Jegyzőkönyv

 

Készült:  2007. május 8-án a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme

                             Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné, Buda Sándorné, Csáki Zsigmond, Danyi Sándor, Deé András, Fekete László, Ferencz Ervin, Hangrád Lajos, Herman István, Karsai Ferenc, Kontra Gyula, Kovács József, Kómár József, Laminé Antal Éva, Dr. Lénárt András, Merczel József, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, Szabó Ádám, Szombati Lajos, Dr. Tatár László, Tóbi János, Török Margit, Tuza Gábor, Verebélyi György, Vince János közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, dr. Sass Barna Attila aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak.

 

Sós Tamás:

 

Köszöntötte a Közgyűlés tagjait és a megjelenteket. Megállapította, hogy 28 fő van jelen, 12 fő hiányzik, a Közgyűlés határozatképes.

 

A napirendre tett javaslatot, amelynek tárgya: dr. Szakács Ferenc magasabb vezetői megbízása visszavonása.

A Heves Megyei Közgyűlés 2007. április 27-i ülésén már tárgyalta ezt.

 

Javasolta a napirend elfogadását. Időközben a bejelentkezett képviselők száma 29 főre emelkedett.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

Tájékoztatásul  elmondta, hogy az Ötv. szerint zárt ülésről van szó, azonban Szakács úr nyilatkozatát figyelembe véve és kérését tiszteletben tartva nyilvános ülésre kerül sor.

 

Dr. Benkár József:

 

A mai ülés hivatott azt az eljárás jogi hiányosságot pótolni, mely az április 27-i közgyűlésen a határozathozatal kapcsán felmerült. Nevezetesen a zárt üléssel kapcsolatos eljárási szabályok be nem tartását pótolja ez a közgyűlés. Az Elnök úr által hivatkozottak szerint az Ötv. 12. § (4) a./ pontja alapján, tekintettel arra, hogy az érintett hozzájárult a nyilvános üléshez, így az egyébként kötelezően zárt ülés keretében letárgyalandó napirend nyilvános ülésen történhet, illetve az előterjesztés szerint a döntés indokolását is meg fogja tárgyalni közgyűlés, s  döntését az érintettel közölni kell.  

 

 Sós Tamás:

 

A közgyűlést megelőzően két bizottság, az Egészségügyi és Szociális, valamint az Ügyrendi Bizottság együttes ülést tartott.

Megkérte Lénárt urat, az Egészségügyi és Szociális Bizottság és Kontra urat, az Ügyrendi Bizottság elnökét  döntésük ismertetésére.

 

Dr. Lénárt András:

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ma reggel rendkívüli ülést tartott. Az előterjesztést megtárgyalták. 8 jelen levő tagból 7 igen szavazattal , 1 tartózkodással elfogadták azt.

 

Kontra Gyula:

 

Külön szavazásuk eredménye: 7 fő volt jelen. 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta az Ügyrendi Bizottság a határozati javaslatot.

 

(Kérdés, észrevétel a közgyűlés tagjai részéről nem volt.)

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

Az indokolást most kapta kézhez.

 

Az indokolás 1. pontjával kapcsolatosan elmondta:

Túl sokat volt távol: A szakmenedzseri képesítést előírták részére. Megbízásakor azt javasolták, hogy azonnal kezdje meg a képesítés megszerzését. Ő két évvel később szerette volna elkezdeni. Az Önök jóváhagyásával, illetve mondhatja azt, hogy utasítására kezdte el az iskolát. Ezért volt távol.

Kató úr jelenlétében fél évet halasztott. Az iskolai elfoglaltsága  havonta 4-5 nap, melyből mindössze 1-2 napot volt távol.

Szabadságot kivenni kötelező. Valamelyik pont ezt rója fel részére, amit nem is ő csinált. Szabadságot  kifizetni nem lehet, azt ki kell adni.  Kicsit furcsának találta, hogy azért vétkezett, mert szabadságon volt.

Bírósági tárgyalás: Amikor rágalmazták a kórházat és valótlanságokat állítottak, a kórház főigazgatójának kötelessége volt megvédeni a kórház becsületét. Nem magánügyben volt bíróságon.

A Magyar Kórházszövetség Kongresszusán részt vett, egyszer 3 nap. Nincs olyan főigazgató, aki ne lenne jelen ilyen eseményen.

Nem tudja elfogadni az itt felsorolt indokolást.

