Jegyzőkönyv

 

Készült:  2006. november 24-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme

                            Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné, Balázs József, Barabásné Czövek Ágnes, Barna László, Bátka László, Beer Ferencné, Buda Sándorné, Csáki Zsigmond, Danyi Sándor, Deé András, Dr. Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Fótos Dániel, Hangrád Lajos, Herman István, Hiesz György, Hudák Tamás, Karsai Ferenc, Kontra Gyula, Kovács József, Kómár József, Laminé Antal Éva, Dr. Lénárt András, Merczel József, Oroszlán Lajosné, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, Szabó Ádám, Szabó Gyula, Szombati Lajos, Dr. Tatár László, Tóbi János, Török Margit, Tuza Gábor, Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna, Verebélyi György, Vince János közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak.

 

Hangrád Lajos korelnök:

 

Köszöntötte a Heves Megyei Közgyűlés tagjait és a meghívott vendégeket.

Megállapította, hogy a 40 fős Közgyűlés valamennyi tagja jelen van, az ülés határozatképes. Ezzel a mai ülést megnyitotta.

 

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a Közgyűlés.

 

Dr. Benkár József:

 

Módosítást tett a meghívóban szereplő napirendekkel kapcsolatosan.

A kiosztott anyagok között sürgősségi indítványok vannak:

Így a Kórház HEFOP pályázata 1,2 milliárd Ft-os fejlesztést céloz meg.

A gyöngyösi Orczy kastély fejlesztéssel kapcsolatos beruházásban csúszás van és kötbér igény érvényesítésére tesznek javaslatot.

A parádi zöldmezős beruházásban létesülő 150 férőhelyes idősotthonnal összefüggésben a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárásra kérnek döntést. A mai ülés előtt a bíráló bizottság foglalkozott az üggyel és javaslatot tett a döntésre.

A két sürgősségi indítványt javasolta 31/a. és 31/b. napirendként felvenni, valamint a kórházzal kapcsolatos anyagot az önkormányzati biztos beszámolóját követően javasolja megtárgyalni.

A meghívóban szereplő napirendek közül a rendeletek fejezetből a 5./ és 7./ napirend levételét kérte, mint előterjesztő.

A tiszteletdíjjal kapcsolatosan több egyeztetés volt a szakminisztériumig bezárólag, nem feltétlenül szükséges jogalkotással ezt a problémát kezelni, jogalkalmazással is áthidalható, mert nem ellentétes a korábban alkotott közgyűlési rendelet a törvénymódosítással. Az alapdíj belefér, ezért visszavonja a rendelet-tervezetet.

A lakbérrel kapcsolatos rendelet-tervezetnél további előkészítések szükségesek, ezért kérte vegyék le a napirendről.

 

 

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, hogy a Főjegyző úr által tett módosításokat fogadják el. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal elfogadta a módosításokat.

 

Ezután a Közgyűlés napirendjeinek egésze felett kérte a szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend előtt:

Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. 

Napirend:

1./ Javaslat személyi térítési díjak megállapítására. (zárt ülés) 

2./ Javaslat Horváth Lászlóné - Szalaparti Speciális Oktatási Nevelési Központ és Szakszolgálat (Eger) igazgatója - közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszűntetésére és igazgatói teendők ellátására szóló megbízásra. 

3./ Javaslat Bán Mihályné - Damjanich János Ipari Szakképzési Intézet (Hatvan) igazgatója- közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszűntetésére és igazgatói teendők ellátására szóló megbízásra.

4./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona – Csány – intézményvezetői pályázatának kiírására.

5./ Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.15.) HMÖ rendelet módosítására.

6./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (VI. 30.) HMÖ rendelet módosítására.

7./ A Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása.

7/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi

költségvetésének módosítása vizsgálatáról.

8./ Javaslat 2006. IV. negyedévi előirányzat átcsoportosítások engedélyezésére.

9./ Javaslat a 2006. évi felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok módosítására.

10./ Javaslat az Eger, Ipolyi Arnold út 5. szám alatt lévő lakás értékesítésére.

11./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Eger, Szarvas tér 1. szám alatti irodaház bérleti hasznosítására.

12./ Javaslat a Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Társaságban fennálló megyei tulajdonú üzletrész értékesítésére.

13./ Javaslat a 2006. évi egészségügyi gép-műszerfejlesztés beszerzésére indított

közbeszerzési eljárás lezárására.

14./ Javaslat rendezvény szervezéséhez megelőlegezett pénzeszköz átadására.

15./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony Alapító Okiratának módosítására.

16./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva Alapító Okiratának módosítására.

17./ Javaslat a szociális foglalkoztatást végző intézmények dolgozói létszámbővítése pénzügyi fedezetének biztosítására.

18./ Javaslat a fejlesztő iskolai foglalkoztatást végző intézmény dolgozói létszámbővítése pénzügyi fedezetének biztosítására.

19./ Beszámoló a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati biztos tevékenységének első negyedévében megtett intézkedéseiről.

19/a. Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelintézet strukturális alapokra 2004. évben benyújtott pályázata módosítására.

20./ Javaslat pénzeszköz megelőlegezésére a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet részére.

21/ Beszámoló a HMÖ Idősek Otthona Mátraháza szakmai tevékenységéről, valamint pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól.

22./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. évi Ellenőrzési Tervére.

23./ Javaslat pályázati támogatás maradványértékéről történő lemondásra.

24./ Javaslat hozzájárulás megadásához a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez.

25./ Javaslat települési önkormányzati rendezési terv-módosítások véleményezésére.

26./ Javaslat az Eger, Baktai u. 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan őrzés-védelmére.

27./ Javaslat a Magiszter iskola-adminisztrációs szoftverre vonatkozó licensz szerződés megkötésére.

28 Tájékoztató a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet gyógyszertárának további működtetéséről.

29./ 2006. évi  tájékoztató a  Heves Megyei Önkormányzat számára a Heves megyei „lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról”.

29/a. Előterjesztés a gyöngyösi Orczy kastély és kert rekonstrukció I. üteme kivitelezéséről.

29/b. Javaslat a Parádon létesülő új 150 férőhelyes Idősek Otthona építési munkáinak kivitelezője kiválasztására indított nyílt közbeszerzési eljárás döntéseire.

30./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.

31./ A Közgyűlés elnökének megválasztása.

       A Közgyűlés elnökének eskütétele.

32./ A Közgyűlés alelnökeinek megválasztása.

       A Közgyűlés alelnökeinek eskütétele.

33./ Javaslat a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló elnökének és alelnökeinek illetményére.

34./ A Megyei Közgyűlés bizottságainak megválasztása.

 

Hangrád Lajos:

 

Bejelentette, hogy napirend előtt hozzászólást kért Sós Tamás, az MSZP frakció vezetője.

 

Sós Tamás:

 

A Szocialista frakció részéről – a kialakult helyzetre tekintettel, a 20:20 mandátumra, a megye érdekeit legjobban érvényre juttató megoldás érdekében – hangsúlyozta a rotációs elvet. Eszerint két évig az egyik, két évig a másik fél adja a Közgyűlés elnökét. Az EU intézményrendszerében és a fejlesztési tanácsokban erre van példa. Az elmúlt időszakban folyamatosan a párbeszédekre törekedtek.

Ismételten javasolják, hogy jöjjenek létre a szakbizottságok, amelyeket az Ötv. és az SZMSZ szerint létre kell hozni, ami szerint a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket a bizottságoknak véleményezni kell. Ez nagymértékben segíti a döntéshozatalt. Ha ez nem lehetséges, akkor átmeneti időszakra javasolják a bizottságok felállítását. Egyik javaslat sem kapott támogatást a másik fél részéről.

Javasolták a konzultatív grémiumot. Ez részben elkezdődött, az utóbbi hetekben a Közgyűlés előkészítése kapcsán két egyeztetés volt, különösen a kórházra
koncentrálva. Kiemelte és fontosnak tartják, hogy a Közbeszerzési Bizottságnál tudtak lépni. Javasolták a korelnök jogosítványainak kibővítését. Ez sem kapott támogatást. Konkrétan a képviseletre gondolnak.

Örül, hogy a napirendeket megszavazták. Kérte, hogy vigyék végig a napirendeket. Egyetértenek a Közigazgatási Hivatal által tett megállapításokkal, mert a felelősség azt terheli, aki kivonul és megakadályozza a Közgyűlés végigvitelét.

 

Herman István:

 

Sós Tamás úr által felvetett kérdésekre Dr. Tatár László frakcióvezető úr fog válaszolni.

A Főjegyző úrtól kérdezte: helyesen gondolja, hogy a 40 képviselő azonos jogállással bír? Ha helyesen gondolja, akkor hogy lehetséges az, hogy a 40 képviselőből 1 képviselő rendszeresen használja az elnöki irodát és a Hivatal dolgozóinak feladatokat ad. Ha ez így van, akkor hogyan tudja biztosítani mindezt a 39 fő részére is?

 

Dr. Benkár József:

 

Tájékoztatásul elmondta, hogy a Közgyűlés korábbi elnöke tisztségét az alakuló ülésig töltötte be. A legtermészetesebb dolog, hogy az alakuló ülést követően az irodájában lévő magán jellegű könyveket, iratokat rendezze. Időközben elkészítették a munkakör átadást, melyet egy BM rendelet szabályoz. Így, ha a Közgyűlés elnököt tud választani, akkor a munkakör átadás megtörténik. A Közigazgatási Hivatal vezetőjének aláírása is szerepel ezen. Az alakuló ülést követően mind a két frakció részére kialakítottak egy dolgozó szobát, melyet mind a két frakcióval egyeztettek. Nagyobb tárgyalás esetén a két tanácskozóterem is a frakciók rendelkezésére áll. A Közgyűlés elnökének gépkocsi és telefon használatát is megszűntették.

Egyetért azzal, hogy a Közgyűlés tagjainak jogai teljes mértékben azonosak. Ez a jövőben is így lesz. Ebben a helyzetben egy jogviszony befejeződött és egy új kezdődik. Amíg a szükséges választások nem történnek meg, addig is igyekszik biztosítani a frakciómunkához szükséges tárgyi, technikai feltételeket.

 

Dr. Tatár László:

 

Napirend előtt két kérdésben kért szót. Ezen a héten lezárult Kovács József úrnak, a kórház volt főigazgatójának bírósági tárgyalása. Főjegyző úrtól kérdezte, hogy milyen ítélet született és ennek milyen kihatásai vannak, különösen a ma tárgyalandó kórházi előterjesztések kapcsán?

 

Frakcióvezetőként elmondta, hogy az elmúlt időszakban, az alakuló ülést követően egy alkalommal történt politikai egyeztetés a megye részéről. Ezen a két frakció álláspontja nem közeledett, konszenzusra nem jutottak a Közgyűlés felépítését illetően. Addig nem lehet részletkérdésekben megegyezni, míg a teljes struktúrában politikai konszenzus nem alakul ki. A Szocialista frakció által tett javaslatokat megvitatták, elmondták aggályaikat és azt, hogy miért nem tudják elfogadni. A Polgári frakció is tett ajánlatot, melyre a Szocialista frakció is elutasítóan nyilatkozott.

 

A Közigazgatási Hivatal levelét tudomásul veszik, annak szellemében fognak a jövőben eljárni. Megszavazták a mai ülés napirendi pontjait, részt vesznek a Közgyűlés munkájában, a döntéshozatalban, amely elengedhetetlen a megyei intézménystruktúra működtetése érdekében.

 

A rotációs rendszerrel kapcsolatosan elmondta, hogy a jelenlegi Ötv. ezt nem teszi lehetővé.

 

Hangrád Lajos:

 

Napirend előtti felszólalások feletti vita nyitására nincs lehetőség. Kérte Főjegyző urat, hogy Tatár László úr kérdésére válaszoljon.

 

Dr. Benkár József:

 

A Munkaügyi Bíróság közbenső ítéletet hozott arról, hogy a korábbi főigazgató magasabb vezetői megbízásának visszavonása jogszerű volt-e, vagy nem. A bíróság jogszerűtlennek ítélte ezt a döntést. Az ítélet nem jogerős, részkérdésben hozott döntés, fellebbezési lehetősége van az alperesnek, a megyei önkormányzatnak és a kórháznak. A megyei önkormányzat a II. rendű alperes. Az indokolást még nem tudta áttanulmányozni, az ítéletet 15 napon belül írják le és küldik meg. Tudomása szerint a bíróság indokolásában kifejtette, hogy a felhozott három indok valós volt, csak azok jogszerűséget nem találta helyénvalónak. Ez erősen vitatható, egy jogorvoslati eljárásban helyére kerülhetnek a dolgok. Lehetőség van az ítélet megfellebbezésére a Megyei Bíróságnál, majd ezt követően felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani a Legfelsőbb Bírósághoz

A bíróság nem találta elfogadhatónak a Közgyűlés korábbi döntését, a három körülményt, amivel a bizalmatlanságot indokolták. Véleménye szerint az ügynek folytatása lesz.

 

Szabó Gyula:

 

Ügyrendi kérdésben kért szót. A Közgyűlésben nem minden működik jogszabály szerint. A mostani döntések SZMSZ ellenesek. Az ülés elején két perces hozzászólásokat, az ülés végén kérdést, interpellációt lehet tenni. Lehet ezen változtatni, amihez valamilyen mértékű együttműködése kell a két oldalnak, de amíg nem változtattak, tartsák be a korábbi rendelkezéseket.

 

Hangrád Lajos:

 

Napirend előtt:

- Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

 

Kérte az Egészségügyi és Szociális, valamint a Terület- és Intézményfejlesztési Iroda jelentésének tudomásul vételét.

„Megállapította,hogy a Közgyűlés tudomásul vette a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.”

 

Napirend előtt a Megyei Rendőr-főkapitányság képviselőjéhez, Kakukk György úrhoz lehet kérdéseket intézni.

Kérdés nem volt, ezért megköszönte Kakukk György úr megjelenését.

 

Bejelentette, hogy a Közgyűlés az 1./ napirendet zárt ülés keretében tárgyalja, melyen a közgyűlési tagok és a Hivatal illetékes köztisztviselői vehetnek részt. Ezért kérte a meghívottakat, hogy hagyják el a termet a zárt ülés idejére.

 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

Hangrád Lajos:

 

Bejelentette, hogy a Közgyűlés nyílt ülés keretében folytatja munkáját.

 

2./ napirend:

Javaslat Horváth Lászlóné - Szalaparti Speciális Oktatási Nevelési Központ és Szakszolgálat (Eger) igazgatója - közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszűntetésére és igazgatói teendők ellátására szóló megbízásra. 

 

Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem volt.

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

102/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése Horváth Lászlónénak a Szalaparti Speciális Oktatási-Nevelési Központ igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát nyugállományba vonulására tekintettel 2007. július 31-ei hatállyal felmentéssel megszünteti. A felmentési idő teljes időtartamára – 2006. december 1 – 2007. július 31. – a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti.

A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Horváth Lászlóné asszonynak a több évtizedes kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkájáért.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése az új igazgató kiválasztásáig a saját munkaköre ellátása mellett Szabó Istvánnét az intézmény igazgatóhelyettesét bízza meg az igazgatói teendők elvégzésével a jelenlegi 244.528.- Ft illetményével és a 250 %-os magasabb vezetői pótléknak megfelelő   (pótlékalap: 19.600.- Ft x 250 % ) 49.000.- Ft díjazásért.

 

3.      Heves Megye Közgyűlése felhívja a Főjegyzőt, hogy a magasabb vezetői megbízásra a szükséges pályázati eljárást készítse elő.

 

Felelős: Dr. Benkár József

               Heves Megye Főjegyzője

Határidő: azonnal

 

Hangrád Lajos:

 

Elmondta, hogy Igazgató Asszony 1982. őszén került az intézménybe, ahol már a harmadik ciklusban látja el az igazgatói teendőket. Magas szintű szakmai tudásával, munkafegyelmével, az irányító-ellenőrző és innovatív tevékenységével kivívta a kollégái, intézményvezető társai és a vezetés elismerését, megbecsülését. Munkáját a hozzáértés, a minőség és kiváló munkafegyelem jellemzi. Több tréninget, tanfolyamot elvégzett annak érdekében, hogy tevékenységét a legmagasabb fokon tudja ellátni. Minisztériumi felkérésre alakítója is volt a közoktatási folyamatok gyógypedagógiai vonatkozásainak, szaktanácsadóként régóta kiváló segítője a térség sajátos nevelési igényű tanulói oktatásának. Kiváló munkájának elismeréseként 2004-ben a szakma legmagasabb elismerésében, Éltes Mátyás díjban részesült.

 

Megköszönte Igazgató Asszony kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkáját és egészségben, nyugalomban eltöltött nyugdíjas éveket kívánt. Átadta az Oktatási és Kulturális Miniszter által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, valamint a Közgyűlés tárgyajándékát.

 

3./ napirend:

Javaslat Bán Mihályné - Damjanich János Ipari Szakképzési Intézet (Hatvan) igazgatója- közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszűntetésére és igazgatói teendők ellátására szóló megbízásra.

 

Szóbeli kiegészítés nem volt, ezért kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.

Megállapította,hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

103/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése Bán Mihálynénak  a Damjanich János Ipari Szakképzési Intézet igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát nyugállományba vonulására tekintettel 2007. július 31-ei hatállyal felmentéssel megszünteti. A felmentési idő teljes időtartamára – 2006. december 1 – 2007. július 31. – a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti.

A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Bán Mihályné asszonynak a több évtizedes kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkájáért.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése az új igazgató kiválasztásáig a saját munkaköre ellátása mellett Tóth Zsoltot az intézmény igazgatóhelyettesét bízza meg az igazgatói teendők elvégzésével a jelenlegi 261.300.- Ft illetményével és a 250 %-os magasabb vezetői pótléknak megfelelő ( pótlékalap: 19.600.- Ft x 250 % ) 49.000.- Ft díjazásért.

 

3.      Heves Megye Közgyűlése felhívja a Főjegyzőt, hogy a magasabb vezetői megbízásra a szükséges pályázati eljárást készítse elő.

 

Felelős:  Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője

Határidő:  azonnal

 

Hangrád Lajos:

 

Elmondta, hogy Igazgató Asszony 1977. óta dolgozik a hatvani Damjanich János Ipari Szakképzési Intézetben. 1997. óta igazgatója az intézménynek, ahol mindvégig az adottságokat figyelve és megismerve egy új szervezeti felépítést vezetett be, mellyel számos eredményt értek el különböző pályázatokon. A kor kihívásait követve folyamatosan végzett tanulmányokat, pedagógiai bölcsésztanári, majd közoktatás-vezetői végzettséget szerzett.

Igazgató Asszonynak megköszönte kimagasló színvonalon végzett munkáját, nyugdíjas éveihez erőt, jó egészséget kívánt és átadta az Oktatási és Kulturális Miniszter által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, valamint a Közgyűlés ajándéktárgyát.

 

Bejelentette, hogy az új igazgatók kiválasztásáig Szabó Istvánné igazgatóhelyettest bízza meg a Közgyűlés a Szalaparti Speciális Oktatási-Nevelési Központ, illetve
Tóth Zsoltot a Damjanich János Ipari Szakképzési Intézet igazgatóhelyettesét bízza meg az igazgatói teendők elvégzésével.

 

4./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona – Csány – intézményvezetői pályázatának kiírására.

 

Az előterjesztéshez szóbeli kiegészítés nem volt, ezért kérte a kérdéseket, észrevételeket. Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

104/2006. (xi. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az írásbeli előterjesztésnek megfelelően pályázatot ír ki a Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthona - Csány – magasabb vezetői megbízású igazgatói munkakörének ellátására, és elrendeli a pályázati felhívás Szociális Közlönyben és a Hivatalos Értesítőben történő megjelentetését.

 

Felelős: Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője

Határidő: azonnal

 

Hangrád Lajos:

 

5./ napirend:

Javaslat a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995. (XII.15.) HMÖ rendelet módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

A törvényi kötelezettségnek megfelelően egyeztették az előterjesztést a fogyasztóvédelmi érdekképviselet szerveivel. Ők véleményezték és egyetértettek az anyaggal. Azonos tartalommal tárgyalta az előterjesztést Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése és elfogadták az előterjesztést, így Eger város közigazgatási területére megállapította a szolgáltatási díjakat.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.

 

Szabó Ádám:

 

Október 1-től két új településsel – Kerekharaszttal és Pálosvörösmarttal - gazdagodott a megye. A kiszállási díjaknál ezekkel a településekkel nem találkozott. Kérte a két település listába történő felvételét. Javasolta, hogy Kerekharasztot a hatvani körzethez, Pálosvörösmartot pedig az abasári körzethez csatolják, mert területileg közel vannak egymáshoz.

 

Dr. Benkár József:

 

Jogos az észrevétel, egyetért az elhangzottakkal.

 

 

Balázs József:

 

„Kéményseprőt lát, szerencsét talál.” Amikor a közszolgáltatók kétszámjegyű áremelést hajtanak végre, rendkívül mértéktartó az áremelkedés. Figyelembe veszi a lakosság teherbíró képességét. Megköszönte a Kft. képviselőjének, hogy ilyen tisztességes előterjesztést készítettek. Egyik szeme sír, a másik nevet, mert az ÁFA 15 %-ról 20 %-ra emelkedett, így a kormány nagyobbat emelt, mint a gazdaság szereplője. Nem szerencsés ez a folyamat, mértéktartóbb is lehetett volna a kormány.

A frakció nevében javasolja az előterjesztés elfogadását.

 

Ambrus Zoltán:  

 

Kérdezte, hogy ha egy településen ugyanabban az időben több helyre szállnak ki, akkor többször kiszámlázzák a kiszállási díjat, holott csak egyszer kell kiszállni és négy-öt helyre is elmennek a kéményseprők. Lehet-e ebben valamilyen toleranciát alkalmazni, hogy ne többször számlázzák ki a kiszállást ilyen esetben?

 

Marosvölgyi György:

 

A kiszállásokkal kapcsolatosan elmondta, hogy az az eseti munkákhoz kapcsolódik, amikor egyedileg kell kimenni.

Elnézést kért a két település kimaradásáért. Ezenkívül még Szarvaskő is kimaradt. Ezt korrigálni fogják.

Nehezen kezelhető, hogy egyszer, kétszer vagy többször mennek ki. Ha egy címre mennek ki és több kémény van, ott adnak kedvezményt. Ha több címen történik a munka, akkor nem szokott kedvezményt adni.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a Közgyűlést szavazzanak Szabó Ádám módosításáról és Szarvaskővel történő kiegészítéssel együtt.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal elfogadta módosítást.

 

Az egész előterjesztés feletti szavazást kérte.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot és rendeletet alkotta:

 

105/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése elfogadja az előterjesztésnek megfelelően a kéményseprő- ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 16/1995 (XII. 15.) HMÖ rendelet módosítását és megbízza Korelnökét a rendelet aláírásával.

 

Felelős: Heves Megye Főjegyzője

Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke (aláírásért)

Határidő: Azonnal

 

 

 

 

19/2006. (XI. 24.) HMÖ rendelet

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló

16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelet módosításáról

 

1. §

 

A 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelet preambulumának 4. sorában szereplő „figyelemmel az 1995. évi XX. tv. 19. §-ában előírt feladataira” szövegrész hatályát veszti.

 

2. §

 

A 16/1995. (XII. 15.) HMÖ rendelet 8. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A folyamatosan és az esetenként kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási tevékenység végzéséért felszámolható díjat jelen rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete tartalmazza.”

