Jegyzőkönyv

 

Készült:  2007. november 30-án a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme

Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné, Balázs József, Barna László, Barabásné Czövek Ágnes, Bátka László, Beer Ferencné, Buda Sándorné, Csáki Zsigmond, Danyi Sándor, Deé András, Dr. Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Fótos Dániel, Hangrád Lajos,   Herman István, Hiesz György, Hudák Tamás, Karsai Ferenc, Kontra Gyula, Kovács József, Kómár József, Laminé Antal Éva, Dr. Lénárt András, Merczel József, Oroszlán Lajosné, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, Szabó Ádám, Szabó Gyula, Szombati Lajos, Dr. Tatár László, Tóbi János, Török Margit, Tuza Gábor, Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna, Verebélyi György, Vince János közgyűlési tagok, dr. Benkár József főjegyző, Dr. Sass Barna Attila aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak.

 

Sós Tamás:

Köszöntötte a Közgyűlés tagjait, a meghívottakat és a megjelenteket.

 

Először egy petíció átadására került sor. Megkérte Sziki urat, hogy fáradjon ki.

Megbeszélték, hogy nem lehet szólni. Az SZMSZ-ben rögzítetteket kérte betartani.

 

Az ülést megnyitotta. A határozatképesség megállapításához kérte a közgyűlési tagokat, jelentkezzenek be.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 tagja van jelen. Az ülés határozatképes.

 

Ezt követően a napirend módosítását kérte az alábbiak szerint:

A rendőr-főkapitány kinevezésének véleményezését  követően kerüljön sor a kórházat érintő 15. napirend megtárgyalására 2. napirendként.

 

Sürgősséggel  is szerepel egy előterjesztést „Javaslat az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére TIOP 2.1.3/07/1 kódszámon kiírt pályázaton való részvételre” címmel. A pályázatok minden esetben közgyűlés elé kerülnek. Ezért ez a javaslat is kiosztásra került. Ez legyen a 40. napirend, az eredeti 40-es pedig a 41-es.

Ezen túlmenően kérte Tatár úr módosító indítványairól a szavazást. Érdeklődött, hogy ennek megfelelően tudnak-e haladni?

 

Herman István:

A módosító indítványt elfogadja, de a pályázattal kapcsolatosan kérdést szeretne feltenni. Kinek fognak pályázni, hiszen a napirendi pontok között szerepel a kórház értékesítése, vagyonjogának átadása. Kinek fogják a megyei adófizető polgároknak az önrészét felhasználni?

 

 

Sós Tamás:

Ezekre ki fognak térni.

 

Dr. Tatár László:

A Polgári Frakció módosító indítványt terjesztett be a napirendi pontokhoz. Kérte Elnök urat, hogy az SZMSZ szerint vezesse le az ülést, s először a módosító indítványt kérte megszavaztatni.

 

Sós Tamás:

Arra kérte a szavazást, hogy a meghívóban szereplő 1. napirend után az eredetileg 15. napirendként szereplő kórházi napirend kerüljön megtárgyalásra.

 

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 36 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a napirendre vonatkozó módosítást.  

 

Tatár úr módosító indítványára is kérte a szavazást, mely arra irányul, hogy vonják vissza a kórházi napirendet, a másik pedig, hogy csak a Sebes főigazgató úr előterjesztését tárgyalják.

 

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy 19 igen és 20 nem szavazattal a módosító indítvány nem került elfogadásra.

 

Tatár úr azt is javasolta, hogy a füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona további működtetésére vonatkozó napirend is kerüljön levételre.

 

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 19 igen, 20 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem  fogadta el a módosító indítványt.

 

Tatár úr azt is indítványozta, hogy a  pénzügyi kérdésekkel összefüggő napirendek cseréjére is kerüljön sor.

 

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy 19 igen, 20 nem szavazattal és 1 tartózkodással a módosító javaslat nem lett elfogadva.

 

Ugyanakkor Tatár úr személyi kérdésre irányuló javaslatát, tudják támogatni az adott napirendi pontnál, ezért ezt az indítványt a közgyűlés elnöke befogadta.

 

Ezután a sürgősségi napirendre kérte a szavazást.

Megállapította, hogy a közgyűlés 28 igen és 11 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a sürgősségi napirendet.

 

Bejelentette, hogy Herman úrtól kapott egy megkeresést, mely napirend előtti felszólalásra irányul, aminek tárgya Heves megye fejlődésének további irányvonala.

Herman urat arra kérte, hogy ezt  az aktuális napirendnél mondja el. A 29-es napirend erről szól.

Az SZMSZ 29.§ kimondja, hogy napirend előtti hozzászólást napirendben nem szereplő, különösen fontos, halaszhatatlan ügyben lehet tenni. A 29. napirend: Javaslat Heves megye Területfejlesztési Koncepciója (2007-2013) véleményezése.

Megkérdezte, hogy Herman úr kér-e erről szavazást?

 

Herman István:

Igen.

 

Sós Tamás:

Kérte, szavazzanak. Megállapította, a közgyűlés 19 igen, 19 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta, hogy napirend előtti hozzászólásra kerüljön sor a jelzett témában.

 

Dr. Tatár László:

Főjegyző úrnak tette fel a kérdést, mely szerint az Elnök úr ülésvezetése szabályszerű-e? Az SZMSZ-ünk mióta tartalmazza azt, hogy a napirend előtti hozzászólást meg kell szavaztatni?

 

Sós Tamás:

A közösen elfogadott SZMSZ szabályozza ezeket a kérdéseket.

 

Dr. Benkár József:

A napirend előtt hozzászólással kapcsolatosan idézte az alábbiakat: a napirend előtti hozzászólás lehetőségét a közgyűlés elnöke adja meg vagy utasítja el rövid szóbeli indokolással. Az Elnök úr által elutasított képviselőnek a közgyűlés vita nélkül egyszerű többséggel megadhatja a szót.

 

Ezt követően a közgyűlés az alábbiak szerint fogadta el a napirendi pontokat:

 

NAPIREND ELŐTT

 

Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 24. §)

Elnöki jelentés

 

Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

 

NAPIREND

 

I.       Személyi rész

 

1.      Javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitány kinevezésének véleményezésére.

2.      Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet további működtetésére, az egészségügyi közfeladat ellátására és az ehhez kapcsolódó vagyon vagyonkezelői jogának átadására vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

3.      Javaslat a HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk igazgatói állásának betöltésére

4.      Javaslat a HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye Eger, igazgatói állásának betöltésére

5.      Javaslat Dr. Bán Péter - Heves Megyei Levéltár (Eger) igazgatója -  közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére és igazgatói teendők ellátására szóló megbízásra

6.      Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat képviseletére az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. taggyűlésében és tanácsadó testületében

 

II.            Rendelet-tervezetek

 

7.      Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

7/a.   Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.23.) HMÖ rendelet módosítására vonatkozó javaslat vizsgálatáról

8.      Javaslat az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben ingyenes iskolai tanórán kívüli foglalkozások, valamint a térítési díjak és tandíjak összege megállapításának szabályairól, továbbá az étkezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak mértékéről szóló 23/2006. (XII.15.) HMÖ rendelet módosítására

9.      Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/1993. (XII.17.) HMÖ rendelet módosítására

10.    Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés Hivatalánál pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló rendelet megalkotására

11.    Javaslat a Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásról szóló rendelet megalkotására

12. Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló   16/1995. (XII.15.) HMÖ rendelet módosítására

 

III.     Előterjesztések

 

13.    Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. év I.-III. negyedévi gazdálkodásáról

13/a.   Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. év I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató vizsgálatáról

14.    A Heves Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója

14/a.   Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója vizsgálatáról

15.    Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat kötvény kibocsátására

16.    Javaslat a HMÖ Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona, Heves intézményfenntartó társulásának megszüntetésére, a közszolgáltatás átadására

17.    Javaslat a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony további működtetésére

18.    Javaslat a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház működtetésére vonatkozó finanszírozási megállapodás megkötésére Eger Megyei Jogú Várossal

19.    Javaslat a HMÖ Tardosi Ifjúsági és Sporttábor költségvetési szervként történő továbbműködtetésére

20.    Javaslat a gyöngyösi Mátra Múzeum további működtetésére

21.    Javaslat a TÁMOP 2.2.3/07/2. számú pályázati kiíráshoz csatlakozó szakképzés-szervezési társaság megalapítására és a benyújtandó pályázat előkészítésére

22.    Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ jogutódlással történő megszüntetésére és az ehhez kapcsolódó szervezési intézkedésekre

23.    Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ Közművelődési Megállapodásának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, új megállapodás megkötésére

24.    Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ ingóságainak megosztására vonatkozó megállapodásra Eger Megyei Jogú Várossal

25.    Javaslat a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola társulási formában  történő működtetésére és az intézmény Alapító Okiratának módosítására

26.    Javaslat a Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító Okiratának módosítására

27.    Javaslat a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítására

28.    Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2008. évi üléstervére

29.    Javaslat Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2007-2013.) véleményezésére

30.    Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2008. évi ellenőrzési tervére

31.    Javaslat Heves megye szociális szolgáltatástervezetési koncepciójának felülvizsgálatára

32.    Javaslat a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Támogató Szolgálata dolgozói létszámának és annak pénzügyi fedezete biztosítására

33.    Beszámoló a Területfejlesztési Tanácsok munkájáról

34.    Javaslat az oktatási intézményeket érintő fejlesztési típusú pályázatok benyújtására az ÉMOP 2007-4.3.1/2F pályázati kiírás alapján

35.    Javaslat az Egri Várban a turisztikai attrakciók bővítésére vonatkozó fejlesztési típusú pályázat benyújtására az ÉMOP 2.1.1. pályázati kiírás alapján

36.    Javaslat a HMÖ „Hétszínvirág” Gyermekotthona Eger NORVÉG ALAPRA benyújtandó pályázatának támogatására

37.    Javaslat az Eger, Kossuth út 15. szám alatt lévő volt Nőtlen Tiszti Szálló ingatlana tulajdonjogának ingyenes megszerzésére vonatkozó szándéknyilatkozatra

38.       Javaslat az Észak-magyarországi Régió Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságában a Heves megyei szakképző intézmények fenntartóit képviselő bizottsági tag személyére

39.    Tájékoztató a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázatok elbírálásáról

40.    Sürgősségi indítvány

 

IV.    Felvilágosítás-kérések (SZMSZ 40. §)

 

V.     Kérdések (SZMSZ 41. §)

 

VI.    Bejelentések (SZMSZ 42. §)

 

VII.   Zárt ülés

 

41.    Javaslat személyi térítési díjak elleni fellebbezések elbírálására

 

Sós Tamás:

A napirendek tárgyalása előtt a közgyűlés nevében köszöntötte Tóth Teodórát, a Mátraházai Idősek Otthona vezetőjét. A Szociális Munka Napja alkalmából az idősek intézményes keretek közötti ellátása, fizikai aktivitásuk megőrzése, életminőségük javítása érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréséül Pro Caritate Díjban részesült. Kitüntetéséhez gratulált.

 


 

- Elnöki jelentés

 

Sós Tamás:

Az elnöki jelentésről  kérte a szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 26 igen és 11 nem szavazattal, 3 tartózkodással tudomásul vette az elnöki jelentést.

 

A dr. Zám István által jegyzett „Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről” című előterjesztés kapcsán is kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 20 igen és 13 nem szavazattal, 5 tartózkodással nem fogadta  el  az előterjesztést.

 

Megkérte a kollégákat, hogy ismételten kerüljön áttekintésre a kisebbségnek adott támogatás előterjesztése. Korábban a két frakcióvezetőt kérte és nagyon sajnálatosnak tartja, hogy ezt nem szavazták meg. Ez arról szól, hogy a kisebbséget támogatjuk-e vagy nem. Sajnálatosnak tartja, hogy a politika oltárán fel akarják áldozni a különböző ügyeket.

 

Megkérdezte Főjegyző urat, hogy kell-e szavazni a többi átruházott határkörben hozott döntésről. Főjegyző úr elmondta, hogy a többinél csak tudomásulvétel van.

 

Ezt követően megállapította, hogy

Heves Megye Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 56/2007. (XI. 15.), valamint a 73/2007. (XI. 15.) Pénzügyi Bizottsági határozatról szóló jelentést az írásbeli előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozött döntései kapcsán szeretné megkérdezni az  Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy hol tart az ügy, mivel rengeteg lakó megkereste és érdeklődött, hogy mi az eredmény, mivel december 31-el lejár a bérleti díj. Tudomása szerint folynak valamiféle tárgyalások. Szeretnének a nyilvánosság előtt tájékoztatást kapni, tekintettel arra, hogy ebben elég nagy a bizonytalanság és nagy a titkolódzás és az otthon lakói és ők is meg szeretnék tudni, hogy hogyan áll a mátraházai otthon ügye.

 

Merczel József:

Kérte, hogy a gépét nézzék meg, mert előbb nem működött.

 

Sós Tamás:

Erre visszatérnek, újból fogunk szavazni.

 

Először Tuzáné felvetését kérte megválaszolni.

 

Dr. Benkár József:

Az otthon  további működtetésével kapcsolatosan a minisztériumokkal folytatott tárgyalásokon ő vett részt, ezért röviden szeretné elmondani, hogy a szerződés 2007. december 31-el hatályát veszti. Az EüM. nagyon határozottan, keményen azt mondta, hogy keressünk helyet. Még maximum egy fél évet tud elképzelni ott a további működésre és azt követően át kell költöztetni megfelelő helyre az intézményt. A megfelelő hely megtalálása évek óta folyik, amire nem került sor objektív okok miatt. Egyrészt nincs alkalmas hely, mintegy 3000 m2-es épületegyüttes kellene ahhoz, hogy a működési engedélyt is megkapja, másrészt pedig az áthelyezés kialakítási költségei sem két forintba kerülnek. Azt kezdeményeztük, hogy mindaddig, míg az intézmény megfelelő elhelyezéséről nem tudunk gondoskodni, az ottlétünket egy szerződés-hosszabbítással, illetve egy új megállapodás megkötésével legalizáljuk. Szerződéstervezetet kaptak is, ami elfogadhatatlan, mert olyan mértékű bérleti díjat határoztak meg, melyet nem tudunk elfogadni. Hivatkoznak az új vagyontörvényre, mely piaci alapú bérleti díj fizetését írja elő. Ennek a törvénynek a lehetősége alapján azt kezdeményezik, hogy kötelező, törvény alapján ellátandó feladatról gondoskodnak, ezért ha az állam számára fölöslegesé válik az intézmény, a tulajdonba adását is kérhetjük. Javasoljuk, hogy ingyenes használatba adási jogot biztosítsanak részünkre az intézmény további működtetéséhez addig, míg az intézmény megfelelő elhelyezéséről nem tudunk gondoskodni. A legközelebbi tárgyalási időpont 6-án lesz, ha jó lesz a szakállamtitkár asszonynak. Keresik a jó elhelyezési lehetőséget.

Munkaértekezleteken igyekeznek megnyugtatni a lakókat, hogy mi lesz a jövőbeni sorsuk. A bent lakók elhelyezése, státusza nem fog változni. Mindenkit kért, hogy nyugtassák meg az otthon lakóit, hogy jogi helyzetükkel kapcsolatosan semmi nem fog történni. A Mátraházai Állami Gyógyintézettel és az Egészségügyi Minisztériummal kell nekünk a működtetés feltételeit biztosítani.

 

Sós Tamás:

 

Ezt követően megállapította, hogy Heves Megye Közgyűlése az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott: 27/a/2007. (VI. 12.); 28/a/2007. (VI. 12.); 29/a/2007. (VI. 12.); 31/a/2007. (VI. 12.); 32/a/2007. (VI. 12.); 46/2007. (IX. 11.); a 21/2007. (VI. 12.)-től a 28/2007. (VI. 12.)-ig terjedő; a 30/2007. (VI. 12.); 31/2007. (VI. 12.); 32/2007. (VI. 12.); 38/2007. (IX. 11.); 11/2007. (V. 8.); 16/2007. (VI. 12.); 34/2007. (VII. 06.); 35/2007. (VII. 06.) számú Egészségügyi és Szociális Bizottsági határozatokat az előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette.

 

Ezt követően a Merczel úr által felvetettekre kérte, hogy térjenek vissza. Ez a dr. Zám István úr által jegyzett anyag. Kérte az ismételt szavazást.

 

Megállapította, hogy 27 igen és 4 nem szavazattal, 4 tartózkodással a közgyűlés elfogadta az előterjesztést és az új szavazás során az alábbi határozatot hozta.

 

164/2007. (XI.30.) közgyűlési határozat:

 

a./ Heves Megye Közgyűlése a megyei közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott általános tartalék felhasználásáról szóló döntését és a döntés alapján megkötött támogatási szerződést jóváhagyja.

 

                                                           Felelős:          Sós Tamás

                                                                                  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                                           Határidő:        azonnal

 


 

b./ Heves Megye Közgyűlése a megyei közgyűlés elnöke által átruházott hatáskörben hozott 385 db személyi térítési díjat megállapító határozatot jóváhagyja.

 

                                                           Felelős:          Sós Tamás

                                                                                  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                                           Határidő:        azonnal

 

Sós Tamás:

A Művelődési Bizottság elnökétől érkezett tájékoztató tudomásul vételét kérte.

 

Ez után megállapította, hogy Heves Megye Közgyűlése az Oktatási és Művelődési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 67/2007. (IX. 12.) sz. és a 68/2007. (IX.12.) sz. Oktatási és Művelődési Bizottsági határozatokat az írásbeli előterjesztéseknek megfelelően tudomásul vette.

 

Ez után az Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatójának tudomásul vételét kérte.

 

Megállapította, hogy Heves Megye Közgyűlése a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 43/2007. (IX.7.) valamint 46/2007.(IX.7.)-(49/2007.(IX.7.) számú határozatait az írásbeli előterjesztésnek megfelelően tudomásul vette.

 

Sós Tamás:

Ez után a könyvvizsgáló tájékoztatásának tudomásul vételét kérte.

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a könyvvizsgálói jelentést tudomásul vette.

 

Sós Tamás:

1./ napirendi pont:

Javaslat a Heves Megyei Rendőr-főkapitány kinevezésének véleményezésére.

 

Tisztelettel köszöntötte dr. Bencze József r. altábornagy urat, országos rendőrfőkapitányt, dr. Juhász István r. ezredest mb. megyei-rendőrfőkapitányt, Bartos László r. dandártábornokot, a megyei rendőr-főkapitányság volt vezetőjét, a rendőrség állományából megjelenteket. Főkapitány cserére kerül sor. Ügyrendi Bizottságunk tárgyalta.

 

Kontra Gyula:

A bizottság tárgyalta a kezdeményezést. A törvény erejénél fogva önkormányzati egyetértés szükséges a kinevezéshez. A bizottság véleménye az volt a Tábornok úr előterjesztéséről, hogy alaposan előkészített anyag. A személy, akit a Tábornok úr javasolt, szimpatikus, szimpatikus az életútja és az eddigi tevékenysége is. A bizottság egyetért és javasolja a kinevezését a közgyűlésnek. A bizottság tagjai Ezredes úr részére felajánlották együttműködésüket és segítségüket.

Az Ügyrendi Bizottság véleménye szerint Bartos László dandártábornok úr tevékenysége szakmailag alapos, felkészült volt, s minden bizonnyal a következő beosztásában is hasonló felkészültséggel fog eljárni. Eredményes munkát kívántak részére.

 

Dr. Bencze József:

Többek között elmondta, hogy a határőrség január elsejével megszűnik és feladatköre a rendőrséghez lesz integrálva. A folyamat elkezdődött. A feladat és hatáskörök kijelölése után megegyeztek a rendőrség új modelljében. Számos helyen történt változás és ezt a változtatást ebben a megyében is meg kellett hozni. Tábornok úr munkájával elégedett volt, jó állapotú főkapitányságot fog átadni az utódjának. Az Ő feladata közvetlen munkatársamként, az országos főkapitány kiemelt főtanácsadójaként a rendőrség 45.000 fős állományának képzése, oktatása, koordinálása lesz. Ebben a tekintetben számos nemzetközi és hazai projektben kell az ő tevékenységére számítanom.

Megköszönte a közel 3 éves munkáját. Munkáját elismerte, jutalomban is részesítette. Juhász r. ezredes úr átvette munkáját és már itt tevékenykedik. Ezt követően Juhász úr életútját ismertette röviden. Elmondta, hogy a rendőri ranglétra minden fokát bejárta. Jelenleg a jogi szakvizsgáját végzi. C típusú német nyelvvizsgával rendelkezik. A Budapesti Rendőr-főkapitányságon több beosztásban dolgozott, majd Dunakeszi és Gödöllő rendőrkapitánya volt. Legutóbb az ORFK Ellenőrzési Osztálya megszervezésére kapott megbízást és július elsejétől főosztályvezető volt. Határozott, célratörő, agilis, szakmailag kiválóan felkészült, követelménytámasztó. Eddigi munkája során a rend pártján álló és a korrupció ellen határozottan fellépő embernek ismerte meg. Feladata az lesz, hogy a szakmai feladatokat a megyében hajtsa végre, az önkormányzatokkal tartson kapcsolatot olyan szinten, amit az elődje kialakított. Fontos  a társszervekkel való kapcsolattartás is. A szakmai munka tekintetében elsősorban a lopás, a víkendházak, üdülőházak feltörése vonatkozásában komolyabb eredményeket kell elérni. 17 %-kal csökkent ebben az évben a közlekedési balesetben elhunytak száma a megyében. Sajnos országosan ilyen szép eredményről nem tud beszámolni. Ezen az úton tovább kell következetesen menni és a megyében meg kell találni a partnereket, az önkormányzatokat. Szeretné, ha egy hatékony együttműködést alakítana ki az új főkapitány a megyében levő roma kisebbségi vezetőkkel. Szeretné, ha nem attól lenne hangos az ország, hogy mi történik Heves megyében vagy Heves városban. Azt gondolja, hogy a szótértés, a folyamatos napi szintű egyeztetés és ebbe a roma kisebbség vezetőinek a bevonása nagy előrelépés lehet. Ebben kérte támogatni a főkapitány urat. Kívánatos, hogy az új főkapitány stabilizálja a megyei rendőri vezetést. Elvárása, hogy nagyon rövid időn belül ezzel a stabil vezetéssel  induljanak neki azoknak a céloknak, programoknak, ami a rendőrség modernizálásában Heves megyére is hárul. A polgárőrség szervezetével még szorosabb, eredményesebb kapcsolatot építsenek ki. Azt kérte a Főkapitánytól, hogy a politikai semlegességet a rendőri vezetés tartsa meg.

Egyenlő távolságot tartson a megye politikai vezetőivel.

Kérte a jelölt támogatását.

 

Sós Tamás:

Megköszönte Bencze úr javaslatát, véleményét.

 

Dr. Juhász István:

Köszönte a lehetőséget, hogy elsőként döntenek róla. Országos Főkapitány úrnak igen sok elfoglaltsága van, sok helyen hajt végre rendőr-vezetés cserét és azt gondolja, mindenhol fontos az, hogy az országos vezetés is kifejezze azt, hogy az új vezetés mögött egységesen ott van az ORFK vezetése. Bemutatkozó beszédében a rendőr-főkapitányságon elmondta, hogy  az országnak egyetlen egy rendőrsége lehet, Heves Megyének is egy rendőrsége van. Valamennyi munkatársától azt kérte, hogy mindenki egyformán beszéljen. Ha egyformán beszélnek, kiszámíthatóak lesznek az állampolgárok számára, s ezt nagyon fontosnak tartja szakmai munkája során.

Bartos tábornok úrnak megköszönte azt a tevékenységét, amit végzett. Altábornagy úr úgy fogalmazott, hogy egy jó állapotban levő megyei rendőr-főkapitányságot vesz át az elődjétől. Olyan problémákat az elmúlt rövid időben nem tapasztalt, amiben azonnali korrekciókat kellene végrehajtania. Azt gondolja, hogy azokat az eredményeket, amelyeket Bartos úr irányítása alatt a megyei rendőr-főkapitányság elért, szeretné megtartani, valamennyi jó és hatékony intézkedését szeretné továbbvinni, ahol javítási lehetőség lesz, ott pedig azt kérte a kollégáitól is, hogy támogassák. Kreatív gondolkodású vezetőkkel szeret együtt dolgozni, mindenkitől azt várja el, hogy ne egyedül kelljen bármit kitalálnia. Többen biztosan okosabbak vagyunk, egy nagyon fontos dolog viszont van. Amikor mindenkinek a véleményét kikérem, mindenkinek meg van a lehetősége, hogy elmondja a véleményét, a döntést követően azonban, amit meg kell hozni, csak egy irányba lehet menni és csak azt lehet végrehajtani, amiben döntés született, más irányt nem tud elképzelni.

Kiemelten fogja kezelni a megyében a kisebbségek helyzetét. Van némi Heves megyei családi kötődése. Tisztában van a megye kisebbségi helyzetével. Korábban is volt egy együttműködési megállapodás, ezt szeretné felfrissíteni. Baráti jobb kezet nyújtott a kisebbségnek, s bízik benne, hogy ezt elfogadják. Valamennyi kisebbségnek a vezetőjével a közeljövőben találkozni kíván. Nem az a lényeg, hogy mit írnak a papírra, hanem az, hogyan fogják azt tartalommal megtölteni, hogyan fognak ebben cselekedni. Ebben kéri az önkormányzatok segítségét, ezen belül is a kisebbségnek a támogatását. A polgárőrség nagyon fontos volt számára valamennyi beosztásában. Tudni kell, hogy a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság létszáma a legkisebb lesz. Nagyon fontos, hogy a polgárőrség támogassa a rendőrség munkáját. A közeljövőben velük is kíván találkozni. Szeretné megismerni a helyzetüket. Kérte az önkormányzatokat, hogy ha bármilyen lehetőségük van, segítsék az ő munkájukat, mert ha nekik segítenek, akkor a rendőrségnek is segítenek.

Az önkormányzatokkal szintén szeretne egy nagyon erős, korrekt kapcsolatot kialakítani, igyekszik azt megtartani, amit a Tábornok úr is ápolt. Azt hiszi, hogy egymásra vannak utalva, csak közösen tudnak a problémákon segíteni.

Néhány társszerv vezetőjével már találkozott. Mindenki az együttműködéséről, támogatásáról biztosította. Ezt köszöni, s bízik benne, hogy a meglevő jó kapcsolatot tovább tudja vinni.

Elmondta, hogy néhány vezetőváltást eszközölt a megyében. Nem öncélúan tette. A szakmaiságot kell, hogy javítsa valamennyi kezdeményezése, döntése. Senkit nem bántott meg, senkivel nem bánt megalázó módon. Mindenkivel emberségesen fog bánni, valamennyi kolléga egyforma számára. A rendőri vezető nem tud eredményes lenni akkor, ha egyedül marad. Csak közösen tudnak jó eredményeket elérni. Úgy gondolja, hogy Heves Megyének ez fontos.

Egy mérőszámot határozott meg valamennyi munkatársa számára, az az ő elvárása. Saját maga számára is a munka a lényeg. Semmilyen fölösleges udvariassági köröket nála soha senki nem kell, hogy fusson. Aki a munkájával bizonyít, aki annyit dolgozik, mint ő, az mindig elégséges lesz.

 

Bartos László r. dandártábornok:

Megköszönte a megye lakossága hozzáállását, segítségét, amit nekik nyújtottak a közbiztonság fenntartásáért. Bízik abban, hogy Heves Megye a jövőben is a legnyugodtabb közbiztonságú megyék közé fog tartozni. Ez nem a rendőrség érdeme, hanem az itt lakóké. Kérte, hogy a jövőben is ugyanilyen igényességgel lépjenek fel azokkal szemben, akik a köznyugalmat meg akarják zavarni és biztos abban, hogy ebben a rendőrség partner lesz. Kérte, hogy támogassák Juhász úr  kinevezését, s ugyanakkor nyújtsák neki azt, amit ő megkapott.

 

Herman István:

A Heves Megyei Közgyűlés és a Fidesz Polgári Frakció nevében köszöntötte dr. Juhász István urat. Ilyen felelősségteljes munkát, melyet az Alkotmány és a jog az Ön vállára tett, csak abban az esetben lehet becsülettel, tisztességgel elvégezni, ha Ön mögött egy megfelelő politikai háttér, politikai tőke található. Mi ezt a politikai bizalmat megadjuk. Tudnia kell, hogy a bizalmat elveszíti akkor, ha és amennyiben ezt az erőt, hatalmat, ezt az alkotmányos rendet Ön a demokrácia ellen, nem pedig a demokrácia működtetésére és védelmére használja fel. Akkor tudnia kell, hogy ez a bizalmi tőke el fog veszni és ezt a bizalmi tőkét Öntől mi megvonjuk. Sajnálja, hogy az Ön beiktatásánál ilyen erőteljes rendőri jelenlét van. Meggyőződéssel hiszi és vallja, hogy ez nem az Önök védelmét szolgálja. Ugyanakkor mélységesen fájlalja, hogy a demokrácia 17. évében ilyen erőteljes védelmet kell biztosítani a nép ellen. Jó egészséget kívánt munkájához.

 

Hiesz György:

Megköszönte Bartos úr munkáját a polgármesterek nevében.  Konstruktív, jó együttműködés alakult ki és ezt kívánja Juhász István ezredes úrnak is. Hasonlóan, mint elődje, végezzék munkájukat. A  Szocialista Frakció is támogatásáról biztosítja Juhász urat. 

 

Dr. Tatár László:

A Polgári Frakció nevében az új Főkapitány úrnak nagyon sok sikert kívánt az előtte álló feladatokhoz. Biztos, hogy lesznek nehézségek, de úgy gondolja, hogy ebben a frakció mindig partner lesz, a segítséget megadják.

Megköszönte Bartos úr munkáját, új munkájához pedig nagyon sok erőt, egészséget kívánt.

 

Csík Zsolt:

Megköszönte Bencze úrnak, hogy ilyen felkészült megyei kapitányunk lehet, akit az elmúlt rövid idő alatt megismert. Fontos számukra, hogy kiemelten kezeljék a Heves megyében élő kisebbség dolgát. Azok az elképzelések, amit Önök kitűztek célul, a kisebbségnek megfelelő célkitűzések. Felajánlotta segítőkészségét, munkáját a Heves megyében levő 61 cigány kisebbségi önkormányzat nevében.  

 

Sós Tamás:

Kérte a kérdéseket, véleményeket.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

165/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

 1. Heves Megye Közgyűlése a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján támogatja Dr. Juhász István rendőr-ezredes úrnak a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjévé történő kinevezését.

Felelős:          Sós Tamás

                       Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:       Azonnal

 

 1. Heves Megye Közgyűlése köszönetét és elismerését fejezi ki Bartos László rendőr-dandártábornok úrnak, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság volt vezetőjének a megye közrendjének és közbiztonságának biztosítása érdekében tett kiemelkedő és eredményes tevékenységéért.

