Jegyzőkönyv

 

Készült:  2007. április 27-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme

Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné, Balázs József, Barabásné Czövek Ágnes, Barna László, Bátka László, Beer Ferencné, Buda Sándorné, Csáki Zsigmond, Danyi Sándor, Deé András, Dr. Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Fótos Dániel, Hangrád Lajos, Herman István, Hiesz György, Hudák Tamás, Karsai Ferenc, Kontra Gyula, Kovács József, Kómár József, Dr. Lénárt András, Merczel József, Oroszlán Lajosné, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, Szabó Gyula, Szombati Lajos, Dr. Tatár László, Tóbi János, Tuza Gábor, Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna, Verebélyi György, Vince János közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak.

 

Távolmaradását bejelentette: Laminé Antal Éva, Szabó Ádám és Török Margit  közgyűlési tag.

 

Sós Tamás:

 

Köszöntötte a Közgyűlés tagjait és a megjelenteket. Kérte a közgyűlési tagokat jelentkezzenek be. Megállapította, hogy a Közgyűlés 35 tagja van jelen (később még 2 közgyűlési tag megérkezett, így 37 közgyűlési tag van jelen), az ülés határozatképes.

Elmondta, a Pénzügyi Bizottság kérte, hogy a meghívóban szereplő 7./ napirendet a mai ülésen ne tárgyalják meg, azt két fordulóban tárgyalja a Bizottság és május hónapban még egy fordulóban kerüljön a Közgyűlés elé. Ezzel a kiegészítéssel javasolta a meghívóban szereplő napirendek elfogadását.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 35 igen szavazattal a következő napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend előtt:

- Külső bizottsági tagok eskütétele.

- Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Napirend:

I. Személyi rész

1. Javaslat felügyelő bizottsági tagsághoz történő hozzájárulásra.

II. Előterjesztés

2.   Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézetre vonatkozó intézményi átalakítás költségeit támogató pályázatának benyújtására

III. Rendelet-tervezetek

3/a. Bizottsági tagok, külső bizottsági tag megválasztása.

Külső bizottsági tag eskütétele.

3/b.Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Alapokmányáról (SZMSZ) szóló 6/1992. (VI.12.) HMÖ rendelet módosítására.

4.   Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (VI.30.) HMÖ rendelet módosítására és a Heves Megyei Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról és működtetéséről szóló 17/2006. (VIII.25.) HMÖ rendelet hatályon kívül helyezésére.

5.   Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. (Rendelet-alkotás)

5/a.Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

IV. Előterjesztések

6.      Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi Gazdasági Programjára.

7.   Javaslat Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulása által vásárolt logopédiai szakszolgálati feladatok díjazására.

8.   Beszámoló a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet szakmai tevékenységéről, pénzügyi-gazdasági helyzetéről és jövőbeni terveiről.

9.   Beszámoló a HMÖ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata szakmai tevékenységéről, különös tekintettel az örökbefogadással kapcsolatos feladatokra.

10. Javaslat az Országos Rendezési Terv módosításának véleményezésére.

11. Javaslat településrendezési tervek véleményezésére.

12. Éves összefoglaló jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi ellenőrzéséről.

V. Kérdések, interpellációk

VI. Bejelentések

VII. Zárt ülés

13. Javaslat térítési díjat megállapító határozat elleni fellebbezés elbírálására.

 

Sós Tamás:

 

A hagyományokat folytatják, amikor egy-egy kolléga, intézményvezető kiemelkedő szakmai elismeréséről tájékoztatják a közgyűlést. A nyilvánosság előtt köszönte meg és állította példaképül  mások számára Dr. Petercsák Tivadar munkásságát, aki a Dobó István Vármúzeum Igazgatója és akadémiai doktori értekezését „A közbirtokosság, az erdő- és legelőközösségek történeti formái Észak-Magyarországon” címmel nyújtotta be az MTA doktora címre. Az értekezés nyilvános vitájára ez év április 13án került sor az MTA Székházában.

Értekezésében arra vállalkozott, hogy a néprajztudomány, a történettudomány és a néprajz, a jogtörténet határterületévé kialakult jogi néprajz eredményeit interdiszciplináris nézőpontból szintetizálva differenciáltabban mutassa be a tradicionális népi önkormányzatok legarchaikusabb típusainak – feudalizmusban kialakult földközösségekben gyökerező nemesi közbirtokosságoknak – és a polgári társadalom törvényei által szabályozott erdő- és legelőközösségeknek a kialakulását, fejlődését és helyenként a XX. század végéig fennmaradt sokszínű formációit az észak-magyarországi régióban.

A szerző ezen célkitűzéseit teljes sikerrel teljesítette. Kutatásai alapján bemutatta ezen közösségek megalakulásának körülményeit, folyamatát, szervezeti kereteit, napi működésük részleteit, a rendi választóvonalak továbbélését a polgári közbirtokosságokban, a termelőszövetkezetekkel együttjáró megszűnésüket és a lokális hagyományok továbbélését a XX. század végi rendszerváltás után újjáéledő erdőbirtokossági társulatokban. Mindezt európai kitekintéssel tette.

Az értekezés három opponense egyhangúlag javasolta a doktori cím odaítélését. A doktori tanács hét tagja egyöntetűen az adható pontok maximumával foglalt állást arról, hogy Petercsák Tivadar benyújtott értekezése érdemes az MTA doktora címre. A bíráló bizottság véleménye szerint Petercsák Tivadar munkája új kutatási eredményeivel nemcsak a történelemtudomány fejlődéshez járul hozzá, de a lokális gazdasági közösségek múltbéli tapasztalatainak a feltárásával segítséget nyújthat a jelenkori agrárgazdaságban zajló átalakulás szervezeti kereteinek a megújításához, az új típusú erdőközösségek hatékony működéséhez.

Gratulált Igazgató úr tudományos munkássága eredményeihez, az értekezésével kivívott magasrangú tudományos fokozatához. Büszkék rá és köszönik tudományos munkásságának legújabb eredményét. További kutatómunkájához jó egészséget és sok sikert kívánnak.

Igazgató úr tudományos munkásságát egy besorolással elismerve köszönik meg.

 

Dr. Petercsák Tivadar:

 

Megköszönte, hogy a fenntartó elismeri az intézményvezetői munkája mellett a tudományos munkáját is.

 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy először a Főjegyző úr a laptop kapcsán mond néhány szót, majd a lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatos napirend előttiek tudomásul vételét kéri. Ezután a rendőrség jelenlévő képviselőjéhez lehet kérdéseket intézni. Négy közgyűlési tag, Dr. Tatár László, Deé András, Verebélyi György és Herman István jelezte, hogy napirend előtt szeretne szólni.

 

Dr. Benkár József:

 

Jogszabályszerű közbeszerzési eljárást követően, a korábbi döntésnek megfelelően a laptop beszerzés, annak rendszerbeállítása megtörtént. A készülékek mellett található dokumentumok aláírását kérte, melyet a Jogi Iroda jelenlévő munkatársának, Dr. Szucsik Istvánnak kell átadni. A kérdőíven szereplő három időpontban az Informatikai Csoport igény esetén tájékoztatást ad a használattal kapcsolatosan.

Az új eszközök használatához jó egészséget, eredményeket kívánt.

 

Sós Tamás:

Napirend előtt:

·      - Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

 

Kérte a Jogi Iroda lejárt határidejű közgyűlési határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vételét.

„Megállapította, hogy a Közgyűlés tudomásul vette a lejárt határidejű közgyűlési határozat végrehajtásáról szóló jelentést.”

 

Kérte a Művelődési és Sport Iroda lejárt határidejű közgyűlési határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vételét.

„Megállapította, hogy a Közgyűlés tudomásul vette a lejárt határidejű közgyűlési határozat végrehajtásáról szóló jelentést.”

 

Kérte a Pénzügyi Iroda lejárt határidejű közgyűlési határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vételét.

„Megállapította, hogy a Közgyűlés tudomásul vette a lejárt határidejű közgyűlési határozat végrehajtásáról szóló jelentést.”

 

Kérte a Terület- és Intézményfejlesztési Iroda lejárt határidejű közgyűlési határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vételét.

„Megállapította, hogy a Közgyűlés tudomásul vette a lejárt határidejű közgyűlési határozat végrehajtásáról szóló jelentést.”

 

Kérte az Egészségügyi és Szociális Iroda lejárt határidejű közgyűlési határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vételét.

„Megállapította, hogy a Közgyűlés tudomásul vette a lejárt határidejű közgyűlési határozat végrehajtásáról szóló jelentést.”

 

Kérte az elnöki lejárt határidejű közgyűlési határozat végrehajtásáról szóló jelentés tudomásul vételét.

 

Dr. Tatár László:

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés kapcsán a kórházi anyaggal kapcsolatosan kérdezte, hogy Dr. Szakács Ferenc főigazgató írásbeli figyelmeztetése pontosan mit takar, milyen jogcímen hozott ilyen állásfoglalást. Tudomása szerint fegyelmi bizottság nem állt fel, az ügyet nem vizsgálta ki. Nem tudja, hogy az írásbeli figyelmeztetés milyen jogi kategóriának tekinthető. Szeretné tisztázni, hogy megállja-e a helyét? Ha igen, akkor nem a lejárt határidejű anyag kapcsán, hanem a kórházi napirendnél szeretné tisztázni, hogy a kódolási hibák kapcsán hol tart az ügy, mert az indokolás szerint ezért történt a figyelmeztetés.

 

Sós Tamás:  

 

Kérte Főjegyző urat a válaszadásra.

Elmondta azonban, hogy kellő körültekintéssel hozták meg közösen a döntést.

 

Dr. Benkár József:

 

A kódolási problémák, a 2006. október 1-re visszanyúló kódolási problémákat okozó hiba kapcsán belső ellenőrzést rendelt el, amely kimutatta, hogy a munkaszervezési, ellenőrzési elégtelenségek vezettek oda, hogy kódolások egy finanszírozási elégtelenséghez vezettek. Erre vonatkozóan egy figyelemfelhívás is van a vizsgálati jelentés észrevételek részében. Az írásbeli figyelmeztetés nem munkafegyelmi kategória. Az egyéb munkáltatói jog nyomán hívta fel az intézményvezető figyelmet a hasonló problémák elkerülésére. Gyakorlatilag az írásbeli figyelmeztetésnek nincs az a joghatása, mint egy  fegyelmi büntetésnek, ez nem fegyelmi felelősségrevonási kategória, inkább felhívás hogy az okokat figyelembe véve tegye meg a munkáltatói, intézményvezetői intézkedéseket a hibák jövőbeni elkerülése érdekében.

 

Sós Tamás:

 

A kérdés második részére az említett napirendnél vissza fognak térni.

 

Kérte a könyvvizsgáló úr tájékoztatójának tudomásul vételét.

„Megállapította, hogy a Közgyűlés tudomásul vette a könyvvizsgáló tájékoztatóját.”

 

Ezt követően köszöntötte a főkapitányság képviselőjét, Kakuk György urat. Kérdezte, van-e kérdés?

 

Tuza Gábor:

 

Az elmúlt napokban fokozott ellenőrzés volt Európában és Magyarországon. Minden technika az utakon volt. A híradások szerint ez az ellenőrzés decemberig tart és a kiemelt helyeken akár négy órás megfigyelés lesz. Kb. 1500 rendőr hiányzik az állományból. Heves megyében mennyi fog hiányozni, meg fognak-e felelni a követelményeknek akár emberileg, akár pénzügyileg vagy technikailag?

 

Kakuk György:

 

Ezzel a közlekedési akcióval a média megfelelően foglalkozik. Felhívták a figyelmet, hogy ez az ellenőrzés decemberig tart. Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves  megye közös szervezésben hajtja végre az akciókat. Így az erők, eszközök átcsoportosítása is megoldott. Nem fog plusz kiadással járni és az eszközök is adottak.

 

Sós Tamás:

 

Napirend előtt Dr. Tatár László, Deé András, Verebélyi György és Herman István úr jelentkezett hozzászólásra.

 

Dr. Tatár László:

 

Az elmúlt ülésen a Közgyűlés munkaszervezete felállt. A bizottságok, tisztségviselők személyi megválasztására sor került. A Szocialista Frakció részben hozott anyagból, részben szerzett anyagból gazdálkodik. A hozott anyagból történt delegálással kapcsolatosan nem érheti meglepetés a vezető tisztségviselőkkel kapcsolatosan. A szerzett anyagnál vannak aggályaik. A frakció szeretne tudni – melyről a mai ülésen előterjesztést vártak – a Megyei Közgyűlés elnöknek, alelnökeinek munkarendjéről. A Közgyűlés alelnökeként Ambrus Zoltán milyen szakterületet felügyel, milyen kérdések tartoznak hozzá, hány órában fogja végezni ezeket a 300 ezer forintos juttatásért? Fogadó óráit mikor tartja a Megyeházán, mert a Frakciójukat jelentős érdeklődő kereste meg, hogy szeretne bejelentkezni Ambrus Zoltán fogadó órájára.

 

Sós Tamás:

 

Javasolta, gyűjtsék össze a kérdéseket.

 

Deé András:

 

Kérdezte, hogy igaz-e az a rémhír, hogy hivatali létszámcsökkentést kívánnak végrehajtani. A gazdasági dübörgés elérte Heves megyét is, nemcsak az intézményeket éri el a hivatali döntés, létszámcsökkentést kell eszközölni ahhoz, hogy működjön a Hivatal. Ha igaz, ez a döntés teszi hitelessé, példamutatóvá a hatalom régi és új
birtokosait, mert nem mindegy, hogy milyen munkarendben, milyen hatékonysággal folyik a megye irányítása. A Szocialista Frakció egyértelművé tette, hogy az ezeréves megyerendszerre nincs szükség, melyet az elkövetkezendő négy évben talán végre is fognak hajtani. Ez a négy év predesztinálja, hogy ebben a keretben működjenek. Ha nem is lesz a sorsuk a dübörgő gazdaság csúcsa, a romok romjainak rombolásában még is meg kell találni a megoldást, ami elviselhetővé teszi a helyzetet.

 

Verebélyi György:

 

Korábban írásban és szóban is beadásra került a szülők által aláírt petíció a halmozottan mozgás és szellemileg sérült gyermekek úszásoktatásával kapcsolatosan. Nem történt semmi. Kérte, hogy a szülőket, a képviselőtestületet és őt is írásban tájékoztassák, hogy van-e mód, lehetőség a probléma megoldására. A petícióban önrész vállalása mellett kérték, hogy az önkormányzat, az intézmény tulajdonában lévő mikrobusz heti egy-két alkalommal szállítsa ezeket a gyermekeket úszásoktatásra. Ez ügyben kér írásos tájékoztatást a szülők értesítésével együtt.

 

Herman István:

 

A megyei önkormányzatnak 41 intézménye van, a hivatallal együtt 42, mely éves szinten kb. 18-20 milliárd Ft közötti forrást emészt fel, melyet az elnyert pályázatok nagymértékben befolyásolnak. Ilyen költségvetés mellett szinte hihetetlen, hogy több milliós nagyságrendű forrásokat fordítanak a különböző újságokra, napilapokra. Ezt az intézményvezetők a szleng nyelvén védelmi pénzként aposztrofálják. Kitől kell védeni az intézményeinket? A néptől, a hírektől, a sajtótól? Nem százezer Ft-ról, hanem több milliós összegről van szó. A megszorító Gyurcsány-csomag hatására műtétek maradnak el, különböző szolgáltatásokat kell leállítani. Át kell tekinteni, hogy reális-e ez a több milliós összeg az internetes világban. Nem kell a szaklapokat, napilapokat egy az egyben lemondani, de túlzásnak tartja, hogy bizonyos intézmények 30-40 folyóiratot fizetnek elő. Vannak fénymásolók és az internetről is letölthetők a lapok.

Kérte a Főjegyző urat, hogy a következő ülésre hozzon pontos számadatot, mekkora összegről van szó és milyen  hatékony intézkedési javaslatot tesznek az ésszerűség határain belül. Megfelelő korlátokat, önfegyelmező intézkedéseket hozzanak.

 

Merczel József:

 

Ügyrendi vonatkozásban kért szót. Tisztázni kellene, melyik napirendnél tartanak: a napirend előtti hozzászólásoknál vagy az interpellációknál. A felvetések egyrészével egyetért, de mindent a maga helyén kellene tárgyalni. A napirend előtti hozzászólásokat vita nélkül hallgatja meg a Közgyűlés.

