Jegyzőkönyv

 

Készült:  2007. május 25-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme

Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné, Balázs József, Barabásné Czövek Ágnes, Bátka László, Beer Ferencné, Buda Sándorné, Csáki Zsigmond, Danyi Sándor, Deé András, Dr. Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Hangrád Lajos, Herman István, Hiesz György, Hudák Tamás, Karsai Ferenc, Kontra Gyula, Kovács József, Kómár József, Laminé Antal Éva, Dr. Lénárt András, Merczel József, Oroszlán Lajosné, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, Szabó Ádám, Szabó Gyula, Szombati Lajos, Dr. Tatár László, Tóbi János, Török Margit, Tuza Gábor, Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna, Verebélyi György, Vince János közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak.

 

Távolmaradását bejelentette: Barna László és Fótos Dániel közgyűlési tag. 

 

 

 

Sós Tamás:

 

Köszöntötte a Közgyűlés tagjait és a megjelenteket.

 

- Dr. Seregély István Egri Érsek köszöntése

 

Napirend előtt mindannyiuk nevében a történelmi falak, a püspöki portrék között köszöntötte Dr. Seregély István Érsek Urat.

Elmondta, hogy Érsek Úr 2000-ben, a Millennium évében megkapta a „Heves Megyéért” kitüntetést, mellyel a Közgyűlés kifejezésre juttatta, hogy nagyra értékeli az Érsek Úr által végzett munkát, melyet Heves megyéért, az itt élő emberekért tett. Ezt az alkalmat használta fel arra, hogy a Közgyűlés nevében tisztelettel köszöntse és egy elismerő oklevelet, valamint CD lemezeket – mely egyházi kórus muzsikát tartalmaz és a szerkesztője nagy tisztelője Érsek Úrnak - adott át. Az oklevél tartalma a következő: „Elismerő Oklevél Heves Megye Közgyűlése köszönetét és elismerését fejezi ki Dr. Seregély István Egri Érsek Úrnak, az Egri Főegyházmegye pásztorának, nyugdíjba vonulása alkalmából azért az áldozatos munkáért, amit 20 éven át a Főegyházmegye élén meggyőződésének megfelelően fejtett ki, vezetve a rábízottakat azon az úton, amely számára az igazság és a szolgálat, meggyőződve arról, hogy ez községnek, városnak, minden embernek javára lett. Egy igazságosabb, testvériesebb világért harcolva jutott el az emberi méltóságnak arra a magasságára, ahová Heves megye legjobbjai valaha is eljutottak.”

Ezen gondolatok jegyében köszöntötte Érsek Urat és kérte, fogadja el az elismerő oklevelet és az ajándékot.

 

 

Dr. Seregély István Egri Érsek:

 

Búcsúzni kell, mert eljárt az idő. Bárhol kerül ma közösség elé, mindenki jókívánságaival halmozza el, aminek örül. Kötelessége elmondani, hogy köszönnivalója neki van. Biztos, hogy családi háttere alapozta meg azt az egész életében érvényes meggyőződést, hogy nem különb a többi embernél. Ezt egy párszor a fejéhez vágták gyermekkorában és lassan rájött, hogy így van. Ugyanakkor azt is sikerült megtanulnia, hogy ami tőle telik, azt  elvárják tőle. Amíg él ezután is nem magának, hanem mások javára, mások érdekének és jövőjének szolgálatában áll időben és örökkévalóságban. Számára kitüntetés, hogy 20 évet tölthetett Eger híres városában, amelynek nagyságát minden magyar Gárdonyi Géza regénye révén gyermekkorától ismeri és örül, ha itt jár. Ő 20 évet járt itt és bízik abban, hogy nem ártott senkinek, javát szolgálta mindenkinek.

Kérte, hogy ne felejtsék el. Ami tőle telik, azt megteszi, továbbra is szeretné szolgálni azt a közösséget, amelyet a hajdani főispán, majdan az érsek is Isten előtti számadásán teljesített.

A Közgyűlés munkájához az itt élő emberek érdekei, javai szempontjából eredményes munkát, türelmet kívánt, mert az emberekkel foglalkozni türelem nélkül nem lehet és legyen eredményes a fáradozás egy szerencsésebb magyar jövő építésében.

 

Sós Tamás:

 

Bejelentette, hogy rövid szünet következik.

 

A szünet után kérte, hogy a szokásoknak megfelelően jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a Közgyűlés 38 tagja van jelen, így az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

 

Kérte a meghívóban szereplő napirendek elfogadását.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 38 igen szavazattal, egyhangúan a következő napirend megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend előtt:

- Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 11. § (4) bekezdés)

- Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

- Jelentés átruházott hatáskörben hozott döntésről

 

Napirend:

1./     Beszámoló Heves megye közbiztonságáról

2./     Javaslat a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjaira

3./     A Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosítása

3/a.   Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról

4./     Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2007. április-december havi munkatevének módosítására

5./     Javaslat a Pátzay János Zeneiskola fenntartásának átvételére Gyöngyös Város Önkormányzatától

6./     Javaslat a Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának módosítására

7./     Beszámoló a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről, javaslat a közalapítvány Alapító Okiratának módosítására

8./     Előterjesztés a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított bentlakásos intézmények 2006. évi szakmai munkájának eredményességéről és törvényes működéséről

9./     Átfogó értékelés a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi gyermekvédelmi

feladatainak ellátásáról

10./   Javaslat turisztikai marketing pályázat beadására

11./   Javaslat a Bükki Művészeti Napok támogatására

 

Sós Tamás:

 

A szokásoknak megfelelően köszöntik a szakmai területeken kiemelkedőt alkotó kollégákat. A Közgyűlés nevében köszöntötte Földi Györgynét, a HMÖ Gyermekotthona, Pétervására igazgatóját, aki a Nemzetközi Családi Nap alkalmából Pro Familis díjban részesült a gyámi tanácsadás ésszerű, jól követhető módszereinek kialakítása, a gyermekeket ért sérelmek feltárása, felszámolása területén 3 évtizeden át végzett lelkiismeretes, humánus tevékenysége elismeréséül.

 

Ezt az alkalmat kihasználva mindannyiuk nevében köszöntötte a pedagógusokat a közelgő Pedagógus Nap alkalmából, akik az egyre nehezedő feltételek mellett, nem könnyű körülmények között, magas színvonalon látják el munkájukat.

 

Ezen a hétvégén sok programra kerül sor az intézményekben is, ahol a gyermekeket köszöntik, hiszen a hétvége a gyermekeké.

 

Elmondta, hogy az SZMSZ 11. § (4) bekezdése alapján a közgyűlési tagoknak lehetősége van 2 percben szólni. A Polgári Frakció részéről egy fő jelezte, hogy szólni kíván.

 

Karsai Ferenc:

 

Elmondta, hogy május 2-án reggel -6, -7 oC volt a megye nagy területén, így a gyümölcstermelőket Heves megyében is óriási fagykár érte. Országosan ez a kár 40 milliárd Ft volt. Heves megyében különösen erősen sújtotta a fagy a Hatvan-környéki, Heves-környéki, valamint a Mátra északi oldalán lévő szőlősgazdákat, bogyós gyümölcstermelőket. A három érdekképviselet – a Kamara, a MOSZ és a Gazdakör – sajtótájékoztatót tartott, ahová meghívták a térség országgyűlési képviselőit is, hogy megmutassák a sérült ültetvényeket és egyfajta együttgondolkodásra késztessék a társadalmat a családok, vállalkozók érdekében. Ez a fagykár az egész társadalmat érinti, pl. a munkalehetőségekben, magasabbak lesznek a gyümölcsárak. Ezért egyfajta nemzeti ügynek érezték, amit szóvá kell tenni. Jól sikerült a találkozó, az összhang, a közös megegyezés meg volt.

 

Kiemelte, hogy szükség van a kárenyhítő alap újabb megnyitására, amely nagyon jó rendelkezés volt. Ez az alap most teljesen üres. 5 milliárd Ft-ot tesz bele a Kormány, de a kár országosan 40 milliárd Ft-os, ezért további feltöltésére lenne szükség. Tavaly a mezőgazdasági támogatásokból mintegy 25 milliárd Ft-ot elvontak, hogy az intervenciós gabonafelvásárlást támogassák.

Javasolják, hogy ezt a pénzt ne osszák szét, hanem tegyék a kárenyhítő alapba.

 

A törvényről is megállapították, hogy az így kezelhetetlen, további finomításokra van szükség. Egyrészt maga a szabályozás nagyon elvont, leegyszerűsített, másrészt pedig nem azt a célt szolgálja, amit az alkotói szántak neki.  

 

Kérésük, hogy ezt a pénzt minél előbb ki kellene osztani - mert szükség van rá, napi gondjaik vannak a termelőknek - és támaszkodjanak a falugazdász hálózat segítségére, a helyi ismeretekre.

 

Sós Tamás:

 

Megköszönte az elmondottakat és örül, hogy Heves megyében ilyen szinkron alakult ki. Úgy gondolja, hogy ezt mindenkinek támogatni kell. A Kormány részéről a kezdeti lépések megtörténtek.

 

Napirend előtt:

- Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

 

Kérte a jelentés tudomásul vételét.

„Megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúan tudomásul vette a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.”

 

- Jelentés átruházott hatáskörben hozott döntésről.

 

A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről van szó.

Megkérdezte a Főjegyző urat, hogy ilyen esetben kell-e szavazni.

A válasz igen volt.

 

Ezért kérte, szavazzanak a jelentésről.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal – 1 fő nem vett részt a szavazásban – tudomásul vette a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló jelentését és a következő határozatot hozta:

 

104/2007. (V. 25.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 28/2007. (V.10.) és a 29/2007. (V.10.) Pénzügyi Bizottsági határozatokat az írásbeli előterjesztéseknek megfelelően jóváhagyja.

 

Felelős: Dr. Benkár József

 Heves Megye Főjegyzője

Határidő: Azonnal

 

Tuzáné Dr. Takács Zuzsanna:

 

Kérdését Főjegyző úrhoz intézte. Tudomása szerint az Oktatási Bizottság is ülésezett és hozott átruházott hatáskörben döntést a Közgyűlés helyett. Erről miért nem kaptak tájékoztatást? Miért nem tette meg az Oktatási Bizottság ezt a jelentését? Olyan döntést hozott, amely a megye pedagógiai programjához kapcsolódik, amelyet a korábbi közgyűlés alkotott. Mikor ismerhetik meg a megye pedagógiai fejlesztési programját?  

 

Dr. Benkár József:

 

Meg fogja nézni.

Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a bizottság tájékoztatja a Közgyűlést. A bizottsági döntést a Közgyűlés jóváhagyhatja, felülbírálhatja, visszavonhatja. Megítélése szerint ezért kell szavazni róla.

A Közgyűlés minden tagja azonnal megismerheti a megye közoktatás-fejlesztési tervét. Kérésre papír alapon is előállítják, de tudomása szerint a honlapon rajta van, ha nincs, akkor ráteszik és onnan bárki letöltheti.

 

Sós Tamás:

 

1./ napirend:

Beszámoló Heves megye közbiztonságáról.

 

Köszöntötte az Országos Rendőr-Főkapitányság részéről Dr. Simon Tamás rendőrezredest, Bűnügyi Főosztályvezetőt, Bartos Lászlót, Heves megye Rendőr-főkapitányát, valamint kollégáit.

 

Bartos László :

A tavalyi évről számoltak be a beszámolóban.

Most az elmúlt négy hónapról szólt. Közel 10 %-kal emelkedett a bűncselekmények száma. 3589 bűncselekmény volt január 1-től április végéig. Ezen belül jelentősen emelkedtek a közlekedési bűncselekmények, illetve a közrend elleni bűncselekmények. 91 %-os az emelkedés. 371-ről 710-re emelkedett, a Bélapátfalva Takarékszövetkezetnél 280 rendbeli magánokirathamisítás volt.

A kábítószeres bűncselekmények száma 44-ről 33-ra csökkent, mely elsősorban Gyöngyös térségét érinti.

A vagyon elleni bűncselekmények száma közel 10 %-kal csökkent.

A betöréses lopások ezen belül stagnáltak, 2 %-os emelkedés volt.

Örvendetes, hogy 15 %-kal csökkent a lakásbetörések száma.

Jelentős az emelkedés a csalások számánál, közel 300 %-os, de az Egri Rendőrkapitányságnál egy ügyben 280 rendbeli szabálysértés volt.

A nagy emelkedés ebből a két bűncselekményből fakad.

A nyomozás eredményességi mutatója 52 %-os, az ismeretlen tettes felderítési mutatója 54 %-os.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a kérdéseket.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Rendőrfőkapitány úrhoz intézte kérdéseit. Az Ügyrendi Bizottság ülésén rákérdezett, de nem kapott megfelelő választ. Elég gyakran járnak Egerbe és a 3-as út mentén a jó idővel, a tavasszal egyre több „nyíló virág” látszik az út szélén. A prostitúció más bűncselekmények melegágya is. Milyen hatékony intézkedést kívánnak tenni ennek megszűntetésére, mert ez az állapot tűrhetetlen? Nem tudja elfogadni a bizottsági ülésen kapott választ, mely szerint valamilyen intézkedési ütemtervet készítenek. Konkrét, tényszerű intézkedést, ennek megszűntetését várják.