 

Felelős:          Sós Tamás

                       Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:       Azonnal

 

Sós Tamás:

Megköszönte Bartos dandártábornok úr munkáját és átnyújtotta részére a közgyűlés ajándékát, mely emlékeztetni fogja az itt végzett munkájára. Sok sikert kívánt szakmai munkájához.

 

Úgyszintén megköszönte Bencze úrnak is, hogy Heves megyébe ellátogatott és hogy nagy figyelmet fordítanak a Heves megyében folyó munkára.

Juhász úrnak gratulált és jó munkát kívánt.

 

Sós Tamás:

2. napirendi pont:

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet további működtetésére, az egészségügyi közfeladat ellátására és az ehhez kapcsolódó vagyon vagyonkezelői jogának átadására vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a kivetítő is rendelkezésre áll és az utcán levők is figyelemmel tudják kísérni az itt folyó munkát.

A napirendhez meghívták dr. Sebes Gábor főigazgató urat, Szeleczki János urat, Eger Megyei Jogú Város alpolgármesterét. Mindkettőjüket tisztelettel köszöntötte.

 

A napirend tárgyalása kapcsán elmondta, hogy a napirendet megtárgyalta több bizottság. Az elmúlt napok több fordulatot hoztak. Senki nem késett le semmiről abban az értelemben, hogy ugyan időt nem kívánnak veszíteni a döntésüknél, de Eger Megyei Jogú Város tegnapi döntését szeretnék érdemben figyelembe venni.

Ezen felül szeretne kitérni a dolgozók, a munkavállalók érdekében a különböző garanciális elemekre, hangsúlyos kérdésekre. Szeretné elmondani, hogy a 2007-es esztendő a jövőt meglapozó döntések éve. Házat is csak akkor lehet építeni, ha annak az alapjait rendbetettük. Pénzt is csak úgy lehet beletenni egy zsákba, ha az nem feneketlen.

Úgy gondolja, nagyon fontos, hogy költség-hatékonyan működjenek a rendszereink. Ez nem önkormányzatfüggő. Úgy gondolja, ezt Heves megyében is többen meg tudják erősíteni. A 16. sz. napirendben Heves várossal közösen szerepel egy előterjesztés a Hevesi Szociális Otthonról, amit Heves városa működtetésbe kíván adni.

Ennek kálváriáját nem kívánja elmondani. Gondolja, nem kívánnak két különböző mércével mérni. Úgy gondolja, hogy végiggondolják ezt a részét is. Az időszerűség kapcsán elmondta, hogy a reform nem csupán kényszer, hanem lehetőség is. Mindenki mondja el, akiben dilemma van. Tudja nagyon jól, hogy nagyon nehéz kérdés. Mindannyiunkról, mindannyiunk sorsáról van szó. A szív és érrendszeri betegség, a daganatos betegség magyar átok. Ugye, nem akarjuk, hogy így legyen? Mi magyarok a nyugat-európai emberekhez képest nem vagyunk alábbvalóak és így gondolják Önök is. Nem gondoljuk, hogy 6 évvel rövidebb időt kellene élni egy magyar embernek. Azt szeretnék, hogy 6 évvel tovább éljenek. Azt szeretnék, hogy az életünk során 10 %-ot ne betegségben töltsünk. Ehhez két dolog járul hozzá. Az életmódunk, a másik az egészségügyi rendszerünk. Ennek a rendszernek vesztesei vagyunk mindannyian. Vesztese az ország, vesztesei a nővérek, hiszen itt hiába szereznek hosszú kemény munkával világszínvonalú tudást  a mi orvosaink, ápolóink. Hivatástudattal végzik a munkájukat. Egy alapvetően rosszul működő rendszerben nem tudják teljesítményük maximumát kihozni. Gyakorlatilag egy optimális működést tudnak most csak elérni. Most pedig fejlesztési források lehetnek és működő tőkére lehet számítani. Korszerű betegellátásról van szó. Nem hagyhatják figyelmen kívül a versenyt sem. Szeretné elmondani, hogy a Markhot Ferenc Kórháznál 800.000 járóbetegről, 40.000 fekvőbetegről van szó évente. Azt szeretnék, hogy jól szervezett szolgáltató, modern egészségügyünk  legyen, ahol jól érzi magát a beteg, az orvos, az ápoló, a szakdolgozó. Súlyponti kórházi lehetőséget kaptunk, ugyanakkor látható, hogy az utóbbi esztendőkben a finanszírozási változások 20 %-os csökkenést eredményeztek a Kórháznál. Kérdezte, hogy fejlesztésre hogy lesz 2 milliárdunk? Garanciákról beszél a munkavállalók érdekében. A pályázónak vállalni kell, hogy az intézmény kollektív szerződését legalább két évig fenntartja (kérte az érdekképviseleteket, hogy legyenek szívesek segíteni, mert ez nekik szól). A garanciák a munkavállalók érdekében vannak. A pályázónak vállalnia kell, hogy az intézmény kollektív szerződését legalább két évig fenntartja, s ez alatt biztosítja a dolgozóknak a közalkalmazottakat megillető jogokat, juttatásokat. Kötelezettséget kell arra vállalnia a szerződéskötés napján, hogy minden olyan dolgozót átvesz munkaviszonyba, aki vállalja, aki ezt akarja. Vállalja, hogy biztosítja a dolgozók részére a jogszabályban előírt szakmai előmeneteli és oktatási, képzési feltételeket olyan színvonalon, mint ahogyan eddig történt. Biztosítani kell az érdekképviseletek működési munkafeltételeit is, vállalnia kell a dolgozókkal szembeni valamennyi kötelezettséget, tanulmányi szerződést, lakásépítési támogatást. Értem a jogos aggodalmakat. Értem a félelmeket. Én is itt élek és Önök közül nagyon sokukkal beszéltem. Ugyanakkor szeretné elmondani, hogy azt látják a szakmai elemzésekben, hogy ez kb. 1,5 évig tud működni, s utána nem tud működni. Akkor majd felteszi a kérdést, a betegeknek hogy tudnak elszámolni. Szeretné elmondani, hogy tegnap Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata tárgyalta ezt a napirendet és tegnap délután a kollégákkal, szakértőkkel folyamatosan elemezték, s azt keresték, hogyan lehetne megoldást találni, hogy Eger Megyei Jogú Várost e kérdésbe bevonják. A szocialista frakció részéről itt lesz majd egy felvetés, amely ezt szolgálja. Nem veszíthetünk időt. Hogyan mondjuk el a betegeknek, hogy 8 év a csípőprotézis várakozási ideje, s nem tudjuk a legkorszerűbb berendezésekkel gyógyítani? Ugye ezt nem tudjuk elmondani. Megkérte Szeleczki urat, ő is mondja el a véleményét.

 

Szeleczki János:

Egernek kell a kórház. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése tegnap döntött. Határozatot hozott a kórházat illetően. Ez egy kezdeményezés, amelyet kért, hogy a megyei közgyűlés mérlegeljen. Minden kommentár nélkül szeretné a határozatot ismertetni.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet további működtetésére, az egészségügyi közfeladat ellátására, az ehhez kapcsolódó ingatlan és ingóvagyon vagyonkezelői jogának átadására vonatkozó nyilvános pályázati kiírásra vonatkozó javaslat alapján kéri, hogy a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése a döntést halassza el. Egyúttal kezdeményezi, hogy a  Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézet jövőbeni működtetése kérdésében haladéktalanul kezdődjenek érdemi tárgyalások a megye és a városi önkormányzat között.

A két önkormányzat közösen dolgozza ki a súlyponti kórház jövőképét, kössön megállapodást a feladatellátás és az üzemeltetés legfontosabb stratégiai kérdéseiről. A fenntartó által 2008-2013. között benyújtandó pályázatok főbb tartalmi elemei a megállapodásban kerüljenek meghatározásra. A megyei és a városi önkormányzat nyilatkozzon, hogy a benyújtott pályázatokat a Regionális Fejlesztési Tanácsba és minden más döntéshozó fórumon támogatja, kölcsönösen mindent megtesznek azok sikeréért. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. évi önkormányzati törvény 61. § (1) bek., a 69. § (2) bek., a 70. § (1) bek. b. pontja, valamint az egészségügyről szóló 1990. évi  CLIV. törvény 152. §-a (3) bek. foglaltak alapján kezdeményezi, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet működtetését az ezzel járó egészségügyi közfeladatok ellátását adja át Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának. A Kórház-Rendelőintézetet a város a továbbiakban költségvetési intézményként üzemelteti.

Kéri a Heves Megyei Önkormányzattól a feladatok ellátását jelenleg szolgáló ingatlan és ingó vagyon térítésmentes tulajdonba adását, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az átvett vagyon hasznosításából, esetleges értékesítéséből származó bevételeket kizárólag és teljes egészében a Kórház-Rendelőintézet fejlesztésére fordítja. Ennek keretében rögzíti, hogy a Török Fürdő és Reuma Kórház fejlesztési projekt befejezését követően rendezik az ingatlanok tulajdonviszonyait.

 

Sós Tamás:

Ez követően a vitát megnyitotta. Érdeklődött, hogy a bizottsági elnökök részéről van-e, amit szeretnének elmondani?

 

Dr. Lénárt András:

A tegnapi napon részt vett Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésén és szót kapva ismertette a Heves Megyei Közgyűlés álláspontját ezzel a napirenddel kapcsolatban. Érzékeltette, hogy véleményük szerint az egészségügy, az egészségügyi ellátórendszer szervezése, elsősorban orvos-szakmai, majd gazdasági, harmadsorban politikai, de semmiképpen nem érzelmi kérdés. Ennek kapcsán elmondta azt is, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság régóta figyelemmel kíséri a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet működését, gazdasági mutatóit és az a megállapításuk, hogy 2004. februárjáig, míg nem volt a teljesítmény-volumen korlát, egy elfogadható működést produkált, kitűnő szakmai munka folyt. Onnantól kezdve viszont jöttek a megszorítások, azok a fajta megszorítások, amik a teljesítményt már nem tudták a végletekig hajszolni és tulajdonképpen erre vezethető vissza, hogy a kórház gazdasági egyensúlya megbomlott. Ez a történet arról szól, hogy van egy zárt kassza, van egy gyógyító megelőző zárt kassza, melybe adók és járulékok formájában pénzeszközök folynak be. Ebből biztosította a kormány az egészségügyi ellátórendszer működését. Ebből és még évente 3-400 milliárd forintból. Tulajdonképpen ez volt az a pont, amikor arról szólt az aktuális egészségügyi kormányzat, hogy valamit tenni kell, mert az ellátórendszer így, ebben a formában, ebből a befolyó pénzmennyiségből nem működtethető. Azt is tudjuk, hogy a rendszerváltás előttől örököltük meg azt az egészségügyi ellátó rendszert, amit a mai napig használunk, akik benne dolgoznak, meg az ellátottak is. Kórházépítésről nem nagyon tudunk érdemben említést tenni. Az a 160 egynéhány kórház, ami akkor volt, annak java része ma is működik. Valamilyen úton-módon az egészségügyet, a gyógyítást szolgálja. Ez volt az a pont, mely kardinális volt. Megpróbáltak az akkori menedzsmenttel olyan egyezséget kötni, hogy nézzék meg, milyen tartalékok rejlenek az intézménynél. Tudjuk azt, hogy egy nagyon korszerűtlen, akkor is már egy nagyon korszerűtlenné váló intézményről beszéltek, ami sok telephelyen dolgozik, viszonylag leaggott infrastruktúrával. A menedzsment minden akkor elképzelhetőt megtett, véghezvitt, még sem tudtak olyan kilábalást produkálni, ami adott volna olyan reményt, hogy tudják pályán tartani az intézményt. Következő dátum, melyet érdemes megemlíteni az 2007. áprilisa, amikor törvény erejénél fogva a Markhot Ferenc kórház súlyponti kórházzá vált, ellátási területet kapott, és további kapacitásszűkítéseket volt kénytelen elszenvedni. 740 aktív ágy, közel 200  rehabilitációs ággyal, illetve kapacitással és ugyanazzal az ellátó struktúrával, intézményi háttérrel, épületekkel, humánerőforrással, amivel az előtt is tudták működtetni. Sajnos be kell látni, hogy ez így tovább nem működtethető. Ez a pénz, amit minden hónapban kapunk fejlesztésként, egészségügyi támogatásként, teljesítmény értékelésként nem tudja finanszírozni a jelenlegi költségeket. Valamit muszáj tenni. Megpróbáltak mindent számba venni. A Szociális Bizottság számtalanszor ülésezett, a legutóbbi hónapban három alkalommal. Megpróbáltak végig taglalni minden lehetőséget, ami azt szolgálná, hogy a betegellátás színvonala ne csökkenjen, ami egyrészt törvényből adódó kötelezettség, másrészt erkölcsi kötelezettség, hogy megóvjunk mindent, ami eddig működött, a lehető legjobb állapotban tartva szolgálják az ellátottak érdekét. Ehhez nem férhet kétség.  A Polgári Frakció is partner volt. Megpróbáltak mindent véghez vinni, ami létező volt, elképzelhető volt, de nem nagyon találtak megoldást. Tulajdonképpen mi történik most? Keresés, egy útkeresés,   hogy valami megoldást próbáljanak találni.

Alpolgármester úrnak megköszönte a tegnapi lehetőséget, hogy megnyilatkozhatott. Ha megszavazásra kerül a pályázati felhívás, azt gondolja, hogy Eger Megyei Jogú Város nem lesz kizárva ebből, módja lesz hivatkozott jogszabályból adódóan a térítésmentes átvételre.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

A Pénzügyi Bizottság előtt volt a kórház igazgatójának helyzetértékelése és előttük volt az az összeállított anyag, amely az előterjesztést, illetve a nyilvános pályázati felhívást tartalmazza. A Pénzügyi Bizottság, ami a kórház gazdálkodását illeti és jelenti, a kórháztól hónapról-hónapra kapott tájékoztatást és tisztában volt a kórház gazdasági helyzetével. Az elmúlt időszak zömében arról szólt, hogy – az önkormányzati biztos személyét is figyelembe véve – mind a bizottságok, mind a közgyűlés kellő tájékozottsággal tudott és tud rendelkezni. A kórház Igazgatója úgy fogalmazott a bizottság előtt, hogy nagyon szoros gazdálkodást folytatnak. Akut problémákat tudja csak kezelni, nagyobb eszköz-beszerzéseket, beruházásokat, felújításokat nem tud végrehajtani és minél előbb, mintegy 100 millió forintos nagy értékű leamortizálódott géppark cseréjére szükség lenne.

A kórház Igazgatójának a beszámolóját, jelentését a bizottság tudomásul vette, majd a vagyonkezelői jog átadásáról nézték meg a napirendet. Úgy látták, hogy a felhívás tartalmaz garanciákat az üzemeltetésre, közfeladat ellátásra ennek a vagyonkezelésbe adásnak a kapcsán. Miután benne van, hogy a működtető köteles vállalni, hogy az intézmény központja Eger maradjon, megtartja az intézmény súlyponti szerepkörét. Minden esetben biztosítja legalább a minimum feltételeket. A jelenlegi intézményi feladatszerkezetet csak a megyei önkormányzat egyetértésével változtathatja meg, illetve vállalja, hogy az intézmény oktató kórház jellegét a futamidő teljes ideje alatt megőrzi és még sok más garanciális elem van ebben a nyilvános pályázatba adási anyagban, ezért a bizottság többsége mindezt elfogadta. Miután Eger Megyei Jogú Városnak a véleményét nem ismerhették, ezért arról ő bizottsági véleményt sem tud mondani.

 

Kontra Gyula:

Az Ügyrendi Bizottságuk az anyagot tárgyalta és szakmai szempontból vizsgálta meg a kérdést. A városi önkormányzat ilyenfajta anyagáról nyilván ők sem tárgyaltak. A bizottságuk abból indult ki, hogy van-e törvényi lehetőség. Az 1990. évi önkormányzati törvény lehetőséget ad arra, sőt az egészségügy fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. tv. is lehetőséget ad arra, hogy az önkormányzat a számára kötelező feladatot ne saját intézménnyel, hanem más módon lássa el. Azt vizsgálták, hogy megtörtént-e a vagyonkezelői jog létesítése, és az megtörtént. A vagyonkezelői jogot az önkormányzati törvény szerint pályázat útján lehet más önkormányzat vagy más gazdálkodó szerv számára átadni. Az ÖTV 80. § azt mondja, hogy a vagyonkezelői jogot pályázat útján lehet és szabad csak átadni. Ugyanakkor azt is megfogalmazza a törvény, hogy más önkormányzat kérheti a kijelölést és ő akkor ellenszolgáltatás nélkül szerezheti meg a vagyonkezelés jogát. Ha jól érti, itt majdnem ez történt. Minden más egyéb, jogszabály szerint vonatkozik ránk, de itt a meghirdető nem kérhet a vagyonkezelői jog átadásáért ellenszolgáltatást, Eger Megyei Jogú Város  viszont kérheti, hogy ő kerüljön kijelölésre ingyenesen. Ez egyéni véleménye.

 

Dr. Sebes Gábor:

Úgy gondolja, hogy a kórház dolgozói nemcsak az írott anyagot, hanem valamennyi osztályértekezleten az ezzel kapcsolatos koncepcióimat is megismerhették. Nem ismételné meg, de egy szempontra felhívná a figyelmet. Valamennyi hazai, magyar kórház meg kell, hogy küzdjön súlyos gazdasági nehézségekkel. Ezért, azért, amazért. Köszönte a kórház dolgozóinak, hogy pillanatnyilag és hosszú hónapokra előrevetítve a fenntartható működést nagyon pontos keretgazdálkodási és szakmai munkájukkal biztosították és elsősorban köszöni a betegek bizalmát. A fenntartható működés sajnos nem rejti magában azt, hogy a kórháznak komoly beruházásokra van szüksége és a mai vita erről fog szólni. Ki állja a cekket, ki tud annyit letenni az asztalra, ami a közeli egy évben minimum 100 millió, a közeli 5 évben minimum 2-8 milliárd hozzátételt igényel. Erről fog szólni a mai döntés. Itt Önöknek lehetnek érzelmeik, a tények teljesen egyértelműek, s ha úgy gondolják, én úgy gondolom, hogy a Markhot Ferenc Kórház progresszív kórház, mert szellemi munkája és szakmai munkája és területe ezt a  funkciót igényli, akkor ennek különleges feltételei kell hogy legyenek. Zárójelben elmondta, nem mérte fel, mert nem merte felmérni azt, hogy a szakmai fejlődéshez milyen költségvetés szükséges. Az elmondott összeghez 50 %-ot nyugodtan hozzá lehetne tenni. Most csak a fenntartható működtetésről beszélt. Rendkívüli felelősség nyugszik az önkormányzaton és Önökön. Eger város közgyűlésen is elmondta. Itt is elmondja, valószínűleg nem fog osztatlan sikert aratni. A sztrájk demokratikus jog. Ő is tudja, mindenki tudja. Egyre hívta fel a figyelmet. Keserves küzdelem volt, heroikus munka volt a kórház részéről az elmúlt fél évben fenntartani azt, hogy a gazdálkodás egyensúlya megmaradt. Nem növekszik az adósságállományuk, nem tolerálhatatlan a szállítók részéről a történet. Egyetlen nap, egyetlen hét sztrájkja ezt az egyensúlyt befolyásolja. Ha úgy gondolják, hogy ez presszió értékű, mondaná, hogy a szituáció irreverzibilis. A kivérzett betegnek sem lehet egy idő múlva infúziót adni. Vegyék úgy, hogy ez az ő személyes szorongása. Korrekt együttműködést fog kialakítani a sztrájkolókkal, amennyiben a sztrájk elindul, ugyanakkor elmondta, irreverzibilis, visszafordíthatatlan gazdasági folyamat részesei lehetnek. Kérte ezt a véleményét figyelembe venni. Megköszönte, hogy itt dolgozhatott és mindenkinek a döntéshez eredményes munkát kívánt. Nagyon szívesen válaszol egyénileg mindenkinek a kérdésére. Bármikor be lehet menni az irodájába. Ha bárkinek személyes véleménye vagy kérdése van, az elmúlt 5 hónnapban azonnal mindenkinek állt a rendelkezésére. Ha úgy érzik, hogy megbeszélni valójuk van, tisztelettel és készséggel áll mindenki rendelkezésére.

 

Sós Tamás:

A kérdések következnek, majd azt követően a hozzászólások. Az SZMSZ azt írja elő, hogy 1 percben lehet kérdezni. Kérte, hogy akik kérdéseket szeretnének feltenni, azok jelezzék.

 

Dr. Tatár László:

Heves Megye Közgyűlése most olyan napirendet tárgyal, amelyet az SZMSZ-ben rögzített időkorlátokkal lehetetlen megtárgyalni. Egy percben kérdéseket bekorlátozni nem lehet és a hozzászólási időt sem lehet betartani. Kérte Elnök urat, hogy szavaztassa meg, hogy hozzájárul a közgyűlés a vita lefolytatásához.

 

Sós Tamás:

Tuzáné dr. Takács Zsuzsannát szeretné megkérdezni, aki nagyon kardoskodott  az SZMSZ kialakításánál. Úgy látja, hogy javaslatának nagy része befogadásra került. Eléggé részletesen le van írva az SZMSZ-ben minden pont azért, hogy mindenkinek lehetősége legyen véleményt nyilvánítani. Kérte megvédeni vagy támadni az SZMSZ-t.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

Nem az ő dolga megvédeni az SZMSZ-t, mert ez a hivatal feladata. Hozzátette, hogy minden módosító javaslatát a többség leszavazta.

 

Sós Tamás:

Kétszer lehet szólni. Az idő nem összevonható. Utána a 4 perces hozzászólások következnek. Lénárt úrra is rászólt, 1 perccel kevesebbet szólhatott.

 

Herman István:

Elnök úr 1998-tól vezeti ezt a közgyűlést. Hány kórházigazgatót fogyasztott el? Lénárt András úrtól kérdezte, hogy ki hatalmazta őt fel arra, hogy ő a városi közgyűlésen a megyei közgyűlés álláspontját ismertette, volt-e a közgyűlés részéről felhatalmazása? A jogra hivatkozott Kontra Gyula úr, amikor azt mondta, hogy a kezelői jognak az átadásáról van szó. Melyik jogra hivatkozott, mert Hatvanban ez nem történt meg. A sztrájkkal való fenyegetéssel Főigazgató úrtól kérdezi, tudja és tisztában van azzal, hogy milyen nehézségek vannak és minden nap milyen kiesést jelent? Elnök úrtól kérdezi, hogy vajon ő tudja-e, hogy minden nap milyen kiesést jelent? A fenntartónak a felelősségét szeretné itt ebben az esetben megkérdezni.

 

Deé András:

Érdeklődött, hogy ismerik-e a Magyar Orvosi Kamata Heves Megyei Szervezete által bemutatott szakmai anyagot? Abban az szerepel, hogy talán nem feltétlenül szükségtelen figyelmen kívül hagyni a szakmai és szociális érdekeket, gazdasági érdekek és paragrafusok mögé bújva egy olyan kérdést mellőzni, ami itt emberek, emberek százezreinek az egészségét és az életét határozza meg. Ez az első kérdése. Második kérdése az, hogy tisztában vannak-e Önök azzal, hogy az elmúlt hónapokban bebizonyosodott, előbb Sebes úr visszaigazolta, hogy a Markhot Ferenc Kórházban nincsenek napi működési gondok, egy jó menedzsmenttel sikerült közösségi tulajdonban levő intézményként megtartani a kórház működését és ellátni Heves megye lakosságának többségét. A súlyponti kórház szakmai színvonalának megőrzéséhez a feltételeket biztosítja. Kérdezte, hogy valóban látnak-e lehetőséget arra és úgy állnak ehhez a kérdéshez, hogy az Eger város által felajánlott lehetőséggel élni tudnak?

 

Fótos Dániel:

A közgyűlési felhatalmazást már Herman úr feltette. Miben voltak partnerek, miben működtek együtt, ugyanis emlékezete szerint az Egészségügyi és Szociális Bizottságban koncepcionálisan utasította el ezt az útvonalat, amit választani kívánt az önkormányzat és egy percig nem volt ebben partner. Orvos szakmai kérdésként említette első körben Elnök úr a kórház tervezett privatizációját. Ismeri-e Elnök úr az érdekképviseleti testületeknek a véleményét, akik elsősorban az ilyen szakmai szempontokat figyelembe véve hozták meg a döntésüket?  

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

Szeleczki úr bejelentése új helyzetet idézett elő. Lesz-e értelmes párbeszéd, befogadja-e az előterjesztő az egri önkormányzat ajánlatát, amely természetesen közgazdaságilag nekünk a megyének nyilvánvalóan előnyökkel jár. Szeretné megkérdezni az Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy ismeri-e az előterjesztést, mert számára az derült ki, hogy nem. Pályázhat majd a vagyonkezelői jog működtetésre az egri önkormányzat. Ismeri-e az 5. §  5. g. pontját, amely azt mondja, hogy a 2006. évi OEP-től származó bevétele eléri vagy meghaladja a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézetének 2006. évi bevételének 25 %-át. Hogy tud a városi önkormányzat, amikor neki soha nem volt olyan intézménye, mely kórházat üzemeltetett volna, ennek a feltételnek megfelelni? Az egész ajánlat egy testre szabott ajánlat. Miről beszél, olvasta ezt az előterjesztést, vagy ismeri? Hogy mondhat ilyen butaságot? Valótlanságot állít.

 

Verebélyi György:

Milyen garanciát kapunk ettől a Hosp Investtől, aki ellen felszámolási eljárást kezdeményeztek?

Hol van az a pénz, amit az elmúlt 6 évben kiszivattyúztak az egészségügyből?

Választ kért arra, hogy ki idézte elő a csípőprotézisre való 7 év várakozási időt?

 

Dr. Tatár László:

Főjegyző úrtól kérdezte: Az ÖTV-ben fennáll-e az a lehetőség, hogy pályáztatás nélkül a megyei önkormányzat átadja működtetésre és a vagyonkezelés jogát egy más önkormányzatnak?

Szeretné megkérdezni Elnök urat, hogy kívánnak-e módosító indítványt beterjeszteni?

Nem tudja, hogy melyik anyagot tárgyalják. Ilyen fajsúlyos anyagnál azt hiszi, elképzelhetetlen, hogy 2 hónapos közgyűlési szünetekkel 9 órakor teszik le az asztalukra az éppen aktuális utolsó módosítást. Valamennyi képviselő el tudta-e olvasni ezeket a kérdéseket és meg tudja-e válaszolni majd ennyi idő alatt?

Harmadik kérdését Elnök úrnak tette fel, mely szerint, hogyan képzeli el Eger Megyei Jogú Várossal a partneri együttműködést? Ha netán most Eger polgármesteri székében szocialista vezetés és Nagy Imre ülne, akkor is így lesöpri az egri javaslatot?

 

Herman István:

Főjegyző úrtól szeretné megkérdezni, hogy az ÖTV. 80/A. § (5) bekezdése mit tartalmaz?

Ki volt a pályázat írója, ki volt az a szellemi műhely, szeretné ha nevesítenék, ugyanis ha a kazincbarcikai pályázatot összetolja, akkor kb. a helyrajzi szám és a cím fog változni. Kérte megnevezni, ki írta a pályázatot, ki volt a pályázat előkészítője?

 

Hiesz György:

A hangoskodókat és a Fidesz Frakciót kérdezte, hogy miért nem tetszenek akkor is olyan hangosan tiltakozni, hogy ha a működtetésbe adás a fideszes vezetésű városokban történik? Meg lehet kérdezni képviselő társát. Meg lehet kérdezni a körmendi polgármestert, aki fideszes, hogy miért így működteti a kórházát? Fél év alatt le lehetett volna ülni egyeztetni. Erre senki nem volt hajlandó.

 

Sós Tamás:

Nem gondolják, hogy ilyen komoly kérdést ordibálva lehet eldönteni. Nem gondolják, hogy párbeszédet így lehet folytatni.

 

Fótos Dániel:

Kéri, hogy aki illetékes és eltér az ügyrendtől, a napirendtől, utasítsa rendre. (Őt most lehet, mert eltér). A Szociális és Egészségügyi Bizottságba a fideszes frakció egyhangúan leszavazta ezt az előterjesztést, amire céloz.

 

Sós Tamás:

Kérdések lezárva. 

 

Dr. Lénárt András:

Több kérdést is kapott, megpróbál rá válaszolni.

Mit és kit képviselt tegnap a megyei jogú város közgyűlésén? Sós Tamás elnök úr jelezte, hogy meghívást kapott a tegnapi ülésre, de ő személyesen nem tudott megjelenni és arra kért, hogy képviseljem a szocialista frakciót abban az esetben, ha az az előterjesztés, amit tárgyalt a megyei jogú város, érintené a mi általunk mára tervezett előterjesztést. Egyébként furcsállta a metódust, ő nem ismerte a megyei jogú közgyűlés munkarendjét, hogy egy más régió által még nem tárgyalt előterjesztést soronként taglaltak. Úgy gondolta, azzal kapcsolatosan meg kell szólalnia, mivel mi készítettük az előterjesztést, de nem tárgyaltunk még róla. Ennek kapcsán fejtette ki véleményét, tulajdonképpen ez volt a megjelenésének indoka. Nem a közgyűlés egészét képviselte, hanem a szocialista frakciót. Álláspontjukat támadták.

Hogy ismeri-e az előterjesztés szakmai álláspontjait, illetve az érdekképviseleti szervek véleményé? Köszöni a feltételezést, hogy nem ír, nem olvas, de nem Pató Pálnak hívják. Ennek ellenére elolvasta természetesen. Tudomásul is vették az abban foglaltakat, de  nem kötelező érvényű az abban foglaltak tudomásul vétele. Nem kell mindennel egyetérteni. Ők nem értettek egyet és kitartottak a saját elképzelésük mellett.

Fótos képviselő úr kérdezte, hogy az együttműködésnél hogyan is értette a konstruktív együttműködést? Azt kell mondania, hogy a bizottságuk netán az egyetlen, amelyik teljes létszámban jelen van és aktív vitákat folytatnak minden egyes kérdésről. Ott sem mindenben értenek egyet, nyilvánvalóan a véleményalkotás szabadsága megillet mindenkit. Tudomásul veszik azt, hogy nincsenek egy véleményen, de valahol mégis döntést kell hozni.  A konstruktivitás ebben merül ki. Nagy örömmel vette, hogy jó munkát tudtak végezni. Miből gondolja, hogy bizonyos paragrafusok ismerete nélkül terjesztenek elő valamit. El szerette volna mondani, de Elnök úr megvonta tőle a szót időtúllépés miatt. Az ÖTV 80 §-a alapján térítésmentesen jogosult vagyonkezelői jog igénylésére Eger Megyei Jogú Város.  Elmondta volna akkor is, de azt is tényként kell kezelni, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 13-án Gyöngyösön tárgyalta, Eger Megyei Jogú Város   pedig november 29-én ülésezett.  Ő nem tudhatott erről az álláspontról. Ők egyébként kettes változatként megszavazták. Ez kronológiailag érthető. Ő nem tudott erről. De mivel tegnap délután világossá vált, itt Kontra elnök úr elmondta, hogy a befogadásra készek, de ezt az egész pályázati kiírást nem tudják úgy átírni pillanatnyilag, hogy Eger Megyei Jogú Városra értelmezzék kizárólag. A határozat már elkészült, igaz, a vita most folyik, döntés még nem született róla. Természetesen be tudják fogadni ezt az elképzelést, amivel élni kíván Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.