 

Dr. Benkár József:

 

Deé András úr felvetésére elmondta, hogy rémhírről van szó. Az előző ülésen a Közgyűlés a hivatalt érintően 9 fős létszámzárolásról döntött. Ezenkívül nem tud olyan elképzelésről, hogy további létszámleépítés lenne. Készül egy terv a hivatalon belüli munkavégzés szervezeti kereteire, de ez nem jelent létszámleépítést. A Terület- és Intézményfejlesztési Irodára adminisztrátori munkakörben helyettesként keresnek dolgozót. Sem létszámfejlesztés, sem létszámleépítés nem történik.

Verebélyi György úrnak válaszolva elmondta, hogy folyamatban van a dolog, az iroda és az intézmény részéről. A szülők is és a képviselő úr is írásban fog tájékoztatást kapni a megoldásról,

Herman István úrnak elmondta, hogy a hírlapok, folyóiratok, szaklapok áttekintése számszaki összesítésben meg fog történni. Valóban vannak kiugróan magas számok, több milliós nagyágrendűek az előfizetések. A költségvetés egyeztetésekor a Hivatal mindig felhívja a figyelmet a szűkös pénzügyi forrásokra. Az intézményvezető szuverén joga eldönteni, hogy mit rendelnek. Biztosan vannak túlzások. A Hivatal közre fog működni, hogy a forrásokhoz igazítsák az intézmények is a kötelezettségvállalásaikat.

 

Sós Tamás:

 

Kérdés hangzott el az alelnökök munkamegosztásával, Ambrus Zoltán feladatával kapcsolatosan. Az elmúlt 16 év során különböző emberek alkotják a Közgyűlés tisztségviselői körét. Kialakították munkamódszereiket. A főállású alelnök mindenben helyettesíti az elnököt, a társadalmi alelnökök egyedi megállapodás szerint járnak el bizonyos ügyekben. Munkájukban kialakították a rendszerességet. Bizottsági ülésekre mennek, vezetői üléseken tárgyalják meg a feladatokat, amelyek jelentős leterheltséget, utánajárást kívánnak, melyet órában kifejezni rendkívül nehéz. A szakmai szempontokon túl fontos a területi elv. Lakóhelyük közelében, térségében látnak el képviseletet. Igaz ez Beer Ferencnére és Ambrus Zoltánra is. A bizottságok kapcsán is kialakították a munkamegosztást. Látható, hogy Beer Ferencné, Ambrus Zoltán és Merczel József melyik bizottsági ülésen vett részt. A fogadóóra tartásának formáját Ambrus Zoltán úr meg fogja találni.

Koncentráljanak arra, hogy itt mindenkire szükség van, mindenki javaslatára, tapasztalatára számítanak.

 

Az újságokkal és egyebekkel kapcsolatosan kihasználta az alkalmat és megköszönte az intézményvezetők hozzáállását a költségvetés készítésekor, ami 500 millió Ft-os megtakarítást jelentett.

Az Európai Unió, a köztársasági és a megyei költségvetés is tartalmazza, hogy munkájukat hatékonyabban kell végezni, előtérbe kell helyezni a szakmaiságot, a párhuzamosságokat ki kell küszöbölni, racionalizálni, a szükséges területeken integrálni kell. A Hivatalban és az intézményekben folyó magas színvonalú szakmai munkára a továbbiakban is építenek.

Verebélyi György úrnak válaszolva elmondta, hogy vannak kötelező feladatai a megyei önkormányzatnak és vannak önként vállalt feladatai. Jószolgálati feladatokat személy szerint is szívesen vállal, de alapvetően a kötelező feladatokra kell koncentrálni.

Kérte ezek tudomásul vételét.

 

I. Személyi rész

1./ napirend:

Javaslat felügyelő bizottsági tagsághoz történő hozzájárulásra.

 

Kontra Gyula:

 

Elmondta, hogy az 1990. évi LXV. törvény 14. § (2) bekezdése előírja, hogy a települési képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét az ügy tárgyalásán.
Az 1./ napirend két választott tisztségviselőt érint. A helyi képviselő kezdeményezheti a kizárásukat, illetve azt, hogy részt vehessenek a szavazásban, Javasolta: Elnök úr szavaztassa meg, hogy a két érintett személytől ne vonják meg a szavazati jogot, részt vehessenek a szavazásban.

 

Sós Tamás:

 

Kérte szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 23 igen, 11 nem szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

 

89/2007. (IV. 27.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a napirendnél a két érintett személytől, Sós Tamástól és Merczel Józseftől nem vonta meg a szavazati jogot, így részt vehetnek a napirendi szavazásban.

 

Kérdezte, hogy a napirend egészéről tudnak-e szavazni.

Kérte, szavazzanak.

 

Fótos Dániel:

 

A napirend kapcsán nem volt kérdésre, illetve hozzászólásra lehetőség.

 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy Fótos Dániel a szavazás közben jelentkezett. Kérte, hogy a napirend bejelentésekor jelezzék hozzászólási szándékukat.

 

Fótos Dániel:

 

Elnök úr nem kérdezte meg, hogy kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban. Az SZMSZ is ezt írja elő. Kérte, hogy a későbbiekben Elnök úr figyeljen erre.

Főjegyző úrtól kérdezte, hogy vizsgálta-e az előterjesztést abból a szempontból, hogy Sós Tamás úrnak a jelenlegi, máshol meglévő funkciójával egy ilyen tisztségviselői pozíció elvállalása összeegyeztethető-e. Ha igen, akkor milyen következtetésre jutott, ha nem, akkor miért nem tette? Megítélése szerint ilyen pozíciónál ez szükséges lenne.

 

Balázs József:

 

A mai világban, a politikában, a közéletben nagyon sok támadás éri a politika különböző szereplőit, hogy funkciókat halmoznak, különböző díjakat vesznek fel, amikor az emberek túlnyomó többségének életszínvonala, mindennapi körülményei jelentősen romlanak. Mi szükség van arra, hogy Sós Tamás és Merczel József jelentős nagyságrendű díjakért újabb tisztségeket vállaljanak. Sós Tamás úr a rengeteg tisztségét hogyan képes ellátni? Egészségének rovására megy. Óvja Elnök urat. Országgyűlési képviselő, közgyűlési elnök, sakkszövetség, stb. Sokkal fontosabb, hogy mutassanak példát. Tudják mennyi az illetményük, 5-600 ezer Ft, egyéb költségtérítések, százezres nagyságú tiszteletdíjakat vesznek fel.

Kérte, mutassanak példát Sós Tamás és Merczel József urak, hogy nem tartanak igényt ezekre a díjakra, egyéb tisztségekre.

 

Merczel József:

 

Gondolja, hogy Balázs József úr hozzászólása azt jelenti, lemond a megyei közgyűlési tagságáról, mert polgármesteri tisztsége olyan nagy megterheléssel jár, hogy ezt nem tudja mellette ellátni. A közgyűlésben egyedül ő az, akinek csak a megyei közgyűlésben van feladata. Emellett ezt a feladatot el tudja végezni, melyet felkérésre tölt be. Nem szeretne ilyen méltatlan vitában résztvenni. Mindenkinek a saját háza előtt kellene söpörni először és utána kellene másokra ilyen méltatlan véleményt mondani.

 

Dr. Benkár József:

 

A kérdésre válaszolva elmondta: a Hivatal is, ő is azt vizsgálta, hogy az előterjesztésben is meghivatkozott jogszabályi feltételek teljesüljenek. A képviselőtestület hozzájárulása nélkül nem lehet főállású polgármester gazdasági társaság vezető tisztségviselője. Ezt a közgyűlési hozzájárulást szerették volna legitimálni. Nem vizsgálta, nem tudja milyen tisztségeket kellett volna összeegyeztetni, csak azt, hogy a megbízás jogszerű legyen.

 

Herman István:

 

Más dolog polgármesterként a megyei közgyűlés tagjának lenni és más dolog az Egut Zrt. felügyelő bizottságában tisztséget vállalni, miközben a területfejlesztési tanács tagja soros elnökévé válva közreműködik. Ne keverjék össze a dolgot, ne csúsztassanak. Ne mérjenek kettős mércével.

 

Fótos Dániel:

 

Sajnálja, hogy más tisztségekkel való összeegyeztethetőséget nem vizsgálta a Főjegyző úr. Elvárható lenne, hogy valamilyen visszafogottságot tapasztaljanak Sós Tamás úr részéről az ilyen megbízások elvállalásában. Sós Tamás jelenleg is betölti a regionális területfejlesztési tanács társelnöki tisztségét. Ebben a tanácsban nagyon sok támogatás elosztásáról van szó, ahová ilyen útépítő cég pályázhat. Előnyt jelenthet, ha ennek a cégnek a menedzsmentjéhez tartozik. Egyetért Balázs József úrral, Sós Tamás úr egészsége kerül veszélybe. Konkrét példa bizonyítja most is, hogy már nem látja át sok feladatát, országgyűlési képviselő, társadalmi szervezetek vezetője. A mai ülés 13. napirendjét az Ötv. szerint az elnöknek kellene jegyezni, ehelyett a főjegyző jegyzi. Már a közgyűlési munkájával kapcsolatos feladatait sem tudja követni. Éppen ezért indokolatlan egy újabb tisztség elvállalása. Nem beszélve az erkölcsi dolgokról. Nem kifogásolta Merczel József urat, tisztában van vele és talán valamilyen mértékben összeegyeztethető.

Indokolatlan a párhuzam a megyei képviselő és a polgármester között.

Nem támogatja az előterjesztést, mert Sós Tamás úr mint a Közgyűlés elnöke szerepel az egyik tisztség várományosaként.

Javasolta, hogy ilyen felkérésre olyan személyt ajánljon maga helyett, akinek még nincsenek ilyen jól fizető tisztségei.

 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy személy szerint kapta a felkérést és már régen tagja. Ez a jogszabályoknak megfelel. Vagyonnyilatkozata nyilvános, bárki számára hozzáférhető. A falvak, városok főterein éli nyilvánosan az életét, nyugodtan alszik. A csúsztatásokat visszautasítja, számos pontatlanság és személyeskedés volt benne. Ezen felül kell emelkedni, a mindennapi dolgokra kell koncentrálni. Köszöni az életmódjával, egészségi állapotával összefüggésben elhangzottakat. Mindenkit vár az ünnepek alatt a majálisokon. A politika vállalása egy életmód. Fontos hozzá egy jó családi háttér, amit köszön. Jó szakembergárdával van körülvéve. Hisz a csapatmunkában és abban, hogy közösen eredményesek tudnak lenni. Ezeken felül tud emelkedni, nem kíván sérelmi politizálást folytatni, nem kíván a provokációnak bedőlni.

 

Balázs József:  

 

Merczel József úr késztette hozzászólásra. Szívesen elmondja, hogy mennyi tiszteletdíjat kap. Itt nem erről van szó, hanem arról, hogy mutassanak példát, ne a mohóság és a kapzsiság vezesse az egyes tisztségviselőket, amikor emberek százai kerülnek az utcára, nem tudják a gázszámlákat kifizetni. Elégedjen meg mindenki azzal a pénzzel és lehetőséggel, ami van és nem kell mindig újakat keresni. Azok a tiszteletdíjak százezres nagyságrendűek. Meg kell nézni hány ember él minimálbérből. Mondhatják, hogy demagógia, de az így van, ez tény.

 

Merczel József:

 

Balázs úr is tudja, hogy nem százezrekről van szó és ez tényleg demagógia. Emlékeztette a Közgyűlést, hogy előző ülésén Dr. Tatár László úr úgy kerülhetett a Regionális Egészségügyi Tanácsba, hogy ő visszaadta a megbízatását. Saját háza előtt kezdjen mindenki söpörni. Próbálják a Közgyűlés méltóságát megtartani.

 

Herman István:

 

A Merczel József úr által elmondottak szakmailag nem odavalók voltsk. A 2/3-os Szocialista Frakció megszavazta, a Regionális Egészségügyi Tanácsról van szó. Szakmailag Dr. Tatár László ennek a tisztségnek a betöltésére alkalmasabb. Szakmaiságról beszélnek, miközben politikáról beszélnek. Merczel József úrnak lejárt a mandátuma, amely a közgyűlésig szólt.

 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy Merczel József úr arról beszélt, hogy az előző ciklusban is voltak olyan megbízatások, amikor úgy tudtak előrelépni, ha valaki visszalép. Volt olyan példa, aki nem lépett vissza és sokáig nem tudták megteremteni a működőképességet.

 

Dr. Tatár László:

 

A helyzet tisztasága miatt megjegyezte, hogy a Regionális Egészségügyi Tanácsba mint kirendelt személy képviseli a Megyei Közgyűlést, ami nem pénzdíjas tevékenység. Véletlenül se mossa össze senki azzal, hogy felügyelő bizottsági tagként mennyi pénzt vesz fel.

 

Dr. Benkár József:

 

Fótos Dánielnek válaszolva elmondta, hogy nincs nála a jogszabály, az 1996. évi XXI. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell összevetni. Kérte a kollégákat nézzék meg. Konkrét ügy merült fel. Ha a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke az említett döntési helyzetbe kerül, akkor abban a testületben nem szavazhat.

 

Hiesz György: 

 

Elmondta, hogy fontosak a politikai viták is. El tudja fogadni amikor az ellenzék ilyen dolgokat vág a kormányzó párt fejéhez. Kérte, hogy amikor ilyen erkölcsi szónoklatokat intéznek hozzájuk - melyeket elfogad - de szorgalmazzák ezt a saját frakciójuk felé a Parlamentben is. Szólítsák fel az összes Fideszes képviselőt, hogy ki hány felügyelő bizottságban, tanácsban van, mert akkor korrekt.

 

Sós Tamást egy magáncég kérte fel, Merczel Józsefet pedig az ÁPV Rt. Amikor a Fidesz volt kormányon, ugyanígy volt. Ez természetes dolog. Nem szabad ilyen demagógiával előjönni. Amit Balázs József úr mondott igaz, csak ebben a megközelítésben nagyon demagóg.

 

Fótos Dániel:   

 

Azt szeretné, ha a saját dolgaikról beszélnének. A Heves Megyei Közgyűlésben ülnek, a Heves Megyei Közgyűlés ügyeivel foglalkoznak. Az, hogy a Parlamentben mi van, nyilvánvaló, hogy ott is lehet hasonló szituáció, ott lesz, aki elmondja, szóvá teszi ezeket. Ha nem, a lelke rá. Nekünk a Heves Megyei Közgyűlésért kell felelőséget vállalni.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 14 nem szavazattal – 1 fő nem szavazott – elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:

 

90/2007. (IV. 27.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 33/A.§ (2) bekezdésének b) pontja alapján hozzájárul Sós Tamásnak a Heves Megyei Közgyűlés elnökének az EGÚT Egri Útépítő Zrt-ben és Merczel Józsefnek a Heves Megyei Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnökének a Mátra Volán Zrt-ben betöltött felügyelő bizottsági tagságához.

 

 

 

 

 

Sós Tamás:

 

2./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézetre vonatkozó intézményi átalakítás költségeit támogató pályázatának benyújtására.

 

Dr. Benkár József:

 

A napirendi pont tartalmát nem érintő változtatást kért. A kiosztásos anyag szerint nem a szolgáltató kórház pályázik az 51 millió Ft-os forrásra, hanem a fenntartó megyei önkormányzat. Az Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázat értelmezésre szorult. Tegnap jutottak olyan végleges értelmezésre, hogy a kiírás szerint a szolgáltató fenntartójának kell a pályázatot bnyújtania. A pályázati kiírás 1.-3. pontja szerint a fenntartó pályázatáról van szó. Az elszámolásra vonatkozó további kiírás eléggé zavaros, de ez menetközben tisztulni fog.

Kérte, hogy a kiosztásos anyagról szavazzanak.

 

Dr. Lénárt András:

 

Az anyag tartalmi részével kapcsolatosan szólt. A Parlament tavaly december 5-én több olyan törvényt fogadott el, ami az egészségügyi ellátó rendszer átalakítását szolgálná. A Pénzügyminiszter és az Egészségügyi Miniszter közösen írt ki pályázatot azon intézmények részére, akik 2007. április 1-én érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkeznek. Az ellátórendszer átalakítását szolgáló rehabilitációs ágyakra 600 ezer Ft/ágy értékben lehet pályázni. Ez a pályázat vissza nem térítendő, egyszeri összeg, a fenntartó számára anyagi kötelezettségvállalást nem jelent.

