Heves Megye Önkormányzatának

8/2007.(IV.27.) HMÖ rendelete

a Megyei Önkormányzat és intézményei

2006. évi gazdálkodásáról

 

 

 

Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

 

1. §

 

(1) A Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját az

 alábbiaknak megfelelően elfogadja:

 

-         Egyszerűsített mérleget 24.312.005 ezer Ft főösszeggel az 1. sz. melléklet szerint,

-         Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 18.365.453 ezer Ft kiadási és 18.978.187 ezer Ft bevételi főösszeggel a 2. sz. melléklet szerint,

-         Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást -15.481 ezer Ft módosí-tott pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint.

 

(2) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének

      végrehajtásáról készült beszámolót a 4. sz. melléklet alapján az alábbi fő-

      összegek szerint hagyja jóvá:

 

                         2006. évi tényleges bevétel           18.978.187 ezer Ft

                         2006. évi tényleges kiadás            18.365.453 ezer Ft

 

(3) A bevételek intézményenkénti részletezését az 5. sz. melléklet, további rész-

     letezését a 11., 12. és 22. sz. melléklet (intézményi támogatások, átvett pénz-

     eszközök, közvetett támogatások) tartalmazza.

 

(4) A kiadások intézményenkénti részletezését a 6. sz., további részletezését a

      7-10.; és a 13. és 14. sz. melléklet (beruházások, felújítások, EU-s támoga-

      tással megvalósuló programok, átruházott hatáskörben nyújtott támogatások,

      Gárdonyi Géza Színház és Múzeumi Szervezet részletező kimutatása) tartal-

      mazza.

 

(5) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi létszámadatait

     a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

2

 

(6) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi pénzmaradvány

     elszámolását -15.481 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá

     intézményenként részletezve a 16. sz. melléklet szerint.

 

(7) A pénzmaradvány felhasználását intézményenként a 17. sz. melléklet szerint

      engedélyezi 436.271 ezer Ft összegben.

 

(8) A normatív állami támogatás elszámolását a 18. sz. melléklet tartalmazza.

     Az önkormányzatnak járó kiegészítés 22.674 ezer Ft.

 

(9) A Heves Megyei Önkormányzat 2006. december 31-i hitelállományát a

     19. sz. melléklet tartalmazza.

 

(10) A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 20. sz.

       melléklet vagyonmérlege és a 21. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint

       elfogadja.

 

 

2. §

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

Eger, 2007. április 3.

 

 

 

 

 

         Sós Tamás                                                                 Dr. Benkár József

Megyei Közgyűlés Elnöke                                             Heves Megye Főjegyzője

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK