Jegyzőkönyv

 

Készült:  2006. május 26-án a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme

                            Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Balázs József, Beer Ferencné, Berta István, Bornemisza János, Buda Sándorné, Bujdosó Sándorné, Csáki Zsigmond, Csuvikovszky Lajos, Faludi Sándor, Farkas Antal, Fekete László, Hangrád Lajos, Hudák Tamás, Keresztes György Kiss Helga, Kohári István, Kontra Gyula, Lakatos István, Dr. Lénárt András, Lukács László, Dr. Mánya Kristóf, Merczel József, Dr. Nagy Tamás, Oláh Ferenc, Sárosi Károly, Sebestyén János, Sós Tamás, Szinyei András, Dr. Tatár László, Tóbi János, Tuza Gábor, Zay Andrea közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak.

 

Távolmaradását bejelentette:  Barabásné Czövek Ágnes, Földi Gyula, Herman István, Kocsa Erika, Lőrincz Ferenc, Szabó Gyula és Szamosvölgyi Péter közgyűlési tag.

 

Sós Tamás:

 

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 32 közgyűlési tag van jelen (majd később még 1 közgyűlési tag megérkezett), így az ülés határozatképes.

Kérte a meghívóban szereplő napirendek elfogadását. Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal a következő napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend előtt:

- Tájékoztató a két Közgyűlés között eltelt időszak fontosabb elnöki feladatairól.

- Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

- Jelentés átruházott hatáskörben hozott döntésről.

Napirend:

1./ Javaslat a Megyei Közgyűlés elnöke, alelnöke illetményének és költségtérítési átalányának megállapítására.

2./ A Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása.

3./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 12/1995. (V.26.) HMÖ rendelet módosítására.

4./ Beszámoló Heves megye közbiztonságáról.

4/a. Tájékoztató a Közterületi Egyeztető Fórumok létrehozásával kapcsolatos koncepcióról.

5./ Beszámoló a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet 2005. évi szakmai tevékenységéről.

Jelentés a 2005. évi hiánykezelési terv végrehajtásáról, javaslat a kórház 2006. évi hiánykezelési tervére.

A HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet szakmai tevékenységének és hiánykezelési tervének bizottsági véleményezése.

5/a. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól.

6./ Javaslat önkormányzati biztos (gazdasági manager) kirendelésére a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézetéhez.

7./ Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet és a gyöngyösi Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság közötti együttműködési szerződés jóváhagyására.

8./ Javaslat fenntartói nyilatkozat elfogadására szakképző intézmények fejlesztését szolgáló pályázathoz.

9./ Beszámoló a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről.

10./ Átfogó értékelés a Heves Megyei Önkormányzat 2005. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

11./ Beszámoló az idegenforgalom 2005. évi alakulásáról. – A Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi idegenforgalmi feladatai.

 

Sós Tamás:

 

Az ülés elején köszöntötte Bozáné Novák Ibolyát, a HMÖ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat igazgatóját, aki a Nemzeti Család Nap alkalmából Pro Familis díjban részesült kiemelkedő munkássága elismeréseként.

Köszöntötte Magyar Károly urat a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona gazdasági vezetőjét, aki 42 évi pályafutás után nyugállományban vonul. Kiemelkedő munkásságát a Közgyűlés előtt is megköszönte.

 

Napirend előtt:

- Tájékoztató a két Közgyűlés között eltelt időszak fontosabb elnöki feladatairól.

 

Kérte a tájékoztató tudomásul vételét.

„Megállapította, hogy a Közgyűlés tudomásul vette a két Közgyűlés között eltelt időszak fontosabb elnöki feladatairól szóló tájékoztatót.”

 

- Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

 

Külön-külön kérte a Pénzügyi, valamint a Terület- és Intézményfejlesztési Iroda jelentésének tudomásul vételét.

„Megállapította, hogy a Közgyűlés külön-külön tudomásul vette a Pénzügyi, valamint a Terület- és Intézményfejlesztési Iroda lejárt határidős közgyűlési határozatának végrehajtásáról szóló jelentéseket.”

 

- Jelentés átruházott hatáskörben hozott döntésről.

 

Faludi Sándor:

 

Az előterjesztés jogszerűségével egyetért. A Közgyűlés apparátusának is része volt abban, hogy a múlt évi gazdálkodás 164 millió Ft-tal zárult. Mindenkinek gratulált, akinek ebben része volt. Nem vitatja senkinek a munkáját. Amikor az országban, a megyében, különösen a kórházban annyi gonddal küzdenek, megfontolásra javasolja, hogy a vezetők elgondolkodhattak volna, elfogadhatónak tekintik-e a maguk részéről a jutalmazást. Megjegyezte: a kórházban, a Gyermekosztályon az újszülött lélegeztető 8-15 éves és kb. ilyen összegbe kerülne. Kis tétel a kórház összes bajához képest, de ezt méltányolni lehetne.