A Markhot Ferenc Kórház súlyponti kórház lett április 1-vel, 744 aktív és 195 krónikus ággyal rendelkezik. A krónikus ágyakon belül a rehabilitációs ágyak száma jelentősen nőtt, 175 ilyen ágyat tartanak számon, amelyek átszervezésre, felújításra szorulnak. Ehhez kellenének a pályázati pénzek. A rehabilitációs ágyon fekvő betegek kivizsgált, terápiával ellátott betegek, nem folyik diagnosztika, ezért olcsóbbak.

Ez a kötelezettségvállalás csak arról szól, hogy a megnyert pályázati pénzt rendeltetésének megfelelően használják fel. Kérte, támogassák a pályázatot.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A Pénzügyi Bizottság ülésén minden egyes kórházi napirendnél felvetődött a kórház adósságállománya. A Bizottság úgy fogalmazott, hogy a kórház új kihívás előtt áll, ezért szükséges a pályázat beadása. 8 igen és 3 tartózkodással fogadták el a javaslatot.

 

Sós Tamás:

 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.

 

Dr. Tatár László:

 

Elmondta, hogy a frakciójuk is áttekintette az anyagot és egyhangúan támogatják a pályázaton való részvételt.

 

Elmondta továbbá, hogy szeretné megnézetni a bejelentkezéseket és a szavazatokat, mert az előző szavazás számszakilag nem egyezett. 21 igen szavazat mellett 14 nem szavazat volt és 1 fő nem szavazott, a teremből 3 közgyűlési tag hiányzik.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a Főjegyző urat nézzék meg a problémát.

 

Herman István:

 

Egy szavazat hiányzik.

 

Sós Tamás:

Javasolta, hogy szavazás előtt mindenki jelentkezzen ki, majd utána jelentkezzen be.

Megállapította, hogy 37 közgyűlési tag van jelen.

 

Kérte, szavazzanak az előterjesztésről.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

91/2007. (IV. 27.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet fenntartójaként 51 millió Ft összköltséggel pályázatot nyújt be az Egészségügyi Minisztérium „A szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokból adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatására” című pályázati felhívásra.

 

2.      A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a pályázati dokumentációt képező pályázat felhasználására és Előzetes kezességvállalásra vonatkozó nyilatkozatok aláírására.

 

Felelős: Sós Tamás

      Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

3/a. napirend:

Bizottsági tagok, külső bizottsági tag megválasztása.

Külső bizottsági tag eskütétele.

 

Kontra Gyula:

Nem szeretné megismételni az előzőeket. Indítványozta, hogy a szavazáson részt vehessenek a választott testületi tagok is. Először erről kért szavazást.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen, 6 nem szavazattal és 6 tartózkodással – 4 fő nem szavazott – elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta:

 

92/2007. (IV. 27.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a napirendnél a két érintett személytől, Fekete Lászlótól és Sárosi Károlytól nem vonta meg a szavazati jogot, így részt vehetnek a napirendi szavazásban.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a javaslatokat.

 

Kontra Gyula:

 

Az SZMSZ 28. § (2) bekezdése az Ügyrendi Bizottság elnökének feladatává teszi a bizottsági tagokra tett frakciójavaslat Közgyűlés elé terjesztését. Erről nem kell szavazni.

 

Bejelentette, hogy Fekete László és Sárosi Károly bizottsági tagságukról lemondtak. Ez a Kisebbségi, valamint az Ügyrendi Bizottságot érinti. A frakció javasolja Csik Zsoltot a Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét külsős tagnak a Kisebbségi Bizottságba, Fekete Lászlót pedig az Ügyrendi Bizottság tagjává megválasztani.

Az előző szavazás eredményeként bizottsági elnök úr a szavazásban részt vehet.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 22 igen, 2 nem szavazattal és 10 tartózkodással – 3 fő nem szavazott – a következő határozatokat hozta:

 

93/2007. (IV. 27.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése elfogadta Fekete Lászlónak a Kisebbségi, Sárosi Károlynak az Ügyrendi Bizottsági tagságáról való lemondását.

 

94/2007. (IV. 27.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése Fekete Lászlót az Ügyrendi Bizottság képviselő tagjává, Csik Zsoltot pedig a Kisebbségi Bizottság külső tagjává megválasztotta.

 

Sós Tamás:

 

A hivatali kollégák segítségét kérte, hogy azon külső bizottsági tagok, akik még nem tették le az esküt, fáradjanak ki az eskütételhez. Tudomása szerint mindenki megérkezett.

Ezután a következő külső bizottsági tagok tették le az esküt:

- Bakosné Dr. Kakszi Ildikó,

- Bornemisza János,

- Dr. Kelemen Tibor,

- Dr. Szabó János és

- Udzeliné Murányi Enikő.

 

Gratulált a bizottsági tagoknak és kérte, hogy az eskütétel regisztrációt írják alá.

 

Sós Tamás:

 

3/b. napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Alapokmányáról (SZMSZ) szóló 6/1992. (VI. 12.) HMÖ rendelet módosítására.

 

Kérte Aljegyző urat – a főjegyző és aljegyző közötti munkamegosztásnak megfelelően -, mondja el a bizottsági üléseken elhangzottakat, milyen stádiumban vannak, milyen technikával fogják elfogadni az SZMSZ egészét.

 

Dr. Sass Barna Attila:

 

Valamennyi bizottság megtárgyalta az SZMSZ-t módosító indítványokat, hogy az újonnan felállt bizottságok milyen hatáskörrel rendelkeznek. Összefoglalták a bizottsági ülésen elhangzott véleményeket is. Olyan észrevételek is szerepelnek amelyekről nem hozott határozatot a bizottság, de az indítványtevő véleménye szerint szükséges annak átvezetése az írásbeli anyagon.

 

Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök:

Sportbizottsági ülésen hangzott el, hogy szükséges az 1., 2. és 5. pontokban meghatározni az értékhatárt, amelyeknél az elnök döntést hozhat. Az átruházott hatáskörök többi pontjához hasonlóan nem Ft-ot javasolnak, hanem rendeletre való utalást.

Az 1. pont kiegészül: dönt az önkormányzati hivatal kezelésében lévő vagyongazdálkodási rendeletben meghatározott értékű ingatlanokról. 2. pontban is a vagyongazdálkodási rendeletre, míg az 5. pontban a költségvetési rendeletre lenne hivatkozás.

A 8. ponttal kapcsolatosan az Ügyrendi és a Pénzügyi Bizottság észrevételezte, hogy nem pontos a megfogalmazás. A cél az volt, hogy ha egy intézményvezető nyújt be igényt önkormányzati tulajdonban lévő lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség bérletére, akkor azt a Közgyűlés elnöke gyakorolhassa. A pontosított szöveg a következő: az intézményvezetői igény esetén gyakorolja a bérlőkijelölési jogot a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében.

18. pont: Az Oktatási, valamint a Pénzügyi Bizottság ülésén hangzott el. Egy követelés elengedési jogról van szó. Tavaly fogadták el a 13/2006. (VI. 30.) rendeletet, melynek 10. pontja konkrétan meghatározza azt, hogy milyen bírósági eljárásokat kell lefolytatni és a bírósági eljárások eredményeként mutatkozik meg, hogy ha behajthatatlan követelés van, a bírósági döntéssel igazolt követelést engedheti el a Közgyűlés elnöke.

 

Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskör:

A Pénzügyi Bizottsági ülésen a 14. ponttal kapcsolatosan elhangzott észrevétel, hogy ez a pont tartalmazza a térség, a szomszéd megyék rendezési tervének véleményezési jogkörét, de korábban a Területfejlesztési Bizottság gyakorolta a települési
rendezési tervek véleményezését is. Ezért egészüljön ki: véleményezi a települési, a térségi és a szomszéd megyei rendezési terveket is.

Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottságra átruházott hatáskör:

A bizottsági ülésen hangzott el, hogy az 1. és 2. pontok csak a sport és ifjúsági témákról rendelkeznek, az új feladat, az idegenforgalom nincs beépítve. Az 1. és 2. pont egészüljön ki az idegenforgalmi szóval.

Elhangzott, hogy a 2. és 11. pont hasonló rendelkezést tartalmaz ezért a végleges szövegben ez kerüljön összevonásra.

Az 5. és 13 pont szövegezése is lényegében megegyezik.

 

Valamennyi bizottságra átruházott hatáskörök:

Ez csak részben igaz, nem minden bizottsághoz tartoznak ezek a hatáskörök, melyet az Ellenőrző, az Ügyrendi , a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság is észrevételezte.

Az 1. és 2. pontok kerüljenek beépítésre az Egészségügyi és Szociális, valamint az Oktatási Bizottsághoz. A 3. pont pedig az Egészségügyi és Szociális, az Oktatási, a Pénzügyi, valamint a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság átruházott hatáskörébe.

 

Az Ügyrendi Bizottság ülésén olyan általános érvényű észrevétel volt, hogy az új SZMSZ tervezeténél figyeljenek oda, a most átruházott hatáskörökből nem valamennyi átruházott, vannak, amelyek egyből a bizottságokra vannak telepítve. Ezért legyen olyan megkötés, hogy mi a bizottság saját hatásköre és mi a bizottságra átruházott hatáskör. A májusi Ügyrendi Bizottsági ülésre készülő előterjesztés ennek megfelelően készül, melyet a Közgyűlés júniusi ülése elé terjesztenek.

 

Kiegészítette az előterjesztést azzal, hogy a bizottsági tagok személyi összetételében történt módosítás is átvezetésre kerüljön az SZMSZ 2. sz. mellékletében.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A Pénzügyi Bizottság megkapta a rendezési tervek véleményezését. Javasolta, hogy fogadják el, de felvetődött, hogy ha erre alkalmasabb bizottság van, szívesen átadják. Ezzel nem a bizottság szakmai és politikai képességét kérdőjelezik meg. Az új SZMSZ tervvel kapcsolatosan az Ügyrendi Bizottság elnökével folytasson a Hivatal egyeztetést ebben az ügyben. Felvetődött, hogy a Közgyűlésnek egyfajta véleményezési jogköre van, de dönteni az adott település fog. Javasolta, próbálják megoldani, hogy ezt a hatáskört az adott bizottság átruházott hatáskörben gyakorolhassa, ezért ne kelljen közgyűlést összehívni, amikor nem ülésezik a Közgyűlés. Ezért is szerencsés az Ügyrendi Bizottság azon javaslata, hogy válasszák szét a hatásköröket, mert abból ez egyértelműen kitűnik.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Az SZMSZ módosítási javaslat „nyúlfarknyi”, a szóbeli kiegészítéssel már hosszabb, de az csak a mellékleteket érintette. A bizottsági ülések kellő határidőben voltak.

Kérte Jegyző urat, hogy ha ilyen sok módosítást befogadott az előterjesztő, akkor kapjanak kiosztásos anyagot, vagy az interneten keresztül kerüljön be a számítógépes rendszerbe.

Nehéz lesz szavazni, mert sok olyan javaslat van, amit jogilag sem tud értelmezni, mert nem tudta követni, nem gyorsíró, hogy végignézze, mindegyik szakszerű-e.

Határozati javaslatot tett: A bizottsági struktúrához igazított átruházott hatáskörök jegyzékét az új Alapokmány kidolgozása során ismételten tekintse át a Közgyűlés. A Pénzügyi Bizottság részéről is jogosan merült fel a kérés, át kell tekinteni ezen feladatkörök jegyzékét. Megérti, hogy a struktúrához kell igazítani a hatásköröket, de egy átgondolásra szükség van az új SZMSZ meghozatalakor.

 

Sós Tamás:

 

Az elhangzott felvetéseket be tudják fogadni.

 

Dr. Benkár József:

 

A Hivatal is így gondolja, az új, egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-ben a felvetett kérdések rendezésre kerülnek.

Barabásné Czövek Ágnes által elmondottaknál nincs ellentmondás, úgy fog működni, ahogyan Ő elmondta. A törvény szerinti szóhasználattal véleményezi az önkormányzat. A bizottságoknak saját, illetve átruházott hatáskörei vannak, és ez az átruházott jogkörben fog megjelenni.

 

Sós Tamás:

 

Együtt teszi fel szavazásra az Aljegyző úr, a kollégák és a főjegyző úr összefoglalója alapján az előterjesztést.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Kérte a határozati javaslat külön történő megszavaztatását.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a Közgyűlést, szavazzanak a határozati javaslatról.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

95/2007. (IV. 27.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése kéri, hogy a bizottsági struktúrához igazított átruházott hatáskörök jegyzékét az új Alapokmány kidolgozása során ismételten tekintsék át.

 

Felelős: Sós Tamás

Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

A napirend egésze feletti szavazást kérte.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, egyhangúan a következő rendeletet alkotta:

 

6/2007. (IV. 27.) HMÖ rendelet

a Heves Megyei Önkormányzat Alapokmányáról (SZMSZ)

szóló 6/1992. (VI.12.) HMÖ rendelet módosításáról

 

1.§

 

A 6/1992. (VI.12.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) kiegészül az alábbi 39/A. §-sal:

 

„39/A. §

 

(1) A Heves Megyei Önkormányzat a vagyonrendeletében kijelölt irodahelyiséget a Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába adja.

 

(2) A Heves Megyei Önkormányzat ingyenesen biztosítja a kisebbségi önkormányzat postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatainak ellátását, a testületi működéshez szükséges kommunikációs eszközök (telefon, fax, internet) használatát, közreműködik pályázataik továbbításában.

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott ingyenesség nem vonatkozik a kisebbségi önkormányzat pályázati díjaira és a pályázati önerő biztosítására.

 

(4) Az (1), (2) bekezdésekben előírtak végrehajtásáról a Heves Megyei Önkormányzat az önkormányzati hivatal útján gondoskodik és a végrehajtással összefüggő költségeket a hivatal költségvetésében biztosítja.”

 

2. §

 

Az R. 2. sz. melléklete I. és II. pontjai helyébe ennek a rendeletnek az 1. sz. melléklete lép.

 

3. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Sós Tamás sk.                                             Dr. Benkár József sk.

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                             Heves Megye Főjegyzője

 

1. sz. melléklet

A Közgyűlés elnökére és bizottságaira átruházott hatáskörök,

a bizottságok összetétele

I.

A Közgyűlés elnökére átruházott hatáskörök

 

1.   Dönt az önkormányzati hivatal kezelésében lévő vagyongazdálkodási rendeletben meghatározott értékű ingatlanok 5 évet meg nem haladó időtartamra történő bérbeadásáról.

2.   Hozzájárul az intézmények használatában lévő a vagyongazdálkodási rendeletben meghatározott értékű ingatlanok 5 évet meg nem haladó időtartamra történő bérbeadásához.

3.   Dönt a vagyongazdálkodási rendeletben meghatározott értékű forgalomképes ingóságok megvételéről, elidegenítéséről.

4.   Dönt a vagyongazdálkodási rendeletben meghatározott értékű forgalomképes ingatlanok elidegenítéséről, az ilyen jellegű ingatlanok megvételéről.

5.   Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott átmenetileg szabad pénzeszközök egy évet meg nem haladó lekötéséről.

6.   Rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig.

7.   Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig.

8.   Intézményvezetői igény esetén gyakorolja a bérlőkijelölési jogot a megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáró szolgáló helyiségek tekintetében.

9. A fenntartó nevében gyakorolja az egyetértési jogot a nem Közgyűlés által megbízott magasabb intézményi vezetők esetében. (150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (9) bekezdés)

10. Gyakorolja a fenntartót megillető jogokat az intézményi ellátást igénybe vevőkkel kapcsolatban a szociális és gyermekvédelmi  ellátásról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint (intézményi jogviszony megszüntetése, ingyenes ellátás, személyi térítési díj megállapítása).

11. A fenntartó nevében benyújtja a Megyei Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet kapacitás módosítási kérelmét.

12. Tulajdonosi hozzájárulást ad a megyei önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanon elektronikus hírközlési építmény elhelyezéséhez. (2003. évi C. tv. 94. § (3) bekezdés).

13. Gondoskodik a nemzetközi kapcsolatok szervezéséről, az abban résztvevő személyek összetételét meghatározza a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottsággal egyeztetve az éves költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat keretei között.

14. Engedélyezi a megyei címer és zászló használatát a 7/1991. (X.22.) HMÖ rendelet alapján.

15. Dönt a költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig az átadott pénzeszközök intézmények közötti felosztásáról.

16. Engedélyezi az intézményi túlfinanszírozás felhasználást az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig.

17. Dönt a költségvetési rendeltben meghatározott összeghatárig a szervezeteknek adott támogatásról, kivéve a közösségi célú alapítvány támogatását és alapítványi forrás átadását.

