Jegyzőkönyv

 

Készült:  2006. október 16-án a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme

                            Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné, Balázs József, Barabásné Czövek Ágnes, Barna László, Bátka László, Beer Ferencné, Buda Sándorné, Csáki Zsigmond, Danyi Sándor, Deé András, Dr. Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Fótos Dániel, Hangrád Lajos, Herman István, Hiesz György, Hudák Tamás, Karsai Ferenc, Kontra Gyula, Kovács József, Kómár József, Laminé Antal Éva, Dr. Lénárt András, Merczel József, Oroszlán Lajosné, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, Szabó Ádám, Szabó Gyula, Szombati Lajos, Dr. Tatár László, Tóbi János, Török Margit, Tuza Gábor, Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna, Verebélyi György, Vince János közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak.

 

Hangrád Lajos korelnök:

 

Köszöntötte a Heves Megyei Közgyűlés 2006. október 1. napján megválasztott tagjait és a meghívott vendégeket.

Megállapította, hogy a 40 fős Közgyűlés valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Ezzel a mai ülést megnyitotta.

 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a Közgyűlés. Mást javaslat nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúan a következő napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend:

1./ A közgyűlési tagok megbízólevelének átadása.

A közgyűlési tagok eskütétele.

2./ Képviselőcsoportok (frakciók) megalakulásának bejelentése.

3./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.

4./ A Közgyűlés elnökének megválasztása.

A Közgyűlés elnökének eskütétele.

5./ A Közgyűlés alelnökeinek megválasztása.

A Közgyűlés alelnökeinek eskütétele.

6./ Javaslat a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló elnökének és alelnökeinek illetményére.

7./ A Megyei Közgyűlés bizottságainak megválasztása.

8./ Indítási nyilatkozat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet pályázatához.

 

Hangrád Lajos korelnök:

 

Felkérte Dr. Szabó Gyula urat, a Heves Megyei Területi Választási Bizottság elnökhelyettesét, hogy a választás eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést.

 

Dr. Szabó Gyula:

 

Elmondta, hogy a Köztársasági Elnök 2006. október 1. napjára kitűzött települési, megyei, kisebbségi választások rendben, a törvényes keretek között zajlottak le.

A választási szervek időben megalakultak, a jelölőszervezeti delegálások a választási szervekbe megtörténtek, s a delegáltak aktív tevékenysége biztosította a választási szervek működőképességét, működésük nyilvánosságát.

 

A Heves Megyei Területi Választási Bizottság a Közgyűlés által korábban megválasztott 3 tagján túl 7 delegált taggal, 10 fős testületként látta el a hatáskörébe tartozó feladatokat. Nyilvántartásba vette a jelölőszervezeteket, kisorsolta a megyei listák sorszámát, jóváhagyta a megyei listás szavazólap adattartalmát, megállapította a megyei listás választás eredményét, döntést hozott a helyi választási bizottságok határozata ellen benyújtott fellebbezésekről is. A TVB minden alkalommal biztosította saját határozatképességét, határozatképtelenség miatt ülés nem maradt el. A TVB 12 alkalommal ülésezett.

 

A TVB munkáját szakszerűen és eredményesen segítette Területi Választási Iroda, amely gondoskodott az ülések összehívásáról, a döntések előkészítéséről és nyilvánosságra hozataláról. Jegyzői konzultációkat szervezett a választások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, gondoskodott az Országos Választási Iroda által közzétett választási segédanyagok helyi választási irodák részére történő továbbításáról. A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal szoros szakmai és informatikai együttműködése garantálta a választások törvényes keretek közötti megtartását.

 

A Heves megyében lebonyolított választás összköltsége 63 millió Ft, a helyben legyártatott szavazólapok elkészítése 9 millió 300 ezer Ft volt. A névjegyzékbe vett választásra jogosultak száma 260.800 fő volt. Az önkormányzati választásokon 122.700 fő vett részt, ez a választásra jogosultak 47,06 %-a volt.

 

A megyében 121 településen került sor települési önkormányzati választás lebonyolítására. A megye 9 városában és 112 községében 341 szavazókörben járultak az urnákhoz a választópolgárok. 121 polgármester került megválasztásra és 121 képviselőtestület alakult. 43 településen új polgármestert választottak. A Köztársasági Elnök által önálló községgé nyilvánított Kerekharaszton és Pálosvörösmarton első alkalommal került sor önkormányzati választásra.