 

Dr. Benkár József:

Válasza mind a két kérdezőnek feleletet ad. Az ÖTV 2007. január 1-én hatályba lépett 80/A § (5) bekezdése a következőképpen rendelkezik:  az önkormányzat korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának vagyonkezelői jogát kijelöléssel szerezheti meg az önkormányzati közfeladatot átvállaló. a.) pont: más helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása, b.) pont: az önkormányzat, vagy több önkormányzat, illetve kisebbségi önkormányzat többségi tulajdonában levő gazdasági társaság és közhasznú társaság, illetőleg állami és önkormányzati közös alapításában működő gazdasági társaság, vagy az állam többségi részesedésével létrehozott gazdasági társaság, közhasznú társaság. Ha ezek a szervezetek a  közfeladatok ellátását az önkormányzat számára nem üzletszerű vállalkozási tevékenységként végzik, azzal a feltétellel, hogy az állami vagy önkormányzati többségi tulajdon a vagyonkezelési szerződés megszűnéséig fennáll.

A másik kérdés, hogy ki készítette ezt a pályázati felhívást? Szeretne visszautalni a 2007. június 29-i megyei közgyűlési ülésre, amikor a megyei közgyűlés olyan határozatot hozott, amiben kötelezte a Főjegyzőt, hogy tisztázza a vagyonkezelésbe adással kapcsolatos jogi kérdéseket, és annak alapján szakértő bevonásával készítse elő először a közbeszerzési, vagy ha nem a közbeszerzés a mód, akkor a vagyonkezelési eljárást. Ennek tett eleget a Főjegyző a hivatal bevonásával és került ez a két anyag – az előterjesztés és a pályázati felhívás – elkészítésre. Elmondta továbbá, hogy elhangzott a kazincbarcikai anyag. Amennyire ő ismeri a kazincbarcikai anyagot, ahhoz képest ez az előterjesztés az idők folyamán, főleg az utolsó pillanatig alapvetően abban különbözik a kazincbarcikaitól és azt gondolja, alapvetően az a lényege, hogy garanciákat építettek be, próbáltak garanciákat beépíteni. A kazincbarcikaiban ennek nyoma sincs.

 

Dr. Sebes Gábor:

A sztrájk milyen kiesést jelent? 550 millió forint havi bevételt kell elosztani 30-al.

Ennek egy része azonnali konkrét veszteség, másrészt ennek távlati kihatásai is vannak, mert a későbbiekben a biztosító a további pénzügyi éveinket az ellátott ápolási napok és esetek nyomán adja meg. Bármilyen kiesésnek egyúttal kvázi kamatos kamat mínusz hatása is van. Plusz a bizalom. Egy nap kb. 15 millió forint kiesés még akkor is, ha részleges ellátások folynak.

Csípőprotézis kérdése: rendkívül fájó kérdés, nagyon egyszerű okok miatt lett ilyen hosszú az előjegyzési idő, 8 év, ez iszonyatos. Azért, mert a rendelkezésükre álló finanszírozást úgy kellett kiosztaniuk, hogy minden osztálynak jusson, mégpedig olyan osztályoknak jusson elsősorban és arányosan, ahol sürgősségi ellátások folynak.  Ennek megfelelően: sürgősségi osztály, belgyógyászat, egyéb osztályok kerültek preferálásra, mert a felső limit adott volt. Ennek megfelelően került az ortopédiára annyi, amennyi. Ez, sajnos azonnal beindukálta a fokozatosan feltöltő előjegyzést, amit végtelenül sajnál. Jelen pillanatban csak akkor tudnak rajta változtatni, ha az intézmény további finanszírozási keretet kap az államtól.

 

Sós Tamás:

Szeretné elmondani, hogy a kórházat a megyei önkormányzat rendkívül kis mértékben tudja befolyásolni. Döntő mértékben OEP finanszírozástól függ. Havi ellátmány 550 millió forint. Akkor, amikor megjelent a nyilvánosság előtt, hogy Eger Megyei Jogú Város  mennyivel szállt be, mennyivel vett részt az elmúlt esztendőkben, idézzék fel a híradásokban megjelent számot, nem éri el a havi ellátmányt, amit mi az elmúlt esztendőkben Eger Megyei Jogú Várostól kaptunk a kórházhoz. Ezek száraz, szikár tények.

 

Hiesz György:

Alpolgármester úr ismertette az egri közgyűlés határozatát. Ehhez kapcsolódóan lenne egy módosító javaslata a pályázati felhíváshoz, nevezetesen a 13. oldal 5. fejezet 15.7 pont második bekezdése a következőképpen módosulna: Az ajánlatkérő fenntartja magának azt a jogot is, hogy amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt az Ötv. 80/A. § (5) bekezdése alapján önkormányzat testületi döntés alapján közfeladat ellátására a pályázati kiírásban szereplő összes közfeladat ellátása végett kijelöléssel kéri a vagyonkezelői jog átadását és a pályázati kiírásban szereplő összes fejlesztési működtetési és szerződéses feltételek teljesítését vállalja (ide nem értve a vagyonkezelési jog ellenértékének megfizetésére vonatkozó kötelezettséget), úgy a pályázatot visszavonhatja.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

Ügyrendben kért szót, mivel nem kapott választ az előterjesztőtől. Úgy látja az ő olvasatában, hogy az előterjesztő Heves Megye Közgyűlésének elnöke, Sós Tamás úr. Kérdése volt, hogy lesz-e értelmes felvetés és be tudjuk-e most fogadni az egri önkormányzat ajánlatát? Az előterjesztőtől erre kért határozott igent vagy nemet.

 

Sós Tamás:

Eger nem marad le semmiről. Eger felé pozitív diszkriminációt alkalmaznak. Ha csak egyfajta véleményt várnak tőle, akkor érdekes a párbeszéd. Hallották Hiesz urat és figyelte, többen megtapsolták. Úgy látta, hogy el tudják képzelni. Sziki úr és többen is tapsoltak.  Ez egy olyan megoldás, hogy nem veszítenek időt és gyakorlatilag Eger fel tud rá csatlakozni, Eger érdemben végig tudja gondolni. Kérte végiggondolni, elolvasni az imént ismertetett határozatot. Ő nem jogász, de ezt az előterjesztést nem jogász írta, tele van ellentmondásokkal. Nagyon fontos, hogy Eger is gondolja végig. Például kifelejtették ebből, hogy azt a meghatározott összegeket tudják vállalni, le tudják tenni, testület előtt ezt meg tudják beszélni, érdemi módon ezeket végig tudják gondolni.

 

Dr. Tatár László:

Úgy gondolja, Elnök úrnak nem az a feladata, hogy az egri ajánlatot értelmezze. hogy kinek hogy kell értelmezni.

Nem kapott választ a kérdéseire. Megismétli ismételten. Hogyan fordulhat elő, hogy ilyen kulcsfontosságú napirendi pont kapcsán 9 órakor kerül le az asztalukra az utolsó előterjesztés, ehhez képest szóban további módosítás. Egyszerűen komolytalan az ügynek a tárgyalása. Ki ezért a felelős? Hogyan képzeli el Elnök úr Eger Megyei Jogú Várossal az együttműködést? Úgy látja, hogy semmiféle konszenzus nincs e tekintetben. Szeretné megkérdezni, ha Eger városának szocialista vezetése lenne, ugyanez lenne-e egy ilyen ajánlat kapcsán a válasz?

 

Sós Tamás:

Ez a kérdés fél éve ki van nyitva. Kaphattak volna ajánlatot Eger várostól ha ezt komolyan gondolják. Múlt pénteken Eger városhoz a kollégák mentek át az anyagért. Mi nagyon komolyan gondoltuk azt a 6-7 pontot, annak 2/3-át a kollégák beépítették és jelenleg is benne van a javaslatban. Szeretné elmondani, érdemben foglalkoztak vele. Egernek volt egy álláspontja múlt pénteken, volt álláspontja hét elején. Ő is felteszi a kérdést, hogy mi változott néhány nap alatt, hogy Eger Megyei Jogú Város   polgármesterének megváltozott a véleménye. Múlt pénteken együtt volt vele regionális tanácsülésen, a Polgármester úr még azt sem tudta, hogy mit fognak kiküldeni. Erről pedig egyszer sem szólt. Igaz, Önök az Egyeztető Bizottsági ülésen Eger Megyei Jogú Város polgármesterének szuggerálták ezt a véleményt, meg jobboldali lapokban ez megjelent, tehát valahonnét vezényelve van ez a dolog. Ilyen értelemben érdemben foglalkoztak Eger Megyei Jogú Város  polgármesterének javaslatával. Nagyon sajnálja polgármester urat, nagyra tartja, őt egy nagyon rossz, kellemetlen helyzetbe hozták Önök, amikor egy ilyen helyzetbe hozták.  

 

Herman István:

Úgy érzi, nem áll Elnök úr a helyzet magaslatán. Nem ad megfelelő válaszokat a feltett kérdéseinkre és közben módosító indítványok befogadásával szinte majdhogy nem szavaztat, miközben még a feltett kérdésekre sem kaptunk választ. 

Nem kapott választ, hogy hányadik kórházigazgatót fogyasztja, nem kapott Kontra úrtól választ, hogy melyik jogra hivatkozik akkor, amikor azt mondja, hogy átadható, miközben Hatvanban ezt figyelmen kívül hagyták. Ha jól emlékszik, több 10 millió forintra megbüntették Hatvant.

A sztrájkkal kapcsolatosan szintén Elnök úrtól kérdezte, hogy vajon tudja-e, hogy ez a sztrájk milyen hátrányos helyzetbe fogja hozni a kórházat? Ezt nem az Igazgató úrtól kérdeztem, hanem Elnök úrtól. Úgy gondolja, hogy még a kérdéseknek az idejét élik, nem pedig a módosító indítványok befogadásáét.

 

Fótos Dániel:

Az hangzott el, hogy elő van készítve már a pályázati felhívás. Nem dönthet a közgyűlés, hogy leveheti a napirendről?

 

Deé András:

Feltett kérdéseire nem kapott választ. Leginkább arra szeretne választ kapni, hogy hajlandó-e a megye vezetése arra, hogy érdemben tárgyaljon a kórház Eger város által történő átvételéről? Szerinte ennek egyenes feltétele lenne az, hogy a mostani közgyűlési ülésről lekerüljön ez a napirend.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

Elnök úr gyakran hivatkozik az SZMSZ-re. Kétszeri kérdésfeltevés joga van és csak utána lehetne hozzászólás. Itt a probléma, hogy még nem járták körbe, hogy az adott válaszok kapcsán még újból kérdéseket lehet feltenni és csak azután hangozhat el hozzászólás, amiben kell elmondani  az esetleges módosító indítványt. Nem SZMSZ szerint vezeti az ülést.

Nincs itt most  Eger város polgármestere, nem kell személyeskedni, nem tudja magát megvédeni azoktól a személyeskedő megjegyzésektől, amelyet Ön itt a nagy nyilvánosság előtt elmondott. Illik bocsánatot kérni.

 

Dr. Tatár László:

Nem tud továbbra sem elmenni a kérdés mellett, hogy szeretne Elnök úrtól választ hallani. Mint a napirend előterjesztője, ki a felelős azért, hogy 9 órakor kerül az asztalukra az utolsó előterjesztés, amelyhez képest szóbeli módosítások garmadáját fűzik? Tárgyalásra alkalmatlan ez a napirend. Ismételten kérte Elnök urat, hogy a kérdésére válaszoljon, ugyanígy járna-e el, ha Eger Megyei Jogú Városnak szocialista vezetése lenne és az tenne ilyen ajánlatot? Igennel és nemmel kért választ.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

Tárgyalnak valamilyen egri ajánlatról, s amikor az Alpolgármester úr felolvasta, mit döntöttek, próbálta keresni az előttünk levő anyagban, ez nem erről szólt. Nem kellett volna, hogy megtiszteljék és írásban kiosszák részükre, még ha 9 óra előtt 5 perccel is, hogy tudjuk, miről döntött Eger Megyei Jogú Város közgyűlése?

 

Szeleczi János:

Legelőször a Habis László polgármester urat ért hozzászólásokkal kapcsolatban a következőket szeretné elmondani.

Főigazgató úrtól november elején kapta meg az önkormányzat a kórház tényleges helyzetértékelését. Ennek ismerete hiányában felelőtlenség lett volna bármiben is dönteniük. Nekik ahhoz, hogy felelősségteljes döntést hozzanak, erre az anyagra volt szükség. Ez egy széles konszenzuson alapuló döntés volt. November eleje óta a közgyűlésig eltelt idő ennek az anyagnak a feldolgozásával telt el, munkával telt el és Eger város közgyűlése ennek ismeretében hozta meg a döntését.

Az elején, amikor szót kért, semmi egyebet nem kért, azt kérte, hogy halasszák el a döntésüket. Halasszák el azért, hogy haladéktalanul kezdődjenek meg a szakmai és a politikai tárgyalások a megyei közgyűlés és a város közgyűlése között. Egy szakmai és politikai egyeztetésnek a megkezdését kérte.

 

Herman István:

Lehet, hogy az SZMSZ nem ad rá lehetőséget, de Elnök urat megkérte, hogy mivel Habis László nem tud ma itt jelen lenni, hadd szóljon egy szót a védelme érdekében. Noha ő nem szorul erre, de a következőt kell Önöknek pontosan tudnia a tisztánlátás végett. Van a megye és a város között egy egyeztető fórum, egy bizottság. Ezen az egyeztető fórumon Elnök úr ígéretet tett arra, hogy folyamatosan és rendszeresen fogja tájékoztatni a várost a megye sorsát illetően. Ez rendre elmaradt és most tanúként hívja a Főjegyző urat, ugyanis az elmúlt hetek szerdáján volt ismételten egy egyeztető fórum. Hétfőn felhívta a Főjegyző urat és megkérdezte, hogyan lehetséges az, hogy Eger Megyei Jogú Város polgármestere azt az anyagot, amit mi megkaptunk pénteken, ő még a mai napig nem kapta meg? Sós Tamás úr ígéretet tett arra, hogy folyamatosan tájékoztatja. Kérte Főjegyző urat, hogy erre a kérdésére válaszoljon. Így volt? S ezek után Főjegyző úr intézkedett, hogy Habis László kapja meg. Nem tudja, akkor milyen folyamatos tárgyalásról és párbeszédről beszélnek.

 

Dr. Tatár László:

Nem tudja, hogy ilyen nehezen lehet értelmezni az SZMSZ-t vagy zavarban van Elnök úr, de furcsállja, hogy ennyi idő után ennyire megkerüli a válaszadást. Világos kérdéseket tettek fel, amire nem válaszolt. Választ kér a feltett kérdésekre. Megteheti, hogy azt mondja Elnök úr, hogy nem kíván válaszolni, gondoljak, amit akarok. Jegyzőkönyv számára tegye meg ezt a nyilatkozatot. Nem tette meg.

 

Sós Tamás:

Maradjunk a száraz tényeknél. Azt szeretné elmondani, hogy rendkívül fontos dologban kívánnak dönteni. Szeretné, hogy Egerrel jó együttműködés alakuljon ki. Példás gyorsasággal dolgoztuk fel az Egertől kapott anyagokat. Amit mi a múlt héten, pénteken megkaptunk anyagot, abban még nem szerepelt az átvétel. Kérte Szeleczki urat, hogy válaszoljon: igen, vagy nem?

 

Szeleczki János:

Ahhoz, hogy igent vagy nemet lehessen mondani erre a dologra, nem egy személynek a döntése kellett, közgyűlési határozat kellett, a közgyűlés határozatát pedig elmondta, ismertette.

 

Sós Tamás:

Tatár úrnak szeretné elmondani. Eger első anyagában nem szerepelt az átvétel. Ebben az anyagban egyértelműen azt fogalmazta meg, hogy milyen észrevételt tesz ahhoz, hogy a pályázati kiírást konkretizáljuk. Mi ennél a pályázati kiírásnál gyakorlatilag a 2/3 részét beépítettük.

Szeretné elmondani, hogy akkor, amikor kiküldésre került az anyag, megkaptuk, akkor mi példás gyorsasággal reagáltunk az egri tegnapi közgyűlésen történtekre. Előző napon sajtótájékoztatón, amin Ön is részt vett, ismertették, ami meglepetés erejével ért bennünket és nem tudtuk eldönteni, hogy ez egy valós számításokon alapuló ajánlat-e vagy politikai blöffről van szó. A tegnapi előterjesztés alapján is azt kell, hogy mondja, hogy nagyon kíváncsiak, hogy pénzügyileg alátámasztott ajánlat van-e? Mi ezt a lehetőséget megadjuk, Eger ennek nyertese lehet és gyakorlatilag úgy gondolja, hogy mindenkinek az érdekét ez szolgálja.  

 

A hozzászólások következtek.

 

Kómár József:

Néhány hónappal ezelőtt a hatvani kórház helyzetéről adott egy tájékoztatást, amit tényszámokkal is alátámasztott. Akkor erről a furcsa nevű cégről azt mondta, hogy bitorolja a hatvani kórházat. Ez már rég nem igaz. Ez a teljes tönkretételére törekszik, ezt már gyakorlatilag ki lehet jelenteni. Akkor megemlítette, hogy 137 főt küldtek el, már a 180-nál tartanak. Szinte naponta benn van a kórházban, mindig beszél különböző osztályon orvosokkal, és borzalmas hangulat uralkodik a hatvani kórházban. Január 1-től 30 ággyal fogják csökkenteni a belgyógyászat ágyszámát. Lénárt úr az előbb azt mondta, hogy keresik az utat. Tart tőle, hogy Önök azt már kitaposták. Meggyőződése, hogy ha  ilyen mocskos úton akarnak járni, akkor jó helyen járnak.

 

Verebélyi György:

Lénárt úr nagyon helyesen és korrektül felvázolta, hogy a legfontosabb a kórháznál az orvos szakmai, gazdasági, majd utána a politikai szempont.  

Sebes úr úgy fogalmazott, hogy ilyen-olyan, így-úgy. Jó lenne, ha kifejtené. Ön csak az elmúlt 5-6 hónapra vállal felelősséget. Mi okozza, hogy egy csípőprotézisre 7 év a várakozási idő. Mikor arra utaltak, hogy miből adódott a 7 év várakozási idő, mi is történt az elmúlt 6 évben, hogy szivattyúzták ki a pénzt? Hát meg kellene magyarázni az embereknek, mi okozta azt, hogy az ilyen irányú elvonás milyen következményekkel járt.

 

Dr. Lukács Tamás:

Engedjék meg, első szava a Főigazgatónak és a kórház minden dolgozójának szóló köszönet legyen, hogy az elmúlt időszakban megfeszített munkával megteremtették annak a lehetőségét, hogy az egri kórház működőképes volt és megteremtették annak a lehetőségét, hogy a továbbiakban is önkormányzati tulajdonban működhessen. Kétségtelen, hogy ennek vannak feltételei és ezeket a feltételeket vizsgálni kell.

Ha napirendre vették ezt a kérdést, arra kérte a Közgyűlés, hogy a döntést halasszák el. Három olyan okot sorolt fel, mely bármely ok fennállása esetén megalapozott és érdemi lehet az a döntésük, hogy elhalasszák.

Az első ok a törvényi háttér: bármilyen módon működik tovább a kórház, úgy tervezni nem lehet, hogy a törvényi háttér nem biztos, hiszen a parlament előtt levő törvényhez több mint száz módosító indítvány van. A finanszírozás szempontjából nem mindegy, hogy a magyar parlament ebben a kérdésben milyen döntést hoz. Önmagában ez az ok elegendő lenne ahhoz, hogy ebben a kérdésben felelősségteljesen ma ne döntsenek.

Második ok Eger város közgyűlésének határozata. Meg kell mondania, az elhangzottak kicsit vidámmá tették, mert amit önök mondanak, az teljes logikai ellentmondás. Ha azt mondják, hogy Önök befogadták Eger város határozatát, akkor ha jól érti és ismételten Alpolgármester úr megfogalmazta, Eger város határozata az, hogy a döntést halasszák el. Ha Önök befogadták, akkor jó napot kívánok. Miről tárgyalnak tovább? Ha viszont nem fogadták be, akkor ne mondjanak olyat az Ügyrendi Bizottság vagy Egészségügyi Bizottság részéről, hogy befogadták.

A határozat törvényes határozat. Nem az volt Eger városa határozata, hogy bocsánatot kérek, mivel itt élünk egri polgárok tessenek szíves már megengedni, hogy valahova, a pályázat valamelyik pontjába bevenni minket és versenyezhetünk különböző cégekkel. Az Ötv-re hivatkozva határozatot hoztak. Meggyőződése, hogy erről a határozatról kiosztott írásbeli anyag mellett határozatot kell hozni és nem a pályázat részeként kell határozatot hozni. Hiszen ez törvényességi kérdéseket vet fel.

A harmadik ok a társadalmi béke kérdése. Főigazgató úr korrekten elmondta, hogy milyen következményekkel jár egy demokratikus jog alkalmazása, a sztrájkjog. Meggyőződése, hogy a sztrájk olyan eszköz, amelyet csak a legvégső esetben szükséges és kell használni, ha erre alapot adnak. Azt gondolja, amikor megköszönte a Főigazgató úrnak és a kórház dolgozóinak az áldozatvállalását, akkor ebben az is benne volt, hogy biztosítsuk a békét, biztosítsuk a társadalmi békét. Sokaknak ismert lesz a hely, ahonnan idéz karácsony közeledtével. Mily szép a lába ki jó hírt hoz és békét teremt. Ne kívánjuk azt, és ne kívánjunk egymásnak olyan karácsonyt, ami békétlenségben telik el. Azt kívánom a dolgozóknak és a közgyűlés minden tagjának, hogy fontolják meg ezeket az érveket, fontolják meg, hogy minden egyes pont külön-külön fennállása esetén is egyetlen egy bölcs döntést hozhatnak, ha most ezt a döntést elhalasztják, ha azonnal írásos anyaggal megkezdik Eger várossal a tárgyalásokat, azonnal meghatározzák  a feltételeket. Itt mindenki arról beszélt és egyet ért a Főigazgató úrral,  a működés feltétele, hogy pénzbevonás szükséges az egri kórházba. Igen ám, de ezt a pénzt valakinek meg kell fizetni. Ne csak a pénzbevonás módjáról, hanem megfizetéséről is beszéljenek. Ha vannak olyan pályázatok, amely pályázatokon az önkormányzatok előnyt élveznek EU-s pénzekkel, és ez bevonható a kórház fejlesztésébe, akkor miért mondanak le ezekről a pénzekről, aminek visszafizetése sokkal kevesebb tehertételt jelent a polgárság számára.

Kérte mind a három érvét megfontolva hozzák meg azt a döntést, hogy a mai napon  - különösképpen Eger várost is figyelembe véve - halasszák el a döntést és kezdjenek tárgyalásokat.

 

Fótos Dániel:

Lukács úrhoz csatlakozva ismét kérte a kérdés napirendről való levételét, halasszák el az ebben való döntést és kért erről szavazást.

 

Csáki Zsigmond:

Megpróbálta figyelmesen olvasni a napirendet. Sajnálja, hogy Szabó Gyula képviselő társa most nem tiltakozott, hogy hogyan kerül a csizma az asztalra, Heves ide a közgyűlésbe? Szívesen ad számot a hevesi döntésekről is, elhozta az anyagokat. Hiesz György polgármester úr, képviselő úr utalt sok mindenre. Kapott egy levelet Heves város polgármestereként Hiesz Györgytől. Valószínű, hogy benne van a hiba, nem tudja értelmezni a háttérben zajló folyamatokat. Egy dolgot azonban egészen biztosan tud a polgármester úr, meghívtam egy beszélgetésre, melynek még a mai napig nem tett eleget. Jelen pillanatban ebben a közgyűlésben a választói akarat miatt ülünk, nem pedig polgármesterként. Szeretné kérni, hogy ezt tartsuk tiszteletben, ő minden esetben tiszteletben tartotta a települések döntését. Ami pedig egészen konkrétan ehhez a témához kapcsolódik, mert szavazni fognak és van véleménye az ügyről, Ön megemlítette a hevesi kérdést. Az elmúlt időszakban, ha jól emlékszünk a tavalyi évben mindenféle ígéretek hangoztak el, mennyivel több pénzt kapnak az önkormányzatok. Így lesz ez a kórház esetében is, az egészségügyben, az infrastruktúra fejlesztésében és minden más területen. A lakosok levonták a következtetést, mint ahogyan az önkormányzatok is. Városuk például ebben az évben 200 millió forinttal kapott kevesebbet. Ebben a teremben többen ülnek országgyűlési képviselők. Hogy legyen hírértéke is a felszólalásomnak, tisztelt képviselő társam, Heves Város Önkormányzata nevében abban az esetben, amennyiben a teremben ülő képviselő társak a költségvetési törvény szavazásakor nem szavaznak meg településük számára újabb megszorításokat, visszavonják ezeket az előterjesztéseket. Ebben az esetben sajnos, mivel van egy önkormányzati határozat, nem tudja támogatni azt, hogy a mai ülésen döntsenek erről.

 

Fótos Dániel:

Kérte, zárják le a napirend vitáját. Aki bejelentkezett, kapjon szót és vegyék le napirendről. Névszerinti szavazást kérnek.

 

Sós Tamás:

Szavazzanak. Először, amit a Fótos úr kért, utána viszont a napirenden levő kérdésről, először a módosítókról majd az előterjesztésről, ha jól érti. Ezt kéri Fótos úr?

 

Fótos Dániel:

Ismételten megismételte. Kérte, zárják le a napirend vitáját és halasszák el a döntést azokra a pontokra tekintettel, amiket Lukács úr összefoglalva ismertetett.  

 


 

Herman István:

Fótos úr javaslatát szeretné kiegészíteni azzal, hogy névszerinti szavazást szeretne kérni.

 

Dr. Benkár József:

Az SZMSZ akként rendelkezik, hogy bármelyik képviselő javaslatára a közgyűlés minősített többséggel szavaz a névszerinti szavazási módról.

 

Herman István:

A Főjegyző név szerint említi ABC sorrendben a képviselőket, akik felállva szavaznak, a szavazást rögzítő rendszer rögzíti a szavazatokat, jegyzék készül róla és kihirdetésre kerül.

 

Sós Tamás:

Fótos úr azt kéri, arról szavazzunk név szerint – Herman úr is kiegészítette - , hogy kerüljön napirendről levételre.

Aki azt kéri, hogy név szerint történjen a szavazás, kérte szavazzon.

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 20 igen és 20 nem szavazattal nem fogadta el, mivel ehhez minősített többség kell.

 

Dr. Tatár László:

Azt kérte kollégája, hogy név szerinti szavazással zárják le a napirend vitáját. Önök ezt meghiusították.  Kérte leszavaztatni a kérdést.

 

Sós Tamás:

Kérte szavazzanak, ezt követően a Himnusz hangzott el.

 

Kontra Gyula:

Bűn valakit a munkavégzésében folyamatosan gátolni és bűn provokálni, olyan kérdéseket feltenni, amire a választ mindannyian tudjuk és ismerjük. A közgyűlés elnöke szavazást folytatott volna le, 4 lámoa égett, akik szerettek volna szót kérni.

A Közgyűlés elnöke szeretne megfelelni a közgyűlés tagjainak, ezért kérdezgette, hogy ki kíván szólni. A válasz az volt, hogy nem. Végül az derült ki, hogy szavaztasson.

Fótos képviselő társának volt egy javaslata. Erről nyílt gépi szavazásról fognak dönteni.

Lényege, hogy fejezzék be a vitát és ebben a témakörben ne hozzanak határozatot.

 

Sós Tamás:

Kérte, hogy Fótos úr javaslatára szavazzanak. Megállapította, hogy 19 igen és 20 nem szavazattal a közgyűlés nem fogadta el a javaslatot.

 

Török Margit:

A szavazás nem sikerült. Nem tudnak megalapozott döntést hozni. 9 órakor került eléjük az anyag, ami több oldal és jogi, szakmai kifejezéseket tartalmaz. A bizottság néhány tagból áll és nem a 40 fős közgyűlésből. Elhangzott, hogy az egészségügy nem jobb és bal oldal kérdése. Köszöni a kórháznak, hogy ilyen fenyegetett  helyzetben még tudnak dolgozni, mosolyt tudnak erőltetni magukra a nagyon ideges, kétségbe esett betegekkel szemben.  Elmondta, hogy 1990-től polgármester. Ismeri, hogy vannak ellentétes vélemények az övével szemben. Csak akkor van béke a faluban, ha megértik egymást és közös döntést hoznak.Kérem, miért érné meg ezt a kórházat – ami csődben, romokban van, amibe milliárdokat kell befektetni -,   egy profit éhes cégnek működtetni? Nem hiszi el, hogy nem éri meg nekik. Nem jótékonykodnak. Ez a kórház a megyéé, megyei önkormányzati hatáskörben van. Boldog, hogy Eger város azt mondja, hogy nem adjuk el, legyen az övék. Ebben az országban itt vannak úgynevezett multik. A részvényesei között hány %-ban vannak német önkormányzatok? Mi eladjuk, odaadjuk? A kormánynak ez volt a egyik fő célkitűzése? Társuljatok. Itt a lehetőség. A megyei önkormányzat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával társuljon. A megyében – biztos benne – minden önkormányzat azt mondaná, hogy egy ilyen társulásban részt vesz. Még egy dologra szeretné felhívni a figyelmet. Az Alkotmánybíróság visszavonta a régió közigazgatási szervezetét, alkotmányellenes. Az   Alkotmánybíróság megállapította, hogy háromszor annyit fizetünk ki, ha most megcsinálnánk valamit. Kérte, tartsuk meg magunknak.

 

Sós Tamás:

Segítséget kért. Hozzászólni 2 x 4 percben lehet. Tudomása szerint ez már többeknél megtörtént. Jól tudja-e?

Van-e aki már kihasználta? Nincs.

Kérte a 2 x 4 perc betartását.