 

A beszámolóban nem talált olyan adatot, amely tartalmazza, hogy a polgármesteri hivatal és egyéb hatóságok adategyeztetése kapcsán milyen gyakori a rendőrség eljárása. Hány alkalommal került sor ilyen intézkedésre?

A rendőrök a kényszerintézkedések alkalmazására mennyire vannak felkészítve?

Az adategyeztetés kapcsán mennyire gyakori, hogy ellenállnak, esetleg meg kell bilincselni, vagy erősebb szankciót kell alkalmazni?

Milyen gyakori a rendőri állomány pszichológiai alkalmassági vizsgálata?

Milyen tapasztalatok vannak ezzel kapcsolatosan?

 

Tuza Gábor:  

 

Két kérdést tett fel.

Közlekedésbiztonsági szempontból ez évben is emelkedtek a közlekedési bűncselekmények. Itt a tavasz. A Mátrában – ismerve a nagytejesítményű motorkerékpárokat – életveszélyes közlekedni nemcsak a motorosoknak, hanem a közlekedés más résztvevőinek is. Tudnak-e a motorosokkal olyan kapcsolatot kialakítani, meggyőzni őket, hogy nemcsak saját testi épségüket, hanem másokat is veszélyeztetik. Volt olyan intézkedés, mellyel a Mátrában megakadályozták a száguldozást. Ezekkel a nagyteljesítményű motorkerékpárokkal rövid idő alatt a Mecsekbe, vagy máshol lehetnek. Intézkedés vagy valamilyen meggyőzés szükséges.

 

A beszámolóban is szerepel, hogy a DADA programmal, a kábítószer megelőzéssel kapcsolatosan komoly erőfeszítést tesznek. Országosan különböző tüntetéseket szerveznek a kábítószerek legalizálására. Országos szinten tudnak-e elérni eredményeket, meg tudják-e győzni az embereket, hogy a „lightos”, könnyű drogok ugyanúgy rávezetik később az embereket a kemény drogok használatára? Van elég problémája a magyar társadalomnak, pl. a dohányzással, alkoholizmussal, ne keressenek még egy problémát.

 

Dr. Tatár László:

 

Főkapitány úrhoz intézett kérdéseket.

Az egész megyei állomány vonatkozásában a rendőrség egészségi állapotával kapcsolatos adatok mit mutatnak?

Hány rendőr áll időelőtti nyugdíjazás, OSZI kérelem, leszázalékolás előtt és ez az állománytáblák, létszám vonatkozásában jelent-e gondot?

 

A rendőrség gazdálkodása szerepel a beszámolóban, amely úgy tűnik biztonságot adott az elmúlt évi feladatokra. Kérdezte, hogy a tömegoszlatással járó megyei költségek megtérítésre kerültek-e vagy a saját megyei keretből kellett kigazdálkodni?

 

A rendőrség most a közvélemény fókuszában van a korrupció és egyéb kérdések révén. Az elmúlt időszakban kerültek napvilágra a káli autópálya-rendőrség és egyéb ügyek. 2006. évben a megyében volt-e ilyen ügy, ha igen, milyen eredménnyel zárultak?

 

 

Ferencz Ervin:

 

Főkapitány úrtól kérdezett. Körzetükben két körzeti megbízott volt, most egy sincs, melynek hiányát nagyon megérzik. Tegnap egy betörés volt, és a fél 6 órai riasztás után 10 órakor még nem voltak kinn a helyszínelők, mert még két helyre kellett menniük. Amióta nincs körzetükben megbízott – Hevesaranyos, Bátor, Egerbocs, Szúcs, Egercsehi, Bekölce –, szaporodtak a betöréses lopások. Iskolai betörés volt, ahonnan 12 számítógépet vittek el, vadászházba, óvodába, polgármesteri hivatalba, ABC áruházba, italboltba törtek be.

Szeretnék, ha a körzetükben lenne körzeti megbízott a főkapitány úr segítségével, hogy biztonságba tudhassák a lakosságot, a javaikat.   

 

Bartos László:

 

A prostitúcióval kapcsolatosan elmondta, hogy az jogszabályilag nem bűncselekmény, de biztosan nincs jó hatása. Nem a prostitúcióval van elsősorban probléma, hanem hogy hol, hogyan, miként művelik, mennyire zavar másokat, illetve a prostitúció mindig melegágya az egyéb bűncselekményeknek. A minimális jogi lehetőségekkel, a prevenció megfelelő eszközeivel figyelemmel kísérik, elsősorban a kapitányságok – füzesabonyi, hevesi. A jövőben is megteszik a jogszerű, törvényszerű intézkedéseket. Tapasztalatuk a következő: tavasszal megjelennek és utána elvonulnak a Balatonra, Horvátországba, ahol nagyobb a bevételi lehetőségük. Május végén, június elején valószínűleg átteszik a működési területüket, de ettől függetlenül figyelemmel kísérik. A prostitúciót elsősorban úgy figyelik, hogy ez más bűncselekményeket ne hozzon a területre.

 

Gyöngyösön is megkérdezte Képviselő Asszony, ezért felkészült.Az önkormányzatok által elrendelt elővezetéseket, tartózkodási hely megállapításokat, szabálysértési eljárásokat tételesen fel tudja sorolni. Az összességi adatokat mondja, de bármikor a Képviselő Asszony rendelkezésére tudja bocsátani a részletes adatokat. 2006-ban a megyében önkormányzatok által elrendelt elővezetés 288 volt. 2006. első négy hónapjában 84 volt, az idén már 144. Tartózkodási hely megállapítás 425 volt, 2006. első 4 hónapjában 143 volt, míg ez évben már 192. Önkormányzati szabálysértési eljárás 2006-ban 110 volt, 2006. első 4 hónapjában 27, az idén 47. Kapitányságonként is meg vannak ezen adatok tételesen. Megállapítható, hogy magas emelkedések vannak, a rendőri állomány leterheltsége fokozódik.

 

Gyöngyösön is kérdezte az önkormányzatokkal való kapcsolatukat. Ez a megyei anyagban szerepel, de kiegészítette, hogy 2006-ban 66 esetben számoltak be,
ez évben már 25 alkalommal, május hónapban 12 alkalommal. A körzeti megbízotti szolgálatot az önkormányzatok szolgálati lakásokkal, szolgálati gépjárművekkel segítik. 69 körzeti megbízotti iroda van a megyében, kivétel nélkül mind önkormányzati tulajdonban. Hat önkormányzat – Markaz, Detk, Ludas, Egerbakta, Szücsi, Mátraszentimre - járművekkel is támogatja a körzeti megbízotti szolgálatot. 43 számítógépet kaptak az önkormányzatoktól – Egerben 12, Gyöngyösön 17, Hatvanban 3, Hevesen 7, Füzesabonyban 4 számítógépet. Ez nagyon nagy segítség, melyet ezúton is megköszönt.

 

A kényszerintézkedésekkel kapcsolatosan valószínűleg a gyöngyösi esetre gondol Képviselő Asszony. Nem tudja, hogy a kapitány úr megválaszolta-e. Megvizsgáltatta, álláspontjuk, ismereteik alapján nem egészen úgy történt, bántalmazás nem nagyon volt. Ezzel a hölggyel kapcsolatban már aktahegyek vannak a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon. Nem minősíti. Ezt az egyedi ügyet részleteiben bármikor átbeszélhetik, a gyöngyösi rendőrkapitány bármikor konkrétan tájékoztatja Önt.

 

Pszichológiai vizsgálat évente van az állománynak. Valóban pszichológiailag felkészültebbnek kellene lenni az állománynak, jobban kellene bírni a frusztrációt. Számtalan objektív oka van, hogy ide jutottak. Bízik abban, hogy most felfelé fognak startolni úgy a társadalom megítélésében, mint az állomány belső mentális állapotában. Lehet, hogy sűríteni fogják a pszichológiai vizsgálatokat, nem tudja, hogy ez e a járható út.

 

A közlekedés biztonsága a motorosokkal kapcsolatban: Nógrád, Heves és a Borsodi régióban megalakították a közlekedésbiztonság sokkal összehangoltabb, hatékonyabb ellenőrzési módszereit, technikai eszközökben is kaptak segítséget. Ezek az előrelépést fogják segíteni.

A motorosokkal kapcsolatosan Dr. Simon Tamás rendőrezredes úr fog szólni, hasonlóan a kábítószerekkel, a DADA programmal kapcsolatosan is.

 

Az állományból közel 80 fő van egészségügyi felülvizsgálaton, leszázalékolás előtt, amely nem az egészségi, hanem a jogi állapotot tükrözi. Az egészségi állapottal különösebb gondjaik nincsenek, de a jogszabályok lehetőséget adnak fiatalon, igen magas nyugdíjjal történő távozásra. Értesülései szerint a hivatásos szolgálati törvény is módosításra fog kerülni és ez csökkenteni fogja ezeket az anomáliákat.

Heves megyében ilyen magas hiány az állományban nagyon régen volt. Státuszcsökkentés is volt. Jelentősen kevesebben vannak, mint pár évvel ezelőtt, de ez jelenleg a működőképességet nem veszélyezteti, fenn tudják tartani, de, hogy milyen színvonalon, azt a közeli jövőben meg fogják látni.

 

A rendőri korrupció ugyanúgy, mint a korrupció volt, van és lesz, küzdenek ellene. Itt is voltak hasonló ügyek a megyében. Az egri kapitány két embert elbocsátott a közelmúltban, de a cselekmény 2005-ben történt. Az említett autópálya ügyek sem most történtek, az elmúlt hét alatt realizálódtak, derültek ki, amelyek a különböző nyomozó hatóságoknál évek óta ott vannak. Az igazságszolgáltatás most felgyorsult és egyidőben jönnek elő ezek az esetek.

Minél előbb végezni kell ezekkel az ügyekkel és lehetőséget kell biztosítani a rendőri állománynak arra, hogy újra emelt fővel járjon. Úgy érzi, hogy a társadalmi megítélése a rendőrségnek egyáltalán nem rossz. Az, hogy ez hogyan tükröződik a médiában, a politikában, nem az ő feladata megítélni.

 

Kmb-s hiány Hevesaranyoson: A kmb-t mindig fel fogja tölteni. Elég sokan elmentek most, de folyamatban van az utánpótlás az Egri Rendőrkapitányságon. Ugyanúgy ebben a körzetben is, mint máshol, soron kívül intézkedik, és a jövőben is intézkedni fog. Addig a kapitány úr – aki jelen van és hallja a problémát - ideiglenesen meg fogja oldani a problémát.

 

A motorosokkal és a DADA programmal kapcsolatosan Dr. Simon Tamás rendőrezredes fog válaszolni.

 

 

Dr. Simon Tamás:

 

Az Országos Rendőr-Főkapitányság nevében köszöntötte a Közgyűlés tagjait.

A Főkapitány úr által a motorosokkal kapcsolatosan elmondottakhoz hozzátette, hogy az Országos Balesetmegelőzési Bizottság kezdeményezésére ez év május elején került sor az első konferencia jellegű megbeszélésre a magyarországi motoros klubok és motoros egyesületek képviselőivel a Hungaroringen, ahol a gyorsulási versenyek, veszélyes közlekedési magatartások visszaszorítása volt a téma.

 

A DADA programmal, a kábítószer megelőzéssel kapcsolatosan elmondta: az utóbbi időben a rendőrség is érezte, hogy a DADA program felett eljárt az idő. Ennek a programnak egy Magyarországra aktualizált, továbbfejlesztett változatát a múlt évben elindították. Ez a DADA ellenszer program, ami a kábítószer minden formájával – nemcsak a kemény drogokkal – kapcsolatos felvilágosító, megelőző tevékenységet telepíti már nemcsak az iskolákba, hanem a közösségkovácsoló helyekre, ahová elsősorban a középiskolás fiatalok nagyobb számban járnak. Azt az irányt erősítik, hogy a DADA program az iskolák mellett más területen is megjelenjen. Ezt szeretnék ezzel az ellenszer programmal kivinni a veszélyeztetett fiatalok élőhelyére.  

 

Három éve működik az 1.-4. osztályosokat meggyőző „Mini Police” program, amely a kábítószer megelőzés mellett, balesetmegelőzéssel és e korosztálynak szóló egyéb megelőzési programokkal is rendelkezik.

 

A prostitúcióval kapcsolatosan elmondta: a Magyar Prostituáltak Érdekvédelmi Egyesületével tárgyalások folynak, amelyek azt célozzák, hogy a társadalmi közhangulatot és a társadalmi problémákat megpróbálják megoldani, olyan helyre terelni ezeket a „tavaszi virágokat”, hogy kevésbé okozzanak ilyen problémát és könnyebben ellenőrizhető legyen a hozzákapcsolódó, járulékos bűncselekmények köre.