 

Eger megyei jogú város polgárai kivételével a többi megyei település választópolgárai a megyei közgyűlés tagjaira is szavazhattak. A 10 ezer fő feletti települések alkotta választókerületben 9, a 10 ezer fő alatti települések alkotta választókerületben pedig 10 jelölőszervezet állított megyei listát. A Megyei Közgyűlés 10 tagját a 10 ezer fő feletti települések, 30 tagját a 10 ezer fő alatti települések választópolgárai választották meg. A megyében 2002-ben 66, míg 2006-ban 69 kisebbségi önkormányzatot választottak meg. 62 településen választottak cigány, 1 településen görög, 1 településen lengyel, 2 településen német, 2 településen szlovák, 3 településen ruszin kisebbségi önkormányzat alakult.

A Megyei Területi Választási Bizottság 19 db, hatáskörébe tartozó jogorvoslatot tárgyalt, illetve 19 másodfokú határozatot hozott a helyi választási bizottságok határozata elleni fellebbezések tárgyában. 14 esetben a HVB választási eredményt
megállapító határozata ellen, 4 esetben a választás tisztasága megóvásának alapelve megsértésének, 1 esetben pedig kisebbségi választói jegyzékbe való nyilvántartásba vétel megtagadása volt a jogorvoslat tárgya. 5 esetben érdemi vizsgálat lefolytatása után helybenhagyta a HVB határozatát, 14 esetben pedig érdemi vizsgálat nélkül elutasította a fellebbezéseket, mert azok a jogszabály által megkívánt alaki, formai követelményeknek nem feleltek meg, mivel a fellebbező elmulasztotta a jogszabálysértésre való hivatkozást, vagy a jogorvoslat nem tartalmazta a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét. A TVB a HVB határozatokat megváltoztató döntést nem hozott.

A TVB 19 másodfokú határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nem nyújtottak be. A TVB a 10 ezernél kevesebb lakosú települések vonatkozásában meghozott, megyei listás választási eredményt megállapító döntése ellen benyújtott két fellebbezést az OVB elutasította, ezzel a Heves megyei választások eredményei 2006. október 6-án jogerőssé váltak.

 

A TVB nevében gratulált a képviselők megválasztásához, sikeres és Heves megye további fejlődését eredményező képviselői munkát kívánt.

 

Hangrád Lajos korelnök:

 

Megköszönte Dr. Szabó Gyula úr tájékoztatóját.

Kérte a Közgyűlést, vegye tudomásul a tájékoztatót.

Megköszönte a TVB tagjainak és a TVI dolgozóinak eredményes munkáját.

 

1./ napirend:

A közgyűlési tagok megbízólevelének átadása.

A közgyűlési tagok eskütétele.

 

Felkérte Dr. Szabó Gyulát, a TVB elnökhelyettesét, hogy adja át a megbízóleveleket a Közgyűlés tagjainak.

A megbízólevelek átadását követően felkérte Dr. Szabó Gyulát a TVB elnökhelyettesét az eskü szövegének előmondására.

 

A Közgyűlés tagjai letették az esküt.

 

2./ napirend:

Képviselőcsoportok (frakciók) megalakulásának bejelentése.

 

Felkérte a képviselőcsoportok vezetőit, hogy jelentsék be a képviselőcsoportok megalakulását.

 

Dr. Tatár László:

 

A 2006. évi önkormányzati választásokon mandátumot szerzett képviselők a mai napon közösen elhatározták, hogy FIDESZ Polgári Frakció néven frakciót alakítanak.

A frakció vezetője Dr. Tatár László.

A frakció nyitott, ahhoz bármely képviselő csatlakozhat, aki elfogadja a frakció alapszabályát és értékrendjét.

A frakció megalakulásáról szóló bejelentést Főjegyző úr részére átadják.

 

Sós Tamás:

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Szocialista Párt frakciója megalakult 20 fővel. Céljuk Heves megye fejlődésének segítése. Ennek érdekében mindenkivel igyekeznek együttműködni, összefogni, mert mindannyiuk közös érdeke, hogy a megye, a települések, a kistérségek fejlődjenek, gyarapodjanak, az itt élő emberek boldoguljanak.

A frakcióba a 10 ezer lakos feletti listáról bekerült Merczel József, Hiesz György, Kontra Gyula, Barabásné Czövek Ágnes, Szombati Lajos, Oroszlán Lajosné.

