Heves Megye Önkormányzatának

6/2006.(IV.28.) HMÖ rendelete

a Megyei Önkormányzat és intézményei

2005. évi gazdálkodásáról

 

Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

 

1. §

 

(1) A Heves Megyei Önkormányzat 2005. évi egyszerűsített beszámolóját az

 alábbiaknak megfelelően elfogadja:

 

-         Egyszerűsített mérleget 24.221.421 ezer Ft főösszeggel az 1. sz. melléklet szerint,

-         Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 19.128.485 ezer Ft kiadási és 19.274.986 ezer Ft bevételi főösszeggel a 2. sz. melléklet szerint,

-         Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 89.711 ezer Ft módosí-tott pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint.

 

(2) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetésének

      végrehajtásáról készült beszámolót a 4. sz. melléklet alapján az alábbi fő-

      összegek szerint hagyja jóvá:

 

                         2005. évi tényleges bevétel                 19.274.986 ezer Ft

                         2005. évi tényleges kiadás                  19.128.485 ezer Ft

 

(3) A bevételek intézményenkénti részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

(4) A kiadások intézményenkénti részletezését a 6. sz., további részletezését a

      7-13. sz. melléklet tartalmazza.

 

(5) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2005. évi létszámadatait

     a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(6) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2005. évi pénzmaradvány

     elszámolását 89.711 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá

     intézményenként részletezve a 15. sz. melléklet szerint.

 

(7) A pénzmaradvány felhasználását intézményenként a 16. sz. melléklet szerint

      engedélyezi 474.204 ezer Ft összegben.

 

(8) A normatív állami támogatás elszámolását a 17. sz. melléklet tartalmazza.

     Az önkormányzatnak járó kiegészítés 24.575 ezer Ft.

 

(9) A Heves Megyei Önkormányzat 2005. december 31-i hitelállományát a

     18. sz. melléklet tartalmazza.

 

 

 

(10) A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 19. sz.

       melléklet vagyonmérlege és a 20. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint

       elfogadja.

 

2. §

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

            Sós Tamás sk.                                                        Dr. Benkár József sk.

Megyei Közgyűlés Elnöke                                             Heves Megye Főjegyzője