 

A pszichológiai vizsgálatokkal kapcsolatosan az elmúlt hónapban kezdődött egy felmérés, hogy hogyan, milyen formában lehetne aktuálisabbá, alkalmasabbá, célirányosabbá tenni a rendőri állomány vonatkozásában.

 

Megerősítette Főkapitány Urat a korrupcióval kapcsolatban. Elsősorban az autópályás kérdésekben, melyeket első kézből ismer, hiszen korábban az autópálya rendőrség vezetése volt a feladata. A most napvilágra került ügyek – emődi, káli – egy éves nyomozás eredményeként kerültek most realizálásra. A másik terület novemberi történet, azóta a bizonyítékok gyűjtése történt. Mindkét eset a parancsnoki intézkedések, ellenőrzések során került megállapításra.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a beszámolóval kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Dr. Lénárt András:

 

Tavaly is elismerő szavakkal illette a Gyöngyösi Rendőrkapitányság munkáját, jól végzik munkájukat. Tudomása szerint Kis Gábor alezredes úrnak is rendkívül jó, személyes kapcsolata van a környék települési önkormányzataival, az állománnyal.

 

Örvendetesen szerveződik a polgárőrség, sok feladatot átvállalnak a rendőrségtől. Biztatta, hogy jobban építsenek a polgárőrségre, mert közösségformáló és adott esetben rögtön bevethető erő.

 

A motorosokkal kapcsolatosan a természetkárosító motorosokról szól, akik a Szent Anna tó környékén még mindig jelen vannak. Tudja, hogy rendkívül nehéz ellenük bármit tenni, de szorgalmazni kellene a hatósági jelzéssel való ellátás kötelezettségét a járművekre. Így talán könnyebb lenne a velük való harc felvétele.

 

Köszönettel szólt ismételten a munkáról és további jó munkát kívánt.

 

Csáki Zsigmond:

 

Gondolkodott azon, hogy kérdést tesz fel Főkapitány úrnak a sajtóban megjelent hírek kapcsán, de a választ sem megerősíteni, sem cáfolni nem lehet.

 

Nem dicséri Főkapitány urat, mint Lénárt András, majd a lakosság minősíti az ott folyó tevékenységet. Számára is fontos, hogy megfelelő kapcsolat legyen az önkormányzat és a kapitányság vezetője között. Sokkal fontosabbnak tartja ma, amikor a sajtó a rendőrség morális, erkölcsi válságáról beszél, amelyekkel messzemenőkig nem ért egyet. Ha demokrataként hisznek az ügyészség, a bíróság, a rendőrség függetlenségében, akkor azon kell elgondolkodni, hogyan juthattak el eddig, hogyan juthatott el az országos politika eddig a szintig. Hagyni kellene a szakmát, hogy a szakmával foglalkozzon, oda kellene adni azt a pénzt, amit ma nem tudnak. Ígérték, hogy több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt a működésre. Főkapitány úr úgy fogalmazott, hogy volt 74 millió Ft a tömegoszlatásokra, de nincs pénz üzemanyagra. Ezekkel a kettősségekkel kellene foglalkozni.

 

Mint felelős önkormányzati vezető megtette azt, hogy a főkapitányságon keresztül a kapitányságának üzemanyagköltséget tud biztosítani, hogy a rend őrei kinn tudjanak lenni a területen. Ezt ajánlotta másoknak is. Itt elsősorban nem az önkormányzat felelőssége érhető tetten, hanem az országos politikáé.

 

Nem kíván a szakmai kérdésekkel foglalkozni. Egyetért Főkapitány úr megállapításával, megfelelő színvonalú, hatékony szakmai munka folyik.

 

A beszámoló elfogadását javasolta.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Bizottsági ülésen is elmondta és most is megerősíti, hogy nincs probléma a rendőrség szakmai munkájával, hiszen az anyag is nagyon meggyőző e tekintetben és a statisztikai adatok is. Ha esetlegesen egy-két kilengés történik, attól még nem kell általánosítani. Ő is úgy tapasztalja, hogy a rendőrség megfelelően, jól végzi munkáját.

 

A válaszokat megköszönte. Az ORFK főosztályvezetője is megerősítette a prostitúcióval kapcsolatosan, hogy büntetőjogilag nem büntethető, de szabálysértésként kezelhető és erre valóban oda kell figyelni, mert ez más bűncselekmények melegágya is.

 

Meglepődött azon, ahogyan Főkapitány úr egy egyedi ügyet kezdett el kreálni, holott ő általánosságban kérdezett. Ha nem inge, nem veszi magára. Azért is zavarja ez, mert Főkapitány úr elkezdett minősíteni. Ő nem mondta, hogy hölgy vagy férfi, meg sem nevezte a személyt. A Főkapitány úr azt mondta, hogy aktahegyek vannak. Nem erre kérdezett. Úgy gondolja, hogy ha Főkapitány úr arról van informálva, hogy aktahegyek vannak, akkor mégiscsak tud egy ilyen ügyről, ugyanakkor nem beszélnek róla. Az elmúlt napok kapcsán nem eltitkolni kell ezeket az ügyeket, hanem megfelelően kell kezelni, ahogyan a napokon belül miniszterré kinevezendő Takács Albert mondta: elsődlegesen azt akarja elérni a rendőrség állományában, hogy ha valamilyen törvénysértést követnek el, akkor kiadja őket az igazságszolgáltatásnak. Önnek is ezt kell tenni. Ebben és az ilyen jellegű ügyekben elsődlegesen a lakosságtól, a sérelmet szenvedő állampolgártól kell bocsánatot kérni. Ez nem hangzott el, hanem vádaskodás volt, hogy aktahegyek vannak. Jelezte, hogy semmilyen aktahegy nincs. A gyöngyösi parancsnoktól azt a választ kapta, hogy nem tud róla, mert máshol – az ügyészségi nyomozóhivatalnál - folyik a nyomozás. Úgy gondolja, hogy ha a Főkapitány úr érintve érzi magát, akkor először elnézést, bocsánatot kell kérni és nem alaptalanul vádaskodni a nyilvánosság előtt.

 

Kontra Gyula:

 

Bizottsági véleményt mondott. A bizottságnak és a közgyűlés is sikerült elkerülni, hogy a rendőrségi munkát mindenki érti, különösen, ha sérelem éri, ha jogaikat akadályozva avatkoznak be. Véleményük szerint az anyag jól, tisztességgel végzett munkáról szól. Az anyag jól szerkesztett, világos és tiszta. A végzett munkáról megfogalmazták, hogy az a közeg, amiben dolgoznak, ezt a munkát várja el vagy talán még jobbat. Azok a feszültségek, amelyek a megyén, a társadalmon belül megjelennek, a munkavégzést is alakítják, befolyásolják. Megfogalmazták, hogy sokkal kulturáltabb lett a kapitányságok munkavégzése. Az iskolai végzettség, a szakmai végzettség is megjelenik már. Ma nem fél a rendőrség, ha megállítja a gépkocsit.

 

Jónak tartják a kapcsolatot, ami az önkormányzatok és a rendőrség között kialakult. Képviselő társától elnézést kért, nem a polgármester kinevezett kapitányáról, hanem Heves város rendőrkapitányáról beszél.

Nem nyomozni akar az önkormányzat vagy a polgármester, hanem tudja, hogy az önkormányzati sajátos eszközökkel lehet a közrendre, közbiztonságra hatással lenni. Pl. forgalomszervezés, közvilágítás, stb.

 

Jónak tartják, hogy a főkapitányság vezetése nem egyszerűsítette le gazdasági ügyekre az együttműködést az önkormányzatokkal, hanem szorosabb, szakmailag segítséget nyújtó kapcsolatot alakított ki.

Jónak tartják a kapcsolatot a civil szervezetekkel. Az a létszám, ami a közelmúltban a polgárőr majálison megjelent, bizonyítja, hogy fontosnak, megbecsültnek tartja a polgárőr is az általa végzett munkát.

 

Összességében a Bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót, a végzett munkát jónak ítélte meg.

 

 

 

Szombati Lajos:

 

Megköszönte a Főkapitány úrnak azt az áldozatos munkát, amit Hatvan város érdekében tett. Több alkalommal üdvözölték a beszámolókon. Úgy érzik, hogy a Hatvanban és környékén kialakult pozitív helyzet nagyban hozzájárult a jó munkához. Napi kapcsolatban vannak olyan ügyekben, amikor a városnak és a rendőrségnek együtt kell dolgozni. Igyekeztek támogatni a kapitányság munkáját, pl. különböző sebességmérő műszerek vásárlásával.

Megköszönte az áldozatos munkát és további sok sikert kívánt.

 

Balázs József:

 

Mindannyian tudják, hogy a közbiztonság az életminőség nagyon fontos meghatározója. Polgármesterként a rendőrséggel másfajta kapcsolatban áll, ezért felhívta a figyelmet és kérte a jelenlévő országgyűlési képviselőket, hogy több költségvetési forrást biztosítsanak a rendőrség működéséhez. Negatív tapasztalatai vannak – nem a szakmai munkával – a szakmai munka viteléhez szükséges fedezet biztosításában. Példaként említette, hogy az egyik településen megtörtént a baj és a kmb-s stoppal ment el, mert nem volt benzin az autóban és nem tudott tankolni. A tömegoszlatáskor felrendelték a gyöngyösi gépkocsit Budapestre és a felrendeltnek kellett kifizetni a költségeket.

Nem a szakmai munkában látja a kifogásolni valót, hanem a költségvetési források rendkívül nagyfokú hiányában. Oda kell figyelni, mert ha a költségvetési források elmaradnak vagy nem elegendőek, akkor nem tud a rendőrség tisztességes szakmai munkát végezni. Kérte, akik ebben tudnak, segítsenek és biztosítsák a forrásokat, hogy jobban működjön mindannyiunk javára a Megyei Rendőr-főkapitányság és annak városi szervezetei.

 

Hiesz György:

 

Pozitív gondolatokat mondott. Örül, hogy nem folytattak politikai vitát a beszámoló felett. A beszámolóból lehet látni, hogy a vagyon elleni bűncselekmények kivételével javulás tapasztalható, ami a Főkapitány úr és az állomány munkáját dicséri. A pozitív megítélésben az is benne van, hogy a Heves megyei állomány botrányoktól mentesen végezte tevékenységét, ami a jó együttműködés nélkül kevésbé lett volna sikeres, mert egymásra vannak utalva. Többen utaltak Gyöngyösön is arra, hogy a polgárőrség, a közterületfelügyelet és a rendőrség közös járőrszolgáltatást végez, amibe költséggel szállnak be.

 

Negatívumként kell megemlíteni a Mátrában található motorozást, nemcsak a közúton, hanem az erdőben, természetvédelmi területen is. A quad és terepmotorozás tönkreteszi a természetvédelmi területeket, a sípályákat. Fel kell menni a Mátrába, akár hétvégén, akár hétköznap. Gazdasági károkat okoz ez, mert turisták százai, ezrei nem jönnek emiatt, mert életveszélyes. Gyöngyösön és itt is kérte, hogy minden szálat mozgassanak meg ez ellen, mert önveszélyes és másokra is veszélyt jelent.

 

Köszönte az együttműködést és a munkát. Hasonló jó évet kívánt.

 

 

 

Csáki Zsigmond:

 

Tisztázni szeretné képviselő társával, amit mondott. A hangfelvétel rendelkezésre áll.  Nem állított olyat, hogy a polgármesternek volna kapitánya. Arról beszélt: mennyire fontos, hogy egy városvezető és egy rendőrségi vezető megfelelő kapcsolatot tartson és ápoljon a szakmai munka érdekében. Végképp nem tud arról beszélni – mert akkor semmilyen közéleti szerepet nem vállalt - , amikor a politika mondta meg, hogy a rendőrségnek mit és hogyan kell tenni.

 

Sós Tamás:

 

Több hozzászólás nem volt.

Kérte, hogy a felvetéseket, hozzászólásokat a Főkapitány úr és a jelenlévő rendőrségi vezetők munkájuk során hasznosítsák.

A végzett munka minősítése pozitív volt. Az előterjesztés bevezető részének második bekezdése kimondja, hogy a munka jó színvonalú, melyet a hozzászólások megerősítettek.

 

Ez alapján köszönetet mondott mindannyiuk nevében Heves megye valamennyi rendőrének, Főkapitány úrnak, a Főkapitányság vezetőjének, kapitány uraknak, kapitányságok vezetőinek, az őrsök vezetőinek, a körzeti megbízottaknak.

 

A közrend, a közbiztonság, az áldozatvédelem nemcsak a rendőrség feladata, hanem társadalmi ügy, a társadalom, a lakosság egészének a feladata.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy Heves megyében úgy a polgárőrség, mint az önkormányzatok, civil közösségek, az egészségügyi, az oktatási, a szociális területen dolgozó szakemberek vonatkozásában egy társadalmi összefogás valósul meg. Ez is mutatja, hogy konkrét ügyek kapcsán össze tudnak fogni.