 

3. §

 

Ez a rendelet 2007. január 01. napján lép hatályba.

 

 

                      Hangrád Lajos sk.                                         Dr. Benkár József sk.

     Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke                     Heves Megye Főjegyzője


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötelező kéményvizsgálat 2007. évi díjtételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nettó alapösszeg

Áfa

Díjtétel

 

 

 

 

 

 

 

Ft

20%

Ft

1. Tervfelülvizsgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravitációs kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 kW

 

 

 

 

3 220

 

644

3 864

 

 

60-140 kW

 

 

 

4 890

 

978

5 868

 

 

140 kW felett

 

 

 

5 110

 

1 022

6 132

 

Mesterséges égéstermék elvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

60 kW

 

 

 

 

3 710

 

742

4 452

 

 

60-140 kW

 

 

 

5 620

 

1 124

6 744

 

 

140 kW felett

 

 

 

5 880

 

1 176

7 056

 

Gázmotorok

 

 

 

 

7 500

 

1 500

9 000

2. Kivitelezés közbeni ellenőrzés

**

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravitációs kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vegyestüzelésű egyedi

 

 

 

4 100

 

820

4 920

 

 

vegyestüzelésű gyűjtő,mellékcsatornás gyűjtő

6 350

 

1 270

7 620

 

 

vegyestüzelésű központi

 

 

16 400

 

3 280

19 680

 

 

gáztüzelésű egyedi

 

 

 

4 690

 

938

5 628

 

 

gáztüzelésű gyűjtő,mellékcsatornás gyűjtő

 

6 800

 

1 360

8 160

 

 

gáztüzelésű központi

 

 

 

18 270

 

3 654

21 924

 

Mesterséges égéstermék elvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

egyedi

 

 

 

 

4 640

 

928

5 568

 

 

gyűjtő

 

 

 

 

26 000

 

5 200

31 200

 

 

központi

60-140 kW

 

 

 

20 530

 

4 106

24 636

 

 

 

140 kW felett

 

 

20 530

 

4 106

24 636

 

Gázmotorok

 

 

 

 

33 805

 

6 761

40 566

3. Használatbavételi kéményvizsgálat

**

 

 

 

 

 

 

 

Gravitációs kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vegyestüzelésű egyedi

 

 

 

4 010

 

802

4 812

 

 

vegyestüzelésű gyűjtő,mellékcsatornás gyűjtő

5 760

 

1 152

6 912

 

 

vegyestüzelésű központi

 

 

15 320

 

3 064

18 384

 

 

gáztüzelésű egyedi

 

 

 

4 245

 

849

5 094

 

 

gáztüzelésű gyűjtő,mellékcsatornás gyűjtő

 

6 175

 

1 235

7 410

 

 

gáztüzelésű központi

60-140 kW

 

20 030

 

4 006

24 036

 

 

 

 

140 kW felett

 

23 820

 

4 764

28 584

 

Mesterséges égéstermék elvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

egyedi

 

 

 

 

11 300

 

2 260

13 560

 

 

gyűjtő

 

 

 

 

26 000

 

5 200

31 200

 

 

központi

60-140 kW

 

 

 

29 480

 

5 896

35 376

 

 

 

140 kW felett

 

 

29 480

 

5 896

35 376

 

Gázmotorok

 

 

 

 

33 805

 

6 761

40 566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** Kiszállási díj terheli

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

A kötelező kéményseprői közszolgáltatás 2007. évi díjtételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kéménytipus

Szolgáltatás és éves gyakoriság

Alap

Áfa

Díjtétel

 

 

 

 

 

 

 

összeg

20%

Ft

 

 

I. Egyedi kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente kétszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 790

358

2 148

 

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 245

249

1 494

 

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

915

183

1 098

 

II. Gyűjtőkémény

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyesített falú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente kétszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

2 900

580

3 480

 

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

2 000

400

2 400

 

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 315

263

1 578

 

Mellékcsatornás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente kétszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

5 990

1 198

7 188

 

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

4 815

963

5 778

 

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

3 400

680

4 080

 

III. Központi kémény

 

 

 

 

 

 

 

<(64*64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente négyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

15 180

3 036

18 216

 

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

4 575

915

5 490

 

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

3 100

620

3 720

 

>(64*64)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás évente négyszer

müsz.fel.vizsg. négyévenként

19 300

3 860

23 160

 

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

müsz.fel.vizsg. négyévenként

19 440

3 888

23 328

 

 

tartalék

 

 

tisztítás évente egyszer

müsz.fel.vizsg. négyévenként

3 100

620

3 720

 

Mesterséges égéstermék elvezetésű kémény

 

 

 

 

 

 

egyedi

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz.fel.vizsg.évente egyszer

6 290

1 258

7 548

**

 

gyűjtő

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz.fel.vizsg.évente egyszer

12 820

2 564

15 384

**

 

központi

 

 

tisztítás évente egyszer

műsz.fel.vizsg.évente egyszer

32 100

6 420

38 520

**

Időszakos tartózkodás céljára szolgáló

 

 

 

 

 

 

egyedi kémény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szilárd és olajtüzelésű

tisztítás négyévenként

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 795

359

2 154

 

 

gáztüzelésű

 

tisztítás évente egyszer

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 705

341

2 046

 

 

tartalék

 

 

tisztítás négyévenként

műsz. fel.vizsg. négyévenként

1 350

270

1 620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Kiszállási díj terheli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                                                                                                                                3.sz. melléklet

HM TÜZKÉV KFT. ÁLTAL 2007. ÉVRE ALKALMAZOTT KISZÁLLÁSI DÍJAK

 

I.    körzet                                          825,-Ft/cím + ÁFA

II.  körzet                                        1.100,-Ft/cím + ÁFA

                                        III. körzet                                       2.200,-Ft/cím + ÁFA

IV. körzet                                        3.300,-Ft/cím + ÁFA

V.  körzet                                        4.400,-Ft/cím + ÁFA

 

I. körzet Gyöngyös, Hatvan, Kerekharaszt, Heves .

II. körzet         III.körzet                    III.körzet                    IV.körzet                     V.körzet

 

Andornaktálya      Noszvaj                    Erdőtelek                     Tarnaszentmária           Parád

Ostoros                Maklár                     Dormánd                      Feldebrő                       Parádfürdő

Egerszalók           Nagytálya                 Besenyőtelek                Aldebrő                        Bodony

Egerbakta            Novaj                       Kál                              Recsk                          Parádsasvár

Felsőtárkány        Szarvaskő                 Tarnabod                     Szajla                           Mátraballa

Abasár                Egerszólát                 Tarnaméra                   Terpes                         Pétervására

Halmajugra          Demjén                    Tarnazsadány               Mátraderecske             Ivád

Gyöngyöshalász    Kerecsend                Zaránk                         Bükkszék                     Kisfüzes

Vámosgyörk        Verpelét                   Füzesabony                  Egerbocs                      Fedémes

Atkár                   Sirok                        Szihalom                      Hevesaranyos              Erdőkövesd

Nagyréde             Bátor                                                           Tarnalelesz                   Váraszó

Gyöngyössolymos  Mónosbél                                                    Szúcs                           Nagyvisnyó

Gyöngyösoroszi    Visonta                                                        Egercsehi                     Istenmezeje

Mátrafüred          Detk                                                            Bükkszenterzsébet        Sarud

Gyöngyöstarján    Ludas                                                          Szentdomonkos             Újlőrincfalva

Boldog                 Markaz                                                        Bélapátfalva                 Poroszló

Lőrinci                 Domoszló                                                     Szilvásvárad                

Hort                    Karácsond                                                   Balaton           

Átány                  Adács                                                          Bükkszentmárton

Hevesvezekény    Mátraháza                                                   Mikófalva

Tenk                    Mátraszentimre                                            Bekölce

Boconád              Mátraszentlászló                                           Kisnána

Pálosvörösmart    Gyöngyöspata                                              Vécs

                           Nagykökényes                                             Rózsaszentmárton

                           Zagyvaszántó                                               Szücsi

                           Apc                                                             Kisköre

                           Ecséd                                                          Tiszanána

                           Csány                                                          Kápolna

                           Petőfibánya                                                  Kompolt

                           Heréd                                                          Erk

                           Tarnaszentmiklós                                          Tarnaörs

                           Pély                                                             Visznek

                           Nagyfüged                                                   Mezőszemere

                           Tarnaszentmária                                           Egerfarmos

                           Kömlő                                                         Nagyút

                                                                                              Tófalu


 

Hangrád Lajos:

 

6./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2006. (VI. 30.) HMÖ rendelet módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Az előterjesztés összefüggésben van egy későbbi napirenddel. Az Ipolyi Arnold úti ingatlant a forgalomképes ingatlanok közé szeretnék besorolni, mert értékesíteni szeretnék, ehhez pedig át kell vezetni a vagyonrendeleten.

 

Balázs József:

 

Számára nehezen megfogható, ha egy ingatlan nem laknak, el kell adni. Mi a valós célja? Mennyire kell eladni? Mennyit fordítottak korábban az ingatlanra?

 

Dr. Benkár József:

 

Az ingatlant nem kell eladni. Hosszú ideje nem lakja senki. A kórház részéről sem merült fel konkrét igény azon túl, hogy főigazgatói lakásként szolgált. Az ingatlan egy villaépület Egerben a Csákó városrészben. A külső homlokzatát, tetőzetét tekintve felújításra szorul. Korábban nővérszállóként funkcionált az épület, majd a Széchenyi utcai nővérszálló átadása után a főigazgató elhelyezésére szolgált. Az ingatlanra 12 millió Ft-ot költöttek, két lakás alakult ki. Elég jó állapotban van az ingatlan, de belső elhelyezése eléggé szerencsétlen. Nem feltétlenül kell eladni, de nem tud mit kezdeni vele az intézmény. A szükséges külső homlokzati, tetőzeti munka elhagyásával értékesítenék az ingatlant. A bevételt valamilyen fejlesztési célra használnák fel. Nem mondja, hogy a kórháznál, hanem fejlesztési tartalékba helyeznék és a leginkább szükségesekre tudnák fordítani.

 

Dr. Tatár László:

 

A Polgári frakció úgy értékeli, hogy jelenleg nincs itt az ideje a vagyonértékesítésnek, ezért az előterjesztést nem tudja támogatni ugyanúgy, mint az ingatlanértékesítésre tett előterjesztést sem.

Elfogadja, hogy a jelenlegi kórház főigazgatónak nincs szüksége a szolgálati lakásra, de nem tudják, hogy a következőnek lesz-e szüksége. Felhívta a figyelmet, hogy Eger megyei jogú várossal többször egyeztettek arról, hogy a fiatal pályakezdő orvosok Egerben történő letelepítéséhez hogyan tudnának hozzájárulni. Az egri kórház szakember gondokkal küzd. Igaz-e akkor az az állítás, hogy jelenleg a kórház nem tudja hasznosítani az ingatlant?

Mindezek figyelembevételével a frakció nem támogatja a döntést.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Megfontolásra javasolta az előterjesztést. Tatár László úr is hivatkozott arra, hogy a későbbiekben visszaköszön ez, pályázati önerőként szeretnék figyelembe venni. Javasolta: gondolják meg azzal a megkötéssel – ami a későbbi napirenden szerepel -, hogy önerőként használják.

Kérte, fogadják el a javaslatot.

 

Csáki Zsigmond:

 

Barabásné Czövek Ágnes azt mondta, hogy önerőként szeretnék ezt az összeget felhasználni. Melyik pályázathoz?

 

Sós Tamás:

 

Ez a napirend tipikus esete, amikor célszerű lenne a döntéshozatali folyamatban erről tárgyalni. Kellemetlen helyzetbe kerülhetnek a képviselők, mert nem rendelkeznek kellő információval. Ezért mondta, hogy fontos lenne a szakbizottságok munkája. Egy ilyen napirendet megtárgyal a Pénzügyi Bizottság és a szakbizottság. Így megérti a képviselők dilemmáját.

Kérte, próbálják végig gondolni ezeket a koncepció készítésénél is, mert különösen az egészségügyi napirendeknél rendkívül fontos, hogy rendelkezzenek önerővel.

 

Herman István:

 

Meglepetten hallotta, hogy a Polgári frakció nem volt kész az információk befogadására. Elhangzott Sós Tamás úr részéről, hogy az információkat egyeztetni kellene. A Közgyűlésen csepegtetve hallották és utána vádként fogalmazódik meg, hogy nem konstruktívak. Ezt a leghatározottabban visszautasította. Kérdés hangzott el, hogy mely pályázathoz kívánják felhasználni. Nyitottak, az információkat befogadják – ha megosztják velük, de ha nem osztják meg, akkor ilyen szóváltásokra kerül sor.

 

Merczel József:

 

A jelenlegi helyzet hozza, hogy minden anyaggal itt szembesül mindkét frakció. Az előzetes információáramlás lehetőségét akadályozza, hogy nem tudtak bizottságokat létrehozni. Az a kérdés, hogy egy vagy több törvénytelenséggel működik a közgyűlés. Jól értette-e, hogy ez olyan ingatlan, amit egy jelentős felújítással egy család számára tettek alkalmassá, de méreténél fogva túl nagy. Több család elhelyezésére nem alkalmas, csak egy újabb átalakítással?

A fejlesztési tartalékba helyezett pénzeknél rendkívül nehéz megmondani, hogy melyik Ft-ot hová fordítják.

 

Fótos Dániel:

 

Csatlakozott Sós Tamás frakcióvezetőhöz, valóban jó lenne, ha kialakult volna a közgyűlési struktúra, amivel ezek a problémák áthidalhatók lennének. Úgy tűnik, mintha ezért a másik oldal ezt az oldalt tenné felelőssé. Egy akadálya volt, hogy nem jött létre a megállapodás a két politikai erő között. Megítélése szerint az a politikai erő, amely elvesztette a választásokat Heves megyében, nincs figyelemmel a választói akaratra. A probléma ott van, hogy az MSZP alulmaradt a megyei közgyűlési választásokon és nem hajlandó ezt tudomásul venni.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a képviselőt, hogy maradjon a tárgynál.

 

 

Fótos Dániel:

 

A tárgynál marad. Kérte, hogy a következő időben próbáljanak a vitára koncentrálni, ne a másik oldal szemére vetni olyan dolgokat, ami nem odavaló. Ha így tudják tisztázni, akkor egyetért a Főjegyzővel, hogy nem az SZMSZ szerint, hanem a rájuk vonatkozó érvényes törvények szerint döntsenek ezekben az ügyekben és hagyják abba az egymás fejére olvasást.

 

Balázs József:

 

A vitában került szóba, hogy az ingatlan vételára pályázati önerőhöz szükséges. Az anyagban ez nem szerepel, ott céltartalékként van figyelembe véve. Az ez évi költségvetés 5 millió Ft beruházási és tőke bevételt tartalmaz. Csatlakozott Sós Tamás úrhoz. Vegyék le napirendről és a 2007. évi koncepciónál nézzék meg, hogy mit tudnak tenni. Azért eladni most, mert nem lakik benne senki, nem szerencsés. Nem tervezték ezt a bevételt, az ez évi fedezet rendelkezésre áll. Elegendő erről a jövő évi költségvetésnél dönteni. Ezért javasolja a napirendről történő levételét és a következő ülésen térjenek vissza.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Egyetért azzal, hogy ne céltartalék legyen, hanem a kórháznak egy pályázati önerőként tegyék el. Akár jövőre is egyetérthetnek ezzel. Nagy egészségügyi pályázatra kerül sor, csak a Baktai úti ingatlanban nem bízik, ezért javasolta, hogy ezt is vegyék figyelembe. Egy ingatlan eladás nem egyik napról a másikra történik. Úgy gondolja, hogy nincs meg az ingatlan vevője. Pályázati önerőt a kórháznál nagyon nehéz biztosítani. Kérte annak megszavazását, hogy a céltartalék helyett kórházi önerő céljára használják.

Reméli, hogy mindenki úgy érti a győzelmet, mint a futballban, a 2:2 döntetlent jelent. A kapufa nem számít . A most elkezdődött együttműködés biztató, meg tudják tárgyalni az ügyeket. Tudomásul kell venni a kialakult 20:20 arányt..

 

Dr. Benkár József:

 

Az előterjesztés célja a lecimkézés volt, mert a kórháznál vannak pályázatok, vagy szükség esetén máshol fel tudják használni.

Elhangzott a módosító javaslatok között, hogy nevesítsék a pályázati önerőt. A helyzet adja magát, az 1,2 milliárd Ft-os projekthez az önerő biztosítását hitelből tervezték, annak részben fedezeteként szolgálhatna a lakás vételára.

Balázs József úr azt mondja, hogy nem kell sietni, ráérnek a költségvetés ismeretében is dönteni erről.

Merczel József úrnak elmondta, hogy nem praktikus az ingatlan belső kialakítása. Álláspontjuk, hogy nem újítják fel, hanem pénzben hasznosítják a leginkább szükséges fejlesztési célokra.

 

Két módosító indítvány volt. Döntsön a Közgyűlés. Az előterjesztő szándéka az volt, hogy adják el az ingatlant és a pénzt vagy a kórházon belül vagy az intézményi körben felmerült fejlesztési célokra fordítják.

 

 Herman István:

 

Az előterjesztés nem erről szól. Ötletbörzét nyitottak. Nincs szó céltartalékról, nincs szó pályázati alapképzésről. Úgy érzi magát mint Karinthy, magyarázom a bizonyítványomat. Az előterjesztésről és a módosító javaslatról kell szavazni. Egy módosító javaslat volt. Melyik a kettő? Balázs József úr kérte, hogy ne támogassák az előterjesztést. Ez nem módosító indítvány, erről szavazni fognak. Barabásnénak is volt módosító indítványa.

 

Dr. Benkár József:

 

Úgy érzékelte, hogy a 6./ és a 10./ előterjesztést összekapcsolták a tárgyalás során. Barabásné Czövek Ágnes és Balázs József javaslata a 10./ napirenddel is összefüggésben volt. Ezért mondta, hogy két javaslat volt. Válasszák szét, de összefügg a kettő. Szavazzon a Közgyűlés.

 

Dr. Tatár László:

 

Ennél a napirendnél a határozati javaslat vonatkozásában senki nem tett módosító indítványt. Arról van szó, hogy a korlátozottan forgalomképes ingatlant minősítsék át. Arról kell szavazni, hogy átminősítik-e vagy sem. További vitának helye nincs.

 

Kontra Gyula:

 

Egyetért Tatár László úrral. A napirend arról szól, hogy a korlátozottan forgalomképes vagyont forgalomképessé minősítsék át. A Hivatal azt javasolja, hogy hirdessék meg az ingatlant. Ez jó lesz, majd ha elkészül a költségvetés vagy a koncepció, hiszen akkor nem kell végigvinni a rendeleten, mert most megoldották az átminősítést és szabadon rendelkezhet a tulajdonos. Erről kell szavazni. Saját maguknak nehezítik vagy könnyítik a munkát.

 

Herman István:

 

Ők is ezt mondták.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 20 igen és 20 nem szavazattal nem fogadta el a rendelet módosítást, mivel a szükséges minősített többség (21 szavazat) nem volt meg.

 

7./ napirend:

A Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása.

7/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi

költségvetésének módosítása vizsgálatáról.

 

Az előterjesztés a 2006. július 1. és szeptember 30. közötti saját hatáskörben kezdeményezett intézményi és önkormányzati változásokat, központi előirányzat módosításokat, a testületi döntések miatti átvezetéseket tartalmazza.

A tényleges módosítások összege a növekedések és csökkenések egyenlegeként 229 millió Ft. Ez a 2006. I. félévi módosított előirányzathoz képest 1,2 %-os növekedést jelent. A rendelet még egy alkalommal kerülnek módosításra, az utolsó negyedévi változások az év lezárását követően kerül előterjesztésre december 31-i hatállyal.

A könyvvizsgálói jelentés is elkészült a rendelet módosításához. Azzal együtt kérte az előterjesztések megvitatását, elfogadását.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket.

 

Balázs József:

 

A frakció megtárgyalta az előterjesztést. Pénzügyi, technikai átvezetések történnek meg, ezért a frakció támogatja az előterjesztés elfogadását.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a napirend megszavazását. Megállapította, hogy a Közgyűlés 38 igen és 1 tartózkodással a következő határozatot és rendeletet alkotta:

 

105/1/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

A Közgyűlés megbízza a Közgyűlés Korelnökét, hogy a 2006. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendeletét elfogadás után aláírja.

 

Felelős:   Hangrád Lajos

                                   Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                  Határidő: értelem szerint

 

Heves Megye Önkormányzatának

20/2006. (XI.24.) HMÖ rendelete

a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról

 

1. §

 

Az 5/2006. (II. 24.) HMÖ rendelet ( továbbiakban R. ) 1.§-a az alábbiak szerint módosul:

                        bevétel főösszege                              18.944.074 ezer Ft

                        kiadás főösszege                               19.839.275 ezer Ft

                        hiány összege                                          895.201 ezer Ft

 

2. §

 

(1) A R. 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

                                                                                              Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele            1.915.704

Önkormányzat sajátos működési bevétele                                      3.229.755

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                 11.002

Központi költségvetési támogatás                                                   5.293.801

Támogatás értékű bevételek                                                             7.245.302

  Ebből: OEP finanszírozás                                                                6.699.870

Átvett pénzeszközök                                                                               958.549

Előző évi pénzmaradvány                                                                     289.961

 

(2) A R. 2.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

                                                                                              Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai        15.733.365

Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai                     80.136

Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai           414.075

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai                                     1.341.292

Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai                     17.873

Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai        1.570.029

Támogatásértékű kiadások                                                                  132.636

Átadott pénzeszközök                                                                           113.651

Kölcsönök nyújtása                                                                                    5.110

Hiteltörlesztések                                                                                     232.459

Tartalékok                                                                                                 67.780

Pénzmaradvány tartalék                                                                        130.969

 

(3) A hiány összege:                                                                              895.201

(4) A R. 2.§ (7) bekezdése a következőre változik:

A költségvetés működési céltartaléka 29.372 ezer Ft, amelyből az áremelkedések, bevételi kiesések évközi fedezete 22.234 ezer Ft, intézményi pályázati saját erő 3.638 ezer Ft, érdekeltségnövelő tartalék összege 3.500 ezer Ft.

 

3. §

 

(1) A R. 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.

(2) A R. 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2.sz. melléklete lép.

(3) A R. 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.sz. melléklete lép.

 

4. §

 

(1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.

 

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2006. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

 

           Hangrád Lajos sk.                                                    Dr. Benkár József sk.

Megyei Közgyűlés Korelnöke                                                      Főjegyző

 

Hangrád Lajos:

 

8./ napirend:

Javaslat 2006. IV. negyedévi előirányzat átcsoportosítások engedélyezésére.

 

Dr. Benkár József:

 

Korábbi években nem önálló előterjesztésként került a testület elé, hanem az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámoló része volt. A választás évében azonban a jövő évi koncepció beterjesztési határideje december 15., melyet a
három-negyedéves beszámolóval együtt kel előterjeszteni. Ez az időpont az intézményi pótelőirányzatok engedélyezéséhez, illetve a zárolásokhoz már késői döntés lenne. Ez indokolja a jelenlegi önálló előterjesztést.

 

A 2006. évi költségvetéshez készült hiánykezelési tervben az intézményi támogatások átlagosan 2 %-a erejéig működési tartalékot kellett képezni, amelyet a pénzellátásuk során nem is finanszíroztak le. Ennek sorsáról is most aktuális rendelkezni. A költségvetés helyzete nem teszi lehetővé a tartalék felszabadítását, így az elvonását javasolják. Ehhez mellékelik az intézményi adatszolgáltatás alapján készített táblázatot. Ebből látható a tartalék miatti kiadás csökkentése, illetve bevételi többletek teljesítésének háromnegyedéves helyzete, amely összességében 75 %-os.