 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy a teljesítményről szavaz a széleskörű nyilvánosság és a Közgyűlés. Megnyugtatták Faludi Sándor úr által elmondottak, mely szerint a munkával nincs gond. A karitatív tevékenységgel kapcsolatosan elmondta, hogy ez a közéleti ember gondolkodásának, cselekvésének része kell, hogy legyen. Kiemelte, hogy ennek szervezője és tevékeny, aktív részese kíván lenni. Partnerséget kért abban, hogy legyen az adomány újra hagyomány. Elmondta, hogy a megyebálból 8 millió Ft-ot adtak ilyen célra – melyben maga is részt vett. Támogatták a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítványt is. A különböző cégek, akik plusz lehetőséget kapnak, vegyenek részt akár a kórház Gyermekosztályt érintő, akár más különböző gép-műszer beszerzésekben. Az utóbbi időben ennél az összegnél nettóban nagyobb összeget ajánlott fel különböző karitatív célokra, különböző gyermek közösségeknek, közösen a családjával. Ők is tevékenyen részt vesznek a karitatív tevékenységben, elsősorban a felesége, de fia, lánya és családtagjai is. Erre büszke.

Szeretné partnernek megnyerni a jelenlévőket erdélyi gyermekek táboroztatásához. 35-40 erdélyi gyermek érkezik, de az anyagi fedezet még nincs meg. A Vöröskereszttel együtt fogják megteremteni ennek feltételeit.

 

Kérte, szavazzanak a jelentésről.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 23 igen és 8 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

46/2006. (V. 26.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 32/2006. (V. 17.) határozatát az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.

 

                        Felelős: Dr. Benkár József főjegyző

                        Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

Kérte a könyvvizsgáló tájékoztatójának tudomásul vételét.

„Megállapította, hogy a Közgyűlés tudomásul vette a könyvvizsgálói jelentést.”

 

Bejelentette, hogy Lakatos István kért szót.

 

Lakatos István:

 

1952-ben Sirokban lőszergyárat adtak át. Az ott élők, a dolgozók tudják, hogy ez az egyik legveszélyesebb üzem. Az évek nem csak munkával teltek el, hanem felkészüléssel az esetleges rendkívüli eseményre. Május 23-án ez a rendkívüli esemény bekövetkezett. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy ez a felkészülés semmit nem ért volna, ha nem segítettek volna azok a szervezetek, akik munkájukat gyorsan, szakszerűen, hatékonyan és bátran tették. A „tűzvonalban” kellett harcolni.

A település polgármestereként megköszönte ezeknek az embereknek a munkáját, mellyel nagyobb tragédiát akadályoztak meg. Így a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságnak, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak,
a Heves Megyei Tűzoltóságnak a szakszerű, bátor segítséget, amely példaértékű volt. Elnök úr segítségét is megköszönte, mellyel értékeket és a munkahelyeket mentettek meg.

 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy másnap nem dolgoztak az emberek, mert a területet vizsgálták át, de a tubusüzemben és a mellette lévő üzemekben megkezdődött a termelés, ezt követő napon pedig a lőszergyárban is. A gyár vezetése és az ott dolgozó emberek lélekjelenlétükről tettek bizonyságot. Ő is megköszönte a közreműködést mindenkinek.

 

1./ napirend:

Javaslat a Megyei Közgyűlés elnöke, alelnöke illetményének és költségtérítési átalányának megállapítására.

 

Elmondta, hogy törvényi szabályozás, illetve a Közgyűlés rendelkezései alapján történik.

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket.

 

Keresztes György:

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke az előterjesztő, aki nincs jelen. Elnök úr kívánja-e levezényelni ezt a napirendet érintettsége dacára?

Az illetmény összegével kapcsolatban semmilyen észrevétele nincs.

Kezdetben egy jogszabály szerint az országgyűlési képviselőnek megválasztott közgyűlési elnökök, polgármesterek az illetményük 50 %-át kapták. A kormányzat olcsóbb közigazgatás megteremtésére vonatkozó törekvése ismert. Várható-e ennek a korábbi jogszabálynak a visszaállítása?