A 10 ezer lakos alatti listáról mandátumot szerzett Sós Tamás, Dr. Fehér Oszkár, Szabó Gyula, Tóbi János, Sárosi Károly, Bátka László, Hudák Tamás, Dr. Lénárt András, Hangrád Lajos, Sasi Károlyné, Buda Lászlóné, Beer Ferencné, Vince János, Fekete László.

Tisztségviselőket választottak. Frakcióvezető-helyettes Merczel József, a frakció vezetője Sós Tamás.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a Közgyűlést, hogy vegye tudomásul a frakciók megalakulását.

„A Közgyűlés tudomásul vette a Heves Megyei Közgyűlés frakcióinak megalakulását.”

 

Dr. Tatár László ügyrendi kérdésben kért szót.

 

Dr. Tatár László:

 

Bejelentette a FIDESZ Polgári Frakció képviseletében, hogy a frakció az ülés további napirendi pontjainak megtárgyalásában, a határozathozatalban a 8./ napirend kivételével az előzetes politikai egyeztető tárgyalások eredménytelensége miatt nem vesz részt. A 3./ - 7./ napirendek személyi és szervezeti kérdéseket érintenek, amelyet politikai konszenzus hiányában eredményesen a mai ülésen megtárgyalni nem lehet. A frakció nem vesz részt olyan színjátékban, amelynek eredményeként az SZMSZ szerinti minősített többség, a 21 szavazat nem biztosítható a határozathozatalban.

 

A 8./ napirend esetében, a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet és a megye betegellátásáért való felelősségük tudatában kivételt tesznek és részt vesznek a döntéshozatalban. Frakciójuk elhagyja az üléstermet és kérik, hogy a 8./ napirend tárgyalását jelezzék, értesítsék a frakciót és visszajönnek az ülésre.

 

A sajtó képviselőit felkérte, hogy a rendkívüli sajtótájékoztatójukat tiszteljék meg részvételükkel.

 

Hangrád Lajos korelnök:

 

Megkérdezte, hogy a másik oldalnak van-e hozzáfűznivalója az ügyrendi kérdéshez.

 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy az elmúlt két hetet a megegyezés szándéka vezérelte. Most is meg kívánnak egyezni. Azt mondják, hogy első a megye, második a politika és ezt követik a személyi kérdések. Azt gondolják, hogy felelősségük közös, mind az öt Polgári Párté és a Szocialista Párté.

A tárgyalások során azt képviselték, hogy a lehetőségük nekik több, az együttműködési szándékukat kifejezésre juttatták azzal is, hogy több alkalommal tárgyaltak, kezdeményezőek voltak, megegyezésre törekedtek. A kezdeményezések arra irányultak, hogy megállapodjanak. Most is együttműködésre törekednek változatlanul. Úgy gondolják - ezt a hazai és a nemzetközi tapasztalatok is igazolják -, hogy a tárgyaláshoz idő kell. Tudják, hogy ezek nem egyszerű kérdések. Partneri alapon a múlt hét végéig 5 alkalommal tárgyaltak. Ma reggel a Szocialista Frakció egységesen egy újabb ajánlatot tett a megegyezés szándékával a FIDESZ vezette öt párti frakciónak, melynek lényege a következő: egy erős alelnök, akinek a jogosítványai szinte azonosak az elnökével. Elmondta, hogy már korábban is felvetődött a tárgyalások során, hogy vonják be a FIDESZ Frakció képviselőit a tárgyalások során és azt követően a különböző feladatok végrehajtásába, egyeztetésbe. Az október 20-i rendezvény meghívóját közösen írták alá, és a mai rendezvény meghívóját is közösen egyeztették, szignózták. Ez azt jelenti, hogy együttdöntés van, mert a 40 fő másként nem tud működni, vagy a 40 fő mindig együtt van, vagy ha kevesebben vannak csak úgy tudnak működni, ha ők is, mi is aláírunk és addig tárgyalunk, amíg ezeket a kérdéseket el nem tudjuk dönteni.

