.         Barkóczi Géza                        Képviselő

4.         Berkes Elemér            Képviselő

5.         Suha Jenő                               Képviselő

6.         Botos László                          Képviselő

7.         Radics Zoltán                         Képviselő

 

 

 

Bizottságok

 

Pénzügyi Bizottság

 

……….                      Elnök

………..                     Tag

…………..                 Tag

 

 

Vállalkozás-fejlesztési és Pályázatkezelő Bizottság

 

……………               Elnök

………..                     Tag

………………           Tag

 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság

 

……………               Elnök

………..                     Tag

………………           Tag

 

Szociális-, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság

 

……………               Elnök

………..                     Tag

………………           Tag

 

                                  

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


25/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy döntött, hogy jelen napirend kapcsán a személyi kérdéseket eldöntő szavazásban az érintett képviselők részt vehetnek.

 

26/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a bizottságok tagi összetételére vonatkozó javaslatot elfogadta és az alábbi bizottságokat választotta meg:

 

Pénzügyi Bizottság:

Botos László elnök

Radics Zoltán tag

Suha József tag

 

Vállalkozás-fejlesztési és Pályázatkezelő Bizottság:

Berkes Elemér elnök

Szabó Sándor tag

Botos László tag

 

Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság:

Barkóczi Géza elnök

Kökény Attila tag

Pusoma Tibor tag

 

Szociális, Egészségügyi és Lakhatási Bizottság:

Suha Jenő elnök

Baranyi Béla tag

Nagy Andrásné tag

 

27/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

27/2014. (XI.24.) határozata

a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. év I-III. negyedéves

beszámolójáról

 

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján az alábbi határozatot hozza.

 

 1. A közgyűlés a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I-III. negyedéves beszámolóját a következő adatokkal fogadja el:

Adatok eFt

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Bevételek

3 152

8 612

8 260

Kiadások

3 152

8 612

7 497

 

Felelős:           Danyi Sándor

     Elnök

Határidő:        2014.11.30.

 

 

 

28/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az SZMSZ V. fejezetében rögzítettek alapján a 2015. évre vonatkozó munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadta.

 

                                   Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                   Határidő:        Értelem szerint

 

 

Melléklet a 28/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozathoz

 

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkaterve

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2015. február 5.

NAPIREND

1.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadására

                                               Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

2.    Javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

3.    Egyebek

-          Tájékoztató a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

-          Programtervezet elfogadása

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2015. április 8.

NAPIREND

1.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

                                               Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

2.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítására

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

3.    Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Heves megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kisebbségi közügyek ellátását célzó, halmozottan hátrányos helyzetű roma álláskeresők érdekében

Előterjesztő: Danyi Sándor Elnök

HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

4.    Egyebek

 

 

 

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 10.

NAPIREND

1.    Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. év I. féléves gazdálkodásáról

                                               Előadó: Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

2.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának elfogadására

Előadó: Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

 

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

3.    Heves Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatója

Előadó: Pelyhe Gábor

                                               Heves Megyei Rendőr-főkapitányság

4.    Egyebek

 

TESTÜLETI ÜLÉS IDŐPONTJA: 2015. november 5.

NAPIREND

1.    Beszámoló a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

                                               Előadó: Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

2.    Javaslat a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évre vonatkozó munkatervének elfogadására

Előadó: Danyi Sándor Elnök

                                               HATÁROZAT - MINŐSÍTETT TÖBBSÉG (4 szavazat)

Az előterjesztést megtárgyalja a Pénzügyi Bizottság.

3.    Egyebek

 

Közmeghallgatás

 

 

29/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a Heves Megyei Önkormányzattal megkötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és úgy határozott, hogy a megállapodás módosítását fogja kezdeményezni a Heves Megyei Önkormányzatnál. Ennek érdekében a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy a módosítás tárgyában tárgyalást kezdeményezzen a Heves Megyei Közgyűlés Elnökével.

Felelős:           Danyi Sándor

                                                           Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                   Határidő:        Értelem szerint

 

 

 

 

 

30/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

1./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökét - 7 fő álláskereső, 8 órás, 2014. december 1. napjától 2015. február 28. napjáig megvalósuló - közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásra irányuló pályázat benyújtására és az ahhoz szükséges dokumentumok, szerződések aláírására, amennyiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó pályázat elbírálása során az Önkormányzat 100 %-os támogatottságot nyer el.

 

Felelős: Danyi Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                                       Határidő: értelem szerint

 

2./A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza Elnökét, hogy a - 100 %-os támogatottságú - közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkabérének számfejtéséhez, a munkabér és a hozzá kapcsolódó járulékok utalásához szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős: Danyi Sándor, a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                                                                       Határidő: értelem szerint

 

31/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat munka és pályaorientációs rendszerek, munkaerő közvetítő hálózat kialakítását határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

32/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat „Roma ki, mit tud” rendezvény megszervezését határozza el.

A rendezvény megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

33/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a „Terno Romano Drom Heves megyében” elnevezésű konferencia megszervezését határozza el.

