Jegyzőkönyv

 

Készült:  2007. március 30-án a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme

                            Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné, Balázs József, Barabásné Czövek Ágnes, Barna László, Bátka László, Beer Ferencné, Buda Sándorné, Csáki Zsigmond, Danyi Sándor, Deé András, Dr. Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Fótos Dániel, Hangrád Lajos, Herman István, Hiesz György, Hudák Tamás, Karsai Ferenc, Kontra Gyula, Kovács József, Kómár József, Laminé Antal Éva, Dr. Lénárt András, Merczel József, Oroszlán Lajosné, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, Szabó Ádám, Szabó Gyula, Szombati Lajos, Dr. Tatár László, Tóbi János, Török Margit, Tuza Gábor, Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna, Verebélyi György, Vince János közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, dr. Sass Barna Attila aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak.

 

Sós Tamás elnök:

 

Köszöntötte a Közgyűlés tagjait és a megjelenteket. Megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképes.

 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a Közgyűlés.

 

A Közgyűlés 35 igen szavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a kiküldött meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását.

Így a mai ülés napirendi pontjai a következők:

 

Napirend előtt:

- Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

 

Napirend:

Személyi rész

 

1./ Javaslat a Heves Megyei Bíróság és az Egri Munkaügyi Bíróság ülnökeinek

     megválasztására.

 

2./ Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ, a Bródy Sándor Megyei és Városi

     Könyvtár, valamint a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda Társulási

     Tanácsa tagjainak megválasztására.

 

3./ Javaslat a Megyei Etikai Tanács Heves megyei képviseletére

 

4./ Javaslat az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács (ÉM-RET)

     Heves megyei képviseletére.

 

5./ Javaslat a 2007. évi önkormányzati létszám kialakításának szervezési intézkedéseire.

 

6./ Javaslat a HMÖ Idősek Otthona Csány intézményvezetői pályázatának ismételt kiírására.

 

II. Rendelet-tervezetek

 

7./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Alapokmányáról (SZMSZ) szóló 6/1992.

     (VI.12.) HMÖ rendelet módosítására.

 

7/a. A Közgyűlés alelnökeinek megválasztása.

       A Közgyűlés alelnökeinek eskütétele.

 

7/b. Javaslat a Közgyűlés alelnökeinek illetményére, tiszteletdíjára, költségátalányára.

 

7/c. A Megyei Közgyűlés bizottságainak megválasztása.

       A bizottságok külső tagjainak eskütétele.

 

8./ Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés képviselőinek, a bizottsági elnököknek és a

     bizottságok tagjainak juttatásairól szóló rendelet megalkotására.

 

9./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és

     ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról

     szóló 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelet módosítására. 

 

III. Előterjesztések

 

10./ Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2007. április-december havi munkatervére.

 

11./ Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodásra Hatvan Város Önkormányzatával.

 

12./ Javaslat a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 100.

       évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségsorozathoz való hozzájárulásra.

 

13./ Javaslat a pedagógiai szakszolgálatokra 2007. évben kapott normatív támogatás

       intézmények részére történő átadására.

 

14./ Javaslat a Harlekin Bábszínház Alapító Okiratának módosítására.

 

15./ Javaslat a Szegletkő Gyermekotthonnal kapcsolatos Ellátási Szerződés módosítására.

 

16./ Javaslat az egri Török-, Thermál fürdő fejlesztésével összefüggő fizetési

       kötelezettségvállalásra.

 

17./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Szándéknyilatkozatának visszavonására.

 

18./ Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet aktív ágyszámait szabályozó

       egészségügyi miniszteri határozat elfogadására.

 

19./ Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet

       célellenőrzésének tapasztalatairól.

 

20./ Javaslat települési rendezési terv-módosítások véleményezésére.

 

IV. Tájékoztató

 

21./ Tájékoztató a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága

       2006. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

 

 

V. Kérdések, interpellációk

 

VI. Bejelentések

 

 

Sós Tamás:

 

Két kiosztásos anyag van. Az egyik a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal levele,  a másik pedig az SZMSZ módosítás, mely meg fog érkezni időközben.

Kérte a napirend előtti,  lejárt határidejű jelentés tudomásulvételét.   

 

Dr. Tatár László:

 

Közeledvén a húsvéti ünnepekhez, az előttünk álló nagyhéthez, azt hiszi mindenki számára eljött az önvizsgálat ideje. Az önvizsgálat egy olyan morális folyamat, amely olykor brutálisan fájdalmas, hiszen a magunknak feltett kérdésekre minden mérlegelés és megfontolás nélkül a lelkiismeretünk alapján kell és lehet választ adni. Az alábbi kérdést tette fel magának: Lehetnél-e a Heves Megyei Közgyűlés elnöke? Mi az hogy, hiszen az októberi választásokon a szövetségük listája kapta a legtöbb szavazatot a választók szabad akaratából. Ki más adhatna legitim elnököt, mint a Polgári Szövetség listája? Akkor miért nem vagy elnök?  Fogalmaztam tovább a kérdést. Mert hitt a demokratikus jogállamiságban, hitt a szabad választás törvényes eredményének tiszteletben tartásában, hitt abban, hogy a vesztes politikai erő gratulál a nyertesnek és lehetővé teszi a minél gyorsabb hivatalváltást. Ugyanakkor nem hitte, hogy Heves megye választóinak akaratát bárki félresöpörheti. Nem hitte, hogy a XXI. század elején már nemcsak a szónak, de az írásos politikai szerződésnek sincs becsülete. Végezetül az utolsó kérdés is megfogalmazódott benne. Február 23-a után beülnél-e az elnöki székbe? Lelkiismeretem viharos gyorsasággal válaszolt: nem. Abból a székből nem tudna az emberek szemébe nézni. Azt kérte mindenkitől, hogy mindenki tegye fel maga részére az elhangzott három kérdést, válaszoljon és cselekedjen lelkiismerete szerint.

 

Merczel József:

 

Bejelentette, hogy Sós Tamás elnökké való megválasztását követően a frakció Hiesz Györgyöt választotta meg vezetőjének. Erről a hivatalt írásban tájékoztatták.

 

Sós Tamás:

 

Fontosnak tartja a jó együttműködés kialakítását. Tudja, hogy ehhez időre van szükség. Az intézményeknek működni kell és Heves megye fejlesztése érdekében mindannyiuknak jól együtt kell működni. Mind a 40 közgyűlési tagra számít. Heves megye minden lakóját kívánják képviselni.

 

A rendőrség képviselője jelen van. Kérdést lehet felé megfogalmazni, illetve feltenni.

 

(Kérdés nem volt.)

Megköszönte Kakuk György úr részvételét és a rendőrség munkáját.

 

Sós Tamás:

 

1. sz. napirend:

 

Javaslat a Heves Megyei Bíróság és az Egri Munkaügyi Bíróság ülnökeinek megválasztására.

 

Az elmúlt időszakban széleskörű egyeztetések folytak, sokan  mondtak véleményt az ülnökökről.

 

Herman István:

 

Javasolta a napirendi pont levételét. A széleskörű egyeztetést nem tapasztalta. December tájékán, mikor Főjegyző úr feltette neki a kérdést, hogy hogyan fog működni a megye, itt van számos kérdés, amit el kell intézni, többek között az ülnökök kérdését is. Mondta, hogy jó, erre térjünk majd vissza. Eltelt kb. egy hónap, mikor visszakérdezett, hogy hol tartanak ebben az egyeztetésben. Mondta Főjegyző úr, hogy még nem aktuális, most pedig napirendi pontként szerepel anélkül, hogy egyeztetésre került volna sor. Szerinte hiba lenne erről itt és ma dönteni. Kérte az előterjesztőt, hogy vonja vissza az előterjesztését, mivel ez a demokrácia megcsúfolása.  A széleskörű egyeztetés nincs ledokumentálva. A Fidesz Polgári Frakcióval semmiféle egyeztetés nem történt. Szerinte a civil szervezeteknek kellene ezt a munkát elvégezni. Kérte Főjegyző úrtól a civil szervezetek jelölését, dokumentumait, hogy ki kit delegált.

 

Sós Tamás:

 

Majd megkérdezi Hiesz urat, hogy ők hogyan vettek ebben részt. 

 

Csáki Zsigmond:

 

Az anyag úgy fogalmaz, hogy az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar állampolgárok, helyi önkormányzatok és társadalmi szervezetek – kivéve a pártokat – jelölik. Az anyagban szerepel, hogy az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal eljuttatta valamennyi helyi önkormányzat részére a felkérést, s kérték, hogy a helyben szokásos módon tájékoztassák a lakosságot és a társadalmi szervezeteket a jelölés lehetőségéről. Ilyen anyag Heves Város Önkormányzatához nem érkezett. Végig nézve a Munkaügyi Bíróság listáját, Heves, illetve térsége nem szerepel benne, vagy már a Nógrádhoz való csatlakozás egyik jele, vagy a nógrádiaktól kellene kérni, vagy ott vannak jelölve?

 

Hiesz György:

 

Elmondta, hogy nagyon fontos az egyeztetés. Minden egyes napirendet illik és kell egyeztetni.

Elmondta, hogy a közgyűlés 20-20 fővel indult. Senki nem győzött, de nem ez a valóság Képviselő úr. Ajánlott a Fidesz Polgári Frakció olyan kompromisszumos javaslatot, amely arról szólt volna, hogy ezt a 30-i közgyűlést próbálják tisztességesen előkészíteni, válasszanak bizottságokat, válasszanak külső tagokat és ajánlatot tettek arra, hogy a Fidesz vegyen részt a megye vezetésében, kapjon két alelnöki pozíciót, ha szükséges, akkor főállásban. A bizottsági elnökök felét adja a Fidesz és ahol a Fidesz adja a bizottsági elnököt, adják a többséget és a külső bizottsági tagok felét. Ha időben el tudták volna dönteni, akkor teljesen igaza van Képviselő társának, akkor egy jobb előkészítés lehetett volna. Nem ez történt. Ha ránéznek a javaslatukra, hogy az MSZP külső bizottsági szakértői helyekre kiket delegált, akkor elmondhatják, hogy mégis csak a győztes koalíció, frakció alakított az elmúlt időszakban itt kormányt, hiszen, ha a szavazatokat összeadják, akkor 9000-el több szavazata van az MSZP-nek azokkal a koalíciós társakkal, akik most külső bizottsági tagként bent vannak a  megye vezetésében. Visszatérve a konkrét kérdésre, amit Herman úr felvetett, az ülnök kérdéséhez, azt gondolja, hogy egy jobb egyeztetés lehetett volna, de április 22-ig dönteni kell ebbe a témában, tehát a legközelebbi közgyűlésen már késő lenne. Tisztelettel kérte a Képviselő társakat, értsék meg és ma erről szavazzanak.

 

Herman István:

 

Hiesz úr frakcióegyeztetésről szólt, mi pedig egy konkrét napirend témájáról kértünk véleményt. Ne mondják azt, hogy április 22-ig dönteni kell annál is inkább, mert Főjegyző úrral erről már decemberben értekeztek. Azóta viszont eltelt több mint 3 hónap. Volt volna rá lehetőség, hogy egyeztessenek. Arra is volt lehetőség, hogy számos egyéb más önkormányzati kérdést érintő ügyekben, legyen az pályázat, legyen az személyi kérdés, egyeztessenek. Ebben nem. Úgy gondolja, mint ahogy Frakcióvezető úr is belátta, az egyeztetés nem történt meg. Úgy gondolja, ezzel a demokrácia csorbát szenved, de Heves megyében nem ez az első alkalom, hogy a demokrácia csorbát szenved. Az a kérdés, hogy ezen az úton akarnak-e tovább haladni vagy legalább is megpróbálnak egy erkölcsi, etikai keretek között működni. Ez itt a kérdés.

 

Dr. Tatár László:

 

Úgy gondolja, hogy Hiesz György frakcióvezető úr a napirendi pontokat összekeverte. Most a bírósági ülnökök megválasztásának a napirendi vitája folyik. Azt hiszi, hogy októbertől mi történt a mai közgyűlési határidőig politikai értelemben ez a vita nem ennek a napirendnek a tárgya. Külön napirendben napirendre vehetik, tájékoztathatják a közvéleményt nem egyoldalúan, hanem kétoldalúan.

A napirend kapcsán elmondta, hogy az előterjesztésben is szerepel és a frakciójuk világosan szeretné leszögezni, hogy a jelölési jog a pártokat nem érintette a bírósági ülnökök vonalán. Nyilván a dolog természetéből adódóan ők nem azt kritizálják, hogy politikai értelemben nem történt egyeztetés, hanem  azt kritizálják, hogy az előkészítő munkában és ebben az előterjesztésben nem szerepel, hol lett meghirdetve, hogy civil szervezetek delegálhatnak ülnököt. Ki lett-e függesztve valahol, kihez lett írásos anyag eljuttatva a delegálási jog vonatkozásában, miért nem kaptak bizonyos önkormányzatok, olyan önkormányzatok, amelyek illetékességi területén nincs városi bíróság és ennek okán a megyei bírósági ülnökök és munkaügyi bírósági ülnökök delegálására, javaslat tételre jogosultak lettek volna. Ezt a kérdést szerették volna tisztán látni és ezért fogalmazták meg a kérdést, melyre választ szeretnének kapni.

 

Hiesz György:

 

Azt gondolja, hogy amit mondott, az nagyon szoros összefüggésben van. Nagyon örül, Képviselő úr elmondta a végén, hogy semmi köze a pártoknak ahhoz, hogy kiket javasolnak személy szerint bírósági ülnököknek, az meg annál is inkább furcsa, hogy tudtak róla, hiszen  egyeztethettek december óta, s lehetett volna javaslatokkal is élni. Főjegyző urat meg lehetett volna keresni vagy a hivatalt. Ahhoz, hogy a bíróság működőképes legyen, 22-ig ebben döntést kell hozni, ezért kérte az elfogadását. Javaslatot lehet tenni természetesen.

 

Csáki Zsigmond:

 

Megpróbált az SZMSZ szerint eljárni, mármint van előttük egy javaslat. Ehhez kérdést tesznek fel, a kérdésre megkapják a választ és majd azután próbálnak meg vitát nyitni. Főjegyző úr ezt még nem tette szóvá, akkor próbálja ő helyre tenni a dolgokat. Érdeklődött, hogy van-e annak akadálya, hogy megismerjék  az ülnökjelöltek kapcsán, hogy kik voltak a javaslattevők,

szervezetek, személyek, állampolgárok, önkormányzatok.

 

Herman István:

 

Ismételten szeretné hangsúlyozni, hogy tájékozódtak és tájékoztatást kértek. Erre konkrét választ nem kaptak akkor sem, mint ahogy ez idáig sem kaptak konkrét választ. Nem ők hozták fel ezt a kérdést, szeretné tájékoztatni a közgyűlést, hanem Főjegyző úr fogalmazta meg ebbéli igényét.

 

Dr, Benkár József:

 

Az ülnökválasztást törvény szabályozza. Az ülnökök megbízatása 4 évre szólt. Ez letelt. A korábbi rendnek megfelelően többek között a megyei közgyűlés és a megyei jogú város választja meg az ülnököket. Az előterjesztésben szerepel széleskörű javaslat, hogy kit illet meg jelölési jog. Az ülnökválasztás időpontjára a köztársasági elnök március 5-e és április 22-e közötti időintervallumot tűzte ki. Természetesen a Herman úr által említett decemberi beszélgetéskor – azt követően is beszélgettek elég sokat a működőképességről - ez a téma  még nem volt aktuális. Az kétségtelen igaz, hogy amikor a kitűzés megtörtént, akkor egy nagyon szoros együttműködés alakult ki a kollégái és a bíróság között. A bíróságok tudomásukra hozták azt a listát, mely szerint bizonyos kondícióknak meg kell felelni a bírósági ülnököknek és közölte a bíróság velük azt a listát, személyi állományt is, amelyik megfelel annak a törvényi kritériumnak, amit a bírósági ülnökkel szemben a törvény támaszt. Jelezték azt is, hogy kik voltak azok az ülnökök, akiket szívesen látnának a következő időszakban is. Ezen túlmenően a Közigazgatási Hivatallal működtek szorosan együtt. Azt megítélni nem tudja, hogy a felkérést melyik önkormányzat kapta meg, melyik nem, ők minden esetre megkapták azt az anyagot, amit azzal küldött át a Közigazgatási Hivatal, hogy minden települési önkormányzat - kvázi egy módszertanként is alkalmazva  ezt - éljen a jelölés jogával, illetőleg a területén levő társadalmi szervezetek figyelmét is hívja fel arra, hogy jelölhetnek bírósági ülnököt. Ezek alapján állt össze az a kör, ami előterjesztésre került a közgyűlés tagjai elé jóváhagyás végett.

Amit Herman úr mondott, hogy beszéltek, mi lesz a működőképességgel, szerinte úgy hangzott el, hogy ha nem ülésezik a közgyűlés, arra mondta, hogy nagyon szükséges lenne a közgyűlés működése. Például a bírósági ülnökök megválasztása kizárólag a közgyűlésnek a hatásköre és ha nem ülésezik a közgyűlés, akkor ezzel akár a  bíróság ítélkezési tevékenységét is akadályozhatja a közgyűlés, ha időben nem  kerülnek megválasztásra az ülnökök. Úgy emlékszik, hogy ilyen összefüggésben hangzott el a mondat.

Az előkészítés során párhuzamosságot nem követtek el, mert még egyszer az önkormányzatok részére nem küldték ki, azt a Közigazgatási Hivatal megtette. Egyrészt onnan jöttek javaslatok, másrészt pedig a működő és a feltételeknek megfelelő ülnököket vették figyelembe, bírósági javaslatok alapján.

 

Herman István:

 

Elég sokan ülnek itt a teremben. Úgy gondolja, nyilvánvalóvá vált mindenki számára Főjegyző úrnak a megnyilvánulása, mely arról szólt, hogy a magyar független bíróság kvázi közölte, hogy kit szeretne látni soraiban ülnökként és ehhez a Közigazgatási Hivatal, aki egyébként a törvényesség őre statisztált, s ez került beterjesztésre. Szerinte a demokrácia igen súlyos csorbát szenvedett, mert nem erről szól a törvény. A törvény arról szól, amit Csáki úr megfogalmazott.  Széleskörű, civil szervezetek, önkormányzatok jelölése kerül az önkormányzati testület elé és a testület erről dönteni fog. Itt nem ez történt. A bíróság megfogalmazta az igényét, a Közigazgatási Hivatal pedig ehhez statisztált. Köszönik szépen, ők ebből nem kérnek.  

 

Verebélyi György:

 

Ha jól értette Főjegyző úr szavait, írásos dokumentáció nincs arra vonatkozóan, hogy a civil szervezetek mit nyújtottak be az önkormányzathoz, azzal nem rendelkeznek. Tesz egy kompromisszumos javaslatot. A Közigazgatási Hivatal hozza ide az írásos dokumentumokat, a napirendet tolják egy kicsit későbbre és készségesen el fogják fogadni.

 

Dr. Benkár József:

 

Természetesen minden írásos anyagot a rendelkezésre bocsátják annak, aki erre kíváncsi. A gyakorlat nem az volt, hogy ide terjesszük. A nyilvánosságra szeretne visszatérni. Heves Megyében 121 település van. A Közigazgatási Hivatal anyagát is fel fogja hozni. Ha a 121 településre kiküldték és ezt a helyi társadalmi szervezeteknek terítették, konzultáltak, ettől nagyobb nyilvánosságot hogyan lehetne még biztosítani? Úgy gondolja, az Önkormányzati Hivatal e tekintetben is megtette azokat a lépéseket, ami szükséges, lehetséges volt, együttműködött azzal, akivel együtt kellett működni. Az, hogy ez elégséges volt-e, azt mindenkinek a bölcs belátására bízza.

 

Merczel József:

 

Verebélyi úr a napirend elhalasztását javasolta és azt, hogy később szavazzunk róla. A közgyűlési anyag múlt héten szerdán postázásra került. 8 nappal a közgyűlés előtt mindenki részére rendelkezésre állt. Főjegyző úrtól kérdezte, hogy közölje a közgyűléssel, hogy az elmúlt 8 nap alatt valaki be akart-e tekinteni ebbe az anyagba? A Hivatal, illetve a Közigazgatási Hivatal kinek tiltotta meg az anyagba való betekintést? Amennyiben ilyen érdeklődés nem volt, azt kérte az Elnök úrtól, hogy zárja le a vitát és szavazzanak.