 

Az indokolás 2. pontjával kapcsolatosan elmondta:

(Felolvasta a 2. pontot). A sorrend hibás. A traumatológusokkal folytatott először tárgyalást. Olyan helyzet alakult ki, hogy ha nem tárgyal velük, akkor több mint valószínű munkabeszüntetésre került volna sor. Nem akarja bántani a kollégákat, de ez fordult volna elő. A  Kollektív Szerződés aláírását követően a traumatológusokkal egyeztetve visszavonták az igényüket. Nem volt keresztbe tárgyalás. A  Kollektív Szerződést alá kellett írni véleménye szerint. S hogy az osztályokat hogyan fordította egymással szembe? Kollégái itt vannak, el tudják mondani véleményüket.

Szakmai csoportok egymással szembeni megosztása: nevetséges. Kérte a kollégák megkérdezését.

 

Az indokolás 3. pontjával kapcsolatosan elmondta:

2005-ben a Bugát Pál Kórházzal történt egy egyezség. A nyári periódusra 40 súlyszámnak az átvételével foglalkozott. Itt olyan csúszások történtek, hogy mire a bürokrácia lefuttatta a köröket, már túlléptük az OEP időpontot. Ezért a 40 súlypontot nem tudták valóban értékesíteni.

Erre kapott egy írásbeli figyelmeztetést. A választ kötelezően megadta, azonban válaszára nem kapott választ. A válaszára nem adott válasz - tudomása szerint - az ő válaszának elfogadását jelenti. A levelet nem olvassa fel, az a hivatalban megtalálható.

 

Az indokolás 4. pontjával kapcsolatosan elmondta:

2006. március 10-17. között a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportja lefolytatott egy célellenőrzést. Az ellenőrzés megállapította, hogy az orvos-igazgató és a gazdasági igazgató részére engedélyezte ki nem vett szabadság pénzbeli megváltását és kifizetését. A szabadságot ő írta alá. Az előző főigazgató javaslatára került kifizetésre. Erre vonatkozóan több jegyzőkönyv készült. Mind a két igazgató kérte, hogy elmehessenek szabadságra. Gazdasági indokra hivatkozva a főigazgató nem engedélyezte a szabadság kivételét és ezért kezdeményezte, hogy kifizessék. Miután az előző igazgató kezdeményezte - mely a váltás időszakában volt -, ezért ő írta alá. Ő csak az orvos-igazgatóét írta alá. Kérte ezt módosítani. Ezt is úgy írta alá, hogy az előző főigazgató azt megígérte. Ő szereti tiszteletben tartani a mások ígérvényét és nem volt szándéka az előző igazgató döntését keresztbe húzni.

 

Az indokolás 5. pontjával kapcsolatosan elmondta:

A 46 M Ft-os kódolási hiba. Kérte 36 M Ft-ra javítani. Erre írásos figyelmeztetést kapott, melyre szintén megírta írásos válaszát, de az írásbeli válaszára nem kapott választ. E szerint az írásos válasza elfogadásra került. A 36 M Ft egy átmeneti hiány volt. Megkapták. Sokat tárgyaltak. A dokumentumok Önöknél vannak, kérte azt figyelmesen elolvasni. A kórházat semmiféle kár nem érte emiatt.

 

Az indokolás 6. pontjával kapcsolatosan elmondta:

Rendszeresen határidő mulasztást követett el. Tételes felsorolást kért napra pontosan. Nem tudja, hogy a rendszeresség mit jelent. Egyszeri, kétszeri, háromszor, vagy tizenháromszori? Voltak olyan időpontok, amikor az utolsó másodpercben érkezett meg az Egészségügyi Irodára az anyaguk. Ennek oka elég gyakran az volt, hogy rövid határidőket kaptak, hogy fizikai képtelenség volt megoldani, de emiatt soha csúszás nem volt. Kérte tételesen felsorolni a rendszeres határidő mulasztást.

Ugyanebben a pontban szerepel, hogy az Egészségügyi Bizottság nem fogadta el április 17-én a kórház szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. Valóban így van. Kérdezi, miért nem szerepel benne, hogy  a Pénzügyi Bizottság elfogadta. Ha jól tudja, pénzügyi okok miatt történik a felmentése, akkor a Pénzügyi Bizottság véleménye - úgy gondolja - legalább olyan döntő. Nem akarja minősíteni, hogy melyik bizottság döntése a fontosabb, de a Pénzügyi Bizottság véleményét is kéri  mellé csatolni.

 

Az szintén hiányzik, s az a véleménye, ha egy bizottság nem fogad el egy anyagot, akkor a Közgyűlésnek tárgyalnia kell azt. Itt kellett volna véleményt kialakítani. Önök nem tárgyalták a kórház helyzetét.       

 

Az indokolás 7. pontjával kapcsolatosan elmondta:

(Felolvasta a 7. pontban leírtakat.) Nem tudja, hogy nyomon követték-e mi történt az egészségügyben az elmúlt fél évben? A 7. pont szerint úgy kell megítélnie, hogy nem.