A konferencia megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

34/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat roma közösségi házak kialakítását határozza el. A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

35/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a hátrányos helyzetű településeken  mobil szűrések indítását határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

36/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a roma vállalkozók munkához segítését határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

37/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a szegény gyerekek táboroztatásának megszervezését határozza el Heves megyében.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

38/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a „Roma Holokauszt megemlékezés” megszervezését határozza el.

A rendezvény megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

39/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat „Cigányokért díj” alapítását határozza el.

A díj alapítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

40/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Heves Megyei Roma Főzőverseny megszervezését határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

41/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat drog megelőző programok indítását határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

42/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a megye és országhatáron átnyúló kapcsolatok kiépítését határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

43/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat sportrendezvények szervezését határozza el.

A rendezvények megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

44/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat „Táncos lábak a roma kultúráért” elnevezésű program szervezését határozza el.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

45/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat tanfolyamok, előadások és információszolgáltatás megszervezését határozza el olyan nevelők, pedagógusok részére, akik roma gyerekekkel foglalkoznak.

A program megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

46/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megyei roma rádió működésének megszervezését határozza el.

A roma rádió működésének megszervezésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

47/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat megyei roma újság létrehozásának megszervezését határozza el.

A roma újság létrehozásának megszervezésére abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

48/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat „Heves Megyei Roma Kerekasztal” összehívását határozza el.

A kerekasztal összehívására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

49/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat „Mindenki Mikulása” elnevezésű rendezvény megszervezését határozza el.

A rendezvény megvalósítására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

50/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Megyei Foglalkoztatási Szociális Szövetkezet létrehozását határozza el.

A szövetkezet létrehozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

51/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Adács Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

52/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Apc Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

53/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Bélapátfalva Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

54/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Besenyőtelek Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

55/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Bodony Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

56/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Boldog Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

57/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Bükkszenterzsébet Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

58/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Bükkszentmárton Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

59/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Csány Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

60/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Demjén Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

61/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Domoszló Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

62/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Dormánd Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

63/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Ecséd Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

64/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Eger Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

 

 

 

 

65/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Egerbakta Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

66/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Egercsehi Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

67/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Egerszalók Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

68/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Erdőkövesd Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

69/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Erdőtelek Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

70/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Erk Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

71/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Feldebrő Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

72/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Felsőtárkány Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

73/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Füzesabony Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

74/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Gyöngyös Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

75/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Gyöngyösoroszi Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

76/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Gyöngyöspata Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

77/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Halmajugra Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

78/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Hatvan Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

79/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Heves Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

80/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Hevesaranyos Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

81/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Istenmezeje Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

82/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Ivád Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

83/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Kál Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

84/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Kápolna Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

85/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Karácsond Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

86/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Kerecsend Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

87/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Kisköre Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

88/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Kisnána Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

89/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Kompolt Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

 

 

 

 

90/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Kömlő Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

91/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Lőrinci Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

92/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Ludas Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

93/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Mátraderecske Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

 

 

 

94/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Mezőszemere Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

95/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Mezőtárkány Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

96/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Nagyfüged Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

97/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Parád Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

98/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Pétervására Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

99/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Poroszló Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

100/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Recsk Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

101/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Sarud Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

102/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Sirok Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

103/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Szajla Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

104/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Szentdomonkos Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

105/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Szúcs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

106/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Szűcsi Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

107/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Tarnabod Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

108/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Tarnalelesz Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

109/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Tarnaörs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

110/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Tarnazsadány Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

111/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Terpes Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

112/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Tiszanána Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

113/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Tófalu Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

114/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Váraszó Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

 

115/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Vécs Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

116/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Verpelét Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

117/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Aldebrő Települési Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

118/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Eger Települési Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

 

 

 

119/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Eger Települési Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

120/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Eger Települési Görög Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

121/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Gyöngyös Települési Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

122/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Kápolna Települési Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

 

 

 

123/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Kerecsend Települési Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

124/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Kisnána Települési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

125/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Kompolt Települési Német Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

126/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el Mátraszentimre Települési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal.

Anyagi kötelezettségvállalás esetén a megállapodás megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésében a megvalósításhoz szükséges forrás biztosításra kerül. A szükséges forrás biztosítható külső támogatók bevonásával, pályázaton elnyert forrás, illetve egyéb saját bevétel felhasználásával.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

 

 

 

 

127/2014. (XI. 24.) Közgyűlési határozat

A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat – anyagi kötelezettségvállalást nem tartalmazó - együttműködési megállapodás megkötését határozza el a Heves Megyei Rendőr-főkapitánysággal.

                        Felelős:           Danyi Sándor

                                               Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

                        Határidő:        értelem szerint

 

 

 
<< Első < Előző 1 2 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 2

Elérhetőségek

Cím: H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.

Telefon: + 36 36 521 310

Email: kabinet@hevesmegye.hu

Fax: + 36 36 411 106

Europe Direct: +36 36 521 480

GPS: 47.900766 / 20.378265

 

A Heves Megyei Önkormányzat hivatalos
honlapjával kapcsolatos általános
adatvédelmi tájékoztatót innen töltheti le.

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

FacebookYoutube

Településeink

Településeink

Eseménynaptár

Hírlevél feliratkozás

Név:*
E-mail cím:*