Az intézmények az I-III. negyedéves beszámoló elkészítésekor áttekintették az év végéig várható költségvetési helyzetüket is. 23 intézmény jelzett 149,6 millió Ft nagyságrendben pótelőirányzati igényt. Ezek a számítások azonos módszerrel és elvek alapján felülvizsgálatra kerültek és a zavartalan működéshez 8 intézmény részére javasolnak 33,1 millió Ft pótelőirányzatot. Az előterjesztésben részletezték ennek intézményenkénti indoklását.

 

A zárolásokat az évközi normatív támogatásokról való lemondás miatti megtakarítások indokolják elsősorban. Másrészt az indokolt pótelőirányzatok fedezetéhez is szükséges a megtakarítások zárolása. 19 intézménytől 45,3 millió Ft elvonására tesznek javaslatot. Az érintett intézményekkel egyeztették mind a pótelőirányzatokat, mind a zárolásokat.

 

Pályázati pénzeszközök megelőlegezését is kérte 3 intézmény. Mindhárom előfinanszírozás miatt ebben az évben előreláthatólag nem kapja meg az elszámolt pályázati pénzét, vagy a közelgő elszámoláshoz szükséges az előleg biztosítása. A legnagyobb összegű a Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya HEFOP pályázatának előleg szükséglete 52,2 millió Ft.

 

Kérte az előterjesztések támogatását, hogy az intézmények működése folyamatosan biztosítható legyen.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

 

Balázs József:

 

A frakció nevében néhány észrevételt tett. Az év elején döntöttek, hogy zárolnak pénzeket, melyre visszatérnek, hogy ezek véglegesek-e vagy sem. Szerencsésebb lenne ezt a háromnegyedéves beszámolónál tárgyalni, mert akkor világos lenne, kell-e zárolni vagy nem. Ezért javasolta, hogy a zárolás véglegesítését a három-negyedéves beszámolóval párhuzamosan tegyék meg és azt is, hogy néhány intézménynek pótelőirányzatot nyújtanak, néhánytól pedig újabb többletet zárolnak.

Bízik abban, nem a kormány után mennek, hogy mindig mindent zárolnak, majd véglegesen elvonnak. Ne folytassák ezt a gyakorlatot, mert az intézményeknek működni kell.

A határozati javaslat 4./ pontjával egyetértenek, 3 pályázat finanszírozásáról van szó.

Javasolta, hogy az 1./ - 3./ pontok kerüljenek vissza a következő ülésre a három-negyedéves beszámolóval együtt, a 4./ pontot pedig engedélyezze a Közgyűlés a pályázatok miatt.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Az anyagban szerepel, hogy hiánykezelési terv is készült. Nincs kellő információjuk e tekintetben. Kérdezte, hogy ez a hiánykezelési terv hogyan áll, milyen adatokat mutat. Enélkül nehéz eldönteni, véglegesen el kell-e vonni ezeket a pénzeszközöket. Van-e más megoldás, mint az elvonás? Szükséges az egyéb információk megosztása, a beszámoló és a hiánykezelési terv adatainak ismerete.

 

Dr. Benkár József:

 

Balázs József úr elmondta, tisztázni kell, hogy késő-e a december 15-i döntés. A választások évében csúszik a háromnegyedéves beszámoló.

Kérte Irodavezető Asszonyt, hogy egy-két indokot mondjon, miért késő a december 15-i döntés.

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna kérdésére elmondta, hogy készül az anyag a decemberi ülésre. Konkrét számokat nem akar rögtönözni. A tendenciáját tekintve a féléves beszámolóhoz képest változatlanul jó irányú, a hiány mértéket vissza tudják fogni. Éves szinten 250-300 millió Ft-ot tudnak kezelni a hiánykezeléssel.

 

Némethné Haizer Anna:

 

A december 15-i időponttal kapcsolatosan elmondta, hogy 15. – 31. között mindössze két hét van és ünnepek is vannak. Az intézményeknek folyamatosan működni kell. Kifizetetlen számlák halmozódnak fel nemcsak 30 napon belüliek, hanem 30 napon túliak is. Ezért szerinte a december 15-i időpont késői.

A két döntés összefügg. A 2 %-os zárolt összeg elvonás ismeretében tették meg a javaslatot a pótelőirányzatra. Az intézmények költségvetési helyzetének vizsgálatakor a zárolást már eleve nem vették figyelembe. Azért mutatták be a zárolt tartalék felhasználására, illetve a megvalósítás helyzetéről a háromnegyedévi tájékoztatót, hogy a Közgyűlés tagjai megismerhessék, hogy milyen bevételt növelő, kiadást megtakarító intézkedéseket tudtak az intézmények tenni. 900 millió Ft volt a hiány, ebből 800 millió Ft a működési hiány. Évközben nem volt olyan jelentős intézkedés, ami jelentős bevételnövekedést jelentett volna. Csak 30 millió Ft-os önhikit nyertek. Nem oldható fel a zárolás, mert a jövő évi költségvetést is megnehezítené.

Kérte, hogy a novemberi, decemberi intézkedések érdekében döntsenek a pótelőirányzati igényekről.

 

Elhangzott a hiánykezelési terv teljesítése. Elkészült az előterjesztés az I-III. negyedévi beszámoló részeként. Ezt a koncepcióval együtt a decemberi ülésre terjesztik elő. Számot nem tud mondani, mert több pontból álló bevételnövelő és kiadáscsökkentő intézkedéseket tartalmaz. Félévkor 250-300 millió Ft-os hiányt tudtak kezelni. Az I-III. negyedévben sem sokat javult a helyzet, mert az intézmények felhasználták az átvett pénzeszközöket a pályázatokra. Változatlanul mintegy 300 millió Ft volt a hiánykezelés. Szeptember 30-án 411 millió Ft volt a működési hitelállomány. Nem sokat javult a költségvetés helyzete. Ez sem indokolja a feloldást, illetve azt, hogy a pótelőirányzat engedélyezéséről döntsenek.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Elmondta, hogy ezek a témák elsősorban a Pénzügyi Bizottság elé kerültek és tisztázni lehetett, hogy mi miért történt. A pótelőirányzatoknál az volt a gyakorlat, hogy megjelölték miért és milyen célra fogja az intézmény fordítani. Most bevételkiesés, vizsgáztatás, stb. szerepel. Megérti, hogy Irodavezető asszony elfogadást kér. Azt gondolja, hogy decemberben, amikor látják az I-III. negyedévet és a hiánykezelést, még pótlólag is vissza lehet rá térni. Szerencsés lenne, ha akkor ugyanúgy írásban választ kapnának. Elsősorban a pótelőirányzatokról beszélt.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Nem kapott választ, hogy van-e más megoldás a hiány csökkentésére, mint a nehéz helyzetben lévő intézményektől történő elvonás. Eltérő információk hangzottak el. A Főjegyző úr szerint jól halad a hiánykezelési terv, elég jó ütemben sikerült lefaragni a kiadásokat és a bevételeket növelni. Irodavezető asszony árnyaltabban fogalmazott, csak 30 millió Ft-os önhikit nyertek, a hiányszámok közel ugyanannyiak az elért eredmények ellenére. Nem lát tisztán, hogyan állnak, el kell-e vonni mindent, vagy lehet tartalékba hagyni valamennyit. Van-e más alternatív javaslat?

 

Dr. Tatár László:

 

Megértve Irodavezető asszonyt, nem tudja elfogadni ezt a metodikát. Amíg a hiánykezelési tervvel kapcsolatos valamennyi adatot nem ismernek, felesleges az 1./ - 3./ pontról dönteni. A 3./ pont az intézményi gondok megoldására pótelőirányzat engedélyezéséről szól. Csatlakozott Barabásné Czövek Ágneshez. Nincs konkrét problémakör megnevezve. Azért ne adjanak pótelőirányzatot, mert a bevétel csökkent, más ha azt mondják, hogy energiaellátás, fűtés, villany, kifizetetlen számlákkal kapcsolatos gondok vannak, de akkor a pótelőirányzati kérelmet úgy kell megnevezni.

A frakció a 4./ pontot tudja csak elfogadni, ahol pályázati pénzek időbeli csúszása miatt pénz megelőlegezésről van szó. Az 1./ - 3./ pontot a frakció nem tudja elfogadni, kérik azokat a decemberi ülésre visszahozni a hiánykezelési tervvel együtt.

 

Dr. Benkár József:

 

Nincs lényegbeli különbség közte és az Irodavezető asszony között. A pozitív folyamat azt jelenti, hogy nem romlott a helyzet a félévhez képest. Irodavezető asszony hozzátette, hogy nem is nagyon javult. Ez önmagában jó.

Nincs más alternatíva. Nem rögtönöz, a leírt anyagban alternatív megoldást nem olvas.

Az elhangzottak szerint a négy határozati javaslat közül aggályos az első három, kérték ezekre decemberben térjenek vissza. Az időpont késői-e vagy sem, úgy tűnik, hogy feszültségeket fog okozni. Úgy érzékeli, hogy a 4./ határozati ponttal kapcsolatosan nincs gond.

 

Hangrád Lajos:

 

Tatár László úr kérte, hogy az első három határozati javaslatot hozzák vissza a következő ülésre, a 4./ pontot pedig szavazásra teheti fel.

 

 

Szabó Gyula:

 

Nem volt érdemi módosító indítvány, ezért javasolta, hogy a határozati javaslat pontjairól külön-külön szavazzanak.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a határozati javaslat 1./ pontjával kapcsolatos szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 20 igen, 13 nem, 7 tartózkodással nem fogadta el.

 

Kérte a határozati javaslat 2./ pontjával kapcsolatos szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 20 igen, 14 nem, 6 tartózkodással nem fogadta el.

 

Kérte a határozati javaslat 3./ pontjával kapcsolatos szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 20 igen, 12 nem, 8 tartózkodással nem fogadta el.

 

Kérte a határozati javaslat 4./ pontjával kapcsolatos szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal elfogadta a 4./ pontban foglaltakat.

 

Kérte a határozati javaslat 5./ pontjával kapcsolatos szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 35 igen, 2 nem, 2 tartózkodással elfogadta az 5./ pontban foglaltakat, így a következő határozatot hozta:

 

106/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése elnyert támogatások pályázati pénzeinek megelőlegezését engedélyezi 2007. évi visszapótlási kötelezettséggel az alábbi intézmények részére:

 

Arany János Általános Iskola és Szakszolgálat

500 ezer Ft

Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforg. Szakközépiskola

2.500 ezer Ft

Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya

52.222 ezer Ft

 

 Fedezete a működési hitel keret 55. 222 ezer Ft összegben.

 

Felelős: Érintett intézmények vezetői

Határidő: 2007. évi elszámolás időpontja

 

2.      Az előirányzat változásokat a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének következő módosításánál kell átvezetni.

 

Felelős: Dr. Benkár József

                Heves Megye Főjegyzője

Határidő: 2006. december 31.

 

Ezután szünet következett.

 

 

Hangrád Lajos:

 

9./ napirend:

Javaslat a 2006. évi felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatok módosítására.

 

Dr.Benkár József:

 

Az előterjesztés az előirányzatok rendbetételére, a fejlesztési források bevétel kiadási előirányzatok módosítására vonatkozik.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket.

 

Sós Tamás:

 

Ez is annak a példája, ha odafigyelnek a lehetőségekre, akkor a forrásokat tudják bővíteni. A Nemzeti Kulturális Alapból, illetve a rendkívüli beruházási tartalékból sikerül 13 millió Ft-ot szerezni. Ez mutatja, hogy a Hivatal és az intézményvezetők odafigyelnek a lehetőségekre, a politikusoknak már csak menedzselni kell ezeket. Biztatta a Hivatal vezetőit és az intézményvezetőket, hogy minden lehetőséget ragadjanak meg. Jelentősek a lehetőségek a Nemzeti Fejlesztési Terv II-re (250 milliárd Ft), ami a regionális operatív programban rendelkezésre áll Borsod, Nógrád és Heves megyének. Akár ezer milliárd Ft-hoz is hozzá lehet jutni, ha az ágazati operatív programokat nézik. Az elmúlt években 54 milliárdhoz jutottak.

Rendkívül fontos feladat, a költségvetési egyensúlyra figyeljenek oda, felkészüljenek a fejlesztésekben korábban nem látott mértékű lehetőségekre.

 

Fótos Dániel:

 

Kérte a Korelnök urat, hogy minden képviselőt utasítson rendre, ha nem a napirendhez tartozó hozzászólást tesz. Ez nem tartozott oda.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Úgy gondolja, hogy illeszkedett a hozzászólás, a megnyert pályázati pénzekből tudnak fejlesztéseket javasolni. Főjegyző úrtól kérdezte, hogy a legnagyobb tételű siófoki üdülő felújítása mit jelent, mi indokolja, tudják-e halasztani, vagy nagyon sürgős?

 

Dr. Benkár József: 

 

A Közgyűlés korábbi döntése értelmében az ingatlanértékesítés bevételéből meghatározta a siófoki üdülő komfortosítását a szolgáltatás forgalomképessége érdekében. Az ingatlan nem a mai kornak megfelelő. A mátraszentimrei ingatlanok értékesítésre kerültek. A siófoki ingatlanra készítettek egy felújítási tervet apartmanok kialakítására, a szobák vizes blokkal lennének kialakítva. Ez az elhelyezés létszámát egy-két fővel csökkentené, de az ingatlan komfortossága jelentősen nőne. A Balatonhoz közel lévő ingatlan, 30 millió Ft alatt maradna a felújítási szükséglet. Ha úgy akarják működtetni, hogy az idegenforgalmi utazási irodák is érdeklődjenek elő- és utószezonba, akkor szükséges a komfortosítás. Ez a lehetőség pozitív szaldós működtetést is eredményezhet.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

107/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

1.)   Heves Megye Közgyűlése a mellékelten előterjesztett 1., 2., és 3. számú mellékletek szerint dönt a 2006. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított előirányzatairól, főösszegét 38.565 eFt növekménnyel 1.731.642 eFt-ban jóváhagyja.

 

1.1.           A Közgyűlés a felhalmozási célú bevételeknél a 2006. évi módosított előirányzatok közül:

-          a vagyonértékesítési bevétel előirányzatot                            25.565 eFt-tal

-          az Orczy kastély végleges esztétikai restaurálására az

NKA-ból nyert támogatási előirányzatot                                  3.000 eFt-tal

-          az egri Vár veszélyelhárítására a rendkívüli beruházási

tartalékból nyert előirányzatot                                                  10.000 eFt-tal

megemeli

 

-          A Közgyűlés a felhalmozási célú kiadásoknál a 2006. évi módosított előirányzatok közül:

-          az intézményi beruházások előirányzatát                              12.215 eFt-tal

-          a Kórház műtő címzett saját erő előirányzatát                         5.000 eFt-tal

-          az NFT pályázat előkészítés előirányzatát                             13.600 eFt-tal

-          a környezetvédelmi és területi koordinációs előirányzatát  3.300 eFt-tal

-          a számítástechnikai fejlesztés előirányzatát                5.000 eFt-tal

-          az egri Vár védősáv kialakítása előirányzatát                         2.500 eFt-tal

-          az intézményi felújítások előirányzatát                                         460 eFt-tal

csökkenti

 

-          a Kórház központi műtő és intenzív osztály

rekonstrukciója, egynapos sebészet és diagnosz-

tikai központ engedélyes terve elkészítését                               9.600 eFt-tal

-          Kórház „SBO építészeti feltételek javítása,

pályázati saját erő biztosítását                                                     5.100 eFt-tal

-          Siófoki üdülő felújítását                                                               29.180 eFt-tal

-          Múzeumi és levéltári tudásközpont engedélyes

terve elkészítését                                                                           9.000 eFt-tal

-          az Orczy kastély végleges esztétikai kialakítását                      6.300 eFt-tal

-          az egri Vár veszélyelhárítási munkáit                                        10.000 eFt-tal

-          az Eger, Hibay Károly úti lakások felújítását                               5.500 eFt-tal

-          az Illetékhivatal számítástechnikai hálózat fejlesztését              5.000 eFt-tal

-          a Benedek Elek Általános Iskola Heves riasztóvédelmének

riasztórendszerének fejlesztését                                                   460 eFt-tal

kiadási előirányzatként számba veszi

 

 

2.)   A Közgyűlés elrendeli, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor jelen előirányzat változások átvezetésre kerüljenek.

 

Felelős: HMÖ Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője

   HMÖ Hivatal Terület- és Intézményfejlesztési Iroda vezetője

Határidő: 2006. december 31.

 

Hangrád Lajos:

 

10./ napirend:

Javaslat az Eger, Ipolyi Arnold út 5. szám alatt lévő lakás értékesítésére.

 

Merczel József:

 

A napirend okafogyottá vált, mert a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítását a Közgyűlés nem fogadta el.

 

Dr. Benkár József:

 

Az előterjesztő ezt a napirendet visszavonja, így leveszik napirendről.

 

Hangrád Lajos:

 

11./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Eger, Szarvas tér 1. szám alatti irodaház bérleti hasznosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Az Uniós forrásból felújított ingatlan hasznosítása bérbeadás útján történik. Egerben az EVAT Rt. bérleti díjához igazodó bérleti díjon történő bérleti szerződés előkészítéséhez kérik a Közgyűlés döntését.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

108/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a tulajdonában lévő Eger, Szarvas tér 1. szám alatti ingatlan helyiségbér mértékét 1.200 Ft/m2/hó + ÁFA értékben állapítja meg.

A Közgyűlés felhatalmazza Heves Megye Főjegyzőjét a bérleti szerződések előkészítésére, Korelnökét a bérleti szerződések aláírására.

 

Felelős:     Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                 Heves Megye Főjegyzője

Határidő:   folyamatos

 

 

Hangrád Lajos:

 

12./ napirend:

Javaslat a Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezet-védelmi Közhasznú Társaságban fennálló megyei tulajdonú üzletrész értékesítésére.

 

Balázs József:

 

Érdeklődött, hogy van-e konkrét érdeklődő az üzletrészre?

 

Dr. Benkár József:

 

Eddig konkrét vevőjelölt nincs, de a megkínáláshoz is szükséges a Közgyűlés hozzájárulása.

 

Tóbi János:

 

Az értékesítéssel kapcsolatosan elmondta, hogy mivel a Tisza-tavi települések általában a részvényesek, ezért Heves megyei településnek adják tovább. A Tiszafüredi Önkormányzat a fő részvényes. Jó lenne, ha a Heves megyei súly megmaradna.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította,hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

109/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Társaság-i tagságát akként szünteti meg, hogy a Kht-ben lévő 100 ezer Ft névértékű üzletrészét névértéken értékesíti.

A Közgyűlés felhatalmazza Heves Megye Főjegyzőjét az értékesítés lebonyolítására, az adás-vételi szerződés előkészítésére. A Közgyűlés megbízza Korelnökét az adásvételi szerződés aláírásával.

 

Felelős:   Dr. Benkár József

     Heves Megye Főjegyzője

Határidő: 2007. február 28.,

  illetve értelem szerint folyamatos

 

Hangrád Lajos:

 

13./ napirend:

Javaslat a 2006. évi egészségügyi gép-műszerfejlesztés beszerzésére indított

közbeszerzési eljárás lezárására.

 

Dr. Benkár József:

 

Elmondta, hogy a Közgyűlést megelőzően a Bíráló Bizottság foglalkozott az üggyel és javasolja az előterjesztésnek megfelelően az eljárás lezárását. 40 millió Ft-os
projektről van szó, amihez 70 %-os támogatást kapott az Önkormányzat. Így az önrészt csökkentették Eger Megyei Jogú Város és a Megyei Önkormányzat részéről is. Egyetlen érvényes ajánlat érkezett 42 millió Ft-ot meghaladó összegben. Erre a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll. A Bizottság javasolja a lezáró határozat elfogadását.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

110/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

1./ Heves Megye Közgyűlése a 2006. évi egészségügyi gép-műszer beszerzése, beüzemelése tárgyában meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás lezárásáról és az érvényes ajánlatot tevő DUTCHMED Kft. eljárás nyertesének történő kihirdetéséről az alábbi döntési határozatot hozza:

 

DÖNTÉSI HATÁROZAT

 

A Heves Megyei Önkormányzat ( székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. ), mint ajánlatkérő által a „Heves Megyei Önkormányzat egészségügyi gép-műszer beszerzése, beüzemelése” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének Heves Megye Közgyűlése a DUTCHMED Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/b.) ajánlattevőt nyilvánítja.

 

A Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény ( továbbiakban: Kbt. ) alapján a közbeszerzési eljárást lezáró döntés ellen az eredményhirdetéstől számított nyolc napon belül a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz (1024 Budapest, Margit krt. 85.) kérelmet nyújthat be az olyan ajánlattevő vagy egyéb érdekelt, akinek jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti vagy veszélyezteti.

Ha a jogsértés a kérelmezőnek később jutott tudomására, a nyolc napos határidő a tudomásra jutással veszi kezdetét. Az eredményhirdetéstől számított kilencven napon túl azonban kérelmet előterjeszteni nem lehet. A kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány – a kérelmező által ismert –  ügyfél az eljárásban részt vesz.

 

INDOKOLÁS

 

Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2006. augusztus 30-án megjelent XII. évfolyam 100. számában, KÉ 17190/2006. nyilvántartási szám alatt közbeszerzési eljárás megindítására ajánlati felhívást tett közzé.

Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlat bontására 2006. október 26-án 1000 órai kezdettel került sor. Az ajánlat felbontásáról és ismertetéséről készített jegyzőkönyvet az ajánlatkérő a bontástól számított 5 napon belül, 2006. október 31-én az ajánlattevőnek megküldte.

 

Ajánlatot egy ajánlattevő, a DUTCHMED Kft. (1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/b.) nyújtott be.

 

Heves Megye Közgyűlése a DUTCHMED Kft. ( székhely: 1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/b. ) ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatát a Kbt. 57.§ (2) bekezdés a.) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempontja alapján bírálta el.

 

Heves Megye Közgyűlése megállapítja, hogy az egyetlen érvényes ajánlatot a DUTCHMED Kft. adta. Erre tekintettel a DUTCHMED Kft -t hirdeti ki az eljárás nyertesének.

 

A döntés ellen jogorvoslati lehetőséget a Kbt. 323. §-a biztosítja.

 

2./ Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Heves Megye Főjegyzőjét az egészségügyi gép-műszer beszerzésére, beüzemelésére vonatkozó Szállítási szerződés előkészítésére és megbízza a Közgyűlés Korelnökét az egészségügyi gép-műszer beszerzésére, beüzemelésére vonatkozó Döntési határozat kiadmányozásával és a Szállítási szerződés aláírásával

 

Felelős:    Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                  Heves Megye Főjegyzője

Határidő: 2006. december 10.

 

Hangrád Lajos:

 

14./ napirend:

Javaslat rendezvény szervezéséhez megelőlegezett pénzeszköz átadására.