A költségátalánnyal kapcsolatosan kérte az elnöki iroda költségvetésének áttekintését, mert felmerült a belső ellenőrzéssel kapcsolatosan, hogy a köztisztviselők utaztatásához nincs megfelelő kapacitás. Az Ellenőrző Bizottsági ülésen azonban ez a kérése nem nyert meghallgatást. Könyvvizsgáló úr is kifejtette, hogy Elnök úrnak személyes használatú gépkocsi jár, tehát minden törvényes. Kérte Főjegyző úr jogi álláspontját, hogy személyes használatnak tekintendő-e, ha a Közgyűlés elnöke egyéb irányú közfeladat ellátására egy másik közhatalmi ág által finanszírozottan használja a gépkocsit. Álláspontja szerint nem.

 

Dr. Benkár József:

 

Véleménye szerint nagyon nehéz szétválasztani, hogy Elnök úr területi munkavégzéskor a Közgyűlés elnökeként megyei önkormányzati érdekeket képvisel, ha adott esetben mint képviselő is érintett. Ember legyen a talpán, aki ezt szét tudja választani. A költségátalánnyal kapcsolatos rendelkezés ezzel nincs összefüggésben.

A közlekedési, utaztatási problémákat illetően elmondta, hogy azt szervezéssel, társított utaztatással tudják kezelni a belső ellenőrzési rendszer esetén is.

 

Sós Tamás:

 

A nyilvánosság híve, büszke az együtt elért eredményekre. Vagyonnyilatkozata nyilvános. Példát kíván mutatni abban, hogy a következő időszakban járandósága
kevesebb lesz, de mindannyiuk munkája több. Fontos, hogy ebben partnerek legyenek a jelenlévők is.

A közlekedéssel kapcsolatosan elmondta, hogy nemcsak a választókörzetét, hanem Észak-Magyarország, Heves megye településeit is képviseli. Nagyobb a lehetősége, de felelőssége is. Ha pl. egy Gyöngyös környéki településről keresik meg nem hatáskörébe tartozó ügyben, vagy amikor Keresztes György úr kéri, hogy lobbizzon, kérjen tőlük költségtérítést?

Az elmúlt négy évben a fejlesztésben 46 milliárd Ft-ot hoztak. Nagyon kemény munka, életmód van emögött, reggel 6-tól este 10-ig. Rendkívül fontos a csapatmunka, a képviselők, a polgármesterek, a választók és a gazdálkodók közötti összetartozás.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 21 igen szavazattal és 8 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

47/2006. (V. 26.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése 2006. április 1. napjával

            - a közgyűlés elnökének illetményét                      552.000 Ft,

            - a közgyűlés alelnökének illetményét                   551.000 Ft,

            - a közgyűlés elnökének költségátalányát            165.600 Ft,

            - a közgyűlés alelnökének költségátalányát         110.200 Ft

havi összegben állapítja meg.

 

                        Felelős: Dr. Benkár József

                                      Heves Megye Főjegyzője

                        Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

2./ napirend:

A Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosítása.

 

Elmondta, hogy a Pénzügyi, valamint az érintett bizottságok megtárgyalták az előterjesztést. Kérte a kérdéseket, észrevételeket.

 

Balázs József:

 

Megörült, hogy valamilyen többlet bevételt kapnak, de kiderült, hogy ez csak technikai módosítás. Korábban is feszegették a 2005. évi költségvetésben szereplő zárolás kérdését. Olyan jogcímek szerepelnek, amelyek teljesültek. Kérte Elnök urat és az országgyűlési képviselőket, járjanak el ez ügyben, mert ilyen nagyságrendű forráshiánynál minden településnek komoly bevételt jelentene.

Közel 800 millió Ft-os működési forráshiány van. A Pénzügyi Irodától kérdezte, hogy jelenleg hol állnak, az első pár hónapban, milyen szinten van a kihasználtság?

Az önhiki pályázatokat benyújtás után felülvizsgálják. Mennyi a valós rész, mire számíthatnak a felülvizsgálat után? Mit fogadnak be véglegesen az érintett tárcák?

 

Dr. Tatár László:

 

Jogtechnikai átvezetés mellett tekinthetik-e úgy, hogy a Megyei Önkormányzat 2006. évben nem jogosult az önhiki pályázatra?

 


 

Dr. Benkár József:

 

Nem tekinthetik úgy, hogy nem jogosultak. Ezt a korrekciót azért kell elvégezni, mert nem mindegy, hogy a megcélzott 231 millió Ft-ból mennyi realizálódik. 50 millió Ft nagyságrendre számítanak a korrekció eredményeképpen.

 

Sós Tamás:

 

Balázs József úr felvetése nem a Közgyűlés hatásköre, de képviselni fogja. Ez is az a feladat, amit az előbb vitattak.