 

Meggyőződése, hogy szakmai alapon kell ezt tenni a megye, a települések fejlődése érdekében. Nagyon fontosnak tartják a következő időszakban is azt, hogy ez meg tudjon valósulni. Mire gondolnak? Négy évben gondolkodnak. A négy év során együtt kívánnak működni. Gyakorlatilag ez arra irányul, hogy a tárgyalás során nem engedik magukat provokálni, igyekeznek felülemelkedni ezeken a kérdéseken. Bízik abban, hogy az üléstermet elhagyó képviselők visszajönnek a tárgyalóterembe és így tudják folytatni majd a tárgyalásokat a megye nyilvánossága előtt és figyelemmel azokra az értékekre, ami Heves megyére jellemző volt az elmúlt esztendők során, ami kiemelkedő, arra lehet építeni. Ezt lehet folytatni. Amikor azt mondják, hogy a felelősség közös, azt is mondják, a lehetőségük több, mert ennek a megyének fejlődni kell, boldogulni kell. Elmondta, hogy amikor az erős alelnöki pozíciót ajánlották, ez a szándék vezette őket. Ezt toldották meg ma reggel egy újabb ajánlattal, ez pedig a rotáció. Azt mondják, hogy meghatározott ideig, kettő-kettő évig adja az egyik fél és adja a másik fél a közgyűlés elnökét. Ez viszont azt jelenti, hogy akkor a bizottsági vezetőknél, a bizottsági helyeknél, a külső tagoknál is szükség van a paritásra. Komolyan gondolták, hogy a 9000 több mint a 900. A HME, NYUVE, SZDSZ és más baloldali értékeket vállaló szervezetek képviselőire számítanak szakértőként. Ezt a 9000 embert szeretnék bevonni a megye érdekében, mert az a szavazat nem hasznosult. Elmondta, hogy itt a legnagyobb párt a Szocialista Párt 20 fővel. Öt pártból tevődik össze a másik 20 fő. Ezt tiszteletben tartják. Amikor van egy mérkőzés, sportnyelven szólva, akkor utólag szidják a bírót. Utólag nem szokták értelmezni a mérkőzés után, hogy mi történt, ha jogi nyelvre fordítja ezt, akkor utólag nem szoktak törvényt hozni korábban végbement eseményre. 20: 20. 20 mandátum van itt, 20 mandátum van ott is. Tagadhatatlan, hogy jogi értelemben joghézag van. Valójában az Alkotmány, az önkormányzati törvény, a polgármesterek jogállásáról szóló törvény, az államháztartási törvény nincs szinkronban.

Szándékaikban van, hogy minden egyes lehetőséget megvizsgálnak. Az első lehetőség: - erre 1994-ben volt példa és azóta lényegi változás nem következett be -. Veszprém megyében az 1994. december 11-i választást követően, december 21-én volt választás és akkor abban állapodtak meg, hogy a korábbi tisztségviselők
megbízatása folytatódik. Ugyanakkor elmondta, hogy jogi értelemben ezt többen vitatják. Ezért ennek a kérdésnek a megítélését megint a jogászokra kell bízni.

A rotációban is az vezeti őket, hogy paritásos alapon történjen, mert a választók felé nekik el kell számolni.

 

Elmondta, hogy itt nincs győztes, nincs vesztes. Ha ügyesek – miért ne lennének ügyesek és kellően bölcsek – akkor ezeken felül tudnak emelkedni és Heves megye tud győzni, Heves megye lakossága élvezheti ennek az előnyét. Azt is elmondta, hogy a felelősség nem csak az övék, a felelősség közös és ilyen értelemben rendkívül fontosnak tartják az együttműködést. Azt is szóba hozta a folytatás kapcsán: az átmenetben is meg kell találni a módját, hogyan lehet működőképességet biztosítani. A jogászok el fogják mondani, hogy ez hogyan lesz működőképes. Nem tarthatják bizonytalan állapotban az intézményvezetőket, a hivatalban dolgozókat, a több mint 40 intézményt, annak 4300 dolgozóját. Felelősek értük. Ilyen vonatkozásban is a szervezeti és működési szabályzatot kell elővenni, az önkormányzati törvényt, az államháztartásra vonatkozó törvényt és ebben kell megtalálni a legmegfelelőbb megoldást. A legkorrektebb, legfontosabb és mindenki számára a legmegfelelőbb megoldás véleménye szerint az lehet, hogy mindkét fél úgy tesz, ahogyan a második tárgyaláson felvetődött a FIDESZ, illetve öt párti javaslat, hogy vonják őket be a következő egy hét előkészítésébe, vagyis ennek a hétnek az előkészítésébe és az azt követő hónapok, évek előkészítésébe. Úgy gondolja, hogy a mindennapi munkában is ez a megoldás, ezért azt javasolják, hogy a két frakció vezetéséből – szándékaik szerint, amennyiben ez elfogadást nyer -, két fő vegyen ebben részt, a frakcióvezető-helyettes, a frakcióvezető és közös aláírások legyenek. Arra kéri a jogászokat, hogy egy következő egyeztetésre dolgozzák ki a megye nyilvánossága előtt, szakmai alapon, mert a testület nem válhat működésképtelenné.