 

Dr. Benkár József:

 

Az Országos Köztisztviselői Nap Heves megyében, Egerben történt megrendezésével kapcsolatos pénzügyi elszámolás Eger város és a Megyei Önkormányzat között. Megosztották a rendezvény feladatait és költségeit. A Megyei Önkormányzat szervezte a központi ünnepséget a színházban, az Érsek kertben pedig a város. Az erre kapott központi pénzt a költségek arányában megosztják egymás között. A központi pénzből 3,6 millió Ft kerülne Eger városnak átadásra.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

111/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése 3,6 millió Ft pénzeszköz átadását engedélyezi Eger Megyei Jogú Város részére az általa megelőlegezett Országos Köztisztviselői Nap lebonyolításának költségeihez való hozzájárulásként.

Fedezeteként a pályázati úton elnyert központi támogatást jelöljük meg.

 

            Felelős:  Dr. Benkár József

                             Heves Megye Főjegyzője

            Határidő: Azonnal

 

 

Hangrád Lajos:

 

15./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony Alapító Okiratának módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Az intézmény részére a Megyei Gyámhivatal engedélyezte a szociális foglalkoztatást. Az alapító okiraton a tevékenységi köröket átvezették.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Az alapító okirat módosításban az intézményvezető megbízási rendjénél legalább 5 év, legfeljebb 10 év lehet a kinevezés. Általában 5 évre nevezik ki az igazgatót. Indokolt-e megváltoztatni? Az 5 éves időtartamot gyakorolják, az alapító okiratokban is ez szerepel.

 

Dr. Benkár József:

 

A gyakorlaton nem változtattak, de beemelték az alapító okiratba a jogszabály-módosítást, mely szerint legalább 5, de legfeljebb 10 évig szól a kinevezés. A munkáltatói jogokat gyakorló képviselőtestület határozza meg, hogy ezen belül hány évre bízza meg a vezetőt. Ez a 257/2000. (XII. 26.) kormányrendelet szövege.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

112/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően módosítja  a Heves Megyei Ön-kormányzat Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona  Füzesabony Alapító Okiratát.

 

Heves Megye Közgyűlése megbízza a Közgyűlés Korelnökét a módosítással egységes  szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásával.

 

Felelős:  Dr. Benkár József

    Heves Megye Főjegyzője

                     Határidő: 2006. november 24.

 

 

Hangrád Lajos:

 

16./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva Alapító Okiratának módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Az előterjesztésre ugyanaz vonatkozik, mint az előző napirendre.

 

Hangrád Lajos.

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

113/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően módosítja a Heves Megyei Önkor-mányzat Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézetet Bélapátfalva Alapító Okiratát.

 

Heves Megye Közgyűlés megbízza a Közgyűlés Korelnökét a módosítással egységes szer-kezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásával.     

 

Felelős: Dr. Benkár József

   Heves Megye Főjegyzője

Határidő: 2006. november 24.

 

Hangrád Lajos:

 

17./ napirend:

Javaslat a szociális foglalkoztatást végző intézmények dolgozói létszámbővítése pénzügyi fedezetének biztosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Négy intézmény kapott engedélyt a szociális foglalkoztatás mindkét formájára. A vonatkozó jogszabályok a munka irányítását, felügyeletét ellátó dolgozók beállítását követeli meg. A javaslat arról szól, hogy az egyes intézményeknél hány kisegítő alkalmazott foglalkoztatása merült fel, amely nem mellőzhető. Pénzügyi terhet nem jelent sem az önkormányzatnak, sem az intézménynek, mert a 112/2006. (V. 12.) kormányrendelet megfelelően finanszírozza a béreket és egyéb juttatásokat.

 

Hangrád Lajos.

 

Kérdés, észrevétel nem volt, Kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

  

114/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a HMÖ Idősek és Fogyaté-kosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva szociális munkához kapcsolódó engedélyezett 4 fő létszámfejlesztés kihatásaként 2.146 ezer Ft előirányzatot, amelyből a személyi juttatás 1.608 ezer Ft, munkaadói járulék 538 ezer Ft. Fedezete a szociális foglalkoztatási támogatásra  igényelt összeg.

 

Felelős:  Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője
Határidő:  2006. november 24.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya szociális munkához kapcsolódó engedélyezett 3.25 fő létszámfejlesztés kihatásaként 1.962 ezer Ft előirányzatot, amelyből a személyi juttatás 1.472 ezer Ft, munkaadói járulék 490 ezer Ft. Fedezete a szociális foglalkoztatási támogatásra  igényelt összeg.

 

Felelős:  Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője
Határidő:  2006. november 24.

 

3.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona Heves szociális munkához kapcsolódó engedélyezett 1 fő létszámfejlesztés kihatásaként 600 ezer Ft előirányzatot, amelyből a személyi juttatás 450 ezer Ft, munkaadói járulék 150 ezer Ft. Fedezete a szociális foglalkoztatási támogatásra  igényelt összeg.

 

Felelős:  Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője
Határidő:  2006. november 24.

 

4.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony szociális munkához kapcsolódó engedélyezett 3. fő létszámfejlesztés kihatásaként 1.467 ezer Ft előirányzatot, amelyből a személyi juttatás 1.098 ezer Ft, munkaadói járulék  369 ezer Ft. Fedezete a szociális foglalkoztatási támogatásra  igényelt összeg.

 

Felelős:  Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője
Határidő:  2006. november 24.

 

Hangrád Lajos:

18./ napirend:

Javaslat a fejlesztő iskolai foglalkoztatást végző intézmény dolgozói létszámbővítése pénzügyi fedezetének biztosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Az igényelhető normatívából a bér és járulékai fedezhetők, egyéb fenntartási kiegészítés nem szükséges.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.

 

Balázs József:

 

Kérdezte, hogy a normatívából biztosan fedezhető ez az összeg? Ebben az évben valóban így van, de a következő évi költségvetésben éppen ezek a fejlesztő, gyógypedagógiai, sajátos nevelésű normatívák szűnnek meg, csökkennek, vagy kerülnek elvonásra. Most rendelkezésre áll, de a jövőben várható, hogy a normatíva fedezi a létszámnövekedés költségeit?

 

Dr. Benkár József:

 

Tájékoztatása szerint ez fedezi a jövőt illetően is a foglalkoztatott dolgozók bérét és járulékait.

 

Dr. Hompoth Emese:

 

A jövő évi költségvetésben szeptemberig biztosan fedezi. A fejlesztési normatíva szeptembertől is megmarad. A minisztérium úgy tájékoztatta, hogy a költségvetés tervezetében csökkent, de ez még nem lefutott dolog, szeretnék, ha megmaradna. Erre az oktatási évre biztos a normatíva.

 

Dr. Benkár József:

 

Időarányos finanszírozás történik 8:4 arányú megbontásban. A jövő évi költségvetés elfogadása előtt vannak. Igazgató asszony elmondása és az információk alapján úgy tűnik, hogy kezelhető lesz a normatívából.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

115/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger, fejlesztő iskola működéséhez engedélyezett 3 fő létszámfejlesztés kihatásaként 1.423 ezer Ft előirányzatot, amelyből a személyi juttatás 1.065 ezer Ft, munkaadói járulék 358 ezer Ft. Fedezete a fejlesztő iskolai normatívára igényelt összeg.

 

Felelős:   Dr. Benkár József

                 Heves Megye Főjegyzője
Határidő:  2006. november 24.

 

Hangrád Lajos:

 

19./ napirend:

Beszámoló a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézethez kirendelt önkormányzati biztos tevékenységének első negyedévében megtett intézkedéseiről.

 

Kató Gábor önkormányzati biztos:

 

2006. június 30-ig a valós teljesítményeik kifejezetten jók voltak. Ha nem történik változás a 2006. év végére a felhalmozott adósságállomány teljes egészében megszűntethető lett volna. A július 1-től belépett finanszírozásváltozás, ÁFA és energiaváltozások hatásaként jelentős kiesés október 1-től jelentkezik. Ekkortól átlagosan havi 100 millió Ft-os bevételkiesése van a kórháznak. Ez várhatóan a kiemelt kórházi kapacitásoknak megfelelően 2007. június 30-ig 5-600 millió Ft, ami összességében 7-800 milliós adósságállományt jelent, szállítói oldalról működésképtelenné teszi a kórházat.

Sok a bizonytalanság a jövőbeni finanszírozásban. A 7,1 milliárdos költségvetésű intézmény a számításoknak megfelelően 5,8 milliárdos költségvetéssel fog rendelkezni. Ha a kiemelt kórházi kapacitás kerül elfogadásra, akkor további 120 millió Ft-tal romlik, a bevétel nagysága 5,6 milliárdra prognosztizálható. A problémát az jelenti, hogy a kórház a 7,1 milliárdos bevételhez van igazítva. A kettő közötti különbséget kellene megszűntetni. Erre a személyi és dologi kiadások adnak lehetőséget. A dologi kiadásoknál átlagosan 220-230 milliós nagyságrenddel szemben 170-190 milliós nagyságrenddel működik a kórház a folyamatosan jelentkező zavarokkal.

A kiadások csökkentésére két önkormányzati hatáskörbe tartozó feltétel van: a CT-MR és a Prométheus szerződés, amely 10 évre jelent kötelezettséget 2003-tól és éves kihatása 260 millió Ft. Kezdeményezte, hogy az önkormányzat a pénzügyi lehetőségei birtokában a jövő évtől vállalja át. 30 millió Ft-ot tudnak költeni havonta szakmai anyagra. Ebből fizetik a CT-MR változó Ft-Euró finanszírozását. Legalább 25-28 milliós anyagkerettel kellene dolgozni. Finanszírozási és működési problémák is vannak.

Másik problémát a személyi kiadások jelentik. 305-315 milliós nagyságrenddel szemben 380-390 milliós nagyságrendet érnek el. Mindenképpen kell létszámot csökkenteni. Már megkezdték, ez a nyugdíjas és a szerződéses foglalkoztatást érintette. Figyeltek arra, hogy ez az orvos és szakdolgozói létszámot ne érintse. Most további 100 fő leépítését fogalmazták meg. 64 fő a gazdasági-műszaki területen dolgozóra terjed ki. További létszámleépítésre akkor lesz szükség, ha március 31-ig a minisztérium által közölt kapacitásokra a szerződést meg kell kötni és a RET tárgyalásokon a kórház nem tud eredményes lenni.

A kollektív szerződés felfüggesztését kezdeményezték, mert az jelentős jogszabályon felüli többlet juttatásokat biztosít. Ezt az érdekképviseletek elutasították. Főjegyző úrhoz fordultak, hogy a megye tudja-e biztosítani ezt az összeget, mert akkor a felfüggesztéstől elállnak. A válasz elutasító volt, mert a megye sem tudja vállalni ezen kötelezettségeket. Három hónapos határidővel kezdeményezték a kollektív szerződés felmondását. Ez alatt tárgyalásokat kell folytatni. Erre a jövő héten hétfőn kerül sor és reményeik szerint mégis meg lehetne állapodni, ha ennek lehetőségét belátnák.

Összegezve: a struktúrának, a telephelyeknek a szűkítését kellene végrehajtani. Nem lehet, hogy ennyi telephelyen ugyanaz a kapacitás álljon rendelkezésre.

Kivezető út: 1/ A megyében 5 kórház van. Három önkormányzati és 2 országos intézmény. Ilyen kapacitás szűkítéseket csak egy megyei kórházban végrehajtani nem lehet. Ezért gondol a többi kórház kapacitásának figyelembevételére is.

2/ A régiós tanácsokon fog eldőlni, vagy nem eldőlni a kapacitások sorsa. Azt a versenypozíciót, amellyel Heves megye rendelkezik, erősíteni kell, mert Heves megye nem igazán versenyképes Borsod megyével ezen tárgyalásokon.

3/ Az országos intézményekre is vonatkozik a kapacitás szűkítés. Az elkészült anyag a mátraházai intézményt a megyei önkormányzatnak kínálja fel átvételre. Bátorította az önkormányzatot, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, vizsgálják meg hogyan és milyen módon célszerű átvenni az intézményt. A megyei kórház akkor lesz életképes pénzügyileg, ha döntően egy telephelyen történik az aktív ellátás és Mátraházával jó együttműködési megállapodás keretében fogja tudni ellátni a krónikus és rehabilitációs szolgáltatásokat.

 

Kérte, hogy az intézmény érdekében hozzanak döntés. Az önkormányzati biztost és a kórház vezetését ne mentesítsék az alól a felelősség alól, amivel ezeknek a posztoknak a betöltése jár.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a kérdéseket, véleményeket.

 

Csáki Zsigmond:

 

A főjegyző aláírta, egyetért az anyaggal. A Főjegyző úr hivatkozik egy májusi határozatra, melyre ő nem egészen így emlékszik. Kérte, nézzék meg a jegyzőkönyvet. Komoly vita alakult ki, hogy az önkormányzati biztos kirendelésének a feltételei nem állnak fel, azóta viszont folyamatosan önkormányzati biztosról beszélnek. A magyarázat az volt, hogy nem is önkormányzati biztos, hanem gazdasági menedzser, szakértő.

Ki vezeti a megyei kórházat? Kérdezi azért, mert olyan intézkedések születnek, amelyeken folyamatosan ezek az aláírások szerepelnek. Tudomása szerint intézkedésre jogosult a kórház főigazgatója. Dr. Szakács Ferenc kinevezésekor látták, hogy magas gazdasági végzettséggel is rendelkezik, ezért azt is vitatták, hogy szükség van-e mellette ilyen gazdasági szakemberre és az előterjesztés ilyen formában a Közgyűlés elé kerülhet-e.

 

Herman István:

 

Az elmúlt évek hibás döntései eredményeként ma a kórház csődközeli állapotba került. A hibás döntéseket nem sorolja fel, egyet Csáki Zsigmond úr is említett. Nyereséges árbevételi forrás volt a gyógyszertár. Kérték, hogy ez ne kerüljön kiszervezésre. Főigazgató úr már a pályázatában leírta ezt. A közel 100 millió Ft-ot forgalmazó (melynek nyereségtartalma 60 millió Ft) gyógyszertárat átengedték.

 

Az előterjesztés feltárta, hogy nagyobb a baj, mint gondolták. Az előterjesztés az elvonásra épít. Két pillére van. 1/ A létszámleépítés, amelyről hatástanulmány nem készült, nem tudják milyen költségvonzata van. Célszerű lenne ezt is mellétenni. 2/ A finanszírozás, a bérleti díj az MR és a Prométheus szerződés 10 éves vonzata. Megvizsgálná az adott közgazdasági környezetben megkötött szerződést, amelynek feltételei azóta megváltoztak. Milyen lehetőségük van a szerződés módosítására, a futamidő kitolására a teher csökkentése érdekében? Nem hiszi, hogy a megyei önkormányzatnak van 260 millió Ft-os többlet költsége az átvállalásra, de tegyék meg, ha a forrást is megjelölik. Célszerű ezek birtokában meghozni döntésüket ahhoz, hogy a kórház zavartalan működését biztosítani tudják.

 

Nem beszéltek arról, hogy a szociális-liberális kormány tevékenysége havonta közel 100 milliós hiányt katalizál. Nyilvánvaló, hogy a bajt csak átmenetileg tudják kezelni,mert ez a válság újra és újra termelődik, ezért hosszú távú és végleges megoldásban kell gondolkodniuk. Ötletbörzét ne nyissanak efölött, mert hatástanulmányok nélkül nem lehetséges.

 

Nem tudja milyen a Prométheusszal kötött szerződés beltartalma. Miért nem veszik fel a kapcsolatot Eger várossal, ahol 70 %-os többletkapacitás van a távhőszolgáltatásban? Miért nem keresték meg őket? Az MR esetében a szerződés beltartalma lehetőséget nyújt-e arra, hogy a terheiket csökkentsék? Nagyon egyszerű, de rendkívül fájdalmas kezelési módja lenne - nem ismeri a szerződést -, hogy vegye át az önkormányzat, építsenek le 100 embert. Ettől egy átgondoltabb, megfontoltabb anyagot várt.

A Polgári frakció minden ellenérve ellenére a gyógyszertár kiszervezésre került. Ezek hibás döntések voltak és nem kevés pénzről van szó. Megnyugtató módon akkor lehet kezelni a problémát, ha az egészet együtt kezelik és hozzáteszik a kormány finanszírozási struktúráját, annak hatásait. Elhangzott, hogy szerencsés lenne, ha a mátraházai gyógyobjektum átvételre kerülne. Ilyen előterjesztés nincs, ez ismét egy ötletelés.

Kérte, hogy a problémát ne szeletenként, hanem egészbe nézzék, a kollektív felelősség mögé senki ne bújjon.

 

Fótos Dániel: 

 

Nem kapott SZMSZ-t, így nem ismeri pontosan a metódust. Gyöngyösön először kérdeznek, melyre választ kapnak, majd utána hozzászólnak.

Két témakörben tett fel kérdést. Ellentmondást talál a Kató Gábor úr által elmondottak és a dokumentumok tartalma, a munkáltató és a dolgozók között alapvető eltérés van. Felvetődik a tulajdonosi felelősség. Egy tárgyalási folyamat megszakadásáról szól az önkormányzati biztos, miközben a szakszervezetek azt mondják, hogy tárgyalás nem is volt, egy ultimátumot kaptak, hogy a munkáltató felkívánja függeszteni a kollektív szerződést. Jó lett volna, ha az október 18-án kelt levelet is csatolták volna, amelyre az anyag utal.

 

A határozati javaslat maximum 100 fős létszámleépítést tartalmaz. Nem tudja, hogy ezzel mit kezdjenek. Gyöngyösön megszokták alapozni gazdasági, racionalizálási és egyéb számításokkal. Bejelenteni egy létszámleépítést, amikor nem tudják, hogy ez mennyiben fogja zavarni a működést, aggályos előterjesztés.

Felelős vezetőtől arra kért választ, hogy miért 100 fő a leépítés, miért nem több vagy kevesebb? Ha fűnyíró elvet próbálnak érvényesíteni, csak a szolgáltatás színvonala szenvedhet csorbát. Amíg ezekre választ nem kap, nem tudja semmilyen mértékben támogatni - valószínűleg később sem -, mert a Herman István úr által elmondottakat alapvetően érvényesnek tartja.

 

 Dr. Lénárt András:

 

Az előző közgyűléstől több alkalommal kért önmegtartóztatást olyan egészségügyi kérdésekben - amelyre nincs ráhatásuk -, melyhez ő is tartja magát. 23 éve dolgozik a szakmában. A rendszerváltás óta az egészségügyi intézményrendszerben történtek-e változások? Nem történtek, nem épültek új kórházak, de a régiek megmaradtak, a 90-es évek előtti kapacitások ugyanúgy működnek. Van egy pénzügyi kényszer. Az ország költségvetéséből 1.500 milliárd Ft-ot visz el az egészségügy, a járulékok 1.200 milliárdot tesznek ki. A hiányzó 300 milliárdot ki kell egészíteni. A kormány azt mondta, hogy valamit tenni kell. Sok minden megváltozott, pl. a betegek hozzáállása, mert azt mondják,hogy csak kórházba ne kelljen menni. Ezért mindent megtesznek, hogy a beteg tartható legyen a járóbetegellátásban, vagy az alapellátásban, de lehetőleg ne küldjék kórházba. Ebből adódik, hogy a kapacitások túlméretezetté váltak, ezen módosítani kell. Az egészségügyi technológia nagy fejlődésen ment át, nem teszi szükségessé a hosszas kórházi kezelést, lerövidültek az ellátási, ápolási idők. A világon semmi sincs ingyen. Az egészségügyi ellátó rendszer is egy rendkívül drágán működő ellátó rendszer, melynek vannak működési korlátai. A világon minden egészségbiztosító rendszer korlátokat épít be, melyek az ellátottat, vagy az orvost korlátozzák, behatárolják a biztosított lehetőségeit. A mostani trendek nem ellentétesek a világtrendekkel.

 

Herman István úr hozzászólására elmondta: a biztos úr szerint 2006. júniusáig kiegyensúlyozott volt a kórház helyzete. 200 milliós hiányról számolt be, ha a finanszírozás rendje nem módosul, akkor nullára lett volna hozható. Nem mondhatják, hogy a kórház rosszul működik, vagy nem működött. Csak gratuláció illeti a menedzsmentet és a kórházban dolgozókat, hogy ezt a helyzetet tudták tartani. A júliustól hatályos finanszírozási változások arra késztették az egészségügyi intézményeket, hogy átgondolják struktúrájukat és az ellátás módjait. Minden egészségügyi intézmény kevesebbet kapott az ellátásért, mert a kassza nem tette lehetővé az áráért történő finanszírozást. A finanszírozáshoz az egészségbiztosító, a fenntartó és a betegek hozzájárulása is szükséges.

 

A CT-MR-el kapcsolatosan elmondta, hogy az egészségbiztosítótól érkező pénzek a működés költségeit hivatottak fedezni. A fenntartó kötelessége, hogy a fejlesztési pénzeket betegye a kasszába. Nem így tettek. Kovács József volt főigazgató kötötte a szerződést, amiben a kórház magára vállalta a havi részletek fizetését. Nem került szóba, hogy a fenntartó tulajdonos magára vállalja-e. Ez súlyos teher, de jószándékú döntés volt, csak az anyagi fedezet nem állt rendelkezésre. Most a következményeit látják. Meg kell nézni, hogy magukra tudják-e vállalni ezen költségeket, hogy az intézmény „lélegzethez jusson”.

 

Létszámleépítés: Valamit tenni kell, ha az ellátás többe kerül, mint amit a biztosító fizet. Ellátást, kapacitást szűkíteni, a bevételeket növelni vagy elbocsátani. Az önkormányzati biztos 100 fős leépítést javasolt, ami nem érinti a gyógyító apparátust, hanem a technikai apparátusból tevődik össze. Véleménye szerint hatástanulmány készítésére nem volt feltétlenül szükség.

Csatlakozott az önkormányzati biztos véleményéhez, a kórház működőképessége érdekében. Akkor kerül veszélybe a működőképesség, ha nem támogatják a javaslatokat.

 

 

Deé András:

 

A biztos úr beszámolójában néhány ellentmondást, kidolgozatlan pontot talált. Nem biztos, hogy meg tudják állítani az adósságállomány növekedését. A személyi jellegű költségek csökkentésére, illetve a létszámleépítésre utal, amely a szakmai színvonalat nagymértékben fogja érinteni és rontani. A rövid távú tervek kidolgozatlanok, 6 hónap után sem valósultak meg. Ennek végrehajtási prioritásaival is kellene foglalkozni. A teljesítményfigyelés heti rendszerességét szintén meg kellene vizsgálni. Kiszervezték az anyagi előnyt hozó intézeti gyógyszertárat, melyet érthetetlennek, elfogadhatatlannak tart. Új helyzet állt elő. Ezért a következő ülésre egy rendkívüli beszámolót kellene kérni a Közgyűlésnek. Új stratégiai tervre lenne szükség.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Az anyagot nézve zavarja a 100 fős leépítés. Nem tudják, hogy ez a 100 fő honnan kerül kiszervezésre, mit jelent ez, mibe fog kerülni a végkielégítés, az elbocsátás, a felmondási időre járó átlagkereset. Ez nem jelenik meg. Ki és milyen módon fogja ezt kigazdálkodni? Ezt a tulajdonosnak vagy a kórháznak kell a saját költségvetéséből biztosítani, vagy a kormány pályázat útján ad erre lehetőséget? Hogyan fogják az elbocsátott 100 fő feladatát ellátni? A kórház már nincs abban a helyzetben, hogy 100 főt elbocsásson, lehet, hogy kevesebb is elég lenne. Nem jelölik meg, hogy ez a 100 fő kiket érint, orvost, nővért, stb. Ez így kezelhetetlen.