 

Kérte, hogy fogadják el az előterjesztést, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, egyhangúan (1 fő nem vett részt a szavazásban) a következő határozatot hozta:

 

105/2007. (V. 25.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves megye közbiztonságáról szóló megyei főkapitányi beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

Ezután szünet következett.

 

A közgyűlés folytatta munkáját.

 

Sós Tamás:

 

2./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány kuratóriumi tagjaira.

 

Kérte a javaslattal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 36 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

106/2007. (V. 25.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Közoktatási Közalapítvány Kuratórium tagjának Juhász Ferenc esperes urat, az Egri Katolikus Iskolaszövetség elnökét és Török Margitot a Heves Megyei Közgyűlés tagját kijelöli.

 

Felelős:  Sós Tamás

                 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

3./ napirend:

A Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról.

3/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról.

 

A költségvetési rendelet módosítását valamennyi bizottság megvitatta és javasolta közgyűlési megtárgyalását. A rendelet-módosítás a 2007. I. negyedévében a közgyűlési döntések alapján végrehajtott változások átvezetését tartalmazza. A változás összege 51,4 millió Ft, amely az eredeti költségvetés 0,3 %-os növekedését jelenti. Az átvezetéssel a fő összeg 18,2 milliárd Ft-ra emelkedett.

A független könyvvizsgálói jelentés is alátámasztja a módosítást.

Kérte az előterjesztés megtárgyalását és elfogadását.

 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket.

Kérdés nem volt.

Kérte a hozzászólásokat, véleményeket.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A Pénzügyi Bizottság egyhangú szavazattal támogatta a költségvetés módosítását. Egyetlen dologban nem tudtak dönteni. A hatvani intézménynél - mely kiosztásos anyagként szerepelt a bizottsági ülésen – nem tudták, hogy Hatvan Város Önkormányzata mire kéri és milyen összeget az intézményi felújításhoz. Reméli, hogy ez azóta megtörtént.

Elfogadásra javasolják a költségvetés módosítását.

 

Balázs József:

 

Most kapták meg a könyvvizsgálói jelentést. Aggodalommal tölti el, hogy fontos bevételi forrás – az illeték – jelentős nagyságrenddel elmarad mind a tavalyi bázistól, mind az idei előirányzattól. Milyen kezelést tervez az Önkormányzat, valamint a Hivatal gazdasági vezetése, mert ha ez a tendencia tartóssá válik, jelentős kihatással lehet a megyei önkormányzat gazdálkodására.

 

 

 

Dr. Benkár József: 

 

A Pénzügyi Bizottság elnöke részére mondta, hogy a következő Pénzügyi Bizottsági ülés elé terjesztik a részletanyagokat, amelyből látni lehet az eltelt mintegy két év mutatóit, a fejlesztésekre, beruházásokra fordított arányokat egyaránt.

 

Illetékbevétel: A Főjegyzői Kollégiumi értekezleten az APEH elnöke és a PM szakállamtitkára résztvett, ahol keményen szóvá tették a témát. Ez országos jelenség, óriási illetékkiesés van minden megyében. A magyarázat az volt, hogy a szervezet integrációja energiákat emésztett fel, hónapos csúszásokkal indult meg az illetékfizetési meghagyások kibocsátása, a végrehajtási tevékenység. Úgy tűnik, ez véget ért és intenzívebb szakaszba kerül az illetékigazgatás.

Van egy 3,3 milliárd Ft-os tisztázatlan befizetés az APEH számláján, ami alapvetően a gépjármű átírási illetékből keletkezett. Kommunikációs zavar keletkezett és most folynak a beazonosítások. A 3,3 milliárd Ft visszaosztásából várható, hogy csökkenni fog az a kiesés, ami most mutatkozik. A megyét érintően ez 260 millió Ft az első öt hónapra. A tavalyi illetékbevételhez viszonyítva úgy tűnik, hogy május végére eléri a 162 millió Ft-ot. Az első hónapban még + 32 millió Ft-tal zártak, februárra már -21 millió Ft volt a szaldó. Az illetékbevétel alakulását befolyoló semmilyen eszközzel nem rendelkeznek. Bíznak abban, hogy javulni fog az illetékbevétel aránya. Ha jelentős kiadás lesz, akkor átcsoportosításokat kell eszközölni, mert adójellegű más egyéb bevétele nincs a megyei önkormányzatnak.

 

Balázs József:

 

A Főjegyző úrral egyetértve azt javasolta, hogy kiegészítésként, határozati javaslatként kerüljön be a következő ülésre az illetékbevétellel kapcsolatos előterjesztés: mik ezek az intézkedések, mennyi összeg jöhet be, ha kiesés van, akkor a hiánykezelési tervben mit kell tenni. Készüljenek fel rá és az előterjesztés kerüljön a következő ülésen napirendre.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy ott érdemben vitassák ki ezt és úgy kerüljön Közgyűlés elé.

Ezekkel együtt kérte, fogadják el a módosítást.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal, 16 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

 

Heves Megye Önkormányzatának

9/2007. (V. 25.) HMÖ rendelete

a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról

 

1. §

 

Az 2/2007. (II. 23.) HMÖ rendelet ( továbbiakban R. ) 1.§-a az alábbiak szerint módosul:

 

 

                        bevétel főösszege                              17.190.987 ezer Ft

                        kiadás főösszege                               17.945.288 ezer Ft

                        hitelfelvétel összege                             1.057.126 ezer Ft

                        hiteltörlesztés összege                            302.825 ezer Ft

 

2. §

 

(1) A R. 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

 

                                                                                              Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele            1.891.662

Önkormányzat sajátos működési bevétele                                      2.528.963

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                 19.100

Központi költségvetési támogatás                                                   5.325.174

Támogatás értékű bevételek                                                             6.949.003

  Ebből: OEP finanszírozás                                                                6.032.506

Átvett pénzeszközök                                                                                75.692

Előző évi pénzmaradvány                                                                     401.393

 

(2) A R. 2.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

                                                                                              Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai          14.372.391

Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai             99.875

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai                                     1.026.197

Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai                     49.680

Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai        1.660.202

Támogatásértékű kiadások                                                                  137.902

Átadott pénzeszközök                                                                             76.001

Hitelkamat                                                                                                 40.000

Tartalékok                                                                                                 35.000

Pénzmaradvány tartalék                                                                        448.040

 

(4) A R. 2.§ (5) bekezdése a következőre változik:

 

A 2007. évi költségvetés általános tartaléka 15.000 ezer Ft.

 

(5) A R. 2.§ (6) bekezdése a következőre változik:

 

A 2007. évi költségvetés működési céltartalékának összege 30.000 ezer Ft, amelyből az áremelkedések bevételi kiesések évközi fedezete 15.000 ezer Ft, intézményi pályázati saját erő 15.000 ezer Ft.

 

(6) A R. 2. § (7) bekezdése a következőre változik:

 

A költségvetés hiányának összege 1.057.126 ezer Ft.

 

3. §

 

(1) A R. 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.

(2) A R. 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2.sz. melléklete lép.

(3) A R. 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.sz. melléklete lép.

(4) A R. 6.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4.sz. melléklete lép.

 

4. §

 

(1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.

 

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2007. április 1-től kell alkalmazni.

 

                Sós Tamás sk.                                                    Dr. Benkár József sk.

            Megyei Közgyűlés Elnöke                                               Főjegyző

 

„A Közgyűlés tudomásul vette a független könyvvizsgálói jelentést a Heves Megyei Önkormányzat 2007.évi költségvetésének módosításáról.”

 

Sós Tamás:

 

4./ napirend

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2007. április-december havi munkatervé-
nek módosítására.

 

A Vám- és Pénzügyőrség előterjesztése kapcsán szerepel módosítás az üléstervben.

Érdeklődött, szavazhatnak-e? Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal, 2 tartózkodással (1 fő nem vett részt a szavazásban) a következő határozatot hozta:

 

107/2007. (V. 25.) közgyűlési határozat:

 

A Megyei Közgyűlés a 78/2007. (III. 30.) számú határozatával elfogadott 2007. évi munkatervét módosítva a Vám- és Pénzügyőrség Észak-Magyarországi Regionális Igazgatósága 2006. évi tevékenységéről szóló tájékoztató című napirendet a 2007. június 29-i ülés napirendjére veszi fel.

 

Sós Tamás:

 

5./ napirend:

Javaslat a Pátzay János Zeneiskola fenntartásának átvételére Gyöngyös Város Önkormányzatától.

 

Hiesz György:

 

A határozati javaslat 1./ pontjának módosítását javasolja azzal az indokolással, hogy a folyamat zajlik, az gyakorlatilag visszafordíthatatlan, a júniusi testületi ülésen dönt Gyöngyös Város Önkormányzata. Ezért kéri úgy módosítani, hogy a Megyei Közgyűlés illetékes bizottságával, az Oktatási és Művelődési Bizottsággal egyeztetve Gyöngyös Város Képviselő testülete dönt júniusban.

 

Szabó Ádám:

 

Az áprilisi ülésen arról döntöttek, hogy a 2003-ban a megyének átadott intézményt a település valamilyen %-ban visszakéri. Most arról kell dönteni, hogy egy másik intézményt átvesz a megye.

 

Kérte Elnök urat, valamint az Oktatási és Művelődési Bizottság elnökét, hogy üljenek le és olyan koncepciót alakítsanak a városi vezetőkkel, ami a jövőbe néz.

Tudják, hogy egy anyag van készülőben, ami a megye intézményeinek átalakítását célozza meg. Véleménye szerint feltétlenül és határos időn belül kellene egyeztetni a városi vezetőkkel egy jövőbe néző koncepció kapcsán, mert információik szerint vannak olyan városok, akik jelezték, hogy valamelyik intézményüket vissza szeretnék venni városi finanszírozásba. Nagyon át kell gondolni az összevonások tekintetében, hogy mely megyei intézményeket vonjanak bele és ne vonjanak bele. Fontos tudni, milyen szándékaik vannak a városoknak ezen intézményekkel kapcsolatban. Ha ez nem történik meg a közeljövőben, akkor minden év áprilisában, májusában a Megyei Közgyűlés egy intézmény-börzét fog tartani és elkezdődik, folytatódik az intézmények átadása, átvétele. Ezt komolyan át kell gondolni. Át kell beszélni a városi intézmények vezetőivel, hogy milyen elképzelések vannak. Ne hozzanak az esetleges előkészületben lévő intézmény összevonásokkal kapcsolatban olyan döntéseket, amelyek a továbbiakban károsak lehetnek.

 

Kérte Elnök urat, az Oktatási és Művelődési Bizottság elnökét, hogy próbáljanak közösen gondolkodni ez ügyben.

 

Szombati Lajos:

 

Ez a kérdés nem ennyire egyszerű. Képviselő társa is volt a városi képviselő testület tagja, tudja, hogy nem az intézményvezetők döntenek erről, hanem az intézményfenntartók. Valóban olyan időszakot élnek, amikor dönteni kell az önkormányzatoknak bizonyos átadásokról, átvételekről.

Tisztában kell lenni azzal, hogy ez a megyének kötelező feladata.

Minden egyes ügyet külön kell megnézni. A megyei köztisztviselők eddig is előkészítették az anyagokat, a bizottság, a közgyűlés pedig döntött. Tud olyan esetről, ahol csak szóban jelezték ezt. A költségvetés elfogadásakor egyetlen mondattal átvettek egy városi múzeumot, ő is megszavazta. A következő hónapok, évek ezzel fognak eltelni. Különböző TISZK-eket szeretnének kialakítani, amely különböző intézményeket, városokat fog érinteni.

 

Herman István:

 

Egyetért Szabó Ádám azon észrevételével, hogy valóban le kell ülni, át kell gondolni Heves megye képzési struktúráját, legyen az szakképzés, művészeti képzés. A törvényi kötelezettségnek eleget fog tenni a Közgyűlés, de azt is ki kell mondani, hogy Gyöngyös Város Önkormányzata lemondott a művészeti képzésről. Feltételezi, hogy ennek anyagi megfontolásai és okai vannak. Nem lehet postát, vasutat, művészeti oktatást bezárni, mert nincs rá szükség, nincs rá pénz. Ha felelősen gondolkodik az önkormányzat, akkor leül a város vezetésével és megmondja, hogy milyen irányban szeretné a jövőt, Heves megye képzési, oktatási, szakképzési, művészeti képzési irányvonalát meghatározni. Ekkor lehet komplex programról beszélni, nem lehet
ad-hoc jelleggel dönteni. El kell számolni a Gyöngyösi Önkormányzat Képviselőtestületének az őt megválasztó állampolgárok felé, hogy mi a szándékuk a jövőt illetően a művészeti oktatással. Gyöngyös térségéből sok településről érkeznek tanulók, Gyöngyös város pedig azt mondja, hogy nem hajlandó ezen településeken élő embereket támogatni. Tovább kell tekinteni, mint ahogyan itt már társulásokról, képzési struktúráról beszéltek. Célszerű lenne ezeket előre, leülve megbeszélni, hogy minél kisebb érdeksérelmek jöjjenek létre. Mindent a pénzre nem lehet fogni.