 

Herman István:

Úgy érzi, hogy a szakmai vitának ma itt helye nincs. Itt a szocialista erő, nyomulás döntött. Kiírtak egy pályázatot, amely pályázatnak egyik pontja így szól: 2005. január 1. napja óta folyamatosan rendelkezik legalább 1 fő fekvőbeteg-ellátási és volt foglalkozó egészségügyi intézmény minimum 1 éves gazdasági társaság formájában történő szerződéses üzemeltetésre vonatkozó referenciával. Nyilatkozik a pályázó, hogy 2006. évi OEP-től  származó bevétele eléri, vagy meghaladja a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-rendelőintézetének 2006. évi OEP-től származó bevételének 25 %-át. Ilyen pályázó egyetlen egy van az országban, aki ennek megfelel. Az összeget, ha felszorozzuk, kb. nagyságrendben a kiskunhalasi kórház felel meg ennek. Gondolják végig, hogy ki üzemelteti a  kiskunhalasi kórházat? Borzasztóan válságos, amit itt lát és tapasztal, mert egy erőszakos nyomulás tapasztalható a szocialista párt részéről. Joggal teszi fel a kérdést, hogy mitől szocialisták, mitől szociáldemokraták, hogy pénzügyi alapokra akarják helyezni az egészségügyi ellátást ilyen közgazdasági környezetben, mint amelyben ma élünk. Arról nem is beszélve, hogy ez a kórház az elmúlt 3 vagy 4 hónap alatt olyan fordulatot vett, hogy ma már a kórház bevétele és kiadása egyensúlyban van. Kétségtelen tény, nem szeretné elbagatellizálni a történetet, de tény, hogy közel 800 milliós nagyságrendű amortizációs  hiány mutatkozik. Erre viszont nagyszerű fedezetként  szolgálhat a meglevő ingatlanoknak az értékesítése.

Kérdezte Sós Tamás úrtól, nem adott rá választ, hány főigazgatót fogyasztott el? Nem véletlenül kérdezte, mert az ötödiket fogyasztja. Az a helyzet, ami most kialakult, nem a Fidesz Polgári Frakciónak az érdeme, hanem pontosan a Sós Tamás által vezetett szocialistáknak az érdeme. Szeretné leszögezni, hogy ők ehhez a mutyihoz nem statisztálnak.  Egyértelmű, hogy kire van ez a pályázat kiírva. Eger Megyei Jogú Város, akivel színházat, megyei könyvtárat, gyermek szabadidőközpontot működtetnek, szeretné ismételten megkérdezni Sós Tamás úrtól, hogyan képzeli el a jövőt ezek után, ha lesöpri az asztalról Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának testületi döntését? Szeretne egy nagyon fontos dologra rávilágítani. Jelenleg a pályázatnál azt mondják 8 milliárd forintos nagyságrendű tőkeinvesztíció fog bekerülni. Kihozza ezt a 8 milliárdot? Az EU-s forrásokról szól ez a történet, nem a meg nem nevezett cég fogja ezt hozni, ő egy fillért sem fog hozni. Ő hitelt fog felvenni, a hitelből pedig úgy fogja a hitelforrásokat visszafizetni, hogy el fog küldeni 300 embert, s annak a munkabéréből fogja visszafizetni ezt az összeget. Tőkeinvesztíció itt nem fog történni. Azért nem fog történni, mert a gazdasági koncepcióról szóló napirendi pont egyértelműen kimondja, 3 milliárd forintot akar a megyei közgyűlés kibocsátani kötvények formájában, azért, hogy a fejlesztéseknek a saját forrásait biztosítsa. Egy vállalkozónak fogunk majd részvényeket kibocsátani. Az alkalmatlanságot bebizonyította Elnök úr és a hivatali esküjével szemben menetel. Szeretné felolvasni: megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Heves Megye javát szolgálom. Ennek Elnök úr nem tett eleget. Ezért felkérte, hogy mondjon le.  

 

Sós Tamás:

Herman úr, te is szoktál tükörbe nézni?

 

Fótos Dániel:

Egy párhuzamra hívta fel a figyelmet. Tekintettel arra, hogy itt már sokszor elhangzott egy cég neve a kórház privatizációja kapcsán – ő nem mondja ki ezt a nevet –, de van egy párhuzam, Gyöngyösön is megtörtént már a kórház privatizálása. Gyöngyösön a kórház privatizálását megelőzően átvilágítást végzett egy cég – akit Gyöngyös Város Önkormányzata bízott meg -, úgy hívták, hogy Kató és Társa. Később ez a cég Egerben is elvégezte ugyanezt az átvilágítást. Gyöngyösön arra a következtetésre jutott, hogy bizony tőkét kell bevonni, át kell alakítani a kórházat. Nem az történt. Először erőltették az intézményi működési forma melletti megmentését, - látszott, hogy ez egy mondva csinált erőlködés -, aztán átalakítottuk kht-vá, hiába mondták, hogy a kht-ba sem vonnak be tőkét, nem fog bekerülni az az invesztíció, amire a Kató és Társa utalt. Később bebizonyosodott, hogy ez valóban nem alkalmas. Hogy miért bizonyosodott ez be? Nem tudhatják, mert nem látnak úgy a lapok mögé, ez teljesen nyilvánvaló. Privatizálni kellett a kórházat. Kató úr itt ismertette velük, hogy miután átvilágította a kórházat, javasolták az akkori igazgató úrnak a munkaköri leírásának a  módosítását, a kórházi struktúra átalakítását, bizonyos szabályok meghozatalát. Azt mondta, konkrétan kijelentette, hogy a kórház intézményi forma  mellett fenntartható. Azt mondta, hogy ha nem ez az út következik be, lemond. Abba is hagyta  ebbéli tevékenységét, mert látszott, hogy természetesen nem ezt az utat fogja választani a megyei önkormányzat. A személyek ugyanazok, az átvilágító cég is, a főigazgató is, mert a gyöngyösi kórháznak is ugyan az volt a főigazgatója, aki jelenleg a Markhot Ferenc Kórháznak az igazgatója. Akkor mi a különbség? Az ő megítélése szerint az idő. Nagyon kevés idő maradt már arra, hogy ezeket az egészségügyi létesítményeket, illetve intézményeket át kell játszani minél gyorsabban, minél rövidebb idő alatt, akár még a törvényi előírásokat is áthágva a magántőkének. Miért borzasztóan problémás ez az ő megítélése szerint? Nyugaton is van magántőke az egészségügyben nyilvánvalóan. De ez a magántőke létrehozta a maga létesítményeit, berendezte a maga eszközeivel. Magyarul befektetett, beruházott. Magyarországon, ami zajlik egészségügyi privatizáció alatt, amit nem is privatizációként emlegetnek, csak ugye vagyonhasznosításra való átadás, illetve működtetés önkormányzati vagy állami felelősség mellett, ugye ez privatizáció. Az ÁSZ teljesen egyértelműen rögzítette. Mi zajlik most? Azok az emberek, akik Magyarországon élnek, azok a dolgozók az elmúlt 40-50-100 év alatt saját munkájuk által, a saját maguk járulékával befizettek. Ez a felosztó – kirovó rendszer, mely Magyarországon több mint 100 éve működik. Ne legyenek illúzióink, a privatizáció teljesen egyértelmű. Itt ma nagyon sok esetben a meghozott és itt elfogadott törvényekre való hivatkozással történik a privatizációknak az előkészítése.

 

Dr. Tatár László:

Úgy gondolja, hogy a mai napon teljesen előkészítetlen anyag került a plenáris ülésen vitára. Azért  mondja, hogy teljesen előkészítetlen, mert miután egy napirendi pont keretein belül szerepel a pályázati kiírás, illetve a kórház igazgatójának helyzetértékelése, ez már mutatja azt,  érdemben teljesen mindegy, hogy a kórház jelentésében mi szerepel, a pályázati kiírás úgyis megvalósul a szocialista többség jóvoltából. Ettől kezdve úgy érzi, hogy érdemi vitát ebben a kérdésben nem tudnak folytatni. Ha megnézték volna a kórház helyzetéről szóló elemzést és nem a politikánál maradnak, hanem a szakmánál, akkor azt látnánk és reméli, ebben a Pénzügyi Bizottság megerősíti őt, hogy az egri kórház helyzete likvid. A Főigazgató úr tájékoztatójában sok olyan adatot talál, amiben leírja Igazgató úr, hogy milyen tartalékok vannak a Markhot Ferenc Kórházban. Úgy gondolja, először fel kellene tárni ezeket a lehetőségeket, ki kellene aknázni, ki kellene termelni azokat a jövedelemforrásokat, amelyek még tartalékként az egri kórház működtetésében benne vannak. Amennyiben nem működtethető, nem likvid a kórház, folyamatosan tudják ellenőrizni, abban az esetben tovább lehetne ebben a kérdésben menni. Ez irányban semmilyen politikai egyeztetés, semmilyen érdekképviseleti egyeztetés nem történt. Megszületett a politikai döntés, kerüljön a pályázat kiírásra. Ettől gyakorlatilag most már úgy gondolja, eltérni nem tudnak, nekik gyakorlatilag már opponálni csak a pályázati kiírás körülményeiben van lehetőségük. Ők ezt az elvet elfogadni nem tudják.

Szeretne visszatérni arra, amit Elnök úr mondott, hogy a  megyei önkormányzat milyen viszonyban áll Eger Megyei Jogú Várossal. Úgy gondolja, a szocialista frakció tegnap délután   folyamatosan figyelemmel kísérhette  az egri közgyűlés ülését, nem érte váratlanul a döntés, hogy milyen döntés született és szerinte minden írásos tájékoztató nélkül is tisztában vannak minden kérdéssel. Szeretné felvetni azt, hogy lehet egy közgyűlés elnökének Eger Megyei Jogú Város határozatát blöffnek nyilvánítani? Miből gondolja Elnök úr, hogy nem lehet kidolgozni  az együttműködési formát költségvetési szerv intézmény formájában, intézményfenntartó társulási formában történő működésre, vagy Eger városnak történő átadásra. Eger városa megoldja a kórház működtetésének problematikáját. Miért kellene ezt a kérdést úgy elvonni Eger Közgyűlésétől és hibául felróni, amikor az ő emlékezete szerint 1998-tól közel 5-600 millió forintot Eger Megyei Jogú Város  adott eszközbeszerzési támogatásokhoz és beruházási önerő biztosításához. Ebben biztos, le lehet ellenőrizni. Itt csak az ingatlan apport 2-300 millió volt. Az eszköztámogatások 50-60-100 milliós tételeit is 1998-tól számolva, ez egy tekintélyes forrás. Ezekkel a pénzeszközökkel Eger Megyei Jogú Város is legalább 1,5 milliárdos értéknövekedést, beruházást generált az egri kórház jövőjébe. Miért vonná el a megyei közgyűlés ezt az érdemet Eger városától? Nem érti, mi a szembenállás alapja? Csak az, hogy politikai döntés  született és csak a pályázati kiírás felé lehet elmenni? Nem tudja, melyik pályázati kiírás lesz az utolsó?

 

Herman István:

Szünetet kért elrendelni.

 

 

Sós Tamás:

Úgy látja, ebben nincs egység.

 

Balázs József:

A frakció az kéri, hogy Herman úr javaslatáról szavazzanak.

 

Sós Tamás:

Visszatérnek rá.

 

Balázs József:

Nagyon régóta a megyei közgyűlés tagja, 1994. óta. 1998. óta vezeti a közgyűlést a szocialista többség. Mindig az volt az érzése, mindig kerülgették, hogy a kórház valós helyzetével foglalkozzanak. Ez a 8 év biztos nagyon sok problémával járt. Most a problémának egyik megoldása és kulcsa, adjuk oda valakinek, hogy ne kelljen vele tovább foglalkozni. Egy kicsit az előző időszakból is ezt vonná le. Súlyos a gazdasági helyzet. Nézzenek körül ebben az országban, hol nem súlyos a gazdasági helyzet? Ha mindenki ezt a technikát választaná, például egy kistelepülési önkormányzat, hogy kevés a pénzem az iskolára, akkor adjuk vállalkozásba. Szocialistákhoz közeli vállalkozások mindenhol vannak, mindent meg tudnak kaparintani, mindenhol tudnak lenni, sőt van még a kiváló pályázati referenciaíró is, aki jelenleg hűvösön van. Alkalmazni kell. Úgy gondolja, hogy a gazdasági helyzete, pont a kórháznak a beszámolója nem indokolja semmilyenfajta külső vagyonkezelésbe történő adást, hiszen a tartozások elhanyagolható mértékűek. Ez a kórház pár évvel ezelőtt volt még ettől is rosszabb helyzetben.

Rátér egy későbbi napirendi pontra. Ha a megyei közgyűlés elnöke olyan előterjesztést aláír, hogy 3 milliárd kötvényt kíván kibocsátani 20 évre fejlesztések fedezetére, ha komolyan gondolja a megye fejlesztését valaki, akkor ebből a kötvénykibocsátásból jelentős részt a megyei kórháznak a fejlesztésére kell fordítani. A megye életében az egyik legfontosabb terület a megye egészségügye. A megye szinte minden területen rendkívül rossz mutatókkal rendelkezik (egészségügyi állapot, idősek aránya, stb.) Ennek az egyik alapja egy tisztességes és jól működő egészségügy. Ebbe forrásokat kell bevonni. A megyei önkormányzatnak nem az eladáson, a privatizáción kell gondolkodni, hanem azon, hogyan tudna több forrást bevonni, akár kötvény kibocsátással. A lehető legjobb megoldás az Eger Megyei Jogú Várossal való együttműködés. Úgy gondolja, ezt az évek óta tartó dilemmát fel kell oldani, mert ezt akarják az emberek, az egri és a Heves megyei polgárok. Kérte, hogy a döntésnél az egri és a Heves megyei polgárok, emberek érdekeit maximálisan vegyék figyelembe, ne pedig egy szűk pártközpontból, Budapestről hozott döntést, hogy a megyei kórházat el kell adni.

 

Merczel József:

A napirendhez sok meghívott és érdeklődő van, ezért azt kérte, hogy ne legyen szünet, hanem fejezzék be a napirendet folyamatában és ne éljenek vissza a nem közgyűlési tagok türelmével.

 

Laminé Antal Éva:

Mélységesen elszomorította a közgyűlés utolsó döntése. Azt gondolja, hogy ha Eger Megyei Jogú Város  közgyűlése hoz egy döntést és egy ajánlatot tesz a közgyűlés számára, azzal érdemben kellene foglalkozni. Ami az ő olvasatában a kórház ügy, alapvető és kardinális kérdés, amire választ kell adni az az, hogy a megye közgyűlése kívánja-e a megye kórházát továbbra is közösségi tulajdonban tartani vagy pedig nem.

A közösségi tulajdonban tartás mellett szól, hogy ez garantálja igazán a megye lakosainak egészségügyi ellátását. Eger Megyei Jogú Város  Közgyűlése egy nagyon fontos ajánlatot tett, egy nagyon fontos gesztust. Ők hajlandók együttműködni, anyagiakat is áldozni a megyei kórház fenntartásáért közös üzemeltetési formában. Úgy gondolja, a megyében még akadnak más városok, akik szintén hajlandóak lennének a megye kórházának fenntartásában együttműködni. Úgy véli, hogy mindenképpen megérné, hogy egy ad hoc bizottságot hozzanak létre, vizsgálják meg ennek a lehetőségeit, alakítsanak ki párbeszédet a megyei jogú várossal, illetve a megye egyes önkormányzataival. Mindenképpen érdemes megadni magunknak azt a lehetőséget, hogy megvizsgálják ennek a dolognak a működőképességét. Azt gondolja, ez egy olyan szép összefogás lenne a megye önkormányzatai részéről, amely példaértékű lenne az egész országban. Végezetül, saját lelkiismeretüket is megnyugtatnák, ha nem vetnék el ezt a gondolatot élből, hanem körbejárnák.

 

Merczel József:

Az elmúlt két órában nagyon sok mindenről esett szó, de magáról a napirendről és az ajánlati felhívásról nem. Szeretne az ajánlati felhívásból néhány pontot idézni. Ezt is tegyék bele a mérlegbe.

A kórház gazdasági helyzetével az év során nagyon sokat foglalkoztak. Többször is halasztották a kórházi napirend végleges lezárását. Látható, hogy valamilyen formában dönteni kell. A kórház jövőjének a sorsát meghatározó döntést kell hozni felelősséggel a megyei közgyűlésnek. Ez a pályázati felhívás tartalmazza többek között a következőket: legalább 600 millió forint visszavonhatatlan, legalább 6 hónapig érvényes pénzintézeti ígérvénnyel vagy banki garanciával rendelkezik és a kötelezettségeket ebből teljesíti. Az 500 milliós hiányt a pályázónak át kell vállalnia és ki kell fizetnie. A pályázónak 2005. óta igazolnia kell, hogy pénzintézetnél nem volt sorban állása. Igazolnia kell a pályázónak, hogy 2005-2006. évben pozitív volt a mérlege. Le kell tennie az ingatlan-átruházás ellenértékére legalább 100 millió forint + áfa díjat a megyei önkormányzatnak. Benne van az, amit a Herman úr idézett, az 1 év és a 25 %. Úgy gondolják, komoly befektetőre van szükség a megyei kórháznál. Hangsúlyozottan, ismételten ki kell mondani, hogy nagyon fontosnak tartották a dolgozói érdekvédelmi jogokat, ezért szerepel az, hogy kötelezettséget kell vállalni, hogy a kórházban jelenleg foglalkoztatott dolgozók közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény paragrafusában foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el. A fejlesztésekkel kapcsolatosan szerepel a pályázati kiírásban többek mellett az, hogy a magas színvonalú ellátást biztosítani kell, de emellett a 2. sz. telepet –a Baktai úti telepet és a tüdőgyógyászati telephelyet 2 éven belül fel kell számolni és a tulajdon az nem a pályázónál, üzemeltetőnél marad, hanem a megyei önkormányzatnál. Előírja a pályázat, hogy 4 éven belül a pályázónak a központi műtő, a központi intenzív osztály, az egy napos sebészetet, a stroke részleget és az egységes diagnosztikai szűrőközpontot és ennek a fejlesztését meg kell valósítania.

Előírja a pályázat, hogy 7 éven belül ki kell alakítani a pályázónak az onkológiai központot. Ezekhez az orvos-szakmai és pénzügyi fejlesztési terveket le kell neki tenni.  Kérte, hogy az általa felsoroltakat és idézetteket vegyék figyelembe akkor, amikor a saját véleményüket kialakítják.

 


 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

Az látható, hogy a politikai és gazdasági érdekek felülírják itt az emberek érdekeit. Emlékszik Sós Tamás elnök úrnak azon kijelentésére, ami itt ebben a teremben történt néhány hónappal ezelőtt. A nagy nyilvánosság előtt kijelentette, hogy a megyei kórház nem kerül privatizálásra. Szeretné, ha azt az ígéretét újból betartaná. Emlegette hogy néz tükörbe. Most ő is megkérdezné, hogyan néz ezek után tükörbe? Azt szeretné megkérdezni, hogy miért félnek Eger Önkormányzatától, a szakma, az érdekképviselet és az egri embereknek az akaratától. Letettek egy tisztességes ajánlatot, miért nem lehet erről  érdemi párbeszédet folytatni? Mert Önök ezt leszavazták. Szeretné felhívni arra a figyelmet, hogy az előterjesztés több sebből vérzik és jogi koherenciazavarral is küszködik, főleg azon módosító indítvány kapcsán, amit a szocialista frakcióvezető előterjesztett. Mint már említette, egy önkormányzat bizonyos pályázati feltételeknek egyszerűen lehetetlen megfelelni, akkor azokat mind ki kellene szedegetni? Ebben a formában értelemszerűen egy egri önkormányzat nem tud ilyen OEP finanszírozást, 25 %-ot felmutatni majd  a pályázati kiírásában. Szerinte ez egy színjáték. Még az is színjáték tisztelt közgyűlés, hogy egy olyan bíráló bizottságot akarnak Önök elfogadni, amely a jelenlegi rendeletünkkel ellentétes. A Heves Megyei Önkormányzat 13/2006. sz. rendelete szerint, mely az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szól, csak 5 tagú bizottság állítható fel. Önök 11 tagút akarnak. Ez a jog megcsúfolása. Először hozunk egy olyan határozatot, amelyben a saját rendeletünket törvénysértően megsértjük, a későbbi, 8. sz. napirendi pont tárgyalásakor akarjuk kiigazítani, mert rájött az előterjesztő, hogy itt baki van.   Ez egy mai kiosztásos anyag, melyet meg sem tárgyalt az Ügyrendi Bizottság. Így vezetjük a megyei közgyűlést. Az jól látszik – korábban itt hangzott el -, hogy a privatizációs rókák körbe járnak, ezt halljuk, érezhetjük. Azt gondolja, hogy ehhez a színjátékhoz, a kórháznak a lerablásához nem járulhatnak hozzá. Vannak előttünk példák, hogy Heves megyében mik történnek, pld. a hatvani vagy a gyöngyösi példát jól megnézhetik. Nagyon konkrét ismeretekkel rendelkeznek, hogy mennyi embert bocsátottak el. Arról is tudnának mesélni a dolgozók, hogy milyen a magántőke, akitől vártuk, hogy micsoda nagy invesztíciót fog betenni ebbe a kórházba és mennyire jó lesz az ott dolgozóknak. Eljutottak oda, hogy nem kaptak időben fizetést, családi pótlékot, mert elfelejtették a tb. kifizetőt értesíteni. Ilyet akarunk, ezt akarjuk? Ilyenhez ő nem tud hozzájárulni.

Azt gondolja, le kell ülni, vannak szakmai indokok, értelmes párbeszédet kell folytatni. Mindenkitől ezt kéri, így szavazzanak.

 

Verebélyi György:

Azt szeretné kérni, hogy ÁSZ-nak van egy DVD-n rögzített anyaga, melyet szíveskedjék lejátszatni. Kérte azt megszavaztatni, hogy a DVD lejátszásra kerülhessen. Abból megtudhatjuk, hogy miért tartja kockázatosnak az Önök által preferált privatizációt.

 

Merczel József:

A cégnek a neve először - ha kiírásra kerül a pályázat -, akkor a borítékok felbontásakor kerülhet szóba.  

 

Dr. Tatár László:

Úgy gondolja, az alapvető koncepcióbeli különbség, ami a szocialista és a polgári frakció között van, az abból adódik, hogy Önök csak a pályázati kiírásukat védik. Mi a pályázati kiírás visszavonása mellett érvelünk, és a Markhot Ferenc kórház sorsa, jövője, betegellátás sorsa, jövője, Eger sorsa, jövője érdekel bennünket. Úgy gondolja, nem kerülhetik meg azt a kérdést, hogy minden módosító indítvánnyal csaknem egyenrangúként kezeljük Eger Megyei Jogú Város tegnapi napon hozott határozatát. Ezt, mint egy módosító határozatot meg kellene az Egészségügyi és Szociális Bizottságnak, Pénzügyi Bizottságnak vizsgálni, napirendre tűzve tárgyalni. Ezt nem lehet semmibe venni ebben az eljárásban. Ha ezt semmibe vesszük, akkor tulajdonképpen nincs értelme a további szószaporításnak. Akkor azt mondja, szavazzanak.

 

Fótos Dániel:

Ügyrendi hozzászólások száma nincs korlátozva, az érdemi hozzászólásába nem számíthat bele. Ha ez nem így van a mi SZMSZ-ünkben, akkor az demokrácia és önkormányzati törvény ellenes.

Az első 4 percet kihasználta és még 4 perchez joga van.

 

Herman István:

Úgy gondolja, hogy az érdemi vitának itt helye ma nincs, ezt a napirendi pontot lezárhatják, mert figyelmen kívül hagyják gyakorlatilag a város szándékát, akaratát. Nagyon kíváncsi lesz, hogy ezek után hogyan fog megbirkózni a megye a közös üzemeltetésű intézményeivel. Ami Sós Tamás fantasztikus megjegyzését illeti reám vonatkozóan, hogy szoktam-e a tükörbe nézni, tisztelettel jelentem, igen, naponta  többször is. Így hát gúnyolódásod Tamás, nem sért. Amíg Ambrus Zoltán meg nem világosodott, addig hónapokon keresztül tartott a tárgyalás Sós Tamás és a Fidesz Polgári Frakció között. Szeretné mindenki számára elmondani, hogy folyamatosan a toleranciáról beszélt, a megbékélésről, a munkálkodásról, és azt hangsúlyoztad Tamás, hogy mutassuk meg, hogy mi tudunk együtt dolgozni. Mi ezt kérjük. Íme itt az eredménye.

Nagy tisztelettel bejelentjük, tekintettel arra, hogy a Táblabíróság, a Megyei Bíróság elutasította a népszavazási kezdeményezésünket azzal, hogy költségvetési kérdést érint, beterjesztjük újból a népszavazást olyan formába, hogy ne érintse a költségvetést. A mai nappal ebben a kérdésben fognak majd tárgyalni és népszavazást fogunk kezdeményezni.  Olyan formában fogjuk majd megfogalmazni ezt a kérdést, hogy ne lehessen ilyen csiki-csuki kis kapukkal egy mutyi munkát elvégezni. Maga részéről javasolja, hogy zárjuk le a vitát, mert érdemi vitának további helye itt nincs. A szocialisták dömpere beindult.

 

Hegyaljai Judit:

Csak mindig jót és semmi rosszat, felemelni az elbukottat, sorsom törvénye erre oktat. Ilyen sorsdöntő kérdésben még nem fordultunk Önökhöz. Intézményünk Eger város és Heves megye kórháza súlyponti kórház, közös vagyonunk. Állami, önkormányzati működtetése alkotmányos kötelezettségből fakad. Önök úgy határoztak, hogy most mégis elidegenítik tőlünk az életünk közös alkotását, kórházunkat. Ez a miénk, közösségi vagyon, hiszen benne testesül meg a mostanra már betegségre jutott magyar embertársaink egész élete, életen át befizetett hozzájárulása, adója, bele értve önmagunkat is. Benne nyilvánul meg a kórházalapító Markhot Ferenc irgalmas szellemisége, illetve Kovács János adományozása, amelyből a II. sz. kórház épült. Ő kizárólag egészségügyi célokra adományozta az épületet. Benne van valamennyi eddig gyógyító sikere, a meggyógyultak hálás mosolya, benne van az összes szaktudás, tapasztalat, melyet generációk adtak át egymásnak. A kórház nem tárgyiasult vagyon. Magába rejti a bizalmat, amellyel a beteg orvosához fordul, az újszülöttek első sírását, a haldoklók utolsó imáját. Mind ez együtt a kórház, a gyógyulás színtere. Most átakarják adni valamennyiünk közös erőfeszítéseit. Tudnunk kell, hogy mind ez, nem eladható, mert az intézményünk működése a megye alkotmányos feladata és kötelessége. Idegen vállalkozó részére való kézbeadása alkotmányellenes. Ezek a szándékok egy szűk érdekcsoport érdekeit tükrözik. Kimondja, amit eddig nem mertek, a Hosp Invest Zrt. érdekei ellentétesek a gyógyítók és a gyógyulni vágyók érdekeivel. Hogyan gondolják? Hogy mind azt, ami a közelmúltban megújult és több mint 2 milliárd forintba került a belgyógyászat és a pszichiátriai osztály felújítása. Ezt most csak úgy átadjuk. Ezekre a fejlesztésekre a mindannyiunk által befizetett adókat használták fel. Mindezt adjuk át egy olyan érdekcsoportnak, akiről csak rosszakat hallottunk? Kik ők? Szabálytalan a gazdálkodásuk, állapította meg az Állami Számvevőszék. Milliárdos tartozásaik vannak, 2010-ig a kiskunhalasi, gyöngyösi, hatvani kórházban 5 milliárdos vállalásuk van. Törzstőkéjük 2006-ban mindössze 26 millió forint volt. Ez emelte meg 4 millió eruróval az Európai Fejlesztési Bank  ebben az évben. Dr. Cser Ágnes, az EDDSZ elnöke levelet intézet a bank elnökéhez, amelyben többek között ezt írja: a Hosp Invest és az Ispotály működése komoly aggodalomra ad okot az egészségügyben.  Levelem megírásakor a napi sajtó arról ad hírt, hogy a Rost Gyógyszergyártó nagy vállalat felszámolást kezd a Hosp Invest ellen. Több száz dolgozó már elveszítette a munkahelyét, az emberek rettegnek. Jelenleg a megyei kórház a kiszemelt objektum. Az egri kórház, mely megyei tulajdonú betolták a város tulajdonát képező felbecsülhetetlen értékű Török Fürdőt és Reuma Kórházat.

Tisztelt Elnök úr! Az EU egyik alapelve az átláthatóság követelményének betartása. A munkavállalókat megillető információhoz való jog, melyet ugyancsak az EU jog garantál. Ez alapján kérem, szíveskedjék a projekt dokumentumait és az annak alapján létrejött hitelszerződést rendelkezésünkre bocsátani. A cég és cégcsoport 2006. évre 5.3 milliárdos mérleghiánya ellenére szeretnék tudni, hogyan lehetséges 8 millió eurós ügyletet kötni, amikor ismereteink szerint a működtetett intézmények ingatlanjainak tulajdonjoga az önkormányzatoké maradt? Kérem, hogy a munkavállalók és az önkormányzatok tulajdonosai, azaz a választópolgárok megnyugtatása érdekében tegye lehetővé számunkra a dokumentum megismerését.

Így szól a levél.

Mit tudunk még róluk? Sehol nem fejlesztenek. 2006. decemberében a cégbírósági adatok alapján – ezt a saját szemével látta – a Hosp Investnek 5,3 millió forint tartozása volt a gazdasági mérleg szerint. Mindenhol nagyszabású ígéreteket tettek és ezeket nem tartották be. Hatvan, Gyöngyös és Parád is áldozatul esett a közel 50 %-os létszámleépítésnek. Az általuk működtetett egyik állami kórházban az elbocsátások után középkori állapotok alakultak ki. A belgyógyászaton egy nővérre jut 25 – 30 beteg, egy nap egy pelenka jut a rászorultaknak és méltatlan körülmények között sínlődnek a betegek. Ezt mi nem akarjuk. Kérjük a Heves Megyei Közgyűlés tagjait, a tisztelt képviselőket, akiket mi juttattunk be a közgyűlésbe, hogy a demokrácia szabályainak megfelelően vegyék figyelembe a munkavállalók és a polgárok akaratát, tartsák önkormányzati tulajdonban a Markhot Ferenc kórházat. Ha erre nem képesek, adják át a városnak a tulajdonjogot.

Egyúttal bejelentem, hogy amennyiben ma szándékainkkal ellentétes döntés születik és Önök úgy gondolják, hogy a kórház átadható, akkor 2007. december 6-án reggel 6 órakor a Markhot Ferenc Kórház dolgozói sztrájkot hirdetnek.

 

Fótos Dániel:

Az összes érdekképviseletnek a véleményét kérte meghallgatni. Joguk van elmondani itt is, a véleményüket szóban kifejteni és ő ragaszkodik hozzá, hogy hallgassuk meg. Amennyiben Elnök úr úgy dönt, hogy nem akarja, szavaztassa meg a közgyűléssel.

Még 4 perces hozzászólásra van joga.

Nem talált olyan embert, aki arra adott volna felhatalmazást a közgyűlés tagjainak, hogy idegenítsék el tőlünk a megyei kórházat. Álljon fel az a képviselő, aki azt ígérte a választóinak, hogy el fogja idegeníteni a kórházat.