 

Dr. Tatár László:

 

Főjegyző úrtól szeretné megkérdezni, hogy a hatályos SZMSZ-ük szerint a nyilvános ülésen van-e joga kérdést feltenni választott képviselőnek. Úgy gondolja, a válasz egyértelmű, hogy van. Ez a plenáris ülés a helyszíne, hogy az előterjesztéssel kapcsolatos érveiket és kérdéseiket megfogalmazzák.

Ügyrendi kérdésként is szólt volna, Csáki Zsigmond felvetésére válasz nem érkezett. A konkrét kérdés úgy szólt, hogy Heves Város Önkormányzata miért nem kapott hivatalos értesítést erről a folyamatról. Milyen diszkrimináció ez?

 

Sós Tamás:

 

Főjegyző urat lehet erről kérdezni, de nem biztos benne, hogy a Főjegyző úr kötelessége minden egyes település részére kiküldeni az anyagot. 

 

Dr. Benkár József:

 

A félreértés elkerülése végett elmondta, hogy a Közigazgatási Hivatal küldte ki az anyagokat. Arról kaptak egy értesítést, hogy mit küldtek meg (mely dokumentumokat) a településeknek. Mégegyszer  az Önkormányzati Hivatal ezeket a felhívásokat nem küldte meg. Tényként kezelték, hogy a Közigazgatási Hivataltól minden információt a települési önkormányzatok megkaptak.

Nem vitatja, hogy Csáki úr nem kapott ilyen anyagot, de akkor azt a Közigazgatási Hivatallal kell tisztázni, mert nem a megyei önkormányzat küldte.

 

Hiesz György:

 

A testületben többen vannak polgármesterek. Csáki képviselő úr is, Laminé Antal Éva is, jó maga is és nagyon régen megkapták a Heves Megyei Közigazgatási Hivataltól ezt az anyagot. Gyöngyös Önkormányzata a következő ülésen tárgyalja a helyi bíróságra vonatkozó ülnökök kérdését. Sorra kapja a környék polgármestereitől a visszajelzéseket. Verebélyi képviselő társa által elmondottakat elfogadja.

Javasolta levenni, illetve akkor megtárgyalni a napirendet, amikor válasz érkezik a Közigazgatási Hivataltól, mert joga van valakinek nem jelölni. Nem hiszi, hogy csak Gyöngyöst tisztelték meg. Balázs képviselő társára, illetve polgármesterre néz, aki jelezte, hogy ők sem kapták meg.

Elhalasztását javasolta a napirendnek, egyben a Közigazgatási Hivatalt kérte megkérdezni, hogy hány visszajelzés érkezett még be civil szervezettől, önkormányzattól ülnökökre vonatkozó javaslat tárgyában, s majd később visszatérnek a szavazásra.

      

Sós Tamás:

 

Úgy látja, hogy több szempontból fontos lenne a döntés. Kérte, hogy a következő időszakban az egyeztetésekre nagyobb idő álljon rendelkezésre. Nem rajtuk múlt, hogy az elmúlt egy hónapban nem tudtak egyeztetni, nagyon örült volna, ha időben fel tudtak volna készülni erre az ülésre. Be kell vallani, hogy minden az utolsó pillanatra maradt, s az érdemi típusú kérdésekre nem tudott sor kerülni. Bízik benne, hogy a következő időszakban ezt meg tudják tenni. Nagyon fontosnak tartja. És azt is nagyon fontosnak tartja, hogy akár már jövő héten a májusi dolgokról tudjanak beszélni, s természetesen az áprilisi dolgokról is, és induljanak be a bizottsági munkák, mert azok rendkívül fontosak.

 

Herman István:    

 

A demokrácia alappilléreit ne próbálják ilyen pancsolással elkenni. Az SZMSZ nem kéri azt, hogy 8 nappal előtte a kérdéseiket megfogalmazzák a plenáris ülés előtt. Itt van a helye most, hogy ezt a kérdést megvitassák. Tökéletesen egyetértett Hiesz úrral, hiszen ő is azt mondta, hogy vegyék le ezt a napirendi pontot. Azt senki ne higgye már el, hogy a független magyar bíróság megmondja, hogy ki kell neki ülnöknek és azt se higgye már el senki, hogy a Közigazgatási Hivatal ehhez meg statisztál. Kérte a napirend rövidre zárását, vizsgálják ki és természetesen a demokráciában szerzett jogainkról önként lemondhatunk, nem kötelező élni vele. Ha ez történt, tudomásul kell venni.

 

Csáki Zsigmond:

 

Várja Hiesz György urat, hogy betekintsen a hevesi iktató könyvbe.

 

Verebélyi György:

 

A listán szerepel Kelemen József úr. Konkrétan beszélt vele. Azon kívül, hogy a bíróságon felkérték, más irányú felkérés részére nem történt.

 

Kontra Gyula:

 

Azt hiszi, mindannyian tanulták és tudják, hogy az obstrukciónak számtalan módja van, amivel az ellenzék nagyon bölcsen, okosan tud élni. Úgy éli meg ezt a napirendet, hogy ezzel él az ellenzék, igaz ízlése ellen való módon, hisz az obstrukció nem terjedhet ki arra, hogy törvénysértéssel vádolom a bíróságot, vádolom ugyanazzal az Országos Igazságügyi Tanácsot, a Megyei Önkormányzat Hivatalát, a Közigazgatási Hivatalt is. Lehet, hogy ez is benne van persze, mert a kinti zaj ezt alá is támasztja vagy talán elő is segíti. Ha lennének, lettek volna bizottságaink, bizottsági ülésen ezeket meg lehetne tárgyalni. A törvény azt kizárta, hogy politikai párt delegáljon, minősítsen, véleményezzen.

A bizottsági ülésen meg lehetett volna nézni azokat a lapokat, mert ott van rá mód, egészen más keretek között és nem biztos, hogy a plenáris ülésen kell ezzel ilyen mélységben foglalkozni. Azt hiszi, hogy akiket delegáltak, azok vonatkozásában azt is meg kellett tenni a hivatalnak, hogy odamenjenek hozzá és megkérdezzék tőle, hogy vállalja –e a jelölést. A hivatalnak a feddhetetlenségi nyilatkozatot is be kellett szereznie. Nem tartja tisztességtelennek az eljárást. Nem hiszi, hogy a Közigazgatási Hivatal nem küldte ki az iratokat, s nem tartja olyan jelentőségű ügynek. Jobb helyeken ez úgy megy, hogy megjelenik a hirdetőtáblán, vagy a hivatal viszi tovább, küldi ki a civil szervezeteknek.  Az SZMSZ-ben szabályoztuk – ha jól emlékszik –, hogy egy vitához hányszor lehet hozzászólni.

 

Dr. Benkár József:

 

A Közigazgatási Kivataltól elhozta az anyagot, amit március 8-án kiküldtek a jegyzők részére. Aki szeretné megtekinteni, megteheti.

 

 Herman István:

 

Visszautasítja az obstrukció vádját is és hogy a bíróságot, a Közigazgatási Hivatalt vádolja. Erről szó nem volt. Gyakorlatilag kérdés volt. Nem akarják elhinni, hogy a független magyar bíróság megmondja és ha ezt obstrukciónak nevezik, akkor nagyon nagy távolságban vannak egymástól. Megkért mindenkit, hogy ne csúsztassanak, ne hazudjanak, mert ezzel nem igen fogják szolgálni a demokráciának az ügyét és úgy is gondolja, hogy amint Radnóti fogalmazott: cinkosok között vétkes, aki néma. Ők szóvá tették, hogy hogyan történt a jelölés. Ugyanis, ha az előterjesztés korrekt lett volna és pontosan megjelölte volna, hogy adott személyt melyik civil szervezet jelölte, - hiszen ezt megtehette volna – akkor most nem volna miről vitatkozni. De nem ez történt.

 

Csáki Zsigmond:

 

A Hevesi Bírósági ülnökök megválasztása kapcsán 10 helyre 25 főre érkezett be javaslat. A 25 szervezetet feltüntették. Titkos szavazással került megválasztásra a 10 fő. Kicsit furcsának találta, hogy pontosan annyi javaslat érkezett be civil szervezetektől, mint a betöltendő helyek száma.

 

Bátka László:

 

20 évig volt munkaügyi bírósági ülnök, tiszteletdíj nélkül. 4 év elteltével a Munkaügyi Bíróság Elnöke mindig összehívta az ülnököket és értékelte a munkát és volt akinek külön kiemelte ezt a tevékenységét és kifejezte azt a véleményét, hogy örülne, ha a következő ciklusban is a jelölő szervezete felkérné és tovább tudná szakmai szempontból erősíteni a bíróság munkáját. Nem bírósági kijelölésről volt szó, nem ők mondták meg, hogy kiket kell ülnöknek kijelölni, ilyen jogosítvány nincs is. Emeli a kalapját az ülnökök előtt, úgy gondolja, tisztességes munkát végeznek és a jelölésük korrekt módon történt. Nem hiszi, hogy ebben olyan gond és probléma van, mint ahogy Herman úr elmondta.

 

Sós Tamás:

 

Az előterjesztés elfogadását kérte. Elmondta, hogy minden település megkapta az anyagokat. A bíróságok jelezték, hogy kik végezték jól a munkájukat és a továbbiakban is szeretnék, ha ülnökök maradnának. Örült volna annak, ha az elmúlt időszakban bizottsági keretek között tudtak volna ebben egyeztetni. A félreértéseket lehetett volna tisztázni. Ezen testületi ülésen dönteni kell. Az információk rendelkezésre állnak. A hivatal megtette, amit meg kellett tennie.

 

Kérte a Közgyűlés tagjait, hogy szavazzanak.

 

A gép jelzi, hogy három közgyűlési tag még nem szavazott.

Ismertette a szavazás eredményét, mely szerint 21 igen és 14 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (3 képviselő nem szavazott) az előterjesztést a közgyűlés elfogadta és az alábbi határozatot hozta:.

 

59/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

Heves Megye Közgyűlése a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvényben foglaltak alapján az előterjesztés mellékletében szereplő személyeket az ott megjelölt munkaügyi, illetve megyei bírósági ülnöknek megválasztotta.

 

A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy az ülnökválasztást követően vegye fel a kapcsolatot a Heves Megyei Bíróság Elnökével a megválasztott ülnökök részére történő megbízólevél átadása végett.

 

                                               Felelős:            Sós Tamás

Megyei Közgyűlés Elnöke

                                               Határidő:          2007. április 22.

 

Csáki Zsigmond:

A táblán négy féle rubrika van. Előfordul, hogy valaki nem vesz részt a szavazásban, nem kötelessége.

 

Sós Tamás:

2. napirend:

 

Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ, a Bródy Sándor Megyei és Városi

Könyvtár, valamint a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda Társulási Tanácsa tagjainak megválasztására.

 

Hiesz György:

 

- a Bartakovics Béla Művelődési Központ Társulási Tanácsa tagjának Beer Ferencnét, 

- a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanácsa tagjának Hangrád Lajost,

- a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda Társulási Tanácsa tagjainak Hudák Tamást javasolta.

 

Dr. Tatár László:

 

A Polgári Frakció nevében a jelöltjeiket sorolta fel:

- a Bartakovics Béla Művelődési Központ Társulási Tanácsa tagjának Asztalos Dezsőnét

- a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanácsa tagjának Török Margitot,  

- a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda Társulási Tanácsa tagjainak Verebélyi Györgyöt javasolta.

 

Sós Tamás:

 

Ezt követően ismertette a határozati javaslatot a nevek felsorolásával.

 

Kérdezte, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 38 igen és 1 nem szavazattal (1 képviselő nem szavazott) a következő határozatot hozta:

 

60/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a

 

Bartakovics Béla Művelődési Központ Társulási Tanácsa tagjának

Beer Ferencnét és Asztalos Dezsőnét, a

 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Társulási Tanácsa tagjának

Hangrád Lajost és Török Margitot, a

 

TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda Társulási Tanácsa tagjának

Hudák Tamást és Verebélyi Györgyöt

választotta meg.

 

Felelős:            Sós Tamás

                                               Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:         azonnal

 

Sós Tamás:

3. napirend:

 

Javaslat a Megyei Etikai Tanács Heves megyei képviseletére

 

Sós úr elmondta, hogy a március 23-án megtartott egyeztetésen úgy állapodtak meg, hogy a Fidesz Polgári Frakció jelöl.

 

Csáki Zsigmond:

 

Dr. Lénárt Andrást jelölik. 4 évig vezette az Egészségügyi Bizottságot és szakmai tekintélye is nagy a megyében, úgy gondolják, ez a személyi javaslat ékes példája annak, hogyan lehet adott szakmai kérdésekben együtt működni.

 

Hiesz György:

 

Köszönte a konstruktív javaslatot.

 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy akik nem voltak ott a megbeszélésen, azokban az fogalmazódott meg, hogy a képviselő orvos vagy jogász legyen. Név is elhangzott a Polgári Frakció részéről. Ezek szerint meggondolták magukat.

 

Kérdezte, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

61/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Etikai Tanácsban a  HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet fenntartói képviseletével 2007. március 31-ével kezdődő, öt éves időtartamra dr. Lénárt Andrást bízza meg.

 

Felelős: Sós Tamás

Határidő: 2007. március 31.

 

Sós Tamás:

4. napirend:

 

Javaslat az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács (ÉM-RET)

Heves megyei képviseletére.

 

Hiesz György:

 

Dr. Lénárt úrtól javasolta volna megkérdezni, hogy jelölését elfogadja-e? A szavazást azt követően kellett volna megejteni.

 

Dr. Lénárt András:

 

Igen. Elfogadta.

 

Herman István:

 

Tatár urat jelölik a Fidesz Polgári Frakció részéről, tekintettel arra, hogy ő megfelelő azon elvárásnak, hogy a szakmaiság érvényesüljön.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

Az előző napirendnél a szocialista frakció delegált, mely el is lett fogadva. Jelen esetben úgy gondolja, hogy dr. Tatár László már gyakran bizonyította az egészségügyben való jártasságát és ő is volt Egészségügyi Bizottság elnöke. A frakció részéről dr. Tatár Lászlót javasolta.

 

Hiesz György:

 

Az előkészítés során azt mondták, hogy szeretnék, ha az Egészségügyi Bizottságot a Fidesz vinné és dr. Tatár László úr lenne az elnöke, s abban is konszenzus volt, hogy az Egészségügyi Bizottság elnöke legyen a RET tagja. A Fidesz nem vállalta az Egészségügyi Bizottság elnöki posztját. Ezért úgy gondolja, hogy a két héttel korábban megbeszéltekkel értenének egyet. Az Egészségügyi Bizottság elnökét, mint a tulajdonos képviselőjét javasolják a RET-be.

 

Herman István:

 

Politikai szerepvállalást nem kívántak ebben a közgyűlésben, de itt szakmai szerepvállalásról van szó és itt a szakmaiságot szeretnék kihangsúlyozni. Tisztelettel megkérte, hogy itt ezt ne tolják, ne keverjék össze. Szakmai szerepvállalásról van szó, ebben konszenzust szeretnének és a bizalmat a RET-ben egy szakmai szerepvállalásként dr. Tatár László úr kapja meg már csak azért is, mert a politikai szerepvállalást átengedték a szocialista pártnak e tekintetben.

 

Tuzáné Dr. Tanács Zsuzsanna:

 

Úgy gondolja, a tulajdonost bárki tudja képviselni szakszerűen és megfelelően. Tekintettel arra, hogy Tatár úr is a közgyűlés tagja ugyanolyan jogosítvánnyal, jogokkal és kötelességekkel rendelkezik, mint bármely más képviselő, attól függetlenül, hogy elnök-e vagy sem. A RET-ben a képviseletet bárki el tudja látni.

 

Hiesz György:

 

Nem politizálás ez, volt egy szakmai egyeztetés. Ott elhangzott, hogy az Egészségügyi Bizottság elnöke képviselje a tulajdonost. El tudják fogadni, hogy dr. Tatár László úr képviselje a megyét.

 

Sós Tamás:

 

Megkérdezte, elfogadja-e a jelölését?

 

Dr.Tatár László:

 

Igen.

 

Sós Tamás:

 

Kérdezte, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 38 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

62/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az Észak-Magyarországi Regionális Egészségügyi Tanács Heves megyei képviseletével 2007. május 1-től 2010. december 31-ig terjedő időtartamra dr. Tatár Lászlót bízza meg.

 

Felelős: Sós Tamás

Határidő: 2007. május 1.

 

Sós Tamás:

5. napirend:

 

Javaslat a 2007. évi önkormányzati létszám kialakításának szervezési intézkedéseire.

 

Asztalos Dezsőné:

 

A készüléke nem működik rendesen, kérte megnézni.

 

Balázs József:

 

Háromszor szerepelt már ez a téma a napirendek között. Súlyos számok vannak benne. 220 egynéhány fő leépítéséről szól. Korábbi napirend kapcsán Sós úr Heves megye fejlesztéséről szólt. Ez nem Heves megye fejlesztése. Az intézményrendszer leépítése, tönkretétele. Kiemelten támadja az anyag a kultúrát, múzeumi szervezetet, az oktatást, a szociális ágazatot. Javasolta, hogy a közgyűlés vonja vissza az előterjesztést 220 ember érdekében.

 

Csáki Zsigmond:

 

Hiányolta, hogy nincs az előterjesztés mellé téve egy stratégiai terv. Közgyűlés előtt egyeztettek a polgármesterekkel. Van egyfajta hiányérzete is. Megyei fenntartású intézménynél, amely Heves városban található, komoly létszámcsökkentésre kerül sor. Javasolta végiggondolásra azt, hogy ezt az intézményt milyen formában tudják üzemeltetni. Akár közösen a Heves Városi Önkormányzattal, akár úgy, hogy a megye tesz hozzá szociális ellátás területén, akár úgy, hogy mi vesszük át teljes egészében ezt az intézményt. Ez azt jelentené, hogy 15, illetve 16 család a munkanélküliségtől megmenthető. Úgy gondolja, valamennyi intézményt célszerű volna áttekinteni, milyen módon, formában kívánja a megye üzemeltetni őket, milyen módon, formában próbálják meg a városok üzemeltetni ezeket az intézményeket és azt követően hozzanak döntést a létszámról. Lehet, hogy ma hoznak egy intézkedést 16 főről, összesen 229 főről és ha ezekben a kérdésekben meg tudnak egyezni, akkor nem kerül sor ilyen létszámleépítésre.

 

Fótos Dániel:

 

Súlyos politikai kérdésekről van szó. Senki nem ezt ígérte a választási kampányban. Erre az előterjesztésre elemzést nem kaptak, költségvetési problémákra történik a hivatkozás. Ez nem tekinthető szakmai előterjesztésnek. Megszorító intézkedés, amit a kormány kényszerít az önkormányzatokra és Heves Megye Önkormányzata követni akar, sőt eminens tanulóként elől is akar járni és ilyen durva, drasztikus intézkedést akar hozni. Mielőtt bárki megnyomná az igen gombot, külön felhívta a figyelmét Ambrus Zoltán képviselő úrnak, hogy a választási kampányban nem ezt ígérték, ő sem, alaposan gondolkodjon el. Arról szól, hogy hogyan lehet minél nagyobb megszorítást ebben a megyében is megvalósítani. Még mielőtt bármiféle létszámleépítésről döntenének, kérte, hogy hozzanak eléjük komoly szakmai érveket és hogy az intézménystruktúra változás, belső racionalizálás mit jelent és milyen lesz az intézmények működése az elkövetkezendő időszakban.

 

Merczel József:

 

Felhívta a figyelmet, hogy ez a létszámcsökkentés a költségvetésben szerepelt, előzetes egyeztetés során erről szó volt, az érdekvédelmi szervezetekkel is egyeztetésre került. A közgyűlés elfogadta a költségvetést. Az előterjesztés a korábbi döntés kibontása. A közös megegyezéssel távozó dolgozóknak a végkielégítésére pályázatot nyújt be az önkormányzat az illetékes minisztériumhoz. Ez a napirend a február 23-i közgyűlésen elő volt terjesztve és ezt   nem fogadta el a közgyűlés, ezzel 22 millió veszteséget okoztunk a megye gazdálkodásában. Minden egyes hónap a 22 millió veszteséget újratermeli. Tudomása szerint ez a létszámleépítés egyeztetve van az intézményekkel, jelentős része a dolgozókkal egyetértésben történik. Ebben van nyugdíjazás, közös megegyezés. Van olyan tétel, ahol az előzetes egyeztetések alapján felére csökkent a létszámleépítés mértéke. Elmondta, hogy a kórháznál 100 főről indultak el, az anyagban 50 fő szerepel és jelentős ágyszám-csökkentés. A pénzekre pályáznak. Aki nemet mond, 500 millió forint terhet ró a megyei közgyűlés költségvetésére. 