 

Balázs József:

 

Csatlakozik az előtte szólókhoz. A közoktatás területén nagyon sok változás történik. Folyamatban van a közoktatási törvény módosítása, amely érinti a megyei intézményrendszer további működését. A megyének van elfogadott, majd módosított közoktatás-fejlesztési terve. Szerencsés lenne ebbe beleágyazni. El kellene indítani a közoktatási intézményrendszer karbantartását a mindennapi folyamatokhoz.

Az ingatlan állapota nem szerepel, mintha valamilyen gond lenne az ingatlan műszaki állapotával. Annak mi lesz a sorsa, a későbbi felújítás költségvonzata jelentős lehet.
Javasolja és támogatja az előterjesztés szerinti 2008. július 1-i átvételt. Ez mintegy 50 millió Ft normatíva-hiány megyei költségvetésbe történő importálását célozza meg. Afelé kell elmozdulni, hogy ez az időpont 2008. július 1. legyen. Nagyon komoly szakmai munkával rendelkező intézmény kerül ide. Furcsának tartja, hogy a város nem büszke egy ilyen intézményre, hanem átadja a megyének.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:  

 

Az előtte szólókkal lényegében teljesen egyet tud érteni.

Az anyag elég rövid, nem nagyon tudják, hogy jobb lesz-e a helyzete az intézménynek, ha átkerül a megyei önkormányzat fenntartásába, vagy bármilyen változás történik-e. Garanciát szeretne látni, hogy ha átkerül az intézmény, megtarthatja önállóságát, identitását, mert fantasztikus eredményeket produkál. A székesfehérvári országos kamaraversenyen kiemelkedő első helyezést ért el két tanulója, de a kürtversenyen második helyezést is elértek. Lehetne sorolni tovább, mert számos eredmény van évekre visszamenően. Fantasztikus munkát végeznek. Ha a megyei önkormányzathoz kerül, nem fognak szégyenkezni.

Más kérdés az épület műszaki állapota, nagyon komoly felújításra szorul, tetőszerkezete majdnem életveszélyes.

Fog-e változni, jobb lesz-e a helyzet, vagy legalább nem fog romlani és megőrzi identitását?

Gondolkodott-e a megyei önkormányzat – a jogszabályi hátterét nem ismeri -, de az ügyintéző tudja, hogy ilyen esetben lehet-e intézményfenntartó társulásban gondolkodni az esetleges magasabb normatíva érdekében? A válasz függvényében egyéb kérdések, vélemények is felmerülhetnek.

 

Szombati Lajos:

 

A törvény értelmében 6 hónap van a nem kötelező feladatok átadására. Gyöngyös döntését nem kell minősíteni, azt tiszteletben kell tartani. Lassan gyöngyösi helyi vita kezd kialakulni. A gyöngyösi testület döntött, a megyének a törvény értelmében át kell venni. Gyakorlatilag 2007. végéig meg kell határozni a következő öt évet. Ezek a folyamatok gyakorlatilag lezajlottak, elindultak az egyeztetések. Elkezdik a szakmai egyeztetéseket és év végére olyan tervet tudnak a Közgyűlés elé hozni, ami meghatározza a következő öt év feladatait.

 

Hiesz György:

 

Sok minden felmerült a vitában. Hat hónapon belül az önkormányzat ezeket a feladatokat átadhatja a megyei önkormányzatnak. Nem kell minősíteni a gyöngyösi önkormányzat döntését, főleg úgy, hogy megszűntette a művészeti oktatását, mert van alapfokú művészetoktatási intézmény az általános iskolai szinten. Valóban egyetlen oka az átadásnak a finanszírozás. Hatvan, Heves, Gyöngyös sem gondolkodna abban, hogy bármely intézményét átadja a megyének, ha azonos finanszírozás lenne megyei és városi szinten. 17 éve érthetetlen, hogy miért nem azonos. A költségvetésnél a képviselőiknek újra hallatni kellene hangjukat, ugyanígy a kistérségi finanszírozásnál. Bizonyos feladatokat kistérségi szintre kívánnak tenni, de finanszírozást nem adnak mellé. Ha egységes iskolákban gondolkodnak, a kistérség nem vállalja be, mert nincs középfokú oktatásra kistérségi normatíva, de ugyanígy nincs a művelődési házra, a művészeti oktatásra. Gyöngyös vagy hasonló város kevesebb fejkvótát kap, mint a megyei jogú város, vagy a megye. A városnak nincsenek illetékbevételei, több intézményt el kell látni, mert nincs olyan szerencsés helyzetben, hogy intézményei egyrészét évekkel ezelőtt leadta a megyének, mint Eger. A 400 gyermekből több mint 100 környékbeli településen él. Nincs különbség, hogy ki ért el jó eredményt, mert vegyesen érnek el kiváló eredményeket. Látni kell, egy sor intézménynél nevesíteni lehet, hogy hány 10 millió Ft-ot fizet a város. A városnak az is szerepe, hogy a környékbeli tehetségeket felkarolja. Igaz ez a kisgimnáziumra, a művészetoktatásra, és másokra. Ugyanígy vannak a kórházzal is, a betegek 1/3-a gyöngyösi beteg, a többi környékbeli és megyén kívüli. Ha a kórház anyagi csődbe kerül, akkor a fenntartó önkormányzatnak kell felelni érte. Nem jó szándékból és önként szabadulnak meg az intézménytől, hanem élnek a lehetőséggel.

 

Az épület állagát illetően elmondta, hogy az egyik legrégebbi épület Gyöngyösön, az 1400-as évek óta közintézményként működik, a nagy gyöngyösi tűzvész után az egyedüli épen maradt tetőszerkezettel rendelkezik, melyet a műemlékvédelmi hivatal eredeti formájában javasol megőrizni. A pályázati lehetőségeket kihasználják, több helyen próbálkoznak. Ez természetesen Gyöngyös Város Önkormányzatának feladata. Reméli, hogy sikeresek lesznek és nemcsak a tetőszerkezete, hanem külső, belső állapota is meg fog változni.

 

Kérte, hogy döntsenek. A hatvani zeneiskola sem szűnt meg, megtartotta önállóságát. Remélik, hogy a gyöngyösi is megtarthatja önállóságát. Nagyon nívós, színvonalas intézményt kap a megye. 

 

Dr. Tatár László:

 

Először kérdést tett fel Hiesz György úrhoz, mint polgármesterhez.

A város költségvetésében rendelkezésre áll-e a fedezet, hogy a 2007. szeptember 1-vel induló tanévben biztosított az iskola működése? Az előterjesztés megkerüli ezt a kérdést a törvényre tekintettel, mely szerint a bejelentést követő év július 1-től kerülhet sor az átvételre. Gyöngyösön ebben lefolytatták a vitát. Számára az a kérdés, hogy szeptembertől indulhat-e a tanév és meg van-e a városi költségvetésben erre a fedezet.

 

Herman István:

 

1867-ben Deák Ferenc a kiegyezés előkészítésekor a parlamenti beszédében azt mondta, hogy jogainkról önként lemondhatunk, annak visszaszerzése már sokkal nehezebb. A pénzre hivatkozva leadják az iskolát. Ha a megyei közgyűlés átveszi – törvényileg kötelező átvenni – mennyiben fog megváltozni a normatív finanszírozás? Semmiben. A hiány itt fog jelentkezni. Gyöngyös Önkormányzata döntött, levette a nagykabátot tavasszal, mert már nincs rá szüksége. A Gyurcsány csomag hatása begyűrűzik a gyöngyösi zeneművészeti képzés területére. Autonómiáról, önállóságról beszélnek, miközben a tulajdonjog Gyöngyös Önkormányzatáé.

 

Kérdezte Hiesz György polgármester úrtól, hogy jó gazda gondosságával fogják-e tataroztatni, óvni az épületet, hogy a megyei önkormányzat által működtetett zeneiskola kellő színvonalú legyen? Furcsának találja, hogy a terheket odaadják, a tulajdonjogot pedig megtartják. Gyöngyösön a vízszolgáltatásnál a nyereséget hozó csatornarendszert meghagyták, a veszteséget hozó vízszolgáltatást leadták. Azért ez így nem működik. Megérti ezt a gondolkodást, de ez a régiónak, az itt élő embereknek a kárát szolgálja.

 

Sós Tamás:

 

Rendhagyó módon Főjegyző úrtól kérdezte: mikor született ez a rendelkezés, hogy át lehet adni az intézményt? Másik kérdése, hogy csak Heves megyei sajátosságról van-e szó vagy más megyében is van ilyen?

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

Rendkívül méltatlan ez a vita, amit Elnök úr is feszegetett. Amiről vitatkoznak, az 1990-ben az önkormányzati törvény megalkotásakor eldőlt. Akkor határozták meg a Parlament tagjai, hogy mik a települési önkormányzatok kötelező feladatai és melyeket kell a megyei önkormányzatnak ellátni. Az elmúlt 17 évben ezek a dolgok kezdtek helyükre kerülni. A költségvetési forrásokat eszerint határozzák meg a megyei és települési önkormányzatoknak. A települési önkormányzatok lokálpatrióta okokból önként magukra vállalták ezeknek a feladatoknak az ellátását, ami megterhelte a költségvetésüket, mert a források a megyei önkormányzatokhoz kerültek. Most a városi önkormányzatok nem tudják ellátni költségvetésükből ezeket a feladatokat, ezért mint kötelező feladatellátást kérik a megyei önkormányzattól. Ebből ne csináljanak olyan kérdést, ami szorosan nem tartozik a tárgyhoz. Téves az, hogy Gyöngyösön a zeneoktatás megszűnik. Arról van szó, hogy átadják a megyének úgy, mint Hatvan tette, négy éve működik így a zeneiskola a városlakók közmegelégedésére. Ez fog történni Gyöngyösön is. Amikor Heves város kérte a múzeum kötelező feladatként való átvételét, feltehették volna ugyanezeket a kérdéseket. Nem tették, megértették,  Heves Városi Képviselőtestület is és a Közgyűlés is elfogadta. Akkor is elmondták, hogy az Ötv. úgy rendelkezik, hogy a települési önkormányzatnak ez önként átvállalt feladata lehet, a megyének pedig kötelező. Elfogadták, hogy a hevesi múzeum kerüljön a megyéhez. Ha ezek a kérdések akkor nem merültek fel, akkor most is méltatlan ezeket a kérdéseket feszegetni és úgy beállítani a kérdést, hogy ezzel Gyöngyösön olyan történik az alapvető művészeti oktatással, ami nem szolgálhatná a jövőben Gyöngyös város érdekét.

 

Hiesz György:

 

Bármit lehet kérdezni. Egy-két képviselőtársa zavarban van, mint közgyűlésnek, mint polgármesternek tesznek fel kérdést. Válaszol, de eltérnek a tárgytól. Vagy megszavazzák, vagy nem.

Az 1990-es törvényt lehet szidni, de jól fogta meg a lényeget, a zeneoktatás, a középiskola kötelező megyei feladat. A gimnáziumba nemcsak a városi gyermek jár, kb 30 %-a városi gyermek, a középiskolánál ez az arány valamivel magasabb. Nem véletlen, hogy ezek kötelező megyei feladatok. Jó lenne, ha a Parlamentben a 2/3-os törvényt meg lehetne szavazni, akkor a kistérségek nem nyűglődnének, hanem lenne kötelező társulás. A zeneoktatásra 25-30 km-es körzetből járnak. A kis zeneiskolák sorra szűnnek meg, mert nem lehet finanszírozni. Furcsálja Herman István felvetését, aki egri létére egyszer sem tette fel a kérdést miért a megye, miért pl. a szücsi, a hatvani, a boldogi, a gyöngyösi, a gyöngyöspatai finanszírozza az összes városi intézményt. A múzeumi szervezet, a vár, a művelődési központ, a könyvtár, a Tourinform Iroda, a színház, a kórház mind megyei feladat és Eger köszöni szépen, jól van. Nem a megye és Eger ellentétét mondja, hanem ez a tény. A költségvetés nyirbálásakor jogos a kérdés, hogy miért ad át a megye 50 millió Ft-ot Egernek. Miért nem teszik fel ezt a kérdést 30-40 éve? Fel lehet tenni. Egyetért Szabó Ádám képviselő társával, hogy valamilyen koncepcióra szükség lenne, próbálják meghatározni, hogy mi lesz a sorsuk. Mi lesz konszenzus esetén, ha pl. 2010-ben a megye szerepe megváltozik, vagy a Parlament a kistérségeknél finanszírozza a művészeti oktatást? Lehet, hogy akkor Gyöngyös még sem adja át a megyének.

Most ez a helyzet van, Gyöngyös döntött, nagy vita volt, de ezt a döntést a törvény értelmében tiszteletben kell tartani.