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 24 igen szavazattal és 7 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

 

Heves Megye Önkormányzatának

7/2006. (V. 26.) rendelete

a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról

 

1. §

 

Az 5/2006.(II.24.) HMÖ rendelet (továbbiakban R.) 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

 

            bevétel főösszege                18.325.243 ezer Ft

            kiadás főösszege                19.248.786 ezer Ft

            hiány összege                           923.543 ezer Ft

 

2. §

 

(1)   A R. 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

 

 

Előző évi pénzmaradvány

253.750 ezer Ft

 

 

(2)   A R. 2. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

 

Pénzmaradvány tartalék

  90.250 ezer Ft

 

3. §

 

(1)   A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

(2)   A R. 1/a. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1/a. sz. melléklete lép.

 

4. §

 

(1)     A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.

(2)  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

            Sós Tamás sk.                                                           Dr. Benkár József sk.

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                      Heves Megye Főjegyzője

 

 

Sós Tamás:

3./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 12/1995. (V. 26.) HMÖ rendelet módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Visszautalt a múlt havi Közgyűlésre, amikor ingatlanértékesítésről döntöttek. A napirend annak a folytatása, mely szerint az értékesítésre kijelölt ingatlanokat a rendeletben átvezetik a forgalomképes vállalkozói vagyonba.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

 

8/2006. (V. 26.) HMÖ rendelet

a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló

12/1995. (V. 26.) HMÖ rendelet módosításáról

 

1. § A 12/1995. (V. 26.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R.) Heves Megyei Önkormányzat vállalkozói ingatlan vagyonáról szóló 4. sz. melléklete kiegészül a következő rendelkezésekkel:

 

Sor-szám

Ingatlan

megnevezése

Helyrajzi

szám

Terület (m2)

Ingatlan fekvése

Megjegyzés

31.

lakóház, udvar

9555

935

Eger, Temesvári u. 6.

 

32.

kórház

2879

17220

Eger, Baktai u. 38.

 

33.

beépítetlen

terület

506

24151

Parádfürdő, Kossuth u. 378.

 

34.

üdülőépület

és udvar

507

7914

Parádfürdő, Kossuth u. 378.

 

 

2. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyúttal az R. 2. sz. mellékletének 4., 10., 55., és 56. pontja hatályát veszti.

 

                        Sós Tamás sk.                                        Dr. Benkár József sk.

         Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                      Heves Megye Főjegyzője

 

Sós Tamás:

4./ napirend:

Beszámoló Heves megye közbiztonságáról.

4/a. Tájékoztató a Közterületi Egyeztető Fórumok létrehozásával kapcsolatos koncepcióról.

 

Köszöntötte a napirend tárgyalásánál Bartos László megyei rendőr-főkapitány urat, Lázár János dandártábornok urat, az Országos Rendőr-főkapitányság képviselőjét, valamint a főkapitányság helyettes vezetőit, a kapitányságok vezetőit. 

 

Bartos László megyei rendőr-főkapitány:

 

Elmondta, hogy a beszámoló elkészítése után kapták az utasítást a közterületi egyeztető fórumok létrehozására. Kérte a Közgyűlés segítségét, mely pénzbe nem fog kerülni. Ez a megelőzés stratégiájának szerves része. Kérte, támogassák.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a beszámolóval kapcsolatos kérdéseket.

 

Csáki Zsigmond:

 

Elégségesnek tartja-e Főkapitány úr a költségvetési támogatásokat az előírt kötelező feladatok ellátásához?

A 19. oldal foglalkozik az ismertté vált bűncselekményekkel, ahol a kapitányságok fel vannak sorolva. Kinevezése után hozott döntést a füzesabonyi, illetve a gyöngyösi rendőrkapitány kapcsán. Ott vannak jelentős eltérések. Lát-e összefüggést a két dolog között?

 

Dr. Tatár László:

 

Az anyag 5. oldalának utolsó bekezdésében szerepel, hogy tervszerűen és tudatosan éltek a titkos információgyűjtés adta lehetőségekkel. Mennyi ebből a nyilvános formában megbeszélhető, ami a személyiségi jogokat nem sérti és milyen típusú gyűjtésről van szó?

A 15. oldal utolsó részében foglalkozik a rendőrségen belüli egészségügyi helyzettel. A leterheltség miatt van ennyi leszázalékolás előtt álló rendőr vagy mi az oka amikor a rendőrség személyi oldala megfiatalodott, az életkor 36 évre csökkent. Történik-e megfelelő, alapos kiválasztás egészségügyi szempontból?