18. Jogosult az önkormányzatot megillető behajthatatlan követelések elengedésére.

19. Gyakorolja a közbeszerzési törvényben illetve közbeszerzési szabályzatban meghatározott ajánlatkérői jogosítványokat.

 

II.

A bizottságokra átruházott hatáskörök

 

Egészségügyi és Szociális Bizottságra átruházott hatáskörök

 

1.   Javaslatot tesz a szociális módszertani feladatok ellátására kijelölendő intézményre a Közgyűlés részére.

2.   Jóváhagyja a Megyei Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet térítési díj szabályzatát.

3.   Véleményezi a hatáskörébe tartozó intézmények létrehozásával, átvételével, megszüntetésével, átcsoportosításával kapcsolatos előterjesztéseket.

4.    Javaslatot tesz a Közgyűlés részére a gyermekvédelmi és szociális intézmények térítési díjának, valamint az egyszeri hozzájárulás (személyi térítési díjpótlék) mértékére.

5.   Jóváhagyja az intézmények szakmai programját és házirendjét.

6. Javaslatot tesz a Heves Megyei Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság tagjaira

7. Pályázat alapján dönt a költségvetési rendeletben hatáskörébe utalt pénzeszközök elosztásáról. – kivéve a közösségi célú alapítvány támogatását és alapítványi forrás átadását.

8. Véleményezi a települési önkormányzatok szolgáltatástervezési koncepció tervezetét. (1993. évi III. tv. 92. § (8) bekezdés)

9. Az egészségügyi és szociális intézmények szervezeti és működési szabályzatának, éves munkatervének és éves beszámolójának jóváhagyása, illetve elfogadása.

10. Az egészségügyi és szociális intézmények intézményvezetői munkakörének betöltésére irányuló pályázat elkészítése, a beérkezett pályázatok véleményezése.

11. A Megyei Területfejlesztési Programból a bizottság a feladatköréhez tartozó feladatokat koordinálja, végrehajtásukat szervezi és felügyeli.

Ellenőrző Bizottságra átruházott hatáskörök

 

1. A települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás keretében engedélyezi az igényelt pénzügyi ellenőrzések megtartását.

2. Ellátja a Megyei Önkormányzat saját intézményei pénzügyi ellenőrzésére irányuló az 1990. évi LXV. tv. 92. § (2) bekezdésében meghatározott teendőit, továbbá célellenőrzési, témaellenőrzési és utóellenőrzési feladatokat.

Az intézmények pénzügyi-gazdasági ellenőrzését az intézmény Megyei Közgyűlés előtti beszámolásának évében végzi el azzal a megkötéssel, hogy öt éven belül valamennyi megyei fenntartású intézmény pénzügyi-gazdasági ellenőrzését el kell végeznie.”

Kisebbségi Bizottságra átruházott hatáskörök

 

1.      Kiemelt figyelemmel foglalkozik a megyében élő nemzeti- és etnikai kisebbségek helyzetével, életkörülményeivel, tevékenységével, előmozdítja a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatását.

2.      Kapcsolatot tart a megyében működő kisebbségi szervezetekkel, a települési és a megyei és országos területi kisebbségi önkormányzatokkal, a kisebbségi programokat bonyolító, jogvédő tevékenységet folytató szervezetekkel, intézményekkel, más megyei önkormányzatok kisebbségi szakbizottságaival, tanácsnokaival, a romaügyek koordinációját ellátó kormányzati szervezetekkel, tanácsokkal, irodákkal.

3.      Kapcsolatot tart a Közgyűlés Hivatalának kisebbségi feladatokat ellátó szakelőadóival, a Megyei Önkormányzat intézményeiben ilyen feladatokat ellátó munkatársakkal, az alap- és középfokú anyanyelvi képzés, szaktanácsadói, szolgáltatói tevékenység, nemzetiségi könyvellátás, egyéb közgyűjteményi feladatok,
speciális közművelődési, művészeti teendők törvényekben előírt és a kisebbségek érdekeinek megfelelő ellátása érdekében.

4.      Folyamatosan tájékoztatja a kisebbségi szervezeteket a Közgyűlés munkájáról, döntéseiről, a Közgyűlést pedig az érintett kisebbségeket érintő, lényeges, meghatározó eseményekről, programokról, folyamatokról, a kisebbségeket érintő pályázatokról. Információt biztosít a kisebbségi önkormányzatoknak, szervezeteknek az ezzel összefüggő megyei, regionális és országos pályázati lehetőségekről.

5.      Érdekegyeztető és koordinációs tevékenységet végez a kisebbségeket érintő döntések előkészítésében, bizottsági tárgyalásain. Segíti az érintett szervezetek és a Közgyűlés együttműködését, a kölcsönös és bizalmon alapuló, folyamatos tájékoztatás lehetőségének megteremtését.

6.      Véleményezi a feladatkörébe utalt előterjesztéseket.

 

Ügyrendi Bizottságra átruházott hatáskörök

 

1.   Törvényességi szempontok alapján véleményezi a Közgyűlés elé kerülő rendeletek, határozatok és megállapodások tervezetét.

2.   Gyakorolja a Közgyűlés elnöke, alelnöke tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat.

3.   Ellátja a Közgyűlés hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás esetében - titkos szavazás során - a szavazatszámlálási feladatokat.

4.   Ellátja a közgyűlési tagok mandátum vizsgálatával, összeférhetetlenségi eljárásával és  vagyonnyilatkozataik vizsgálatával kapcsolatos feladatokat.

5.   Jogi kérdésekben véleményt nyilvánít.

6.   Nemzetközi kapcsolatok keretében megkötendő együttműködési megállapodás-tervezetek véleményezése.

7.   Jóváhagyja az Önkormányzati Hivatal ügyrendjét. 

8.   A Közgyűlés hatáskörébe tartozó választás, kinevezés, megbízás tekintetében a pályázati kiírások és a benyújtott pályázatok jogi véleményezése.

 

Oktatási és Művelődési Bizottságra átruházott hatáskörök

 

1.      Előkészíti a térségi feladatot ellátó közoktatási intézmények fenntartására, működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodásokat.

      (1990. évi LXV. törvény 70. § (2) bekezdés, 1993. évi LXXIX. törvény 89. §/

2.      Jóváhagyja a megyei fenntartású közoktatási intézmények minőségirányítási programját, valamint a nevelési-oktatási intézmény foglalkoztatási illetve pedagógiai programját, házirendjét.

      (1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) f/ pont)

3.      Javaslatot tesz fenntartói képviselők delegálására a megyei fenntartású közoktatási intézmények iskolaszékébe, a delegált személyek visszahívására.

      (1993. évi LXXIX. törvény 6o. § (3) bekezdés a/ pont)

4.      Meghatározza a térségi feladatot ellátó intézmények működési körzetét.

      (1993. évi LXXIX. törvény 90. § (1), (2), (3) bekezdés).

5.      Egyetértési jogot gyakorol a nevelési-oktatási intézményekben a tanítási szünetek, illetve a tanítási hét, tanítási időkeret eltérő megszervezéséhez.

      (1993. évi LXXIX. tv. 52. § (16) bekezdés., valamint a tanév rendjéről évente kiadott miniszteri rendelet).

6.      Javaslatot tesz a nevelési-oktatási intézményekben nyújtható többlet szolgáltatásokra. (1993. évi LXXIX. törvény 118. § (6) bekezdés)

7.      Szakmailag előkészíti, véleményezi a hatáskörébe tartozó megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények létesítésével, megszüntetésével, átszervezésével, átadás-átvételével kapcsolatos előterjesztéseket.

(1993. évi LXXIX. törvény 86. § (3) bekezdés, és 88. § (5) bekezdés, 102. § (2) bekezdés a/ pont)

8.      Pályázat alapján dönt a költségvetési rendeletben hatáskörébe utalt pénzeszközök elosztásáról. – kivéve a közösségi célú alapítvány támogatását és alapítványi forrás átadását.

9.      Figyelemmel kíséri, segíti az európai uniós szakmai normák érvényesülését az intézményhálózatban.

10. Megyei önkormányzati szakvéleményt ad ki a települési önkormányzatok

      Közoktatási döntéseit megelőzően, valamint az intézkedési tervük elkészítésekor, felülvizsgálatakor, melyben azt rögzíti, hogy a tervezett döntés a megyei közoktatási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervvel összhangban van-e.

      (1993. évi LXXIX. törvény 85. § (6) bekezdés, valamint 88. § (6), (7) bekezdés)

11. Meghatározza a megyei fenntartású intézményekben az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, engedélyezi a maximális osztály-, csoportlétszámtól való eltérést, meghatározza az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, napközis csoportok, a kollégiumban szervezhető csoportok számát, továbbá engedélyezi a maximális létszámtól való eltérést. (1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c pontja/

12. Előkészíti a közgyűlés kulturális /közművelődési, közgyűjteményi, művészeti/ tárgyú döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

13.Dönt – a Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottsággal együtt – a megyei önkormányzati  és más felsőoktatási ösztöndíjpályázatokról.

14.Jóváhagyja  a kulturális  intézmények  beiskolázási  és továbbképzési tervét. (1/2000. (I.14.) NKÖM rendelet)

15. Az oktatási és művelődési intézmények szervezeti és működési, éves munkatervének és éves beszámolójának jóváhagyása, illetve elfogadása.

16. Az oktatási és művelődési intézmények intézményvezetői munkakörének betöltésére irányuló pályázat elkészítése, a beérkezett pályázatok véleményezése.

17. A Megyei Területfejlesztési Programból a bizottság a feladatköréhez tartozó feladatokat koordinálja, végrehajtásukat szervezi és felügyeli.

 

Pénzügyi Bizottságra átruházott hatáskörök

 

1.   Dönt a vagyongazdálkodási rendeletben meghatározott értékű forgalomképes ingóságok megvételéről, elidegenítéséről.

2.   Dönt a vagyongazdálkodási rendeletben meghatározott értékű forgalomképes ingatlanok elidegenítéséről, az ilyen jellegű ingatlanok megvételéről.

3.   Javaslatot tesz a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ingatlanok elidegenítésére (pályázati feltételek meghatározására), megvételére.

4.   Véleményezi az önkormányzati vagyonnal és vagyoni értékű joggal történő gazdálkodás szabályait (a vagyongazdálkodás irányelveit), a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletet.

5.   Véleményezi az önkormányzat gazdasági társaságba történő belépését, kilépését, gazdasági társaság megszűntetését, közalapítvány létrehozatalát, alapítványhoz történő csatlakozást.

6.   Meghatározza a megyei fenntartású intézmények élelmezési nyersanyag költségét.

7.   Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig.

8.   Előzetesen véleményezi a Közgyűlés pénzügyi kihatással járó döntéseit.

9.   Pályázat alapján dönt a költségvetési rendeletben hatáskörébe utalt pénzeszközök elosztásáról.

10.Az érintett szakbizottság javaslatára dönt olyan pályázatok benyújtásáról, melyekhez a feladat végrehajtásához a költségvetési rendelet előirányzatot rendelt.

11.Engedélyezi az intézményi túlfinanszírozás felhasználását az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeghatárig.

12.Véleményezi a belföldi és az Európai Uniós támogatásra irányuló pályázatokat.

13.Közreműködik a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolásában.

14.Véleményezi a települési, a térségi és a szomszédmegyei rendezési terveket a megyei főépítész előkészítésével. (1997. évi LXXVIII. tv. 6. §, 9/1998. (IV.03.) KTM rendelet)

15.Közreműködik az épített és természetes környezet védelmével összefüggő megyei önkormányzati feladatok meghatározásában, a végrehajtás ellenőrzésében.

16.A területfejlesztési koncepció alapján közreműködik a megye jogszabályban meghatározott energiaellátási tanulmánya elkészítésében. (1991. évi XX. tv. 65. §)

17.Közreműködik a megye területét érintő jogszabályban meghatározott villamosenergia-korlátozás sorrendjének megállapításában.

(1991. évi XX. tv. 65. §)

18. Előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezheti azok megalkotását. (1995. LIII. tv. 46. § (2) bekezdés b/ pont)

19. A Megyei Területfejlesztési Programból a bizottság a feladatköréhez tartozó feladatokat koordinálja, végrehajtásukat szervezi és felügyeli.

 

Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottságra átruházott hatáskörök

 

1.      Véleményezi a sport-, az ifjúsági és az idegenforgalmi témájú közgyűlési előterjesztéseket.

2.      Pályázat alapján dönt a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetésben sport, ifjúsági és idegenforgalmi feladatokra biztosított támogatás összegének felosztásáról. - kivéve a közösségi célú alapítvány támogatását és alapítványi forrás átadását.

3.      Elbírálja az Erdei Iskolára beérkező pályázatokat.

4.      Dönt az ágazati minisztérium által a megyei önkormányzatnak biztosított sport és ifjúsági célú pénzeszközök felhasználásáról

5.      Dönt – az Oktatási és Művelődési Bizottsággal együtt –  a megyei önkormányzati és más felsőoktatási ösztöndíjpályázatokról.

6.      Javaslatot tesz Heves megye sportkoncepciójára.

(2004. évi I. tv. 55. §. (2) bekezdés)

7.      Közreműködik a megye idegenforgalmi értékeinek feltárásában, kezdeményezi a turisztikai vonzerők és adottságok hasznosítását, propagandáját.

8.      Közreműködik a megyei, kistérségi, települési fejlesztési és marketingtervek kidolgozásában, részt vesz az ezzel kapcsolatos feladatok összehangolásában.

9.      Közreműködik az idegenforgalom fogadási feltételeit is érintő fejlesztési tervek véleményezésében.

10. Javaslatot tesz az idegenforgalom fejlesztésével összefüggő megyei önkormányzati célkitűzések és feladatok meghatározására, ellenőrzi azok végrehajtását.

11. Figyelemmel kíséri a megyében tevékenykedő idegenforgalmi szervezetek, intézmények működését, velük – kiemelten a Megyei Jogú Város és más helyi önkormányzatok illetékes bizottságaival – együttműködéseket alakít ki.

12. Dönt – az Oktatási és Művelődési Bizottsággal együtt – a megyei önkormányzati  és más felsőoktatási ösztöndíjpályázatokról.

13. A Megyei Területfejlesztési Programból a bizottság a feladatköréhez tartozó feladatokat koordinálja, végrehajtásukat szervezi és felügyeli.

 

 

 

A bizottságok összetétele

 

Eger Megyei Jogú Várossal Egyeztető Bizottság (5 fő)

 

Elnöke: Sós Tamás

Tagjai    Beer Ferencné

               Merczel József

                    Herman István

   Dr. Tatár László

               

 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság (13 fő)

 

Elnöke:           Dr. Lénárt András

Tagjai:            Hudák Tamás

                        Oroszlán Lajosné

                        Buda Sándorné

                        Fótos Dániel

                        Barna László

                        Dr. Tatár László

Külső tagok:  Oláh Ferenc

                        Dr. Szabó János

                        Dr. Kelemen Tibor

                        Bakosné dr. Kakszi Ildikó

                        Szabó Sándor

                        Keresztes György

 

 

 

Ellenőrző Bizottság (5 fő)

 

Elnöke:           Sárosi Károly

Tagjai:            Sasi Károlyné

                        Kómár József

                        Kovács József

Külső tagok:  Sveiczer Sándor

             

 

 

 

Kisebbségi Bizottság (11 fő)

 

Elnöke:           Hangrád Lajos

Tagjai:            Vince János

                        Kontra Gyula

                        Danyi Sándor

                        Karsai Ferenc

                        Verebélyi György

Külső tagok:  Rajna Kálmán

                        Somlai György

                        Pusoma Jenő

                        Molnár István

                        Csik Zsolt

 

 

Ügyrendi Bizottság (11 fő)

 

Elnöke:           Kontra Gyula

Tagjai.            Bátka László

                        Fekete László

                        Hiesz György

                        Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna

                        Deé András

                        Ferencz Ervin

Külső tagok:  Bujdosó Sándorné

                        Földi Gyula

                        Kiss Tivadar

                        Soha Márton

 

 

 

Oktatási és Művelődési Bizottság (13 fő)

 

Elnöke:           Szombati Lajos

Tagjai:            Dr. Fehér Oszkár

                        Szabó Gyula

                        Vince János

                        Török Margit

                        Laminé Antal Éva

                        Szabó Ádám

Külső tagok.  Sárándi István

                        Sebestyén János

                        Lőrincz Ferenc

                        Oroján Sándor

                        Udzeliné Murányi Enikő

                        Hegyesi Hudik Margit

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi Bizottság (11 fő)

 

Elnöke:           Barabásné Czövek Ágnes

Tagjai:            Sasi Károlyné

                        Buda Sándorné

                        Tóbi János

                        Herman István

                        Balázs József

                        Asztalos Dezsőné

Külső tagok:  Lakatos István

                        Domoszlai Ákos

                        Kotán György

                        Nagy Gábor

 

 

 

Sport, Ifjúsági és Idegenforgalmi Bizottság (9 fő)

 

Elnöke:           Fekete László

Tagjai:            Sárosi Károly

                        Bátka László

                        Tuza Gábor

                        Csáki Zsigmond

Külső tagok:  Bornemisza János

                        Holló Imre

                        Bertáné Komenda Ramóna

                        Dr. Ördög István

 

 

Sós Tamás:

 

4./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (VI. 30.) HMÖ rendelet módosítására és a Heves Megyei Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról és működtetéséről szóló 17/2006. (VIII. 25.) HMÖ rendelet hatályon kívül helyezésére.