Amíg erre nem kerül sor, addig a korelnöknek vannak bizonyos lehetőségei, ez ugyan korlátozottabb, de nagyon fontos, hogy addig jussanak el, hogy a két fél írja alá. Ez nem tud működni bizalom nélkül, anélkül, hogy kölcsönösen megbízzanak egymásban. Nem lehet az, hogy ők meghallgatták a másik felet, míg fordítva nem így van. Ez tükröződött a tárgyalás során is. Nem működik az, hogy a FIDESZ Frakció és a Polgári Pártok részéről az erőpozícióból próbáljanak diktálni. A demokráciához két dolog kell. Az egyik az idő – ez nem megtakarítható. Partnerek abban, hogy minden reggel – ismerik a munkastílusát és a kollégákét – lehet kezdeni közösen egyeztetni az átmeneti időszakban is. Szeretné elmondani, hogy ez tud működni. Szeretné megnyugtatni a Hivatal dolgozóit, az intézményvezetőket, a megye nyilvánosságát, hogy ők felelősen gondolkodnak, partneri alapon. Bíznak benne, hogy a FIDESZ vezette polgári oldal is felül tud emelkedni ezen a helyzeten és itt a tárgyalóasztalnál tudják folytatni az együttműködést. A reggeli felvetésükben az is szerepelt, hogy pontosítják ezt követően az időpontokat. Gyakorlatilag ez arra fog irányulni, hogy újabb tárgyalások lesznek majd, szeretnék már a jövő héten újra összehívni a Megyei Közgyűlést. Ebben a korelnöknek van feladata, szerepe, de ehhez természetesen a két fél megállapodására is szükség van. Szeretnének minél hamarabb megállapodni, szeretnék ezt a bizonytalanságot eloszlatni.

 

Hangrád Lajos:

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés elnökének megválasztására nem került sor, ezért az 5./, 6./ és 7./ napirendi pontok tárgyalására sem kerül sor.

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés határozatképtelen.

 

Merczel József ügyrendi kérdésben kíván szólni.

 

Merczel József:

 

Elmondta: előzőleg a FIDESZ Polgári Frakció vezetője azt mondta, hogy a 8./ napirendhez biztosítják a jelenlétet. Kérte, hogy kezdjék el a 8./ napirend tárgyalását.

 

Hangrád Lajos korelnök:

 

Kérte, hogy értesítsék a FIDESZ Polgári Frakciót, hogy a 8./ napirend tárgyalását kezdi meg a Közgyűlés. Addig rövid szünetet rendelt el, de kérte a frakciót, hogy maradjanak a teremben.

 

8./ napirend:

Indítási nyilatkozat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet pályázatához.

 

Kérte a közgyűlési tagokat, hogy jelentkezzenek be. Megállapította, hogy 37 közgyűlési tag van jelen. (Később még 3 közgyűlési tag tért vissza az ülésterembe.)

 

Kérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e szóbeli kiegészítés?

 

Dr. Benkár József:

 

Az anyag előterjesztőjeként elmondta: fontos, hogy sikeres pályázat esetén a kórház részére a pályázat végrehajtásához minél hosszabb idő álljon rendelkezésre. Március 31-ig a pályázati projektet végre kell hajtani, ellenkező esetben pénzügyi kötelezettségek vannak. Kérte, hogy a napirendet az előterjesztésnek megfelelően fogadják el, hogy kiadhassák az indítási nyilatkozatot, ami szükséges a pályázat benyújtásához.

 

Hangrád Lajos korelnök:

 

Kérdezte, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, vélemény?

 

Török Margit:

 

Elmondta, hogy a határozati javaslat 3./ pontja szerint a Közgyűlés felhatalmazza elnökét az alábbi tartalmú, pályázati feltételként szereplő fenntartói Indítási Nyilatkozat megtételére: … Kérdezte, hogy Főjegyző úr mit javasol az „elnökét” szó helyett?