 

Ambrus Zoltán:

 

Köszönetet mondott a Főkapitány úrnak, a hatvani kapitány úrnak, hogy a petőfibányai körzeti megbízott ügye megoldódott. Nagyon jó körzeti megbízottat kaptak.

A 9. oldalon a fuvarozókkal kapcsolatosan szerepel a külföldi és belföldi ATR ellenőrzés. Hiányolja, hogy számszerűen nincs kiemelve, hány ellenőrzés történt és mennyi volt a magyar, illetve a külföldi gépjármű ellenőrzés.A fuvarozók kérését tolmácsolta. Az a benyomásuk, hogy inkább a magyar gépjárműveket ellenőrzik, szemben a külföldi országokkal, ahol kimondottan utaznak a nem helyi gépjárművekre. Óriási összegeket kell kifizetniük. Meg van-e már a lehetőség, hogy ha nem tudja kifizetni a helyszíni bírságot, akkor visszatartható lesz a gépjármű?

Május 1-től az új tehergépjárművek csak digitális tomográffal helyezhetők forgalomba. Fel vannak-e készülve a megyében ennek ellenőrzésére? Van-e olyan műszer, amelyekkel ezeket ellenőrizni tudják?

 

Bujdosó Sándorné:

 

A beszámolót nagyon jónak tartja. Sok adatot kaptak a megyei bűnözési helyzetről, a megelőzésről.

Sajnálattal olvasta a 4. oldalon, hogy emelkedett az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények száma, de nem kaptak semmilyen konkrét adatot. Kérte Főkapitány urat, hogy erről szóljon.

Sok településen kialakult az egészségügyi jelzőrendszer. A közbiztonság megszilárdítása érdekében használják-e ezeket?

 

Faludi Sándor:

 

Örülnek a rendőrségi gépjárműveken olvasható jelmondatnak: szolgálunk és védünk. Úgy gondolja, hogy ez nemcsak testi épségben való védelmet jelent, hanem a jogállamiság érvényesülését is az adott intézkedések során. Többen fordultak hozzá és tapasztalta is ezt. Adott esetben egy rendőr, egy állampolgár vagy egy rendőr és két állampolgár? Mégis azonnal kiszabják a rendőr jelentése alapján a bírságot, ami nincs alátámasztva semmivel. Kivételt képez a sebességtúllépés esete, mert erről van okmány, illetve készülék, ami bizonyítékként szolgál. Mi ennek a szabályozása? Az állampolgárok arra kényszerülnek, hogy ilyen esetben bírósághoz forduljanak, ami túlzott mértékben igénybe veszi az állampolgárok türelmét és idejét is. Ez megkérdőjelezi a jogállamiság azon tételét, hogy egy tagadás, egy állítás. 

 

Keresztes György:

 

Gyöngyöspatán a közelmúltban tömeges konfliktus helyzet alakult ki. A rendőrség is fellépett. Az érintett állampolgárok jelezték, hogy sokkal jobb volt, amíg a patai őrs létezett. Várható-e, hogy Gyöngyöspatán újra rendőrőrsöt alakítsanak ki, ami megnyugtatná a helyieket?

Van egy másik szlogen is: száguldunk és védünk. A motoros száguldozók nem félnek. A gyöngyösi kapitánysági beszámolón felvetette, hogy a Mátra idegenforgalmára visszahat az a motoros forgalom, aminek semmi köze a közlekedéshez. Feltuningolt motorok sportpályának használják a szerpentint, veszélyeztetik a közlekedőket, félelmet keltenek és a dübörgő zaj elriasztja a pihenni vágyó turistákat. Intézkedés nem történt Gyöngyösön. Az újságban olvasta, hogy rendőrök is nagy tisztelői a motorsportnak, részt vesznek a bemutatókon. Ennek fenntartása mellett tudják-e szabályozni ezt a nem kívánatos forgalmat?

 

Balázs József:

 

Az anyagban szerepel a volt rendőrőrsökről, hogy javított a rendőri lefedettségen és a szolgálatellátás rendszerén a működési zavarokkal küzdő rendőrőrsök megszűntetése, átalakítása. Az adott településeken élők közbiztonság érzete javult-e ezzel az átszervezéssel? Végleges koncepció, hogy a rendőrőrsök megszűnnek, vagy vannak olyan igények, amikor úgy gondolják, hogy az őrsök hatékonyabban tudták a helyi közbiztonsági igényeket kezelni?