Amikor elkezdték a tárgyalásokat, nem tudták, hogy milyen krónikus, rehabilitációs és aktív ágyaik lesznek. Amikor elkezdődött a tárgyalás a három kórház között, szakmailag úgy ítélték meg, hogy jó együttműködés lesz. Mindannyian ezzel egyetértettek. Ma is ezt mondja. Szakmailag jó együttműködés lehetett volna. Később azonban kiderültek, hogy milyen ágyszámaik lesznek, milyen lehetőségeik lesznek, s ennek alapján  újravizsgálták  és azt mondták, hogy ennek tükrében nem működnek együtt.

Semmilyen ellentét nincs. Az az ellentét, hogy nem lehet statikusan gondolkodni, ahogyan Önök szeretnék. Amit leírtak, az kőbe vésett és mozdíthatatlan. Sajnos a mai egészségügyben naponta változnak a dolgok. Példaként említette, hogy április közepén kaptak egy értesítést, hogy március elsejei hatállyal milyen kódokat kell alkalmazniuk.   Előre tervezni nem lehet.

Úgy gondolja, hogy a felsorolt indokok mondvacsinált indokok. A konkrét véleményt majd  Munkaügyi Bíróság 30 napon belül véleményezni fogja.

 

Dr. Tatár László:

 

Javaslatot tesz arra, hogy a napirend  módosított határozati javaslattal kerüljön elfogadásra. A határozat megfogalmazására 5 perc szünetet kért.

 

Sós Tamás:

 

5 perc szünetet rendelt el.

 

A szünetet követően kérte Elnök úr a bejelentkezést.

Megállapította, hogy 28 közgyűlési tag van jelen és 12 hiányzik.

 

Dr. Tatár László:

 

A Fidesz Polgári Frakció módosító indítványt nem fog beterjeszteni, az eredeti előterjesztést kívánják szavazásra bocsájtani.

 

Sós Tamás:

 

Az eredeti előterjesztést tette fel szavazásra.

Kérte, hogy szavazzanak. 

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 22 igen, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

103/2007. (V. 8.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése Dr. Szakács Ferencnek a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet főigazgatójának magasabb vezetői megbízását 2007. május 08-i hatállyal visszavonja, akit a kórház eredeti beosztásában foglalkoztat tovább.

 

E határozat ellen a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 199. §-ában foglalt szabályok szerint a közalkalmazott munkaügyi jogvitát kezdeményezhet. A keresetlevelet az Mt. 202. §-ának megfelelően a határozat kézhezvételétől, illetve az intézkedés közlésétől számított harminc napon belül lehet előterjeszteni az Egri Munkaügyi Bíróságnál.

 

I n d o k o l á s

 

1./ Dr. Szakács Ferenc sok időt töltött távol a kórháztól olyan időszakban, amikor a szerkezetváltás előkészítésével, a kórház ügyeinek intézésével kellett volna foglalkoznia. A 2007. április 27-i közgyűlés időpontjáig a 82 munkanapból 31 munkanapot szabadság, iskolai elfoglaltság, bírósági tárgyaláson, nem kötelező jellegű kongresszuson való részvétel és egyéb indokok alapján töltött távol. 

 

2./ Főigazgatóként nem tudta biztosítani az egységes működést a kórház igazgatói között. Intézkedései következetlenek és ebből fakadóan alkalmasak voltak a kórház egyes szakmai csoportjainak egymással szembeni megosztására és az intézmény hatékony működésének gyengítésére.  Erre konkrét példa volt az, amikor a 2007. március 1-től hatályba léptetett, 2007. március 8-án aláírt  Kollektív Szerződésről zajló érdekképviseleti tárgyalás közben, 2007. februárjában  külön egyezséget kötött a traumatológusokkal az ügyeleti díjazásukról.

 

3./ A Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet és a gyöngyösi Bugát Pál Kórház 2005. június 30-án teljesítmény volumen átcsoportosítás tárgyában szerződést kötött, amelyet mindkét intézmény vezetője aláírta.

 

A Dr. Szakács Ferenc mb. főigazgató közreműködésével  a megyei kórház részéről előkészített szerződést a fenntartói jogokat gyakorló Heves Megyei Közgyűlés a 2005. augusztus 26-i ülésén a 83/2005./VIII.26./ számú határozatával a kórház főigazgatójának kezdeményezésére jóváhagyta A 43/1999./III.3./Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése szerint az átcsoportosításról szóló döntést az OEP Ellenőrző Bizottság általi véleményezés és az Egészségügyi Miniszter részére történő javaslattétel előkészítése érdekében 2005. szeptember 15-ig meg kellett volna küldenie az OEP részére. Az intézkedés megtétele hiányában az átcsoportosítás nem realizálódott, a forrásigény érvényesítésének elmulasztása  következtében a kórház nem juthatott hozzá havonta kb. 5.5-6 millió Ft. finanszírozáshoz.