 

Dr. Benkár József:

 

Nem javasol helyette más szót. Átmenetileg betöltetlen az elnöki, alelnöki tisztség. A pályázati kiírással összhangban van, a fenntartó képviseletét mindenkor az elnök látja el. A pályázati kiírásnak az előterjesztés ebben a formában felel meg. A kórház, mint pályázó a  jegyzőkönyvi kivonattal fogja a határozatba foglalt indítási nyilatkozatot pályázatához csatolni.

 

Hangrád Lajos korelnök:

 

Kérte, fogadják el a határozati javaslatot és szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 37 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

100/2006. (X. 16.) sz. közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése az előterjesztést megtárgyalta és támogatja HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet struktúra- és intézmény átalakítási pályázatának benyújtását.

 

Felelős: Dr. Szakács Ferenc

               főigazgató

Határidő: 2006. október 16.

 

2. Heves Megye Közgyűlése egyetért a kórház aktív ágyszámainak előterjesztés szerinti csökkentésével, továbbá támogatja a telephely csökkentésre irányuló szerkezetátalakítást.

 

Felelős: Heves Megye Közgyűlésének Elnöke

Határidő: értelem szerint

 

3. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét az alábbi tartalmú, pályázati feltételként szereplő fenntartói Indítási Nyilatkozat megtételére:

 

„Az Indítási Nyilatkozat olyan kezességvállalási nyilatkozatnak minősül, amelyben a fenntartó Heves Megyei Önkormányzat egyoldalúan kötelezettséget vállal a struktúraátalakításra, illetve annak elmaradása esetén a támogatás visszafizetésére, amennyiben a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet mint szolgáltató nem teljesítené az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződésben vállalt kötelezettségeit.

 

A fenntartó Heves Megyei Önkormányzat vállalja, hogy gondoskodik a működés folytonosságáról, amennyiben a pályázaton elnyert támogatásnak nem teljesítés miatti visszafizetésére kerül sor és a visszafizetés a szolgáltató HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet működését veszélyezteti.”

 

Felelős: Heves Megye Közgyűlésének Elnöke

Határidő: értelem szerint

 

 

Dr. Benkár József:

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy minden képviselőnek 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tenni. A képviselők megkapták a vagyonnyilatkozat-igénylőlapot a nyomtatvány igényléséhez. Kérte ennek visszajuttatását, hogy az igénylőlap alapján a vagyonnyilatkozat nyomtatványt el tudják juttatni a képviselőknek.

 

A kialakult helyzetre tekintettel a mai naptól a folyamatos ügymenettel kapcsolatosan (a pénz- és a költségvetési gazdálkodás, munkáltatói jogok, egyebek) az Ötv. 31. §-a akként rendelkezik, hogy amennyiben a közgyűlés elnökének, alelnökének megbízása átmenetileg betöltetlen vagy tartósan akadályoztatva vannak a feladat ellátásában, akkor az SZMSZ-ben szabályozottak szerint kell a közgyűlést összehívni, vezetni. A Heves Megyei Önkormányzat SZMSZ-ének 7. és 11. §-a rendelkezik arról, hogy ilyen esetben a közgyűlést a korelnök hívja össze és vezeti. Az államháztartási törvény végrehajtására megjelent 217/1998. sz. kormányrendelet 138. § (4) bekezdése a kötelezettségvállalás és utalványozás jogát a tisztségviselői pozíció betöltetlensége és tartós akadályoztatás esetén az SZMSZ-ben a közgyűlés összehívására és vezetésére kijelölt közgyűlési tag jogosítványává teszi. Az élet nem állhat meg, a 42 intézmény napi folyó ügyei úgy vihetők tovább, hogy a számlavezető pénzintézethez a holnapi nappal a korelnököt be kell jelenteni és az ő aláírási bejelentőlapjával lehet az operatív pénzügyi ügyeket, a kötelezettségvállalást, az utalványozást gyakorolni. További egyeztetésekre sor fog kerülni.

 

Befejezésül minden közgyűlési tagot meghívott az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi megemlékezésre, a 2006. évi szakmai kitüntető díjak átadására, mely október 20-án 11 órakor az Egri Vár Dobó bástyájában kerül megrendezésre.

 

Hangrád Lajos korelnök:

 

A kialakult helyzetre tekintettel a Közgyűlés mai ülését bezárta. Reméli, hogy a következő időszakban a helyzet megoldása érdekében a politikai egyeztetések folynak.

Megköszönte a részvételt .

 

Kmf.

 

 

 

 

 

                     Hangrád Lajos                                        Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke                                Heves Megye Főjegyzője