 

Tatár László képviselő társának elmondta, hogy a költségvetésben meg kell lenni a fedezetnek. A törvényi feltételek legrosszabb változatát vették figyelembe, arra készültek, hogy 2008. július 1-től veszi át a megye a zeneiskolát. Kedvezőbb lett volna, ha szeptembertől veszik át, de ezt ők sem várták el.

 

Szombati Lajos:

 

Ha egy város közös finanszírozást szeretne, nem jó. Ha a város úgy dönt, hogy megyei fenntartásba adja, nem jó. Mi a jó? El kellene dönteni és utána folytatni ilyen jellegű vitákat. Hiesz György úr utalt arra, hogy lehetnek jogszabályi változások, amelyek esetleg pozitív irányba hatnak és változhatnak.

Hiesz György úr mondta, hogy a városok, kistérségi körzetközpontok olyan gyermekek tanulmányait is finanszírozzák, akik nem az adott településen élnek. Hatvan egy szomszédos településéről 101 gyermek jár, aki után semmilyen normatív támogatást nem kapnak és élvezik mindazokat az előnyöket. A kiegészítésekről beszél. Hatvanban is adnak ingyenes tankönyvet a gyermekeknek, van úszásoktatás, az adott településen nem. Ugyanezt érzi Gyöngyös és kistérsége.

 

 

 

 

Herman István:

 

Nem érti, miről szól a polémia. 1990-ben megalkották a törvényt. A megyének át kell venni. Koncepcióról, egyeztetésről beszélnek, azt pedig megérdemli a Gyöngyösön folyó művészeti oktatás, amire igen büszkék a gyöngyösiek. Azt várták volna, hogy rendszerben gondolkodjanak.

 

Eger és a megye szerepével kapcsolatosan mindenkinek szeretné elmondani, hogy 1990-ben Eger Megyei Jogú Város Képviselőtestületének volt a tagja. Tiszta helyzetet teremtettek, külön választották a finanszírozást, majd ezt követően Sós Tamás és Nagy Imre urak összemosták a rendszert. Akkor úgy döntöttek, tudomásul vették, de most a Megyei Közgyűlés tagja, itt kell szerepet vállalnia, helytállnia és nem Eger Megyei Jogú Város érdekének képviseletében ül itt.

 

Balázs József:

 

A frakció részéről a megye felé bejövő településeket támogatni szokták. Részükről próbálnak véleményt alkotni, hogy valamilyen rendszer alakuljon ki a megyei oktatásban. Az igényeket, a törvényi kötelezettségeket támogatni kell. Ha a normatíva igénylésében segítségre szorulnak, szívesen állnak rendelkezésre. A kiegészítő normatívák ugyanúgy járnak azokra a gyermekekre is. Minden normatívát igénybe lehet venni.

 

Merczel József:

 

Javasolta, hogy a napirendet tárgyalják, majd tűzzenek ki egy vitanapot, ki miként, hogyan tudja jobban kioktatni a másikat, ott lehet szidni a kormányt és egymást, olyan dolgokat előhozni, ami nem a Megyei Közgyűlésre tartozik.

 

Elmondta, hogy 8 évig volt Eger Város Ügyrendi Bizottságának az elnöke, 4 évig a Megyei Közgyűlés Alelnöke. Eger várossal való együttműködés finanszírozása 1990. óta lényegében nem változott, legfeljebb a finanszírozási arányokban történt változás. A finanszírozás esetenként a megye, esetenként a város javára elmozdult. Ezeket a kérdéseket át kell nézni. A júniusi ülés elővitáját folytatták le, mert a Szabó Ádám hozzászólásával kapcsolatos anyag előkészítés alatt van, az egyeztetések folynak és a június ülés napirendjén fog szerepelni a Megyei Önkormányzat intézményeivel és a városokkal való együttműködésről szóló előterjesztés.

 

Javasolta, hogy várják meg az anyag elkészítését, azt bizottsági üléseken vitassák meg és a júniusi közgyűlésen az akkori anyag alapján folytassák le a vitát, mert félreértésekbe bocsátkoznak, mivel most nincsenek pontos adatok. Egy hónap múlva ezt pontosabban, előkészítettebben tudnák megbeszélni, ami a megyei önkormányzat költségvetését is jobban szolgálná.

 

Verebélyi György:

 

Véleménye szerint Hiesz György úr kiváló taktikai érzékről tett tanúbizonyságot, előre gondolkodott, a következő választásra. Ha leépítésre kerül az intézmény létszáma, akkor nem őt fogják szidni. Ezen is el kell gondolkodni.

Elmondta, hogy teljesen mindegy, a város vagy a megye kapja a fejkvóta pénzt, az is miénk.

 

Hiesz György:

 

Hihetetlen, amit a képviselő úr és előtte Herman István úr mondott, ez a Gyurcsány csomag hatása. Mindent azért nem kellene erre kenni. Évek óta nem lett kevesebb a normatíva, évek óta ez a helyzet.

Javasolta, hogy zárják le a vitát és szavazzanak.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Kérte Elnök urat, hogy először a kérdésekre kapjon választ, mert már előre jelezte, hogy azt követően kíván hozzászólni, észrevételt tenni. Visszafogta magát. Lehet, hogy másnak is ilyen mértéktartónak kellett volna lenni.

Fenntartja ezt a jogát.

 

Sós Tamás:

 

Természetesen ennek akadályát nem látja, a Főjegyző úr válaszolni fog.

 

Dr. Benkár József:

 

Jobb lesz-e a helyzet az intézmény átadását követően? Ha a megyei önkormányzat pénzügyi helyzetét nézik, jobb helyzetről talán nem beszélhetnek, de az identitása az intézménynek megmarad és erről a Közgyűlés dönt.

 

Társulás elképzelhető-e? Elképzelhető a társulás a város és a megye között. A kistérségi társulás is szóba jöhet - ha ennek pénzügyi-gazdasági előnye van – még az átadást követően is.

 

Konkrét kérdés vonatkozott az átadással kapcsolatos jogszabályokra. Különbséget kell tenni az Ötv. szerinti átadás és a konkrét eset között, a közoktatási törvény rendelkezései között.

Az 1990. évi LXV. törvény – melyet már többször  módosítottak – 115. § (5) bekezdését pedig 1994-ben módosította az 1994. évi LXIII. törvény 61. § (2) bekezdése, amely 1994. december 11-től hatályos. Ez akként rendelkezik, hogy ha a települési önkormányzat képviselő testülete a 70. § (1) bekezdésbe foglalt feladatok ellátását nem vállalja, erre vonatkozóan a választások után 6 hónapos bejelentési lehetősége van, amit a megye nem utasíthat vissza. A 70. § (1) bekezdésében az alapfokú művészetoktatás nincs megnevezve. Viszont az előterjesztésben meghivatkozott közoktatási törvény vonatkozó §-ai így mértékadóak. Rendelkezik arról, hogy az alapfokú művészeti oktatás megyei önkormányzati feladatkörébe tartozik. A megyei önkormányzat dönt arról, hogy szükséges-e az átvett feladathoz a feladatot ellátó intézmény további működtetése. A feladatátvételt nem tagadhatja meg, a törvény rendelkezik, az a bejelentést követő év július 1. A közoktatási törvény másik rendelkezése azt mondja, hogy fenntartót váltani tanévben nem lehet.

 

 

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Főjegyző úr azt a választ adta, amire gondolt. Talán egyedüli érintett, mert mindkét gyermeke a zeneiskola tanulója. Nagyobbik gyermeke szakmai sikert is elért, öregbítette az iskola hírnevét. Elhangzott, hogy az intézmény önállósága, identitása megmarad, a helyzet nem fog romlani. Elhangzott ez a hatvani iskolánál is, melyet nem ismer. Tavaly egy zongoraverseny területi válogatásán olyan zongorát kellett használni, amelynek nem volt pedálja. Ez a fenntartót minősítette. Szeretné, ha a zeneiskola működtetéséhez, az oktatáshoz szükséges minimál-feltételek megmaradhatnának.

 

Az előterjesztésnél tartózkodni fog, mert elhangzott, hogy más megoldás is elképzelhető – pl. intézményfenntartó társulás -, ha jobb költségvetési környezetet tudnának biztosítani.

Nem látja, hogy ez egy megalapozott előterjesztés, még akkor sem, ha Gyöngyös döntött és kötelezően át kell venni. A határozati javaslatban az alternatív javaslat meg sem jelenik.

 

A szavazáskor tartózkodni fog és kérte a képviselőket, hogy gondolják át, mert megyei önkormányzati képviselőként kell szavazniuk. Nem arról kell szavazni, hogy Gyöngyös Város Önkormányzata hogyan szavazott. A megyei önkormányzat működési feltételeinek biztosítására tették le az esküt. Ismerik a megye költségvetési helyzetét. Alaposabban át kellene ezt gondolni, talán még az időből sem csúsznának ki, ha még egyszer napirendre tűzik a témát.

 

Ferencz Ervin:

 

A kormányrendelet alapján nem lehet vita, hogy a zeneiskolát átveszik, vagy sem. Ezen nem lehet vitát nyitni, mert kötelező megyei feladat. Elfogadták a 2007. évi költségvetés módosítását. Majdnem 50 millió Ft-ot szavaztak meg. A zeneiskola normatívája kevés, hogy azzal működjön. A könyvvizsgálói jelentésben azt olvasta, hogy az önkormányzat adósságállománya elérte a költségvetés hiányának felső határát. Akkor hogyan tudják ezt biztosítani? Újabb hitellel?

 

Dr. Benkár József:

 

Az előterjesztés arra vonatkozik, hogy 2008. július 1-től veszi át a megyei önkormányzat működtetésre ezt a feladatot. Így 2007-ben nem jelentkezik költségvetési kiadás.

 

Megismételte - ha az előbb félreérthető lett volna -, hogy ennek az intézménynek a kötelező fenntartása a közoktatási törvény szerint a megyei önkormányzat kötelező feladata. Az, hogy lehet-e más módon működtetni, onnantól fontos, amikor a települési önkormányzat jelzi, hogy tovább nem működteti. A megyei önkormányzatnak innentől kezdte a KT alapján kötelezettsége van a feladat ellátására. Innentől kezdve lehet majd keresni, hogy milyen módon tudják működtetni, esetleg valamilyen társulásban. Lehet, hogy ez nem jön össze, de a kötelezett akkor is a megyei önkormányzat.

 

 

Sós Tamás:

 

Javasolta, hogy a határozati javaslat 1./ pontjáról külön szavazzanak. Hiesz György az 1./ pont indokait a magasabb vezetői kinevezéssel kapcsolatosan elmondta, mely szerint a Megyei Közgyűlés Oktatási és Művelődési Bizottságával egyeztetve Gyöngyös város dönt. Ezt követően a napirend egészéről kér szavazást.

Kérte, a határozati javaslat 1./ pontjával kapcsolatos szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 22 igen, 6 nem szavazattal és 9 tartózkodással (1 fő nem vett részt a szavazásban) elfogadta a javaslatot.

 

Kérte a napirend egészéről a szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal, 13 tartózkodással (1 fő nem vett részt a szavazásban) a következő határozatot hozta:

 

108/2007. (V. 25.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Önkormányzat a Pátzay János Zeneiskola működtetését Gyöngyös Város Önkormányzatától 2008. július 1-jével átvállalja. Az átadás-átvétel eljárásrendjéről az alábbiak szerint kíván megállapodni Gyöngyös Város Önkormányzatával:

 

1.   Az intézményt átadásáig a jelenlegi igazgató vezeti. Pályázati eljárással történő magasabb vezető kinevezésre az átadás-átvételt követően kerüljön sor. A magasabb vezetőt a Heves Megyei Közgyűlés Oktatási és Művelődési Bizottságával egyeztetve Gyöngyös Város nevezi ki.

 

2.   Az iskola működésének alapdokumentumait, képzési szerkezetét, költségvetését az érintett önkormányzatok közös megegyezéssel a jelenlegi állapotban rögzítsék, a 2008. évre szóló költségvetési többletkihatásokról a tényleges átadás-átvételig ezentúl közösen döntsenek.

 

3.  Az átadás-átvételi eljárásról a két önkormányzatnak 2007. június 30-ig meg kell állapodnia.

           

Felelős:    Sós Tamás

                   Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:  2007. június 30.,

  illetve folyamatos

 

Sós Tamás:

 

6./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának módosítására.

 

Technikai dolgokról van szó.

Érdeklődött, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 34 igen szavazattal, 2 tartózkodással (2 fő nem vett részt a szavazásban) a következő határozatot hozta:

 

 

109/2007. (V. 25.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Múzeumi Szervezet Alapító Okiratának előterjesztés szerint szöveggel történő módosítását.

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét a Heves Megyei Múzeumi Szervezet  egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának aláírására.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elhatározta a Heves Megyei Önkormányzat, valamint Heves Város Önkormányzata között megállapodás megkötését a Hevesi Múzeumi Kiállítóhely átadása – átvétele tárgyában. Felhatalmazza elnökét a Hevesi Múzeumi Kiállítóhely átvételével kapcsolatos dokumentációk aláírására.