 

A kórházi bevételi források növelési lehetőségeinek közömbös kezelése, az összehangolatlan feladatvégzés miatt a főigazgatót a Megyei Közgyűlés Elnöke 2005. december 8-án mindezért írásbeli figyelmeztetésben is részesítette.

 

4./ A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Csoportjának 2006. március 10. és március 17. között lefolytatott célellenőrzése kapcsán készült írásbeli ellenőrzési jelentés megállapítása szerint a főigazgató a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi  XXII. törvény 134. §. (3) és a 136. §. (1) bekezdésében foglalt szabályokkal ellentétben a közalkalmazotti jogviszony fennállása alatt  az orvos-igazgató és a gazdasági igazgató részére engedélyezte ki nem vett szabadság pénzbeli megváltását és kifizetését. Az eredeti állapotot a belső ellenőrzési jelentés megállapítása ellenére sem állította vissza. 

 

5./ A 2007. február 27. és március 12. között a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézetben tartott ellenőrzés megállapításai szerint a főigazgató a kontrolling tevékenység első számú felelőseként  vezetői jogkörében nem elégségesen biztosította a kontrolling tevékenységhez szükséges és megfelelő szakembereket. A kódolási tevékenység ellenőrzése is kifogásolható volt, mely miatt a hibák a rendszerből nem minden esetben kerültek kiküszöbölésre A kódolási tevékenység hibái miatt, a nem megfelelő kódolási tevékenységből fakadóan a kórház gazdálkodásában likviditási zavar keletkezett, ugyanis a kórház 2006. október  hónapban 46 millió Ft-ot nem kapott  meg bevételként, az OEP finanszírozás mintegy három hónapos késedelemmel realizálódott. A kórház bevételét alapvetően meghatározó kódolási tevékenység megszervezésében tapasztalt vezetői hiányosságok miatt a főigazgatót a Közgyűlés Elnöke 2007. április 4-én írásbeli figyelmeztetésben részesítette.

 

6./ Rendszerint határidő mulasztást követett el a fenntartói beszámolók, írásbeli anyagok elkészítése során. A közgyűlés Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2007. április 17-i  ülésén nem fogadta el a kórház szakmai tevékenységéről, pénzügyi-gazdasági helyzetéről és jövőbeni terveiről szóló beszámolóját.

 

7./ Átgondolatlan, zavart okozó javaslataival akadályozta   a szerkezetváltás megvalósulását. Erre példa, hogy  szakmailag először indokoltnak tartotta az állami fenntartásban működő parádi kórház működtetésbe való átvételét és kezdeményezte a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet, a Mátrai Állami Gyógyintézet és a Parádfürdői Állami Kórház közötti együttműködést, szándéknyilatkozat megtételét. A közgyűlés a 154/2006./XII.15./ számú határozatával elfogadta a határozati javaslatot. Ezután a megyei önkormányzat és az Egészségügyi Minisztérium között megállapodás-közeli helyzet alakult ki.

 

Ekkor viszont  már teljes egészében  azt bizonygatta és indokolta, hogy a működtetésbe vétel  hátrányos a kórház számára. A közgyűlés 2007. március 30-i ülésére már azt kezdeményezte, hogy a közgyűlés vonja vissza az elfogadott szándéknyilatkozatot. 

 

A fenti konkrét  körülmények és azok következményei, valamint a főigazgatói tevékenység teljesen kiszámíthatatlan és hektikus gyakorlása ismeretében Dr. Szakács Ferenc főigazgatóban a közgyűlés bizalma egységesen megrendült, ezért a közgyűlés a magasabb vezetői megbízást visszavonta.  A közgyűlés már nem bízott abban, hogy Dr. Szakács Ferenc főigazgatóként eleget tud tenni az intézményvezetőktől elvárható fokozottabb felelősségnek, illetve az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 97. §-ában foglalt követelményeknek, amelyek előírják a költségvetési szerv gazdálkodásában, a gazdaságosság érvényesítésében, a hatékony működésben a vezető felelősségét a feladatok ellátása során.

A határozat a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.)  23. §. (4) bekezdésének rendelkezésén alapul.

A határozat elleni jogorvoslatnak az Mt. 202. §-ában foglaltak alapján van helye.   

 

 

                                    Felelős: Sós Tamás

                                                  Közgyűlés  Elnöke

 

                                    Határidő: azonnal

 

 

 

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

 

Kmf.

 

 

                    Sós Tamás                                                                Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés elnöke                                            Heves Megye főjegyzője