Sok rendőrségnél dolgozó ismerőse van, akik panaszkodnak, hogy vannak autók, amelyeknek benzinköltsége a hónap közepére elfogy. Milyen a technikai ellátottság? Szükség lenne-e még autókra? Ha a hónap közepén elfogy a benzinpénz, adott probléma esetén nem tud közreműködni.

Főkapitány úr kitért a közterületi egyeztető fórumok létrehozására. Nem látja, hogy mibe kerül ennek létrehozása és milyen finanszírozási forrásból történek ennek működtetése.

 

Dr. Lénárt András:

 

Egységes-e a rendőr-főkapitányság gyakorlata a háziorvosok szakértőként való közreműködési felkérés kapcsán? Gondol a vérvételre, látleletre. A bűnügyi költségbe besorolandó az a költség, ami a közreműködésért fizetendő? Egységes-e az elszámolás a háziorvosok esetében, akik munkaidőben vagy ügyeletben, vagy ügyeletet működtető vállalkozások keretében működnek közre?

A gyöngyösi rendőrkapitányságot dicsérte meg. Láthatóan több a rendőri jelenlét az utakon, kulturált polgárbarát intézkedést mutatnak. A Bükki Nemzeti Park területén a cross motorosok jelenlétét kiszűrik és visszatartó erejű a jelenlétük.

 

Tuza Gábor:

 

Balesetveszélyes az autópályán történő ellenőrzés során, hogy nem vezették be őket a parkolóban, hanem a leálló sávban ellenőrizték őket. Ez teherautóra és buszra is vonatkozik, ami gondot jelenthet az autópályán.

A járőröző rendőrök lassú tempóban haladnak. A bátortalanabb vezetők nem merik megelőzni őket. Az indokolatlanul lassú haladás éppen olyan veszélyes lehet, mint egy gyorshajtás.

Elindult egy mozgalom az autópályán történő sebességkorlátozás eltörlésére. Mi erről a véleményük?

Sikeresen működnek közre a polgárőrséggel. Jónak tekinti, amikor a leselejtezett járműveket névleges 1 Ft-os áron a polgárőr csoportoknak átadják. Újabb polgárőr csoportok alakulása látható. Van-e lehetőség hasonló esetekre, mert önmaguk, vagy a helyi önkormányzat ebben valószínűleg nem tud segíteni.

 

Bartos László megyei rendőr-főkapitány:  

 

Megyei rendőrfőkapitányként azt kell mondani, hogy még több költségvetés kellene. A rendőrséget ugyanúgy érintik a gazdasági megszorítások, mint bármely más intézményt. Május hónapban még adósságmentesek. Szeretnék, ha több anyagi lehetőség lenne, de a rendelkezésükre álló anyagi erők, ha szűkösen is, de elegendők arra, hogy a közbiztonságot fenntartsák.

Nem emlékszik arra, hogy a füzesabonyi rendőrkapitányt lecserélte volna.  Egyedül Gyöngyösön hajtott végre kapitánycserét, Hatvanban a rendőrkapitány nyugdíjba ment még az ő jövetele előtt.

Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulásában van némi emelkedés Gyöngyösön, csökkenés Hatvanban, összesen a megyében stagnálás van.

A közterületen elkövetett bűncselekmények, illetve az állampolgárok vagyonát érintő bűncselekmények felderítése sokkal eredményesebb, mint korábban. Összességében a kép nem romlott, Hatvanban csökkent.

Körzeti megbízottak, őrsök: Örülne, ha minél több rendőri egységet tudnának üzemeltetni a megyében, de erre nincs lehetőségük. Tavaly is elmondta, hogy az a feladata, hogy a meglévő erőket és eszközöket maximálisan, leghatékonyabban használja ki. Ezért a körzeti megbízotti szolgálat fejlesztését tűzték ki célul. Jelenleg 98 körzeti megbízotti státusz van a korábbi 82-vel szemben. Ez egyenes következménye az őrsök megszűntetésének. A lefedettség sokkal átfogóbb, mint korábban. Körzeti megbízott legutoljára Egerszalókon, Egerben, Gyöngyösön és Viszneken került beállításra. Ezt tovább kívánják fokozni. Tiszanánán napokon belül betöltésre kerül a státusz.
A beszámolóban olvasható, hogy kevesebben vannak, mint amennyi a státuszuk, de kiemelt figyelmet fordítanak a körzeti megbízotti státuszok soronkívüli feltöltésére.