 

Herman István:

 

Ez a módosítás arról szól, hogy emeljék a pénzügyi lehetőségeket. Az értékhatárt 10 millióról 20 millióra, az 1 és 5 milliót 10 millióra emeljék. Úgy gondolja, hogy ez nem indokolt, amikor minden forintra szükség van.

Javasolják, hogy a 3. §-t töröljék, ami azt jelenti, hogy automatikusan a jelenlegi marad hatályban. A többi javaslat támogatandó.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A Pénzügyi Bizottság ülésén ez nem vetődött fel. Egyhangúan fogadták el a napirendet. Az üres földterületek kérdése került napirendre. Sajnálja, hogy ez ott nem került szóba, mert meg tudták volna vitatni.

Az eredeti javaslatot el tudják fogadni.

 

Sós Tamás:

 

Először Herman István úr javaslatával kapcsolatosan kérte a szavazást.

Megállapította, hogy 15 igen, 19 nem szavazattal, 2 tartózkodással – 1 fő nem szavazott – nem lett elfogadva a javaslat.

 

Asztalos Dezsőné:

 

Ügyrendileg kért szót. Készüléke második alkalommal nem működött. A technikára nagyobb figyelemmel kellene lenni. Az igen gombot nyomta meg.

 

Sós Tamás:

 

Javasolta, hogy adják a szavazatokhoz az igent, mellyel a két frakcióvezető egyetértett.

Így a szavazás eredménye a következő: 16 igen, 19 nem szavazattal, 2 tartózkodással a Közgyűlés nem fogadta el a javaslatot.

A napirend egésze feletti szavazást kérte.

Megállapította, hogy 21 igen, 14 nem szavazattal, tartózkodás nélkül – 1 fő nem szavazott – a Közgyűlés a következő rendeletet alkotta:

 

7/2007. (IV. 27.)HMÖ rendelet

a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (VI. 30.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról

1. §

 

A R. 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

(3) A Megyei Önkormányzat vállalkozói vagyonát a 4. sz. melléklet szerinti ingatlanok, az 5. sz. mellékletben felsorolt értékpapír és pénzvagyon, valamint a 7. sz. melléklet szerinti vagyoni értékű jogok képezik.

2. §

 

A R. 4. § (4) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

c) A használatában lévő 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó értékű forgalomképes ingó vagyontárgyak értékesítésére, az ezen az értékhatáron belüli ingó vagyontárgyak megvételére.

3. §

 

A R. 6. § (3) és (4) a) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

(3) A Megyei Közgyűlés Elnöke dönt:

1.000.000 – 5.000.000 Ft értékű forgalomképes ingóságok elidegenítéséről, az ezen az értékhatáron belüli ingóságok megvételéről,

10.000.000 Ft-ot meg nem haladó értékű forgalomképes ingatlanok elidegenítéséről, az ezen az értékhatáron belüli ingatlanok megvételéről.

 

(4) A Pénzügyi Bizottság

a) dönt az

-         5.000.000 – 10.000.000 Ft értékű forgalomképes ingóságok elidegenítéséről, az ezen az értékhatáron belüli ingóságok megvételéről,

-         10.000.000 Ft-nál nagyobb, de 20.000.000 Ft-ot meg nem haladó értékű forgalomképes ingatlanok elidegenítéséről, az ezen az értékhatáron belüli ingatlanok megvételéről.

 

4. §

 

A R. kiegészül az alábbi 13/A. §-sal:

 

13/A. §

 

A Heves Megyei Önkormányzat a Heves Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába adja az egri 4967 hrsz-ú, Eger, Kossuth L. u. 9. szám alatti ingatlan C. épületének földszint 23. számú irodahelyiségét.

 

5. §

 

A R. 2., 4., és 7. számú mellékletei helyébe ennek a rendeletnek az 1., 2., 3. sz. melléklete lép.

 

6. §

 

(1)   Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe.

(2)   Ennek a rendeletnek a hatálybalépése napján a Heves Megyei Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról és működtetéséről szóló 17/2006. (VIII. 25.) HMÖ rendelet hatályát veszti.

 

            Dr. Benkár József sk.                                                      Sós Tamás sk.

     Heves Megye Főjegyzője                                      Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

 

Sós Tamás:

 

Kérte a kollégákat, hogy a szünetben nézzék meg a gépeket.

 

Ezután szünet következett.

 

Sós Tamás:

 

Kérte Csik Zsolt urat az eskü letételéhez.

Csik Zsolt úr a Kisebbségi Bizottság külső tagja a Közgyűlés előtt letette az esküt.

 

Sós Tamás:

 

5./ napirend:

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

5/a. napirend:

Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

 

Elmondta, hogy valamennyi bizottság megtárgyalta az előző évi gazdálkodásról szóló előterjesztést és azt alkalmasnak találták közgyűlés előtti megvitatásra.

A bizottsági tárgyalásokon is elhangzott, hogy 2006. évben a forráshiányos költségvetés ellenére kiegyensúlyozott gazdálkodás folyt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalban és intézményeinél.

A bevétel 2006. évben 94,4 %-os, a kiadások felhasználása 91,4 %-os volt. A bevételek tényleges összege 612 millió Ft-tal haladta meg a kiadásokat, így az előző évet is pénzmaradvánnyal zárták. Mindezt a folyószámla hitel igénybevételével sikerült teljesíteni.

Az év elején tervezett 923 millió Ft-os forráshiány év végre 825 millió Ft-ra csökkent. Ki kell emelni, hogy az év végi hitelállomány a vártnál jóval kedvezőbben alakult. 2006. december 31-én 302,8 millió Ft folyószámla-hitel állománnyal rendelkeztek és újabb fejlesztési hitel felvételére 2006. évben nem került sor.

A beszámoló készítésével egyidejűleg megtörtént a pénzmaradvány elszámolás. Az intézmények kötelezettséggel terhelt maradványait felülvizsgálták és meggyőződtek azok valódiságáról. Szabad maradvánnyal sem az önkormányzat, sem intézményei nem rendelkeznek.

Kérte a független könyvvizsgáló által készített részletes elemzés és a korlátozás nélküli hitelesítő záradék figyelembe vételét.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A Megyei Önkormányzat és intézményei gazdálkodásáról szóló beszámolót és észrevételeit Elnök úr részletesen ismertette. A Pénzügyi Bizottság úgy fogalmazott, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően történt az előterjesztés. A költségvetés stabilitása érdekében intézkedési tervet készítettek. Azok eredményesek voltak és a pályázatok is, melyhez az önerő biztosítása fontos feladat.

Egyhangú szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság, a könyvvizsgálói jelentést pedig tudomásul vételre. 

 

Sós Tamás:  

 

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés, észrevétel nem volt.

 

Dr. Tatár László:

 

Elmondta, hogy ismételten 5 hiányzót mutat a gép, holott 3 fő van távol.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a közgyűlési tagokat, hogy nézzék a gépet. A szünetben Dr. Tatár László úrral és a kolléganőkkel kielemezték, hogyan történt a szavazás. Rendben lévőnek állapították meg.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal és 16 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

 

Heves Megye Önkormányzatának

8/2007.(IV.27.) HMÖ rendelete

a Megyei Önkormányzat és intézményei

2006. évi gazdálkodásáról

 

Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

·          Egyszerűsített mérleget 24.312.005 ezer Ft főösszeggel az 1. sz. melléklet szerint,

·          Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 18.365.453 ezer Ft kiadási és 18.978.187 ezer Ft bevételi főösszeggel a 2. sz. melléklet szerint,

·          Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást -15.481 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint.

 

(2) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót a 4. sz. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

                         2006. évi tényleges bevétel                      18.978.187 ezer Ft

                         2006. évi tényleges kiadás                       18.365.453 ezer Ft

 

(3) A bevételek intézményenkénti részletezését az 5. sz. melléklet, további részletezését a 11., 12. és 22. sz. melléklet (intézményi támogatások, átvett pénzeszközök, közvetett támogatások) tartalmazza.

 

(4) A kiadások intézményenkénti részletezését a 6. sz., további részletezését a 7-10.; és a 13. és 14. sz. melléklet (beruházások, felújítások, EU-s támogatással megvalósuló programok, átruházott hatáskörben nyújtott támogatások, Gárdonyi Géza Színház és Múzeumi Szervezet részletező kimutatása) tartalmazza.

 

(5) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi létszámadatait a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

(6) A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi pénzmaradvány elszámolását -15.481 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá intézményenként részletezve a 16. sz. melléklet szerint.

 

(7) A pénzmaradvány felhasználását intézményenként a 17. sz. melléklet szerint engedélyezi 436.271 ezer Ft összegben.

 

(8) A normatív állami támogatás elszámolását a 18. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzatnak járó kiegészítés 22.674 ezer Ft.

 

(9) A Heves Megyei Önkormányzat 2006. december 31-i hitelállományát a 19. sz. melléklet tartalmazza.

 

(10) A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 20. sz. melléklet vagyonmérlege és a 21. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint elfogadja.

 

2. §

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

       Sós Tamás sk.                                                           Dr. Benkár József sk.

Megyei Közgyűlés Elnöke                                             Heves Megye Főjegyzője

 

„A Közgyűlés tudomásul vette a független könyvvizsgálói jelentést a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.”

 

Sós Tamás: 

 

6./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2007.-2010. évi Gazdasági Programjára.

 

A bizottságok megtárgyalták a javaslatot.

Kérte a kérdéseket.

Kérdés nem volt, ezért kérte az észrevételeket, véleményeket.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A Pénzügyi Bizottság egyik legfontosabb napirendje volt, valamennyi bizottsági tag hozzászólt, észrevételt fogalmazott meg. Kiemelte, hogy a három évre szóló gazdasági programban a legfontosabb az elvek megfogalmazása, a költségvetés egyensúlyban tartása, de a fejlődést is szolgálnia kellene. A kötelező és nem kötelező feladatokat sürgősen számba kell venni, rendszerben kell dolgozni, meg kell határozni szakágazatonként mi és hogyan történjen.

Nagyon sok javaslat volt.

Kettőt emelt ki: az energia és a beszerzések kérdését. Az energia hatékonysága nem szerepel, kapjon nagyobb szerepet az energiaszolgáltatókkal való tárgyalás. Megfogalmazódott, hogy a lényeges kérdéseket azonnal meg kell tenni, főleg azt, amihez közgyűlési hozzájárulás szükséges.

A hiányzó ellátási formákat elsősorban szerződéses, társulási formában oldják meg. Készüljön egy ütemezés a feladatok végrehajtására. Nem sok idő van. Egy-két év szükséges lesz a nagyobb horderejű kérdésekre.

Támogatják az intézményfenntartó társulás létesítését, ami egyfajta gondolkodást is elindíthat.

A kihagyott 6 hónap hátráltatta a munkát.

A bizottság egyhangúan fogadta el az előterjesztést, ami lehetőséget ad arra, hogy komolyabb feladat induljon el.

Az idegenforgalom nagyobb hangsúlyt kapott, mint ami szerencsés.

Megfogalmazásra került, hogy racionalizálásra, összevonásra van szükség. Remélik, ha konszenzusra jutnak, eredményt érnek el.

A vagyoni bevételeket mindig fejlesztésre fordítják. Az ingatlanértékesítéssel kapcsolatos napirend levételét is azért javasolták, hogy mutassák be mihez, mire van
szükség egy ingatlanértékesítésnél. Fontos: tiszta rendszert kell teremteni a településekkel és a megyei jogú várossal.

Ezen észrevételekkel együtt jó anyagnak és elfogadhatónak tartják azt előterjesztést.

 

Fótos Dániel:

 

Látszik az anyagon, hogy sokat foglalkozott vele a Hivatal, de az előterjesztésben gyakorlatilag semmilyen koncepciót nem lát. Gazdasági programban megítélése szerint annak a politikai erőnek a koncepcionális elképzeléseit kell kialakítani, aki készíti. A jelenlegi helyzetből a Hivatal megpróbált valamilyen összeállítást eléjük terjeszteni. Hiányolja a konkrétan meghatározott programokat, amelyek minimális kidolgozással sem szerepelnek benne. Látni kellene, hogy mi valósítható meg, mire van fedezet, vállalkozásokkal vagy mások bevonásával megvalósíthatók. Óhajok, vágyak, álmok összeírása, ugyanakkor megítélése szerint nem állnak olyan jól.

Konkrétan kellene megfogalmazni a dolgokat. Ilyen szempontból hiányzik minden ebből az anyagból. Pl. a 13. oldalon szerepel, hogy vizsgálni kell a mátraházai szociális otthon végleges elhelyezését. Év végén lejár a szerződés, annyi idő van, hogy vizsgálni kell. Közös projektben vannak Gyöngyös várossal az Orczy kastély kapcsán, de fel sem vetődik a vagyonegyesítés lehetősége. Sok helyen erőltetik a társulási formát. A programban még a gondolata sem merül fel, valószínűleg azért, mert nincs hozzá politikai akarat. Egyetlen kidolgozott programot sem lát ott, ahol a megyének az intézményfenntartáson túl konkrét, törvény adta feladatai vannak az idegenforgalom szervezésében, koordinációjában. Hiányzik a klimatikus gyógyturizmus programja, amely Gyöngyösön pl. szerepel. Itt a megyének koordináló szerepe van.

A konkrétan megvalósítható programok hiányoznak az előterjesztésből. Véleménye szerint ilyen szempontból nem is tekinthető gazdasági programnak.

Javasolta, hogy ezt tekintsék első fordulónak és a következő alkalommal hozzák vissza konkrét elképzelésekkel, főleg az idegenforgalom, a szakképzés fejlesztésével.

A jelenlegi beruházói, befektetői igényeket messze nem elégíti ki.

Javasolta, hogy ezek kerüljenek be konkrétan a gazdasági programba.

 

Kómár József:

 

Az Ötv. valóban előírja az önkormányzatoknak, hogy megbízása idejére gazdasági programot kell készíteni a választást követő 6 hónapon belül. Az Uniós programok 2013-ig szólnak. Alkotmányba kell foglalni a regionális önkormányzatok létrehozását és a megyei önkormányzatok egyidejű megszűntetését. Ebből is látszik, hogy Önök leírták a megyét. Biztos, hogy 2010-ben kényük-kedvük szerint tudják módosítani az Alkotmányt? Emlékeztette a Közgyűlést a rendszerváltás idején nagy szlogenként hangzott el az önkormányzatiság, a népfelség elve, a népakarat, hogy helyben dőljenek el a dolgok. Mi történik most? A megyében is sorra tűnnek el az iskolák, a postahivatalok, az orvosi rendelők. Szerinte tudatos falurombolás történik. A közigazgatási reform keretében szó van a kis önkormányzatok megszűntetéséről is. Van értelme olyan településen élni, ahol nincs semmi, csak egy kocsma? Felmerülhet a kérdés, hogy ilyen bizonytalan helyzetben van-e szükség gazdasági programokra.

 

Az Ellenőrző Bizottsági ülésen Merczel József úr kérdésére azt válaszolta, hogy ha lesz pénz, igen, ha nem, akkor nem biztos. Visszakérdezett: lesz pénz?

 

Már most látszik, hogy katasztrofális helyzetben vannak. Mi lesz, ha már nem lesz mit eladni? A polgári oldal a bizottsági ülésen kínjában elfogadta a programot, hiszen a bizottsági anyagot az ülés előtti este kapták meg. Este 9 órakor tudott néhány mondatot elolvasni belőle. Ezt Sárosi Károly képviselőtársa is megerősítheti. A tüzetes átolvasás után kicsit más a véleményük.