 

Laminé Antal Éva:

 

A megye nem képes ezt az intézményrendszert működtetni. Füzesabony város önkormányzata nevében terhet kíván levenni a megye válláról azzal a javaslattal, hogy kezdjenek tárgyalásokat a Füzesabony város területén levő intézmény esetében. Füzesabony hajlandó ezt az intézményt átvenni.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Többen elmondták, hogy ez az anyag már volt közgyűlés előtt többször, tartalma így ismert. Jelezték már azt is, hogy a költségvetést már ezzel a létszámmal tervezték. A múltkor ezt nem fogadták el. Ez havonta mintegy 30 milliós hiányt jelent. A Pénzügyi Bizottság úgy foglalt állást, hogy ez a létszámleépítés nem ad teljes megoldást és feltették a kérdést Főjegyző úrnak, hogy milyen további intézkedéseket javasol a hivatal, annak szakember gárdája, ami az intézményrendszert stabilizálni tudja, hol vannak olyan lehetőségek, ahol együtt lehet működni az adott településsel. Az látszik, hogy nagyon sok olyan intézkedés meghozatala szükséges, aminek a kidolgozása folyamatban van. Azt kérték, hogy ezek folyamatosan kerüljenek közgyűlés elé, hiszen egy ilyen tárgyalássorozat sem egyszerű, hiszen testületeknek kell dönteni minél előbb. Ezzel tudják stabilizálni az intézményrendszert. A Pénzügyi Bizottság ezzel együtt elfogadásra javasolta az anyagot.

 

Tuza Gábor:

 

A Fidesz frakció nem volt itt, amikor a költségvetést elfogadták. Nem rájuk kell fogni, ha a nem gombot nyomják. Tudtával van egy központi költségvetés, egy központi támogatás, amely nem adja azt a támogatást, amit ígért folyamatosan. Nehogy az ő frakciójuk legyen ebben a hibás. Sajnálja, hogy Bujdosóné nincs itt. A múlt évben volt az Idősek Éve. Ha nézi a létszámleépítést, akkor pont a fiatalokkal és az idősekkel foglalkozó intézmények vannak kényszerítve a leginkább a létszámleépítésre. A többi is, de ezek az intézmények főleg. Felhívta a korábbi Sportbizottság tagjainak a figyelmét, hogy amikor szavaznak, gondoljanak arra, hogy az ifjúságot mennyire sújtja ez az elvonás. Azt el tudja fogadni, hogy a fiatalok létszáma csökken. Elfogadni, megérteni pedig azt nem tudja, hogy az idős emberek létszáma is csökken? Olyan intézmények vannak a listán, amelyek a fiatalokkal és idősekkel foglalkoznak, s komoly leépítésre vannak kényszerítve. A Gárdonyi Géza Színháznál és a Harlekin Bábszínháznál egyetlen létszámleépítés nem történik. Nem tudja, hogy ott hányan vannak, milyen összetételben, de ez egy kicsit feltűnő.

 

Verebélyi György:

 

Javasolta Barabásné Czövek Ágnesnek, illetve Merczel úrnak, döntsék el egymás között, hogy hány millióról van szó. Kató úrral is volt egy ilyen jellegű vitája a kórházra vonatkozóan. Ha közel másfél milliárdot is vesznek figyelembe vagy egy milliárdot csak, akkor a kórház esetében azt vélelmezi, hogy a dolgozók elküldésével közel csak 10 %, ami megtakarításra kerül. Korábban is és most is azt kérte a tisztelt MSZP frakciótól, hogy bontsák már ki, mi az a másik 90 %. Nagyon örülne neki, ha számokkal tudnák bizonyítani, mert a számok mögött családok vannak, ami ezeket a családokat meglehetősen nehéz helyzetbe hozza. Nem hiszi, hogy a dolgozók önként és dalolva menne ki a munkahelyről, főleg amikor már nincsen. Egy-kettő akadhat, de ez nem jellemző. Szeretné azt látni, hogy hol van az a 90 %. A hiány nem abból adódik, hogy ezt a 200 embert elküldik. Ezzel csak 10 %-ot fognak megtakarítani. Miért nem ezen dolgoznak azok a szakemberek, akiket ezért fizetnek? Racionális döntések meghozatalát javasolta, mely elősegíti a kórháznak a működését, de ne mindjárt a létszámmal kezdjenek.

 

Dr. Benkár József:

 

Többen felvetették, hogy szükséges minél hamarabb áttekintő anyagot elkészíteni arról, hogy a megyei fenntartásban működő intézmények jövőjét hogyan képzeljük el. Erre vonatkozóan készül egy munkaanyag. Jövő héten olyan készültségi fokba kerül, ami egyeztetésre alkalmas lesz. Kezdeményezi, javasolja, hogy a bizottságok - ha lesznek -, a frakciók, frakció tagok ismerjék meg és kezdjünk el érdemi diskurzust. Gazdasági jellegű működtetés, illetve szakmai működtetés tekintetében fog alternatívákat felvázolni a tervezet.

Elhangzott, hogy 20 vagy 30 M Ft. Mind a két adat igaz. Kórház nélkül 22, kórházzal 32 M Ft.

Havi veszteség mértéke:  2007-re szóló költségvetést a törvény alapján állította össze a hivatal és ott azokkal a mutatókkal voltak kénytelenek számolni, ami a bevételekből a megyei önkormányzatot megilletik. Ez a forrás erre adott lehetőséget.

 

Dr. Tatár László:

 

A Fidesz Polgári Frakció nem vett részt a költségvetés tárgyalása kapcsán s nyilván megtárgyalásra került ez a létszám-leépítési javaslat is. Feltételezi, hogy a létszámleépítés nem kapott minősített többséget, ezért került vissza ismételt tárgyalásra. Frakciója nevében a továbbiakban sem tudja támogatni ezen előterjesztést. Úgy gondolják, hogy az önkormányzatot megillető 2007. évi központi költségvetési támogatás jelentős csökkentését nem lehet a munkavállalókra áthárítani. Ebből az anyagból, a napnál világosabb, hogy a 2007-ben várható intézményi és önkormányzati hivatali megtakarítás 220 MFt körül várható. Furcsa módon pont annyi, amennyi dolgozót el akarunk bocsátani. Az ő lelkiismeretükben egy dolgozó nem 1 M Ft-ot ér, ezért elbocsátásukat nem támogatják.

 

Sós Tamás:

 

Kérdezte, szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen és 19 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

 

63/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves megye Közgyűlése megtárgyalta a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalt és a Megyei Önkormányzat intézményeit érintő 2007. évi létszámcsökkentési javaslatot tartalmazó előterjesztést és az alábbi döntéseket hozza meg:

 

1.           170,4 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetését rendeli el a melléklet szerinti intézményeknél 2007. április 1-től.

                                                                                  Felelős: Érintett intézmények Vezetői

                                                                                  Határidő: Azonnal

2.           A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál 9 álláshely megszüntetését rendeli el 2007. április 1-től.

                                                                            Felelős: Heves Megye Főjegyzője

                                                                            Határidő: Azonnal

3.           A Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézetnél 50 fő közalkalmazotti álláshely megszüntetését rendeli el 2007. május l-től.

                                                                                  Felelős: Markhot Ferenc Kórház

                                                                                                Rendelőintézet Főigazgatója

                                                                                                Heves Megye Főjegyzője

                                                                                  Határidő: Azonnal

 

4.           A létszámcsökkentéssel összefüggő egyszeri többletkiadás fedezetére a köztársasági Költségvetés központosított előirányzatából egyszeri költségvetési hozzájárulás igénylésére pályázat benyújtását határozza meg a Közgyűlés.

                                                                            Felelős: Érintett intézmények Vezetői

                                                                                          Heves Megye Főjegyzője

                                                                            Határidő: 2007. április 15.

                                                                                              2007. július 15.

                                                                                              2007. október 1.

 

5.           A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha – önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

                                                                                  Felelős: Érintett intézmények Vezetői

                                                                                                Heves Megye Főjegyzője

                                                                                  Határidő: 2007. december 31.

 

6.           A Közgyűlés  kinyilvánítja, hogy az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a létszámcsökkentéssel  érintett álláshelyen foglalkoztatottak - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

                                                                                  Felelős: Érintett intézmények Vezetői

                                                                                                Heves Megye Főjegyzője

                                                                                  Határidő: 2007. december 31.

 

Sós Tamás:

6. napirend:

 

Javaslat a HMÖ Idősek Otthona Csány intézményvezetői pályázatának ismételt kiírására.

 

Verebélyi György:

 

A Heves Megyei Önkormányzat 2007. február 23-i ülésén az igazgatóválasztás eredménytelenül zárult. Kérdezte a szocialista frakciót, hogy a választás milyen körülmények között zajlott le.  A korábbi igazgatót is a közgyűlés nevezte ki. Mi vezetett oda, hogy az Önök által kinevezett igazgatónak a munkáját az elmúlt 5 évben ezzel jutalmazták. Ha tudják, hogy rosszul dolgozik, akkor korábban miért nem szóltak neki.

 

Herman István:

 

Mi indokolta, hogy új pályázatot írjanak ki, hiszen 2 pályázat érkezett, egyik eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem felelt meg a pályázati kiírásnak, a másik pályázó nem kapta meg a többséget, ő viszont alkalmas. Ezt a személyt is megbízták a feladatok ellátására. Ismételt szavazás alkalmával nem biztos, hogy így fog történni. Kérdés, hogy mi indokolta új pályázat kiírását? Vagy netán közben a pályázati szempontok módosításával ki akarják bővíteni az érdeklődési kört?

 

Dr. Lénárt András:

 

Az igazgató nő, aki addig betöltötte a tisztet, nyugdíjazásra került. Ki kellett írni a pályázatot. Két jelölt volt. Az egyik alkalmatlan volt, a másik jelölt alkalmasnak tűnt. Ő támogatta volna és kérte a közgyűlést, hogy támogassák a jelöltet. A frakció is támogatta egyhangúan, de a képviselő társak szavazatai nélkül nem tudtak többséget biztosítani, a 21 szavazatot nem tudták mellé állítani, ezért a hatályos jogszabályoknak megfelelően kénytelenek voltak újból kiírni a pályázatot, mivel betöltetlen a poszt. Megbízással természetesen meg lehet valósítani a poszt betöltését az új pályázatig. Szerinte ki kell írni a pályázatot, mivel be kell tölteni az állást.

 

Merczel József:

 

Egyet ért Herman úrral. Az alkalmas jelölt ismert okok miatt nem kapott megfelelő számú szavazatot. Megkérdezte Főjegyző úrtól, hogy van-e arra jogi lehetőség, hogy a 23-án nem elfogadott anyagot újra szavaztassák. Amennyiben nincs, új pályázatot kell kiírni.

 

Dr. Benkár József:

 

Elmondta, hogy erre nincs jogi lehetőség. Akkor vissza lehetett volna térni erre a kérdésre. Magasabb vezetői megbízás csak pályázat útján lehetséges. Ismételten ki kell írni a pályázatot. A pályázati feltételek a korábbi feltételekkel azonosak.

 

Sós Tamás:

 

Az intézményvezetők körében magas színvonalú szakmai munka van.  Személyi kérdések előtérbe kerülése esetén a szakmai hálózat véleményére építettek és építenek a jövőben is.

 

Kérdezte, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 36 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

64/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az írásbeli előterjesztésnek megfelelően ismételt pályázatot ír ki a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona - Csány – magasabb vezetői megbízású igazgatói munkakörének ellátására, és elrendeli a pályázati felhívás Szociális Közlönyben és a Hivatalos Értesítőben történő megjelentetését.

 

                        Felelős: Dr. Benkár József

                                      Heves Megye Főjegyzője

                        Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

Kérte a közgyűlés tagjait, jelentkezzenek be.

 

7. napirend:

 

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Alapokmányáról (SZMSZ) szóló 6/1992.

(VI.12.) HMÖ rendelet módosítására.

 

7/a. A Közgyűlés alelnökeinek megválasztása.

       A Közgyűlés alelnökeinek eskütétele.

 

7/b. Javaslat a Közgyűlés alelnökeinek illetményére, tiszteletdíjára, költségátalányára.

 

7/c. A Megyei Közgyűlés bizottságainak megválasztása.

       A bizottságok külső tagjainak eskütétele.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Kiosztásos anyagról van szó. A meghívóban négy szavazás is van. Elmondta, hogy a napirend az SZMSZ módosításával kezdődik. Az SZMSZ-nek átfogó felülvizsgálata folyik a hivatalban. A következő közgyűlés valamelyikén azt elő tudják terjeszteni. Ahhoz, hogy a bizottságok meg tudják kezdeni a munkát, a régi SZMSZ-t módosítani kell. A 2. oldalon  - a két frakcióval egyeztetve - 8 bizottság kerülne megválasztásra. A 8 bizottságon túl bejönne egy új jogintézmény is, amely még nem volt az SZMSZ-ben, ez pedig olyan tanácsnokoknak a tisztsége, akik nem vezetnek bizottságot, hanem egy bizonyos feladat ellátására önálló tanácsnoki megbízatást kapnak. Ahhoz, hogy a választásokat végig tudják vinni, az SZMSZ-t módosítani kellene a 28. § (1) bekezdésben és a 33/A §-ban.

Kérte Elnök urat, hogy a vitát először a fentiekre szíveskedjék levezetni, mely szerint 8 bizottság kerüljön az SZMSZ-be és kerüljön be új jogintézményként a tanácsnokok jogintézménye, a két feladatkörrel meghatározva.

 

Sós Tamás:

 

Sass úr ismertette, hogy miről történik a szavazás.

 

Herman István:

 

A tanácsnoki struktúrát mi indokolja, miközben tömeges létszámleépítésről szavazott a közgyűlés. Ennek költségvonzata is van. Mi indokolja a hagyományoktól való eltérést és milyen költségvonzata van?

 

Dr. Tatár László:

 

A 2. sz. melléklet részletezése mennyiben tér el a jelenlegi SZMSZ-től. Ha eltérő, akkor egyeztetés nélkül nem lehet beterjeszteni. Elfogadja a bizottságok megalakítását. Ha a közgyűlési elnökre, bizottságokra átruházott hatáskörök új elemeket tartalmaznak, akkor annak levételét javasolta és csak az egyeztetés után kerüljön vissza.

 

Dr, Sass Barna Attila:

 

Munkaanyag, a két frakcióval egyeztetve van. A tanácsnoki struktúra a frakciók javaslata. Nem a hivatal találta ki. Ha nem értenek egyet vele, módosítani lehet. Nincs előterjesztő, a hivatal foglalta össze azt az anyagot, amit a két frakcióvezető úrtól kért, illetve a telefonbeszélgetés során egyeztettek.

Átruházott hatáskörök: A hivatal a másfél napban a régi, sokkal több bizottságra átruházott hatáskört megpróbálta azokra a bizottságokra adaptálni, amelyek most léteznek. Amelyek eddig működtek, ezek az eddig átruházott hatáskört kapják ebben az új anyagban is. Nincs Mezőgazdasági Bizottság, mely feladatok nem lettek leosztva egyik bizottság részére sem. Szerinte ez az anyag megfelel az eddigi átruházott hatásköröknek. Első körben azért látta szükségesnek, hogy legyen az előterjesztésnek egy ilyen része is, hogyha megválasztják a bizottságokat, akkor a bizottságok elkezdjék a tevékenységüket. Legyen döntési pont, amiben tudják tehermentesíteni a közgyűlést. Ez egy hosszabb munkafolyamat része. Dolgoznak az új SZMSZ-en, néhány hónapon belül korrigálni lehet. Lehet, hogy nem tökéletes az anyag, de arra jó, hogy az elkövetkezendő 1-2 hónapban a bizottságok munkájukat megkezdhessék és segítsék a közgyűlés munkáját.

 

Hiesz György:

 

Ezt a kiegészítést  az egyeztetés során teljes részleteiben nem tudták kibeszélni. A Jogi és Ügyrendi bizottság tárgyalta és elfogadta a módosítást. A hatáskörökben módosítás nem lehet, csak azok az átvezetések történhetnek meg, melyeket Sass úr mondott.

Tanácsnok: két nagy területe lesz a megyei önkormányzat működésének, ahol nagyon sok fontos döntést kell hozni és fontos tárgyalások elé néznek. Ilyen a kórház kérdése és az intézményi struktúra, melyekben az előző napirendekben döntöttek. Át kell vizsgálni a szerkezetet. Meg kell nézni, hogy a megyei önkormányzati hivatal vállal-e olyan önként vállalt feladatot, amit nem kellene vállalnia, vagy adunk-e át olyan feladatköröket, melyeket az önkormányzatok kérnek. Például hamarosan tárgyalják Hatvan esetét. A két tanácsnok egyikét szerették volna a Fidesz frakciónak ajánlani, nevezetesen Tatár László úrnak, aki orvos és jártas a témában, a másik területre őt jelölte a frakció.

 

Herman István:

 

Kérte a történések összefoglalását. Ma már másodszor szembesülnek azzal a ténnyel, hogy nem történt egyeztetés. Ha történt, kutyafuttából történt. Javasolta, hogy fogadják el az SZMSZ módosításának azon pontját, mely a bizottságok felállításáról szól és kezdjék meg a munkát. Azokat az egyéb módosító indítványokat pedig, amelyek nem lettek kibeszélve, vegyék le az előterjesztésből, majd beszéljék ki és azt követően kerüljön ismét vissza. Ne vigyék kényszerpályára a dolgokat, ahol mindig az időre hivatkoznak és nekik mindig ehhez statisztálni kell. A demokrácia nem azt jelenti, hogy megmondják nekik, mit kell tenni. Ez közös konszenzus alapján történik. Az az út, melyet kijelöltek és megmondják, hogy nekik mit kell tenni, az nagyon rossz irányba megy. Egyet ne felejtsenek el. A szél mindegy hogy jobbról vagy balról jön, az tör, zúz. Úgy gondolja, ezt egyiken sem akarják. Apró pici dolgokból történnek mindig a nagy dolgok. Le kell ülni, meg kell tárgyalni és pontot lehet a végére tenni. Az SZMSZ-t azon ponton kell változtatni, hogy a bizottságok fel tudjanak állni. Az összes többi átdolgozás alatt van, mint ahogyan azt Aljegyző úr is mondta. Miért nem lehet leülni közös konszenzus alapján, már eleve úgy felkészíteni a hivatalt, hogy ennek mentén készítsék el az SZMSZ átalakítását. Nem apránként kell adagolni, és mindig az időre hivatkozni. Nem jó ez az irány, ez sehová nem vezet.

 

Dr. Tatár László:

 

A bizottságok létrehozásának jogi akadályát nem látják. Átruházott hatáskörben új elemek vannak beépítve, melyek vitára nem kerültek, megtárgyalva nem lettek. Úgy gondolja, hogy átruházott hatáskörben semmi sürgető elem nincs, ez egyeztetés után kerüljön vissza.

Kisebbségi bizottsággal kapcsolatos SZMSZ módosítás: eddig nem létezett törvény erejénél fogva, miért akarják most elfogadni a kisebbségi bizottságra átruházott hatáskörben megnyilvánuló pontokat, mikor kiosztásos anyagként kapták most kézhez és elolvasására nem volt lehetőség. Az SZMSZ módosításához minősített többség szükséges.

 

Hiesz György:

 

Lehet, hogy lesz még több is. Ez pont az előkészületlenség miatt van. Ha időben a kérdésekre választ kaptak volna, akkor túl lettek volna az összes egyeztetésen.

Tettek ajánlatot, hogy mikor ülnek le, mikor tárgyalják meg, onnantól húzódott az egész konszenzus, mikortól várták a választási bizottság, bíróság döntését és eddig nem ültek le. Megtörtént a Legfelsőbb Bíróság döntése, ezt követően ültünk le tárgyalni Gyöngyösön. Megegyeztünk, hogy a múlt héten választ kapunk. Nem volt válasz. Mondták, hogy leülnek ezen a héten. Ezen a héten kedden este döntött a Fidesz Frakció. Szerdán tudtak erre valamit mondani. Közben frakcióvezető társával több dologban szót váltottak. Többek között a tanácsnoki dologban is. Ő elvben elfogadhatónak találta és jelezte, hogy a frakció véleményét nem ismeri. Ez ma reggel megtörtént, úgy tudja, leszavazta a frakció képviselő urat. Egyeztetés volt. Ennek köszönhető gyakorlatilag a csúszás.

