Heves Megye Önkormányzatának

11/2005.(IV.29.) HMÖ rendelete

a Megyei Önkormányzat és intézményei 2004. évi gazdálkodásáról

 

Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

 

1. §

 

(1) A Heves Megyei Önkormányzat 2004. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

- Egyszerűsített mérleget 23.201.777 ezer Ft főösszeggel az 1. sz. melléklet szerint,

- Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 18.592.520 ezer Ft kiadási és 18.790.715 ezer Ft bevételi főösszeggel a 2. sz. melléklet szerint,

- Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 137.975 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint.

 

(2) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót a 4. sz. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

 

                         2004. évi tényleges bevétel                      18.790.715 ezer Ft

                         2004. évi tényleges kiadás                       18.592.520 ezer Ft

 

(3) A bevételek intézményenkénti részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

(4) A kiadások intézményenkénti részletezését a 6. sz., további részletezését a

      7-13. sz. melléklet tartalmazza.

 

(5) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2004. évi pénzmaradvány

     elszámolását 137.975 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá

     intézményenként részletezve a 14. sz. melléklet szerint.

 

(6) A pénzmaradvány felhasználását intézményenként a 15. sz. melléklet szerint

      engedélyezi 478.089 ezer Ft összegben.

 

(7) A normatív állami támogatás elszámolását a 16. sz. melléklet tartalmazza.

     Az önkormányzattól történő elvonás 29.519 ezer Ft.

 

(8) A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról a 2004. december 31-i állapot

     szerint a 17. sz. mellékleten adunk tájékoztatást.

 

2. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Eger, 2005. április 5.

 

            Sós Tamás sk.                                                      Dr. Benkár József sk.

Megyei Közgyűlés Elnöke                                             Heves Megye Főjegyzője