Segítséget ajánlj a megye vezetőinek, az irodavezetőnek. Előtte van egy 32 oldalas, jól kidolgozott gazdasági program, melyet 9 ezer forintért vett. Az ÖTM honlapjáról is lehetett volna hasonlót letölteni. Meggyőződése, hogy ha ezt az anyagot behelyettesítik, talán sikeresebb lenne mint a jelenlegi. Kicsi hibája az anyagnak, hogy egy szocialista oldalhoz közelálló kft. készítette, de ettől függetlenül jól lehet hasznosítani. Ő is megtette.

 

Szombati Lajos:

 

Örül, hogy képviselőtársa a kormányzati oldal dolgait tudja hasznosítani és települése fejlődni fog. Az Oktatási és Művelődési Bizottság áprilisi ülésén az alábbi kiegészítéssel fogadták el a programot:

A 10. oldal felsorolásában az f/ pont után az alábbi szöveg beillesztését kérik, mellyel egyidejűleg a g/ pont h/-ra változik:

A Heves Megyei Önkormányzat arra törekszik, hogy fokozott együttműködésben más települési önkormányzatokkal, intézményfenntartókkal, közös megoldással a munkaerőpiaci szereplők igényeit szem előtt tartva működtesse közoktatási intézményeit. Az együttműködés jelenlegi formáit oly módon kell alakítani, hogy azok nyitottak legyenek a megye déli, illetve északi térségei intézményeinek befogadására.

 

Megköszönte a bizottsági munkát és a segítséget a módosító javaslat lényegének megfogalmazásában.

 

Herman István:

 

A Pénzügyi Bizottság ülésén alaposan, részletekbe menően megvitatták a gazdasági programot és javasolták annak elfogadását. Most is ezt javasolja, de egyben kéri, hogy az két fordulós legyen és tekintsék ezt első fordulónak. Számos olyan gondolat fog megfogalmazódni, amelyeket be tudnak építeni. A cél, hogy olyan gazdasági programot tegyenek le, ami a nehéz, megszorító intézkedések között is megállja a helyét. Az előterjesztés címe nem tükrözi a tartalmat, mert szerencsésebb lett volna azt a címet adni, hogy „In memória Heves Megyei Önkormányzat”, azaz emlékezzünk a Heves Megyei Önkormányzatról. Már a bevezető részben eléggé részletesen foglalkozik a magát meg nem nevező előterjesztő ezzel, világossá tette mindenki számára, hogy a regionalitás elvére fog a közigazgatás rácsatlakozni 2010-től, de hozzátette, hogy ehhez Alkotmányt kell módosítani, amit 2/3-os törvénnyel lehet módosítani. Egyfajta nyugtalanság van az előterjesztés mögött, ami végigkíséri a programot.

 

Hiányosságként említette meg többek között, hogy az 1990. évi LXXI. törvény 37. § (4) bekezdése szerint a kamarai törvénybe foglaltan a gazdasági kamaráknak véleményezni kell. Ez nem szerepel benne, holott ez nemcsak célszerű, hanem törvényi kötelezettség is. Meglepő volt számára, hogy egyetlen mondat szerepel a szakképzésről, mely szerint 7 intézmény foglalkozik szakképzéssel. A szakképzés a gazdaság megfelelő szakember utánpótlását biztosítja. Széchenyi István bölcsen
fogalmazott: erős gazdaságot csak kiművelt emberfők sokaságával lehet megteremteni. Egy mondat utalásával nem tudja, hogyan lehet ennek megfelelni. A jogi önkormányzat és a gazdasági önkormányzat e tekintetben csak erőteljes, szoros együttműködésben képes kezelni ezt a problémát. A gazdaságnak megfelelő szakember utánpótlásra van szüksége. Ebben a helyzetben a felnőttképzésen keresztül fog az út vezetni a probléma megoldásához.

 

Összegezve: 8 éve a Szocialista Párt vezetése irányítja a megyét és annak gazdaságát. Nem látja, hogyan kezelné Heves és Észak-Heves megye térségét, mert tudják, hogy kialakult egy Hatvan, Gyöngyös, Eger tengely, amelynek gazdaságára épül Heves megye gazdasága, ettől délre és északra leszakadnak a települések. Ez a 8 év az elszalasztott lehetőségek 8 éve volt, nem kezelték ezt a problémát. Most sem találja a települési önkormányzatok véleményeire épülő gazdasági programot. Ilyen tekintetben nincs koncepció.

 

Számos jó gondolat szerepel azonban benne, melyet jó szívvel tud ajánlani, hogy fogadják el.

 

Nem a megye egészére, inkább egyfajta fenntartói önkormányzat gondolatisága köré csoportosították a feladatokat és megoldásokat.

 

Javasolta, hogy a program ne 2010-ig, hanem 2013-ig szóljon, ne mondják ki, hogy 2010-től megszűnik a megye, mert ez parlamenti döntést, 2/3-os törvényt igényel.

Lamperth Mónika az ígéretét teljesítette, mely szerint jó és erős törvényeket fognak hozni. A megyei önkormányzatokat valóban egyfajta fenntartói önkormányzatok szintjére süllyesztették el.  Kérdezte, hogy a szocialista képviselők mit tesznek ennek érdekében, miért asszisztálnak ehhez a szerepkörhöz, mert a hivatali esküjükhöz képest – melyet a külső szakértők ma is letettek – teljes ellentét alakult ki.

 

Az anyagban szereplő gondolatokat támogatandónak tartja, de javasolta, hogy bővítsék, legyen tágabb, és valóban egy gazdasági programot tegyenek le, amelyben a képzés, szakképzés kapjon prioritást és a kamarák véleményét is emeljék be. Gazdasági szereplők nélkül gazdaságról aligha lehet beszélni.

 

Javasolta, hogy az anyagot két fordulóban tárgyalják, a mostani előterjesztést elfogadásra javasolja, de az itt elhangzottak alapján bővítsék, mert az az előterjesztés hasznát fogja szolgálni.  

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Az előterjesztést két szempontból közelítette meg.

Formai szempontból nem felel meg az SZMSZ-nek. A 12. § (3) bekezdése szerint a közgyűlés döntéseinek tartalmaznia kell az előkészítésben résztvevők pontos megnevezését, határozati javaslatot, alternatívát, a végrehajtásért felelős személy, vagy szerv megnevezését, a végrehajtás határidejét. Ezekből nem talált semmit. Nincs fejrésze, nem tudja, ki az előterjesztő, nincs ellenjegyezve, olyan, mintha újságárusnál egy nyomtatványt vett volna. Formai szempontból számára elfogadhatatlan, SZMSZ ellenes. Csak ezt kapta a Bizottság, a borítékban csak ez volt, egy aláíratlan anyag.

 

Tartalmi oldalát tekintve elmondta, mely többek részéről elhangzott, hogy a települési önkormányzatoknak az Ötv. szerint megválasztásukat követő 6 hónapon belül kötelező gazdasági programot alkotni. Egyáltalán történtek-e valamilyen egyeztetések, mert a megyének koordinatív tevékenységet kell ellátni. A településekkel történtek-e egyeztetések, hogy milyen olyan gazdasági beruházásokat, projekteket kívánnak megvalósítani, ami érinti a megyei önkormányzat szerepét, a megyei fenntartású intézményeket, vagy olyan egyéb gazdasági beruházást, amely területi szervezési vagy egyéb koordinációs szerepet igényel az önkormányzat részéről. Száz millió Ft-ot fizettek ki a Heves Megyei Operatív Területfejlesztési Programra, melyből egy elképzelés vagy projekt sem jelenik meg az anyagban.  Ezek hol vannak? Biztos vannak olyanok, amelyek ebbe a gazdasági programban átemelhetők. Ez az anyag kizárólag csak az önkormányzat által fenntartott intézményekkel, vagyonnal foglalkozik. A gazdasági programnak nem erről kell szólni. Olyan fejlesztési beruházásokat kellene tartalmaznia, hogy pl. mit kíván a megye idegenforgalmi fejlesztése elérni. Értékes kincsek vannak a megyében, pl. a Mátra-Bükk, de gyakorlatilag semmi nem olvasható ki az anyagból.

A két kamarától érkezett vélemény, de látható, hogy nem tudtak mit véleményezni, nem kaptak semmilyen támpontot. Az Agrárkamara egy mondatára hívta fel a figyelmet, aki felajánlotta a munka folytatásaként a partnerségét. Két város is van, amely a szőlő és bor városa: Eger és Gyöngyös. Nem jelenik meg pl. a borút. Semmilyen fejlesztési elképzelések nem jelennek meg. Nyilván nem tudott mit leírni az Agrárkamara, mert ilyen semmitmondó gazdasági programról nem lehet mit írni. Érdemi egyeztetést kellett volna tartani, hogy milyen javaslataik vannak.

 

A maga részéről ezt a gazdasági programot nem tudja elfogadni, tartózkodni fog, mert SZMSZ ellenes. Vannak elemei, amelyek elfogadhatók, de ez az anyag tele van hiánnyal, projektek, tervek nélkül elfogadhatatlan.

 

Második fordulóra kellene visszahozni és egy gazdasági programot kellene összeállítani, nem pedig egy önkormányzati vagyonkezelői programot, mert nem ez az előterjesztés tárgya.

 

Csáki Zsigmond:

 

2006. október 1-én megtörténtek a választások. Valamennyi önkormányzat 6 hónapon belüli kötelezettsége volt ez. Megtették a városok is ezt. Heves város is elkészítette gazdasági programját és városfejlesztési stratégiáját, mely 101 oldalas lett. Két fordulóban tárgyalták. Az ellenzék véleménye az volt, hevenyészett, fércmunka.

Nem kívánja minősíteni ezt az anyagot. Hiesz Györgyre néz, egyetért az előtte szólókkal abban, hogy a második forduló előtt a városokkal - Hatvan, Gyöngyös, Eger, Füzesabony, Heves - történjen egyeztetés, akár közösen is. Az összes többi település elfogadta a maga gazdasági programját. Lehet, hogy tudnak egymásnak újat mondani, vagy közös álláspontot kialakítani. Ha ez sikeres lesz, akkor a második fordulóra olyan gazdasági program kerülhet ide, amely a megye érdekét szolgálja.

 

Dr. Tatár László:  

 

Alapvető problémája az anyaggal a formai okokon túl, hogy nem egyforma anyagból dolgoznak. Meg kellene nézni a Hivatal felelősségét, miért nem egyforma anyaggal dolgoznak. Számára csak a meghívóból derül ki, hogy a napirend előterjesztője Elnök úr. Fejléc és aláírás nélküli 10 lapot kaptak.

 

Mindazon túl, hogy két fordulóban kellene tárgyalni az anyagot a következő problémái vannak: Mulasztásos törvénysértési állapotba nem kerülnek, mert az első vázlat elkészült 6 hónapon belül, a vita folyik és megpróbálnak olyan programot kialakítani a II. fordulóra, amely mindkét politikai félnek kezelhető lesz. Az elmúlt közgyűlésig nem volt olyan politikai erő, amely magáénak tette volna a gazdasági program letételét, melyből nyilvánvaló az időbeli csúszás lehetősége és ebből adódott, hogy egy kapkodó munka mellett csak gyors vázlat sikerült. Ez a gazdasági program a megyei önkormányzat intézményfenntartó jellegéből adódó négy éves program. Ezen túl kell mutatni a törekvéseknek, a megye egészére vonatkozó észrevételeket a II. fordulóra az egyeztetést követően be kell emelni az anyagba.

 

Alapvető kérdéseket tisztázni kell. A megyei jogú várossal, városokkal közös fenntartású intézmények helyzetéből fakadó fejlesztési programokat meg kell nézni, valamint azt, hogy milyen kötelező és nem kötelező feladatai vannak az önkormányzatnak, azokat hogyan próbálják felvállalni, finanszírozni, milyen projekt lehetőségek adódnak erre az időszakra. Vannak olyan kérdések, pl. a szakképzés, amelyeket egy mondattal nem lehet elintézni. Pl. a Mátra klimatikus gyógyhely turizmusát. Utalt a mátraházai idősek otthonára, ahol döntési helyzetbe kell kerülni. A program nem foglalkozik az intézményátadásokkal. Nem tudják, hogy az elkövetkezendő négy évben milyen többlet hárul a megyére az intézményátadások kapcsán és hogyan lehet átcsoportosítani az ebből adódó feladatokat.

 

Javasolta, hogy tekintsék I. fordulós vitaanyagnak és a megfelelő egyeztetések után a következő ülésre hozzák vissza, kerüljenek beépítésre ezek a szempontok. Szerencsésnek tartaná, ha nem 4 éves program lenne, hanem a 2013-as Uniós projekthez célzott, előremutató gazdasági program lenne, amelyben a részletes kifejtésekben csak 2010-ig legyen egy részletes megvalósulási terv. Legalább a 2007. év vonatkozásában próbálják az egyes projekteket feltűntetni úgy, hogy jelenleg van forrás, nincs forrás, ha lesz lehetőség forráslehívásra, melyik program keretében tudják megvalósítani azt. Projekt lapokat próbáljanak betenni és a gazdasági program kezelhetővé válik.

 

Javasolta az anyag visszahozását és egyeztetés lefolytatását.

 

Hiesz György:

 

Nagyon egybehangzóak a vélemények. Ő sem tud ettől eltérni, de kicsit árnyaltabb a véleménye. A közgyűlés működése október és március között nem volt zökkenőmentes. Az apparátus nyakába varrni ezt a programot nem kellene, mert egy tisztességes szakmai munkát letett. Politikai utasítást, megrendelést nem kapott. A megyének, mint intézményfenntartó társulásnak – kicsit sarkítva – sokkal nagyobb a szerepe, mint hogy csak ezt fogalmazzák meg egy gazdasági programban. Egyetért azzal, hogy 2013-ig terjesszék ki, mert ezek az Uniós források átnyúlnak a ciklusokon. A 2004-ben elkezdett programok az idén, vagy jövőre fejeződnek be.

 

Sok olyan kapcsolódási pont van, amelyet egyeztetni kell a kistérségekkel, városokkal. Pl. a képzésben megkerülhetetlen, amiről Herman István úr is beszélt. A képzést, a kibocsátást és a fogadóhelyek igényét összhangba kell hozni. A szakképzés most attól függ, hogy milyen a tanári kar, nem attól, hogy milyen az igénye a munkaerőpiacnak. Szociális területen is mondott példát: a mátraházai idősek otthona. Ha közösen abban gondolkodik a megye és a város, hogy valamit tenni kell. Ha nem tárgyalnak, azt is mondhatja, hogy nem érdekli, mert nem az övék. Jó lenne, ha ehhez pénzt
tudnának szerezni és Gyöngyös felajánlja a területet, a laktanyát, de ebben együttműködés kell. Van-e pályázati szándék, kiköltözik-e? Mi lesz a mátraházai állami gyógyintézet sorsa, ki lesz a kezelője? Parád esetében ugyanez a kérdés. Kulturális és idegenforgalom. Itt van Eger, a csodálatos történelmi város, a Bükk, a Tisza-tó és a Mátra, amely két kistérséget érint. A megyének itt is valamilyen koordinatív szerepe van. A kórház, van mit mondani a három kórháznak a működésről, az együttműködésről.

 

Javasolta, hogy fogadják el alapnak az előterjesztést és a II. fordulóig ezek a tárgyalások a frakciók között történjenek meg a szakmával, a kistérségekkel. Még az sem lenne rossz, ha a június ülésre kerülne vissza az előterjesztés, hiszen nem volt előkészítés, nem volt párbeszéd egymással. Mindegy, hogy egy hónapot, vagy kettőt csúsznak, de ha valamit megalkotnak, annak legyen tartalmi vonatkozása is. Ismerve a hevesi, gyöngyösi anyagot, sok munka, sok egyeztetés van benne. Gyöngyösön tegnap még újabb fejezeteket vettek be.

 

Kérte, hogy két fordulós legyen, a mostani anyagot fogadják el munkaanyagnak, hogy lehessen belőle dolgozni.

 

Ferencz Ervin:

 

Kicsit kritikus hangnemet üt meg, bár sok kollégája már ecsetelte a dolgokat. Az anyag sok kívánnivalót hagy maga után. Át kell dolgozni, át kell beszélni és alulról építkezve kell újragondolni. Ez a gazdasági program a megye leépítésének, megszűntetésének a programja. Nagyon oda kell figyelni, mert nem mindegy, hogy a megye megszabadul vagyontárgyaitól, feléli, és belehajszolja magát egy nagy hitelbe, hogy még a hasznosítható vagyont fejlesztésre tudják fordítani. Egyáltalán nem biztos, hogy a megyerendszer meg fog szűnni. Vannak ilyen előterjesztések a minisztérium részéről. Az itt ülő országgyűlési képviselők más tesznek a Parlamentben és a megyei közgyűlésben. Az eddig felvállalt feladatokat fokozatosan el kellene hagyni, mert a saját források annyira beszűkültek, hogy csak ingatlanértékesítésből tudják biztosítani.