Ami a hatásköröket illeti: el lehet fogadni, az ne akadályozza a munkát, visszajöhet a következő ülésre. Ahol a bizottságnak határidő szerepel, tudjon dönteni. Esetleg tegyenek javaslatot arra vonatkozóan, ami esetleg a kisebbségiben nem oda való, de ne akadályozzuk meg, hogy a következő testületi ülésre valamiféle javaslatot megfogalmazhassonak.

 

Sós Tamás:

 

A hivatal vezetésétől érdeklődött, jól tudja-e azt, hogy újabb hatáskörök nem kerültek beépítésre. Az új bizottságok részére a korábbi hatáskörök lettek beírva. Ez  ideiglenes és az volna a fontos, hogy korrigáljuk azt. Az SZMSZ egészére vissza fognak térni. A mindennapi működéshez ezek fontosak.

 

Dr.Benkár József:

 

Igen. Új SZMSZ készül. Közgyűlés elé hozzák, meg kell beszélni. Olyat kell készíteni, ami időtálló.

A bizottságok -ha megválasztásra kerülnek- fontos, hogy működni tudjanak. Nem nyúltak hozzá a jelenleg hatályos mellékletben átruházott jogkörökhöz. Az új bizottságnál van változás, vagyis a régi bizottságok hatásköreit „gyúrták” össze az új bizottsághoz. Ezért nem nagyon lehet beazonosítani egy az egybe a hatásköröket.  Ha időközben olyan jogszabályváltozás történt, ami önkormányzati hatáskörbe ad bizonyos kérdéseket, akkor azt igyekeznek figyelembe venni. S ha célszerű az operativitása miatt ezt a jogkört átruházni, akkor arra javaslatot tesznek.

Kiemelésre került a kisebbségi bizottság: törvény alapján kötelező létrehozni. Addig, míg nem tisztázódik ennek a bizottságnak a feladat- és hatásköre, átruházott jogköre, addig nagyon fontos témában tud véleményt, javaslatot mondani, mert a következő ülésen nagy valószínűséggel kell foglalkozni azzal az együttműködési megállapodással, amit a megyei cigány kisebbségi  önkormányzattal kell megkötni a megyei közgyűlésnek az operatív működtetést illetően. Már nagyon konkrét jogköre lesz ennek a bizottságnak, hogy véleményét, javaslatát kialakítsa. Azoknál a bizottságoknál, ahol még változás sem történt, a jogköröket változatlanul lehet hagyni, hogy az érdemi működése biztosított legyen, javaslattétel, véleményezés és döntési jogkör, ami korábban át lett ruházva ezekre a bizottságokra.

A következő ülésre új SZMSZ-t szeretnének beterjeszteni, ha a szükséges egyeztetéseket sikerül megejteni.

 

Herman István:

 

Leszavazás a frakcióban nem történt. Kérte, hogy ha egy közös együttműködés, munkálkodás felé próbálják ezt az önkormányzatiságot vezetni, akkor fejezzük be a szerecsenmosdatást. Karinthyt idézte: Magyarázom a bizonyítványomat címmel: Nem volt egyeztetés. Most az orruk alá adták ide, esély sem volt az elolvasásra. Elhiszi, hogy csupa jó szándékú, nemes gondolat van az előterjesztésben, csak azt is tudják, hogy a pokolba vezető út is csupa jó szándékú kövekkel van kirakva.  Éppen ezért ismételten kérte, hogy a bizottságok felállításához szükséges módosítást tegyék meg, ezt követően pedig a két frakció közös konszenzus alapján készítsen egy munkaanyagot a hivatal közreműködésével és úgy gondolja, akkor semmi akadálya nincs. Azt hiszi, azért belátják, hogy az egy nonszensz, hogy az indulás előtt 5 perccel olyan fajsúlyú dolgok kerülnek módosításra, amivel nem is találkoztak.

 

Hudák Tamás:

 

Ő is akkor kapta meg az anyagot, mikor Herman úr. Amennyiben érdemben tárgyalják, akkor tenne pontosítási javaslatot. A Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottságra átruházott hatásköröknél az 5. pont „dönt az Oktatási és Művelődési Bizottsággal együtt”. Jelen esetben csak Művelődési Bizottság szerepel, kimaradt egy szó, valamint a 7. pontnál javaslatot tesz a nemzetközi naptárára.

 

Ambrus Zoltán:

 

Javasolta az SZMSZ-be a bizottságok bevételét és azokat a pontokat hagyják benne, amelyek nem térnek el az előzőtől. Felvetődött, hogy vannak olyan pontok, melyekben nem tudtak egyeztetni, azt a későbbiekben hozzák vissza azért, hogy a bizottságokat meg tudják választani és a bizottságok nevét és azokat a pontokat, amelyek nem térnek el az előző SZMSZ-től.

 

Verebélyi György:

 

7. sz. napirend 2. sz. mellékletének levételére tett javaslatot. Nem kellően előkészített anyagról van szó, így nem illik közgyűlés elé hozni.

 

Sós Tamás:

 

Sass úr a módosításokat összefoglalja és elmondja, mi az, ami pluszként szerepel az anyagban.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

A 28. § és 33/A § kerülne módosításra, tanácsnoki jogintézmény kerülne bevezetésre. Erre hangzott el módosító indítvány, hogy ne legyen.

1.sz. melléklettel kapcsolatban: nem volt észrevétel.

1/b.: nem volt észrevétel.

2. sz. melléklet I. pontja: nem volt észrevétel

2. sz. melléklet II. pontja: volt észrevétel, mely szerint vegyük ki az egészet és volt olyan hogy azok a bizottságok, amelyek  név szerint megegyeznek a korábbival, azok a mostani SZMSZ szerint is ezeket a hatásköröket gyakorolják.

A kisebbségi bizottság új: erről lehet dönteni, hogy ne kerüljön bele.

III.:  Akkor dönthetnek, ha a 7/b. napirend során a közgyűlés megválasztotta a tagokat.

Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság elírásának átvezetése: természetes.

 

Hiesz György:

 

Konkrét javaslatot tett, hogy miről szavazzanak. Javasolta elfogadni a bizottságok neveinek, létszámának felsorolását, a 2. sz. pontot, mely a tanácsnokokra vonatkozik, az 1. sz. mellékletet azzal a kiegészítéssel, hogy többes számban szerepeljen az alelnökök, hagyják el a hatásköröket, mivel a régi SZMSZ életben van, a bizottságok tudnak működni. Nincsenek a bizottsághoz olyan jogkörök telepítve, ami nagyon megakadályozná a munkát a következő közgyűlésig. A kisebbségnek is meg van a feladata. Minden hatásköri dolgot javasolt a következő közgyűlésre átvinni.

 

Herman István:

 

A bizottságok felállítását támogatja, majd az ehhez szükséges változtatásokat közös megegyezéssel hozzák vissza a következő ülésre. Módosító indítványként kérte kezelni.

Nem kapott a feltett kérdésére választ, mely szerint a tanácsnoki struktúra belépése milyen plusz költséggel jár.

Amit Hiesz úr elmondott, azzal egyetértve addig megy el, hogy a bizottságok álljanak fel. Az egyebeket, hatásköröket beszéljék ki a hivatallal közösen és kerüljön vissza.

 

Dr. Tatár László:

 

Szerinte átruházott hatáskörben nincs sürgető kérdés, melyben dönteni kell. Ugyanígy a közgyűlés elnökére átruházott hatáskörben sem. A közgyűlés elnökére átruházott 1. sz. pont, mely úgy szól, hogy dönt az önkormányzat kezelésében levő ingatlanok 5 évet meg nem haladó időtartamra történő bérbeadásáról, a korábbi SZMSZ-ben nem szerepelt. Ezt vizsgálják meg, hogy a közgyűlés átadja-e majd elnöki hatáskörbe vagy marad közgyűlési hatáskör. Ez új elem a régi SZMSZ-hez képest. Ezt érdemben meg kell vitatni, nem lehet ide beterjeszteni. A bizottsági hatáskörök vonatkozásában is indokoltnak látná, hogy alakuljanak meg a bizottságok. Az egyes bizottságok is véleményezzék, hogy az adott átruházott hatáskörrel kívánnak-e élni. Szeretnék-e azokban a kérdésekben is átruházott hatáskörben a döntésüket meghozni. Konszenzusos formába kellene ezt hozni. A Területfejlesztési Bizottság megszűnése kapcsán csomó nyitott kérdés keletkezik. Mely bizottságok vegyék ezt át. Van tanács rá, hogy kerüljön ez minden bizottság hatáskörébe, de úgy gondolja, hogy ezt specifikusan szűkíteni kellene akár a Pénzügyi Bizottság irányába, de ezt tisztázni kellene. Úgy el tudja fogadni, hogy a 2. mellékletet érintő kérdést elhagyják és a 33/A §-ban a tanácsnokokra vonatkozó részt pedig egyelőre ne tárgyalják

 

Hudák Tamás:

 

Hiesz György úr javaslatához tenne módosítást. Az egyik új bizottság, a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság két bizottság összevonásával jött létre. A régi SZMSZ szerint ez két bizottságot takar, úgyszintén hatáskörileg is. Valamilyen formában ezt a bizottságot meg kellene bízni azzal, hogy azokat a hatásköröket és jogköröket gyakorolja. Nem venné ki, mint később elfogadásra kerülőt. Az volt a javaslata, hogy ezt a rendeletet a következő közgyűlésen tudjuk módosítani, úgyszintén a bizottságok hatásköreit is. A tárgyalásnak nincs akadálya időben sem, de a bizottsági hatáskörök legyenek elfogadva, módosítva.

A Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság esetében az egy hónap alatt is előfordul olyan feladat, melyről a bizottságnak döntenie kell (ösztöndíj, pályázat kiírás.) Hatáskör hiányában ezt nem teheti meg.

 

Dr. Benkár József:

 

Az Ötv. 21. § rendelkezik akként, hogy a képviselő testület bármely települési képviselő javaslatára a települési képviselők közül tanácsnokokat választhat. A tanácsnok felügyeli a képviselő testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. A polgármesteri tisztség ellátásáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 15. § (4) úgy rendelkezik, hogy a bizottság elnökének, a tanácsnoknak a tiszteletdíja az alapdíjon felül több tisztség, bizottsági tagság esetén is legfeljebb az alapdíj 90 %-ával növelhető. A tanácsnok bizottság elnöki jogállásúnak számít.

 

Fekete László:

 

Hudák úr által elmondottakhoz csatlakozik.  Vannak fontos dolgok, melyekben dönteni kell március 31-i dátummal.  A Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottságnak a hatáskörét kérte meghagyni a leírtak szerint.

 

Sós Tamás:

 

Van néhány millió Ft, melyben dönteni kell, mert máskülönben elvész.

 

Hiesz György:

 

Kérte szavazzanak. Elhangzott egy javaslat részükről is, hogy a 2. sz. mellékletet hagyják el. Javaslatként hangzott el, mely szerint a régi két bizottság ugyanazon hatásköreit gyakorolja az új Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság. Ehhez nem nyúltak, csak a feladatot mellé rendelték.  A 2. sz. mellékletet hagynák el.

 

Ferencz Ervin:

 

A bizottsági felsorolásokban nem szerepel és a volt bizottságok közül megszűnt a Mezőgazdasági Bizottság. Eger várost érinti, a szőlő és bor városa, a vidék úgyszintén a mezőgazdaságáról híres, sok embert érint. Szeretné, ha valamelyik 8 bizottságba helyet kapna a mezőgazdaság is. 

 

Dr, Tatár László:

 

A megyei közgyűlés tagjairól, tisztségviselőiről szóló 1. sz. mellékletben Verebélyi György siroki állampolgárként van jelölve, ő verpeléti lakos. A módosítás átvezetését kérte.

 

Sós Tamás:

 

Kérdezte, tudnak-e úgy szavazni, hogy a 28. §-ról, a 33/A §-ról, az 1. sz. mellékletről szavaznának, elhagynák a 2. sz. mellékletet, s természetesen a 3. sz. mellékletről is szavaznának.

A kollégákat kérdezte, hogy a neveket mikor fogják beírni? Arról külön fognak szavazni.  

 

Dr. Tatár László

 

Módosító indítványként ismételten kérte megszavazni, hogy a 33/A § kerüljön kivételre, jelenleg a tanácsnokokról ne döntsenek.

 

Sós Tamás:

 

Igen, ezt módosítóként megszavaztatja. Utána együtt tenné fel szavazásra az előterjesztést.

 

Dr. Tatár László

 

Kérte a külön pontonként történő szavazást.

 

Sós Tamás:

 

Tatár úr pontonként kérte, hogy szavazzunk.

Ha a testületi tagok elfogadják, szavazunk a 28. §-ról, 33/A §-ról, az 1. sz. mellékletről úgy, ahogyan Hiesz úr javasolta és a 2. sz. melléklet III. pontjáról.

Érdeklődött, hogy így szavazhatnak-e? Igen.

 

Először kérte a  szavazást a 28. § (1) bekezdéséről.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 38 igen és 2 tartózkodással elfogadta a 28 § (1) bekezdésében foglaltakat. .

 

A következő szavazás során megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen és 18 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta a33/A –ban foglaltakat.

 

Dr. Tatár László:

A módosító indítványát kérte megszavaztatni, mely szerint nem kívánnak létrehozni tanácsnokokat.

 

Sós Tamás:

 

Kérte Tatár úr felvetését megszavazni.

Aki támogatja, az igen, aki nem támogatja, az a nem gombot nyomja meg. Azt mondják, hogy így nem lehet szavazni.

Érdeklődött Főjegyző úrnál, hogyan lehet szavazni?

 

Dr. Benkár József:

Két módosító indítványt terjesztettek elő. Tatár úr módosító indítványában javasolta, hogy a tanácsnokokat ne emeljék be az SZMSZ-be. A másik indítvány pedig Herman úré volt.

 

Herman István:

SZMSZ rögzíti, hogy először a módosító indítványt kell megszavazni. Ez nem történt meg. Elnök úrnak az a feladata, hogy a módosító indítványokat tegye fel először szavazásra.

 

Sós Tamás:

Feltette a kérdést, hogy történhet-e a szavazás. Ezzel ellentétes vélemény nem hangzott el. Elnézést kér, de így elég nehéz eligazodni ebben a dologban. A legjobb szándékkal közelít ehhez, kérte ebben legyenek partnerek. Különösképp, amikor megkezdődött a szavazás, közben már ne tessenek módosítással élni. Szavazás előtt kérte tisztázni ezeket a kérdéseket.

 

Szabó Gyula:

Szerinte az a hiba, hogy bizonyos fogalmakat nem egyformán értenek. Ez nem volt módosító indítvány. Egy szöveget lehet módosítani, akkor a szöveg átalakul. Az módosító indítvány. Ha a szöveget valaki elhagyni javasolja, vagy nem ért vele egyet, az nem módosító indítvány, akkor nem kell megszavazni. Arra az igen és nem gombok választásával lehet szavazni. Egy esetben lenne módosító indítvány, ha az egész rendeletről egyben szavaznának és az egész rendeletet tekintve módosítanák azzal, hogy elhagyják azt a pontot. Tehát, ha egy konkrét pontot elhagynak, az nem módosítja azt a pontot, lehet igen és nem gombbal szavazni. Ez egy értelmezési kérdés, jó lenne ezt letisztázni és nem butaságon vitatkozni.

 

Dr. Tatár László: 

 

Valóban úgy gondolja, sokféleképpen lehet ezt értelmezni. Tekintettel arra, hogy az SZMSZ-t egységes szövegkörnyezetben kell kezelni, ez a jelenleg hatályos SZMSZ szempontjából egy teljesen új elem. Ez módosítja az egésznek a jelentését. Kérte, hogy Elnök Úr a módosító indítványt szavaztassa meg arra vonatkozóan, hogy törlésre kerüljön a 33/A pont.  Így világos mindenki számára, hogy mit kér.

 

Herman István:

 

Azt fogalmazta meg, hogy a bizottságokat az előterjesztésnek megfelelően fogadják el, az összes többit vegyék le. Számára ez egy módosító indítvány volt. Ő ezt a javaslatot tette. Ez a szöveg értelmezésének másként való alkalmazásáról szólt, világos, egzakt megfogalmazás volt.

 

Hiesz György:

 

Van három javaslat. Szabó Gyulával ért egyet, hogy a nem egyetértés az nem módosítás, de szavazzák meg Tatár úrnak a javaslatát, hogy ne legyen tanácsnok. Volt előtte hogy legyen, s azt elfogadták. Mindenki döntse el, hogy hová szavaz. Herman Istvánnak volt ettől eltérő javaslata, azt mondta, hogy csak a bizottságokat szavazzák, se alelnököt, se tanácsnokot, semmit.

Kérte Elnök urat, hogy milyen sorrendben szavaztat.

 

Kontra Gyula:

 

A saját SZMSZ-t próbálják érvényben tartani. Megítélése szerint, amikor az Elnök úr azt mondta, hogy szakaszonként fog szavaztatni, akkor a Tatár úr javaslatára 40 fő vett részt a szavazásban és történt egy érvényes és eredményes szavazás. Úgy tudja, hogy lehet visszatérni, de annak is meg van a játékszabálya. Az SZMSZ szerint az eldöntött kérdésre ugyanazon az ülésen vissza lehet térni. 40-en szavaztak, eredményes, érvényes döntést hoztak. Nem azt mondta, hogy ne térjenek vissza még egyszer a szavazásra, de akkor próbálják meg megfogalmazni, hogy miről akarnak szavazni. Volt két módosító indítvány, de értelmezése szerint egyik sem módosító indítvány. Az egyik: hogy ne szavazzanak most a tanácsnokokról, a másik egy picikével több lett, mely szerint a 2. sz. mellékletre se szavazzanak.

 

Sós Tamás:

 

A következőket javasolta: Szavazzanak újra a Herman úr és a Tatár úr indítványáról is.

 

Fótos Dániel:

 

Az előterjesztés új pontot hoz be. Tatár úr azt kérte, hogy ez a pont ne kerüljön bele az SZMSZ-be. E miatt kerüljön törlésre. Szerinte módosító indítványként kell kezelni. Ezt meg kell szavaztatni, s először ezt kellett volna megszavaztatni.

 

Dr. Benkár József:

 

Az SZMSZ 15. § (3) úgy szól: a szükséges szavazathiány esetén a közgyűlés a javaslatot egyszerű többséggel hozott döntésével ugyan azon az ülésen ismételten napirendre tűzheti. Ügyrendiben kellene szavazni arról, hogy amiről már volt szavazás, arról újból szavazzanak. Ezt követően pedig a módosítókról és végül az egészről.

 

Herman István:

 

Az SZMSZ a módosító indítványt írja elő. Ez nem történt meg, s ez ellen protestálnak, s ez ellen szólnak.

 

Hiesz György:

 

Javasolta, először Herman úr kérését tegyék fel szavazásra, mert ha nem kapja meg a többséget, akkor az összes többi szavazás okafogyott.

 

Dr. Tatár László:

 

A napirendek között szerepel 7, 7/a, 7/b, 7/c napirend. 7/a előterjesztést nem kapott. A 7. normál anyag lenne jogosult a közgyűlés alelnökének megválasztására. Ez esetben viszont ez az előterjesztés és amit a közgyűlés elnöke jegyez, az alelnök választásról nem tartalmaz semmi információt előterjesztés szinten. Érdeklődött, hogy lesz-e beterjesztve előterjesztés szinten közgyűlési alelnök választása vagy nem.  A jelenleg hatályos SZMSZ-ben szerepel egy fő állású alelnök és egy társadalmi alelnök. Miután nincs előterjesztés, ha a 7. pontot elfogadják, akkor a 7/a-ról nem szavaznak. Vagy előterjesztés nélkül szavaznak?

 

Hiesz György:

 

Volt egy ügyrendi javaslata, mely arról szólt, hogy ha Herman úr módosító javaslatát megszavazzák vagy ha nem szavazzák meg, akkor okafogyott minden további szavaztatás.