 

Sós Tamás:

A Fótos úr által felvetettekre kérte, szavazzanak. (minden érdekképviseletnek adjuk meg a szót).

 

Hiesz György:

Volt egy javaslata Herman úrnak, a vita lezárása. Erről szavazni kell. A vita lezárását követően szót kell, hogy kapjanak, mert így szól az SZMSZ.

 

Sós Tamás:

Először megszavazzuk Herman úr kérését, hogy a vitát zárjuk le. Megadjuk az érdekképviseleteknek a szót, illetve Keresztes úrnak 2-2 percben. Rendben van?

A vita lezárására kérte a szavazást.

Megállapította, hogy 23 igen 14 nem szavazattal a vita lezárására tett indítvány elfogadásra került.

 

Ezt követően 2-2 percben szólhatnak hozzá az érdekképviseletek képviselői, azt követően pedig Keresztes úr.

 

Egy ismeretlen felszólaló elmondta, nagyon szomorú ez a helyzet, amikor itt a két érsek – Pirker és Barkóczy érsek - , akik életüket és vagyonukat áldozták a városnak. Most arról kell dönteni, hogy a megye egyik legnagyobb közintézményét magánkézbe adjuk. Úgy hiszi, hogy ebben a nagy demokráciában, melyben most vagyunk, nem tehetek mást, csak a Jóistenhez fohászkodok és kérem, hogy a képviselő urak tisztánlátását világosítsa meg és adjon nekik irgalmas szívet. Minden keresztény magyar honfitársamat megkérem most, álljon fel és egy miatyánkot mondjunk el együtt.

 

Dr. Mánya Kristóf:

Egy érdekvédőnek az a feladata, hogy az utolsó leheletéig, ha úgy tetszik , az utolsó puskatöltényig érveljen és beszéljen. Nem véletlen, hogy több százan vannak az egri utcán. Ilyenre még nem volt példa az elmúlt 17 évben és ez nem véletlen. Ami a Magyar Orvosi Kamara véleményét illeti, itt is, mint minden más olyan intézményben, ahol egyértelműen kiderül, hogy kétes gazdasági, pénzügyi befektetők akarnak közösségi tulajdont megszerezni, kategorikusan mindig is elutasító volt. Mánya Kristófnak még politikusnak is kategorikusan elutasító volt személyét illetően a véleménye.

Ami pedig a mostani helyzetet illeti, tisztelt képviselő hölgyek és urak, egy november 22-én jegyzett levelet szíves figyelmükbe ajánlok, többen ezt meg is kapták.

Lényege: Felhívom a kollégák figyelmét, hogy az OEP által meghatározott teljesítmény volumen korlát értéket mindenképpen szükséges teljesíteni. Ilyen levelet kaptak az elmúlt 6 évben, például Sebes főigazgató úrtól is. De ilyet azért már ritkábban: mivel ez jelenti kórházunk túlélését és stabilizációs esélyét. Ezt írják a hatvani orvosoknak, írják a gyöngyösi orvosoknak. Ezeket az intézményeket, ahogyan Hiesz képviselő többször nyilatkozta a Heves Megyei Hírlapban, stabilizálta a Hosp Invest. A Hosp Invest stabilizációja ezt a betegellátási jövőt sugallja nekünk, ami megvalósult? Hiszen, ahogyan többen mondták, mint például Kómár úr: hogy a hatvani kórházban, ami két évvel ezelőtt volt és ami most van, ég és föld. Ha úgy tetszik mennyország és maga a pokol.

Mindenkinek a lelkiismerete előtt imádkoztak. Eger város kinyilvánította döntését tegnap este, onnantól kezdve a sztrájkhajlandóság a jelenlegi 50 %-ról  fel fog menni jövő hétre 80-90 %-ra. Az emberek látják, van nekik egy városuk, amelyik elkötelezett egy érték mentén, a gyógyítás értéke mentén és látják, hogy van egy megyéjük, amelyik 8-10 éve nem tud mit kezdeni a kórházukkal. Óriási különbség.

 

Keresztes György:

A közgyűlésnek 27-én elküldte írásban hozzászólását. Elektronikus úton megkapták a közgyűlési tagok, illetve kiosztással.

Tisztelettel kérem azt érdemi hozzászólásnak tekinteni és a közgyűlés jegyzőkönyvéhez csatolni, már csak azért is, hogy a közigazgatási hivatal is tudomást szerezhessen róla. Miután időben megkapták és stressz-mentes, nyugodt körülmények között tanulmányozhatták érveit, tisztelettel kéri, hogy azokat fogadják el, szavazzanak róla. Dr. Tatár László elnök urat kérte, hogy a frakció magáénak tekintve ezeket a módosító indítványokat, szíveskedjék intézkedni a menedzseléséről, szavazás során végigmennének rajta.

 

Az első szavazást arra kívánta volna feltenni, hogy vegyék le napirendről. Ez most már oka-fogyottá vált. Végtelenül sajnálja, mert felállva, megtapsolva kellett volna fogadni Eger tisztességes ajánlatát.

 

Sós Tamás:

A napirend vitája lezárásra került.

Kérdezte, hogy az érintettek kívánnak-e valamire reagálni?

Elmondta, hogy Hiesz úrnak van egy módosítója. Erről szeretnének külön szavazni. Ezen felül  elmondta , hogy a Bíráló Bizottságnál a szándék az volt, hogy a létszám nagyobb legyen, arra tettek javaslatot, hogy a másik oldal is kapjon lehetőséget. Ezért lett nagy létszámú, sőt tanácskozási joggal is felkértek tagokat. Közben megkérték őket, hogy nyilatkozzanak, elfogadják-e a Bíráló Bizottságba való részvételt. Érdeklődött, hogy hányan nyilatkoztak a tegnapi nap folyamán?

 

Kérte Főjegyző urat, hogy a Keresztes úr által elmondottakról mondjon véleményt, vagy ha van más, akkor arról is.

Jelenleg ez a kettő téma van, majd ezt követően a napirend egésze.

 

A kollégákat kérdezte, hogy a Bíráló Bizottságba való részvételről hány fő nyilatkozott.

 

Dr. Sass Barna Attila:

29-én 16.oo órai határidővel lett elküldve a felkérés a Bíráló Bizottság tagjainak. Két nyilatkozatot kellett aláírniuk. Az egyik arról szólt, hogy elfogadják a tagságot, a másik pedig arról, hogy titoktartási fogadalmat fogadnak. A Bíráló Bizottságnak szavazati joggal rendelkező tagjai közül mindkét nyilatkozatot visszaküldte: Merczel József, Ambrus Zoltán, Kontra Gyula, Hiesz György, dr. Lénárt András, Barabásné Czövek Ágnes. 5 tagság lett felajánlva a Fidesz Polgári Pártnak. Részükről nyilatkozat nem érkezett vissza. Tanácskozási joggal résztvevő szakértők közül: dr. Sebes Gábor úr és Hegyaljai Judit küldte vissza mind a két nyilatkozatot, Turchányi főorvos úr pedig csak az elfogadó nyilatkozatot küldte vissza, titoktartási nyilatkozatot nem fogadott. Azt mondta, hogy ő egy kórházi vezető szervezetnek az elnöke, így nem tud titoktartást fogadni, mert neki a közvetlen munkatársait tájékoztatni kell az ügyek állásáról. Ez minősítés kérdése, álláspontja szerint így a kiírásnak nem felel meg a Turchányi úr visszajelzése.

 

Sós Tamás:

Először erről kérte a szavazást, majd pedig a Hiesz úréról. Tatár úr elmondja, hogy a Keresztes úré módosító indítvány-e?

 

Kontra Gyula:

Szavazni ilyen módon nem fognak tudni. Azt javasolja, maradjanak meg a jogszabályi előírásoknál, hogy ne kerüljön a létszám módosításra, maradjon az 5 fő. A 6-ból maradjon meg az 5, nyilvánvalóan a tanácskozási jogúakat meghívjuk, akik a titoktartási és egyéb feltételeknek is megfelelnek.

 

Kontra úr felajánlotta, hogy ha szükséges, nem vesz részt benne.

 

Sós Tamás:

A Bíráló Bizottságnál Kontra úr javaslata az, hogy ő nem vesz részt benne, az Ügyrendi Bizottság elnöke csak tanácskozási joggal képviseli magát.

 

Dr. Tatár László:

A Polgári Frakció nevében szeretné bejelenteni, hogy azért nem került beküldésre semmiféle aláírt példány, mert a Polgári Frakció nem kíván részt venni olyan Bíráló Bizottságban, amely a Markhot Ferenc Kórházat kiárusítaná.

 

A frakciója a szavazás előtt 5 perc szünetet kér.

 

Fótos Dániel:

Egy borítékot adott át Főjegyző úrnak, amire kért egy szignót Ambrus úrtól.

 

Sós Tamás:

Szerinte ez nem az üléshez tartozik. Ez megcsúfolása a testületnek.

 

Fótos Dániel:

Azért kérte meg, hogy némi munkája neki is legyen. A zárt borítékot  - ha a pályázat   kiírásra kerül –  a pályázatok felbontását követően, a sajtó nyilvánossága előtt szeretné ha felbontanánk. Tartalmazza a nyertesnek a nevét.

 

Sós Tamás:

A szünet után megkérte a közgyűlés tagjait, szíveskedjenek bejelentkezni.

 

Megállapította, hogy 21 fő van jelen, 19 fő hiányzik.

 

A módosításról kérte a szavazást. Arról, hogy 5 tagú legyen a bizottság.

Megállapította, hogy 21 igen szavazattal elfogadva.

 

A Hiesz György által beterjesztett módosításról kérte a szavazást:

Megállapította, hogy 21 igen szavazattal elfogadva.

 

Kérte a napirend egészének elfogadását.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

166/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

 1. A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (VI. 30.) HMÖ rendelet 2. sz. mellékletében rögzített, alább tételesen felsorolt egészségügyi közfeladat ellátására szolgáló ingatlanokra és a 6. sz. mellékletben a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézethez egészségügyi közfeladat ellátására rendelt ingóságokra ellenérték fejében átruházható vagyonkezelői jogot – az 1.5. pont esetében használati jogot - létesít, mégpedig az alábbi módon:

 

A/ Ingatlanok:

 

1.1 Az egri 4621 hrsz. alatt felvett, igazgatósági épület megnevezésű, 605 m2 területű, Eger, Széchenyi u. 27. szám alatti ingatlan (2. számú melléklet/6) a szerződéskötéstől számított  2 (kettő) év időtartamra.

 

1.2. Az egri 4622 hrsz. alatt felvett, trafóház megnevezésű, 65 m2 területű Eger, Széchenyi u. 27. szám alatti ingatlan (2. számú melléklet/5) a szerződéskötéstől számított 2 (kettő) év időtartamra.

 

1.3. Az egri 4623 hrsz. alatt felvett, kórház megnevezésű, 1 ha 2140 m2 területű Eger, Széchenyi. u 29. szám alatti ingatlan (2. számú melléklet/7) (azon nagyobbik rész kivételével, amelynek alapterülete hozzávetőlegesen 1 ha 1000 m2, amely sportpálya funkciójú, amely ingatlanrész nem tárgya a vagyonkezelői jog átadásának és amely ingatlanrész használati elkülönítését a szerződő felek helyszíni bejárással és használati megosztási vázrajzzal megállapítják) a szerződéskötéstől számított 2 (kettő) év időtartamra.

 

1.4. Az egri 2971 hrsz. alatt felvett, kórház megnevezésű, 3 ha 1972 m2 területű, ténylegesen Eger, Baktai u. 37. szám alatt lévő ingatlan (2. számú melléklet/8) a szerződéskötéstől számított 2 (kettő) év időtartamra.

 

1.5. Az egri 6427/11/A hrsz. alatt felvett műemlék jogi státuszú Török Fürdő megnevezésű 826 m2 területű ténylegesen Eger, Fürdő u. 2. szám alatt lévő ingatlan (2. számú melléklet/10) az ajánlatkérő és Eger MJV Önkormányzata között létrejött szerződésre és az azon szerződés alapján jelenleg folyamatban lévő beruházásra figyelemmel külön megállapodás alapján kerül a nyertes pályázó használatába azon bizonytalan jövőbeli időpontig, amikor az említett szerződés alapján létesülő új gyógyászati szárny az épületre vonatkozó jogerős használatbavételi engedélyt és a gyógyító tevékenységhez szükséges valamennyi jogerős engedélyt megszerzi.

 

1.6. Az egri 6427/11/B hrsz. alatt felvett, Reumakórház megnevezésű, 705 m2 területű, ténylegesen Eger, Fürdő u. 4. szám alatt lévő ingatlan (2. számú melléklet/11) a szerződéskötéstől számított 20 (húsz) év időtartamra.

 

1.7. Az egri 4850 hrsz. alatt felvett, egészségügyi szálló megnevezésű, 1959 m2 területű, ténylegesen Eger, Széchenyi u. 44-48. szám alatt lévő ingatlan (2. számú melléklet/12) a szerződéskötéstől számított 20 (húsz) év időtartamra.

 

1.8. Az egri 6602 hrsz. alatt felvett, tüdőbeteg-gondozó megnevezésű, 2779 m2 területű, ténylegesen Eger, Klapka u. 14. szám alatt lévő ingatlan (2. számú melléklet/17) a szerződéskötéstől számított 2 (kettő) év időtartamra.

 

1.9. Az egri 4846 hrsz. alatt és 4846/A hrsz. alatt felvett, kórház megnevezésű, 4 ha 637 m2 területű, ténylegesen Eger, Markhot Ferenc u. 1-3. szám alatt lévő ingatlan (2. számú melléklet/18) a szerződéskötéstől számított 20 (húsz) év időtartamra.

 

Az ingatlanhoz tartozó, ún. történelmi épületek, a refektórium tekintetében és a Szent József templom tekintetében a vagyonkezelői jog létesítésének külön feltétele az, hogy ha a szerződéskötéstől számított 1 (egy) éven belül a szolgáltató az ingatlan megnevezett részeit muzeális - kulturális - idegenforgalmi - turisztikai  célra nem hasznosítja, akkor a vagyonkezelői jog felmondása 6 (hat) hónapos felmondási idővel indokolás nélkül gyakorolható.

 

B/ Ingóságok:

 

13/2006 HMÖ rendelet 6. számú mellékletében szereplő valamennyi ingóság.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés Elnöke

Határidő: azonnal

 

 1. A Heves Megyei Közgyűlés az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti szövegtartalommal jóváhagyja a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet valamennyi egészségügyi feladatának ellátására, az egészségügyi intézmény orvos-szakmai-gazdálkodási program alapján történő üzemeltetésére és a közfeladat ellátását szolgáló vagyon vagyonkezelői jogának ellenérték fejében történő átadására vonatkozó nyilvános pályázati  felhívást, és elrendeli annak meghirdetését.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés Elnöke

  Dr. Benkár József főjegyző

Határidő: 2007. december 10.

 

 1. A Heves Megyei Közgyűlés az egészségügyi feladatok ellátására, az egészségügyi intézmény orvos-szakmai-gazdálkodási program alapján történő üzemeltetésére és a közfeladat ellátását szolgáló vagyon vagyonkezelői jogának ellenérték fejében történő átadására vonatkozó nyilvános pályázat elbírálására és a nyertesre vonatkozó javaslattételre 5 (öt) tagú, az alábbi személyi összetételű Eseti Bíráló Bizottságot hoz létre. A bizottságban minden tag 1 (egy) szavazattal rendelkezik. A bizottság tagjai a bizottsági tagságra történő felkérést 2007. november 29. napjáig  írásbeli nyilatkozattal fogadták el. A bizottság tagjai a bizottsági munkájuk kapcsán tudomásukra jutó valamennyi - bármilyen hordozójú - információ, tény, adat  tekintetében a Polgári Törvénykönyv titoktartási kötelezettségére vonatkozó szabályai szerinti titoktartási kötelezettséget 2007. november 29. napjáig írásbeli nyilatkozattal vállaltak. A bizottság egyszerű szótöbbséggel hozza meg döntését. A bizottság, illetve a tagok megbízatása a pályázatok felbontásának időpontjától a Közgyűlés érdemi döntésének napjáig terjed.

 

A bizottság elnöke: Merczel József, a Heves Megyei Közgyűlés Alelnöke

 

A bizottság tagjai:

-     Ambrus Zoltán, a Heves Megyei Közgyűlés Alelnöke

-         Hiesz György, a Heves Megyei Közgyűlés Magyar Szocialista Párt frakciójának vezetője

-         Barabásné Czövek Ágnes, a Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottságának Elnöke

-         Dr. Lénárt András, a Heves Megyei Közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottságának Elnöke

 

A bizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt:

 

-         Dr. Sebes Gábor, a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet mb. főigazgatója

-         Hegyaljai Judit, a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Közalkalmazotti Tanácsának elnöke

 

A bizottság titkársági feladatait Dr. Benkár József főjegyző és Dr. Sass Barna Attila aljegyző látják el a Hivatal közreműködésével.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés Elnöke

  Dr. Benkár József főjegyző

Határidő: azonnal

 

 1. A Heves Megyei Közgyűlés az egészségügyi feladatok ellátására, az egészségügyi intézmény orvos-szakmai-gazdálkodási program alapján történő üzemeltetésére és a közfeladat ellátását szolgáló vagyon vagyonkezelői jogának ellenérték fejében történő átadására vonatkozó nyilvános pályázati eljárás nyertesével kötendő szerződések lényeges tartalmi elemeit, szerződéses feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:

 

a/ Pályázó, mint szolgáltató, (továbbiakban mint Szolgáltató) kötelezettséget vállal arra, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingó és ingatlan vagyonnal a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet által végzett egészségügyi szolgáltatásokat a kórház és az OEP között hatályban lévő finanszírozási szerződésben foglalt kapacitások erejéig, a szerződés hatálya alatt a mindenkori működési finanszírozóval avagy finanszírozókkal kötött szerződés(ek) alapján az elvárható kapacitások erejéig a pályázatban meghatározott 20 éves időtartamban legalább a mindenkor hatályos jogszabályok alapján előírt minimumfeltételek, a mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelő és a szakmai elvárhatóságot minden tekintetben kielégítő egészségügyi szolgáltatási színvonal fenntartásával  biztosítja, a lakossággal szemben fennálló ellátási kötelezettségét, mint súlyponti kórház-, illetve súlyponti szerepének megfelelő progresszív ellátó szerepét maradéktalanul teljesíti. A Szolgáltató a szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a biztosítási rendszer átalakítása esetén a kórház súlyponti szerepét, illetve súlyponti szerepének megfelelő progresszív ellátó szerepét megőrzi és nyilatkozik arról, hogy a kiemelt szolgáltatások fenntartását (fejlesztését) milyen eszközökkel biztosítja.

 

b/ A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatban meghatározott vagyonkezelői jog átadásának ellenértékét a Heves Megyei Önkormányzatnak határidőben maradéktalanul megfizeti és biztosítja a pályázatában vállalt beruházások finanszírozását.

 

c/ A Szolgáltató az átadás napján, mint fordulónapon fennálló a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet valamennyi, a fordulónapon kiállított teljességi nyilatkozatban szereplő kötelezettségét, a kórházzal szembeni összes követelést - ideértve az egészségügyi ellátásból fakadó, pályázatokhoz és külső szerv által végzett fejlesztésekhez kötődő szerződéses kötelezettségeket, kártérítési vagy egyéb igényeket, valamint a folyamatban lévő polgári jogi perekből és munkajogi perekből fakadó kötelezettségeket, valamint a továbbfoglalkoztatást nem vállaló közalkalmazottakkal szembeni munkáltatói kötelezettségeket - átvállalja. Ugyanakkor Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet az átadás napján, mint fordulónapon fennálló valamennyi követelését a Szolgáltatóra engedményezi.

 

d/ A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában és a  Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet használatában lévő,  az átadás napján meglévő készleteit könyv szerinti értéken megvásárolja.

 

e/ A Szolgáltató az a/ bekezdésben meghatározott szolgáltatások körét - a szerződés hatálya alatt mindenkor a súlyponti kórház szolgáltatási körét, illetve súlyponti szerepének megfelelő progresszív ellátó szerepét betartva és színvonalát fenntartva - csak az önkormányzat előzetes jóváhagyása esetén szűkítheti. A meglévő szolgáltatások bővítéséről, valamint új ellátási formák, illetve szolgáltatások bevezetéséről és folyamatos végzéséről a Szolgáltató saját hatáskörben az önkormányzat véleményének kikérése mellett jogosult dönteni.

 

f/ A Szolgáltató az átadás napjával a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet valamennyi közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott munkavállalóját a vonatkozó jogszabályok alkalmazásával (Kjt. 25./A-C. §-aiban foglaltak szerint) továbbfoglalkoztatja.

 

g/ A Szolgáltató a kórház hatályos Kollektív szerződését legalább 2 (két) éves időtartamra vonatkozóan kötelezőnek ismeri el és a továbbfoglalkoztatott munkavállalók részére mindazokat a jogokat, juttatásokat biztosítja, amelyeket közalkalmazotti jogviszonyukban élvezhettek. A Szolgáltató a vagyonkezelési szerződés hatálya alatt biztosítja a munkavállalók számára - az elvárható egészségügyi ellátási-szolgáltatási színvonal fenntartása érdekében szükséges - képzéseken, továbbképzéseken való részvételt.

 

A munkavállalói érdekvédelmi és szakmai érdekképviseleti szervezetek működését a szolgáltató a jogszabályoknak megfelelően biztosítja. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a kórházban foglalkoztatott közalkalmazottak közül a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 25/A. §-ában foglalt, továbbfoglalkoztatáshoz hozzájáruló közalkalmazottak védelmében a Kjt. 25/B. §-ában foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.

 

h/ Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatás átvételét követően saját szervezetében legalább három tagú felügyelő bizottságot létesít, melynek elnökét az önkormányzat – beszámolási joggal és kötelezettséggel – delegálja.

 

i/ A Szolgáltató a vagyonkezelésbe (használatba) adott ingatlanvagyon, valamint a vagyonkezelésbe adott ingóságok kezelése során saját költségén köteles a vagyon:

 

Ø      biztosítására,

Ø      közterheinek, üzemeltetési költségeinek viselésére,

Ø      jó gazda módjára történő megőrzésre,

Ø      gazdálkodás szabályai szerinti használatára és gyarapítására,

Ø      állag megóvásával, fenntartásával, üzemeltetésével, felújításával, karbantartásával, amortizálódásukat követően pótlásával, cseréjével kapcsolatos feladatok ellátására,

Ø      visszaadására a szerződés megszűnésekor, mégpedig rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban mind az ingó, mind az ingatlan vagyonelemeket,

Ø      átadja és tulajdonjogilag átruházza a visszaadás, illetve átadás, átruházás időpontjában hatályos pénzügyi és számviteli szabályok szerint azokat a  vagyonelemeket,  amelyek e szerződés alapján,  e szerződés hatálya alatt kerültek a kórház használatába és amelyek a kórház rendeltetésszerű továbbműködtetéséhez szükségesek.

 

j/ A Szolgáltató a vagyonkezelésbe adott ingóságok tekintetében a használat időtartama alatt  azok vagyonérték szerinti érték megőrzésére, az amortizációs  pótlásra és a minimumkövetelményekhez szükséges fejlesztésre kötelezettséget vállal.

 

k/ A Szolgáltató vállalja, hogy az OEP-pel kötött finanszírozási szerződésnek megfelelve belső szervezési intézkedésekkel, lehetőleg osztály megszüntetése nélkül, de mindenképpen a jelenleg ott működő osztályok funkcióinak és szolgáltatásainak megtartása mellett felszabadítja.

 

A/ a szerződéskötéstől számított 2 (kettő) éven belül

 

            1. az egri 4621 hrsz. alatti ingatlant

            2. az egri 4622 hrsz. alatti ingatlant

            3. az egri 4623 hrsz. alatti ingatlan vagyonkezelésbe adott részét

            4. az egri 2971 hrsz. alatti ingatlant

            5. az egri 6602 hrsz. alatti ingatlant,

 

B/ az új reumatológiai gyógyászati szárny épületének használatbavételi engedélye és a gyógyító tevékenységhez szükséges valamennyi engedély legutolsójának jogerőre emelkedésének napján:

 

            1. az egri 6427/11/A hrsz. alatti ingatlant,

 

C/ a szerződéskötéstől számított 20 (húsz) év elteltével

 

            1. az egri 4850 hrsz. alatti ingatlant,

            2. az egri 6427/11/B hrsz. alatti ingatlant,

            3. az egri 4846 hrsz. alatti és 4846/A hrsz. alatti ingatlant,

4. ajánlatkérő és Eger MJV Önkormányzata szerződése alapján és a jelenleg folyamatban    lévő beruházás megvalósulása után a szolgáltató használatába a szerződés hatálya alatt kerülő un. új reumatológiai gyógyszárnyat,

 

és azokat birtokba visszaadja a Heves Megyei Önkormányzatnak.

 

Szolgáltató vállalja, hogy a részére vagyonkezelői joggal átadott ingatlanok közül azon ingatlanokat, amelyek megüresednek, és amelyeket Szolgáltató az egészségügyi tevékenysége végzéséhez a későbbiekben sem kíván használni, az Önkormányzat részére külön megállapodás alapján visszaadja a vagyonkezelői jogról való lemondással együtt.

 

l/ A Szolgáltató vállalja, hogy 4 éven belül - a jogszabályi feltételekkel és a finanszírozási feltételekkel összhangban - saját költségén vagy a pályázati támogatás önerejének biztosításával az orvos-szakmai program részeként gondoskodik a központi műtő és központi intenzív osztály rekonstrukciójáról, az egynapos sebészet feltételei megteremtéséről, a Stroke részleg és az egységes diagnosztikai szűrőközpont kialakításáról. Szolgáltató vállalja, hogy a jogszabályi feltételekkel és a finanszírozási feltételekkel összhangban 7 éven belül gondoskodik az onkológia bővítéséről, az onkoradiológiai központ kialakításáról, komplex onkotherápiás egység létrehozásáról. A Szolgáltató a Heves Megyei Önkormányzattal kötendő külön megállapodás alapján, önerő biztosításával együttműködést vállal az önkormányzatoknak kiírt és jelen pályázat tárgyát képező egészségügyi intézményre-ellátásra vonatkozó, egészségügyi szakterületű-témájú pályázatokon való részvételre. Pályázó tudomásul veszi, hogy a Heves Megyei Önkormányzat sem a területi ellátási kötelezettséggel nyújtandó egészségügyi ellátáshoz, sem a fejlesztésekhez, beruházásokhoz saját forrást nem biztosít.

 

m/ A Szolgáltató – eszközfejlesztési és beruházási tevékenységi körén belül kötelezettséget vállal – a mindenkori jogszabályoknak, illetve hatósági előírásoknak megfelelő súlyponti kórházi szakmai minimumfeltételek megteremtésére, illetve azok folyamatos szinten tartására.

 

n/ A Szolgáltató feladata a vagyonkezelésbe átadott, az egészségügyi betegellátáshoz használt ingó- és ingatlan beruházási és fenntartási munkálatainak saját költségen történő elvégeztetése oly módon, hogy azok megfeleljenek az egészségügyi ellátások minimumfeltételeit szolgáló, súlyponti kórházra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok ingatlanra vonatkozó rendelkezéseinek.

 

o/ A Szolgáltató kötelezettséget vállal a vagyonkezelésébe adott műemlék-ingatlanok vagyonkezelői jogának átadásával egyetértő 22.093-3/2007. számú Oktatási és Kulturális Miniszteri levélben meghatározott feltételek betartására: így különösen: az egri 4623 hrsz. alatt nyilvántartott, a természetben Eger, Széchenyi u. 27. szám alatt fekvő épület helyreállítása és hasznosítása során figyelembe veszi a több ingatlanra kiterjedő, XVIII. századi összefüggő pincerendszer állagát-szerkezetét, az egri 4846 hrsz.-ú, a természetben Eger, Markhot F. u. 1-3. szám alatt fekvő kórház ingatlan pályázó által használt összes ingatlanrészének helyreállítását elvégzi, figyelemmel arra, hogy az ingatlan-együttesen további új épületek építése nem engedélyezhető. Az egri 6427/11/A hrsz-ú, a természetben Eger, Fürdő u. 2. szám alatti épületegyüttes beépítése nem növelhető.

 

p/ A Szolgáltató – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 105/B. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – évente egyszer, a tárgyévet követő év február 15. napjáig köteles a vagyonkezelésbe vett ingatlanok és egyéb vagyoni eszközök állapotának tárgyévi változásairól a Heves Megyei Közgyűlésnek beszámoló formában adatot szolgáltatni.

 

q/ Szolgáltató vállalja, hogy a szerződésben rögzített ingatlan-visszaadási és mindennemű ingatlan és ingó fejlesztési kötelezettségei - megfelelő póthatáridő tűzését követő - késedelmes teljesítése esetén - a pályázati ajánlatban vállalt kötelezettség értékének meghatározása alapján - a késedelembe esett kötelezettség bruttó értékének alapulvételével számított tőkeösszeg után évi 25%-os késedelmi kötbért fizet a Heves Megyei Önkormányzatnak minden késedelemmel érintett nap után azzal, hogy a késedelmi kötbér összege - ide nem értve az ingatlanok visszaadására vonatkozó kötelezettséget - a kötelezettség bruttó értékét nem haladhatja meg.

 

r/ Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szerződés a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 44. § (1) bekezdés b/ pontja értelmében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Regionális Irodája jóváhagyása szükséges. A szerződés a hatósági jóváhagyás jogerőre emelkedése napján a megkötésének időpontjával kezdődő hatállyal jön létre.

 

s/ Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés alapján történő valamennyi tartozásátvállaláshoz a jogosultak hozzájárulását kéri, kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy ha a jogosult a hozzájárulást megtagadja, akkor az ajánlatkérőt olyan helyzetbe hozza, hogy az a lejáratkor teljesíthessen.

 

t/ A Szolgáltatónak a szerződésben is nyilatkoznia kell a betegkomfort javítására szolgáló kötelezettségvállalásról, a betegkomfort javítását szolgáló konkrét intézkedési tervekről, a munkaszervezéssel kapcsolatos (műszaki, ügyeleti) dolgozói feltételekről. Nyilatkoznia kell arról is, hogy a Felügyelő Tanácsra,  a Szakmai Vezető Testületre vonatkozó jogszabályi követelményeket maradéktalanul megtartja, nyilatkoznia kell arról is, hogy az oktató kórházi feltételeknek a továbbiakban is megfelel, részletesen nyilatkoznia kell az ápolási-fejlesztési koncepcióra.

 

u/ A Szolgáltató köteles a szerződést teljes egészében a szerződés teljes hatálya alatt Eger város közigazgatási területén lévő székhelyen és telephelyeken teljesíteni.

 

v/ Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató a szerződés teljes hatálya alatt az OEP-től származó bevételeket sem hitel fedezeteként nem használja fel, sem harmadik személyre nem engedményezi.