Ezt újra kell gondolni és más alapokra kell helyezni.

 

Gond van a közoktatásnál, a helyzet nem javult, inkább romlik és a jogszabályokat gyakran nem lehet betartani. A szakképzésnél is gond van. Ezt át kellene beszélni. A megyében, a dél-hevesi és pétervásárai körzetben nagyon sok a munkanélküli, állástalan ember. Lehet, hogy a szakképzéssel tudnának segíteni.

A települési önkormányzatok, a megye teherviselő képessége nem erősödik, eladósodásuk fokozódik. A feladatokat leküldik a települési önkormányzatoknak és a megyének, ehhez azonban pénz nem adatik, inkább elvonás van. Nincs pénz támogatásokra. Akkor hogyan fognak működni? Az elmúlt négy évben egyre növekvő volt a forráshiány.

 

Nagyon oda kell figyelni a koncepcióra. A 2007-2013-as időszakra kellene kinyújtani a gazdasági programot és ehhez igazítani az elvárásokat, a teljesíthetőségeket.

 

Dr. Benkár József:

 

Az elhangzottakkal kapcsolatosan néhány dolgot mondott. Az elhangzottakat a munka továbbfolytatása kapcsán figyelembe tudják venni. A programot valóban a Hivatal állította össze, amely a realitásokkal számoló program, a kötelező és nem kötelező feladatok közül a kötelező feladatokra koncentrál. A gazdasági program a szakirodalom szerint stratégiai terv. Idézte az Ötv-t. A 2. §-a semmilyen részletes eligazítást, részletszabályokat nem tartalmaz arra, hogy egy gazdasági programnak hogyan kell felépülni. Ezt minden önkormányzat maga állítja össze, készíti el. Mivel stratégiai tervről van szó, irányokat, elveket próbáltak megfogalmazni. A részleteket a ciklus időszak vagy azon túl mindig az éves költségvetés váltja valóra.

 

Sokan felvetették, hogy miért nem egyeztettek az önkormányzatokkal. Amikor a települési önkormányzatok saját programjaikat elkészítették, egyeztettek-e a megyei önkormányzattal, hogy milyen megyei irányok, rendezési tervek vannak a megyében? Eger megyei jogú város önkormányzatával együttműködés van, de abból indultak ki, hogy ez egy stratégia, így az együttműködés irányait tartalmazza.

 

A jogi forma hibájával kapcsolatosan elmondta, hogy túlvariálták a bizottsági anyagot. Van előterjesztő, van aláírás, határidő, stb. Erre a jövőben még jobban oda fognak figyelni.

 

Az összeállított anyag a realitásból indult ki, abból, amiben ma élnek gazdaságilag, közigazgatásilag.

Szó sincs arról, hogy az anyag előrevetíti a megyék megszűntetését, csak reálisan azt az időszakot veszi számításba, amiben most élünk, amiben a közigazgatás fejlődése zajlik és amiből kiindulva próbálták megfogalmazni a feladatokat.

 

Csáki Zsigmond:

 

Megjegyezte, hogy a korábbiakkal ellentétben változott a gazdasági program összeállításával kapcsolatos jogi szabályozás, már vannak kötelező elemei, amelyeket kötelezően figyelembe kell venni a gazdasági program összeállításánál.

 

Sós Tamás:

 

A politikát lefejtve, a szakmai kérdésekre koncentrálva megköszönte a hozzászólásokat, a két kamara véleményét, a Hivatal munkáját. A bizottsági ülések után úgy tűnt, hogy szinkronban vannak.

Mind a két frakció részéről elhangzott, hogy legyen két forduló. A II. fordulóra júniusban kerüljön sor. Az elhangzott észrevételeket, véleményeket be lehet építeni. Júniusra az elemzéseket gondolják végig, történjen meg az egyeztetés.

Az elmúlt napokban, hetekben arról beszéltek, hogy ha van egy településen megyei önkormányzati intézmény, akkor azt közösen hogyan tudják működtetni.

Alapvetően a megyei önkormányzat a kötelező feladatára koncentrál és ennek megfelelően nézi át a tervezésnél, hogy mik az önként vállalt feladatok.

Az Európai Uniós tervezést is figyelembe kell venni, vannak operatív programok és ennek megfelelően készülnek az akciótervek, melyek 2 évre szólnak. Látni kell, hogy vannak olyan kérdések, melyek a következő időszakban fognak előtérbe kerülni, továbbá azt is, hogy jószolgálati koordinációs feladatokat is fel kell vállalni.

 

Herman István:

 

Kritikai hangvétellel illette, hogy a kamarák véleménye hiányzik az anyagból. Az előterjesztéssel nem kapták meg, csak kiosztásos anyagként. Nyilvánvaló, hogy annak a véleményét azért nem lehet olyan mértékbe beemelni. Jelezte, hogy kiosztásos anyagként most kapták meg.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésről azzal együtt, hogy két fordulóban tárgyalják és június hónapban újra visszakerül a Közgyűlés elé.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 32 igen, 3 nem szavazattal és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

96/2007. (VI. 27.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2007-2010. évi Gazdasági Programját az előterjesztés melléklete szerinti szöveggel I. fordulóban megtárgyalta.

A vitában elhangzott észrevételek, javaslatok beépítése és egyeztetése után II. fordulóban a júniusi ülésre visszakerül megtárgyalásra Közgyűlés elé.

                       

Felelős:     Sós Tamás

                                          Megyei Közgyűlés Elnöke

                        Határidő:  értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

7./ napirend:

Javaslat Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulása által vásárolt logopédiai szakszolgálati feladatok díjazására.

 

Dr. Benkár József:

 

Bizottsági ülésen elhangzott, hogy Hatvannál Kerekharaszt települést is sorolják fel.

 

Kómár József:

 

Véleménye szerint egyedül van a teremben, aki érintett a kérdésben, de szerinte nincs olyan képviselő, aki nemmel szavazna a napirendre, mert mindenki tudja milyen fontos feladat. Hatvan és kistérségében magas színvonalon történik ez a szolgáltatás úgy, hogy egyetlen fillérbe nem kerül az önkormányzatnak, mert a kistérség átvállalta éppen az ő javaslatára. A fejlesztőszobák kialakításához, eszközök beszerzéséhez jelentős támogatást kaptak.

 

Vannak azonban problémák is.

A kistérségben 3 településnek – Rózsaszentmárton, Nagykökényes, Kerekharaszt – esélye sincs, hogy igénybe vegyék a szakszolgálat munkáját.

Rózsaszentmárton nem tudta biztosítani a minimális alaplétszámot, ezért kiesett, ha logopédiát akar, azt saját magának kell megoldania.

Nagykökényesen 24 tanuló van szeptemberig, mert utána az iskola megszűnik, és Heréd önkormányzatához kíván csatlakozni.

Kerekharaszton néhány évvel ezelőtt Hatvan város megszűntette az iskolát. 102 tanulója van Kerekharasztnak. Nagykökényes 22 tanulóval tudott működtetni iskolát. Legalább a 60 alsó tagozatos tanulóval tudta volna működtetni.

Így ezek a települések elvesztik annak lehetőségét, hogy részt tudjanak venni a logopédiai szakszolgáltatásban.

Kérte az országgyűlési képviselőket, hogy erre figyeljenek oda.

 

A logopédia mindig is megyei ellátási körbe tartozott. A városok valamilyen szinten mindig kaptak erre pénzt, míg a kistelepüléseik soha.

 

Tegnap este az M1-s műsorában ilyen fejlesztést igénylő gyermekek kérdésével foglalkozva az egyik képviselő kijelentette, hogy napról napra több a „hülye gyermek”. A fejlesztő gyermekekre jelentős többlet támogatást kapnak az önkormányzatok. Ezekből a pénzekből manőverezve tudják fenntartani az iskolákat. Térségükben a polgármesterek egymással harcolnak a gyermekekért. Ő például Hatvannal harcol a gyermekekért. Kerekharaszt hozzájuk kíván csatlakozni. Feladata, hogy az ő iskolája fennmaradjon, mert őt kérik számon a településen. Ha pl. a lőrinci Hunyadiba beintegrálnák azt iskolájukat, az a vád érhetné, hogy eladta az iskolát. Feladata, hogy az iskolája maradjon és biztonságosan tudjon működni.

 

Gyakorlatilag nem a gyermekekről szól az előterjesztés, hanem az egész reform a pénzről szól, ami nagy hiba.

 

Szombati Lajos:

 

Az elmondottakra reagált, mert sok volt a pontatlanság.

Hatvan város nem szüntette meg Kerekharaszt iskoláját. Hatvan egy településrészében tagiskolát működtetett, ahová 32 gyermek járt. Azoknak a gyermeke is Hatvanba járt, akik Kerekharaszt leválását kezdeményezték. A beiskolázáskor azt tapasztalták, hogy inkább vállalták az ideiglenes lakcím megszerzését Hatvanban, oda járnak a gyermekek és ők kapják a kedvezményeket. Kicsit elgondolkoztató, hogy ha előnyök vannak, csatlakozunk a nagyokhoz, ha úgy érezzük, hogy számunkra nem annyira előnyös, akkor nem. Rózsaszentmárton esetében is lehetőség lenne társulási formában ezen szolgáltatás igénybevételére, ami csak döntés kérdése. Hatvan mindig nyitott volt ezekben a kérdésekben. Nem harcolni kell egymással, hanem együtt kell dolgozni.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Szigorúan a napirendhez szólt. Kérdezte, hogy kiterjeszthető-e a megállapodás a 3 említett településre? Miért került ez a 3 település kirekesztésre? Ott nincs sajátos fejlesztési igényű gyermek? Ha igen, akkor felül kell vizsgálni a megállapodást. Ez esetben milyen lépéseket kívánnak tenni?

 

 

 

 

 

Dr. Benkár József:

 

Ez társulási forma, melybe belekerülhetnek azok a települések is, akik most nincsenek benne. Nem tudja miért maradtak ki. Azért, amit Kómár József úr mondott, vagy más oka is volt.

Kérte a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatóját, hogy a részleteket mondja el.

 

Kozmáné Bata Zsuzsanna:

 

A társulásból kimaradó községek gyermekeit megyei feladatként ellátják, abban az esetben, ha be tudják hozni az intézménybe. A rózsaszentmártoni és nagykökényesi gyermekeket ellátják, csak kijárni nem tudnak, mert erre nincs meg a finanszírozási lehetőség. Rózsaszentmártoni gyermek jár is hozzájuk logopédiai ellátásra. A feladat megoldott, de ha a szülő nem tudja behozni a gyermeket, akkor nem tudják ellátásban részesíteni.

 

Dr. Fehér Oszkár:

 

A Főjegyző úr is jelezte, hogy egy társulási formába minden önkormányzat csatlakozhat. Egy társulási forma nemcsak jogokkal, hanem kötelezettségekkel is jár. Ha a jelentkező önkormányzat nemcsak a jogokat, hanem a kötelezettségeket is vállalja, akkor - mivel a társulás nyitott – úgy dönt, hogy felveszi tagjaként. Ez eddig is így volt.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 27 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

97/2007. (IV. 27.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulása Logopédiai szakszolgálati feladatok ellátásáról szóló megállapodással kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az ezt célzó módosítását jóváhagyta az alábbiak szerint:

 

1.) 2007. évben a megállapodás 1. pontja 2 bekezdésében a heti óraszám 125 órára módosul.

2.) A megállapodás 2. pontjában az intézmény neve Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményre változik.

3.) A megállapodás 4. pontjában a logopédiai szűrés megbízási díja változatlan összeggel beépül a megállapodás 8. pontjában szereplő logopédiai szolgáltatásért járó díjba. Ennek megfelelően a megállapodás 8. pontjában a megbízási díj 7.696.000 Ft-ra emelkedik.

 

Felelős: Sós Tamás

               Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: azonnal

 

 

Sós Tamás:

 

8./ napirend:

Beszámoló a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet szakmai tevékenységéről, pénzügyi-gazdasági helyzetéről és jövőbeni terveiről.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A bizottsági ülésen több kórházzal kapcsolatos napirend felvetődött. Így a súlyponti kórház jogállással kapcsolatos jövőbeni megoldása. A pénzügyi helyzetét nézte még át a bizottság ezen napirenddel együtt. Próbálták szétválasztani és külön-külön szavazni, de egy napirend szerepel a Közgyűlés előtt, ezért valamennyi észrevételt kénytelen elmondani.

A jelenlegi adósságállományt nézték, amelyet nem lehet egyszerűen túllépni, azt kezelni kell. Ez nagyon fontos feladata a megyei közgyűlésnek. Tudomásul vették a kórház súlyponti kórház jogállásával kapcsolatos dolgokat, de mindig visszatért, hogy a gazdálkodás hogyan alakul.

Az elmúlt hónapokban önkormányzati biztos segítette ezt a munkát, melyet elvesztettek. A megyében lévő kórházak együttműködésére szükség lenne. Megfogalmazódott az a cél, hogy a kórház helyzetének stabilizálására kezelést kell találni, amit úgy fogalmaznak meg, hogy a 24. órában vannak. Megfogalmazódott, hogy új önkormányzati biztos kijelölésére is szükség lehet. A megyei önkormányzat nem tudja ezt a feladatot végigvinni.

 

A beszámolót 6 igen és 5 tartózkodással tudomásul vették. A Pénzügyi Bizottság előtt szerepelt a 2007. I. negyedévi gazdálkodása. Fontos cél a kórház gazdasági stabilitását is elősegítve az egy telephelyes megoldás. Természetesen ez a Pénzügyi Bizottság feladata. Alapvető cél, hogy biztosítani kell a betegellátás színvonalát, meg kell fogalmazni, hogy mit jelent előremenekülni ezen a területen. Alapvetően ezekre a konkrét javaslatokra a kórház vezetésétől várják a választ.

A Pénzügyi Bizottság azt kérte, hogy a következő ülésére a kórház vezetése készítsen javaslatokat a konkrét feladatokról, tennivalókról. Ebben egyhangú volt a Pénzügyi Bizottság.

 

Sós Tamás:

 

Kérte az észrevételeket, hozzászólásokat.

 

Dr. Tatár László:

 

Meglepte, hogy a szakbizottság a felvezető vitában nem szól hozzá, különösen úgy, hogy bizottsági ülésen nem fogadta el a kórház előterjesztését. A Markhot Ferenc Kórház kritikus helyzete március 31-vel részben a gazdálkodásban, részben a betegellátási oldalról komoly súlyt, felelősséget ad a megyei közgyűlésnek, hogy mi legyen a további megoldás. Pénzügyi oldalról nézve a március 31-ig ki nem fizetett számlatömeg közel 475 millió Ft, amely felveti az önkormányzati biztos kijelölésének lehetőségét. Nem a törvényi megfeleltetés szempontjából jelzi az önkormányzati biztos kijelölésének szükségességét, hanem a folyamatok kapcsán világossá vált, hogy 2006. októbere óta komoly gondok vannak a kórház irányításával kapcsolatban úgy szakmai, mint gazdálkodási oldalról. 2006. év és az első három hónap némi
tartalékot jelentett, de az új finanszírozási rendszer további terheket ró a kórházra. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy kb. havi 20 millió Ft további költségre lehet számítani, de véleménye szerint inkább a duplájára.

Ezeket összevetve a jelenlegi irányvonallal a kórház júniusra csődközeli helyzetbe kerül. Ez az állapot nem tartható fenn. Betegellátási oldalról sem tartható fenn, olyan betegellátási útvonalak, időpontok, várólisták alakulnak ki, amelyek a megye lakosainak jelentős életesély és életminőség csökkenést jelentenek. Amiről az elmúlt évben még csak felvetés szinten beszélgettek, ma már realitás, pl. egy csípőprotézisre 5-8 évet kell várni. Jelen helyzetben a kórház tehetetlenül sodródott. 2006. október 1-től egyetlen olyan javaslatot nem kaptak a kórháztól, amely akár a belső struktúraváltással, átcsoportosítással megpróbáljon a gazdálkodási, betegellátási szint tartása melletti változtatást eszközölni. Nem tudja, mire vártak.

A februári közgyűlésen felvetődött számos olyan napi betegellátási, gazdálkodási probléma, amely a Kató-féle anyagban szerepel. Ebben a vitában a Polgári Frakció nem vett részt az ismert februári ügyek miatt, de a szigorú véleményük meg van. Elérkezett az idő, így nem mehet  tovább.