 

Sós Tamás:

 

 Főjegyző úr mondta, hogy erről szavazunk, utána Herman úr indítványáról is szavaznak.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

A Főjegyző úr által idézett 15 § (3) arra vonatkozott volna, ha törvényes lett volna a szavazás.  SZMSZ ellenesen történt a szavazás, mert a módosítást kellett volna először feltenni. Törvénytelen SZMSZ szavazás történt, ezért nem kell újból dönteni, hogy megismételjük-e a szavazást. 

Kérte, hogy a módosító indítvány, a 33/A kerüljön törlésre. Először erről szavazzanak.

 

Sós Tamás:

 

Herman úr módosítóját szavaznák meg először, mely szerint vegyünk le a 28. § után mindent. A Tatár úréról ezt követően már nem kell szavazni.

 

Vegyük le, most arra szavazzanak.

Megállapította, hogy 21 nem és 19 igen a szavazás eredménye. Kérdezte Főjegyző urat, hogy a 33/A-ról szavaznak-e még egyszer vagy rendben van?

 

Dr. Benkár József:

Az előbb hangzott el, ennek a szavazásnak az eredményétől függően okafogyottá válik a szavaztatás. Hogy megnyugodjon mindenki, szavazzunk.

 

Sós Tamás:

Kérte, szavazzanak a 33/A-ról. Megkérte a hivatalt, fogalmazzák meg a kérdést.

 

Dr. Benkár József:

Tatár úr azt javasolta, hogy az előterjesztés 2. §-át hagyják el, tanácsnoki intézményt ne rendszeresítsen az SZMSZ.

 

Sós Tamás:

Tatár urat kérdezte, hogy mi az, ami részére megnyugtató?

 

Dr. Tatár László:

 

A 33/A, vagyis az előterjesztés 2. § törlésre kerüljön.

 

Hiesz György:

 

Volt egy szavazás, mely átfogó volt. Tatár úr javaslatánál nem kapta meg a többséget. Ennek része volt a Tatár úr javaslata is. Nem kell újból szavazni. Javasolta, hogy ezzel ne húzzák az időt. 

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

Tudja, hogy nehéz jogászkodni, de van különbség a tekintetben, hogy valami ne kerüljön napirendre, vagy kerüljön törlésre. Előbb arról szavaztak, hogy ne kerüljön napirendre, kerüljön levételre. Most pedig arról szavazunk, hogy kerüljön törlésre. Kérte, hogy a módosító indítványt szavaztassák meg.

 

Merczel József:

 

SZMSZ szerint szavazás közben nincs vita, nincs hozzászólás. A szavazást elkezdték. Arról volt szó, hogy külön szavaznak a 28. § (1) és a 33/A. pontról. A közgyűlés tudomásul vette.

Elnök úr szavaztatott a 28. § (1) bekezdésre, a 33/A-t is benne hagyták az előterjesztésben. Nem érti, hogy fél órája miről vitatkoznak. A szavazás eredményeként mind a két § bennmaradt.

 

Herman István:

 

Elmondta, hogy ő egy egészről, Tatár úr pedig az előterjesztés egy eleméről beszélt. Két módosító indítványt egy portfolióban? Ez nem beruházás, hogy egy portfolióban kezelem. Ez egy SZMSZ. Hiesz úr felvetésével egyet ért, mely szerint az SZMSZ szerint járjanak el, de attól ez még módosító indítvány volt. Nem került visszavonásra. Más a tartalma annak a módosító indítványnak és más a tartalma az övének.

 

Sós Tamás:

 

Egyetértenek-e azzal, hogy a 33/A § törlésre kerül és erről ismételten szavazunk?

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

Azért, hogy Merczel úr megértse, a levezető elnök nem írhatja felül az SZMSZ-t. Ezért kell szavazni.

 

Sós Tamás:

 

Szándékában nem állt.

 

A Tatár úr által kért indítvány tekintetében, hogy töröljék a 33/A-t, kérte, szavazzanak.

 

A szavazás eredménye 19 igen és 21 nem szavazat volt.

 

Kérte Hiesz urat, ismételje  meg a kiegészítését, nehogy utána félreértés legyen, hogy az 1. sz. mellékletbe mi szerepel.

 

Hiesz György:

 

Javasolta, hogy a felsorolásnál az elnök mellett alelnökök szerepeljen többes számban.

 

Sós Tamás:

 

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

 

A szavazás eredménye: 21 igen, 14 nem szavazat és 2 tartózkodás. (3 képviselő nem szavazott.)

 

Kérdezte, a 2/III. pontot mikor tudják megszavazni?

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Megszavazhatják most és a nevekkel való kitöltés majd megtörténik.

 

Sós Tamás:

 

Megkérdezte a két frakcióvezetőt, ki kezdi?

Megkérte Tatár urat a nevek ismertetésére, a Heves Megyei Közgyűlés állandó bizottságainak személyére vonatkozó javaslatok megtételére.

 

Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottságra(5 fő) tett javaslatok után kérdezte, szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

A szavazás eredménye: 37 igen. ( 3 fő nem szavazott)

 

65/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Meggyei Közgyűlés az Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottságba Sós Tamást, a Megyei Közgyűlés elnökét, valamint Merczel Józsefet, Beer Ferencnét, Herman Istvánt és dr. Tatár Lászlót választotta meg.

 

Sós Tamás:

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjaira (13 fő) tett javaslatok után kérdezte, szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

A szavazás eredménye: 38 igen. (2 fő nem szavazott)

 

66/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökéné dr. Lénárt Andrást, képviselő tagjaivá Hudák Tamást, Oroszlán Lajosnét, Buda Sándornét, Fótos Dánielt, Barna Lászlót, dr. Tatár Lászlót, külső tagjaivá Oláh Ferencet, dr. Szabó Jánost, dr. Kelemen Tibort, Bakosné dr. Kakszi Ildikót, Szabó Sándort, Keresztes Györgyöt választotta meg.

 

Sós Tamás:

 

Az Ellenőrző Bizottság tagjaira (5 fő) tett javaslatok  után kérdezte, szavazhatnak-e? Igen

Kérte, szavazzanak.

A szavazás eredménye: 38 igen és 1 tartózkodás. (1 képviselő nem szavazott)

 

67/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság elnökévé Sárosi Károlyt, képviselő tagjaivá Sasi Károlynét, Kómár Józsefet, Kovács Józsefet, külső tagjává Sveiczer Sándort választotta meg.

 

Sós Tamás:

 

A Kisebbségi Bizottságra (11 fő) tett javaslatok után kérdezte, szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

A szavazás eredménye: 38 igen és 1 tartózkodás (1 képviselő nem szavazott)

 

68/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés a Kisebbségi Bizottság elnökévé Hangrád Lajost, képviselő tagjaivá Vince Jánost, Kontra Gyulát, Fekete Lászlót, Danyi Sándort, Karsai Ferencet, Verebélyi Györgyöt, külső tagjaivá Rajna Kálmánt, Somlai Györgyöt, Pusoma Jenőt, Molnár Istvánt választotta meg.

 

Sós Tamás:

 

Az Ügyrendi Bizottságra (11 fő)  tett javaslatok után kérdezte, szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

A szavazás eredménye: 39 igen (1 képviselő nem szavazott)

 

69/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés az Ügyrendi Bizottság elnökévé Kontra Gyulát, képviselő tagjaivá Bátka Lászlót, Sárosi Károlyt, Hiesz Györgyöt, Tuzáné dr. Takács Zsuzsannát, Deé Andrást, Ferencz Ervint, külső tagjaivá Bujdosó Sándornét, Földi Gyulát, Kiss Tivadart, Soha Mártont választotta meg.

 

Sós Tamás:

Az Oktatási és Művelődési Bizottságba  (13 fő) tett javaslatok után kérdezte, szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

A szavazás eredménye: 39 igen és 1 tartózkodás.

 

70/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés az Oktatási és Művelődési Bizottság elnökévé Szombati Lajost, képviselő tagjaivá Dr. Fehér Oszkárt, Szabó Gyulát, Vince Jánost, Török Margitot, Laminé Antal Évát, Szabó Ádámot, külső tagjaivá Sárándi Istvánt, Sebestyén Jánost, Lőrincz Ferencet, Oroján Sándort, Udzeliné Murányi Enikőt, Hegyesi Hudik Margitot választotta meg.

 

Sós Tamás:

A Pénzügyi Bizottságra (11 fő) tett javaslatok  után kérdezte, szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

 

A szavazás eredménye: 39 igen és 1 tartózkodás.

 

71/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés a Pénzügyi Bizottság elnökévé Barabásné Czövek Ágnest, képviselő tagjaivá Sasi Károlynét, Buda Sándornét, Tóbi Jánost, Herman Istvánt, Balázs Józsefet, Asztalos Dezsőnét, külső tagjaivá Lakatos Istvánt, Domoszlai Ákost, Kotán Györgyöt, Nagy Gábort választotta meg.

 

Sós Tamás:

 

A Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottságra (9 fő) tett javaslatok után kérdezte, szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

A szavazás eredménye: 40 igen.

 

72/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság elnökévé

Fekete Lászlót, képviselő tagjaivá Sárosi Károlyt, Bátka Lászlót, Tuza Gábort, Csáki Zsigmondot, külső tagjaivá Bornemissza Jánost, Holló Imrét, Bertáné Komenda Ramónát, dr. Ördög Istvánt választotta meg.

 

Elnök úr gratulált a külső bizottsági tagoknak.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Kérte a külső bizottsági tagokat, hogy tegyék le az esküt és az eskütételt követően egy jegyzéket szíveskedjenek aláírni.

 

Sós Tamás:

 

A külső bizottsági tagok eskütétele utánra szünetet rendelt el.

 

 

Szünet után kérte a közgyűlés tagjait, szíveskedjenek bejelentkezni.

Megállapította, hogy 39 fő a jelenlevő, 1 fő hiányzik.

 

Korábban elfogadtak két tanácsnoki helyet.  Egy-egy főt ad a két frakció.

 

Tatár urat kérdezi, hogy az Egészségügyi Tanácsnoki posztot be kívánják-e tölteni, élni kívánnak-e ezzel?

 

Dr. Tatár László:

 

Törlésre javasolták, ezért nem kívánják betölteni.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, ha később meggondolják magukat, ezzel a lehetőséggel éljenek.

 

Az oktatási és művelődési tanácsnoki posztra Hiesz Györgyöt javasolta.

 

Kérdezte, szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

A szavazás eredménye: 21 igen, 10 nem és 1 tartózkodás (7 képviselő nem szavazott.)

 

73/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés oktatási és művelődési tanácsnokká Hiesz Györgyöt választotta meg.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

A 7. napirenden belül most érkeztek az alelnök választásához. Két jogszabályt idézett: Az Ötv. 74. § (1) a megyei közgyűlés elnöke részére biztosítja azt a jogkört, hogy alelnököt, vagy alelnököket jelöljön. Akit, illetve akiket a megyei közgyűlés elnöke megnevez, azok egyből felkerülnek a szavazólapra.  Ebben a kérdésben nincs előzetes döntés. A szavazólapon levő személyekről a szavazás során foglalhat állást a tisztelt közgyűlés. Az SZMSZ 35. § (1) úgy fogalmaz, hogy a megyei közgyűlés foglalkoztatási állományban álló, illetve társadalmi alelnököt (alelnököket) választ. Nincs leszabályozva, hogy hány alelnököt. Két típus van. Főállású, aki foglalkoztatási jogviszonyban van és van társadalmi, akik száma nincs korlátozva. Elnök úron és a tisztelt közgyűlésen múlik, hogy hány ilyen tisztségviselőt választ meg.

A választás technikailag titkos szavazással történik. Az elmúlt közgyűlésen már gyakorolták a titkos szavazást. A titkos szavazáshoz először egy Szavazatszámláló Bizottságot kell megválasztani a közgyűlésnek. Erre a frakciók részéről érkezett úgy javaslat, hogy az MSZP frakció elnöknek dr. Fehér Oszkárt, tagjainak Buda Sándornét, Hudák Tamást javasolta, míg a Fidesz Polgári Frakció nem javasolt. Elnök úrnak őket kell feltenni szavazásra. A szavazás előtt meg kell felelni az Ötv. Rendelkezésének. Személyi kérdésben - mivel ők érintettek - először arról kell szavazni, hogy szavazhassanak magukról. Két szavazás lesz.

 

Sós Tamás:

 

Megkérdezte a Polgári Frakciót, hogy a Szavazatszámláló Bizottságba kívánnak-e tagot adni?

 

Dr. Tatár László:

 

Szavazásban a Fidesz Polgári Frakció nem vesz részt.

 

Sós Tamás:

 

A három képviselő társuk megválasztását javasolta a Szavazatszámláló Bizottságba: Elnökének: Dr. Fehér Oszkárt,  tagjainak: Buda Sándornét, Hudák Tamást.

 

Először az érintettség kérdésében kérte a szavazást - mivel a képviselők bejelentették személyes érintettségüket –, hogy a közgyűlés az érintetteket ne zárja ki a szavazásból.

 

Kérte, szavazzanak.

A szavazás eredménye: 21 igen (18 képviselő nem szavazott).

Megállapította, hogy a közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv. alapján nem zárta ki a döntéshozatalból a Szavazatszámláló Bizottságba javasolt személyeket..

 

Ezt követően kérte a Szavazatszámláló Bizottság megválasztását.

Kérte, szavazzanak.

A szavazás eredménye: 21 igen,  (18 képviselő nem szavazott).

 

74/2007. (III. 30) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés a 3 fős Szavazatszámláló Bizottság elnökévé dr. Fehér Oszkárt, tagjaivá Buda Sándornét és Hudák Tamást választotta meg.

 

Ezt követően javaslatot tett az alelnökök személyére:

1 főállású alelnököt javasolt: Merczel Józsefet  és

1 társadalmi alelnököt: Ambrus Zoltánt.

 

Ezt követően kérte, hogy arról történjen a szavazás, hogy a szavazásból ne zárják ki őket.

A jelöltek bejelentették személyes érintettségüket, ezért kérte, hogy az érintettség kérdéséről szavazzanak.

A szavazás eredménye: 21 igen, (18 képviselő nem szavazott.)

 

Megállapította, hogy a közgyűlés a közgyűlés alelnökeire irányuló szavazásból a helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. tv. alapján nem zárta ki az alelnöki tisztségre jelölt személyeket  a döntéshozatalból.

 

A Szavazatszámláló Bizottság elnökét megkérte a szavazás módjának ismertetésére.

A szavazás idejére szünetet rendelt el.

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

Ismertette a szavazás módját.

Kérte a szavazólapok átvételét az alelnökök megválasztásához.

A Szavazatszámláló Bizottság visszavonult a szavazatok megszámolásához.

 

Sós Tamás:

Megkérte a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a szavazás eredményét.

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

Ismertette a foglalkoztatási jogviszonyú alelnökre leadott szavazatok eredményét: 21 a kiosztott szavazólapok száma, 21 az urnában talált szavazólapok száma, az urnában talált érvényes szavazólapok száma szintén 21.

A közgyűlés Merczel József jelöltet 21 érvényes szavazattal foglalkoztatási jogviszonyú alelnökké megválasztotta. Gratulált a jelöltnek.

 

75/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés Merczel Józsefet foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökké megválasztotta.

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

Ismertette a társadalmi megbízatású alelnök-választás eredményét: a kiosztott szavazólapok száma 21, az urnában talál szavazólapok száma 21, az urnában talált érvényes szavazólapok száma szintén 21. A szavazás eredményeként a közgyűlés Ambrus Zoltán jelöltet 21 érvényes szavazattal társadalmi megbízatású alelnökké megválasztotta. Gratulált a jelöltnek.

 

76/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés Ambrus Zoltánt társadalmi megbízatású alelnökké megválasztotta.

 

Sós Tamás:

 

Gratulált Merczel József és Ambrus Zoltán uraknak. Megkérte őket, hogy tegyék le az esküt.

 

A közgyűlés az alábbi rendeletet alkotta:

 

3/2007. (III.30.) HMÖ rendelet

a Heves Megyei Önkormányzat Alapokmányáról (SZMSZ)

szóló 6/1992. (VI.12.) HMÖ rendelet módosításáról

 

 

1.§

 

A 6/1992. (VI.12.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) 28.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„28. § (1) A Közgyűlés állandó bizottságai:

 

 1. Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság
 2. Egészségügyi és Szociális Bizottság
 3. Ellenőrző Bizottság
 4. Kisebbségi Bizottság
 5. Ügyrendi Bizottság
 6. Oktatási és Művelődési Bizottság
 7. Pénzügyi Bizottság
 8. Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság”

 

2. §

 

Az R. 33/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„33/A. § A Közgyűlés

 

Egészségügyi Tanácsnokot és

Oktatási és Művelődési Tanácsnokot

 

választ.”

 

3. §

 

Az R. 1. és 2. sz. melléklete helyébe ennek a rendeletnek az 1. és 2. sz. melléklete lép.

 

4. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

E g e r. 2007. március 29.

 

 

Sós Tamás                                                      Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                    Heves Megye Főjegyzője

 

 


 

1. sz. melléklet

 

A Heves Megyei Közgyűlés tagjai, tisztségviselői

 

 

                        Sós Tamás   elnök                            Eger

Merczel József alelnök                    Eger

Beer Ferencé alelnök                       Szihalom

Ambrus Zoltán. alelnök                    Petőfibánya

 

 

Asztalos Dezsőné

Verpelét

Balázs József

Nagyréde

Barabásné Czövek Ágnes

Gyöngyös

Barna László

Tenk

Bátka László

Pétervására

Buda Sándorné

Tarnaszentmiklós

Csáki Zsigmond

Heves

Danyi Sándor

Tarnaörs

Deé András

Eger

Dr. Fehér Oszkár

Hatvan

Dr. Lénárt András

Abasár

Dr. Tatár László

Gyöngyös

Fekete László

Zagyvaszántó

Ferencz Ervin

Hevesaranyos

Fótos Dániel

Gyöngyös

Hangrád Lajos

Kömlő

Herman István

Eger

Hiesz György

Gyöngyös

Hudák Tamás

Füzesabony

Karsai Ferenc

Hatvan

Kómár József

Heréd

Kontra Gyula

Heves

Kovács József

Nagyfüged

Laminé Antal Éva

Füzesabony

Merczel József

Eger

Oroszlán Lajosné

Hatvan

Sárosi Károly

Lőrinci

Sasi Károlyné

Egerszalók

Szabó Ádám

Kerekharaszt

Szabó Gyula

Gyöngyös

Szombati Lajos

Hatvan

Tóbi János

Füzesabony

Török Margit

Tenk

Tuza Gábor

Sirok

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna

Gyöngyös

Verebélyi György

Verpelét

Vince János

Bodony

 


 

 

Megyei közgyűlési választás választókerületeihez

tartozó települések

 

1.  sz. megyei választókerület (10.000 vagy ennél kevesebb lakosú települések):

 

·          Abasár, Adács, Aldebrő, Andornaktálya, Apc, Atkár, Átány, Balaton, Bátor, Bekölce, Besenyőtelek, Bélapátalva, Boconád, Bodony, Boldog, Bükkszenterzsébet, Bükkszentmárton, Bükkszék, Csány, Demjén, Detk, Domoszló, Dormánd, Ecséd, Egerbakta, Egerbocs, Egercsehi, Egerfarmos, Egerszalók, Egerszólát, Erdőkövesd, Erdőtelek, Erk, Fedémes, Feldebrő, Felsőtárkány, Füzesabony, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Heréd, Hevesaranyos, Hevesvezekény, Hort, Istenmezeje, Ivád, Karácsond, Kál, Kápolna, Kerecsend, Kerekharaszt, Kisfüzes, Kisköre, Kisnána, Kompolt, Kömlő, Lőrinci, Ludas, Maklár, Markaz, Mátraballa, Mátraderecske, Mátraszentimre, Mezőszemere, Mezőtárkány, Mikófalva, Mónosbél, Nagyfüged, Nasgykökényes, Nagyréde, Nagytálya, Nagyút, Nagyvisnyó, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Parád, Parádsasvár, Pálosvörösmart, Petőfibánya, Pély, Pétervására, Poroszló, Recsk, Rózsaszentmárton, Sarud, Sirok, Szajla, Szarvaskő, Szentdomonkos, Szihalom, Szilvásvárad, Szúcs, Szücsi, Tarnabod, Tarnalelesz, Tarnaméra, Tarnaörs, Tarnaszentmárton, Tarnaszentmiklós, Tarnazsadány, Tenk, Terpes, Tiszanána, Tófalu, Újlőrincfalva, Vámosgyörk, Váraszó, Vécs, Verpelét, Visonta, Visznek, Zagyvaszántó, Zaránk.