 

Elhangzott az önkormányzati biztos részéről, hogy együttműködés kellene és a mátraházai intézmény átvételére biztatja a közgyűlést. Ez az információ nem szerepel az anyagban, nem látják ennek kihatásait, azt sem, hogy ez hogyan fogja javítani a helyzetet. Lehet, hogy így már más előterjesztés lenne létszámleépítésnél és már nem biztos, hogy az előterjesztés így igaz.

 

Az egészségügyben betegoldalról is lehet vélemény. Ami az egészségügyben folyik, - az orvosoktól is hallotta - az tudatos a kormány részéről. Nem hiszi, hogy egy fűnyíró elv alapján a jól működő kórházakat is tönkre kellett volna tenni.

Sok országgyűlési képviselő van jelen, ezért mondja. A kormányzatnak meg kellett volna gondolni, a jól működő kórházakat nem kellett volna tovább büntetni. Súlyos felelősség ez, de ezt ilyen szinten nem tudják kezelni.

 

Dr. Tatár László:

 

Dr. Lénárt András hozzászólásával sok mindenben egyetért. Az egészségügy problémáját 10 éve folyamatosan napirenden tartják. 2002-től folyamatos tőke és pénzeszköz kivonás van az egészségügyben. A pénzhiány miatt a jelenlegi egészségügyi rendszer nem finanszírozható. Ez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy hol van kihasználatlan kapacitás. Heves megyére a túlzsúfoltság, a leterheltség jellemző. Amit tenni lehetett az átalakítás kapcsán, a kórház megtette. 2006. novemberére eljutottak oda, hogy a megyében a kórházak, a megyei kórház azon ágyszám és struktúra mellett dolgozik, amely kielégíti a megye és felvevő körzetének betegei részéről megjelenő szükségletet az aktív és krónikus fekvő ágyak vonatkozásában. Ez 900-920 ágyszám. Problémája, hogy további forráskivonás történik. Ez a szociális-liberális egészségügyi kormányzat reformjának legnagyobb hibája. A 900 betegágy bekerülési költsége kiadási oldalról 7,1 milliárd Ft és mellé tesznek 5,6 milliárd Ft-os finanszírozást. 1998. óta öt kórházigazgató volt, mindig valamilyen oknál fogva keresnek hibát a felmentésükre és az újak soha nem tudtak ezen a helyzeten változtatni. 1998. óta állandó hiánykezelési tervvel küszködnek.

 

A Kató Gábor által készített anyag szakmailag korrekt, feltáró. A jelenlegi finanszírozás birtokában senki nem tud mit mondani. Benne vannak az alagútban, közel másfél milliárd a hiány, amivel számolni kell jövő év júniusáig. Ezt a hiányt lehetetlen kigazdálkodni. Minden költség emelkedni fog, a létszámleépítés, bizonyos hitelkonstrukció nem fogja megoldani a kérdést.

Problémája az anyaggal, hogy a betegek érdekében valamilyen tulajdonosi döntéseket meg kell hozni. A tulajdonosi döntések jövő év júniusáig maximálisan egy 500 millió Ft-os megtakarítást jelentenek. Jövő évre akkor ott lesz egy közel 5-700 millió Ft-os hiány. Mit tudnak ezzel kezdeni? Vagy el kell dönteni, hogy ez a kórház a jelenlegi összetételében, ágyszámában nem tartható fenn, akkor dönteni kell a további ágyszámleépítésről, hogy ez mit jelent a megye betegellátása szempontjából.

 

Kérte az országgyűlési képviselőket, hogy az egészségügyi reform tárgyalásakor fedjék fel a valóságot, ha egy kórház optimális működési feltételnek megfelel, akkor hogyan lehet úgy finanszírozni, hogy másfél milliárddal kevesebbet adnak a valós teljesítménynél. A megyei kórház, a megye valamennyi kórháza, a régiós kórházak is halálra vannak ítélve. Nem lehet, hogy ennek a betegek lássák a kárát. A teljesítmény mellé kell tenni a finanszírozási oldalt. A megyében nincs luxus ágy, kihasználatlan ágyszám, egyszerűen nem lehet hová továbblépni.

 

Válaszút előtt állnak, melyik ujjukat harapják meg. Az egri kórházról tárgyalnak. A jövő évi költségvetési keretszámok birtokában a megyei önkormányzat finanszírozásának csökkenése miatt a megye is ellehetetlenülhet. Nem tudja melyik lépés helyes. Nincsenek döntési helyzetben, hogy át tudják-e vállalni ezt a 270 milliós CT-Prométheus szerződést. A szerződést és ezeket a döntéseket a Szocialista frakció erőltette. Hogyan lehet a Prométheus szerződést 10 évre kötni, amikor ilyen rossz feltételeket biztosít? Lehetőség lett volna olcsóbb eljárásra, az EVAT többletkapacitását ki lehetett volna használni pl. a távhőszolgáltatásban.

Egyetért az önkormányzati biztossal, hogy a kollektív szerződés nem a Közgyűlés hatásköre. A kórházi főigazgató saját akaratából vagy az önkormányzati biztos sugallatára mondta fel a kollektív szerződést. Havi 5-10 milliós kollektív szerződésben biztosított többletért lehetetlenítsék el a kórházban 10-20 éve áldozatos munkát végző dolgozókat? Így nem helyes. A kiosztott anyagból is kitűnik, hogy az érdekképviseletek, és mindenki szembemenetelt a kollektív szerződés felmondásával.

 

A létszámleépítéssel kapcsolatosan osztja azt a véleményt, hogy valamilyen szinten lehet racionalizálni, de az anyagban még nem került kidolgozásra. A technikai személyzet kiszervezése valamilyen szinten költségmegtakarítást eredményez, de akkor az anyagban le kell írni, hogy 50-60 technikai dolgozó kiszervezése mennyi költségmegtakarítást jelent, a kiszervezett munka az újonnan vásárolt szolgáltatótól kapott számla mennyi lesz. Ezt mellé kell tenni. Amíg ezekben a kérdésekben nem látnak tisztán, felelősségteljes döntést képtelenek hozni.

 

Merczel József:

 

A napirend kapcsán tisztázni kell, hogy a kórházról beszélnek, vagy a magyar egészségügyről, bár a kettő nem választható el, szorosan összefügg. A kórházzal kapcsolatosan nagyon sok ponton található rossz döntés. Vizsgálni kell akkor, hogy ki, mikor, miben döntött, mikor döntött az önkormányzat, mikor a kórház vezetése és ezeknek milyen hatása volt. Ilyen volt, hogy az indokoltnál lényegesen magasabb ágyszámmal működik. 800 +- 50 ágyszámról beszélnek. Másik szerencsétlen döntés következménye volt Egerben a két kórház összevonása, több telephelyes kórházi struktúra alakult ki, melyet sosem lehetett az egytömbös kórházhoz hasonlóan gazdaságosan működtetni. A belső betegszállítás pl. 30 millió Ft. Ezeket a körülményeket mindig figyelembe kell venni. Sokszor beleszólt az önkormányzat a kórház döntéseibe és átvállaltak olyan döntéseket, melyeket a kórház vezetésének kellett volna meghozni. Igaza van Tatár László úrnak, hogy sok kórházigazgató volt. Minden kórházigazgatói pályázatnál ezek a kérdések merültek fel, de soha nem ilyen irányba ment el a kórház működtetése, hanem elindult pl. egy vezető-, egy létszámfeltöltés. A CT-MR-Prométheus szerződés elsősorban kórházvezetői döntéshiba, bár munkáltatói döntés is van benne.

 

Elhangzott, hogy miért nem kötötték rá ezt a rendszert az EVAT rendszerére. Azért, mert nem pályázott a nyilvános közbeszerzési eljárásra az EVAT, mert akkor még nem tudta a vezetékrendszert behozni a kórház épületébe. A lehetőség egy évvel később, a Széchenyi utca felújítása után adódott volna meg.

 

Létszámleépítés: ez nem érinti a gyógyító szolgáltatást. Gyógyító munkát orvos és nővér végez. Ne kezdjenek hangulatot kelteni a kórházban, ahol már pletykákból is komoly hangulat alakult ki. Most jutottak el oda, hogy a kórház vezetése és az önkormányzati biztos kijelölése után elindulhat egy fejlesztés, ami több kedvező döntés, jobb működést biztosíthat. Ilyen a telephelyek megszűntetése, az egy napos sebészet, stb. A jelenlegi finanszírozásban benne van a kockázat – ahogyan Tatár László úr is mondta – lehet, hogy arról kell dönteni külön-külön, vagy egyikük megy csődbe. Az elindult irányt tartani kell és rövid időn belül előállhat olyan helyzet, hogy a kórház finanszírozhatóvá válik és nem kell a csődközeli helyzetével foglalkozni, mert ez a helyzet még soha nem állt fenn.

 

Csáki Zsigmond:

 

Merczel József úrral egyet tud érteni. Képviselőtársa úgy fogalmazott, hogy születtek rossz döntések. A felelősség megállapításában mintha még kellene egy tiszteletkört futni. Csatlakozott Lénárt András úrhoz, aki az elő ciklusban az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke volt. Kérdezte, hogyan érzi magát az elsőfokú bírósági döntés után, amely kimondta, hogy a közgyűlési határozat I. fokon jogellenes volt, a bizalomvesztés indokolására az az anyag nem volt alkalmas. A Főjegyző úr az ülés elején azt mondta, hogy a bíróság jogalapi kérdésben nem találta megalapozottnak és erősen vitatható a bírósági ítélet. Nem jogi szakember, a közigazgatási kérdésekhez is jobban ért a Főjegyző úr, de legalább az esélyt adják meg a független bíróságnak, hogy ebben a kérdésben független döntést hozzon. Az I. fokú döntést vitathatják, de mi történik, ha a II. fokú határozat is ezzel megegyező lesz és lesz két főigazgató, egy önkormányzati biztos és egy csődközeli kórház.

 

Felelősségről és döntésekről beszéltek. Csak a volt főigazgató volt ezért felelős? Sós Tamás úr, amikor a kórház ügyében el kellett járni, sajtóban kellett szerepelni, szalagot átvágni, minden alkalommal jelen volt a Közgyűlés képviseletében. Megkérdezte Tőle, hogy amikor Kovács József úr ügyében megidézték tanúként, közgyűlési elnökként megjelent-e a tárgyaláson, képviselte-e a Megyei Közgyűlést. Kapott-e ilyen meghívót, mert ekkor lehet döntésről és felelősségről beszélni.

 

Lénárt András úr úgy fogalmazott, hogy a betegek hozzáállása megváltozott. Ma már az emberek hozzáállása a politikához is megváltozott. Lehet, hogy szakmailag bizonyos kérdésekben nem értenek egyet, de a politika felelőssége, hogy próbáljanak szakmai kérdésekben is eligazodni.

 

Verebélyi György:

 

Lénárt András úr szerint egy-két száz milliós, míg Kató Gábor azt állította, hogy közel másfél milliárd az eltérés. Hallották, hogy a bevételi forrás 5,6 milliárd Ft, a kiadási oldal pedig 7,1 milliárd Ft. Kató Gábor úrtól kérdezte, hogy ez a másfél milliárdos megtakarítás ad-e kellő alapot arra, hogy a gazdasági-műszaki személyzetet el tudják bocsátani és burkolt privatizációt elkezdjenek az egri kórházról, mert ez erről szól.

 

Merczel József úr arról beszélt, hogy követtek el hibákat, de leginkább a kórház vezetése ment másirányba. A munkáltatói jogokat nem önök gyakorolták? Miért nem avatkoztak be akkor időben?

 

Dr. Lénárt András:

 

Csáki Zsigmond úrnak elmondta, hogy minden bírósági eljárásnál rosszul érzi magát. Orvosként, tanúként rendszeresen kap idézést peres ügyekben. Mindig azt kérdezi, hogy mit keres ott. Most munkaügyi bíróságról van szó, de itt is rosszul érezte magát. Az igazság csak kiderül, mint a mesében. A sztár ügyvédek ilyenkor azt mondják, hogy akkor fellebbeznek, majd meglátják hogyan alakul. Kovács József volt főigazgató magatartása nem volt olyan, hogy az együttműködés harmonikus lehetett volna. Minden hónapban kaptak pénzügyi kimutatásokat, beszéltek róla az Egészségügyi és Szociális Bizottságban, hogy szakmailag hogyan látják a kibontakozás lehetőségét. A válságból próbáltak kilábalni. Nem úgy alakultak a dolgok. Azt érezték, hogy a volt főigazgató együttműködési készsége nem a kívánatosnak megfelelő. Úgy ítélték meg, hogy a bizalomvesztéshez ezen tényezők elegendőek.

Sós Tamás úr tárgyalt a volt főigazgató úrral, nem szerették volna az ügyet a munkaügyi bíróságig vinni, közös megegyezéssel próbáltak megválni. Méltányos, tisztességes ajánlatokat tettek, de Kovács József főigazgató úr azokat magasan felüllicitálta, amihez nem adták nevüket. A munkaügyi bíróság I. fokú ítélete nem meglepetés. Az összegszerűséggel kapcsolatosan komoly vita folyt.

 

Verebélyi György úr felvetésére visszautalva elmondta, hogy az önkormányzati biztos helyzetértékelése szerint 2006. nyarán 200 millió Ft volt a hiány, most a romló finanszírozási feltételek mellett 500 millió Ft, jövő évtől a szűkebb kapacitásokon zajló gyógyítás mellett másfél milliárdos lesz a hiány. Országos trendekről szólt, az egészségbiztosítási kassza 1.200 milliárdos, aminek 300 milliárdja hiányzik, mert az adók és járulékok formájában történő bevétel nem fedezi a valós kiadásokat. Itt kormányzati támogatás szükséges.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Nem tudja kit sajnáljon: Kató Gábor urat, magukat, vagy a kórházat. Olyan tényeket említenek, amiért be is perelhetik őket.

A munkaügyi perről beszélnek, ami nem tárgya a napirendnek, de nem beszélnek az előttük lévőről. Néhány képviselő azt kérte, gondoljanak vissza, mi történt a kórházzal. Könnyű visszagondolni, hónapról hónapra a Pénzügyi, valamint az Egészségügyi és Szociális Bizottság előtt volt. Mindig az a baj, amikor a témához mást próbálnak hozzátenni.

1996-tól Gyöngyös városban erőteljesen foglalkoztak ezzel a témával konszenzusos alapon. Voltak viták, de mindenki tudta, hogy a kórház érdekében még fájdalmas lépéseket is meg kell tenni. Lehet vitatkozni, hogy 80-90 fő a létszámcsökkentés, de ezeket a lépéseket már régebben meg kellett volna tenni a kórház talpon maradása érdekében.

Tatár László úrral tud vitatkozni, hogy vannak fölösleges kapacitások a kórházban. Amíg a teljesítmény-finanszírozás a legfontosabb minden kórházigazgatónak az az érdeke, hogy ameddig lehet a beteget ott kell tartani. Országosan zajlik egy áttekintés, hogy amit befizetünk, abból próbáljunk gazdálkodni. Decemberben dönt a Parlament, valószínűleg egyfajta ésszerűsítés lesz a rendszeren. 30-40 éve nem nyúltak a rendszerhez, minden önkormányzat a saját kasszájából próbálta a rendszert igazítani.

Fontos, hogy konszenzus alapján tudják képviselni a kórház sorsát a regionális egészségügyi tanácsban.

Szerencsés lett volna ha Kató Gábor úrnak és a Főjegyző úrnak lehetőséget adnak a válaszadásra.

Megfontolásra javasolja, hogy ezt a fajta döntési lehetőséget adják meg a kórháznak a talpon maradás érdekében. Ezért fontosnak tartja, hogy döntsenek.

 

Herman István:

 

Barabásné Czövek Ágnestől kérdezte, hogy a szóbanforgó cégek szerződéseiben van-e titoktartási záradék? Ha van, akkor osszák meg velük, ha nincs akkor ne fenyegessék őket.

 

Tisztázzák, hogy nem az ágyakat finanszírozzák, hanem a betegellátást. Ha ágyszám-leépítésről beszélnek, nem fog megoldódni a probléma.

Tatár László úr rávilágított: a finanszírozás és a működési költség alulfinanszírozásából adódóan a helyzet átmenetileg sem oldható meg, hosszú távon és végleges megoldásokat kell tenni. Ez nem itt fog eldőlni, hanem a Parlamentben, ott kellene ezekre megfelelő megoldást találni.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Nem ismeri a szerződéseket, nem tudja van-e titoktartási záradéka, de úgy emlegetnek cégeket, hogy tudnák, mi van mögötte. Erre hívta fel a figyelmet és nem fenyegetett senkit.

 

Hiesz György:

 

Elég régóta vitatják a témát, jogosan. Ezen a megye másik két kórházával rendelkező városa túl van. Lehet felelősöket keresni a kórházban, a közgyűlésben. Ha nem döntenek, mint tulajdonos, akkor a megye kórháza komoly bajba kerül. Kiemelte az összefogás fontosságát Eger, Gyöngyös, Hatvan kórházaival, Mátraházával is, valamint a közeli megyék kórházaival az ágyszám elosztásnál a normális, szakmai és egyéb érdekekért. A kórházat talpon kell tartani.

 

Barabásné Czövek Ágnes említette, hogy Gyöngyös és Hatvan város is megszenvedte, nagyon kemény döntéseket hoztak. Nem volt népszerű a testület sem a kórházi dolgozók, sem a közvélemény előtt, de ezek a kórházak állami segítséggel talpon maradtak. Gyöngyös önerőből talpon maradt, köszönhetően a kemény intézkedéseknek. Ezekhez a kérdésekhez hozzá kell nyúlni, mert ez több mint szakmai kérdés. Eddig egyik kormány alatt sem nyúltak hozzá. Ez az első kormány, lehet, hogy sok hibával, lehet, hogy alaposan kiérlelt, szakmai és egyéb vitákkal optimálisabb megoldást lehetett volna találni. Egy Fidesz-es orvos barátja és az egészségügyben dolgozók is mondják, hogy a magyar egészségügyben a legdrágább ellátásba megy a legtöbb beteg. A szakrendelésre bemegy a beteg, gyógyszeres kezeléssel orvosolható lenne a betegség. Az OEP-től ezért 500 Ft-ot kap, egyébként 5.000 Ft-ba kerül. Ha beutalja a kórházba, ahol elvégzik a különböző vizsgálatokat, már 2-300.000 Ft-ba kerül. Ezért mindegy milyen kormány van. Minden OEP igazgató tudja ezt és soha senki nem merte meglépni. Most van esély erre. A regionális és ágazati operatív programokban látják, hogy elindul az a finanszírozási folyamat, amely az alapellátást kezdi jobban finanszírozni és műszerezni a szakellátásokat.

 

Lehet visszamutogatni. Az előző közgyűlésnek nem volt tagja, biztosan voltak kemény viták akkor is, de dönteni kell. Ismerve a három megyés esélyeket, Heves megyének Borsoddal szemben – nagysága és lobbija folytán – semmi esélye nincs. Barabásné Czövek Ágnes is elmondta, hogy egy út van, ha összefognak.

Kérte,hogy hozzanak felelősségteljes döntést, amelyben kemény, munkavállalókat érintő döntésnek is benne kell lenni.

 

Sós Tamás:

 

A vita túlnő a napirenden. A napirendre kell koncentrálni. Dr. Tatár László úr is kiemelte, hogy az anyag feltáró. Ő is így gondolja, az anyagra lehet építeni. Jó döntés volt Kató Gábor úr és társai megbízása, mert 1999-től ismeri a kórházat és komoly szakember. Az 1999-es megállapításai nem valósultak meg következetesen. Tatár László úrral jártak a minisztériumban a Fidesz-kormány alatt és keresték a megoldást. Sok alapkérdésben akkor is és most is egyetértenek.

 

Kató Gábor úr azt mondta, hogy az év közepéig valójában rendben mentek a dolgok. Amikor 2004-ben a 98 %-os TBK bejött, sokat egyeztettek. Jól tudják hogyan működik a magyar egészségügy. Kellett egy harmadik ember, aki megfogalmazza azokat, amiket tudják, hogy nehéz lesz végigvinni. Strukturális átalakításokat kell tenni, az alapokat kell rendezni. Az egyes telephelyeknél a terhelhetőségeket vizsgálják. Ő is azt szeretné, ha az elindított folyamatok mellett kiállnának azok, akik tették a javaslatot. Itt van 1,2 milliárdos pályázati folyamat, itt is vannak dilemmák. Megkérdezi a szakembert, a vagyongazdálkodási, az egészségügyi szakembert, hogy elvállalható-e, mert a szakmaiságra építenek. Fontos, hogy a gép-műszer ellátottságon tudnak javítani. Az egy napos sebészet alapkérdés. A CT-MR-t vállalták, mert ez a korszerű rendszer a talpon maradás érdekében szükséges. Ma már látszik, hogy az Eurós árfolyamos szerződés nem volt jó megoldás. Biztosan van még sok-sok ilyen dolog. Fontos, hogy a belső ellenőrzési rendszerek, elemző munkák a döntéshozatali folyamatokban még alaposabbak legyenek. Az egészségügyben szőnyeg alá lettek söpörve a dolgok. Most van az a pillanat, amikor rendezni tudják a dolgokat.

 

A kórházban jó szakmai, magas színvonalú munka folyik az orvosok, szakdolgozók részéről. A rendszer egészében van a gond. Elégedetlen a beteg, mert kiszolgáltatott a rendszer egészével, elégedetlen az egészségügyi dolgozó, mert bizonytalanságban érzi magát és elégedetlenek vagyunk mi is, mert a rendszer részben pazarló, részben hiányos. Ezt kell végigvinni.

 

Támogatja Kató Gábor úr által elmondottakat. Nézzék meg, vigyék végig a folyamatokat és így hosszabb távra tudják rendezni a dolgokat. A gyöngyös, hatvani és az egri kórház együttműködésével elindult egy folyamat. Nagyon fontos, hogy a regionális egészségügyi tanácsba figyeljenek ezekre a lehetőségekre. Az adott keretek között lobbizzanak szakmai alapon, hogy előbbre tudjanak lépni ezen a területen.

 

Dr. Benkár József:

 

Minden közgyűlési tagnak el fogják juttatni a hatályos SZMSZ-t és akkor át lehet tanulmányozni. Az SZMSZ szerint előterjesztésre jogosult az elnök, alelnök, a képviselőcsoport, a bizottságok a közgyűlési tagok és a főjegyző. Jelenleg a képviselőcsoportok és a főjegyző jöhet szóba. Az előzetes egyeztetés alapján a főjegyző az előterjesztője valamennyi napirendnek, mivel nincsenek bizottságok. Jegyzőkönyv alapján az 50/2006. számú közgyűlési határozat szerint a Megyei Közgyűlés önkormányzati biztost (gazdasági menedzsert) rendelt ki.  Emlékszik a közgyűlésre, ahol ez nagy vitát váltott ki. Többször elhangzott, a gazdasági menedzser kitétel csak azt jelöli, hogy az önkormányzati biztos kirendelésének az ÁHT-ben meghatározott kötelező eseteit megalapozó körülmények nincsenek meg a kórház esetében, ez egy megelőző preventív fenntartói intézkedés. Akkor kimásolták az ÁHT. 132. §-át az önkormányzati biztosra és a kincstári biztosra vonatkozó rendelkezéseket és minden közgyűlési tag megkapta. Az önkormányzati biztos jogkörét a törvénynél szélesebb körben nem húzta meg a Közgyűlés. Önkormányzati biztost rendelt ki a Közgyűlés azzal a kitétellel, hogy nem volt kötelező kirendelni, mert a feltételek nem voltak meg, hanem annak megelőzése érdekében hozta meg a döntést.