 

3.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elhatározta a Heves Megyei Önkormányzat, valamint Kisnána Község Önkormányzata között megállapodás megkötését a Kisnánai  Kiállítóhely átadása – átvétele  tárgyában. Felhatalmazza elnökét a Kisnánai Kiállítóhely átadásával kapcsolatos dokumentációk aláírására.

 

Felelős:    Sós Tamás

                 Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő:  azonnal

 

Sós Tamás:

 

7./ napirend:

Beszámoló a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről, javaslat a Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására.

 

Dr. Horváth Tamás:

 

Elmondta, hogy ebben az évben ünnepli 10 éves évfordulóját a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány. A Heves Megyei Közgyűlés és Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 10 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy létrehozzák a Heves Megyei Közoktatási Közalapítványt. A Megyei Közgyűlés határozata 1996. december 20-án kelt. A Kuratórium elnöke Palcsóné Dr. Zám Éva volt. A Kuratóriumnak még ma is tagja Hangrád Lajos, a Megyei Közgyűlés tagja, Pálfi István a Heves Megyei Iparkamara részéről, Dr. Sípos Mihály az alapítványi iskolák részéről és Dr. Csépe György gyöngyösi kollégiumi igazgató. 1999. január 22-től ő a Kuratórium elnöke.

 

A 10 év alatt 3531 pályázat érkezett be hozzájuk. Ebből 508 volt az elutasított, ami kb. 14 %. Az igényelt támogatások összege 1.960.496 ezer Ft volt, ebből 896.313 ezer Ft-tal tudtak hozzájárulni Heves megye közoktatás-fejlesztéséhez.

Az alapító Heves Megyei Önkormányzat által fenntartott intézményeket a 10 év alatt 153.460 ezer Ft-tal támogatták. 2007. évben 53.500 ezer Ft-ot tudnak szétosztani, 383 pályázat érkezett be.

 

Gratulált az újonnan megválasztott tagoknak, Török Margit közgyűlési tagnak és Juhász Ferenc esperes úrnak. A Kuratórium valamennyi tagja pedagógiával foglalkozik, jól ismeri az intézményeket és a területet is.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a beszámolóval kapcsolatos kérdéseket.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Dr. Horváth Tamás úrtól kérdezte: az anyagban szerepel az elbírált pályázatokat tartalmazó összesítő táblázat második témájával kapcsolatban, hogy a szakmai rendezvények támogatásánál Gyöngyös Város Önkormányzata, mint intézmény 480 ezer Ft támogatásban részesült. Mióta intézmény egy önkormányzat? Az egy köztestület.

Milyen pedagógiai rendezvényt szervezhetett meg, hogy ilyen támogatást kapott?

 

Balázs József:

 

Mint közgyűlési tag, mint polgármester, valamennyien örültek, amikor az alapítvány létrejött, mert egy hiányzó területre jött létre, az intézmények szakmai eszközellátottságára nyújt jelentős és komoly forrásokat. Az elmúlt években folyamatosan csökkenő a trend, a XXI. század kihívásai révén pedig egyre jelentősebb technikai, technológiai fejlesztésekre van szükség az intézményekben. Várható-e változás, mert folyamatosan csökken a Közalapítvány szerepe, forrása. Jó lenne visszatérni a 3-5 évvel ezelőtti szinthez, mely elegendő lenne a megyei közoktatási intézményrendszer nagyobb fokú fejlesztéséhez.

 

Dr. Horváth Tamás:

 

Képviselő Asszony által felvetetteket megnézi és válaszolni fog személyesen vagy írásban.

Balázs József úrnak elmondta, hogy szívesen szétosztanának milliárdokat is, ha lenne pénz. Egyre szűkülő keretek vannak. Elmondta, hogy a Megyei Közgyűlés régi szokásához nem híven az elmúlt évben nem adott támogatást, míg Eger 2 millió Ft-ot adott. Végighallgatva az ülésen elhangzottakat, nem is mondta, amit mondott.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

A Közalapítvány beszámolója könyvvizsgálói jelentést is tartalmaz a mellékletek között. Számára ez a könyvvizsgálói jelentés semmit nem mond, teljesen formális, ettől többet várnának el a könyvvizsgálótól. Konkrét dolgokat is leírhatott volna a Kuratórium munkájával, értékelésével kapcsolatban.

 

A beszámoló VI. részében elírás van. Dr. Szecskó Józsefné nem a gyöngyösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, hanem a gyöngyösi Felsővárosi Általános Iskola igazgatója. 

 

Asztalos Dezsőné:

 

Nagyon fontos megemlíteni, hogy nagyon fontos a Közoktatási Közalapítvány működése, ami a szűkülő önkormányzati források miatt egyre keresettebb és plusz forrásokhoz juttathatja az iskolákat. Az elmúlt évben - ami látható volt a diagramokban is, változóan, de az Orbán kormány idején elég magas metszési pontokat lehet látni - támogatta a benyújtott pályázatokat. Kiemelte a gyermekek személyiségének kibontakoztatását és az arra hivatkozó politika a meghirdetett célokkal ellentétes eredményeket ér el, amikor felszámolja az oktatási intézményeket és a pedagógus tekintélyét. Ennek ellenkezőjére lenne szükség. Egyik képviselő társa is említette, hogy egy hiányzó területre megfelelően működik a Közalapítvány, ami dicséretes. Úgy gondolja, hogy a tekintélyelvet felváltotta a látszat demokrácia elv, kiszolgáltatottá teszi az iskolákat ahelyett, hogy azt tudatosítaná, hogy a nevelés, az oktatás közös feladat és mindannyiunk érdeke. Örömmel látta az Alapító Okiratban - és bízik, hogy a leírt szövegnek érvényt is tudnak szerezni -, hogy független, politikától való elhatárolást ír. Reméli, hogy közös felelősségen alapuló kötelezettségvállalás az elkövetkezőkben is fontos feladata lesz a Közalapítványnak.

 

Javaslata az Alapító Okirat 10.2.6. pontjára vonatkozik. A kuratórium elnöke, tagjai - kivéve a két alapító önkormányzat közgyűlésének tagjait - és a Felügyelő Bizottság elnöke tiszteletdíjban részesül. A továbbiakban szerepel, hogy a kuratórium elnöke, tagjai és a Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai a ténylegesen felmerült költségeik megtérítésére jogosultak.

Szeretné, ha nem tekintenék „fekete báránynak” a két alapító közgyűlés tagjait. Ezért javasolta, hogy a 10.2.6 pontból vegyék ki, hogy „kivéve a két alapító önkormányzat közgyűlésének tagjait”.

 

Dr. Horváth Tamás:

 

Munkatársai időközben segítettek, így Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna kérdésére is tud válaszolni Gyöngyös várossal kapcsolatosan. Gyöngyös város pályázott intézményei – 2 óvoda, 2 iskola és a városi pedagógiai iskolai kistérségi programra, kompetencia alapú oktatásra. A város intézményei használták fel a támogatást.

 

Másik kérdés volt az iskolák, óvodák kérdése. Sajnos egyre kevesebb a pénz. Tényleg nagy szükség lenne rá. A most beérkezett pályázatok között bölcsőde is pályázott, holott az az egészségügyhöz, nem a közoktatáshoz tartozó intézmény. A Közalapítvány csak közoktatási intézmény pályázatát támogathatja.

 

Az önkormányzati képviselők juttatásaival kapcsolatos javaslattal a maga részéről egyetért. 8 évvel ezelőtt hangzott el, hogy a képviselők egyébként is kapnak tiszteletdíjat képviselői munkájukért és tekintsék úgy, mint annak a részét. Ezért került be az akkori alapító okiratba. Nem ők javasolták, hanem a megye részéről vetették fel, mellyel a város is egyetértett.

 

Sós Tamás:

 

Közben a két frakcióvezetőt megkérte, beszéljék meg Asztalos Dezsőné javaslatát.

 

Hiesz György:

 

Konzultáltak. Főjegyző úr is megerősítette, hogy törvény nem zárja ki, nem tiltja. Bizonyos költségtérítést meg kellene szavazni, mert a feladat költségekkel is jár.

(Közben elhangzott, hogy azt kaptak.)

Így további egyeztetés lesz.

 

Merczel József:

 

Egyetért az elhangzottakkal. Az alapító okiratot csak úgy tudják módosítani, ha Eger várossal egyeztetnek. Javasolta, hogy az alapító okirat módosítása önálló napirendként a következő ülésre kerüljön be, addig pedig történjenek meg az egyeztetések, többek között Eger várossal is.

 

Sós Tamás:

 

Az elmúlt 10 évet köszönik mindenkinek, aki abban résztvett. Elmondhatják, hogy egy színvonalas szakmai munkát végeztek azok a tagok, akik ellátták a feladatot, a rendszer színvonalasan működött.

 

Alelnök úr által javasoltakkal a két frakcióvezetőt megkérte, hogy ennek megfelelően történjen a módosítás. Kérdezte, szavazhatnak-e. Igen.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 38 igen szavazattal egyhangúan a következő  határozatot hozta:

 

110/2007. (V. 25.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosítását.

Heves Megye Közgyűlése kérte, hogy a szükséges egyeztetések elvégzése után a következő ülésre kerüljön vissza az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat.

 

Felelős: Sós Tamás

                Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

8./ napirend:

Előterjesztés a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított bentlakásos intézmények 2006. évi szakmai munkájának eredményességéről és törvényes működéséről.

 

Köszöntötte a napirendhez meghívottakat.

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) a következő határozatot hozta:

 

 

 

111/2007. (V. 25.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított bentlakásos intézmények 2006. évi szakmai munkájának eredményességéről és törvényes működéséről szóló előterjesztést megtárgyalta  és az alábbiakat állapítja meg: a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított bentlakásos intézmények a meglévő személyi és tárgyi feltételek hiányossága ellenére magas szakmai színvonalon látták el feladataikat a 2006. évben.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése a lehetőségek figyelembe vételével – az intézmények működőképességének megőrzése érdekében – a személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítására törekszik.  

 

Felelős:   Dr. Benkár József

    Heves Megye Főjegyzője

Határidő: folyamatos, illetve
                személyi feltételek tekintetében 2007. december 31.

 tárgyi feltételek tekintetében 2008. december 31.

 

Sós Tamás:

 

9./ napirend:

Átfogó értékelés a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.

 

Asztalos Dezsőné:

 

A gyermekvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatosan elmondta, hogy a szakmai munka minden területen megvalósult, bár tudják, hogy van olyan része, különösen a speciálisan ellátott gyermekekkel kapcsolatosan, amelyet a megye nem valósított meg.

Az 5./ ponttal kapcsolatban felvetése van. A jövőre vonatkozó célokat, javaslatokat, elképzeléseket már leírják, gondol Pétervására és Lőrinci gyermekotthon gazdasági összevonására, holott a Pénzügyi Bizottság ülésén már látták a folyamatot, döntési sorrendet. Úgy gondolják, egyértelműen nem helyes kimondani azt, hogy ez az a két intézmény, amelyet gazdaságilag össze kell vonni. Egerben van gyermekotthon, de nincsenek lakásotthonok helyben. Pétervásárán van gyermekotthon és vannak lakásotthonok, de ugyanez a helyzet Lőrinciben is. Van TGYSZ, ami szakmai feladatokat lát el, de gazdasági részét az egri gyermekotthon kapta meg feladatul.

Pétervásárán ez szakmailag és gazdaságilag is megoldott, Pétervásárán és a kistérségében 18-20 %-os munkanélküliségi ráta van és fájó, hogy létszámleépítésről kell dönteni. Úgy került bele ebbe az anyagba, hogy Pétervására egyértelműen és Lőrinci, holott csak egy döntési folyamat részében vannak.

 

Kérte az Elnök urat, a közgyűlést, hogy átgondoltabban csinálják végig azt a folyamatot, amely szakmailag és gazdaságilag is valójában a racionális gazdálkodást segíti. A pétervásárai gyermekotthon környezetében Kerecsend kivételével 14 lakásotthon
működik, gazdaságilag egy funkciót el tudna látni, egy központi gazdaságirányítást át tudna vállalni. Mindenki közös érdeke - az EU-ban a kistérségeket is támogatják és pályázati lehetőségek nyílnak meg -, hogy a vidék is lehetőséget kapjon, lélegzethez jusson.

Kérte mindenki segítségét, hogy ez átgondoltabb legyen és a racionális gazdálkodást figyeljék. Mivel nem jelenik meg, hogy az újabb intézményt hol hoznák létre, elmondta, hogy Eger olyan messze van Pétervásárától, mint Pétervására Egertől.