2.  sz. megyei választókerület (10.000-nél nagyobb lakosú települések):

 

·          Gyöngyös, Hatvan, Heves

 


 

2. sz. melléklet

 

A Heves Megyei Közgyűlés állandó bizottságainak összetétele

 

Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság (5 fő)

 

Elnöke:Sós Tamás

Tagjai:  Beer Ferencné

            Merczel József

                Herman István

Dr. Tatár László

               

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság (13 fő)

 

Elnöke: Dr. Lénárt András

Tagjai:              Hudák Tamás

                        Oroszlán Lajosné

                        Buda Sándorné

                        Fótos Dániel

                        Barna László

                        Dr. Tatár László

Külső tagok:    Oláh Ferenc

                        Dr. Szabó János

                        Dr. Kelemen Tibor

                        Bakosné dr. Kakszi Ildikó

                        Szabó Sándor

                        Keresztes György

 

Ellenőrző Bizottság (5 fő)

 

Elnöke: Sárosi Károly

Tagjai:              Sasi Károlyné

                        Kómár József

                        Kovács József

Külső tagok:    Sveiczer Sándor

             

Kisebbségi Bizottság (11 fő)

 

Elnöke: Hangrád Lajos

Tagjai:              Vince János

                        Kontra Gyula

                        Fekete László

                        Danyi Sándor

                        Karsai Ferenc

                        Verebélyi György

Külső tagok:    Rajna Kálmán

                        Somlai György

                        Pusoma Jenő

                        Molnár István

 

 

 

 

Ügyrendi Bizottság (11 fő)

 

Elnöke: Kontra Gyula

Tagjai.              Bátka László

                        Sárosi Károly

                        Hiesz György

                        Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna

                        Deé András

                        Ferencz Ervin

Külső tagok:    Bujdosó Sándorné

                        Földi Gyula

                        Kiss Tivadar

                        Soha Márton

 

Oktatási és Művelődési Bizottság (13 fő)

 

Elnöke: Szombati Lajos

Tagjai:              Dr. Fehér Oszkár

                        Szabó Gyula

                        Vince János

                        Török Margit

                        Laminé Antal Éva

                        Szabó Ádám

Külső tagok.    Sárándi István

                        Sebestyén János

                        Lőrincz Ferenc

                        Oroján Sándor

                        Udzeliné Murányi Enikő

                        Hegyesi Hudik Margit

 

Pénzügyi Bizottság (11 fő)

 

Elnöke: Barabásné Czövek Ágnes

Tagjai:              Sasi Károlyné

                        Buda Sándorné

                        Tóbi János

                        Herman István

                        Balázs József

                        Asztalos Dezsőné

Külső tagok:    Lakatos István

                        Domoszlai Ákos

                        Kotán György

                        Nagy Gábor

 

Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság (9 fő)

 

Elnöke: Fekete László

Tagjai:              Sárosi Károly

                        Bátka László

                        Tuza Gábor

                        Csáki Zsigmond

Külső tagok:    Bornemisza János

                        Holló Imre

                        Bertáné Komenda Ramóna

                        Dr. Ördög István

 

 

 Sós Tamás:

 

7/b. napirend:

 

Javaslat a Közgyűlés alelnökeinek illetményére, tiszteletdíjára, költségátalányára

 

Megkérdezte, hogy szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította a szavazás eredményét: 21 igen, (14 képviselő nem szavazott.)

 

A közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

77/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése Merczel József foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetményét 551.000,- Ft/hó, költségátalányát 110.200,- Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Heves Megye Közgyűlése Ambrus Zoltán társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíját 239.200,- Ft/hó, költségátalányát 47.840,-Ft/hó összegben állapítja meg.

 

 

                        Felelős: Sós Tamás

                                     Megyei Közgyűlés Elnöke

                        Határidő: 2007. március 30.

 

Sós Tamás:

8. napirend:

 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés képviselőinek, a bizottsági elnököknek és a

bizottságok tagjainak juttatásairól szóló rendelet megalkotására.

 

Herman István:

 

Elnök urat kérte, szólítsa fel Ambrus urat, hogy foglalja el  a pulpituson az őt megillető méltó helyet.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Technikailag nem tudták megoldani a rövid idő alatt az ülésrendet. A következő közgyűlésre  kialakításra kerülnek az új alelnöki szavazó egységek.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A Pénzügyi Bizottság február 23-án megválasztott tagjai arra tekintettel, hogy a költségtérítés igénybevételére nincs lehetőség, a C változat elfogadását javasolták.

 

Sós Tamás:

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e a C változat szerint? Igen.

Kérte ennek megfelelően szavazni.

 

Ismertette a szavazás eredményét: 23 igen, 2 nem és 4 tartózkodás (9képviselő nem szavazott.)

 

A közgyűlés az alábbi rendeletet alkotta:

 

4/2007. (III. 30.) HMÖ rendelet

a Heves Megyei Közgyűlés képviselőinek, a bizottsági elnököknek

és a bizottságok tagjainak juttatásairól

 

A Heves Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény alapján a következő rendeletet alkotja:

 

I.

A Közgyűlés elnökének, alelnökeinek illetménye, tiszteletdíja,

valamint költségtérítési átalánya

 

1. § (1) A Közgyűlés elnökének illetménye a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) szerint megállapított illetményalap tizenötszöröse, melyet a Közgyűlés határozatban összegszerűen állapit meg.

 

(2) A foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnök illetményét – melynek összege nem érheti el a Közgyűlés elnökének illetményét – a Közgyűlés határozatban összegszerűen állapitja meg.

 

(3) A társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja a Ktv. szerint megállapított illetményalap hat és félszerese, melyet a Közgyűlés határozatban összegszerűen állapít meg.

 

2. § A Közgyűlés elnöke, alelnökei részére – kérésükre – a tisztségükkel összefüggő költségek megtérítését átalányként határozatban, összegszerűen állapítja meg, az elnök részére illetménye 30 %-ának, a foglalkoztatási jogviszonyban álló  alelnök részére illetménye 20 %-ának, a társadalmi megbízatású alelnök részére tiszteletdíja 20 %-ának megfelelő összegben.

 

II.

A közgyűlési tagok, bizottsági elnökök, tanácsnokok tiszteletdíja

 

3. § (1) A közgyűlési tag havi tiszteletdíja – a Ktv. 43. §-ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap 2,6 szorosa (továbbiakban: alapdíj) - 95.600 Ft.

 

(2) A bizottság elnökének, megyei tanácsnoknak a havi tiszteletdíja az alapdíj 90 %-ával növelten 181.600 Ft.

 

(3) A bizottság közgyűlési tagjának havi tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – az alapdíj 45 %-ával növelten 138.600 Ft.

 

(4) A bizottság nem közgyűlési tagjának havi tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a,

      43.000 Ft.

 

III.

A közgyűlési és bizottsági tagok természetbeni juttatása

 

 

4. § (1) A közgyűlés tagjait ingyenes juttatásként megilleti Heves megye közigazgatási területére szóló tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet.

 

(2) A közgyűlés és bizottságainak tagjai térítésmentesen vehetik igénybe a Megyei Önkormányzat Közigazgatási Szakkönyvtárát és térítésmentesen kapják Heves Megye Önkormányzatának Közlönyét.

 

         (3) A közgyűlés tagjait a ciklus végéig megilleti laptop számítógép térítésmentes használata.

 

         (4) A közgyűlés tagjai a használatukban lévő laptop számítógépet a ciklus végén, az akkori maradványértéken megvásárolhatják.

 

         (5) Ha a közgyűlési tag mandátuma a ciklus közben megszűnik, a használatában lévő számítógépet köteles a Megyei Önkormányzatnak átadni.

 

IV.

A tiszteletdíj korlátozása, a természetbeni juttatás megvonása

 

5. § (1) A közgyűlés a kötelezettségeit megszegő közgyűlési-, bizottsági tag tiszteletdíját legfeljebb 25 %-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, a természetbeni juttatást ugyanilyen időtartamra megvonhatja.

Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, megvonás újra megállapítható.

 

(2) A tiszteletdíj korlátozását és a természetbeni juttatás megvonását a Közgyűlés elnöke kezdeményezésére az Ügyrendi Bizottság terjeszti javaslatával a Közgyűlés elé.

 

V.

Kiesett jövedelem megtérítése

 

6. § (1) A Közgyűlés és bizottságai tagjának a testületi munkában való részvétele miatt kiesett jövedelmét meg kell téríteni.

 

(2) A jövedelemkiesésről kiállított munkáltatói igazolást a Főjegyzőhöz kell benyújtani. A kifizetést a Közgyűlés elnöke engedélyezi.

 

VI.

Költségtérítés

 

7. § A Közgyűlés és bizottságai tagjának a Közgyűlés képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A számlákat a Főjegyzőhöz kell benyújtani. A költségek kifizetését a Közgyűlés elnöke engedélyezi.

 

VI.

Záró rendelkezés

 

8. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) Ennek a rendeletnek a hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 9/2004. (III. 26.) HMÖ rendelet.

 

E g e r, 2007. március 20.

 

 

                  Sós Tamás                                                    Dr. Benkár József   

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                            Heves Megye Főjegyzője

 

Sós Tamás:

9. napirend:

 

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és

ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint kegyeleti támogatásokról szóló 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelet módosítására. 

 

Balázs József:

 

Sós úrtól kérdezte, hogy ez a megye fejlesztés része?

 

Sós Tamás:

 

Meg fogják találni annak a módját, ahogyan a költségvetés feltételei javulni fognak közösen Önökkel együtt. A köztisztviselők, közalkalmazottak munkájának a megbecsülésére fokozottan oda fognak figyelni. Úgy gondolja, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, az előző napokban is több szó esett erről és részt vett a szakszervezetekkel folytatott egyeztetéseken.

 

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy 22 igen, 9 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett (3 képviselő nem szavazott) a közgyűlés az alábbi rendeletet alkotta:

 

5/2007. (III.30.) HMÖ rendelet

 a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket

és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

kegyeleti támogatásokról szóló 17/2003. (X.31.) HMÖ rendelet módosításáról

 

1.§

 

A 17/2003. (X.31.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„Étkezési hozzájárulás

9. §

 

(1)     A Hivatal köztisztviselői a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány megvételére az SZJA tv. szerint havonta adómentesen juttatható összegre jogosultak.

 

(2)     A Hivatal köztisztviselői az (1) bekezdés alapján biztosított juttatást választásuk szerint vagy étkezőhelyi vendéglátás, munkahelyi étkeztetés, közétkeztetés igénybevételére, vagy fogyasztásra kész étel vásárlására fordíthatják.”

 

2. §

 

(1)     Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de az 1. § rendelkezéseit 2007. február 01. napjától kell alkalmazni.

 

(2)     Ennek a rendeletnek a hatálybalépése napján hatályát veszti az R. 6. §-a, 7. §-a, 12. §. (4) és (5) bekezdése, valamint 17. § c/ pontja.

 

(3)     Az R. 17. § c/ pontját 2007. január 01. napjától nem lehet alkalmazni.

 

(4)     Az R. 8. §-a 2007. április 30. napján hatályát veszti.

 

E g e r, 2007. március 12.

 

                        Sós Tamás                                                           Dr. Benkár József

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                         Heves Megye Főjegyzője

 

Sós Tamás:

10. napirend:

 

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2007. április-december havi munkatervére

 

Elmondta, hogy évente 6 közgyűlést kell tartani az érvényben levő rendelkezés szerint. Az előző napokban felvetődött és a testületnek megfontolásra javasolta, hogy augusztusban ne legyen ülés, szeptemberben is meg tudja tárgyalni ezeket a napirendeket a közgyűlés.

 

Herman István:

 

A gyakorlat az volt, hogy havonta ülésezett a képviselő testület. A Gyurcsány csomag hatásának következményeit még nem igazán tudjuk érzékelni, de az egészen bizonyos, hogy számos intézményünk kerül az ellehetetlenülés határára. Nem tartjuk-e luxusnak, hogy 3 hónapot kiemelnek az ülés rendjéből.  Szeretné, ha az eddigi hagyományoknak megfelelően, havonta ülésezne a közgyűlés és havonta monitoring vizsgálattal figyelnék az intézmények átalakítását, amit éppen most szavaztak meg. Úgy gondolja, a 200 fős leépítésnél lesznek még gondok és a következő előterjesztés is erről fog szólni a kórház átalakítása kapcsán. Úgy gondolja, lesz olyan időszak, amikor nem viselhető el, hogy a közgyűlés két hónapig nem ülésezik.

 

Kérte az előterjesztést úgy módosítani, hogy szeptemberben tartsanak közgyűlést, ezek a napirendek ott szerepeljenek.

 

Sós Tamás:

 

Herman úr által elmondottakra válaszolva elmondta, hogy a döntéseknek döntéshozatali folyamatban kell eldőlnie. Inkább arról beszéljenek, hogy milyen témák kerüljenek ide.  Maga részéről nyitott minden egyes témára, ami indokolt. Nagyon fontosnak tartja, hogy bizottsági keretek között beszéljék meg ezeket a dolgokat. Nem tudja, ki és mennyire ismeri a 18 megyei üléstervét. Ő beletekintett, s elmondta, hogy nem egyedi az eset. Van arra is példa, hogy csak 6 ülést terveznek egy esztendőben.

 

Kérdezte, szavazhatnak-e ennek megfelelően.

 

Érdeklődött, hogy módosító indítványa volt-e Herman úrnak?

 

Herman István:

 

Nem módosító volt. Kérte fontolóra venni, ha és amennyiben szükséges, akkor a hagyományoknak megfelelően ülésezzenek, mert fél a gyanúpertől, hogy ezt az ütemet nem fogják tudni ebben a konstellációban fenntartani.

 

Sós Tamás:

 

A felvetésekkel egyetért. Alapos előkészítés szükséges. A mai ülés is megmutatta azt, hogy ha körmünkre égnek dolgok, akkor nagyon nehezen jön ki a döntés. Ezért két hónapos periódusokat javasolt, tehát már a jövő évtől azon gondolkodjanak, hogy amikor május végén döntenek, mik ezek a kérdések. A bizottságokat tisztelettel kérte, ebben a szellemben gondolják át feladataikat. 

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen, 12 nem szavazattal, 3 tartózkodással mellett (2 képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

 

78/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a 2007. április-december havi munkatervét megtárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadta.

 

Felelős: Sós Tamás

             Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

11. napirend:

 

Javaslat intézményfenntartó társulási megállapodásra Hatvan Város Önkormányzatával

 

Hiesz György:

 

Javasolta, a Társulási Tanácsba a közgyűlés tagjai közül válasszák meg Fekete Lászlót, Szombati Lajost, Sós Tamást. Természetesen a hatvani közgyűlésnek is lesz ehhez szava.

 

Dr. Tatár László:

 

A Polgári Frakció nem kíván jelölni, de az előterjesztés szerint két fő delegálható.

 

Szabó Ádám:

 

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2003. áprilisában úgy döntött, hogy a középiskoláit megyei működtetésbe szeretné átadni. Van-e valakinek olyan információja, hogy 3 év sem telt el és ezeket átadta megyei működtetésbe. Miért pont a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolát szeretné 50-50 %-os finanszírozásban működtetni.

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

Úgy gondolja, hogy a társulás mind a két fél részére előnyös, hiszen az intézményfenntartói hozzájárulás megoszlik a két önkormányzat között. Az elmúlt években a megyei önkormányzat költségvetését terhelte az iskola fenntartása. Amennyiben a közgyűlés ezt támogatja, úgy a jövőben ez meg fog oszlani, mivel Hatvan Város Önkormányzata a fele költséget átvállalja a megyei közgyűléstől, ami ismerve a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetését, előnyös az önkormányzat számára. Ez a típusú  együttműködés a jövőben más település és a Heves Megyei Önkormányzat között is előremutató és példaértékű megállapodás, illetve konstrukció arra, hogy a megye és a település hogyan tudja közösen működtetni a megyei önkormányzat kötelező feladataként jelentkező középfokú oktatási intézményeket.

A maguk részéről mindenképpen tudják jelezni, hogy a hatvani önkormányzat abban gondolkodik, hogy amennyiben ez sikeres lesz, úgy a jövő évben szeretnék megfontolni, hogy a Bajza József Gimnázium esetében is hasonló megállapodást tudjon kötni a hatvani önkormányzat. Azt követő években pedig a Damjanich esetében is megpróbálnák. 

Kérte támogatni a társulási megállapodás megkötését.

A Társulási Tanácsba 3 főre tett javaslatot frakcióvezető úr. Úgy gondolja, hogy a hatvani önkormányzat a következő ülésén tudja ezt elfogadni és támogatni.

 

Balázs József:

 

Korábbi napirend kapcsán felmerült az intézmények működtetése, az intézmények további ellátásának a mikéntje. Javasolta valamennyi intézmény áttekintését és azt egy csomagban kezelni. Ezért javasolta a mai ülés napirendjéről levenni és átnézni, hogy az intézményeinket hogyan, mi módon tudnánk működtetni az adott települések önkormányzataival esetleg közösen. Jó lenne, ha Hatvan város egy világos álláspontot képviselne.

 

Sós Tamás

 

Ha jól tudja, egy tavaly elindított folyamatról van szó.

 

Szabó Ádám:

 

Fehér Oszkár úr véleményét a frakció nevében nem tudják elfogadni. Véleményük szerint a hatvani képviselő testület most egy elég felelőtlen döntést hozott, mert el kezd válogatni intézményei között. Amit nem szeretne működtetni, azt nem szeretné átvenni. A többi iskolák mostohagyerekként lesznek kezelve, vagy velük most nem foglalkozik senki? Nem értik, hogy most ezt az intézményt adják át működtetésre és ezt is 50 %-ban úgy, hogy a személyi döntéseket Hatvan hozza. Ebben az esetben a megyei közgyűlés egy báb szerepét fogja játszani abban, hogy a személyi kérdéseket ki hozza meg. Ha úgy gondolják, hogy ezeket az intézményeket szeretnék működtetni, állnak elébe. Elhangzott, hogy nézzük át, ők partnerek ebben. A továbbiakban minden intézményét szeretné Hatvan visszavenni és működtetni.

A 4/4 pont szerint a megyei közgyűlés véleményét tudja ez ügyben megfogalmazni az intézmény személyi döntéseivel kapcsolatban.

Kérte, a megyei intézmények működtetésére egy átfogó koncepciót kellene kialakítani, a mai nap ne tárgyalják, gondolja át Hatvan is ezt az előterjesztését. Lehet, hogy úgy tud dönteni, hogy mind a 4 intézményét visszaveszi, partnerek és társak mindenben. Úgy, hogy kiválogatnak egyet és azt is 50 %-ban, a megyei közgyűlés ezt így ne fogadja el.

 

Herman István:

 

Megyén belül, ha az önkormányzat felajánlja intézményét, a megyei önkormányzat azt köteles működtetni. Egyet értett azzal, hogy át kell tekinteni és úgy ítélik meg, hogy képesek kezelni,   erről koncepcionálisan beszéljenek.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

Ez a megállapodás nem kellően van előterjesztve. Négy megválasztott tagja lenne a Társulási Tanácsnak. Elhangzott 5 fő, sőt már 6 fő, az előterjesztésben nem ez szerepel. Ezt korábban le kellett volna egyeztetni.

4. pont: Ha komolyan gondolják az együttműködést, akkor annak meg kell jelenni a megállapodásban.  A megyei közgyűlés adja a pénzt és a továbbiakban nem szól bele. Ilyen módon nem lehet társulási megállapodást kötni. A megállapodás a felek kölcsönös megállapodásán nyugszik.  A hivatal kezdeményezzen tárgyalásokat és ismét kerüljön közgyűlés elé.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Az önkormányzat teljes felelősséggel hozta meg döntését. Előttük egy megállapodás-tervezet van. Arról lehet beszélni, hogy hogyan ne fogadják el. Azt tudják tárgyalni, amit ide hoztak. Ha bármely település úgy gondolja, hogy nem kívánja működtetni, hiába próbáljuk csomagba tárgyalni. Ez van előttük, erről kell dönteni. Egyetértési jog mit jelent? Egyfajta gesztorságról van szó. Eben az esetben van javaslattételi jogunk, a gesztor tud dönteni a kinevezés tekintetében is. Kérte, hogy amennyiben van előttünk egy konkrétum, arról kell dönteni, ahhoz lehet hozzátenni szövegszerű kiegészítést, javaslatot. Javasolja elfogadni. Nincs mire várni. A többi önkormányzatra ne várjanak.