 

A munkaügyi perben hozott ítélettel kapcsolatosan elmondta: egyetért azzal, hogy a bíróság független ítéletet hozzon. Most is megtette. Az más kérdés, hogy ki ért egyet és ki nem. Még nem olvasta az ítéletet, másodkézből hallotta a történteket. Meg kell adni az esélyt, hogy egy független ítélet szülessen, ezzel pedig megadatik a jog, hogy ki lehet használni a jogorvoslati lehetőségeket. Tiszteletben tartja a bíróságok működését, ítéletét, tudomásul veszi azt, még akkor is, ha más a magánvéleménye.

 

Létszámleépítés: ez nem kőbevésett, eddig a keretig van, túllépni nem lehet. Sok érv szól emellett.

 

A mátraházai intézettel kapcsolatosan elmondta, hogy a fenntartónak, az Egészségügyi Minisztériumnak meg kellene keresni a megyei önkormányzatot és a közgyűlést a jogállásbeli változás szorgalmazása érdekében és tárgyalásokat kellene erről kezdeményezni.

 

A CT-MR szerződéssel kapcsolatosan elmondta, hogy tudomása szerint nincs benne semmilyen titkosítási záradék. Megkísérelték, hogy ütemezzék át a lízing fizetési konstrukciót, melybe a másik partner nem ment bele. Át szerették volna ütemeztetni a szerződést, hogy egy év maradjon ki, de erre a másik fél nem volt hajlandó. Olyan ésszerűtlen folyamatba nem mentek bele, amelynek ára már magasabb lett volna.

 

Hogyan tovább? A határozati javaslat 1./ pontja szerint a Közgyűlésnek nincs olyan döntési kényszere, hogy határozott igent vagy nemet mondjon. E kérdésben csak a költségvetési pozíciókat ismerve tud döntést hozni. Ezért fogalmaztak úgy, hogy ennek ismeretében a Főjegyző vizsgálja meg és tegyen konkrét javaslatot. A Közgyűlés ne mondjon határozott nemet, ha még a lehetőségét sem nézi meg. A lehetőség legyen meg, a költségvetés számainak ismeretében javaslatot tesz, hogy mit bírnak ezzel kapcsolatosan.

 

A kollektív szerződés: az intézmény főigazgatója megkereste, hogy a fenntartó havi 11-13 millió Ft-ot havonta működési jellegű jogként át tud-e vállalni. Azt mondta, hogy a kórház finanszírozása alapvetően OEP finanszírozású, ilyen nagyságrendű működési előirányzat a megye költségvetésében sem 2006-ban, sem korábban nem volt tervezve. Azt válaszolta: nem látja lehetőségét, hogy a fenntartó átvállalja. Lehet, hogy a Közgyűlés elé kellett volna hozni, de egy főjegyzői választ adott a felvetésre. A költségvetésbe nincs tervezve ilyen jellegű működési előirányzat, főleg nem egy OEP finanszírozású intézmény esetében.

 

Kató Gábor:

 

A helyzet drámai, de ha nem születik döntés, még drámaibb lesz. 1999-ben átvilágították a kórházat. 2004-2005-ig nem sok minden történt. Az előző főigazgató 2005-ben újabb átvilágítást kért, ami nem terjedt ki a szakmai tevékenységre. Ez az átvilágítás is elkészült. 2006. májusában megkeresték azzal, hogy elvállalnák-e az önkormányzati biztosi feladatokat. Elvállalták és július 1-től új helyzet következett be. Minden magyar kórháznál fűnyíró elvet alkalmaztak. 2006. július 1. és szeptember 30. között több mint 100 millióval csökkentették az adósság állományt azzal, hogy bevezetésre került egy közbeszerzési keretgazdálkodás és az összes számlát, kötelezettségvállalást felülvizsgáltak. 2006. október 1-től 100 millió Ft-tal kevesebbet kap a kórház. 1 Ft-ért őt az államháztartási törvény szerint azonnal felállíthatják. Nagy valószínűséggel 300 millió Ft-nál nem lesz több a lejárt szállítói tartozás. Számításaik szerint, ha az új finanszírozási szerződés  2007. július 1-től lép hatályba, akkor ezen időszak alatt legkevesebb 6-700 millió Ft adósság fog keletkezni. Ez lehetetlen helyzet, mert a szállítók csak az esetben tudnak beszállítani, ha a kórházat megfelelő hitelkonstrukciókkal finanszírozzák meg. Ha a kórház nem tud fizetni, emelik a díjakat, a késedelmi kamatokat. Jelenleg is van 7 millió Ft-os késedelmi kamatkövetelés. A szállítók egyszerűen nem lesznek hajlandók szállítani. A bér és járulékainak megfizetése 400 millió Ft, marad 60 millió Ft, amiből az energiát, a gyógyszert, a szakmai anyagot, az élelmezést, stb. kell biztosítani. Lehetetlen.

 

Kénytelenek a létszámkérdéshez nyúlni. A létszámot csökkenteni kell. Visszavonták, vagy mérsékelték a magasabb kiegészítéseket. Nem jogszabály szerinti juttatás, vissza lehet vonni. Mérsékelték a céljutalmak, a túlórák rendszerét. Így is 380-390 millió Ft, amit ki kell fizetni. Megegyeztek a nyugdíjasokkal, hogy közös megegyezéssel elválnak, a szerződésesekkel, hogy nem hosszabbítják meg a szerződést.  Ezt is a kórház fizeti, miközben pályázati lehetőség van, amit a megyei önkormányzat megpályázhat, vagy megpályázhatott volna a forrásért. Így 100 millió Ft-ot fizetnek ki ahelyett, hogy inkább anyagot, gyógyszert, stb. vásárolnának.

 

További létszámleépítést kell végrehajtani. 100 fős javaslatot tettek: 12 fő műszaki, 2  fő pénzügyi, 1 fő humán, 2 fő a beszerzés területéről, 37 fő a mosoda területéről. Megjegyezte, hogy 610.000 kg a mosás a kórházban és minden kg-on a kórház

32 Ft-ot bukik. Árajánlatot kért külső szállítótól, a miskolci patyolat 160 Ft + ÁFÁ-ért mos, a kórház költsége pedig 232 Ft. Miért kell ezt fenntartani? 37 fő érdekelt a rendszerben. A nővérszállón tavaly 20 millió Ft-ot, ez évben 26 millió Ft-ot bukik a kórház, mert nem emelte a díjakat. Viszont ha megemeli, akkor a nővérek mennek el, mert nem tudják kifizetni. Vagy nővérszállót üzemeltet, vagy nem, a munkába  járási költség havi 8 millió Ft-ot jelent.

Az előző pályázat – melyet a Közgyűlés megszavazott – 117 ágyleépítéssel jár, amely összesen 8 fő leépítést tartalmaz. Egyetért a pályázattal. További ágyszám-csökkentést nem kellene végrehajtani. Elkészült az ápolási szakmai átvilágítás is és a gazdasági, műszaki, amely tartalmazza, hogy onnan hány főt kell leépíteni. A költségmegtakarítás 30-40 millió Ft a 117 ágyleépítés kapcsán. Ezzel az adósságállomány 715 millió Ft körül lesz a jövő évben. Ilyen lehetetlen körülmények között kell dolgozniuk.

Kérte, hogy a döntéseket hozzák meg. El tudja fogadni, hogy ne a 206 milliót szavazzák meg, hanem egy mérsékeltebbet, de 25-28 millió Ft helyett 16 millió Ft-ot tudnak a szakmai anyagra fordítani úgy, hogy őt egy Ft-ért azonnal felállíthatják.

 

Kollektív szerződés: Nincs más lehetőségük. Szerették volna, ha az érdekképviseleti szervekkel meg lehetett volna értetni, hogy a munkahelyteremtés, a minél kevesebb dolgozó elküldése tőlük is áldozatot követel. Ők inkább a leépítés mellett érveltek. Nem tudnak más lehetőséget. Jogszabály feletti mértékű kifizetést ez a kórház nem tud vállalni. Néhány hónapon belül odajutnak, hogy a személyi jellegű kifizetések mellett az energiát kifizeti a kórház és semmi többet. 95 millió Ft-tal tartoznak a lejárt határidejű számlákkal a gyógyszerszállítóknak. Novemberben 18 millió Ft-ot kaptak az OEP-től. Miből fogják kifizetni?

 

Az intézkedési terv rövid távú vagy hosszú távú? A kórháznak csak napi túlélési technikája van. A stratégia az lehet, hogy minél kevesebb legyen az adósságállomány, minél inkább működőképesen tartsák a kórházat és akkora adósságállománnyal rendelkezzen, aminél még a szállítók hajlandók finanszírozni a kórházat. Mindenki várja, hogy április 1-től az új finanszírozásban is következzen be valamilyen változás, mert ez a kiemelt státusz nem lehet úgy, hogy annak nevezik és nem történik semmi.

 

Verebélyi György képviselő úrnak elmondta, hogy félreértés lehet. Sem a szerződés, sem a kórházban eltöltött öt hónap alatt semmilyen privatizációs kezdeményezést nem támogatott, mert a kórházban intézményi költségvetési keretek között meg lehet tenni vállalkozási formában is. Ugyanazt a hatékonyságot be kell vinni az intézményi költségvetési gazdálkodásba. Ezt viszont elvárja a közvélemény, az állam, a finanszírozó akkor, amikor közpénzből közszolgáltatást végző közintézményről van szó. Kérte, hogy a kórház érdekében hozzanak döntést.

 

Herman István:

 

Nem érti, mi folyik itt. Főjegyző úrtól kérdezte, hogy a kórház alkalmazottainak is a Közgyűlés a munkáltatója? Ezek az előterjesztések akkor miről szólnak? Tegye a dolgát mindenki. Az előterjesztésről kell szavazni.

 

 

Dr. Benkár József:

 

A kórház főigazgatója, gazdasági igazgatója, ápolási igazgatója vonatkozásában gyakorolja a felhatalmazás alapján a munkáltatói jogokat (kinevezés, vezetői megbízás, visszavonás, fegyelmi stb.) a Közgyűlés, mint fenntartó. Az intézmény
közalkalmazottai esetében a munkáltatói jogokat az intézmény főigazgatója gyakorolja, átruházott hatáskörben a különböző igazgatók gyakorolják, a főorvosok pedig az osztályok dolgozóinak a munkáltatói.

 

Herman István úr azt kifogásolja, hogy miért kell dönteni 100 fő létszám leépítésről, miért kerül ide. Azért, mert a közalkalmazotti törvény szerint jogszerűen a felmentést meghozni a Közgyűlés létszámleépítési döntése alapján lehet, mert akkor van lehetőség, hogy a felmentett dolgozóknak törvény alapján járó juttatások – felmentési időre járó bér, a végkielégítés – visszaigényelhetők az állami költségvetésből. Kató Gábor úr által említett megszűntetések vonatkozásában – a határozott időre szóló megbízások, a nyugdíj mellett foglalkoztatottak – a munkáltató saját hatáskörben intézkedhet, de azt az állami költségvetésből pályázat útján nem lehet visszaigényelni.

 

Merczel József:

 

A napirend tárgyalásánál ismét elkövettek két hibát. Nem választották szét a kérdéseket, az azokra adott válaszokat és a hozzászólásokat. Ezzel a technikával konstruktívabb vita alakulhatott volna. A kórházzal kapcsolatosan mindig általános vitát tartanak, nem a napirendet tárgyalják, hanem általában a kórház helyzetét.

 

Az önkormányzati biztos tevékenységének első negyedévéről adott tájékoztatást, ami időben a választások miatt csúszott. Nemsokára idekerül a második negyedévi. A határozati javaslat úgy fogalmaz, hogy ezeket az átvállalásokat a 2007. évi költségvetés függvényében tárgyalják meg. Ezért ez most elfogadható ebben a formában.

 

Javasolta, hogy egy előre ütemezett, külön, akár informális közgyűlésen beszéljék ki a kórházzal kapcsolatos összes problémát és előretekintve koncentráljanak az előttük lévő anyagra.

A kórház menedzsmentjének, vezetésének nagyobb felelősséget, lehetőséget kell adni. Lehet, hogy kevesebb alkalommal, de mélyebben kellene beszélni a kórházról.

 

Verebélyi György:

 

Kató Gábor úrtól kérdezte, hogy a 100 fő létszámleépítéssel a másfél milliárd Ft behozható? Konkrétan mibe kerül ez az önkormányzatnak? Ha elenyésző kihatásai vannak, akkor nem tudja miről beszélnek.

 

Kató Gábor:

 

A saját hatáskörben végrehajtott intézkedések 13,2 millió Ft-ot jelentenek havonta. Ez a további 100 fős leépítés 13-14 milliót jelent havonta. Mindkettő a személyi kiadásokat csökkenti, így a dologi kiadásokra nagyobb összeg áll rendelkezésre. A másfél milliárdot nem oldja meg, de azt lehetővé teszi, hogy finanszírozható adóssággal rendelkezzen a kórház.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Kató Gábor úrtól kérdezte: a 16 táblázat összesen 81 fő leépítéséről beszél és van + egy fős létszámbővítés. Ennek egyenlege 80 fő, amit az anyag szerint le kellene építeni. Akkor miért szerepel 100 fős létszámleépítés?

 

Kató Gábor:

 

A táblázatban valóban ennyi van. Ha az ágyszám-leépítésre nem a pályázatot fogadják el, hanem kevesebb ágyszámra kell március 31-vel szerződést kötni, akkor ennek létszámvonzata is lesz. A kettő közti különbséget jelenti ez.

 

Dr. Tatár László:

 

A válaszokból több információhoz jutottak, mint az anyag tartalmazott. Teljes felelősségük birtokában még mindig nem tudnak dönteni, mert a részletek nincsenek tisztázva.

A határozati javaslat 2./ pontját tudja támogatni, miszerint a Közgyűlés vizsgálja meg, hogy a saját költségvetésükben mit tudnak kezdeni a CT-MR-Prométheusz kapcsán. Ez nem jelent most  közvetlen anyagi terhet, a döntést a vizsgálat alapján a közeljövőben meg tudják hozni.

 

A határozati javaslat 3./ pontjában sok a bizonytalanság. Ilyen létszámleépítésnek van költségoldala is. Meg kell nézni mennyi idő alatt valósulhat meg, mennyibe kerül ezen álláshelyek megszűntetése, mikorra lehet a megszűnő álláshelyek kapcsán felszabaduló kapacitást közbeszerzési eljárás keretében érvényes szerződés mellett pótolni (legyen ez pl. a mosatás). Ezekhez még idő kell, a részleteket jobban körül kell járni.

 

Maguk részéről csak a határozati javaslat 2./ pontjában tudnak döntést hozni. A többit részletes kivizsgálás után hozzák vissza a december 15-i ülésre.

 

2006. júniusa óta mondják, hogy baj van. Lénárt András urat emlékeztette, hogy a 2005. június 24-i bizottsági ülésen a gazdasági finanszírozás során Kovács József főigazgató a hiánykezelési terv tárgyalása során azt mondta, hogy 0 szaldós az elvárás. Itt politikai felelősség is van. 2005-ös évhez képest semmit sem javult a helyzet, inkább romlott. 0 szaldós igényt bejelenteni teljesen irreális volt.

 

Szeretné beépíttetni a határozati javaslatok közé, hogy december 15-ig valamilyen szinten koordináljanak. A közgyűlési határozatban a megyei egészségügyi tanács működését forszírozták. Egy év alatt mi tettek? Volt alakuló ülés, de egy érdemi napirendet sem tárgyaltak.

Javasolta, hogy december 15-ig üljön össze a megyei egyeztető tanács, hogy mit tudnak tenni a kórház ügyében, tudnak-e perspektívikusan gondolkodni, segítséget adni, ami jó lehet a gyöngyösi, hatvani kórháznak is.

Be kell emelni az anyagba, hogy megkerülhetetlen Eger megyei jogú város felelőssége is. Nem becsüli le Eger város támogatását a gép-műszer fejlesztésben, de az a kórház működéséhez viszonyítva alamizsna. A tulajdonos a megye, de ez a kórház alapvetően az egri betegek gyógyítását szolgálja a felvevő körzettel együtt. Kezdeményez egy tárgyalássorozatot, hogy Eger megyei jogú város hogyan tud segíteni az egri kórház ügyében.

 

Kérte,hogy a kiegészítő javaslatokban – megyei egyeztető tanács rendkívüli összehívása, mit tudnak lépni, Eger megyei jogú várossal vegyék fel a kapcsolatot, anyagot kér, hogy a technikai kiszervezésnek mi az időbeli határa, le tudják-e addig folytatni a közbeszerzési eljárást, a mosodai beléptetés miatt ezek milyen költségvonzattal járnak – lássanak tisztán, ezek két héten belül lefuttathatók.

 

Merczel József:

 

Egyetért Tatár László úr által elmondottakkal. Eger várossal egyeztetni kell a 2007.évi költségvetés kapcsán közösen működtetett intézmények miatt is.

Kérdezte,hogy ki fog tárgyalni Eger várossal? Hajlandók-e létrehozni az egyeztető bizottságot, vagy ragaszkodnak, hogy nem választanak semmilyen bizottságot. Végig kell gondolni, hogy adnak-e felhatalmazást ezen tárgyalások lebonyolítására.

Ugyancsak egyeztetni kell a költségvetés koncepciójáról az érdekvédelmi szervezetekkel is. Itt is meg kell jelölni, hogy kik fogják ezt lefolytatni. Lehet a korelnök, a két frakcióvezető, de adjanak felhatalmazást erre, mert különben a megyei önkormányzat költségvetését nehéz helyzetbe hozzák.

 

Fótos Dániel:

 

Csatlakozott Merczel József úrhoz és javasolja,hogy a kórház ügyében egy külön vitanapot tartsanak, ahol ezekre a kérdésekre is vissza tudnak térni. Úgy érzi, hogy ma ezt nem tudják lezárni. Indokoltnak tartaná a részleteire kiterjedő vitanap tartását. Ennek alapja legyen az önkormányzati biztos ezen beszámolója, de egészüljön ki ne csak az 5./ - 6./  határozati ponttal, hanem részletesebb kibontással, mik vannak mögötte. Szánjanak rá egy délutánt a napirendre. Erről szavazást kért.

 

Sós Tamás:

 

A kérdést alaposan végig tekintették. Ennek akkor van értelme, ha néhány dolgot el is tudnak dönteni. Javasolta Tatár László úrnak, hogy ebédeljenek együtt, hozzanak közösen konstruktív javaslatot a vitában elhangzottakra, illetve Tatár László úr által felvetettekre.

 

Szabó Gyula:

 

Szeretné megszavazni az egész előterjesztést, de megjegyezte, hogy a határozati javaslatnál nem tudja hol kezdődik a 3./ pont. Azt érti, ha csak a 3-as szám maradt le az oldalon, de ha kimaradt egy bekezdés, akkor nem azt szavazzák meg, amit az előterjesztő szeretett volna.

 

Herman István:

 

Új elem nem került a vitába. Kérte, zárják le a vitát és szavazzanak.

 

Dr. Benkár József:

 

A 3. oldalon az első francia bekezdés előtt van a 3-as pont, onnan kezdődik.

 

 

Hangrád Lajos:

 

Kérdezte Tatár László úrtól, hogy az általa felvetett javaslatot tekintsék módosító indítványnak? Ugyanez vonatkozik Fótos Dániel és Merczel József urak közös javaslatára?

 

Fótos Dániel:

 

A határozati javaslattól függetlenül kérte, hogy legyen közgyűlési döntés a vitanap tartásáról a kórház ügyében. Ez nem kell a határozat részévé tenni.

 

Dr. Benkár József:

 

A konkrét előterjesztéstől független legyen a vitanap vagy a közgyűlés most tud dönteni az előterjesztésről és ettől függetlenül lesz vitanap?

 

Dr. Tatár László:

 

Módosító indítványa a következő: A frakció az 1./ és 2./ pontban tud dönteni, azt támogatják.

A 3./ ponttól kezdődően hozzák vissza az anyagot a december 15-i ülésre úgy, hogy addig történjen meg az anyag részletes kimunkálása, hozzák létre az egyeztető tanácsot és egy tanácskozást ezzel kapcsolatban, vagy hozzanak létre egy adhoc bizottságot nevesítetten. Mindkét frakció jelöljön meg személyeket a saját hatáskö-rében és Eger megyei jogú várossal is kezdjenek tárgyalásokat. Javasolta, hogy mindkét frakció 2-2 főt delegáljon, a Főjegyző úrral öt fős bizottság tárgyaljon Egerrel.

 

Sós Tamás:

 

Kérdezte a kollégákat, Kató Gábor urat, Főjegyző urat, hogy december elejéig el tudják-e végezni ezt a munkát, mert mindössze három hét van addig. Ha ma addig nem mennek haza, míg néhány dologban nem tudnak megegyezni, akkor néhány dolog ütemesen elvégezhető. Fontos azonban,hogy a kollégák teherbíró képessége hogyan áll. 

 

Dr. Benkár József:

 

Elmondta,hogy teherbíró képesség van. A létszámleépítésnél nincs kiváltó kapacitás. Mibe kerül ez? A tevékenység mint olyan szűnik meg. Pl. ha az autószerelőt küldik el, van szervizelési költség, ha kiszervezik a mosodát, olcsóbb lesz 32 Ft/kg-mal a mosatás. Ez számszerűsíthető. Ilyen jellegű számítások elvégezhetők, de december 15-én végérvényesen dönteni kellene. Most első olvasatban tárgyalták és visszatérnek december 15-én.

 

Dr. Tatár László úr által javasoltak ettől függetleníthetők. Nagyon fontos, hogy a 3 kórház fenntartójának és az intézményeknek konkrétumokat kellene letenni, pl. hogy ez az osztály hová kerüljön, ez megszűnik és a kölcsönös előnyök alapján rendezzék el a belső egységeket. Hatvant is be lehet kapcsolni. Kató Gábor úrtól kért segítséget, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben.

 

Kató Gábor: 

 

Más előterjesztést is hétfőre kérnek tőle, így a december 15-i előterjesztést hétfőre nem tudja produkálni.

 

Herman István:

 

Felelős döntést várnak tőlük és most kapják az információkat. Hogyan tudják ezt összeegyeztetni?

Elhangzott egy felvetés, hogy december 15-ig tegyék le, mit akarnak. Konkrét anyagot tegyenek le, amiben lehet dönteni. Elhangzott, hogy 100 fős létszámleépítés, mosoda, stb. és menetközben derül ki,hogy 32 Ft/kg-al olcsóbban végzi ezt a feladatot a miskolci patyolat. Hogyan lehet felelős döntést hozni,ha az információktól megfosztják őket, a felelősséget pedig rájuk teszik, hogy dönteni kell, mert összeomlik a rendszer, finanszírozhatatlanná válik a kórház. Eddig mit csináltak?

 

Sós Tamás:

 

Tatár László felvetésére elmondta, hogy két-két főt delegáljanak a frakciók és december 15-ig elkészül az anyag.

 

Merczel József:

 

Kató Gábor úr azt mondta,hogy nem tudja vállalni erre a határidőre az anyagot. A közgyűlési anyagot az ülést megelőző 8 nappal kell kiküldeni. December 7-ig kell elkészülni az anyagnak. A teljesítőképességet is vegyék figyelembe, vagy tudomásul veszik, hogy ennyi idő alatt nem lehet elkészíteni az anyagot. Vagy eltérnek az SZMSZ-től és nem 8 nappal az ülést megelőzően küldik ki az anyagot, hanem az ülést megelőző napokban. Nincsenek bizottságok és itt kapják az információkat.