 

z/ Kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató a szerződés teljes hatálya alatt az OEP-től származó bevételeket csak abban az esetben használja jövőbeni fejlesztési célokra, ha a bevételek nagysága a súlyponti kórházaktól minden tekintetben elvárható, szakszerű, a betegkomfort igényeit minden tekintetben maradéktalanul kielégítő szolgáltatások mellett lehetővé teszi az esetleges maradványösszegek fejlesztési célú felhasználását.

 

x/ A 4.a.-z. pontokban felsorolt lényeges szerződési feltételek bármelyikének súlyos megszegése a szerződés azonnali hatályú felmondási oka.

 

 

 1. A Heves Megyei Közgyűlés a pályázati dokumentáció tartalmát az alábbiak szerint határozza meg:

-         pályázati felhívás

-         a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet rövid története

-         általános tájékoztató a pályázati követelményekről

-         a nyertes pályázóval kötendő szerződések kötelező tartalmi elemei, szerződési felté-telei

-         a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet egységes szerkezetű Alapító Okirata

-         a hatályos OEP szerződések

-         a működési engedélyekre vonatkozó ÁNTSZ határozatok és mellékletei

-         a Kollektív szerződés

-         kimutatás a legfontosabb szerződésekről, megjelölve annak tárgyát, értékét, a szerződő felet és a futamidőt

-         kimutatás a bérleti szerződésekről, megjelölve a bérleti szerződés tárgyát, a szerződő felet, a szerződés értékét és futamidejét

-         kimutatás az intézmény által kötött tanulmányi szerződésekről, munkáltatói, lakásépítési (vásárlási) támogatásra irányuló szerződésekről, megjelölve a felek kölcsönös kötelezettség vállalásait

-         kimutatás a még fennálló kötelezettségek felsorolásával az elmúlt években realizált működési és fejlesztési célú pályázatokról

-         kimutatás az intézmény használatában lévő ingatlanokról (megnevezés, cím, helyrajzi szám, könyv szerinti érték)

-         az intézmény használatában lévő főbb épületek felsorolása, állagának rövid ismertetése

-         kimutatás az intézmény használatából lévő ingóságokról leltár szerint (megnevezés, azonosító jel, mennyiség, könyv szerinti érték)

-         kimutatás az intézmény használatában lévő készletekről (megnevezés, mennyiség, érték)

-         kimutatás az intézmény használatában lévő immateriális javakról (megnevezés, mennyiség, könyv szerinti érték)

-         kimutatás az intézmény használatában lévő idegen tulajdonú eszközökről (megnevezés, mennyiség, tulajdonos)

-         kimutatás az intézmény követeléseiről és kötelezettségeiről, megjelölve a szerződő felet, a követelések és kötelezettségek nagyságrendjét és teljesítési határidejét

-         részletes kimutatás a peres ügyekről, megjelölve annak tárgyát, a perértéket, a peres feleket

-         az intézmény létszám- és béradatai 2007. május 31-ei és 2007. október 30-ai állapot szerint

-         az intézmény 2004., 2005. és 2006. évi költségvetési beszámolóinak másolata, valamint a 2007. évi költségvetési tervet

-         a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet 2007. november 05. napján kelt jelentése

-         orvos-szakmai-gazdálkodási program

-         22.093.3/2007. számú oktatási és kulturális miniszteri levél

 

 

Felelős: Sós Tamás a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke és Dr. Sebes Gábor Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Megbízott Főigazgató Főorvosa

Határidő: azonnal

 

 

Szeleczki János:

Nehéz szívvel veszi tudomásul a döntést. Egriek véleményéről döntöttek nem egriek. Nem mondanak le a kórházról. Hétfőtől új stratégia kidolgozásán fognak dolgozni azért, hogy a kórház önkormányzati tulajdonban maradjon. Igazából nem érti, két hónapot miért nem tudtak várni, hogy szakmai és politikai egyeztetéseket végezhessünk.

Bízik abban, hogy a két önkormányzat tovább tudja folytatni a tárgyalásokat azért, hogy megmaradjon önkormányzati tulajdonban a kórház.

 

A Fidesz Polgári Frakció tagjai kivonultak az ülésteremből.

 

Sós Tamás:

3. sz. napirendi pont:

Javaslat a HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk igazgatói állásának betöltésére

 

Két pályázó van: Hajdúné Farkas Ildikó és Haraszti Mónika.

Megkérdezte Hajdúné Farkas Ildikót, van-e szóbeli kiegészítése.

 

Hajdúné  Farkas Ildikó:

Nincs.

 


 

Sós Tamás:

Megkérdezte Haraszti Mónikát, van-e szóbeli kiegészítése.

 

Haraszti Mónika:

Eddigi munkája során is arra törekedett, hogy az intézmény értékeit, hagyományait megőrizze.  Ezen szempontok szerint kívánja az elkövetkező időben is feladatát ellátni, amennyiben módja és lehetősége lesz rá, a közgyűlés elvárásai alapján.  Célja, hogy egy jól működő minőségi ellátást tudjon biztosítani az otthonban levő idős embereknek.

 

Dr. Lénárt András:

Mind két pályázót meghallgatta a bizottság. Egyhangú döntés alapján Haraszti Mónikát javasolják elfogadásra.

 

Sós Tamás:

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy 21 igen szavazattal a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

167/2007. (XI.30) közgyűlési határozat:

 

 1. Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4), valamint a 10.§ (1) bekezdés b) pontja, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet  3.§ (3) bekezdése alapján 2008. január 1-től – 2012. december 31-ig terjedő öt év határozott időre Haraszti Mónikát bízza meg a HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk igazgatói teendőinek ellátásával.

 

 1. Magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap (19.600,- Ft) 250 %-ában, pótlékkal növelt havi illetményét 310.000,- Ft-ban állapítja meg.

 

Felelős: Sós Tamás

                          Heves Megyei közgyűlés Elnöke

            Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

Gratulált, jó munkát kívánt.

 

Sós Tamás:

4. sz. napirendi pont:

Javaslat a HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye Eger, igazgatói állásának betöltésére

 

Bozáné Novák Ibolya:

Elmondta, hogy ebben a hónapban töltötte a 30. évét a gyermekvédelemben. Gondolja, ez is bizonyítja, hogy szereti a szakmáját. Fontos számára, hogy a szakma támogatását élvezze.

 


 

Kocsa Erika:

Megköszönte az eddigi együttműködést. Arról biztosította a jelenlevőket, hogy ha megválasztásra kerül, munkáját olyan elhivatottsággal fogja végezni, mint a jövőben.

 

Dr. Lénárt András:

A Szociális és Egészségügyi Bizottságnak nehéz helyzete volt.

Többek között elmondta, hogy két rendkívül jó pályázat érkezett. Mindkét pályázót meghallgatták és többségi szavazással Kocsa Erikát javasolják kinevezésre.

 

Sós Tamás:

Először az „A” határozati javaslatra kérte a szavazást, majd pedig a „B” határozati javaslatra.

 

Dr. Benkár József:

A bizottság javaslata elhangzott. Lehet a bizottság javaslatára is szavazni, de úgy is, ahogyan Elnök úr szerette volna.

 

Sós Tamás:

A bizottság elnökének javaslata alapján Kocsa Erikára kérte a szavazást.

Megállapította, hogy 21 igen szavazattal a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

168/2007. (XI.30.) közgyűlési határozat:

1. Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4), valamint a 10.§ (1) bekezdés b) pontja, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkező 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet  3.§ (3) bekezdése alapján 2008. január 1-től – 2012. december 31-ig terjedő öt év határozott időre Kocsa Erikát bízza meg a HMÖ Egységes Gyermekvédelmi Intézménye Eger igazgatói teendőinek ellátásával.

 

2. Magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap (19.600,- Ft) 300 %-ában, pótlékkal növelt havi illetményét 435.000,- Ft-ban állapítja meg.

 

Felelős: Sós Tamás

                          Heves Megyei közgyűlés Elnöke

            Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

Gratulált, mindkettőjüknek jó munkát kívánt. Elmondta, hogy Bozáné Novák Ibolya munkájára is számítanak.

 

Sós Tamás:

5. sz. napirendi pont:

Javaslat Dr. Bán Péter - Heves Megyei Levéltár (Eger) igazgatója -  közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére és igazgatói teendők ellátására szóló megbízásra

 

Érdeklődött, hogy Bán Péter úr kérésének eleget tudnak-e tenni?

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy 21 igen szavazattal a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

169/2007. (XI.30) közgyűlési határozat:

1.      Heves Megye Közgyűlése Dr. Bán Péternek a Heves Megyei Levéltár igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát nyugállományba vonulására tekintettel 2008. augusztus 31-ei hatállyal felmentéssel megszünteti. A felmentési idő teljes időtartamára – 2008. január 1. – 2008. augusztus 31. – a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti.

A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Dr. Bán Péter úrnak a több évtizedes kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkájáért.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése az új igazgató kiválasztásáig a saját munkaköre ellátása mellett Dr. Kovács Melindát az intézmény igazgatóhelyettesét bízza meg az igazgatói teendők elvégzésével a jelenlegi 306.100.- Ft illetményével és a 275% -os magasabb vezetői pótléknak megfelelő   (pótlékalap: 19.600.- Ft x 275% )  53.900- Ft díjazásért.

 

3.      Heves Megye Közgyűlése felhívja a Közgyűlés elnökét, hogy a magasabb vezetői megbízásra a szükséges pályázati eljárást készítse elő.

 

Felelős:    Sós Tamás

                Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő:  azonnal

 

Sós Tamás:

Megköszönte azt az áldozatos munkát, amit végzett s röviden ismertette életútját.

 

Merczel József:

A frakció nevében elnézést kért, hogy a személyi témák tárgyalására ilyen méltatlan körülmények között került sor.

 

Sós Tamás:

6. sz. napirendi pont:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat képviseletére az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. taggyűlésében és tanácsadó testületében

 

A másik oldal Verebélyi György urat javasolta.

Érdeklődött, szavazhatnak-e? Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy 21 igen szavazattal a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

170/2007. (XI.30) közgyűlési határozat:

1.      Heves Megye Közgyűlése úgy határozott, hogy az Egri Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. (Egri TISzK) Tanácsadó Testületébe, 3 éves időtartamra Verebélyi György urat tagnak javasolja.

 

2.      A Közgyűlés döntése értelmében az Egri TISzK Kht. Taggyűlésén a Heves Megyei Önkormányzatot a jelen választási ciklus időtartama alatt Verebélyi György úr képviselje.

Felelős:          Sós Tamás

                        Közgyűlés Elnöke

Határidő:        azonnal

Sós Tamás:

7. sz. napirendi pont:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.23.) HMÖ rendelet módosítására

 

7/a. sz. napirendi pont:

Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II.23.) HMÖ rendelet módosítására vonatkozó javaslat vizsgálatáról

 

Merczel úr elmondta a kiegészítést, érdeklődött szavazhatnak-e?

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta, illetve tudomásul vette a könyvvizsgálói jelentést: 

 

17/2007. (XI.30.) HMÖ rendelet

a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló

2/2007. (II. 23.) HMÖ rendelet módosításáról

 

1. §

 

Az 2/2007. (II. 23.) HMÖ rendelet ( továbbiakban R. ) 1.§-a az alábbiak szerint módosul:

 

„1. §                bevétel főösszege                              18.159.419 ezer Ft

               kiadás főösszege                               18.741.664 ezer Ft

               hitelfelvétel összege                                885.070 ezer Ft

                  hiteltörlesztés összege                            302.825 ezer Ft”

 

2. §

 

(1) A R. 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

 

„(2)                                                                                        Adatok ezer Ft-ban

 

Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele            1.968.028

 

Önkormányzat sajátos működési bevétele                                      2.537.783

 

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                 31.702

 

Központi költségvetési támogatás                                                   5.676.955

 

Támogatás értékű bevételek                                                             7.415.650

  Ebből: OEP finanszírozás                                                                6.138.157

 

Átvett pénzeszközök                                                                              101.115

 

Kölcsönök visszatérülése                                                                          5.000

 

Előző évi pénzmaradvány                                                                     423.186”

 

(2) A R. 2.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„(4)                                                                                        Adatok ezer Ft-ban

 

Önkormányzati költségvetési szervek működési

kiadásai                                                                                             14.969.818

 

Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai                   107.371

 

Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai           310.809

 

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai                                     1.041.273

Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai                     52.414

 

Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai        1.724.388

 

Támogatásértékű kiadások                                                                  321.718

 

Átadott pénzeszközök                                                                           112.978

 

Kölcsönök nyújtása                                                                                    9.827

 

Hitelkamat                                                                                                 60.000

 

Tartalékok                                                                                                 30.300

 

Pénzmaradvány tartalék                                                                                768”

 

(3) A R. 2.§ (5) bekezdése a következőre változik:

 

„(5) A 2007. évi költségvetés általános tartaléka 5.000 ezer Ft.”

 

(4) A R. 2.§ (6) bekezdése a következőre változik:

 

„(6) A 2007. évi költségvetés működési céltartalékának összege 25.300 ezer Ft, amelyből az áremelkedések bevételi kiesések évközi fedezete 15.000 ezer Ft, intézményi pályázati saját erő 10.300 ezer Ft”

 

(5) A R. 2. § (7) bekezdése a következőre változik:

 

„(7) A költségvetés hiányának összege 885.070 ezer Ft.”

 

3. §

 

(1) A R. 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.

(2) A R. 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2.sz. melléklete lép.

(3) A R. 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.sz. melléklete lép.

 

 

4. §

 

(1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan szöveggel hatályosak.

 

(2) Ez a rendelet  kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2007. október 1-től kell alkalmazni.

 

 

Eger, 2007. november 30.

 

           Sós Tamás                                                                        Dr. Benkár József

Megyei Közgyűlés Elnöke                                                               Főjegyző

 

Sós Tamás:

8. sz. napirendi pont:

Javaslat az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben ingyenes iskolai tanórán kívüli foglalkozások, valamint a térítési díjak és tandíjak összege megállapításának szabályairól, továbbá az étkezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak mértékéről szóló 23/2006. (XII.15.) HMÖ rendelet módosítására

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy 21 igen szavazattal a közgyűlés az alábbi rendeletet alkotta:

 

18/2007. (XI. 30.) HMÖ

rendelet

 

Az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben ingyenes iskolai tanórán kívüli foglalkozások, valamint a térítési díjak és tandíjak összege megállapításának szabályairól, továbbá az étkezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak mértékéről szóló 23/2006. (XII.15.) HMÖ rendelet módosításáról

1.§

A 23/2006. (XII.15.) HMÖ rendelet melléklete helyébe ezen rendelet melléklete lép.

 

2.§

(1)   Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

(2)   E rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.

 

 

    Dr. Benkár József                                                                  Sós Tamás 

Heves Megye Főjegyzője                                                   Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

 

 

Melléklet a 18/2007(XI.30.) HMÖ rendelethez

Gyermekek napközbeni ellátását végző nevelési-oktatási intézmények étkezési nyersanyagnormái és intézményi térítési díjai

2008. év

 

Intézmény neve

Férőhely/

étkező

(fő)

Nyersanyagnorma (Ft/nap/fő)

(ÁFA nélkül)

Int. térítési díj: (Nyersanyagn.+ÁFA)

Ft/nap/fő

 

 

 

 

 

Mlinkó István Egységes

 

 

reggeli

108

Gyógypedagógiai Módszertani

 

 

tízórai  

55

Intézmény

120/103

472

ebéd

207 

Eger

 

 

uzsonna

55

Saját főzőkonyhával rendelkezik.

 

 

vacsora

141

 

 

 

Összesen:

566

 

 

 

 

 

Szalaparti Egységes

208/229

bentlakók:    456

reggeli

84

Gyógypedagógiai Módszertani

 

bejáró:          251

tízórai  

55

Intézmény

 

 

ebéd

188 

 Eger

 

 

uzsonna

70

Saját főzőkonyhával rendelkezik.

 

 

vacsora

162

 

 

 

Összesen:

559

 

 

 

 

 

Benedek Elek Általános Iskola

150/120

269

tízórai

69

Heves

 

 

ebéd

189

Saját főzőkonyha nincs,

 

 

uzsonna

65

az ételt vásárolják.

 

 

Összesen:

323

 

 

 

 

 

Lesznai Anna Egységes

114/70

383

tízórai

92

Gyógypedagógiai Módszertani

 

 

ebéd

292

Intézmény

 

 

uzsonna

76

Hatvan

 

 

Összesen:

460

Saját főzőkonyha nincs,

 

 

 

 

az ételt vásárolják.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arany János Által. Isk. és

198/92

338

tízórai

69

Szakiskola

 

 

ebéd

268

Eger

 

 

uzsonna

69

Saját főzőkonyha nincs,

 

 

Összesen:

406

az ételt vásárolják.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petőfi Sándor Egységes

150/85

383

tízórai

99

Gyógypedagógiai Módszertani

 

 

ebéd

299

Intézmény

 

 

uzsonna

62

Gyöngyös

 

 

Összesen:

460

Saját főzőkonyha nincs,

 

 

 

 

az ételt vásárolják.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

József Attila Szakközépiskola,

1050/120

642

reggeli

203

Szakiskola és Kollégium,

 

 

ebéd

328

Gyöngyös

 

 

vacsora

239

Saját főzőkonyha nincs,

 

 

Összesen:

770

az ételt vásárolják

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vak Bottyán János Műszaki és

1000/240

642

reggeli

203

Közgazdasági Szakközépiskola

 

 

ebéd

328

 és Kollégiuma

 

 

vacsora

239

Gyöngyös

 

 

Összesen:

770

 Saját főzőkonyhával rendelkezik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Károly Róbert Kereskedelmi,

759/36

250

ebéd

300

Vendéglátóipari és

 

 

Összesen:

300

Idegenforgalmi Szakképző Isk.

 

 

 

 

Gyöngyös

 

 

 

 

Melegítő konyhája van.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damjanich János

600/100

642

reggeli

203

Szakközépiskola, Szakiskola és

 

 

ebéd

328

Kollégium

 

 

vacsora

239

Hatvan

 

 

Összesen:

770

Saját főzőkonyha nincs,

 

 

 

 

az ételt vásárolják

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajza József Gimnázium és

687/12

221

ebéd

265

Szakközépiskola

 

 

Öszesen:

265

Hatvan

 

 

 

 

Saját főzőkonyha nincs,

 

 

 

 

az ételt vásárolják

 

 

 

 

 

 

 


 

Sós Tamás:

9. sz. napirendi pont:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/1993. (XII.17.) HMÖ rendelet módosítására

 

A napirendi javaslathoz kiosztásra került egy módosító indítvány, amely azt tartalmazza, hogy a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról szóló 13/2006. (VI.30.) HMÖ rendelet a Heves Megyei Önkormányzat vagyonának értékesítésére, a vagyon feletti vagyonkezelés jogának átadására, a vagyon használatának, illetve használati jogának átengedésére irányuló versenytárgyalási pályázati és bírálati szabályzat című 8. sz. melléklete III. fejezete 29. pontjának a 11/2007. (VI. 29.) HMÖ rendelettel megállapított (2) bekezdése egészüljön ki azzal a rendelkezéssel, hogy „A Kiíró a Bíráló Bizottság személyi összetételét eseti döntésével  a jelen bekezdésben meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja.” Ennél fogva az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet eredeti 2. § számozása 3. §-ra változik a módosítás szerint.

  

Érdeklődött, szavazhatnak-e?

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

19/2007. (XI.30.) HMÖ rendelet

a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/1993. (XII.17.) HMÖ rendelet módosításáról

 

1. §

 

A Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/1993. (XII.17.) HMÖ rendelet 24/2006. (XII.15.) HMÖ rendelettel megállapított 1. sz. mellékletének címe helyébe az alábbi cím lép:

 

„A 2008. január 1-től alkalmazandó költségelven megállapított havi lakbér mértéke”

 

2. §

 

A 13/2006. (VI. 30.)  HMÖ rendelet 8. sz. mellékletének III. fejezete 29. pontjának (2.) bekezdése kiegészül az alábbi rendelkezéssel:

 

„A Kiíró a Bíráló Bizottság személyi összetételét eseti döntésével a jelen bekezdésben meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja.”

 

3. §

(1) Ennek a rendeletnek az 1. §-a 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2) Ennek a rendeletnek a 2. §-a a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Sós Tamás                                                           Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                      Heves Megye Főjegyzője

 

Sós Tamás:

10. sz. napirendi pont:

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés Hivatalánál pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről szóló rendelet megalkotására

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e?

 

Kontra Gyula:

A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

 

Sós Tamás:

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy 21 igen szavazattal a közgyűlés az alábbi rendeletet alkotta:

 

20/2007. (XI. 30.) HMÖ rendelet

 

a Heves Megyei Közgyűlés Hivatalánál pályázati eljárás nélkül betölthető

köztisztviselői munkakörökről

 

A Heves Megyei Közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (18) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a vezetői beosztások kivételével valamennyi munkakör pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető, feltéve, hogy törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik.

 

2. §

 

 

A pályázati eljárás lefolytatása nélkül kinevezett köztisztviselők száma tárgyévben nem haladhatja meg a Heves Megyei Közgyűlés Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők létszámának 3 %-át.

 

3. §

 

Heves Megye Főjegyzője a pályázati eljárás nélkül adott köztisztviselői kinevezésről tájékoztatja a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert.

 

4. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

                          Sós Tamás                                                   Dr. Benkár József

         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                             Heves Megye Főjegyzője

 

Sós Tamás:

11. sz. napirendi pont:

Javaslat a Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásról szóló rendelet megalkotására

 

Érdeklődött, szavazhatnak-e? Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy 21 igen szavazattal a közgyűlés az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

21/2007. (XI.30.) HMÖ rendelet

 

a Megyei Önkormányzat közművelődési, szakmai tanácsadási és

szolgáltatási feladatainak ellátásáról

 

Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 84-86. §. alapján a közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatok ellátásáról az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:

 

I.

 

A rendelet hatálya

 

1. §

 

A rendelet hatálya a Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézményére terjed ki, amely intézményegységével ellátja a megyei önkormányzat részére kötelező feladatként előírt megyei közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást.

 

II.

 

Megyei szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatok

 

2. §

 

A Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény intézményegységével a megye települései, önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei és közösségei részére, a közművelődési tevékenységek elősegítése és fejlesztése érdekében a közművelődési szakmai tanácsadást és szolgáltatást az alábbiak szerint biztosítja:

 

Általános feladatok

 

a/ elősegíti a területén működő települési önkormányzatok, nemzeti és etnikai kisebbségi önkormányzatok és a megye településein működő közművelődési szervezetek művelődési céljainak megvalósulását,

b/ együttműködik az országos szakmai tanácsadó és szolgáltató szervvel, az országos szakmai kulturális és érdekképviseleti szervekkel,

c/ közművelődési tevékenységgel összefüggő elemezéseket és fejlesztő programokat készít és hasznosít,

d/ részt vesz a térség nemzetközi, országos, megyei közművelődési rendezvényeinek szervezésében, gondozza a kistérségi, megyei, regionális országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat,

e/ gyűjti és összesíti a közművelődési információkat, megyei adattárat kezel,

f/ elősegíti a megye környezeti, művészeti közművelődési értékeinek, sajátosságainak bemutatását,

g/ végzi a közművelődési tevékenységek szervezőinek, vezetőinek szakmai képzését, továbbképzését.

 

Az intézményi, szervezeti keretek, formák

költségvetési támogatása

 

3. §

 

(1) A megyei szakmai tanácsadó és szolgáltató feladatokat a Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény látja el az Alapító Okirat szerinti, a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban.

 

(2) Az intézményen belül a feladatok koordinálását, szervezését a megyei közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató látja el.

 

(3) A 2. §. a-g. pontjában meghatározott feladatok megvalósításának formái                különösen:

 

- a helyi önkormányzatok művelődési, egyéb szervezetek, egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdálkodó szervezetek kulturális programjainak segítése,

-   szakmai alap- és továbbképzések,

- a megyei közösségi és egyéni közművelődési tevékenységek szervezése, szakmai segítése,

-   megyei fórumok szervezése,

-   kulturális szolgáltatások biztosítása,

- a hálózat, valamint az országos szervek és a megyei önkormányzat közötti információcsere szervezése

- települési, kistérségi és megyei, regionális szintű szakmai projektek kezdeményezése, közreműködés a megvalósításban

-   részvétel közművelődési minőségfejlesztési programban

 

(4) A megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás működésére, éves költségvetésére a  Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény költségvetése részeként tesz javaslatot, melyet a Közgyűlés illetékes bizottságai véleményeznek. A közgyűlési előterjesztés részletesen tartalmazza a jóváhagyandó összeg felhasználását, a támogatás konkrét összegét, melyet a Közgyűlés a mindenkori költségvetési rendeletében állapít meg.

 

 

A szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjköteles és díjmentességi köre

 

4. §

 

A megyei közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás feladatait ellátó Heves Megyei Pedagógiai Szakmai és Közművelődési Szolgáltató Intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkező költségvetési intézményként gondoskodik a szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjköteles és díjmentes biztosításáról.

 

A szakmai tanácsadás és szolgáltatások díjköteles és díjmentes körét a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg:

 

(1) Díjköteles szolgáltatások:

 

a/ műsorok, kiállítások rendezése

b/ nyomdai munkák (plakátok, meghívók, szórólapok, stb.) elkészítése

c/ helyiségek bérlete

d/ audio-vizuális és egyéb technikai eszközök kölcsönzése

e/ kulturális szervezetek munkatársainak alap-, át- és továbbképzése

f/ szakmai tanácskozások, tapasztalatcserék szervezése.

 g/ vezetői pályázatok elbírálásában való közreműködés

 

(2) Díjmentes szolgáltatások

 

a/ az önkormányzatok rövid és hosszú távú közművelődési programja kialakításának, intézményi fejlesztési elképzelései kimunkálásának szakmai segítése,

b/ tájékoztató a közművelődést érintő jogszabályok alkalmazásáról,

c/ önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak segítése,

d/ a megyében működő csoportok, civilszerveződések, fejlesztésének segítése

e/ művelődési szervezetek tájékoztatása pályázati lehetőségekről, segítség nyújtás azok elkészítéséhez, részvétel ajánlások elkészítésében,

f/ megyei közművelődési adattár kezelése

 

(3) A Heves Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet partnereinek külön megállapodás alapján indokolt esetben a díjköteles szolgáltatást kedvezményesen is biztosíthatja.

 

Záró rendelkezések

5. §

 

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jétől lép hatályba.

(2) A 8/1998. (VI. 26.) HMÖ rendelet a Megyei Önkormányzat közművelődési, szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról hatályát veszti.

 

 

 

                Sós Tamás                                   Dr. Benkár József

           Megyei Közgyűlés elnöke                  Megyei főjegyző

 


 

Sós Tamás:

12. sz. napirendi pont:

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.15.) HMÖ rendelet módosítására

 

Tisztelettel köszöntötte Marosvölgyi urat.

 

Marosvölgyi György:

 

A 2008. évi díjtételek jóváhagyását követően az MNB kiadott egy tájékoztatót és közölte, hogy 2008. március 31-ig kivonja az 1- 2.- Ft-osokat. Ennek kapcsán a jóváhagyott díjtételek mellett egy kérelmet terjesztett elő, s kérte, legyen lekerekítve 5-ös, illetve 10-es végződésre a megállapított díjtétel. Végeztek egy elemzés, mely azt mutatta, hogy közel 100.000 Ft-os veszteségük keletkezik még ebből is, de ezt találták a legkisebb költségnek. Keresték a megoldás esetleges módját. Egy egyszerű programmódosítás iszonyatos költségbe kerülne és ennyi idő alatt lehetetlen megcsinálni.  A kérelmük akként került befogadásra, hogy elektronikus átutalás esetén a forint pontosság, készpénzes fizetés esetén a kerekített érték. Szerinte nem szerencsés kettős díjtétel alkalmazása 1-2.- Ft eltéréssel, másrészt pedig követhetetlen.

Arra kérte a közgyűlést, hogy mint új díjtételként kerekített összeget fogadja el és léptesse életbe.  Megemlítette, hogy az ÁFA tv. változásával is komoly nehézségeik vannak. Azon is dolgoznak és próbálják megoldani. Amennyiben itt lehet, kérte munkájuknak könnyítését.

 

Kontra Gyula:

Nem jogszabály ellenes szerintük, ha nem kerekítést hajtanak végre, hanem egy új tarifát, új díjat állapítanak meg. A bizottság ma reggel tárgyalta és azt mondta, hogy az új tarifákat, melyeket a Marosvölgyi úr említett, javasolja elfogadásra.

 

Sós Tamás:

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

 

22/2007. (XI.30.) HMÖ rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló

16/1995. (XII.15.) HMÖ rendelet módosításáról

 

1. §

 

A 16/1995. (XII.15.) HMÖ rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe, ennek a rendeletnek az 1. és 2. számú melléklete lép.