 

Szombati Lajos:

 

Az épület a város tulajdonában van.  Úgy érzi, ez példa értékű, hogy a város az ott működő intézményeiben nagyobb szerepet vállal. Ez kedvező a megyei önkormányzat részére is, és a többi település részére példaértékű lehet.

Módosító indítványa: 5/1 pont: 4 helyett 6 főre módosítsák a Társulási Tanács tagjainak számát. .

 

Hiesz György:

 

Megyei önkormányzati feladat az iskolák működtetése. Az iskolatársulásoknál több térség is jelezheti a megye felé, hogy hasonlóan akarja működtetni intézményét.  Az önkormányzatokat a költségvetési kényszer viszi rá ezen döntések megtételére. Természetes, hogy az önkormányzat szabadul ezektől. Javasolta felülvizsgálni az intézményi hálózatot, meg kell nézni, van-e olyan feladat, amely nem kötelező feladat. Javasolta elfogadásra. 

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

4 főt lehet 6-ra módosítani. Hatvan az előterjesztés szerint fogadta el február 15-én.  Ilyen módosítást egyoldalúan nem tehetnek meg. Szerződést csak közös megegyezéssel  módosíthatnak a felek.

 

Szabó Ádám:

 

4 évvel korábban meghozták a döntést a települések, hogy milyen elképzelésük van a jövőben. 1-2 év múlva az elképzeléseiket nem szeretnék ilyen formában megvalósítani. Ha az intézmény működéséhez pénzt ad a megye, akkor legyen beleszólása is. Ha a döntést megtartja, akkor vállalja fel ő a normatíván felüli kiegészítést is.

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

Több településen is felmerült ez a téma, hogy a megyétől intézményt vegyenek vissza. A Hatvan által elfogadott előterjesztést a megyei közgyűlés módosíthatja, melyet Hatvan a következő ülésen megtárgyal és elfogadja a megyei közgyűlés javaslatát.

Szombati Lajos módosító indítványát és az előterjesztést is kérte elfogadásra.

 

Dr. Tatár László:

 

Nem tudja elfogadni, maga részéről támogatni az előterjesztést. Jelen intézményfenntartó társulás létrehozása többlet normatív támogatást nem jelent az intézménynek. Ez a megállapodás arra alkalmas, hogy a normatíva feletti többletköltség megosztásra kerüljön a két önkormányzat között. Esküje szerint Heves megyét képviseli. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi költségvetési helyzetben nem teheti meg a közgyűlés, hogy az 50 %-ot biztosítsa Hatvan számára. Ha Hatvan úgy gondolja, képes eltartani az intézményt, vegye vissza.

 

Hiesz György:

 

Intézményfenntartó társulásban van többlet-normatíva. Ha Hatvan visszavenné, akkor nincs többlet-normatíva. Az alap és a többlet-normatíva felett osztozik a megye és a város.  Ebből a szempontból a megye a fele veszteséget leírja és úgymond bevállalja Hatvan helyett.

 

Sós Tamás:

Megkérdezte szavazhatnak-e? Igen

Kérte, szavazzanak.

A Szombati úr javaslatát szavazzák meg először, mely szerint az 5/1 pontban a 4 fő 6-ra módosul.

Megállapította, hogy 21 igen és 17 nem szavazattal (1 képviselő nem szavazott) a közgyűlés  elfogadta a módosítást.

 

A megállapodás 2. pontjában a nevekre kérte a szavazást: Fekete Lászlóra, Szombati Lajosra, Sós Tamásra vonatkozóan.

 

Megállapította, hogy 21 igen, 15 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta a Társulási Tanács tagjaira vonatkozó személyi javaslatot.

 

Szeretné elfogadtatni a határozati javaslat 1, 2, 3. pontját.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen és 15 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (1 képviselő nem szavazott) elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

79/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

 

 1. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a hatvani Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Hatvan Város Önkormányzata Képviselőtestületével közös fenntartásban létrehozott Társulási Megállapodását.

 

 1. Heves Megye Közgyűlése, a Közgyűlés tagjai közül megválasztotta az intézményt irányító Társulási Tanács három tagját.

 

1 Fekete László

2 Szombati Lajos

3 Sós Tamás

 

 1. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazta Elnökét a Társulási Megállapodás aláírására.

 

 

Felelős: Sós Tamás

               Közgyűlés Elnöke

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

12. napirend:

 

Javaslat a Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 100.

évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségsorozathoz való hozzájárulásra.

 

Balázs József:

 

Kérdezte, hogy a 100 éves évfordulóhoz hozzátartozik-e a létszámleépítés is? Erre akkor nem vár választ, ha Merczel úr mind a 22 főt felhívta.

 

Asztalos Dezsőné:

 

A megyei önkormányzat költségvetésére tekintettel nem tud egyetérteni a határozati javaslatban foglaltakkal. A költségvetésük összeállításánál ezzel tisztában kellett volna lenniük. Kérdése: Miből kívánjuk fedezni az összeget, ha a költségvetés már elfogadott?

 

Dr. Benkár József:

 

A költségvetésben van általános tartalék és céltartalék. Az általános tartalékból kell ezt kifizetni.

 

Sós Tamás:

 

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen és 15 nem szavazattal, 1 tartózkodással (2 képviselő nem szavazott) elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

80/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a fenntartásában működő Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségsorozatát támogatja.

A feladat magvalósításához a Közgyűlés 500.000,-Ft felhasználását engedélyezi a 2007. évi költségvetés terhére.

 

Felelős:       Sós Tamás

                   Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:    értelem szerint

 

Sós Tamás:

13. napirend:

 

Javaslat a pedagógiai szakszolgálatokra 2007. évben kapott normatív támogatás

intézmények részére történő átadására.

 

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 36 igen és 1 nem szavazattal (2 képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

 

81/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

 1. Heves Megye Közgyűlése a pedagógiai szakszolgálati feladatokra 2007. évben rendelkezésre álló kötött felhasználású normatív támogatást a fenntartásában működő pedagógiai szakszolgálatot ellátó közoktatási intézmények részére az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:

 

Adatok Ft-ban

 

Intézmény neve

Javasolt támogatás

Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Eger )

1.000.000

Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Eger )

2.640.000

Heves Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató (Eger )

15.000.000

Benedek Elek Általános Iskola ( Heves)

500.000

Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény( Hatvan)

3.500.000

Körzeti Nevelési Tanácsadó ( Hatvan)

3.500.000

Arany János Általános Iskola és Szakiskola, ( Eger)

5.100.000

Petőfi Sándor Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény ( Gyöngyös)

400.000

Körzeti Nevelési Tanácsadó, (Gyöngyös)

2.000.000

József Attila Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium (Gyöngyös)  

50.000

Károly Róbert Ker.Vend.és Idegenforgalmi Szakképző Iskola (Gyöngyös)

50.000

Széchenyi István  Közgazdasági Szakközépiskola ( Hatvan)

50.000

Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete ( Eger )

1.779.000

Családsegítő- Gyermekjóléti Szolg. és Nevelési Tanácsadó (Pétervására)

4.500.000

Összesen:           

                  40.069.000

                                                                                                                     

Felelős:    Az előirányzatok célszerinti felhasználásáért

                   és elszámolásáért : az érintett intézmények vezetői

Határidő: 2007. december 31.

 

 1. Heves Megye Közgyűlése a pedagógiai szakszolgálati feladatokra 2007. évben rendelkezésre álló kötött felhasználású normatív támogatás felhasználásának 75 %-át az ellátottakkal közvetlen kapcsolatban álló szakalkalmazottak  intézményi költségvetésben le nem fedezett szakszolgálati tevékenységének fedezetéül, legfeljebb 25%-át az ellátottak által használt , igénybe vett eszközökre, szolgáltatásokra berendezési tárgyakra, engedélyezi felhasználni.

 

 Felelős:    Az előirányzatok célszerinti felhasználásáért

                    és elszámolásáért : az érintett intézmények vezetői

Határidő:  2007. december 31.

 

Sós Tamás:

14. napirend:

 

Javaslat a Harlekin Bábszínház Alapító Okiratának módosítására.

 

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 38 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

82/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta, és jóváhagyta a Harlekin Bábszínház Alapító okiratának módosítását.

 

Felelős:                         Sós Tamás

                                    Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:                      értelem szerint

 

Sós Tamás:

15. napirend:

 

Javaslat a Szegletkő Gyermekotthonnal kapcsolatos Ellátási Szerződés módosítására.

 

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 37 igen szavazattal (2 képviselő nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

 

83/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Szegletkő Gyermekotthonnal kapcsolatos Ellátási Szerződés 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítja az Ellátási Szerződés többi pontjának változatlanul hagyásával: 

2.3. A gyermekek tekintetében a gyámi feladatok ellátásáról az intézmény gondoskodik. 

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét, az Ellátási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Sós Tamás

              Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

16. napirend:

 

Javaslat az egri Török-, Thermál fürdő fejlesztésével összefüggő fizetési

kötelezettségvállalásra.

 

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 39 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

84/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Önkormányzat az előterjesztés melléklete szerinti szerződésben rögzítettek szerint maximum 279.600.000,- Ft értékben fizetési kötelezettséget vállal Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felé. A kötelezettségvállalás a beruházás befejezése után megküldött pénzügyi beszámoló jóváhagyásának napjáig, de legalább a pénzügyi beszámoló beküldési határidejét követő hatodik hónap végéig, legfeljebb 2009. szeptember 30. napjáig tart.

 

A kötelezettségvállalásból eredő teljesítés akkor követelhető, ha az Eger THERMÁL Kft. által megvalósításra kerülő Török-, Thermál fürdő rekonstrukciójára a Magyar Turisztikai Hivatal által meghirdetett SZTP-2005-TU-1 kódszámú pályázaton elnyert állami támogatás összegének biztosítására Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről történt készfizető kezességvállalásból eredően Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Heves Megyei Önkormányzattal egyeztetetten – fizetési kötelezettségét teljesíti.

 

A Heves Megyei Önkormányzat szerződésen alapuló fizetési kötelezettsége a készfizető kezes Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától követelt összeg 50 %-áig terjed.

 

A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a szerződés aláírására.

                                                           Felelős:            Sós Tamás Közgyűlés Elnöke

                                                                                  Kun Zoltán irodavezető

                                                           Határidő:          azonnal

 

Sós Tamás:

17. napirend:

 

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Szándéknyilatkozatának visszavonására

 

Dr. Tatár László:

 

Kérte körbejárni, mik voltak azok a fejlemények, melyek december óta megváltoztatták a parádfürdői kórház sorsát. A decemberi legutolsó egyeztetésen Elnök úr személyes garanciát vállalt a kórház megmentéséért. Ebből az előterjesztésből miért lett visszalépés. Úgy gondolja, hogy aktív rehabilitáció nélkül állandó versenyhátrányba kerül a Markhot Ferenc Kórház. Ki tette ezt a szakmai előterjesztést, amely a rehabilitáció ilyen szintű megvalósításával nem kíván foglalkozni.

 

Herman István:

 

Merczel és Sós urak jelen voltak a megbeszélésen. Örömmel támogatták a kezdeményezést, hogy a parádi gyógyintézet kerüljön a  Markhot Ferenc Kórházhoz, így a 2. sz. telep felszabadul és számos problémának a gondja ez által megoldódik. Elnök úr személyes garanciát vállalt a tekintetben, hogy lobbizni fog, mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez bekövetkezzen. Most viszont egyfajta visszalépés történik. Ezen szándék megváltoztatására kéri fel a közgyűlést. Hogy működik a rendszer, amikor hetente, havonta változtatjuk a véleményünket?

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

Tavaly nyáron az ágyszám átalakításkor megkezdődött egy gondolkodás, hogy Heves megye kórházai hogyan tudnának együttműködni. Szakmai szempontból úgy ítélték meg, mint ahogy Herman úr is mondta, hogy jó lenne egy rehabilitációs háttér a Markhot Ferenc Kórháznak. Akkor azonban nem ismerték azokat az ágyszámokat, amelyek mára véglegessé váltak. Az akkori ismereteik szerint az volt a kiindulási pont, hogy a 2. sz. telephelyet megszüntetik és Parád lesz a 2. sz. telephely. A későbbiek során derült ki, hogy az az ágyszám, amit kapnak, nem teszi gazdaságossá pénzügyi szempontból, hogy Paráddal, mint külső telephellyel dolgozzanak. Sok dolgozót, beteget kérdeztek meg. Nem lelkesedtek, hogy a jövőben a rehabilitációjukat távolban kell ellátni. Nem a hely minősége miatt, hanem a távolság miatt. Hosszú távon érné meg az együttműködés. Rövidtávon plusz költséget jelent, amit nem tudnak felvállalni. Ezért kérték a Főjegyző urat, a jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetővé ezt az együttműködést, de szakmai szempontból jó lenne.

 

Sós Tamás:

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen és, 16 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

85/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése 154/2006. (XII.15.) számú határozattal elfogadott Szándéknyilatkozatát visszavonja.

 

Felelős: Sós Tamás

Határidő: 2007. március 30.

 

2.   Heves Megye Közgyűlése felkéri Főjegyző urat, hogy a Szándéknyilatkozat visszavonásáról tájékoztassa az Egészségügyi Minisztériumot.

 

Felelős: Sós Tamás

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

18. napirend:

 

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet aktív ágyszámait szabályozó

egészségügyi miniszteri határozat elfogadására

 

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a közgyűlés 21 igen és 18 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

86/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az egészségügyi miniszter 5876-1/2007-1000MIN számú határozatát elfogadja és a határozattal szemben bírósági jogorvoslattal nem kíván élni.

 

Felelős: Sós Tamás

Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

19. napirend:

 

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet

célellenőrzésének tapasztalatairól.

 

Elmondta, hogy az Egészségbiztosítási Pénztártól ehhez a napirendhez kaptak egy kétsoros tájékoztatót.

 

Dr. Benkár József:

 

A kórháznál tartott vizsgálat eredményes volt. A leírtak a rendszerbeni problémákat tartalmazzák. A kórház vezetése számára is tanulságos volt, mert a főigazgató úr a hiányosságok, észrevételek nagy részét elfogadta. Nyilván vannak rajtuk kívül álló okok is, amelyek a finanszírozási gondot előidézték. Személyi, szervezési intézkedéseket kell tenni a kódolás területén.  Ez a tevékenység a kórház finanszírozása tekintetében nagyon fontos, a legfontosabb, mert forráshoz ez úton jut a kórház. Gondolja, a kórház vezetése és akik ezzel foglalkoznak, megszívlelik a megállapításokat, hogy a jövőt illetően ezeket a kórház elkerülje. Nem fogadható el az, hogy ezt a pénzt később különböző igazolásokkal megkapják. Tény, hogy abban a hónapban elég súlyos tévedések miatt finanszírozási gond keletkezett a kórháznál, ami ugyan később az OEP részéről számlázásra került nagyrészt.  A megelőzést emelte ki, hogy ilyen ne forduljon elő a jövőben.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

Főjegyző úrtól szeretné megkérdezni, hogy a beszámolókat általában a közgyűlés csak tudomásul veszi. Akkor most ezt az előterjesztést minek minősítsék? A beszámolókhoz nem szokott határozati javaslat kapcsolódni. Ez intézkedési terv vagy át kell minősíteni? Hogyan alakul a szavazás? Minősített vagy egyszerű többség kell? Ez nem beszámoló, itt igen komoly intézkedési feladatok vannak meghatározva. Az anyag tartalmaz olyan megállapításokat, amelyek felvetik a felelősségét a főigazgatónak, főigazgató főorvosnak. Nem látja és hiányolja ezt anyagban – nem felejtve el a gyógyszertári ügyet sem Lehet, hogy arra is kellett volna egy kis utalást tenni. Ez miért hiányzik? Kérdezte: kíván-e valamiféle intézkedési javaslatot tenni a személyi felelősség tekintetében, kívánja-e kiegészíteni a javaslatát?

 

Dr. Tatár László:

 

Azt hiszi, hogy december hónapban mindenki számára ismeretes volt ez a történet. A történet egy kicsit messzebbről indul és ezt kifejezetten a személyi felelősségre vonás oldaláról kívánja megvilágítani. Amikor Szakács Ferenc járó-beteg szakellátási igazgatóként az egri kórházhoz került, a kontrolling osztállyal kapcsolatos tevékenységet felügyelte és az előterjesztés szerint is ez az osztály közvetlenül a főigazgató főorvos alárendeltségében végzi feladatát. Számára ettől kezdve világos, hogy az általa felügyelt, vele alárendeltségi viszonyban levő osztály minden egyes hibás teljesítésért a személyi felelősséget neki kell vállalni. Úgy gondolja, hogy a kórház anyagi helyzetében nem megengedhető ilyen 46 MFt-os nagyságrendű tételnek a bekövetkezte. Szeretné megkérdezni Főjegyző urat, hogy vizsgálta-e ez a bizottság, hogy mit tett a Főigazgató ezen helyzet megszüntetésére?  Milyen humánpolitikai lépéseket tett? Tisztázta-e, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkező emberek vesznek részt ebben a kontrolling tevékenységben? Hogyan kell azt értelmeznie, hogy az ellenőrzés megállapítása szerint  felelősség terheli a főigazgató főorvost és  a határozati javaslati pontban hozzá van fűzve, hogy a Főjegyző kezdeményezi a közgyűlés elnökétől a mulasztások miatti munkáltatói intézkedés megtételét? Ez mit jelent? Fegyelmi vizsgálat indítását, szóbeli feddést? Szeretné ezt tisztázni, hogy mit tartalmaz ez és azt követően a kapott válaszok birtokában szeretne még hozzászólni.

 

Verebélyi György:

 

A vizsgálat célja egyértelmű volt, annak megállapítása, hogy a főigazgatót felelősség terheli-e? A kérdésre egyértelmű választ kaptak. Az ellenőrzés megállapította, hogy felelősség terheli a főigazgató főorvost. Csak azt nem tudja, hogy ilyen súlyos mulasztás esetén, ahol 40-60 MFt-os hiányosság merül fel, a felelősségre vonással mi lesz?

 

Sós Tamás:

 

Ha jól látja itt a MEP mást írt. Ezt fontosnak tartja.

 

Dr. Lénárt András:

 

Elnök úr utalt már rá, hogy a MEP-től is kaptak egy papírost arról, hogy ezek a tevékenységek a Markhot Ferenc Kórház számára anyagi hátrányt nem jelentettek. A kódolás egy rendkívül bonyolult folyamat, ma már tudomány szintjére növi ki magát. Hogy azok a teljesítmények, amelyek valóban megtörténnek, amiket egyébként pénzzé lehetne váltani, valóban pénzzé is lehessen váltani. Kevés kórház van, mely rentábilis és amelyik a 0 közelében van, be tudja tartani, hogy még inkább oda kell figyelni, mert minden egyes fillérnek nagyon komoly helye van. Ismeri némileg ezt a munkát, beleláthatott, hogy hogyan is zajlik ez. Ezek teamok, csoportok, akik ezekkel foglalkoznak. Az osztály, az osztályvezető főorvosok, azok, akik amikor egy-egy betegről kiállítják a zárójelentést, megcsinálnak egyfajta vázlatot. Vannak főkódok, olyan kódok, amelyek mentén fel lehet fűzni olyan csomó tevékenységet, amely még elszámolható. De ha alapvetően elrontódik a főkódnak a kódolása, onnantól anyagi hátránnyal is járhat. Nagyon bonyolult dolog. Elismeréssel gondol azokra, akik a kódolásokat csinálják és ezen munkafolyamatokba valóban szervezési tekintetben adódhatnak „fennakadások”, amelyek tévútra vezethetnek, de összességében ezek anyagi hátrányt a kórház részére nem okoztak. Az igaz és ebből  a szempontból Tatár doktor észrevétele jogos és megállja a helyét, hogy  főigazgató úrnak miután már nem ez a feladata, egy picit nagyobb figyelmet kell erre a tevékenységre fordítani azért, hogy az ellenőrzés által feltárt hiányosságok ne forduljanak elő, mert potenciálisan benne rejlik a hiba lehetősége és benne rejlik az anyagi hátrány bekövetkezésének lehetősége is.