 

Hangrád Lajos:

 

Javaslata, hogy a határozati javaslatokról külön-külön szavazzanak.

Kérte a határozati javaslat 1./ pontja feletti szavazást.

Megállapította,hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal elfogadta.

 

Kérte a határozati javaslat 2./ pontja feletti szavazást.

Megállapította,hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal elfogadta.

 

Dr. Benkár József:

 

A határozati javaslat 3./ - 5./ pontjával kapcsolatosan javasolta, hogy a döntést a december 15-i ülésre hozzák vissza. Előtte a két frakció kijelölt tagjai egyeztetnek és december 7. –10.-e körül elkészül az elemzés, ami alapján december 15-én tárgyalnák és hoznának döntést. Kérte, hogy ne kelljen az SZMSZ szerinti 8 nappal az ülés előtt kiküldeni az anyagot, az idő rövidülhessen le 4-5 napra. Kérte, hogy ez ne jelentsen gondot a közgyűlési tagoknak sem.

 

Hangrád Lajos:

 

Szavazásra tette fel a Főjegyző úr által elmondottakat.

Megállapította, a Közgyűlés 40 igen szavazattal támogatta, hogy a 3./ - 5./ ponttal kapcsolatos döntési javaslatokat egyeztetés után a december 15-i ülésen kerüljenek vissza megtárgyalásra.

A Közgyűlés a következő határozatot hozta:

 

116/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése az önkormányzati biztos tevékenységéről készített beszámolót megtárgyalta, és azt elfogadja.

 

Felelős: Kató Gábor Önkormányzati biztos

Határidő: értelem szerint

 

2. A Közgyűlés a kórház fizetőképességének megtartása érdekében felkéri Heves Megye Főjegyzőjét, hogy a 2007. évi költségvetés tervezésénél vizsgálja meg és a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet ismeretében tegyen javaslatot a kórház fejlesztési beruházásaként megjelenő CT-MR bérleti díjának, valamint a hőenergia rendszert üzemeltető Promettheus Rt. szolgáltatási díjának átvállalására.

 

Felelős: Dr. Benkár József Heves Megye Főjegyzője

Határidő: 2007. február 15.

 

Dr. Tatár László:

 

Ügyrendi kérdésben kért szót. Szeretné, ha a megyei egyeztető tanács is összeülne, mert ez nem hangzott el. Van olyan tagja, aki már nem tagja a Közgyűlésnek. Ebben a kérdésben állást kell foglalni.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, hogy a szünet után térjenek erre vissza, addig a frakciók meg tudják tárgyalni.

 

Fótos Dániel:

 

A gyöngyösi SZMSZ szerint az ügyrendi kérdéseket mindig azonnal meg szokták szavaztatni. Ügyrendi javaslata volt, amit nem szavaztattak meg.

Kérte, hogy legkésőbb január folyamán tartsanak vitanapot a kórház ügyével kapcsolatban.

 

Dr. Benkár József:

 

Elmondta, hogy a Megyei Önkormányzat SZMSZ-e nem szabályozza az ügyrendi kérdéseket, mindig adhoc módon dőlnek el. Ezért van ez a helyzet.

 

Hangrád Lajos:

 

Szünetet rendelt el.

 

 

Hangrád Lajos:

 

19/a. napirend:

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelintézet strukturális alapokra 2004. évben benyújtott pályázata módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Elmondta, hogy a napirend kapcsán korábban 1,7 – 1,8 milliárd Ft-os projektre pályázott a kórház. Akkor nem nyertek. Most 1,2 milliárd Ft-os szerkezetátalakítási forrást nyerhetne a kórház. Lényege, hogy a tüdőgondozó bekerülhetne a rendelőintézet épületébe, ezzel a telephelyek száma csökkenne. Két emeletráépítés történne a rendelőintézetre és kialakításra kerülne az egy napos sebészet fizikai elhelyezése. A pályázat megvalósítása nagyos feszes, 2008. március 31-ig be kell fejezni. Rendkívül kevés az idő a megvalósításra és 76 millió Ft az önerő. Ennek a felére az önerő alaphoz (az ÖTM-nél) lehet pályázni. Ez az anyag illeszkedik az előbb tárgyalt önkormányzati biztosi anyagban szereplő szerkezetváltáshoz is. Vannak előnyei, de ugyanakkor vannak nehézségei, amelyek nem kicsik. Elsősorban a megvalósítás időszükséglete nagyon rövid, az 1,2 milliárd Ft-ból megvalósítható-e és működési többletköltséggel számolni kell a projekt megvalósítás esetén.

Kért a Közgyűlés bölcs döntését.

 

Herman István:

 

Az előző napirend kapcsán komoly vita volt a hiánykezelés tekintetében, most pedig 1,2 milliárd Ft-os fejlesztésről kell dönteni. A vitában kialakult, hogy a járóbeteg-ellátást milyen irányba kell fejleszteni. Ez a pályázat már egyszer megmérettetett. A 15 hónap elégséges-e ennek a projektnek az elnyerésére, kivitelezésére, mert ha ez nem történik meg határidőre, akkor vissza kell fizetni az összeget. Még egyszer ne essenek abba a hibába, hogy döntenek és két év múlva visszaköszön a probléma. Garanciát kér a Hivataltól a beruházással kapcsolatban, hogy ezt meg lehet-e valósítani. Ha ezt a garanciát megkapja, akkor támogatni tudja az előterjesztést.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Az un. Kórház átalakítási törvényt a Parlament valamilyen módosításokkal el fogja fogadni. Konkrétan szerepel,hogy amennyiben nincs befogadás az Egészségügyi Minisztériumtól és a REB-től, nem finanszírozzák. Kérdezte, hogy új REB döntés van-e, mert nem elég a tavalyi támogatás. Ezek az előkészítések megtörténtek-e?

 

Dr. Benkár József:

 

A 15 hónapos idő nem tisztán az effektív megvalósítás. 4-6 hónap szükséges a különböző hatósági engedélyeztetésekre, a közbeszerzésre. A maradék időben kell megvalósítani a beruházást. Olyan garanciát, hogy ez megvalósul nem tud mondani a maga részéről. Legalább annyi aggálya van a pályázattal, mint amennyire szeretné, ha megvalósulna, mert szükség lenne rá.

 

 

Barabásné Czövek Ágnes kérdésére a Főigazgató úr adja meg a választ. Új REB döntés biztosan nincs erre, de tudomása szerint nem is szükséges a pályázat benyújtásához. A pályázatot már egyszer beadták és a visszamaradó Uniós pénz reményében újra elbírálásra kerülhet.

Főigazgató urat kérdezte,hogy van-e információja a REB-es témában.

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

Egy hete telefonáltak a minisztériumból a korábban beadott pályázat kapcsán. Két emelet ráépítéssel beköltöztetnének minden olyan egységet, amely szűréssel kapcsolatos és a normál járóbeteg-ellátást. A pályázatot elbírálták, az jó volt, de forráshiány miatt nem ők nyertek. Megpróbálták az információkat összeszedni, visszakérdezett, hogy az 1,2 milliárd Ft pontosan mennyi. A minisztériumi kolléga azt mondta, hogy pontosan nem tudja, a pályázat jó, de csak 1,2 milliárd Ft-juk van erre az 1,7 milliárd Ft-os pályázattal szemben. Kérdezte,hogy vállalja-e a kórház, hogy ebből az összegből valamit megcsinálnak. Végigszámolták, hogy mit lehet megcsinálni. Elmondta, hogy a közel 3 év alatt a terveket módosították, az egy napos sebészetet behozták a rendelőintézetbe. Elmondták, hogy két pályázatnak van esélye, november 30-ig kell beadni a pályázatot úgy, hogy a tervrajzokat ezen a héten elküldték. Mivel önrésszel 75-76 millió Ft-tal jár, ezért a fenntartó nyilatkozata szükséges, hogy az önrészt vállalja a pályázathoz. Ez a garancia megvan. Az építőipari vállalkozóktól érdeklődött, hogy milyen idő alatt lehet megvalósítani. Mindenki azt mondta, hogy elméletileg igen, de gyakorlatilag a kockázata megvan. Jó lenne a pénz. A hosszú távú tervekben szerepel a központi műtő, az intenzív osztály felújítása, az egy napos sebészet kialakítása, illetve a járóbeteg-ellátás fejlesztése. Már korábban is szó volt, hogy a fekvőbeteg ellátásból át kell irányítani a betegeket a járóbeteg-ellátásba. Ezért ezt növelni kell. Március 31-ig aktív ágyakat kell leadni, amit lehetett a járóbeteg-ellátás irányába konvertálták, ez a bevételi oldalon lehetőséget biztosít. Főjegyző úr is említette a nagyobb energia-fogyasztást. A belgyógyászat átadásakor 30 millió Ft-tal lett több az energia-igény. Ez a rendelőintézetnél is várható. 2003. évi tervekben szerepelt, hogy a teljes fekvőbeteg-ellátást napkollektorokkal biztosítják, ami a rendelőintézetnek az energia-ellátás a jelentős részét is át tudta volna vállalni, de ezt az 1,2 milliárd Ft-os pályázatban el kell hagyni.

 

Hiesz György:

 

Javasolta, hogy fogadják el az előterjesztést, de egyetért Herman István úrral, mert a december 15-i ülésig eldől, hogy egyáltalán befogadták-e. Addig az is eldől, hogy Barabásné Czövek Ágnes által említett REB javaslat szükséges-e. Ő is kérné a garanciákat, mert Uniós pályázatnál a visszafizetés nagyon keserves következményekkel jár. Most nem akadályozzák meg, visszatérhetnek erre a december 15-i ülésen.

 

Dr. Tatár László:

 

Maga részéről az előterjesztést be tudja fogadni és támogatja. A korábban elhangzott aggályok fennállnak. Gondja az előterjesztéssel, hogy ennek a beruházásnak az elkészültével a kórház intézményi infrastrukturájába mit nem tudnak biztosítani. A beruházás megtörténik, de szék, műszer nem lesz. Jó lenne párhuzamosan tervezni. Jó lenne tudni,hogy a műszerezettség költsége mennyi lesz? Honnan tudnak erre forrást szerezni. A működési költségnövekedés a kisebb tétel, mert a tüdőgondozó behozatalával telephely szabadul fel. Szeretné tudni azt is, hogy a tüdőgondozó
műszerparkjából mi telepíthető át? Lehet, hogy azokat a műszereket nem is lehet átvinni. Ez nem ismert.

 

Herman István:

 

Ezek azok a problémák, amelyet a decemberi ülésen a kórház komplexum gondolatiságába helyezni, mert ha nem sikerül a pénzügyi helyzetet stabilizálni, akkor a milliárdos hiányt újabb 1 milliárdos visszafizetési kötelezettséggel terhelik, és mai döntésükkel tönkreteszik a kórházat. Itt már hazárdírozni nem lehet.

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

Az eredeti 1,7 millirád Ft-os tervükben a gép-műszer 650 millió Ft volt, amelyben benne voltak az EKG készüléktől a székekig minden. A tüdőgondozóban lévő két készülék áttelepíthető, a műszerpark áthozható lehetne. Modernebbek is vannak, de ezek működnek és be fogják fogadni azokat. Új műszereket, székeket, asztalokat, vérnyomásmérőket nem tudnak venni az új rendelőkbe. Nem lesznek új műszerek, az épületgépészet benne van az 1,2 milliárd Ft-ba. A tetőteret nem tudják befejezni, mert a sebészetnek is csak a helyét tudják előkészíteni úgy, hogy lefalazzák a folyosót. Félkész dolog, de az első lépése egy hosszabbnak. Nyeresége annyi, hogy a tüdőgondozót be tudják hozni és egy telephellyel kevesebb területen kell dolgozni.

 

Hangrád Lajos:

 

A napirendet a december 15-i ülésen újra tárgyalni fogják.

 

Herman István:

 

Most kell dönteni, mert november 30-ig be kell nyújtani a pályázatot. Ha megnyerik a pályázatot, még mindig vissza lehet lépni.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, aki egyetért a napirenddel, szavazzon. Megállapította,hogy a Közgyűlés 38 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

117/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet a komplex térségi központi szűrőbázis és mobilegységei témában 2004-ben a HEFOP 4,3 komponensre benyújtott pályázatát módosított szakmai tartalommal és 1.276.560 eFt-ra csökkentett beruházási összköltséggel, megvalósításához 1.200.000 eFt támogatási forrást igényelve ismételten benyújtsa.

 

Felelős: Dr. Szakács Ferenc főigazgató

Határidő: azonnal

 

  

2.      A Közgyűlés a 76.560 eFt saját forrás fedezetet fejlesztési hitel felvételével biztosítja, melynek fedezetéül az Eger, Baktai u. 38. szám alatti ingatlant határozza meg.

 

Felelős: Némethné Haizer Anna irodavezető

                Kun Zoltán irodavezető

Határidő: értelem szerint

 

3.      Heves Megye Közgyűlése – sikeres pályázat esetén – az 1. pont szerinti módosított tartalommal pályázatot nyújt be az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kezel EU Támogatások Önerő Alapra.

 

Felelős:  Kun Zoltán irodavezető

Határidő: értelem szerint

 

4.      Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Korelnökét, hogy a módosított pályázat benyújtásával, illetve a hitelfelvétellel kapcsolatos igazolásokat, nyilatkozatokat kiadja és megtegye.

 

Felelős:  Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

Határidő: értelem szerint

 

Hangrád Lajos:

 

20./ napirend:

Javaslat pénzeszköz megelőlegezésére a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet részére.

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

118/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet átmeneti pénzügyi gondjainak enyhítésére a Közgyűlés által megállapított folyószámla-hitelkeret terhére engedélyezi maximum 100 millió Ft erejéig pénzeszköz megelőlegezését működési kiadások finanszírozására éven belüli visszapótlási kötelezettséggel.

 

Felhatalmazza a Közgyűlés a Közgyűlés korelnökét, hogy a pénzeszköz átadás keret- feltételeit szabályozó Megállapodást aláírja.

 

                        Felelős: Hangrád Lajos

                                      Heves Megyei Közgyűlés korelnöke

                        Határidő: Azonnal

  

Hangrád Lajos:

 

21./ napirend:

Beszámoló a HMÖ Idősek Otthona Mátraháza szakmai tevékenységéről, valamint pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól.

 

Tóth Teodóra:

 

A beszámoló az intézmény elhelyezésére vonatkozó megállapodás záros határidejére hívja fel a figyelmet. Az intézmény elhelyezését az 1998-ban kötött megállapodás 2007. december 31-ig garantálja. Két lehetőséget ismertet a szerződés: 1/ a kedvező tapasztalatok alapján a szerződés meghosszabbítható és a korábbi jogszabályi feltételek figyelembe vételével további elhelyezést kap a gyógyintézet 3. emeletén. 2/ Ha ez az egyezség nem jön létre, akkor segítséget nyújt az intézmény elhelyezésére. Egy költségvetési év van még, de a tárgyalások több hónapig tartanak. 100 fő elhelyezéséről, 50 fő várakozóról és 44 dolgozóról van szó. Igazgatóként nap mint nap el kell mondani, hogy az intézet sorsa jelenleg bizonytalan. Nehézséget okoz,hogy a mai napig nincs olyan aláírt megállapodás, amely szabályozza a gyógyintézet és az intézmény közötti szolgáltatási díjakat, bár a megállapodás kötelezettséget ír elő az intézetekre, hogy keretszerződésben állapodjanak meg a szolgáltatási szerződésekről, a keretösszegekről. A szolgáltatási és keretszerződés akkor lép hatályba, ha a két fenntartó aláírta. Az elmúlt év során a Főjegyző úr volt segítségükre ebben, 3-4 hónapon keresztül tárgyaltak a szanatórium vezetésével, míg kialakították a véleményeket. A megyei önkormányzat részéről megtörtént az aláírás, de a minisztérium mint ahogyan 8 éve, egyszer sem hagyta jóvá a szerződéseket.

Az ellenőrzésekről szóló beszámolóból is kiderül: próbálták az intézet működését úgy felépíteni, hogy szakmailag, pénzügyileg megfeleljenek a vonatkozó jogszabályoknak és kötelezettségeknek.

 

Dr. Lénárt András: 

 

A mátraházai otthon tipikus példája, hogy a megyei önkormányzat mindent igyekezett megtenni az elhelyezésre váró idős emberek elhelyezése érdekében. A gyógyintézet ezen szárnya e célra épült. Ismerik a hibáit, amelyek alkalmatlanná teszik erre a funkcióra, de az ott dolgozó kollektíva dicséretes munkája miatt jól érzik magukat a gondozottak. Mindent megtesznek, hogy ez a jövőben is így legyen. A Közgyűlés is ezen fog munkálkodni. Ma elhangzott olyan hír, hogy a megyei önkormányzat tulajdonába kerülhet a Mátraházai Gyógyintézet. Nehéz helyzetben vannak, mert nincs hová tenni az intézményt. Ha nem kerül a tulajdonukba a gyógyintézet, akkor a szerződés meghosszabbításáról kell gondoskodni. Támogat egy olyan elképzelést, hogy hasznosítani tudnák a gyógyintézetet rehabilitációs intézetként és egy zöldmezős beruházásként kezelve ezt a kérdést sokkal jobban járnának. Amíg ott kell működni az intézménynek,mindent megtesznek annak érdekében,hogy a legjobb színvonalon működjön.

Gratulált igazgató asszonynak és a kollektívának az odaadó,áldozatos munkájukért.  

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Technikai észrevételt tett. A határozati javaslat 2./ pontja így érthetetlen, kérte annak pontosítását. Nem az intézmény 2007. utáni kiváltását akarják, hanem helyet kell biztosítani az intézménynek. A szöveges részben ez szerepel.

 

Dr. Tatár László:

 

Az előterjesztő jól előkészített anyagot tett le. Akik voltak az intézményben, látták milyen körülmények között működik. Nem egy idősek otthonának megfelelő korszerű elhelyezési forma. A munkavégzés az otthonlakók megelégedésére történik. Mindent megtettek az otthon működéséért, ezért a kérdése sem merüljön fel, hogy az otthon megszűnik. Az otthon működik tovább, marad vagy máshová költözik, erről idő előtti beszélni. Kérte, hogy ugyanolyan odaadóan ápolják az időseket.

 

Dr. Benkár József:

 

Az intézmény jövőképével való foglalkozás nagyon fontos. Két alternatíva van: 1/ új elhelyezés lenne az igazi megoldás. Az intézmény nagyon jó színvonalon működik, de az elhelyezés nem ideális. 2/ Beszélt az Egészségügyi Minisztériummal. Birtokon belül van az intézmény, ha nem sikerül 2007. december 31. utánra a megfelelő elhelyezést megtalálni, akkor ott marad továbbra is. Komoly feltételei vannak az elhelyezésnek. 100 főnek minimum 3000 m2-es területet kell biztosítani. Jó lenne egy zöldmezős beruházás, hogy az elhelyezés körülményei jobbak legyenek.

 

Barabásné Czövek Ágnes határozati javaslattal kapcsolatos hozzászólására a következőket javasolta: …. 2007. december 31-ig tartó keretszerződést követően az intézmény megfelelő elhelyezésével biztosítsa a szakmai színvonal megtartását.

 

Hiesz György:

 

Nem ismétli a dicséretet. Területükön működik az otthon, nagyszerű szakmai munka folyik. Az idősek bíznak a folytatásban és számítanak egy szebb otthonra. Sok-sok tárgyalás volt. A Főjegyző úrral is egyeztettek, a tegnapi gyöngyösi testületi ülésen is felmerült, hogy a visszakapott laktanyával vagy más alkalmas területen szívesen partnerek. Ha a Megyei Önkormányzat marad, akkor azért,ha pedig pénzt szereznek, akkor pedig sokkal jobb körülmények között tevékenykedhetnek.

 

Hangrád Lajos:

 

Barabásné Czövek Ágnes javaslatával – melyet a Főjegyző úr korrigált – együtt kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

 

119/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a HMÖ Idősek Otthona Mátraháza tevékenységéről szóló beszámolót és azt elfogadta. Nagyra értékeli az intézményben folyó szakmai tevékenységet, egyben köszönetét és elismerését fejezi ki az intézmény vezetőjének és kollektívájának a lelkiismeretes magas színvonalú munkájáért. Az intézményi gazdálkodást jónak ítélte és megköszönte a pénzügyi-gazdasági területen végzett magas színvonalú munkát.

 

 

2.      Heves Megye Közgyűlése a mátraházi Idősek Otthona további működtetése érdekében - együttműködve Gyöngyös várossal, a kistérséggel, és a szakminisztériumokkal - a 2007. december 31-ig tartó keretszerződést követően az intézmény   megfelelő elhelyezésével biztosítja a szakmai színvonal megtartását.

      

                           Felelős: Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője

                    Határidő: értelem szerint

 

Hangrád Lajos:

 

22./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. évi Ellenőrzési Tervére.

 

Dr. Benkár József:

 

Sikerült megoldani a belső ellenőrzés problémáját az intézményeknél úgy, hogy a belső ellenőrzési csoport létszáma erre alkalmat ad. Az egységes felügyeleti vizsgálatokat is magába foglalja. A kisebb intézmények nem tudtak önállóan belső ellenőrt foglalkoztatni. Így megoldódott és az intézmények belső ellenőrzési rendje folyamatosan működik, melyről pozitív visszajelzéseket kapott az intézményvezetőktől.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte szavazzanak.

Megállapította,hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

120/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2007. évi ellenőrzési tervét és az előterjesztésnek megfelelően határozza meg.

 

        Felelős:   Dr. Benkár József

                         Főjegyző

        Határidő: 2007. december 31.

 

Hangrád Lajos:

 

23./ napirend:

Javaslat pályázati támogatás maradványértékéről történő lemondásra.

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

 

121/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a TRFC/ÉM/sz/1000013/2005 sz. támogatási szerződésben foglalt turisztikai feladatok teljes körű elvégzését követően lemond az ÁFA kulcs változás következtében keletkezett 35.820 Ft maradványról.

 

            Felelős: Kiss János

     Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Iroda vezetője

            Határidő: 2006. november 30.

 

Hangrád Lajos:

 

24./ napirend:

Javaslat hozzájárulás megadásához a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez.

 

Dr. Benkár József:

 

Hozzájárulást adnak az intézménynek, hogy az adóhatóságtól adóigazolást kérjen. A meghivatkozott jogszabályban ez szerepel.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

122/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése, mint a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger fenntartója a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006.Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdése h) pontja alapján fenntartói hozzájárulást  ad a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez.

 

Felelős:  Dr. Benkár József

  Heves Megye Főjegyzője
Határidő: 2006. november 24.

 

Hangrád Lajos:

 

25./ napirend:

Javaslat települési önkormányzati rendezési terv-módosítások véleményezésére.

 

Dr. Benkár József:

 

Korábban átruházott hatáskörben a szakbizottság véleményezte a rendezési terveket, mert törvényi kötelezettség alapján a települési rendezési terveket egyeztetni kell a megyei rendezési tervekkel. A főépítész előkészítése alapján került a felsőtárkányi és a Gyöngyös, Könyves Kálmán tér szerkezeti terv módosításával kapcsolatos anyag. Nem találtak eltérést a megyei rendezési tervekkel, mindkét település rendezési terve összhangban áll a megyei rendezési tervvel.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

123/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése a részére egyeztetés céljából megküldött Felsőtárkány Tagos-dűlő szerkezeti terve módosításával a megyei területrendezési tervnek való megfelelés szempontjából egyetért.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése a részére egyeztetés céljából megküldött Gyöngyös, Könyves Kálmán tér szerkezeti terve módosításával a megyei területrendezési tervnek való megfelelés szempontjából egyetért.