A titkos információgyűjtést nyilvános jogszabályok szabályozzák. A jogbiztonság ezen a téren megvan. Az ügyek tartalmáról nem beszél. Az ügyek a nyílt nyomozásban kapnak nyilvánosságot a személyiségi jogok betartásával. A titkos információgyűjtés munkájukhoz hozzátartozik. A kifejezések változtak az évek során, de tartalmuk ugyanaz. Nyíltan nem lehet sok mindent felderíteni. Az így kapott anyagok megfelelően vannak kezelve, valamennyi adatvédelmi és titokvédelmi szabályt betartanak. Nem sokat jelent, ha elmondja, hogy konkrétan Gyöngyösön pl. 5 ilyen eset volt. A rendszerváltás óta a társadalmi körülmények megnehezítették úgy a hálózati, mint a titkos információgyűjtést is. Nehezebbek a körülmények, de úgy érzi, hogy a jövőben egyre nagyobb sikereket fognak elérni a bűncselekmények, a köztörvényes bűncselekmények felderítésében.

Egészségügyi helyzet: Ennek egyik fő oka a jelenlegi HSZT, a rájuk vonatkozó munkajogi, munkaügyi jogszabályok, amelyek lehetővé teszik, hogy a 25 év munkaviszony, ezen belül 10 év hivatásos szolgálati viszony után nyugállományba lehet menni. Náluk 50 %-ot kell elérni a rokkant nyugdíjhoz, míg a polgári életben ez 67 %, – ami változni fog. Ha valaki a fegyveres szolgálatra alkalmatlanná válik, akkor rokkantnyugállományba helyezik. Így ez 40 év felett is bekövetkezhet. Az Agria Bevetési Csoportnál van, ahol duplán számít az idő. Jelenleg 150 ezer Ft-os nyugdíjjal negyvenegynéhány évesen el tudnak menni. A fegyveres erőknél 25 évi munkaviszony után már gondolkodnak a nyugdíjbamenetelen, mert utána a polgári életben még dolgozhat, és két jövedelmével jobban jár. A jogszabályok is efelé orientálják az állományt. Készítettek egy felmérést, a rendőr-főkapitányság állományában 180 körül van azoknak a száma, akik 25 év munkaviszonnyal rendelkeznek. Nem mentek el nyugállományba. Az egészségügyi okok nem elsősorban a mentális, fizikális állapotot tükrözi, hanem a jogi helyzetet is.

Szeretnék, ha Petőfibányán minél előbb lenne körzeti megbízotti szolgálat, Kiskörén Tiszanánán, Lőrinciben, Horton pótolni kell. Összesen 7 van, de ebben új státuszok is vannak. 114 önkormányzatnál, polgármesternél tett látogatást. Elsősorban odament, ahol az őrsöket megszüntettették és úgy tapasztalta, hogy az nem okozott visszaesést és a körzeti megbízotti lefedés nagyobb biztonságot nyújt a településeken.

ARTR és ADL: Nem speciális szakember. A magyar és a külföldi autókkal és a chipes ellenőrzéssel kapcsolatosan képviselő úrnak külön fog választ adni.

Az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények a megyében és az országban is nagy problémát jelentenek. Ezzel kapcsolatosan statisztikával nem rendelkeznek. Életkor, vagy egyéb tényezők alapján lehet azt mondani, hogy ki az időskorú. Tavaly mintegy 20 ilyen súlyos bűncselekmény történt, ahol egyedülélő időseket támadtak meg minimális anyagi javakért, de számos idős embert ért még atrocitás és jogsértés. Ez már társadalmilag is aggasztóvá vált és korábban is külön megelőzési, bűnüldözési feladatokat határozott meg a megyében ennek visszaszorítására, megelőzésére.

Az egészségügyi jelzőrendszerről nem tud mit mondani, de ha tudják, hasznosítani fogják elsősorban a megelőzés, a prevenció területén.

Faludi Sándor úr kérdésére elmondta, hogy a rendőr ugyanolyan állampolgár. Egy rendőr, egy állampolgár. A szabálysértési eljárást szabályozó jogszabályok a bírósági fellebbezési kontrollal erősítik a jogbiztonságot. Magyarországon, illetve a megyében nem a legtökéletesebb a közlekedési fegyelem, van mit javítani.
A közlekedési morál fejlesztéséhez sok összetevő kell. Így az emberek, megfelelő gépjárművek és megfelelő utak.

Utalt a motorosok problémájára, ami nagyon súlyos, drasztikusan emelkedik a motorosok által okozott balesetek száma. Fő probléma ez a 24-es, 25-ös úton. Fokozott ellenőrzéssel megpróbálják kiszűrni. Nem a helyi lakosok motoroznak, hanem az ország más területéről jönnek a terepviszonyok miatt. Itt mindenképpen lépni kell.