 

Dr, _Benkár József:

 

Elmondta, hogy ő ezt beszámolónak tartja. A tájékoztatóval kapcsolatosan nincs határozati javaslat, a beszámolóhoz szoktak mindig határozati javaslatot fűzni. A beszámolónak a határozati javaslat pontjainál, a 2. pontnál úgy kell fogalmaznunk, hogy a közgyűlés egyetért azzal, hogy a Főjegyző kezdeményezze a közgyűlés elnökénél, a munkáltatói jogot gyakorlónál a felelősségre vonást, vagy valamiféle munkáltatói intézkedés megtételét. Erre konkrét javaslatot fog tenni és a következő közgyűlésen tájékoztatni fogják a közgyűlés tagjait, hogy mi lett ennek az eredménye. Természetesen abban a körben, amit az egyéb munkáltatói jog lehetőséget biztosít a közgyűlés elnökének. A vizsgálat során a főigazgató tett szervezési intézkedéseket a problémák kiküszöbölésére, de egy részletes intézkedési terv is készült és ennek a végrehajtása folyamatosan történik. Oda fognak figyelni, s ha kell, utóvizsgálatot fognak tartani, de megítélése szerint ez az egyik legfontosabb gazdasági tevékenység a kórházban meg az intézményeknél, mert a működtetés forrásait ez úton tudja biztosítani és nem fordulhatnak elő ilyen mértékű elkódolások. Azt kérte, hogy ennél az intézménynél legyen rend.  

 

Herman István:

 

Nem a főigazgató úrnak a hatásköre és feladata a kódolással kapcsolatos tennivalók végzése, ugyanakkor a hozzátartozó személyi állomány munkájáért való felelősség az övé. A tévedés 30-40 MFt-os nagyságrendű. Elegánsan átlépnek ezen, amikor most lett megszavazva a kórház ágyszám-leépítése. Amivel egyenesen be van kódolva, hogy hogyan fog tönkremenni ez a kórház. Ezzel az ágyszámmal – ha jól tudja, a szülészeti osztály 30 ággyal fog működni - nyilvánvaló, hogy nem lehetséges jó működés. Nem lehetnek olyan elegánsak, hogy a kódolásból keletkezett veszteségen csak úgy átlépjenek. Főjegyző úr figyelmébe ajánlotta, hogy november 6-án  az Ispotály Kft  birtokba vette a gyógyszertár működtetését, holott közgyűlési felhatalmazás nem volt rá. Ezt is kérte komolyan venni. Ha komolyan veszik, akkor tényleg kezdjék az alapoknál a rendbetételt és tényleg vegyék komolyan a dolgokat. Főigazgató úr majd felelősségre vonja azokat a személyeket, akiket terhel a telelősség. Ha máshol megcsinálják jól, mi nem vagyunk erre képesek? Azt is elfogadják, hogy a jogszabályokat szinte naponta változtatják. Ismerjük, de az még mindig nem mentesít a 30-40 MFt hiány alól, ami ebből keletkezett és amit vagy megkapunk vagy nem.

Vagy már megkaptuk? Nem hiszi el. Ne mondjanak olyat, ami nem felel meg a valóságnak.

 

Dr. Tatár László:

 

Az előterjesztéssel kapcsolatban alapvető problémája  az, hogy a december 31-i fordulóváltást követően az egri kórház ügyében  a közgyűlés a mai napig nem kapott tájékoztatást, hogy a kórház ügyei hol állnak. Nem látják a kórház gazdasági helyzetét, nem látják, hogy a 40-50 MFt-os tételek hol állnak, valójában  a megfizetésre, utófinanszírozásra az OEP befogadta-e és ténylegesen megfizette-e ezeket a költségeket vagy nem? És nem látják azokat a lépéseket, amelyek a kórháznak folyamatos havi működési költségei, illetve a havonta keletkező veszteségek vonatkozásában napvilágra kerülnek. Kicsit furcsának tartja, hogy az egri kórház ügyeivel kapcsolatban csak holmi szóbeszéd  és bírósági ügyek kapcsán kapnak információt. Úgy gondolja, hogy az egri kórház vezetésének komolyan kellene venni a menedzsmentnek a munkáját, folyamatosan be kellene számolni és ezeket a gazdasági beszámolókat a testület elé kellene hozni. Még akkor is, ha bizottsági formában még a bizottságok nem működtek, de testületként gyakorolták az eddigi felügyeletet is és azt hiszi, jelentős információktól voltak elzárva.

Módosító indítványa a 3. pont megváltoztatása: Őt nem az előterjesztésben megfogalmazottak érdeklik, hanem az érdekli, hogy számoljon be a kórház  a jelenéről, hol tart a kórház, rendelkezik-e a kórház egy intézkedési hiánykezelési tervvel, hogy hogyan akarja túlélni az elkövetkezendő időszak nehézségeit. Ezzel kapcsolatban december óta semmiféle információ, anyag nem született.

 

Felkérte a Közgyűlés Elnökét és Főjegyző urat, utasítsa Főigazgató urat, hogy ne szabotálja el a munkát, hanem ezeket a lépéseket tegye meg és biztosítsa a közgyűlés számára  az adatokhoz való hozzáférést.

 

Hiesz György:

 

Az anyag eléggé ellentmondásos. Felhívta a figyelmet a 2. oldal (2) bekezdésében leírtakra, hogy 46 MFt bevételkiesés jelentkezett, majd a (4) bekezdésre, hogy nem került kifizetésre.

A harmadik pedig: itt van Bartók úrnak a levele, hogy nem érte veszteség a kórházat. Ha az utolsó az igaz, hiba történt, mert rossz kódolás miatt nem jött a pénz, akkor még a legrosszabb esetben is annyi vesztesége van a kórháznak, ami a ki nem fizetett pénznek a kamatvonzata. Ennyi veszteség keletkezhetett. Nem a 46 MFt tűnt el. Szeretne Tatár képviselő úrhoz csatlakozni: volt egy megállapodás az elmúlt hetekben, hogy erre a testületi ülésre a kórház jön egy beszámolóval, amit Kató Gábor készített és az azt követő időszakról is Főigazgató úr ad egy tájékoztatót. Tudja, hogy a Pénzügyi Bizottság azt levette napirendről, de nem elodázható a döntés. Nagyon súlyos helyzetben van a kórház is. Ismerve a megajánlott finanszírozást, nem hiszi hogy ez túlságosan javulni fog, sőt. Nagyon kért mindenkit, Főjegyző urat is, hogy a két frakció egyeztessen arról, hogy ez a beszámoló kerüljön az áprilisi közgyűlésre és amennyiben lehetséges, készítsék elő az áprilisi közgyűlésre egy önkormányzati biztos felkérését és ebben a két frakció működjön együtt. Azt hiszi, súlyosabb a dolog, mint gondolnák.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

Mióta ez a közgyűlés felállt, mindig problémák kerültek elénk a kórházat illetően. Úgy érezte, hogy mindig kiesett valami csontváz a vizsgálatok során - képletesen szólva - a kórház szekrényéből. Azt gondolja, hogy ha eléjük kerül a beszámoló, további csontvázak fognak előkerülni. Nem lehet elegánsan átlépni ilyen problémahalmazon, főleg ha tudjuk, hogy milyen előzmények voltak ezt megelőzően. 

A határozati javaslat 2. pontjára tenne egy indítványt: Nagyon csodálkozott, hogy Főjegyző úr ilyen szemérmesen azt mondta, hogy majd meg fogja mondani, mi lesz, amit ő javasolni fog. Azt hiszi, ezen beszámoló ellenőrzési tapasztalata alapján biztos abban, hogy mit javasolna és mit nem javasolna. Ezért ő segít és a 2. pontot akként kéri módosítani, hogy a mulasztások miatt „fegyelmi vizsgálat megindítását kezdeményezzük”.

 

Dr. Tatár László:

 

Először szeretne ismételten pontosítani. Amit a Heves Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól, Bartók igazgató úrtól kaptak levelet, nem teljesen arra magyarázat, amit a frakcióvezető úr próbált kommentálni. Arról szól, hogy 2006 évi TVK keretet kimerítette a kórház, vagyis a keret teljes finanszírozását megkapta. Ez nem ugyanaz a probléma, amiről mi beszélünk. A  kódolási bevételek kapcsán kiesett összegről van szó, ugyanis ezeknek a korrekcióknak az egyeztetése folyik és mivel az OEP-nél 3 hónapos utófinanszírozás van, nyilvánvalóan ilyen kiesett igények utólagos befogadását az OEP-nek el kell bírálni, tételesen le kell egyeztetni és ezeknek a korrekcióknak a következtében lesz majd lehetőség, hogy esetlegesen valamennyi pénzösszeg, az elvégzett teljesítmény vonatkozásában visszakerüljön a kórházhoz. 

Frakcióvezető úrhoz csatlakozva úgy látja, hogy teljesen felelősségteljesen döntöttek még 2006-ban, hogy önkormányzati biztost kell kinevezni a Markhot Ferenc Kórházhoz. Úgy látja, hogy a jelenlegi menedzsment alkalmatlan az ügyek kézbentartására és ha sürgősen nem hoznak az iránt döntést, hogy ismételten önkormányzati biztost nevezzenek ki, vagy olyan teamot, amelyik képes a feladatot átvállalni és a menedzsmenttel együttműködve olyan válságprogramot létrehozni, amelyben a kórház veszteségei csökkenthetők, akkor nagyon jelentős időhátrányba kerülnek. Egyet ért azzal, hogy sürgősséggel jöjjön be a következő testületi ülésre és a következő testületi ülésre már támpontként kérte Főjegyző urat, hogy nyilatkozzon arról is, hogy önkormányzati biztos kinevezése hogyan történhet, szükséges-e ide közbeszerzési pályázat kiírása vagy lehet nyílt pályázat útján. Amennyiben lehet nyílt  pályázat útján,  abban az esetben a frakciójuk  is élni kíván javaslattételi lehetőséggel. Úgy tudja, hogy tudnak biztosítani a kórházi menedzsment számára egy olyan lehetőséget, amely rendbe teszi a kórház ügyeit.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A Pénzügyi Bizottság ezt az anyagot tárgyalta. Javaslatukra került be a 3. pont pontosan azzal a szándékkal, mellyel már kiegészítették képviselő társai. Kaptak ugyan egy anyagot, de az a bizottsági ülésen kezelhetetlen volt, s miután áprilisban jön a kórház beszámolója, azzal együtt nézzék meg, hol tartunk és mit jelent a súlyponti kórháznak a jövőbeni működése. A többi részéről természetesen tud dönteni a képviselőtestület, és ezzel együtt átvállalja a kiegészítését ilyen módon, akkor úgy gondolja, el tudják fogadni.

 

Dr. Benkár József:

 

A fegyelmivel kapcsolatban elmondta: a fegyelmi eljárás kezdeményezéséről a közgyűlésnek kell dönteni, ez a közgyűlés hatásköre.  Vagy ez volt a javaslat?

A májusra tervezett ülést áprilisra előbbre tudják hozni. Kiegészül mindazzal a kérdéskörrel, amit Tatár úr említett, hogy most milyen gazdasági, pénzügyi helyzetben van a kórház és hogy milyen intézkedéseket kell tenni.

Önkormányzati biztos kirendelése: a veszprémi precedens is birtokukban van. A döntőbizottság döntése szerint közbeszerzési eljárás köteles. Ha szükséges, ezt mindenképpen meg fogják tenni. Előkészítik.

 

Sós Tamás:

 

A határozati javaslatban három pont szerepel.

A 2. ponthoz elhangzott egy módosító, arról külön szeretne szavaztatni, ami a fegyelmi vizsgálat megindítására vonatkozik.

A 3. pontnál valójában úgy gondolja, hogy a hozzászólások átírták a 3. pontot. A két frakció részéről abban egyetértés volt, hogy áprilisra jöjjön előre az az előterjesztés, ami májusban van tervezve. Kérte az Egészségügyi Bizottságtól, a frakcióktól, hogy tényleg egy alapos tárgyalás legyen a bizottsági ülésen és nézzék meg, hogy milyen intézkedéseket szükséges hozni a kórháznál. A kórház menedzsmentjét, Főigazgató urat, a szakirodát arra kérte, hogy olyan típusú előterjesztés jöjjön, ami alapján érdemi típusú döntéseket lehet hozni a testületnek.

 

Dr. Benkár József:

 

Herman úr a patika ügyet vetette fel. Azt gondolja, hogy ő a maga részéről azt a kezdeményezést teljes komolysággal vette. A két szervezet (a Közbeszerzési Döntőbizottság és az Ügyészség) döntött, ahogy döntött, a harmadik, a bíróság pedig április 12-re tárgyalást tűzött ki a szerződés semmisségének megállapítására irányuló keresettel kapcsolatban. Egyelőre ennyit tud az ügyről. A döntés megnyugtató módon ezt le fogja majd zárni.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak arról, hogy induljon-e fegyelmi vizsgálat a Főigazgató ellen.

Megállapította, hogy a közgyűlés 19 igen és 19 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el az indítványt.

 

A napirend egészét kérte megszavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy a kórházi beszámoló ügye áprilisban kerüljön közgyűlés elé.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 30 igen és 7 nem szavazattal, 1 tartózkodással  fogadta el az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

 

87/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

1.      Heves Megye Közgyűlése a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet célellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót megismerte és kötelezi a Markhot Ferenc Kórház főigazgató-főorvosát, hogy a hiányosságok megszüntetése érdekében biztosítsa:

·         a megfelelő jártasságú szakember létszámot, valamint szakszerű helyettesítésüket,

·         a kódolási tevékenység valamennyi fázisában a hatékony ellenőrzést,

·         a feladatellátással kapcsolatos felelősségi körök meghatározását és a következetes számonkérést,

·         a kódolási hibák olyan módon történő javítását, amely a hibának a rendszerből való végleges kiküszöbölését eredményezi,

·         a kódolási folyamatot meghatározó jogszabályváltozáshoz való gyors, mindenki által használható hozzáférést,

 

Felelős:         Dr. Szakács Ferenc

           Főigazgató-főorvos

Határidő:      2007. május 31.

 

 

2.      Heves Megye Főjegyzője kezdeményezi a Közgyűlés Elnökénél, mint munkáltatónál a Markhot Ferenc Kórház főigazgató-főorvosával szemben a célellenőrzés során tapasztalt mulasztások miatt munkáltatói intézkedés megtételét.

Felelős:         Sós Tamás

                                                                                                          Közgyűlés Elnöke

Határidő:      2007. április 15.

 

3.      A Közgyűlés felkéri a Markhot Ferenc Kórház főigazgató-főorvosát, hogy a soron következő közgyűlésre számoljon be a kórház súlyponti kórházi jogállásával összefüggésben hozott intézkedéseiről és a jövőbeni feladatok tervezett megoldásáról, a kórház tevékenységéről és jelenlegi helyzetéről.

 

Felelős:         Dr. Szakács Ferenc

           Főigazgató-főorvos

Határidő:      2007. április 10.

Sós Tamás:

20. napirend:

 

Javaslat települési rendezési terv-módosítások véleményezésére

 

Kérdezte, hogy szavazhatnak-e? Igen.

Kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 39 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

88/2007. (III. 30.) közgyűlési határozat:

 

1.)    Heves Megye Közgyűlése a véleményeztetési eljárás keretében Vécs község településrendezési Tervéről véleményét a Heves Megyei Tervtanács 1/2007. (02. 07.) sz. állásfoglalását változatlan tartalommal elfogadva alakítja ki.

 

2.)    Heves Megye Közgyűlése a véleményeztetési eljárás keretében Nagyút község településrendezési Tervéről véleményét a Heves Megyei Tervtanács 2/2007. (02. 07.) sz. állásfoglalását változatlan tartalommal elfogadva alakítja ki.

 

3.) Heves Megye Közgyűlése a véleményeztetési eljárás keretében Füzesabony vásártér környéke településrendezési Tervéről véleményét a Heves Megyei Tervtanács 3/2007. (02. 07.) sz. állásfoglalását változatlan tartalommal elfogadva alakítja ki.

 

4.) Heves Megye Közgyűlése a véleményeztetési eljárás keretében Heves, Dobó út környéke rendezési terv módosításáról a Heves Megyei Tervtanács 4/2007. (02. 07.) sz. állásfoglalását változatlan tartalommal elfogadva alakítja ki.

 

5.) Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy véleményét az érintett települési önkormányzatoknak megküldje.

                                                                       Felelős:            Sós Tamás Közgyűlés Elnöke

                                                                                              Kun Zoltán irodavezető

                                                                       Határidő:          2007. március 30.

Sós Tamás:

21. napirend:

 

Tájékoztató a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága

2006. évi ellenőrzési tapasztalatairól

 

Tisztelettel köszöntötte Kisari urat.

 

Kisari Zoltán:

 

Az ellenőrzés tapasztalatairól készült tájékoztatót a közgyűlés tagjai megkapták. A munkát szabályosnak ítélték, az ellenőrzés összegző tapasztalatai szerint az alapítványi munka tovább folytatható. A II. félévben, ha az anyagi helyzet úgy adódik, fontolják meg az alapítvány alaptőkéjének támogatását.

 

Sós Tamás:

 

Folytatva Kisari úr gondolatát elmondta, arról van szó, hogy évente 2,5-3 MFt-ra nyílik lehetőség. Ezek különböző felajánlásokból érkeznek. Egy-egy kis településnek 150-200 ezer forint is nagyon nagy segítséget jelent. Úgy tudja, hogy ebben az évben is hasonló összegre nyílik lehetőség.

 

Tájékoztatót a közgyűlés tudomásul vette.

 

Sós Tamás:

 

Megyei cigány kisebbségi önkormányzat megválasztására került sor. Gratulált. Nagyon fontos, hogy a hivatal részéről a működési feltételeket meg tudják teremteni. Van olyan bizottságunk, mely a kisebbség kérdéseivel foglalkozik. Nagyon fontos, hogy ez a közgyűlési munkában is megfelelő súllyal jelenjen meg

 

Herman István:

 

Reméli, Elnök úr komolyan is veszi, hogy cigány kisebbség működik a megyében.

Ha megtiszteltek jelenlétükkel, rossz példát mutattak.

Kérte bemutatni a kisebbségi önkormányzatot.

 

Dr. Benkár József:

 

A megyei cigány kisebbségi önkormányzatot két szervezet adja: az MCF és LUNGO-DROM. Az alelnököt a LUNGO-DROM adja, Botos úr van jelen, Mátraderecske településről és az MCF  Roma Összefogás szervezet pedig adja az elnököt. Ő Csík Zsolt, aki karácsondi illetőségű.

A kisebbségi önkormányzat az alakuló ülésén megválasztotta a tisztségviselőkön kívül a Pénzügyi Bizottságot, mely törvény erejénél fogva kötelező: 3 tagú  Pénzügyi Bizottságot választott. A legközelebbi kapcsolódási pont: együttműködési megállapodást kell elfogadnia a két testületnek, mely az operatív együttműködést szabályozza, a pénzügyet, a könyvelést, a költségvetést érinti. Az első lépéseket megtették a tekintetben, hogy a bizottsági ülések szervezése, az irodai elhelyezés tekintetében a  lehetőségeknek megfeleljenek. Telefont, informatikai eszközt Internet hozzáférést  biztosítottak a mozgáskorlátozottak ügyeit intéző iroda közelében, mivel az esélyegyenlőségi hivatallal is több alkalommal kapcsolatba kerülnek. A megválasztott Kisebbségi Bizottság és a közgyűlés ülésein a kisebbségi önkormányzat elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni.

 

Botos László:

 

Szeretné megköszönni a dicséretet. A polgári frakció megtette az első lépéseket. Elvárja a baloldaltól is, hogy olyan intenzitással foglalkozzon a cigánysággal, mint a joboldal most. Az irodahelyiséget és a feltételek megteremtését megköszönte. Ahhoz, hogy a cigány kisebbségi önkormányzat jól működjön és a cigányság érdekeit Heves megyében kellően el tudja látni,  nagyon sok program kell a települési önkormányzatok körében is. Pénz kérdése az egész. Az elkövetkező időben egy költségvetést szeretnének benyújtani a közgyűlés felé, melyhez mindenki támogatását szeretnék kérni. Programot szeretnének írni és készíteni. Ehhez az államtól támogatásként 480.000 Ft-ot kapnak. Kérte, anyagilag is támogassák őket.

 

 Sós Tamás:

 

Nagyon fontosnak tartja, hogy egy jó partneri együttműködés alakuljon ki.  Nagyon sok feladatunk van, számítunk a felvetésekre, amelyek részükről megfogalmazódnak.

 

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

 

Kmf.

 

 

                    Sós Tamás                                                                Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                            Heves Megye Főjegyzője