 

3.      A Közgyűlés megbízza Heves Megye Főjegyzőjét a határozat kivonatnak az érintett települések részére történő megküldésével.

 

                        Felelős :  Dr. Benkár József

                                         Heves Megye Főjegyzője

                        Határidő:  2006. november 30.

 

Hangrád Lajos:

 

26./ napirend:

Javaslat az Eger, Baktai u. 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan őrzés-védelmére.

 

Dr. Benkár József:

 

A Baktai úti ingatlan megüresedett, a pszichiátria beköltözött az 1. telephelyre. Tulajdonosként az épületegyüttes őrzését szeretnék megoldani. Az értékesítés folyamatáig komoly rongálódásoknak lesz kitéve az ingatlan. Nem közbeszerzés köteles. Három ajánlatot kértek egy éves időtartamra. Ez alatt vagy el tudják adni, vagy más feladat ellátásául szolgál az ingatlan. A legolcsóbb ajánlat a 700 Ft/fő/ óra. Így tudják a legolcsóbban őriztetni a területet.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

124/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő Eger, Baktai út 38. szám alatti egri 2879 hrsz-ú ingatlan őrzés-védelmére 1 éves határozott időtartamra, 1 hónapos felmondási határidővel vállalkozási szerződést köt az Agria-Véd Security Kft-vel.

 

A Közgyűlés felhatalmazza Heves Megye Főjegyzőjét a szerződés előkészítésére.

A Közgyűlés megbízza Korelnökét a szerződés aláírásával.

 

                        Felelős:  Heves Megye Főjegyzője

                                       Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                        Határidő:  2006. november 30.

 

Hangrád Lajos:

 

27./ napirend:

Javaslat a Magiszter iskola-adminisztrációs szoftverre vonatkozó licensz szerződés megkötésére.

 

Dr. Benkár József:

 

Pozitívak a tapasztalatok, az iktatástól a munkaügyi igazgatásig nagyon sok mindent tud. Igazi hivatali program. A települések intézményeiből is pozitívak a visszajelzések a program használhatóságával kapcsolatban.

Kérte,hogy kössék meg a szerződést, hogy az intézmények változatlanul használhassák ezt a programot.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

A szerződéssel kapcsolatosan kérdezte, hogy mit jelent, hogy a jogtulajdonos nem kizárólagos jelleggel biztosítja a szoftver felhasználási jogot. Nem tudja értelmezni.

 

Dr. Benkár József:

 

Azt érti ez alatt,hogy nemcsak a mi intézményeink jogosultak e szerződés alapján használni.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak. Megállapította,hogy a Közgyűlés 37 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

125/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az INFOtec Informatikai és Információtechnikai Kft.-vel szerződést köt a „Magiszter” iskola-adminisztrációs rendszer Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményekben történő igénybevételére és megbízza a Közgyűlés Korelnökét a licensz szerződést aláírásával.

 

Felelős:   Dr. Benkár József

                  Heves Megye Főjegyzője

                  Hangrád Lajos

                  Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

Határidő:    azonnal

 

Hangrád Lajos:

 

28./ napirend:

Tájékoztató a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet gyógyszertárának további működtetéséről.

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

Az anyag október 30-án készült, azóta három hét telt el. Október elsején írták alá a szerződést. Az ÁNTSZ november elsejével adta meg a működési engedélyt. Az ünnep utáni 1-2 napban megtörtént a gyógyszerek és egyebek átadás-átvétele. November 6-tól működteti a kórházi gyógyszertárat a Pharmavit Kft. Az átadás-átvétel zökkenőmentes volt. A működésben semmilyen hiányosság nem merült fel, se jobb, se rosszabb. Sem a beteg, sem a felhasználói oldalon nem lehet változást észrevenni. Egy gyógyszerész kivételével a teljes dolgozói létszám átkerült. Utólag ez a gyógyszerész is átkerült a Kft-hez.

 

Herman István:

 

A Polgári frakció sosem támogatta a gyógyszertár kiszervezését. Szakács Ferenc főigazgató a pályázatában leírta, hogy ebbe az irányba szeretne elindulni. Ő végrehajtotta a pályázatában megfogalmazottakat. Ehhez a Szocialista frakció 2/3-os többséggel statisztált. Már a pályázat kiírásakor tudni lehetett, hogy ki fogja megnyerni a pályázatot, mert 400 milliós forgalomhoz kötötté, 500 kórházi ágyas referenciát kértek. Nem tudja hány ilyen van az országban. A megyei kórház éves működési költségének 10-15 %-át teszi ki a gyógyszerforgalom és 100 milliós árbevételének 60 milliós nyeresége elfolyik. Ennek a cégnek a törzstőkéje 3 millió Ft 100 milliós gyógyszerforgalmazás mellett. Szeretne betekinteni a szerződésbe és annak belső tartalmát megvizsgálni, hogy ezeket az állításokat visszavonhassa.

 

Merczel József:

 

Tájékoztatót tárgyal a Közgyűlés, amit vita nélkül tudomásul vesz. Kérdéseket lehet intézni az előterjesztőhöz.

 

Dr. Tatár László:

 

Az előterjesztés szerint mintegy másfél-két hónapos működés van. Mennyiben lett olcsóbb ezen időszak alatt a kórház gyógyszerellátása, mert teljesen eltérő adatok voltak. A kórház bónuszban milyen összeghatárú gyógyszereket kapott a gyógyszertártól?

 

Herman István:

 

Kérdése, hogy megtekinthető-e a szerződés?

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

A referenciával kapcsolatosan elmondta, hogy az egészségügyis pályázatnál kötelező olyan referenciát kérni, ami összehasonlítható az intézménnyel.

Azért írtak 500 ágyas referenciát, hogy ne legyen diszkriminatív. Nem tudja, hogy a 100 milliós árbevétel mire vonatkozik. A gyógyszertár 400-420 milliós éves forgalommal működik. A grátisz gyógyszerekkel kapcsolatosan elmondta, hogy évente 150-200 millió Ft körüli az összeg, de ez változik, volt 80 millió, volt 130 millió, a jövő évben várhatóan a 0-t fogja közelíteni, mert a gyógyszergyárak szigorítása miatt, ha sokat kell fizetni az orvoslátogatóknak, azt meg fogják takarítani. A zárt forgalmú patika forgalma 200 millió Ft/év. 60 millió Ft-os, 60 %-os nyereséget nem tud elképzelni. 7 % az árrés. Éves átlagban 13-15 millió Ft az árrésbeni nyereség a zárt forgalmú gyógyszertáraknál. Ehhez hozzá kell adni a zárt forgalmú patika személyzeti, egyéb költségeit, így gyakorlatilag néhány millió Ft-os nyereség van nettóban. Ugyanez a néhány millió Ft a szerződés alapján megmarad, mert a nettó árkülönbség 2,5 – 3 %-át fogják megkapni, amin nincs bérköltség. Kb. ugyanott lesznek.

 

Nem tudja, a szerződésbeli betekintés az ő feladata-e? Ha rajta múlik, bármikor szívesen megmutatja.  

 

Mennyiben lett olcsóbb az ellátás? Október 1. a szerződéskötés, és november 6. volt az első nap, amikor elkezdte a működést a gyógyszertár. Azóta két hét telt el. Több hónap kell ahhoz, hogy bármilyen változás legyen. Amíg az újabb tendereket nem írják ki, addig az eddig megkötött tendereket köteles a nyertes cég átvállalni, a korábban megkötött árakon kénytelen beszállítani.

 

A grátisszal kapcsolatosan a kérdés az volt, hogy ezt hogyan fogják megkapni? Ez benne van a szerződésben. Amit eddig ingyen kaptak (ajándék vagy grátisz gyógyszer) azt 100 %-ban ugyanúgy ezután is ingyen fogják kapni. A szerződő partner nem gyógyszerben fizeti a nyereséget, hanem olcsóbban szállítja majd a gyógyszert, amikor ő írja ki a tendert. Ő ingyen gyógyszert nem ad.

 

Dr. Tatár László:

 

Bejelentette igényét, szeretné látni hogyan működik a gyógyszeráramlás. A kórház nem fogadhat ingyen bónusz adományt. A gyógyszertár fogadhat el gyógyszert bármilyen cégtől, a kórház nem. Azt szeretné látni a szerződésben, hogy mennyi az a gyógyszer mennyiség, amit bónuszban eddig a kórház kapott, és az milyen csatornán kerül visszaforgatásra. Ténylegesen olcsóbb a gyógyszer vagy ez a haszon a gyógyszertárban marad?

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

Két lehetőség van, hogy a kórház a gyógyszerekre kedvezményt kapjon. 1./ Rabat-nak nevezett kedvezmény, amit a gyógyszernek a leszállításakor szoktak érvényesíteni. Van pl. 20 %-os, vagy 100 %-os .A finanszírozásnál pl. 100 %-os a Rabat. Pl. egyet kifizetnek és automatikusan kettőt kapnak. Most egyet fizetnek és egyet is kapnak, mert magával a forgalmazóval megkötött szerződés értelmében kerül be így a gyógyszer. A Kft. ugyanannyit fizet érte. Mivel nekik tovább kell számlázni, így látják a Rabat valóban érvényesül. A grátisz gyógyszer: kétféleképpen lehet ezt is érvényesíteni. Minden orvosnak maximum 2 doboz gyógyszert adhat egy-egy féle gyógyszerből az adott gyógyszercég. Ez a kórház esetében nem érvényesíthető. A cégek kötnek egy szerződést a kórházzal a cégek teljes portfóliójára vagy kikötnek 1-2 féle gyógyszert, amit utána bármikor igényelhetnek a gyógyszertáron keresztül. A szerződést ő írta alá, de a gyógyszer beszállítása a gyógyszertárba történik, és ő köteles 0 Ft-ért továbbadni, ha cimkézve volt, akkor annak az osztálynak, ha nem, akkor hetente kiküld egy listát a kórházba, hogy most milyen ingyenes gyógyszer van benn. Ez a rendszer nem fog változni. Nem rendelhetnek úgy gyógyszert, hogy ők nem tudnak róla. Ezek benne vannak a szerződésben.

 

Hangrád Lajos:   

 

Kérdezte, hogy van-e akadálya annak, hogy a szerződésből példányt bocsásson rendelkezésre a főigazgató úr.

A Főigazgató válasza: nincs.

 

Kérte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul.

Megállapította, hogy a Közgyűlés tudomásul vette a Kórház gyógyszertárának további működtetéséről szóló tájékoztatót.

 

29./ napirend:

2006. évi tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzat számára a Heves megyei „lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról”.

 

Dr. Gombkötő György:

 

Lehetne részletesebb, több megbetegedésre vonatkozó elemzéssel. Nemzetközileg és hazánkban is elfogadott az ilyen alapszintű elemzések készítése.

 

Az ÁNTSZ jövőjével kapcsolatosan elmondta, hogy ez az államigazgatási szerv sérül legnagyobb mértékben. A regionális átszervezéssel a legnagyobb mérvű leépítés fog bekövetkezni. Az évi 21,5 milliárdos költségvetést 17 millió Ft-ra csökkentették. Az országos szintjük leépítéssel próbálja kompenzálni. Az 5 ezer fős létszámból kb. 1 ezer főt el kell bocsátani. Az elbocsátás nem lesz azonos, mert a kijelölt regionális intézetekben kb. 10 %-os lesz a költségcsökkentés, és ennek megfelelő a leépítés. A nem regionális intézeten 34-37%-os a költségcsökkentés. Tegnapig úgy nézett ki, hogy Heves megye nem lesz regionális intézet. Az előzetes leépítési elképzeléseket is így munkálták ki. Három éve 123 fő, most 140 fő a létszámuk. 60 főt kellene leépíteni január 1-ig. Tegnap az országos értekezleten jelentették be, hogy Eger lesz a régió központ. Az eltelt idő alatt Borsod megyei központ vázolódott fel. Jelenleg nincsenek még pontos leépítési adatok, talán jövő héten kapják meg.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseket.

 

Dr. Lénárt András:

 

A tájékoztató olyan precíz, szerteágazó, magas színvonalú, mint amit megszoktak Gombkötő György úrtól.

Mi lehet az oka annak, hogy a megyére jellemző halálozási mutatók nem javulnak? Nem kellően jó a szemlélet az egészségnevelésben, az egészségkép kialakításában, jól működik a prevenció? Mi lehet az oka, hogy ezek a mutatók évről-évre romlanak? Pl. emésztőszervi, száj és garat daganatok, keringési rendszer betegségek.

 

Dr. Gombkötő György:

 

Sok összetevőből álló a kérdés. Az elmúlt időszakban mutatkozó javulás az a kevés lehetőség amit az egészségügyi ellátás tud biztosítani. Szív- és érrendszeri betegségeknél az egészségügyi ellátás javulása idézte elő a javulást Heves megyében és az országban is. Az egyéb megbetegedéseknél olyan ártalmi hátterek vannak, mint az alkoholizmus, a dohányzás, a személyi higiénés feltételek rossz minősége, amelyeket nagyon nehéz megváltoztatni. A Mátra térségében a magasfokú májzsugor halálozás miatt 7-8 éve átfogó kampányt végeztek. Csökkent is ezzel a halálozás, de nem ezektől a rendezvényektől függ, hanem a személyes higiéniai szemlélet meglététől, melyet talán már az iskolai és óvodai nevelés során is át kellene adni.

 

Balázs Jószef:

 

A tisztifőorvos szavai megdöbbentették a leépítéssel kapcsolatosan. Ilyet nem lehet tenni. Fel akarják számolni a népegészségügyi intézmény rendszerét? A frakció részéről minden segítséget megadnak az ügyben. Ha kell, javasolja, hogy a Közgyűlés éljen felterjesztéssel az illetékes tárcához. Ez nem megoldás olyan megyében, ahol minden mutató stabilan romlik. Milyen segítségre van szüksége a tisztifőorvosnak, hogy ezt a helyzetet el tudják kerülni?

 

Dr. Gombkötő György: 

 

Erre igen nehéz válaszolni. Igényelnék a segítséget, hogy valamit láthassanak. Évek óta van ez a fenyegetettség. Január 1-től  megvalósul, de még mindig nem tudnak semmit. A dolgozók is nap, mint nap szembesülnek ezzel a kérdéssel és ez a bizonytalanság a munkára is kihatással van. Valamilyen bizonyosságot szeretnének tudni.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Gyöngyösön marad-e az ÁNTSZ?

 

Dr. Gombkötő György:

 

Az átszervezés részben a városi intézetek összevonásával is párosul. Olyan elképzelés alakult ki, hogy a városi intézetek nagyságrendje 100.000 fő lakos feletti legyen. Az egymás melletti városi intézeteket úgy próbálták összevonni, hogy ez a nagyságrend elérhető legyen. A megyében Gyöngyösnél és Hatvannál merült fel a lehetőség. Amikor jelezni kellett, a gyöngyösi elhelyezés bizonytalan volt, azóta rendeződött. Akkor Hatvan központtal terjesztették be, de ez nem azt jelenti, hogy Gyöngyösön megszűntetnék. A tisztifőorvos asszony februárban megy el, nem lesz orvosvezetőjük, ezért is célszerű lett volna, hogy Hatvanban legyen, ahol van tisztifőorvos. A tisztifőorvos átjárásával lenne a kérdés megoldható. Füzesabony marad, mert nem lehetett semmihez kapcsolni. Eger szintén önálló marad. Még nem kaptak visszajelzést, de lesz ÁNTSZ Gyöngyösön továbbra is.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a Közgyűlést vegye tudomásul a tájékoztatót.

Megállapította, hogy a Közgyűlés tudomásul vette a 2006. évi tájékoztatót a Heves megyei lakosság egészségi állapotáról, az egészség romlását kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról.

 

29/a. napirend:

Előterjesztés a gyöngyösi Orczy kastély és kert rekonstrukció I. üteme kivitelezéséről.

 

Dr. Benkár József:

 

Az előterjesztésből kitűnik, hogy a kivitelezés csúszik, amely Gyöngyösnek és a Megyei Önkormányzatnak is, mint együttműködő partnereknek többlet költséget fog eredményezni. A múzeum elhelyezésére a bérlet meghosszabbítása miatt keletkezik többlet költség. A határozati javaslat 4,5 millió Ft-ról szól. Kérik, hogy adjon felhatalmazást a Közgyűlés, hogy a kivitelezővel a késedelmes teljesítés miatt felmerült kötbér vitát megegyezéssel próbálják érvényesíteni, ha ez nem vezet eredményre, akkor az elszámolást követően polgári perben érvényesítsék.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 38 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

 

126/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat: 

 

1./ Heves Megye Közgyűlése a gyöngyösi Orczy kastély és kert rekonstrukció I. üteme kivitelezése során a késedelmes teljesítés miatt felmerült kötbér vitát megegyezés útján az esetben tekinti rendezettnek, amennyiben a kivitelező a Heves Megyei Önkormányzatnak okozott többlet költséget a 4.458 eFt-ot – illetve ennek esetleges növekményét – elismeri és megtéríti.

      Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Korelnökét a megegyezésre vonatkozó megállapodás aláírására.

 

                        Felelős:  Hangrád Lajos

                                      Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                        Határidő: értelem szerint

 

2./ Heves Megye Közgyűlése a megegyezés eredménytelensége esetén a teljes kötbér igényét polgári peres eljárásban érvényesíti.

 

                        Felelős:  Dr. Benkár József

                                      Heves Megye Főjegyzője

                        Határidő: értelem szerint

 

 

Hangrád Lajos:

 

29/b. napirend:

Javaslat a Parádon létesülő új 150 férőhelyes Idősek Otthona építési munkáinak kivitelezője kiválasztására indított nyílt közbeszerzési eljárás döntéseire.

 

Dr. Benkár József:

 

A decemberi közgyűlésre szeretnének konkrét előterjesztést tenni a kivitelező tekintetében, amihez közbenső döntéseket kell hozni. Parádon új zöldmezős szociális otthon építését kezdi a megyei önkormányzat. Nyílt közbeszerzési eljárást indítottak. 7 ajánlat érkezett, 2 érvénytelen volt. Az 5 érvényes pályázat közül 1 pályázat 941 ponttal nyertes lehetett volna, de a legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot.

Így a közbeszerzési eljárásban meg kell állapítani a két érvénytelen pályázatot, az érvényes ajánlatok közül a legjobb három ajánlattevővel lehetőség van tárgyalásos eljárásban további egyezkedésre. Az első tárgyalásra december 4-én kerülhet sor. A legjobb ajánlattevő kiválasztására, az eljárást lezáró határozatra a december 15-i ülésen tesznek javaslatot.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérdés, észrevétel nem volt, kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazatta a következő határozatot hozta:

 

 

127/2006. (XI. 24.) közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.), mint ajánlatkérő által a „Parádon létesülő új 150 férőhelyes Idősek Otthona építési munkáinak kivitelezése” tárgyában meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás döntéshozatali folyamatában az érvényesség, alkalmasság kérdésében az alábbi döntési határozatot hozza.

 

1.1.          A BÁÉV Zrt. (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f.) pontja alapján az alábbi indoklással érvénytelennek nyilvánítja.

 

Ø    A dokumentáció 9. oldal 2. pontja értelmében a felolvasólapon ajánlati árként az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi munka elvégzésének ellenértékét kell feltüntetni. Ajánlattevő a fix tételeken túlmenően az opcionális tételeket nem tüntette fel a felolvasólapon megjelenített ajánlati árban.

 

1.2.          Az FK Raszter Építő Zrt.(3533 Miskolc, Felsőszinva u. 73.) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés f.) pontja alapján az alábbi indoklással érvénytelennek nyilvánítja.

 

Ø    A dokumentáció 9. oldal 2. pontja értelmében a felolvasólap mellékletében ajánlattevőknek meg kell adni a fix és opciós munkák
ellenértékét az ott részletezettek szerint. Ajánlattevő az előírt mellékletet nem csatolta.

Ø    A dokumentáció 9. oldal 2. pontja értelmében a felolvasólapon ajánlati árként az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott valamennyi munka elvégzésének ellenértékét kell feltüntetni. Ajánlattevő a fix tételeken túlmenően az opcionális tételeket nem tüntette fel a felolvasólapon megjelenített ajánlati árban.

Ø    Ajánlattevő az opcionális munkákat nem ajánlotta meg.

 

1.3.          Heves Megye Közgyűlése megállapítja, hogy az Európai Építő Zrt. (1056 Budapest, Molnár u. 19.) , az OTP Ingatlan Zrt., (1066 Budapest, Mozsár u. 8.), az IMOLA Építő Fővállalkozó Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Koháry u. 2/a.), a STRABAG Építő Zrt. (1135 Budapest, Szegedi u. 35-37) és a HÉROSZ Építőipari Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.) ajánlattevők érvényes ajánlatot tettek és - figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági szempontokra – alkalmasak a szerződés teljesítésére.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 254. § (1) bekezdés a) pontja alapján – tekintettel arra, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot,- úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kezdeményezzen tárgyalást a 254. § (2) bekezdése alapján az első három legkedvezőbb ajánlatot tevővel, vagyis az STRABAG Építő Zrt.-vel (1135 Budapest, Szegedi út 35.37.), IMOLA Építő Fővállalkozó Szolgáltató Kft.-vel (3300 Eger, Koháry u. 2/a.) és a HÉROSZ Építőipari Zrt.-vel (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.).

A Közgyűlés a tárgyalási felhívás tartalmát az előterjesztés melléklete szerint határozza meg.

 

Felelős:       Dr. Benkár József főjegyző

Határidő.     2006. december 15.

 

3.      Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Korelnökét, hogy a közbeszerzési eljárásban hozott döntési határozatokat aláírja.

 

Felelős:       Hangrád Lajos Korelnök

Határidő:     értelem szerint

 

Dr. Tatár László:

 

Ügyrendi hozzászólási lehetőséget kért. Az alakuló ülés óta politikai konszenzus nem született személyi ügyekben, a frakció további személyi kérdések tárgyalásában nem kíván résztvenni. Fenntartják a jogot, hogy ha új ajánlat lesz és a politikai konszenzus megteremthető, készek a tárgyalások folytatására. Ha új elem nem merül fel, akkor a Közgyűlés további törvényellenes működésében sem kívánnak résztvenni. A szükséges lépéseket meg fogják tenni.

 

 

 

Sós Tamás:

 

Hasonlóképpen, mint a napirend előtt elmondta, hogy változatlanul fenntartják ajánlatukat. A mai vita is bizonyította, hogy sok dologban közelítettek egymáshoz. A mai ülés is bizonyította, hogy különböző napirendek előkészítésében szükséges a bizottságok működése, előkészítése. Fontosnak tartja továbbra is a tárgyalást. Bízik abban, hogy előbbre fognak jutni a megegyezésben.

 

Dr. Benkár József:

 

Visszautalt a Közigazgatási Hivatal vezetőjének levelére, aki úgy fogalmazott, hogy mulasztásos törvénysértés állhat elő. Ha a Közgyűlés felhatalmazza őket, a korelnök aláírásával elkészít egy válaszlevelet, mely szerint a Közgyűlés tudomásul veszi a jelzést és a korelnök aláírásával megküldi a választ.

 

Hangrád Lajos:

 

Megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

 

Kmf.

 

 

 

 

 

 

                    Hangrád Lajos                              Dr. Benkár József                      

Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke                    Heves Megye Főjegyzője