 

2.§

 

Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

 

 

     Sós Tamás                                                         Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                Heves Megye Főjegyzője

 

 

1. sz. melléklet  (16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelet 1/a. sz. melléklete)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötelező kéményvizsgálat 2008. évi díjtételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó alapösszeg

 

Áfa

Bruttó díjtétel

 

 

 

 

 

 

 

 

Ft

 

20%

Ft

 

1. Tervfelülvizsgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravitációs kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 kW

 

 

 

 

3 379

 

676

4 055

 

 

 

60-140 kW

 

 

 

5 133

 

1 027

6 160

 

 

 

140 kW felett

 

 

 

5 367

 

1 073

6 440

 

 

Mesterséges égéstermék elvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 kW

 

 

 

 

3 896

 

779

4 675

 

 

 

60-140 kW

 

 

 

5 900

 

1 180

7 080

 

 

 

140 kW felett

 

 

 

6 175

 

1 235

7 410

 

 

Gázmotorok

 

 

 

 

7 875

 

1 575

9 450

 

2. Kivitelezés közbeni ellenőrzés  **

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravitációs kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vegyestüzelésű egyedi

 

 

 

4 100

 

820

4 920

 

 

 

vegyestüzelésű gyűjtő,mellékcsatornás gyűjtő

6 350

 

1 270

7 620

 

 

 

vegyestüzelésű központi

 

 

15 321

 

3 064

18 385

 

 

 

gáztüzelésű egyedi

 

 

 

4 692

 

938

5 630

 

 

 

gáztüzelésű gyűjtő,mellékcsatornás gyűjtő

 

6 800

 

1 360

8 160

 

 

 

gáztüzelésű központi

 

 

 

18 271

 

3 654

21 925

 

 

Mesterséges égéstermék elvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyedi

 

 

 

 

5 100

 

1 020

6 120

 

 

 

gyűjtő

 

 

 

 

27 300

 

5 460

32 760

 

 

 

központi

 

 

 

 

22 579

 

4 516

27 095

 

 

Gázmotorok

 

 

 

 

33 804

 

6 761

40 565

 

3. Használatbavételi kéményvizsgálat  **

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravitációs kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vegyestüzelésű egyedi

 

 

 

4 100

 

820

4 920

 

 

 

vegyestüzelésű gyűjtő,mellékcsatornás gyűjtő

6 350

 

1 270

7 620

 

 

 

vegyestüzelésű központi

 

 

15 321

 

3 064

18 385

 

 

 

gáztüzelésű egyedi

 

 

 

4 692

 

938

5 630

 

 

 

gáztüzelésű gyűjtő,mellékcsatornás gyűjtő

 

6 800

 

1 360

8 160

 

 

 

gáztüzelésű központi

 

 

 

18 271

 

3 654

21 925

 

 

Mesterséges égéstermék elvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyedi

 

 

 

 

11 300

 

2 260

13 560

 

 

 

gyűjtő

 

 

 

 

27 300

 

5 460

32 760

 

 

 

központi

 

 

 

 

22 579

 

4 516

27 095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gázmotorok

 

 

 

 

33 804

 

6 761

40 565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  Kiszállási díj terheli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogszabályi változás esetén, a mindenkori ÁFA tv.-nek megfelelő ÁFA mérték alapján változhatnak

a bruttó díjtételek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. sz. melléklet (16/1995. XII. 15.) HMÖ rendelet 2/a. sz. melléklete)

 

A kötelező kéményseprői közszolgáltatás 2008. évi díjtételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kéménytipus

Szolgáltatás és éves gyakoriság

Nettó alap

Áfa

Bruttó díjtétel

 

 

 

 

 

 

összeg

20%

Ft

I. Egyedi kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente kétszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 883

377

2 260

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 308

262

1 570

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

958

192

1 150

II. Gyűjtőkémény

 

 

 

 

 

 

 

Egyesített falú

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente kétszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

3 192

638

3 830

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

2 200

440

2 640

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 446

289

1 735

Mellékcsatornás

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente kétszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

6 292

1 258

7 550

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

5 054

1 011

6 065

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

3 571

714

4 285

III. Központi kémény

 

 

 

 

 

 

<(64*64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente négyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

15 942

3 188

19 130

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

4 804

961

5 765

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

3 254

651

3 905

>(64*64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente négyszer

müsz.fel.vizsg. négyévenként

20 258

4 052

24 310

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

müsz.fel.vizsg. négyévenként

20 408

4 082

24 490

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

müsz.fel.vizsg. négyévenként

3 254

651

3 905

Mesterséges égéstermék elvezetésű kémény

 

 

 

 

 

egyedi

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz.fel.vizsg.évente egyszer

4 000

800

4 800

 

gyűjtő

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz.fel.vizsg.évente egyszer

14 100

2 820

16 920

 

központi

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz.fel.vizsg.évente egyszer

32 100

6 420

38 520

Időszakos tartózkodás céljára szolgáló

 

 

 

 

 

egyedi kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás négyévenként

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 883

377

2 260

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 308

262

1 570

 

tartalék

 

 

tisztítás négyévenként

műsz. fel.vizsg. négyévenként

958

192

1 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Kiszállási díj terheli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogszabályi változás esetén a mindenkori ÁFA tv.-nek megfelelő ÁFA mérték alapján változhatnak a bruttó díjtételek.

 

 

 

Sós Tamás:

13. sz. napirendi pont:

Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. év I.-III. negyedévi gazdálkodásáról

13/a. napirendi pont:

Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. év I.-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató vizsgálatáról

 

Barabásné Czövek Ágnes:

A bizottsági munkában az ellenzék képviselői is részt vettek. Nem állhatja meg szó nélkül, hogy mind az I-III.n. évi gazdálkodásról, mind a módosításról szóló anyagot a bizottság tárgyalta, elfogadta. Az összes bevétel I-III.n. évben 75.3 %-os volt és 74.3 %-os pedig a kiadás teljesítése. Ez az anyag visszatükrözi azt a munkát, tevékenységet, mely az intézményeinkben folyik, s ennek az eredménye, hogy kezelhető mértékű, működőképes a megye költségvetése és az intézmények tevékenysége ennek kapcsán. Tájékoztatást ad a hiánykezelési terv  teljesítéséről és mindazokról az eredményekről, amely a pályázók képességeit jelenti az intézményeinknek. Ez által is tudnak a tevékenységükhöz több forrást bevonni. Ezt mindig kiemelik, megdicsérik, hiszen gondoljunk bele, hogy mint egy 239 milliós pályázati összeghez jutottak hozzá.

Összességében a bizottság elfogadásra javasolja, tudomásulvételre pedig a könyvvizsgálói jelentést.

 

Érdeklődött, hogy szavazhatnak-e? Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy 21 igen szavazattal a közgyűlés az alábbi határozatot hozta és tudomásul vette a könyvvizsgáló jelentését:

 

171/2007. (XI.30) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját, valamint a hiánykezelési terv teljesítéséről szóló jelentését és azt elfogadja.

                                                           Felelős: Sós Tamás a Megyei Közgyűlés Elnöke

                                                           Határidő: azonnal

 

2.      Évközi normatíva lemondás miatt 5.200 ezer Ft intézményi támogatás elvonását rendeli el a Közgyűlés a Hétszínvirág Gyermekotthontól, amelynek összege céltartalékba kerül.

                                                           Felelős: Hétszínvirág Gyermekotthon Vezetője

                                                           Határidő: azonnal

 

3.      Heves Megye Közgyűlése az intézményi működési gondok megoldására az alábbi pótelőirányzatokat engedélyezi:

 

 

Intézmény megnevezése

Javasolt pótelőirányzat

(ezer Ft)

Pótelőirányzat jogcíme

Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

4.000

Energia többlet, ÁFA ellentételezés

Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

4.000

Élelmezési kiadás, energia

Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi

SZKI

     1.000

Energia többlet, ÁFA ellentételezés

Heves Megyei Múzeumi Szervezet

5.000

Bevételi kiesés pótlás

Együtt:

14.000

 

 

A pótelőirányzatok fedezete:

 

általános tartalék                                           3.000 ezer Ft

céltartalék                                                     11.000 ezer Ft

Összesen:                                                    14.000 ezer Ft

 

                                                                       Felelős: az előirányzat módosításért:

                                                                         Sós Tamás a Megyei Közgyűlés Elnöke

                                                                         az előirányzatok zárolásáért illetve cél-

                                                                                    szerinti felhasználásáért:

                                                                                    az érintett intézmények vezetői

                                                                       Határidő: azonnal,

     illetve 2007. december 31.

 

4.      Heves Megye Közgyűlése elnyert támogatások pályázati pénzeinek megelőlegezését engedélyezi keret jelleggel, 2008. évi visszapótlási kötelezettséggel az alábbi intézmények részére:

Arany János Általános Iskola és Szakiskola                                                        2.800 ezer Ft

Benedek Elek Általános Iskola                                                                           5.660 ezer Ft

Bartakovics Béla Művelődési Központ                                             15.000 ezer Ft

Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete

, Andornaktálya                                                                                     27.403 ezer Ft

Pedagógiai Intézet                                                                              20.770 ezer Ft

Fedezete a működési hitel keret 71.633 ezer Ft összegben.

 

                                                                       Felelős: Érintett intézmények vezetői

                                                                       Határidő: 2008. évi elszámolás időpontja

 

5.      Egyidejűleg felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét és a Pénzügyi Bizottságot, hogy év végi likviditási problémák esetén rendkívül indokolt esetben a jóváhagyott támogatási előirányzattól intézményi írásbeli kérelem alapján eltérést engedélyezzen a költségvetési rendelet keretein belül.

 

Felelős: Sós Tamás a Megyei Közgyűlés Elnöke

                                                                                                        Heves Megyei Közgyűlés Pénzügyi

                                                                                                             Bizottsága

                                                                                         Határidő: 2007. december 31.

Sós Tamás:

14. sz. napirendi pont:

A Heves Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója

14/a. sz. napirendi pont:

Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója vizsgálatáról

 

A Közgyűlés elnöke elmondta, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően készült a koncepció.

 

A kiadások tervezése során továbbra is a kötelező feladatok ellátásának elsődlegességét kell biztosítanunk, mind az intézményeknél, mind az Önkormányzati Hivatalnál. A kötelező feladatokra koncentrálunk, de az önként vállaltakat sem adhatjuk fel teljes mértékben.

A központi támogatás csökkenésével számolunk, a törvény javasolt normatívái alapján az ellátotti létszám némi csökkenésével és az oktatási normatívák újfajta számításával összefüggésben. A jelenlegi számítások alapján ennek mértéke 82 millió Ft.

A béreket kiemelt figyelemmel tervezzük 2008. évben is. Az intézmények által készített bérfelmérés alapján tervezzük meg a jövő évi bérelőirányzatot.

 

Létszámcsökkentést nem tervezünk 2008. évben, mivel ez már a feladat ellátás végrehajtását veszélyeztetné.

 

A költségvetési koncepció határozati javaslata kiegészül a kötvénykibocsátás feltétel-rendszerének vizsgálatával. Ezt, mint forrás bővítési lehetőséget szeretnénk bevonni a beruházási feladatok megvalósításába, valamint az Uniós pályázatok saját erő szükségletének előteremtésébe.

 

A költségvetés készítési munka változatlanul nagy körültekintést és odafigyelést igényel az intézményeinktől, illetve a Hivatal szakmai apparátusától.

 

A reprezentatív szakszervezetek képviselőivel is egyeztettük a 2008. évi koncepcionális elképzeléseket. Elsősorban a dolgozók számára adható adómentes juttatások egységes biztosítására hívták fel a figyelmet.

 

A költségvetési törvény decemberi jóváhagyását követően a Megyei Önkormányzat és intézményei 2008. évi költségvetési rendelete összeállítható és február 15-ig a Közgyűlés elé terjeszthető.

 

Kérem a közgyűlés tagjait, hogy fogadják el a koncepciót.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

A Pénzügyi Bizottság, amit igazán fontosnak tartott ennek kapcsán kiemelni, hogy a gazdasági programmal kapcsolatos elképzelések sokkal hangsúlyosabban épüljenek be a koncepcióba, ezt a ma reggeli bizottsági ülésen próbálták tisztázni, hogy ez valóban így került-e eléjük, remélik, hogy igen.

Szó volt a mátraházai lejárt szerződésről is, hiszen ez a 2008. évet jelentősen érintheti. Összességében a pályáztatást tartották fontosnak, illetve azt, hogy néhány alapítvány támogatása, ami a megyét érinti, érintheti, az kerüljön majd támogatásra, kerüljön bele a koncepcióba és a költségvetés tervezésekor is tudjanak erre odafigyelni.

6 igen, 1 tartózkodással és 1 ellenszavazattal fogadták el.

 

Merczel József:

A költségvetésünk megvonásokat, megszorításokat is tartalmazott, melyek az év során komoly feszültségeket jelentettek. Azt kéri, hogy a költségvetés elkészítésekor próbálják meg ezeket az elvonásokat, elvont alapokat visszahozni – elsősorban a dolgozókat illető juttatásokat  nézzék meg, hogy mit tudunk visszaállítani. Nyilván szoros lesz a költségvetésünk, de a működéshez szükséges feltételeket a bizottságoknál, közgyűlés vezetésénél kéri, hogy majd biztosítsuk.

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta, egyben a könyvvizsgálói jelentést tudomásul vette:

 

172/2007. (XI.30) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megvitatta és a vitában elhangzott javaslatokkal kiegészítve az előterjesztett 2008. évi költségvetési koncepciót elfogadta. Felhívja a főjegyzőt, hogy a koncepcióban meghatározott elvek figyelembe vételével készítse el a megyei önkormányzat 2008. évi költségvetésének tervezetét.

 

                                                           Felelős: Dr. Benkár József

                                                                         Heves Megye Főjegyzője

                                                           Határidő: 2008. február 15.

2.      Heves Megye Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének prioritásait az alábbiak szerint jelöli ki

-       Az intézmények kötelező működési feladatainak biztosítása,

-       Szociális területen az intézményi térítési díjakban meglévő aránytalanságok csökkentése, a várakozási lista csökkentésére való törekvés,

-       A gyermekvédelemben a nevelőszülői hálózat fejlesztésének lehetőségét kell keresni, a speciális és különleges ellátási formákat az igényektől függően elsősorban szolgáltatás vásárlással megoldani,

-       A kistérségekkel való együttműködés fejlesztése a közösen végezhető nevelési-oktatási, szakszolgálati és pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok ellátása érdekében,

-       Az elhatározott fejlesztési feladatok ütemezett megvalósítása,

-       A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az önkormányzat és intézményei bevételeinek növelése és a kiadások csökkentése intézkedési terv alapján.

Felelős:  Dr. Benkár József

           Heves Megye Főjegyzője

Határidő: 2008. február 15., illetve 2008. december 31.

 

3.      A Közgyűlés a 2008. évi költségvetés likviditásának folyamatos biztosításához szükséges folyószámla-hitelkeretet 1,2 milliárd Ft nagyságrendben határozza meg. Egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt és kamatait rendszeresen fizeti, azt a költségvetésében megtervezi. A folyószámlahitel fedezeteként az illetékbevételt határozza meg a Közgyűlés.

Felhívja a Főjegyzőt, hogy a számlavezető pénzintézettel a likviditási hitel 2008. január 30-tól történő igénybevehetősége érdekében a folyószámla-hitelszerződést készítse elő. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a folyószámla-hitelszerződést a közgyűlés képviseletében aláírja.

 

                                                           Felelős: a szerződés előkészítéséért:

Dr. Benkár József Heves Megye Főjegyzője

                                                                         a szerződés aláírásáért:

       Sós Tamás

       Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                                           Határidő: 2008. január 30.

 

4.      A Közgyűlés feladatul határozza meg, hogy a Főjegyző vizsgálja meg az önkormányzati kötvény kibocsátás jogi és gazdasági feltételeit és lehetőségét ami alapján a Közgyűlés Elnöke tegyen javaslatot a kibocsátható kötvény összegére, céljára vonatkozóan.

 

Felelős:  Dr. Benkár József

               Heves Megye Főjegyzője

Határidő: 2007. december 31.

 

Sós Tamás:

15. sz. napirendi pont:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat kötvény kibocsátására

 

Barabásné Czövek Ágnes:

A Pénzügyi Bizottság kétszer tárgyalta. Az első alkalommal úgy fogalmazott, hogy nem áll rendelkezésére elég információ ahhoz, hogy döntést tudjon hozni legalább is javaslattételi szinten a közgyűlésnek.

A ma reggelin azt kérték, kerüljön kiegészítésre, pontosan tudják, hogy milyen terheket jelent ez a megyei önkormányzatnak és nézzük meg, más bankok is érdeklődnek-e a megyei kötvény kibocsátás iránt, illetve próbálják már meg összeállítani azt a fejlesztési palettát, amire mi ezt valóban fordítani szeretnénk.

Úgy tudja, hogy a közgyűlési tagok ezt a fejlesztési palettát megkapták. Azóta az derült ki, hogy 6 banknak küldte el az önkormányzat a felkérést, ebből egy kötelező ajánlat érkezett be a tegnapi napig, 1 pedig még egy nem kötelező, hiszen kevésbé ismeri az önkormányzat működését. Az egy kötelező érvényű ajánlatot az OTP adta, viszonylag kedvező, svájci alapú. Ugyan az önkormányzat terheit nem túlzottan befolyásoló (a nagyságrendet nem akarja mondani, sajnálja, hogy ez nincs benne az anyagban), de úgy gondolja, ez most nem a nyilvánosságot érinti. Megnézték a nagyságrendet néhány évre előre, mondjuk 5 évre, hogy mit jelent ez az önkormányzatnak. Amennyiben ügyesen, jól gazdálkodunk és egy nagyobb összeg ebből a 3 milliárdból lekötésre kerül, akkor az önkormányzat költségvetését tudjuk mentesíteni attól, hogy  hitelt kelljen felvenni a visszafizetésre, ezt a kamatokból meg tudjuk tenni. Reméli, hogy ezek a számok reálisak, valósak és mindenre sor tud kerülni. Azzal fogadták el a reggeli bizottsági ülésen egyrészt, hogy ki kell egészíteni egy 4. ponttal: kötelezettséget kell arra vállalni, hogy az önkormányzat az éves költségvetésből betervezi a hitel visszafizetését. Azon túl pedig úgy fogadták el, hogy ez a fejlesztési paletta, ami előttük van, arra jó, hogy lássák, hogy ez a kötvénykibocsátás megalapozott, de nem jelent sorrendet. Minden évben a megyei közgyűlésnek végig kell gondolni, mi a legfontosabb, mire lehet pályázni és ennek függvényében tudják majd ezt elfogadni.

Elfogadásra javasolta.

 

Sós Tamás :

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

173/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

1.      A Heves Megyei Közgyűlés a megyei önkormányzat tervezett beruházási és fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása, a felhalmozási célú pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében 3 milliárd Ft összegű zártkörű forgalomba hozatallal kötvényt bocsát ki a számlavezető pénzintézet közreműködésével.

 

2.      Az 1. pontban foglalt kötvény jellemzői:

20 éves futamidejű,

Svájci frank (CHF) alapú,

változó kamatozású,

3 év türelmi idő után egyenlő részletekben történő fizetésű.

Fedezeti biztosítékként a Hitelgarancia Zrt. kezességvállalási bevonását rendeli el a Közgyűlés. Ezen túlmenően az adott évi költségvetés saját bevétele biztosítja a tőketörlesztés és kamat visszafizetés jövőbeni fedezetét.

 

3.      A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy az 1. pont szerint kibocsátott kötvényt a minősített befektető részére ajánlja fel és a hozzá kapcsolódó eljárást bonyolítsa le.

 

4.      A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a kötvény visszafizetési ideje alatt éves költségvetéseiben tervezi a fizetendő kamat és tőke tartozás kiadási előirányzatait.

 

 

Felelős: Sós Tamás

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: Azonnal

 

Sós Tamás:

16. sz. napirendi pont:

Javaslat a HMÖ Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona, Heves intézményfenntartó társulásának megszüntetésére, a közszolgáltatás átadására

 

Kontra Gyula:

A bizottság ma reggel tárgyalta, 4 igen és 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolták.

Ha most ugyanúgy szavaz, mint a bizottsági ülésen, akkor az a város, ahol él, amihez ragaszkodik és amelynek nem szeretne ártani, valószínű belegyalogol egy olyan csapdahelyzetbe, ugyanis ott a testület már eldöntötte, hogy megköti a szerződést. Ha ez a testület ezt nem adja meg, akkor valószínű plusz kiadással és egyébbel járhat. Azt mérlegeli, hogy mivel árthat nagyobbat.

 

Sós Tamás:

Ez nem csupán a Kontra úr drámája, mindannyiunk drámája.

 

Hiesz György:

Rendkívül furcsállja, azt a magatartást, mikor bizonyos intézményeket, a szerint, hogy milyen színű önkormányzat próbálja működtetésbe adni, büntetünk, bekiabálunk. Ezt Csáki képviselő társa nem tette meg, nagyon konszolidáltan viselkedett, de a hevesi  testület többsége e mellett foglalt állást, hogy ezen az úton végigmennek. Furcsamódon itt hagyta az ülést, pedig azt gondolta, ennél az egy szavazatnál a saját képviselőtestületének határozatát igyekszik képviselni és szavazni. Azt gondolja, legyenek konzekvensek és erre kérte Kontra urat is, a település érdekében szavazza meg.

 

Sós Tamás:

Ez is azt mutatja, hogy egyformaképp mérünk, de ezt kérjük mástól is, akik másképp mérnek.

 

Hudák Tamás:

Ha jól emlékszik, a polgármester úr az ülés elején talán azt mondta, hogy visszavonja az indítványukat? Ezek szerint nem erre értette, melyet írásban kellett volna megtennie.

 

Sós Tamás:

Kérte szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

174/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

 1. Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a HMÖ Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona Heves intézményfenntartó társulását a Heves Megyei Önkormányzat – Heves Város Önkormányzata azonos tartalmú döntésével egybehangzóan - 2007.12.31-i hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

 

 1. A Heves Megyei Önkormányzat a közfeladat ellátását, az intézmény fenntartását 2008.01.01. napjával átadja  Heves Város Önkormányzatának. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét az előterjesztés mellékletét képező közfeladat átadásáról szóló megállapodás aláírására.

 

 1. Megállapodó önkormányzatok megállapodnak abban is, hogy a feladatellátásra kötött intézményfenntartó társulás részére a 2007. július 01. és 2007. december 31. közötti időszakra szóló működési engedély iránti kérelmet Heves Megye Önkormányzata nyújtja be az engedélyező Észak-Magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához.

 

 

                                                     Felelős: Sós Tamás

                                                                   Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                                     Határidő: azonnal          

 

Sós Tamás:

Kíváncsi lesz, Hevesen hogy tudja megmagyarázni néhány ember.

 

Sós Tamás:

17. sz. napirend:

Javaslat a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony további működtetésére

 

Itt is a legjobb szándék vezette őket, amikor el kívánták varrni azt a szálat. Itt a levételről volt a javaslat, hogy vegyük le napirendről. Az érintett itt sincs jelen. Mennyire gondolta komolyan a tárgyalást. Az ellentmondásokra szeretne rávilágítani. Tatár úr kérte a visszavonását és nem az érintett település polgármestere.

 

Sós Tamás:

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

A c./ pontot javasolta elfogadásra.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

175/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

A Heves Megyei Önkormányzat a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona, Füzesabony intézményt a továbbiakban is egyedüli fenntartóként működteti.

                                   Felelős: Sós Tamás

                                                  Megyei Közgyűlés Elnöke

                                   Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

18. sz. napirend:

Javaslat a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház működtetésére vonatkozó finanszírozási megállapodás megkötésére Eger Megyei Jogú Várossal

 

Kérte Főjegyző úr segítségét.

 

Dr. Benkár József:

Eger tegnap döntést hozott. Az Egyeztető Bizottsági ülésen olyan álláspont alakult ki a két fél között, hogy a jövő évi finanszírozásban lehet azt mondani, hogy megegyeztek. Ez azt jelenti, hogy a két színház 50-50 % költségét fizetné a két önkormányzat, a Kőszínház esetében a nyári játékokat teljes egészében a város, az intézményfenntartó társulásba pedig ragaszkodtak ahhoz, hogy az intézményvezetőknek az alapvető munkáltatói jogát a két testület együttesen gyakorolja. Tegnap ezt az intézményfenntartó társulási megállapodást elfogadták, mely határozat így szól: Eger MJV Közgyűlése jóváhagyja a Gárdonyi Géza Színházat és a Harlekin Bábszínházat működtető intézményfenntartó társulás létrehozását, valamint a Heves Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat között társulási megállapodás megkötését azzal a feltétellel, hogy az intézményvezetők kinevezése és visszahívása, továbbá a gazdálkodással összefüggő kérdések tekintetében a két önkormányzat együttes döntése szükséges. Ezen túlmenően a Gárdonyi Géza Színház Nyári Tagozatának finanszírozására külön az  Eger  Megyei Jogú Város   Önkormányzata és a Gárdonyi Géza Színház közötti kétoldalú megállapodás megkötése szükséges, évenkénti megújítással. A Társulási Tanácsba Eger  Megyei Jogú Város Önkormányzatát Demeter Ervin és Gálfi Antal képviselik. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.

 

Mi azt képviseltük, hogy legyen a gesztor, mint tulajdonos részben a Gárdonyi Géza Színháznál a megyei önkormányzat és a városi közgyűlés véleményének a kikérésével, ismeretében ő lett volna jogosult dönteni az intézményvezetők  feletti elsődleges munkáltatói jog gyakorlásáról.

Ebben van egy kis nézetbeli különbség a két fél között. Tekintettel arra, hogy az Egyeztető Bizottság után ennek körvonalai így nem jelentkeztek, mi egy finanszírozási megállapodásig gondoltuk, hogy meg lehet  állapodni. Eger tegnap azt bevitte, így foglalt állást.

Megnézték azt tájékoztatásul, amiben Egerrel intézményfenntartó társulásban vagyunk intézményeknél, ott így működött és működik, hogy a két közgyűlés dönt. Eddig egybehangzó döntések voltak az intézményvezetők kinevezéséről, felmentéséről, stb.

Mi azt javasoltuk, hogy talán egyszerűbb, áttekinthetőbb, minden sallangtól mentes lenne, hogy egy közgyűlés legyen az ügy ura, a másik pedig véleményt nyilváníthasson, de Eger elfogadta ez a társulási megállapodást.

 

Merczel József:

Úgy emlékszik, hogy az Egyeztető Bizottsági ülésen nem született megegyezés. Az Egyeztető Bizottságon levették, illetve a Társulási Tanács létrehozása és a kinevezésre vonatkozóan nem történt megegyezés. Azt kérte a közgyűléstől, hogy az általunk eredetileg előterjesztett  előterjesztést fogadjuk el.

 

Sós Tamás:

Kérte a kérdéseket, véleményeket.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:

 

176/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

Heves Megye Közgyűlése a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Bábszínház 2008. évi működtetésére vonatkozó - előterjesztés melléklete szerinti - finanszírozási megállapodást elfogadja.

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét a finanszírozási megállapodás aláírására.

                                   Felelős:          Sós Tamás

                                                           Megyei Közgyűlés Elnöke

                                   Határidő:        azonnal

Sós Tamás:

19. sz. napirendi pont:

Javaslat a HMÖ Tardosi Ifjúsági és Sporttábor költségvetési szervként történő továbbműködtetésére

 

Fekete László:

A Sport és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot és  ez alapján élt módosítási javaslattal. A határozati javaslatot el tudják fogadni azzal a kiegészítéssel, ha a határidő kitolható legalább egy fél évvel, mivel ez lejár 2008. január 1-én.  Az indoklás részét szeretnék korrigálni. Az indoklásban az szerepel, hogy a  bizottság a sporttábor gazdasági társasággá való átalakítását nem támogatja, ez így nem fedi a valóságot. A bizottság levette a napirendek közül, mivel nem találta arra alkalmasnak, hogy a közgyűlés ezt tárgyalja. További átdolgozásra adták vissza az anyagot. A határozati javaslatot még az alábbiakkal szeretné kiegészíteni, hogy  szeretnék kérni az irodát, hogy dolgozzon ki több alternatívát a Pénzügyi Bizottság felvetéseivel és a Sport Bizottság kiegészítésének a figyelembe vételével.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

A Pénzügyi Bizottság az első ülésén azt tárgyalta, hogy ez a Sport Tábor gazdasági társaságként működjön. Az volt a kifogásuk, hogy nem lehet úgy gazdasági társaságként működtetni valamit és úgy dönteni róla, hogy néhány év üzleti terve ne legyen előttük. Meglepődve látta utána a napirendben, hogy most ismét költségvetési szervként kívánjuk tovább működtetni.  Nagyon alaposan meg kell nézni, hogy mit tudnak tenni ezzel a  Sporttáborral. Egyszer hol gazdasági társaság, egyszer   intézmény, még nincs lerendezve a történet. Az kérte, javasolta, legyen  tovább valamilyen lehetőség, mert nagyon végig kell gondolni, hogy akkora támogatást, melyet adunk, azt bírjuk-e a továbbiakban is.

 

Dr. Benkár József:

Kérte Elnök urat, hogy a határozati javaslat kerüljön pontosításra. 2007. december 31-ig költségvetési  intézmény a jogállása. A tervezet szerint 2008. január 1-től gazdasági társaságot alapitottunk volna. A legjobb tudomása szerint a bizottsági szűrőn ez az elképzelés megbukott és határozottan az volt a vélemény, hogy nem, gazdasági társasági átalakításról nem lehet szó. Ebből az következik,  hogy mivel ez az utolsó közgyűlésünk, a jogállását nyilvánvalóan úgy kell megerősíteni, hogy van egy határozatunk júniusban, mely szerint a jogállását meg kell szüntetni, mint intézmény és gazdasági társaságként kell működtetni. Ez az előterjesztés semmi másról nem szól, hogy ezt a korábbi döntését korrigálja a közgyűlés, és megerősíti azt, hogy a jelenlegi jogállásában költségvetési intézményként működik tovább. Természetesen, amit a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondott, az nem mond ennek ellent, mert azt akkor tovább kell és lehet vizsgálni, hogy milyen lehetőségek vannak. A rentabilitását lehet finomítani egy ilyen leendő gazdasági társaságnak, de most ezt a korábbi döntést revideálni kellett, mert az határozottan a gazdasági társasági formáról szólt. Ha ez  a bizottsági ülésen így hangzott el, vagy ez volt a végkicsengés, akkor ezzel mást nem nagyon lehet tenni, mint ami az előterjesztésben szerepel.

 

Fekete László:

A bizottsági ülésen nem az volt a véleményük, hogy nem támogatják, sőt nagyon sok olyan érv hangzott el, hogy támogatják a gazdasági társasággal való átalakítást. Azért vették le napirendről, mert volt sok olyan kérdésük, melyre nem kaptak választ. A bizottságnak az volt az álláspontja, hogy így nem tudnak megfelelően döntést hozni, néhány kérdéssel nincsenek tisztában, ezért úgy gondolták, hogy ezt újból meg kell tárgyalni. A többi szerinte egybehangozó a Pénzügyi Bizottság elnökének a véleményével.

 

Sós Tamás:

Ez a napirend úgy került ide, hogy a nyáron született egy olyan határozat, hogy gazdasági társaságként kívánjuk működtetni, melynek meg volt adva a határideje. Erre a határidőre ezt nem tudtuk teljesíteni. Ez a szakasz most lezárult.

 

Dr. Benkár József:

Ezért került ide ez a fajta előterjesztés. Hozhatták volna ide az alapító okiratot is, csak a bizottsági ülés után lekerült napirendről. Rendezni kell a korábbi döntést és az intézménynek a jogállását. Januártól is intézményként működik, mert nem lett gazdasági társasággá átalakítva. Júniusban az volt a döntés, hogy januártól gazdasági társaság legyen. Cégbejegyzésre alkalmas állapotban van, elő van készítve. Bizottsági ülés után lekerült a napirendről, hogy ez így nem támogatható.

 

Sós Tamás:

A bizottságot kérte fel gesztornak. Az illetékes szakbizottság foglalkozzon ezzel. Amikor úgy ítélitek meg, hogy ide tudjátok hozni, hozzátok ide.

 

Barabásné Czövek Ágnes

Tudomásul veszi, s gondolja a Pénzügyi Bizottsági tagok is, hogy most muszáj megváltoztatni és azt mondani, hogy továbbra is intézmény. Költségvetési tervezési időszakban vagyunk, ezzel együtt is azt gondolja, hogy mi után üzleti tervet nem kaptak, kérdéses, hogy átalakítsák-e, továbbra is, illetve az is kérdéses, hogy megtartsuk-e vagy eladjuk. A költségvetés elfogadása után erre azonnal vissza kell térni. Addig haladjon a munka, tudjon mindenki dolgozni. Utána, ha ezekkel majd elfogadjuk, nem zártuk le egyértelműen ezt a történetet.