 

Dr. Benkár József:    

 

Képviselő asszony javaslatára azt a kompromisszumos megoldást javasolta, hogy a határozati javaslat második mondatát, mely szerint az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatal vezetőjének, tekintse a határozati javaslat 1./ pontjának és egészítsék ki egy 2./ ponttal, mely a következő: A gyermekvédelem szervezeti rendszerének alakításáról a Közgyűlés külön előterjesztés alapján fog dönteni.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, hogy a Főjegyző úr által elmondottakkal együtt fogadják el az előterjesztést.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 28 igen szavazattal, 9 tartózkodással (1 fő nem vett részt a szavazásban) a következő határozatot hozta:

 

112/2007. (V. 25.) közgyűlési határozat:

 

1./ Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta az „Átfogó értékelés a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című előterjesztést és azt jóváhagyja.

Felkéri Elnökét, hogy az értékelést küldje meg a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának.

 

2./ A gyermekvédelem szervezeti rendszerének alakításáról a Közgyűlés külön előterjesztés alapján fog dönteni.

 

Felelős:  Sós Tamás

                  Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

10./ napirend:

Javaslat turisztikai marketing pályázat beadására.

 

Fekete László:

 

A Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúan támogatta.

Kérte a Közgyűlést, hogy támogassa az előterjesztést.

 

 

Sós Tamás:

 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket.

 

Herman István:

 

Heves megye egyik nehézipara az idegenforgalom, legyen az Tisza-tó, Mátra, Bükk. Ez a turisztikai marketing pályázat, az előterjesztés, maga az intézmény is önként vállalt feladatok között szerepel. Szeretné, ha leülnének és átgondolnák, mi a cél, hová szeretnének eljutni, mit szeretnének megvalósítani, milyen szerepe legyen ebben a két fenntartó önkormányzatnak és a szerepvállalásnak.

Nem fogja megszavazni, mert ez a feladat több, mint kulcstartókról, matricákról szavazni.

 

Sós Tamás:

 

Nem tudja a desztinációs menedzsment mit tud ellátni úgy Egerben, mint Gyöngyösön. Ezt is elemezni kell.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 12 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

113/2007. (V. 25.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat nyújtson be pályázatot – Heves megye turisztikai marketing és PR tevékenysége címmel – a Turisztikai Célelőirányzatból 2.000 eFt támogatás elnyerésére, a 2007. évi idegenforgalmi faladatok között megtervezésre került, 5.468 eFt önrésszel megvalósuló turisztikai marketing feladatokra.

 

2.      A Közgyűlés megbízza a Hivatal szakirodáját a pályázat elkészítésével, beadásával és az abban foglalt feladatok lebonyolításával.

 

Felelős: Kiss János irodavezető

Határidő: folyamatos

 

Sós Tamás:

 

11./ napirend:

Javaslat a Bükki Művészeti Napok támogatására.

 

Dr. Benkár József:

 

A határozati javaslat 1./ pontját javasolja egy mondattal kiegészíteni, mely a következő: A támogatás cél szerinti felhasználásáról a támogatott alapítvány 2007. szeptember 5-ig köteles elszámolni.

A legutóbbi pénzügyi vizsgálat során felmerült ennek hiánya.

 

 

Fekete László:

 

Az előterjesztést megtárgyalta a Bizottság és javasolták az előterjesztés elfogadását. A Bizottság úgy gondolta, hogy ez nagymértékben szolgálja a megye idegenforgalmát. Elmondta, hogy azért került a Közgyűlés elé, mert a Bizottság alapítványt nem támogathat, Közgyűlési döntés szükséges alapítványi támogatáshoz.

Kérte a Közgyűlést, hogy támogassa a javaslatot, mert nagyon jó rendezvény az idegenforgalom tekintetében.

 

Balázs József:

 

Egyetért a Bizottság Elnökével, biztosan nagyon fontos rendezvény és szükség van a támogatására, de ő az egész támogatási rendszert más megközelítésbe helyezi. Támogatja a Bükki Művészeti Napok rendezvényét. Korábban a bizottságoknak volt egy kis kerete, melyet megszűntettek. Várhatóan jönnek még ilyen támogatási kérések és ugyanúgy adni fognak.

 

Kérte, hogy a megye területén ne csak a pétervásárai kistérség, hanem a gyöngyösi, hatvani, hevesi, füzesabonyi kistérség is kapjon támogatást. Olyan rendszert próbáljanak kialakítani, hogy minden egyes kistérségben egy-egy komoly turisztikai vonzerővel rendelkező rendezvényt emeljenek ki. Évente lehet mást és mást, de minden kistérség részesedjen, ha csekély mértékben is, a megye költségvetési forrásaiból.

 

Herman István:

 

Ez a napirend az előzővel szoros összefüggésben van. Akkor azt kérte, hogy egyfajta koncepcióban gondolkodjanak. Itt ugyanaz a helyzet. Koncepcióban gondolkodjanak, pontosan fogalmazzák meg. Kimunkált, jó anyag van előttük, támogatásra méltó. Szeretné, ha a megyének lenne egy idegenforgalmi koncepciója, melyre nem csak a Mátrát, Bükköt, Tisza-tót, hanem az egészet felfűznék és pontosan meghirdetnék, a tanulmányi ösztöndíjhoz hasonlóan, ahol világosan le vannak írva a rendező elvek.

A rendező elveket az idegenforgalmi támogatásoknál is ki kell alakítani.

Nem osztogatók vagyunk, hanem ügyet szolgálunk és a legjobb eredményt szeretnénk felmutatni.

 

Fekete László:

 

Visszautasította, hogy osztogatnak. Rendezvényeket támogatnak, amelyeket úgy ítél meg a bizottság, hogy fontos a megye idegenforgalma szempontjából.

 

Balázs József urat megnyugtatta, hogy nemcsak egy rendezvényt támogatnak. A februári közgyűlésen elfogadták az idegenforgalmi feladatokat és abban 600 ezer Ft volt idegenforgalmi rendezvények támogatására. A megyei keretből elsőként Hevest támogatták, de más térségeket is fognak támogatni.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Örömmel hallotta Elnök úr kijelentését, hogy nem osztogatnak, hanem kiemelt rendezvényeket kívánnak támogatni. Szeretné látni, hogy a gyöngyösi Néptánc
Fesztivált is így támogatják, mert alapítványi formában működnek, nemzetközi hírű, rangú rendezvény, a világ minden tájáról érkeznek. Szeretné látni, hogy azt a rendezvényt mennyivel fogják támogatni, mert jelentős összegbe kerül és a város is támogatja.

Itt volt az abasári Katonadal Fesztivál is, amely egyre híresebbé váló rangos rendezvény.

 

Meg fogja szavazni az előterjesztést. Valóban kellene egy rendszer, egy koncepció, világos feltételek, hogy a megyei önkormányzat milyen rendezvényeket kíván támogatni és adjanak esélyeket más alapítványoknak és rendezvények részére is. Nem tudja, hogy pályázati rendszer volt-e, vagy benyújtottak egy kérelmet és adtak támogatást. Szeretné, ha a bizottság ebben gondolkodna és lenne egy egységes rendszer, egységes elosztási rend, amely alapján rangos eseményeket tudnak támogatni a megyében.

 

Herman István:

 

Nem sértegetésről szólt a történet. Mindenki érzékeli, hogy az idegenforgalom, a kultúra, a kézművesség is ezt az ügyet szolgálja. Az egész egységre kell felfűzni ezeket, egy koncepció mentén. Amíg ez nem történik meg, nevezhetik támogatásnak, osztogatásnak. Azt hiányolja, hogy nem egy vázszerkezetre raknak fel idegenforgalmi támogatási struktúrát, amelybe beleillene a kultúra, a kézművesség is. Egy jó ügyet akarnak szolgálni.

 

Merczel József:

 

A pénzszűke beszél belőlük. Nem lehetnek büszkék arra, hogy egy 5,5 millió Ft-os rendezvényt 100 ezer Ft-tal támogatnak. Jó lenne, ha lényegesen nagyobb pénzeszközt tudnának elkülöníteni, jobb pénzügyi feltételek kellenének.

Nagy kérdést feszegetnek, ebben a bizottság el fog gondolkodni, hogy ilyenkor milyen elvek alapján adjanak pénzt: sokszor és keveset, kevés rendezvényhez, de nagyobb összeget vagy kell-e olyan rendezvényeket támogatni, amelyet szponzorok is támogatnának, de vannak jó célt szolgáló rendezvények is, amelyek nem találkoznak a szponzorok ízlésével és az önkormányzatnak kellene jobban támogatni. Ezek átgondolandó kérdések. A bizottságok ebben gondolkodni fognak. Volt kialakult gyakorlata ennek, melyet részben megváltoztattak, mert elvonták a pénzeket.

Ez a napirend is azért került a Közgyűlés elé, mert alapítványt csak a Közgyűlés támogathat.

Bíznak abban, hogy a bizottság célszerűen fogja felosztani a keretet.

 

Fekete László: 

 

Herman István úrnak válaszolva elmondta, hogy van egy nagyon jól kidolgozott idegenforgalmi programjuk, amit februárban fogadtak el. Arról is szól, hogy a térségeket hogyan veszi figyelembe, de most nem ez a napirend van. Ha van javaslata, szívesen befogadják. Kicsi félreértés van. Ez nem pályázat, hanem kérelem. Az előző Idegenforgalmi Bizottságban kidolgoztak egy szempontrendszert, ami alapján vannak kizáró okok, vannak olyanok, ami alapján tudnak vagy nem tudnak támogatni. Ezt a jelen bizottság is megtárgyalta és elfogadta. A szakiroda véleményét is figyelembe veszik a támogatásoknál, vagy elutasításoknál.

 

Herman István:

 

Tagja volt annak a bizottságnak, az önkormányzatot képviselte a Tourinformban. Tisztán és világosan átlátja. El kellene azon gondolkodni, hogy milyen ügyet szolgálnak, hogyan lehet bevonni további vállalkozókat, akik érintettek ebben a kérdésben. Ne csak egy rövid mondatként szerepeljen, mely szerint örömmel állapítják meg, hogy egyre bővülő külső forrásokat vesznek igénybe.

 

Hudák Tamás:

 

Érdeklődéssel figyelte az elején Herman István úr hozzászólását, mert emlékezett arra, hogy az előző ciklusban a Tourinform Iroda Felügyelő Bizottságának a tagja volt.

Csodálkozva néz Verebélyi György úrra, hogy nem kommunikálnak egymással, aki most vesz részt a bizottságban. Volt már ülésük, születtek döntések, melyről a tájékoztatást megadhatná.

Csodálkozva figyelte, hogy Verebélyi György úr nem szavazta meg a Tourinformmal kapcsolatos előterjesztést, pedig a Bizottsági ülésen támogatta azt.

 

Hiesz György:

 

Hamarosan a Közgyűlés elé kerül egy téma, melyre Elnök úr utalt. Ez a turisztikai desztinációs menedzsment felállítása. Ebbe a regionális operatív programban lehetősége lesz Eger és térségének, Gyöngyös és térségének. 50-100 millió Ft pályázható és nyerhető. Itt megvalósulhat, hogy az ügy oda kerül, ahol lenni kell, akik érdekeltek benne, azok döntsenek róla. Akkor mind a két önkormányzatnak, akik működtetik a Tourinform Irodát, felül kell vizsgálni, hogy szükség van-e rá. Véleménye szerint nincs. Megelőlegeztek egy vitát. Reméli, hogy amikor téma lesz ez, tartalmasabban tudnak róla beszélni.

 

Herman István:

 

Nem az előterjesztés ellen, hanem érte szólt.

A bizottsági tagnak jogában áll revidiálni az álláspontját, mert közben olyan körülmények merülhetnek fel, hogy akkor elfogadta, most pedig nemmel szavaz.

 

Hudák Tamás:

 

Érti, hogy a jobbító szándék okán szólt. Örül, hogy pont az ösztöndíj pályázatokat emelte ki, amelynek előterjesztője önálló képviselői indítvány keretében ő volt és részben a kidolgozásában is aktívan tevékenykedett. Megnyugvással tölti el, hogy ilyen kiváló szabályzatot alkotott a megye.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 30 igen, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

114/2007. (V. 27.) közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése a Bükk Kultúrájáért Művészeti Alapítvány részére a „Bükki Művészeti Napok” elnevezésű rendezvénysorozat megvalósításához 100.000 Ft mértékű támogatást biztosít. A támogatás forrása a költségvetés „idegenforgalmi feladatok” előirányzata. A támogatás cél szerinti felhasználásáról a támogatott alapítvány 2007. szeptember 5-ig köteles elszámolni.

 

2. A Közgyűlés megbízza a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Irodát a támogatási szerződés előkészítésével és a szerződésben foglalt feladatok végrehajtásával.

 

3. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a támogatási szerződés aláírására.

 

Felelős:          Kiss János irodavezető

Határidő:        2007. május 30.

 

Sós Tamás:

 

Ezzel az ülést bezárta, megköszönte a részvételt.

 

kmf.

 

 

 

 

 

                        Sós Tamás                                                   Dr. Benkár József

    Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                            Heves Megye Főjegyzője