 

A Frakció nevében a mai előterjesztéshez egy módosító indítványt terjeszt be.

Frakciójuk nevében kezdeményezik május 1-től Dr. Szakács Ferenc főigazgató úr felmentését, új vezetői megbízás kiadását a kórház élére és a következő bizottsági struktúra idejére meg kell kezdeni a teljes gazdasági átvilágítást és a szükséges operatív lépését meg kell tenni, ami Heves megye lakosainak érdekét betegellátó oldalról biztosítani tudja. Ehhez javasolják, hogy Sós Tamás elnök úr vegye fel a kapcsolatot ismételten Kató Gáborral és csapatával, akik még nem estek ki a napi eseményekből, akik rövid idő alatt át tudják tekinteni az azóta bekövetkezett változásokat. Rövid határidő mellett – két hét – meg tudja hozni a döntő lépéseket, amellyel a kórház egyensúlya és a betegellátás szakmai oldala is biztosítható.

 

Kérte Elnök urat, hogy a szavazás elrendelése előtt 5 perc szünetet rendeljen el és mindkét frakció tekintse át a módosító indítványukat és hozzanak felelős döntést.

 

Csáki Zsigmond:

 

A kórház főorvosi kara készített egy anyagot, Vészhelyzetben a kórház címmel. Érdeklődött, hogy mi az ok, hogy a tulajdonos Heves Megyei Közgyűlés tagjai ezt az anyagot nem ismerik, nem ismerhetik. Döntés az után lehetne, ha látnák a döntéshez szükséges minden anyagot.

 

Hiesz György:

 

Frakcióvezető úr drámaian ecsetelte a helyzetet. Sajnos sok dologban egyet kell érteni. Ha felelősséget éreznek a kórházért, akkor gyors és radikális döntéseket kell hozni. Látszik a számokból a tendencia, a finanszírozás alapján idő kérdése, hogy mikor omlik össze a kórház, mikor lesz fizetésképtelen. Kató Gábor tisztességes munkát végzett, tisztában van a kórház helyzetével. Gyors és kemény döntéseket kell hozni. Gyöngyösön ilyen döntést hoztak, üzemeltetésre kiírták a kórházat. Látszik, hogy ilyen finanszírozás mellett nincs más lehetőség, de ez áldozatokkal jár, létszámleépítéssel, telephely megszűntetéssel és sok belső átszervezéssel. Az eltelt idő alatt voltak kísérletek, de nem történtek meg.

Egyetért azzal, hogy döntés előtt üljenek le külön-külön és hozzanak döntést.

 

Dr. Lénárt András:

 

Nem akart a napirend elején szólni, mert a bizottsági ülésen az anyag a Szocialista frakció részéről 5 igen, a Polgári oldalról 1 nem szavazatot és 4 tartózkodást kapott. Nem lett elfogadva az előterjesztés. Érdemi vita nem volt, néhány észrevétel volt és ott Dr. Tatár László azt mondta, hogy érdemi részét a Közgyűlésen mondja el. Erre várt és az érdemi megbeszélést igényel. Az 5 perc szünetet jónak tartja.

 

A fenntartó részéről elmondta, hogy október 1-től a Közgyűlés működése nem volt egészen megfelelő, de ők igyekeztek figyelemmel kísérni a kórház ügyeit. Számos alkalommal egyeztettek, számos kéréssel éltek, hogy próbáljon a kórház alternatívát adni a kivezetéshez. Tudták, hogy a finanszírozás romlik. Mindenki tudja, hogy a befolyt járulékból nem tudják finanszírozni az egészségügyet. Megörököltek egy helyzetet, nem most kerültek ebbe a helyzetbe. Van egy nagy kapacitás, április 1-től pedig a súlyponti kórházból adódó feladatkör, aminek meg kell felelni. Ez egy kettősség. A működési engedélynek vannak személyi és tárgyi feltételei, amelynek meg kell felelni. A törvényből rájuk rótt kötelezettség okán nem kurtíthatják a kapacitásokat. Meg kell találni az egészséges arányt a humán erőforrás oldaláról is, amit eddig nem sikerült. A szakmai érdekképviseletek kialakítják álláspontjukat, amely messze nem esik egybe a fenntartóéval. Egy városi kórház bezárható, ha nem tudja ellátni feladatát, de egy megyei kórház nem zárható be. Sok mindenen gondolkodhatnak, fel lehet vetni a menedzsment felelősségét is. Azon kell munkálkodni, hogy mit lehet tenni. Ki lehet elemezni, hogy mi a jelenlegi menedzsment felelőssége ezekben. Ezeket össze kell vetni, hogy a finanszírozás feltételei hogyan alakultak. Fájdalmas lépéseket kell meghozni, mert nagyon nagy gond áll elő.

Javasolta az 5 perc szünet megtartását.

 

Sós Tamás:

 

Kiemelte, hogy alapvetően az volt a jellemző korábban is, hogy a megyei önkormányzat testülete nagy felelőséggel foglalkozott a kórházzal. Ma van az a lélektani pillanat, hogy végig kell gondolni a kórház jövőjét.

Van egy rövidtávú és egy hosszú távú feladat.

A rövidtávú: építeni a színvonalas szakmai munkára, ami jellemző a kórházra, úgy az orvosi, mint az ápoló és szakdolgozói karra. Ugyanakkor meg kell teremteni a pénzügyi egyensúlyt és a fejlesztési, vagyongazdálkodási kérdéseket is át kell tekinteni, fel kell gyorsítani a folyamatokat.

Vannak hosszú távú feladatok. A struktúra szerkezetet át kell alakítani, maga a kórház túlméretezett és szem előtt kell tartani a magas színvonalú gyógyító munkát. Nagyon sok kérdést kell áttekinteni.

Egyetértenek abban, hogy rendezni kell a kórház sorsát.

 

Ezután szünet következett.

 

Sós Tamás:

 

A szünet után kérte a közgyűlési tagokat, hogy jelentkezzenek be.

Elmondta, hogy a kicsit hosszúra nyúlt szünetben a két frakció külön-külön és ezt követően közösen is egyeztetett, ő pedig Dr. Szakács Ferenc főigazgató úrral beszélt.

 

Hiesz György:

 

Valóban kicsit hosszúra nyúlt a szünet, sok egyeztetés volt. Közösen kialakított véleményt próbál megfogalmazni, melyet szükség esetén frakcióvezető társa kiegészíthet.

 

1./ Javasolta, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel Sós Tamás urat, hogy azonnal kezdje meg Kató Gábor úrral a tárgyalásokat az önkormányzati biztosi teendők ellátása érdekében és hatalmazza fel Elnök urat a Közgyűlés a megállapodás megkötésére, aláírására.

2./ A kórház főigazgatójának magasabb vezetői megbízását a Közgyűlés azonnal hatállyal vonja vissza és eredeti beosztásába helyezzék vissza.

3./ Az önkormányzati biztos megbízási díja a kórházat terhelje.

4./ A májusi közgyűlésre már kerüljön be Kató Gábor úr jelentése, amely a legsürgetőbb, legfontosabb feladatokkal kapcsolatos.

 

Sós Tamás:

 

Kérte az elhangzottakkal kapcsolatos kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

 

Kérdezte Főigazgató urat kíván-e szólni.

Főigazgató úr válasza nem volt.

 

Kérte, szavazzanak az elhangzott javaslatokról.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet szakmai tevékenységéről, pénzügyi-gazdasági helyzetéről és jövőbeni terveiről szóló napirenddel kapcsolatban:

 

98/2007. (IV. 27.) közgyűlési határozat:

 

1./ Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Sós Tamást, a Közgyűlés elnökét, hogy azonnal kezdje meg Kató Gábor úrral a tárgyalásokat az önkormányzati biztosi teendők ellátása érdekében és felhatalmazza a megállapodás megkötésére, aláírására.

 

2./ Heves Megye Közgyűlése Dr. Szakács Ferencnek, a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet főigazgatójának magasabb vezetői megbízását 2007. április 27-i hatállyal visszavonja, akit a kórház eredeti beosztásában foglalkoztat tovább.

 

3./ Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzati biztos megbízási díja a kórházat terhelje.

 

4./ Heves Megye Közgyűlése akként határoz, hogy a május közgyűlésre kerüljön napirendre Kató Gábor úr jelentése, amely a legsürgetőbb, legfontosabb intézkedésekre tesz javaslatot.

 

                        Felelős: Sós Tamás

                                      Közgyűlés Elnöke

                        Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

9./ napirend:

Beszámoló a HMÖ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata szakmai tevékenységéről, különös tekintettel az örökbefogadással kapcsolatos feladatokra.

 

Elmondta, hogy Igazgató asszonynak van kiegészítése.

 

Bozáné Novák Ibolya:

 

Elmondta, hogy 500 gyermek tartozik a szakszolgálathoz, melynek 53 %-a nevelő családokba van elhelyezve. Ez országosan is nagyon jó arány. A szakszolgálat igyekszik minden gyermeket a saját családjába visszahelyezni; de ha nem áll módjába, akkor nevelőcsaládokat keres. A nevelőszülők felkészítése a jogszabályoknak megfelelően történik. A mai téma az örökbefogadás. Az országban egyedül Heves megyében van oktatófilm, melyet a kollégákkal közösen készítettek, hogy segítsék az örökbefogadásra jelentkezőket.

Kérte, fogadják el a beszámolóját.

 

Dr. Lénárt András:

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egybehangzóan elismerését tolmácsolta. A szokásos jó színvonalú munkáról kaptak tájékoztatást. További jó munkát kívánt és a lehetőségekhez mérten igyekeznek támogatni az intézményt.

 

Sós Tamás:

 

Kérdezte, hogy van-e még további észrevétel.

Nem volt.

A munkát elismerve és köszönetet mondva kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

99/2007. (IV. 27.) közgyűlési határozat:

 

1. Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata szakmai tevékenységéről, különös tekintettel az örökbefogadással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolóját. Az intézményben folyó magas színvonalú szakmai tevékenységért elismerését fejezi ki az intézmény vezetésének és kollektívájának. 

 

2. Javasolja az intézmény vezetőjének, hogy a lehetőségek minél teljesebb mértékű kihasználásával a továbbiakban is tegyen meg mindent az örökbe adható gyermekek sorsának mielőbbi rendezése, valamint az örökbefogadási eljárás végrehajtása érdekében.

 

Felelős: intézményvezető

Határidő: folyamatos

 

Sós Tamás:

 

10./ napirend:

Javaslat az Országos Rendezési Terv módosításának véleményezésére.

 

Kérte a kérdéseket, észrevételeket. Nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

100/2007. (IV. 27.) közgyűlési határozat:

 

1.) A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta az Országos Területrendezési Terv módosításának tervezetét és véleményében a következők figyelembevételét javasolja:

-        A I/4. sz. melléklet „Országos jelentőségű logisztikai központok és térségeik” megnevezésű táblázatban, az Észak-keleti körzetben Miskolc/Tiszaújváros mellett részközpontként Füzesabonyt is indokolt megjelölni.

-        Az M8-as, az M25-ös, és az M3-as gyorsforgalmi út találkozását a csomópontok halmozódása miatt egy csomópontban indokolt tervezni a Füzesabonyhoz legközelebbi lehetőség szerint.

-        Az OTrT térképi mellékletein az 1000 hektárnál kisebb területek feltüntetését indokolt mellőzni, vagy a beazonosíthatóság érdekében mellékletben a helyrajzi számokat megadni.

-        Térségfejlesztési jelentősége miatt a 3-as jelű főúttól a Verpelét irányú és Pétervásáráig tartó közúti szakaszt, továbbá a 25-ös jelű főút és a 26-os jelű főút közötti Szarvaskő-Szilvásvárad irányú közúti szakaszt indokolt főútvonalként tervezni.

-        Indokolt a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák mellett a megyei tervvel azonos megítélésű térségi fogalmat is megjelölni.
Megyei jóváhagyású térségi területrendezési terv készítése indokolt lehet olyan több megyét részben érintő üdülőterület, vagy a megye egy jelentős részét érintő üdülőterület, borvidék, stb. esetében, amely nem kap kiemelt térségi minősítést.

-        A borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II osztályú területeihez tartozó földrészlet beépítési korlátozásánál kivételesen indokolt esetben, a termelők érdekképviseleti szervezetének hozzájárulásával a beépítési tilalom enyhítésére lehetőséget kellene adni.

 

2.) A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a Közgyűlés álláspontjáról a véleménykérőt tájékoztassa.

 

                        Felelős:          Kun Zoltán irodavezető

                        Határidő:        2007. május 15.

 

Sós Tamás:

 

11./ napirend:

Javaslat településrendezési tervek véleményezésére.

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

101/2007. (IV. 27.) közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése Gyöngyös város településrendezési tervjavaslatával kapcsolatban az alábbi véleményt alakítja ki.

A véleményezésre megküldött terv tartalma a Gyöngyös város különböző területeire készült szerkezeti tervrészekhez kapcsolódó szabályozások egységesítése. A különböző városrészek szabályozási terve különböző időpontokban, esetenként eltérő követelmények mellett készült, aminek eredménye volt az általános és helyi szabályozások esetenkénti átfedése. A tervjavaslat Heves Megye Területrendezési Tervével nem ellentétes.

 

2. Heves Megye Közgyűlése Abasár község településrendezési tervjavaslatával kapcsolatban az alábbi véleményt alakítja ki.

A véleményezésre megküldött terv tartalma Abasár község településszerkezeti és szabályozási terve. Tervezői átgondolásra javasolható a 2416-os jelű közút átkelési szakasza, a célforgalomra megjelölt utcákban a célforgalom iránya, a településközpont működtetési lehetősége figyelemmel az idegenforgalmi elgondolásokra. A szabályozási terv csak a településszerkezeti terv jóváhagyását követően fogadható el.

A tervjavaslat Heves Megye Területrendezési Tervével nem ellentétes.

 

3. Heves Megye Közgyűlése Bátor község településrendezési tervjavaslatával kapcsolatban az alábbi véleményt alakítja ki.

A tervmódosítás célja a községben található, eddig sportpályaként megjelölt terület területhasználatának módosítása,  hogy ott 130 férőhelyes idősek otthona épüljön, továbbá a község újtelepi részén idegenforgalmi hasznosítású terület kialakítása. A módosítási szándék Heves Megye Területrendezési tervével nem ellentétes.

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Elnökét, hogy a véleményeket az érintett települési önkormányzatoknak megküldje.

 

                        Felelős:Sós Tamás Közgyűlés Elnöke

                                     Kun Zoltán irodavezető

                        Határidő: 2007. május 15.

 

 

 

 

 

 

Sós Tamás:

 

12./ napirend:

Éves összefoglaló jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi ellenőrzéséről.

 

Dr. Benkár József:

 

Az ülés elején Fótos Dániel kérdést intézett az előterjesztéssel kapcsolatosan. Az önkormányzati törvény úgy rendelkezik, hogy ezt az előterjesztést a polgármester, közgyűlés elnöke terjeszti a Közgyűlés elé. A 193/2003. kormányrendelet szerint a belső ellenőrzésről a főjegyző készíti el az előterjesztést. Ezt a rendelkezést tartották erősebbnek, így a Közgyűlés elé került az anyag és kötelezettségüknek eleget tettek.

 

A belső ellenőrzés személyi feltételeit biztosították, a tárgyi, technikai feltételek nem teljes mértékűek. Tájékoztatásként elmondta, hogy ezeket is helyretették, a Belső Ellenőrzési Csoport hozzáfér azokhoz az eszközökhöz, ami a munkavégzéshez szükséges. Nagyon fontos, hogy minél hatékonyabb, eredményesebb munkát végezzenek.

 

Dr. Tatár László:

 

Az előterjesztést elfogadja és támogatja, mert korrektnek tartja. Ismételten megjegyezte, hogy kétféle előterjesztést kapott, az egyiknek volt melléklete, a másiknak nem. A mellékletet nem tartalmazó anyagot nézte meg, azt támogatja. Reméli, tartalmában mindkettő ugyanaz.

 

Dr. Benkár József:

 

Elnézést kért a hibáért.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

Nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az éves összefoglaló jelentést.

 

Bejelentette, hogy a Közgyűlés zárt ülés keretében folytatja munkáját.

 

A meghívottaknak megköszönte a részvételt.

 

kmf.

 

 

 

 

 

                        Sós Tamás                                                   Dr. Benkár József

     Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                       Heves Megye Főjegyzője