 

Sós Tamás:

Kérte a hivatal és a bizottság segítségét.

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

177/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

1.Heves Megye Közgyűlése a 133/2007. (VI.29.) számú határozatának 2.j./ pontja szerinti döntését módosítja és 2008. január 1-től a Tardosi Ifjúsági és Sporttábort az Alapító Okiratban meghatározott jogállással továbbra is költségvetési szervként működteti.

 

                                                           Felelős:           Sós Tamás

                                                                                  Megyei Közgyűlés elnöke

                                                           Határidő:         azonnal

 

Sós Tamás:

20. sz. napirend:

Javaslat a gyöngyösi Mátra Múzeum további működtetésére

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

178/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján kezdjen szakmai előkészítő tárgyalásokat Gyöngyös Város Polgármesterével a Mátra Múzeum intézményfenntartó társulás formájában történő további működtetéséről.

Felelős: Sós Tamás

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

21. sz. napirend:

Javaslat a TÁMOP 2.2.3/07/2. számú pályázati kiíráshoz csatlakozó szakképzés-szervezési társaság megalapítására és a benyújtandó pályázat előkészítésére

 

Számos alkalommal volt róla szó. Pályázunk.

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

179/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat

1.         Heves Megye Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy a fenntartásában működő gyöngyösi, hatvani szakképző iskolákra alapozva kezdeményezi kiemelten közhasznú, nonprofit jelleggel működő szakképzés-szervezési (feladatellátási) gazdasági társaság megalapítását, ezzel egy új TISzK modell megvalósítását.

 

2.         Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása, . a TISzK rendszer továbbfejlesztése” címmel kiírt TÁMOP 2.2.3/07/2 pályázat I. fordulójára.

 

3.         Heves Megye Közgyűlése megbízza Heves Megye Főjegyzőjét a pályázat előkészítése érdekében szükséges egyeztetések, szervezési feladatok elvégzésére és felhatalmazza Elnökét a pályázat benyújtására.

 

Felelős:          Sós Tamás

                        Heves Megyei Közgyűlés elnöke

                        Dr.  Benkár József

                        Heves Megye Főjegyzője

Határidő:        2008. január 7.

 


 

Sós Tamás:

22. sz. napirend:

Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ jogutódlással történő megszüntetésére és az ehhez kapcsolódó szervezési intézkedésekre

 

Hosszabb előkészítés után vagyunk.

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

180/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat

 

1. Heves Megye Közgyűlése

a Bartakovics Béla Művelődési Központ megszüntető okiratát az előterjesztés melléklete szerinti szöveggel elfogadja.

2. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét a megszüntető okirat aláírására.

 

3. Heves Megye Közgyűlése az előterjesztés melléklete szerinti szöveggel elfogadja a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézetének alapító okiratát.

 

4. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét az alapító okirat aláírására.

 

5. a Bartakovics Béla Művelődési Központ (3300 Eger, Knézich Károly u. 8.) megyei önkormányzati költségvetési szerv megszüntetésére figyelemmel Kary Józsefnek az intézmény igazgatójának magasabb vezetői megbízását 2007. december 31-i hatállyal visszavonja. Kary Józsefet 2008. január 01. napjától a megszüntetett intézmény jogutóda, a Heves Megyei Pedagógiai Intézet folyamatos közalkalmazotti jogviszonyban tovább foglalkoztatja.

 

E határozat ellen a Munkatörvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 199 §-ában foglalt szabályok szerint a közalkalmazott munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A keresetlevelet az Mt. 202. §-ának megfelelően a határozat kézhezvételétől, illetve az intézkedés közlésétől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni az Egri Munkaügyi Bíróságnál.

 

 

I n d o k o l á s

 

Heves Megye Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény 84. §-ban meghatározott kötelező feladatainak hatékonyabb teljesítése érdekében, a 133/2007. (VI. 29.) HMÖ határozatának 6/f pontjában foglaltak alapján úgy döntött, hogy 2007. december 31. napjával a Bartakovics Béla Művelődési Központ (3300 Eger, Knézich Károly u. 8.) megyei önkormányzati költségvetési szervet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bekezdés c/ pontja alapján a feladat másik Heves Megyei Önkormányzati intézményben történő ellátása céljából jogutódlással megszüntette. A megszüntetett intézmény jogutóda a Heves Megyei Pedagógiai Intézet.

 

A jogutódlás következményeként a Heves Megyei Pedagógiai Intézetet illetik meg a megszüntetett Bartakovics Béla Művelődési Központ, mint jogelőd jogai és terhelik a kötelezettségei. A jogutódlás következtében a közalkalmazotti jogviszony a jogutód munkáltató és a közalkalmazott között folyamatosan fennáll.

 

A határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 23. § (4), (6) és (7) bekezdéseinek rendelkezésén alapul.

A határozat elleni jogorvoslatnak az Mt. 202. §-ában foglaltak alapján van helye.

 

6. elismerését és köszönetét fejezi ki Kary Józsefnek magasabb vezetői tevékenységéért. Kary József címzetes igazgatói címet adományoz. A címzetes igazgatói cím pótlékát a Kjt. 71. § (3) bekezdése alapján a Kjt. szerinti pótlékalap 100%-ában határozza meg.

 

7. Heves Megye Közgyűlése köszönetét fejezi ki az intézmény valamennyi dolgozójának a megye kulturális élete fejlesztése érdekében végzett elmúlt 40 éves tevékenységéért.

A Közgyűlés köszönetét nyilvánítja a tulajdonos Egri Főegyházmegye részére is a közel 18 éves partneri együttműködésért.

 

Felelős: Sós Tamás

              Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő. 2007. december 31.

 

Sós Tamás:

Kary úrnak megköszönte a munkáját, mely a továbbiakban is számítunk. Meg fogjuk találni azt a helyet, szerepet, hogy az a munka tovább folytatódjon, melyet végzett.

 

Sós Tamás:

23. sz. napirendi pont:

 

Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ Közművelődési Megállapodásának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, új megállapodás megkötésére

 

Dr. Benkár József:

Ismertette Egernek e tárgyban hozott határozatát.

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyta a Főegyházmegyei Hatóság és Eger MJV Önkormányzata közötti, a Knézich Károly u.8. alatti épület, továbbá a hasznosításra vonatkozó kétoldalú megállapodást, ezzel összefüggésben a Bartakovics Béla Művelődési Központ háromoldalú közművelődési megállapodásának megszüntetését és felhatalmazta a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Sós Tamás:

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 


 

181/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

1. A Heves Megyei Önkormányzat a Közművelődési megállapodás megszüntetéséről készült előterjesztés tervezetét megtárgyalta és elfogadta, és egyben felhatalmazza Elnökét a megszüntető okirat aláírására.

 

  Felelős: Sós Tamás

                Heves Megye Közgyűlésének Elnöke
 Határidő:  Azonnal

 

 1. A Heves Megyei Önkormányzat a Bartakovics Művelődési Központ által működtetett Esélyek Háza és a T@nulópont Felnőttképzési Központ feladataira a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesíthetősége érdekében, a működési feltételekről  Eger Megyei Jogú Várossal  megállapodik.

 

Felelős: Sós Tamás

              Heves Megye Közgyűlésének Elnöke
 Határidő: Azonnal

 

3. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy az Eger Megyei Jogú Város valamint  az Egri Főegyházmegye által megkötésre kerülő   Megállapodás  13.pontjában foglalt nyilatkozatot megtegye.

 

Felelős: Sós Tamás

             Heves Megye Közgyűlésének Elnöke
  Határidő: Azonnal

 

 

Sós Tamás:

24. sz. napirendi pont:

Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ ingóságainak megosztására vonatkozó megállapodásra Eger Megyei Jogú Várossal

 

Dr. Benkár József:

Eger tegnap ilyen napirendet nem tárgyalt. Nekünk ez jó, előnyös, kérte a közgyűlést, hogy támogassa.

 

Sós Tamás:

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

182/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

1.         Heves Megye Közgyűlése a 2007. december 31-ével megszűnő Bartakovics Béla Művelődési Központ leltárában szereplő, a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonát képező ingóságok megosztásáról és vagyonhasznosításáról az előterjesztésben foglalt tíz alapelv érvényre juttatásával kíván megállapodni Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával.

 

2.         Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Heves Megye Főjegyzőjét a szükséges egyeztetések lefolytatására Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával, ezt követően pedig felhatalmazza Elnökét az ingóság megosztásával és hasznosításával kapcsolatos megállapodások aláírására.

 

Felelős:          Sós Tamás, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                        Dr. Benkár József, Heves Megye Főjegyzője

 

Határidő:        2007. december 31.

 

Sós Tamás:

25. sz. napirendi pont:

Javaslat a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola társulási formában  történő működtetésére és az intézmény Alapító Okiratának módosítására

 

Dr. Benkár József:

Ezt az alapító okiratot egy helyrajzi számmal kiegészítik. Hatvan birtokában van.

Érdemi módosító javaslatot szeretne tenni: a határozati javaslat 3. pontjában a határidő: azonnal. E helyett: alapító okirat hatálybalépése 2008. július 1.

Erre azért kell, hogy sor kerüljön, mert oktatási intézményt év közben nem lehet átszervezni. A létszámváltoztatás annak minősül.

A pályázatnál az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratból ez nem fog kiderülni.

 

Sós Tamás:

Kérte a kérdéseket, véleményeket.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

183/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

1.         A Heves Megyei Közgyűlés kifejezi azon szándékát, hogy elfogadva Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 214/2007. (V. 31.) számú határozatában foglalt kezdeményezést, a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola közös fenntartására 2008. szeptember 1-i hatállyal megállapodást köt.

 

2.         A megállapodás kerüljön 2008. április 30-ig előkészítésre, majd előterjesztésre a Heves Megyei Közgyűlés következő ülésén.

 

Felelős:             Dr. Benkár József

                           Heves Megye Főjegyzője

Határidő:           értelem szerint.

 

3.         Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítását a melléklet szerint, továbbá felhatalmazza elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

 

Felelős:             Sós Tamás

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:           2008. július 1.

Sós Tamás:

26. sz. napirendi pont:

Javaslat a Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító Okiratának módosítására

 

Dr. Benkár József:

A módosítás hatálybalépésének időpontja: 2008. július 1.  Módosítására az előző napirendben rögzítettek miatt kerül sor.

 

Sós Tamás:

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

184/2007. (XI.30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Alapító Okiratának előterjesztés szerinti szöveggel történő módosítását, továbbá felhatalmazza elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

 

Felelős:          Sós Tamás

                        Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő:        2008. július 1.

 

Sós Tamás:

27. sz. napirend:

Javaslat a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítására

 

Sós Tamás:

Nagy szeretettel köszöntötte Balázs urat. Jókor érkezett, mert a Vállalkozás és Területfejlesztési Alapítvány alapító okiratáról beszélünk, aminek tagja volt Balázs úr is és felelősséggel látta el munkáját.

(Távozott Balázs József).

 

Dr. Sass Barna Attila:

November 27-én megtartott alapítói értekezletén a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány bejelentette, hogy Iványi Csaba úr, aki őt képviselte a kuratóriumban, lemondott. Annyival bővülne az alapító okirat módosítása, hogy az Iványi Csaba neve törlésre kerülne a szövegből.

 

Sós Tamás:

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 


 

185/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratát az előterjesztés szerint módosítja azzal  a kiegészítéssel, hogy a 7.1. pont kuratórium tagjait felsoroló bekezdéséből „Iványi Csaba (1158. Budapest, Őrjárat u. 2/a.)” szövegrész hatályát veszti. A Heves Megyei Közgyűlés az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadja.

 

                                                           Felelős:          Sós Tamás

                                                                                  Megyei Közgyűlés elnöke

                                                           Határidő:        azonnal

 

Merczel József:

4 alapító elfogadta Sasi Károlyné jelölését.

A közgyűlési döntéseket meg kell hozni.

 

Sós Tamás:

Megköszönte Sasinénak, hogy elvállalta a kuratórium elnöki tisztségét.

 

Sós Tamás:

28. sz. napirend:

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2008. évi üléstervére

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

186/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a 2008. évi üléstervét megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta.

 

                                                           Felelős:          Sós Tamás

                                                                                  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                                           Határidő.        értelem szerint

 

Sós Tamás:

29. sz. napirend:

Javaslat Heves Megye Területfejlesztési Koncepciója (2007-2013.) véleményezésére

 

A megyei területfejlesztési tanács indította ezt el. Minden önkormányzat erről véleményt mond. Ezt követően vissza fog kerülni a megyei területfejlesztési tanácshoz a jövő év első felében.

Megköszönte azoknak, akik ebben a munkában részt vettek. 

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

187/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

 1. Heves Megye Közgyűlése Heves Megye 2007-2013 közötti időszakra szóló Területfejlesztési Koncepciójáról alakítja ki állásfoglalását az 1. sz. melléklet szerint.

 

 1. Közgyűlés felhatalmazza a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy az állásfoglalást Heves Megye Területfejlesztési Tanács Elnökének juttassa el.

 

                                               Felelős: Barabásné Czövek Ágnes a bizottság elnöke

                                                              Kun Zoltán irodavezető

                                               Határidő: 2007. december 10.

 

Sós Tamás:

30. sz. napirendi pont:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2008. évi ellenőrzési tervére

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

188/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

1.     Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2008. évi Ellenőrzési Tervét.

 

                                                                  Felelős:       Dr. Benkár József

                                                                                     Főjegyző

                                                                  Határidő:     2008. december 31.

 

Sós Tamás:

31. sz. napirendi pont:

Javaslat Heves megye szociális szolgáltatástervezetési koncepciójának felülvizsgálatára

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

189/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 1. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Heves Megye Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata c. előterjesztést, azzal egyetért, és azt elfogadja.

A koncepció újabb felülvizsgálatának időpontját 2009. december 31-ében állapítja meg.

                                            Felelős: Sós Tamás

                                                         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                            Határidő: értelem szerint

 

 1. Heves Megye Önkormányzata a szociális és gyermekvédelmi szakellátó rendszer fejlesztését továbbra is kiemelt feladatának tekinti, megvalósítását a koncepcióval összhangban, forrásainak függvényében ütemezi.      

                                    

                                            Felelős: Dr. Benkár József

                                                                     Heves Megye Főjegyzője

                                            Határidő: értelem szerint

                                                            Beszámolásra: 2009. december 31.

 

 1. Heves Megye Önkormányzata – a Módszertani Intézetének bevonásával – továbbra is együttműködik a települési önkormányzatokkal, azok részére szakmai segítséget nyújt a szociális alapellátások teljes körű kiépítéshez.

 

                                            Felelős: Dr. Benkár József

                                                                     Heves Megye Főjegyzője

                                            Határidő: folyamatos

                                                            Beszámolásra: 2009. december 31.

 

      4.  Heves Megye Közgyűlése felkéri a Megye Főjegyzőjét, hogy gondoskodjon az alapkoncepció és a felülvizsgálati anyagok egységes szerkezetbe foglalásáról és annak nyilvánossá tételéről.

 

                                            Felelős: Dr. Benkár József

                                                                      Heves Megye Főjegyzője

                                            Határidő: 2008. március 31.

 

Sós Tamás:

32. sz. napirendi pont:

Javaslat a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Támogató Szolgálata dolgozói létszámának és annak pénzügyi fedezete biztosítására

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

190/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

 1. Heves Megye Közgyűlése a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya Támogató Szolgáltatásból eredő feladatok ellátására 3 fő létszámfejlesztéshez hozzájárul  december  hó 1. naptól.

 

 1. Heves Megye Közgyűlése jóváhagyja a létszámfejlesztés kihatásaként jelentkező  366,7 eFt előirányzatot – 1 hónapot figyelembe véve - amelyből a személyi juttatás 273,4 eFt. A létszámfejlesztés fedezete a Központi támogatás igényelt összege.

 

 1. Heves Megye Közgyűlése jóváhagyja a Támogató Szolgáltatás beindítása kihatásaként jelentkező dologi kiadásoknál jelentkező 156,2 eFt előirányzatot, 1 hónapot figyelembe véve. Fedezete  a Központi támogatás igényelt összege.

 

                                       Felelős:        Sós Tamás

                                                           Heves Megye Közgyűlésének Elnöke
                                       Határidő:     2007. november 30.

 

Sós Tamás:

33. sz. napirendi pont:

Beszámoló a Területfejlesztési Tanácsok munkájáról

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

191/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács, az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi.

 

Felelős:   Sós Tamás

Határidő: értelemszerűen

 

Sós Tamás:

34. sz. napirendi pont:

Javaslat az oktatási intézményeket érintő fejlesztési típusú pályázatok benyújtására az ÉMOP 2007-4.3.1/2F pályázati kiírás alapján

 

Dr. Benkár József:

Az anyaghoz kiosztásra került egy módosított határozati javaslatot, mely szerint az összegek részben változtak és leegyeztetés után került korrigálásra.

Az önrész viselése Hatvan és Gyöngyös  esetében hogyan történjen? A hatvaniak 100 %-ban vállalták, Gyöngyös 50-50 %-ban.

 

Hiesz György:

Gyöngyös előterjesztés után hozta meg az 50-50 %-ot, neki ehhez ragaszkodnia kell.

Javasolta Hatvan részére is ezt.

 

Dr. Fehér Oszkár:

Gyöngyös részéről méltányos felajánlás érkezett Hatvan számára.  Javasolta az 50-50 %-ot.

 

Sós Tamás:

A pontosítással kérte elfogadni.

 

Kérte szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

192/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

1.)   Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a „Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” kiírt ÉMOP-2007-4.3.1/2F kódszám alatti pályázat I. fordulójára a Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (Hatvan) épületrekonstrukciója, akadálymentesítése és eszközbeszerzése tárgyában összességében  330 millió Ft beruházási értékben, 90%-os támogatási arányt megjelölve. A 10% önrészt kitevő  33 millió Ft biztosítása a Hatvan Város Önkormányzatával – mint az érintett ingatlan tulajdonosával- a pályázati kiírás feltételei szerint kötendő Használati Megállapodás alapján történik 50-50 %-os megosztásban. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a pályázati kiírás követelményeinek megfelelő Használati Megállapodás megkötésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására.

 

                                         Felelős:  Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                                        Kun Zoltán Irodavezető

                                                     Határidő: 2008. január 2.

 

2.)   Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a „Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” kiírt ÉMOP-2007-4.3.1/2F kódszám alatti pályázat I. fordulójára az Arany János Általános Iskola és Szakiskola (Eger) iskolaépület magas tetővel történő lefedése, tetőtérben kollégium kialakítása, étterem és főzőkonyha létesítése tárgyában  330 millió Ft beruházási értékben, 90%-os támogatási arányt megjelölve. A Közgyűlés a 10% önrészt kitevő  33 millió Ft-ot a 2008. évi költségvetésben az intézményi beruházások, felújítások előirányzatán belül az e feladatra előirányzott összeg terhére biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására.

 

                                         Felelős:  Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                                        Kun Zoltán Irodavezető

                                         Határidő: 2008. január 2.

 

3.)   Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a „Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” kiírt ÉMOP-2007-4.3.1/2F kódszám alatti pályázat I. fordulójára a Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Szakszolgálat (Eger) belső átalakítás, elektromos és szennyvízhálózat rekonstrukció, kerítés felújítás és akadálymentesítés tárgyában  150 millió Ft beruházási értékben, 90%-os támogatási arányt megjelölve. A Közgyűlés a 10% önrészt kitevő  15 millió Ft-ot a 2008. évi költségvetésben az intézményi beruházások, felújítások előirányzatán belül az e feladatra előirányzott összeg terhére biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására.

 

                                         Felelős:  Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                                        Kun Zoltán Irodavezető

                                         Határidő: 2008. január 2.

 

4.)   Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a „Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” kiírt ÉMOP-2007-4.3.1/2F kódszám alatti pályázat I. fordulójára a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Eger) „C” jelű épületének magas tetővel történő lefedése és tetőtér beépítése tárgyában 250 millió Ft beruházási értékben, 90%-os támogatási arányt megjelölve. A Közgyűlés a 10% önrészt kitevő 25 millió Ft-ot a 2008. évi költségvetésben az intézményi beruházások, felújítások előirányzatán belül az e feladatra előirányzott összeg terhére biztosítja. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására.

 

                                         Felelős:  Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                                                        Kun Zoltán Irodavezető

                                         Határidő: 2008. január 2.

 

5.)   Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében a „Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastruktúrájának fejlesztése” kiírt ÉMOP-2007-4.3.1/2F kódszám alatti pályázat I. fordulójára a Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény (Gyöngyös) tetőtér beépítése, épületrekonstrukciója, elektromos hálózat és fűtés korszerűsítése, akadálymentesítése, belső átalakítása, játszótér és sportudvar kialakítása tárgyában,  255 millió Ft beruházási értékben, 90%-os támogatási arányt megjelölve. A 10% önrészt kitevő  25,5millió Ft biztosítása a Gyöngyös Város Önkormányzatával –mint az érintett ingatlan tulajdonosával- a pályázati kiírás feltételei szerint kötendő Használati Megállapodás alapján történik 50-50 %-os megosztásban. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a pályázati kiírás követelményeinek megfelelő Használati Megállapodás megkötésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására.

 

Felelős:   Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

          Kun Zoltán Irodavezető

Határidő: 2008. január 2.

 

 

Sós Tamás:

35. sz. napirend:

Javaslat az Egri Várban a turisztikai attrakciók bővítésére vonatkozó fejlesztési típusú pályázat benyújtására az ÉMOP 2.1.1. pályázati kiírás alapján

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

193/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése pályázatot nyújt be az egri várat érintően a Szép Bástya, a Provizóri Palota és a Gótikus Püspöki Palota rekonstrukciójára egyenként 550- 550 millió Ft beruházási értékre, 500-500 millió Ft támogatási igényt, 90%-os támogatási arányt megjelölve az Új Magyarország  Fejlesztési Terven  belül az ÉMOP 2.1.1. pályázati kiírás első fordulójára. A Közgyűlés a pályázatok önerejét, egyenként 50- 50 millió Ft-ot a Konzorciumi Megállapodásnak és a beruházási ütemnek megfelelően költségvetésében biztosítja.

 

2. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a Konzorciumi Megállapodás megkötésére, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására.

 

 

 

Felelős:  Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

   Kun Zoltán Irodavezető

 

   Határidő: 2008. jan. 30.

 

 

Sós Tamás:

36. sz. napirendi pont:

Javaslat a HMÖ „Hétszínvirág” Gyermekotthona Eger NORVÉG ALAPRA benyújtandó pályázatának támogatására

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

194/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése támogatja a HMÖ Hétszínvirág Gyermekotthona „Nemzetközi mobilitási programok – szakmai gyakorlatok, tanulmányutak, együttműködések” c. Norvég Alapra készítendő pályázatát és egyetért annak benyújtásával. 

A pályázathoz szükséges 20 %-os előfinanszírozását az intézmény költségvetéséből – a projekt 2009. március 31-ig tartó befejezését is figyelembe véve – engedélyezi.

              Felelős:    Sós Tamás

                                Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

               Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

37. sz. napirendi pont:

Javaslat az Eger, Kossuth út 15. szám alatt lévő volt Nőtlen Tiszti Szálló ingatlana tulajdonjogának ingyenes megszerzésére vonatkozó szándéknyilatkozatra

 

Dr. Benkár József:

A Magyar Honvédség illetékes vagyonkezelő szervezetétől érkezett egy levél, hogy nem tudják támogatni az ingyenes tulajdonunkba adást. Ha erre nem kerül sor, illetve mi nem vesszük meg 240 millió forintért, akkor a következő évben nyílt piaci értékesítésre szánják.

Van egy másik eljárás is folyamatban és ez a határozat ehhez kellene. A Magyar Vagyonkezelő Zrt-nél – ha feláll a teljes menedzsment -  dönteni tudnak róla. A vagyontörvényben van arra lehetőség, hogy ha kötelező önkormányzati feladatot lát el az önkormányzat, akkor az állami ingatlant igényelheti ingyenes tulajdonba vétel céljából. Az esély benne van, hogy a döntéshozó nem így dönt. Ragadjuk meg a lehetőséget, ha az esély még kicsi is. Ha netán nyerünk, feszítő gondunkat meg tudnánk oldani és kooperációs lehetőségre is nyílna lehetőség az épülettel.

 

Hiesz György:

A szándékot érti, támogatja, hogy ingyenesen szerezzük meg a magyar államtól. Azt már kevésbé érti,   – nem ismeri az ingatlan fekvését, értékét, használhatóságát –, de a megye pénzügyi helyzetét igen. Miért kell nekünk ez a 240 millió forintos ingatlan? Mire akarjuk használni? Van-e ennyi pénzünk?   

 

Dr. Benkár József:

Alapvetően az ingyenes tulajdonba adást kérjük. Ha vételre kerül a sor, az más döntés lesz, újra visszahozzuk. Az épülettel a szándékunk a kisebbségi jogok biztosítása részben, részben pedig, hogy egy olyan kooperáció elképzelhető és körvonalazható, hogy segítene a Széchenyi u. 47. sz. ingatlan felszabadításában oly módon, hogy Egerrel együttműködve a kistérségüket esetleg elhelyeznénk, ő pedig a Nemzeti Közlekedési Hatóságot elhelyezné a volt hadkiegészítő parancsnokság épületében. Ezen is gondolkodunk, de alapvetően a kisebbségnek, jogvédő szervezetektől kezdve maga a kisebbségi önkormányzatok elhelyezését is itt oldanánk meg.

 

Sós Tamás:

Ez egy értékes helyen levő ingatlan. Valójában a megyeháza épületegyüttesének a része. Egy vagyonnövekedést fog jelenteni a megyei önkormányzat számára.

 

Hiesz György:

Érti a felvetést, de a 2. pont arról szól – nem adja ingyen – ő kizártnak tartja, hogy ingyen adja, akkor megvesszük. Ezt nem tudja támogatni. Lesz jövőre annyi feladatunk, hogy nagyon kellene 10-20-50 milliós forint önerőre, bármire. Intézményeinknél szorítuk, létszámleépítést alkalmazunk, nagyon feszített lesz. Nem biztos, hogy ez a legfontosabb ingatlan üzlet. Ha sok pénzünk lenne azt mondaná, hogy vegyük meg.

 

Sós Tamás:

Ez az ingatlan a vagyont növeli. Különböző számításokat kért a kollégáktól, s ennek szellemében fogadnánk el.

A határozati javaslat 1. sz. pontját szavaznánk meg a 2. pontjára most nem szavazunk.

 

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 21 szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

195/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

 1. Heves Megye Közgyűlése a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő egri 4978 hrsz.-ú ingatlan (volt Nőtlen Tisztiszálló) ingyenes átruházással történő tulajdonba vételére igénybejelentést nyújt be a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanácshoz, melynek megtételére felhatalmazza Elnökét.

                                                                      

                                                                       Felelős:  Sós Tamás

                                                                                     Heves Megyei Közgyűlés elnöke

                                                                       Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

38. sz. napirendi pont:

Javaslat az Észak-magyarországi Régió Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságában a Heves megyei szakképző intézmények fenntartóit képviselő bizottsági tag személyére

 

Osváth Péter:

Az előterjesztés utolsó mondata így szól: A nem önkormányzati intézményfenntartókkal történt egyeztetés során más személy neve nem merült fel. A mai napig szeretne tájékoztatást adni a beérkezett javaslatokról. Nem önkormányzati intézményfenntartók közül 9 javaslat érkezett be, ebből 5 Szombati Lajos úrra esik, 1 jelöli meg      a Földművelődési Minisztérium alkalmazottját, 1 javaslat Sipos Mihály urat jelöli, ő az egri Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója, 1 Szabó Péter urat jelöli, ő a Wigner Jenő Szakközépiskola igazgatója és 1 javaslat Kiss Tóth Lajos urat jelöli meg, ő az Eszterházy Károly Főiskola rektorhelyettese.

Tájékoztatta továbbá a közgyűlést arról, hogy az Észak-magyarországi OKÉV Igazgatósága arról adott tájékoztatást, hogy közvetlenül hozzájuk is érkezett egy javaslat Eger Megyei Jogú Várostól és ebben a javaslatban dr. Sipos Mihály urat jelölik az RFKB tagjának.

 

Sós Tamás:

Osváth úr ezzel azt akarta mondani, hogy további egyeztetések kellenek, mert a miniszter fogja felkérni azt az egy személyt.

 

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a közgyűlés 21 szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

196/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

Heves Megye Közgyűlése Szombati Lajos urat,  a Heves Megyei Közgyűlés Oktatási és Kulturális Bizottsága elnökét javasolja az Észak-magyarországi Régió Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságában a Heves megyei szakképző intézmények fenntartóit képviselő bizottsági tag személyére.

 

Felelős:          Sós Tamás

                        Közgyűlés Elnöke

Határidő:        azonnal

 

 

Sós Tamás:

39. sz. napirendi pont:

Tájékoztató a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítványhoz benyújtott pályázatok elbírálásáról

 

A Heves Megyei Közgyűlés egyhangúan tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat.

 


 

Sós Tamás:

40. sz. napirendi pont:

Sürgősségi indítvány az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére TIOP 2.1.3/07/1 kódszámon kiírt pályázaton való részvételre 

 

A közgyűlési anyagok elkészülte után jelent meg ez a pályázati felhívás. A pályázat úgy szól, hogy önkormányzat pályázhat. Elgondolásunk szerint, amennyiben kiírásra kerül most a kórház bérbeadás, meg fogjuk ismertetni azzal  ezt a pályázatot aki jelentkezik.

 

Sós Tamás:

Kérte a kérdéseket, véleményeket. Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

197/2007. (XI. 30.) közgyűlési határozat:

 

1.) Heves Megye Közgyűlése a járóbeteg szakellátás fejlesztése érdekében 885.000 e Ft beruházási összértékre, 90%-os támogatási arányt igényelve pályázatot nyújt be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében TIOP 2.1.3/07/1 kódszámon, az aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztésére, az emeltszintű járóbeteg szakellátás elérhetőségének biztosítására vonatkozó egyfordulós pályázati felhívás alapján. A Közgyűlés a pályázat 10%-os önerejét -88.500 e Ft-ot- a 2008. évi költségvetése intézményi beruházások előirányzaton belül biztosítja.

 

    Felelős: Sós Tamás Közgyűlés Elnöke

                   Dr. Benkár József Heves Megye Főjegyzője

    Határidő: 2008. február 29.

 

2.) Felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a pályázatot határidőre benyújtsa és a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye.

 

    Felelős: Sós Tamás Közgyűlés Elnöke

                   Kun Zoltán Irodavezető

    Határidő: 2008. február 8.

 

 

Sós Tamás:

Bejelentette, hogy a Közgyűlés zárt ülés keretében folytatja munkáját.

 

A meghívottaknak megköszönte a részvételt.

 

kmf.

 

 

 

                        Sós Tamás                                                   Dr. Benkár József

     Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                       Heves Megye Főjegyzője