Gyöngyöspatán a rendőrőrs nem lesz visszaállítva. Az az eset garázdaság volt, a rendőrség időben érkezett, megelőzték a nagyobb atrocitást és mindenki megelégedésére kezelték a helyzetét. Ha rendőrőrs lett volna, akkor sem lett volna másként, de Gyöngyöspatán, Gyöngyöstarjánban és a térségben az állandó rendőri jelenlét biztosított.

Balázs József úr is kérdezte, Nagyrédén is körzeti megbízott van. A közbiztonsági érzet javult a körzeti megbízottak által. Nagyrédén sincs különösebb probléma.

Rendőrautók, technika: Szabályozva van. Több önkormányzattal együttműködve tudtak segíteni az üzemanyagköltségeken. Ezt köszönte. A technikával nincs problémájuk. Lizingbe kapják a gépkocsikat, amelyek folyamatosan újak. Üzemanyagköltség problémáik vannak. 2300 km/hó az új gépkocsikra, a régiekre pedig 700 km/hó. Vannak olyan gépjárművek, amelyeknek mindig területen kell lenni. Ilyen pl. a helyszínelő, a futár gépjármű. Kérte továbbra is az önkormányzatok segítségét a saját körzeti megbízottjuk üzemanyagköltségéhez.

A közterületi egyeztető fórumok most alakulnak. Részvételt és hathatós támogatást kérnek. Ennek költségei az önkormányzatokat nem fogják terhelni. Végrehajtási utasítás még nincs, július 31-ig áll fel az országos. A beszámoló kapcsán előzetesen tájékoztatást adott és kéri az együttműködést.

A bűnügyi költségek egységesek mindenhol. Erre külön fog válaszolni.

Autópályán történő ellenőrzés: Ő is tapasztalta ezt. Jelezni fogják az autópálya rendőrség felé.

A rendőrautó lassan megy. Egyre több gyalogos járőrt kellene a városok utcáira küldeni és kevesebb lassan haladó gépkocsit. Utána fognak nézni, de van amikor arra van szükség.

A polgárőrséggel nagyon jó az együttműködésük, melyet köszön. Nagy előrelépés volt az elmúlt években. Továbbra is támogatni kell a polgárőrséget. A jogszabályok nem engedik, hogy a régi gépjárműveiket jelképes 1 Ft-ért odaadják. Gépkocsi csere alkalmával használatba adják a polgárőröknek a gépjárművet, mert a különböző jogszabályi előírások miatt tulajdonba nem adhatják. Eddig is ezt tették és ez után is így tesznek.

 

Lázár János az Országos Rendőr-főkapitányság képviselője:

 

Megköszönte, hogy a Közgyűlés rendszeresen tárgyalja a megye közbiztonságának helyzetét. Így egyrészt tájékoztatást kapnak, hogy a Megyei Rendőr-főkapitányság hogyan, milyen körülmények között végzi munkáját, másrészt a Megyei Rendőr-főkapitányság a Közgyűlésen keresztül a lakosság széles rétegétől kap tájékoztatást, javaslatokat, felhívják a figyelmet a hibákra, illetve a pozitívumokra. Ezekből az információkból a rendőri vezetés következtéseket von le és azok figyelembevételével szervezi, alakítja további munkáját.

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság értékelése szerint a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság jól működő, stabil főkapitányság, melyet a beszámoló is alátámaszt. Pozitívumként kiemelte a bűnügyi eredmények mellett azt a törekvést, amely a
tényleges, rendszeres rendőri jelenlétben, adott esetben a személyes kapcsolatok kialakításában is megnyilvánul. Elsősorban a körzeti megbízotti szolgálat fejlesztésében. A hozzászólásokban is elhangzott és a Megyei Rendőr-főkapitány is elmondta, hogy munkájukat 2005-ben és 2006-ban is feszített gazdasági körülmények között végzik, de ezek biztosítják, hogy alapfeladataikat megfelelő szinten el tudják látni.

 

Néhány pozitívumot emelt ki. A gépjármű állománnyal kapcsolatosan elmondta, hogy tavaly 1000 gépjármű került a rendőrség állományába. Ez évben eddig 400 db, míg az év második felében további 600 gépkocsi kerül a rendőrséghez.

Ebben az évben jelentős informatikai fejlesztés várható a rendőrségen, ami a saját források mellett külföldi források felhasználásával valósulhat meg.

Elengedhetetlen a rendőri munkában együttműködő szervezetek támogatása, segítése. Elsősorban a bíróságokra, ügyészségekre gondol, mely zavartalan. Fontos és elengedhetetlen az önkormányzatok közreműködése, segítése, melyet megköszönt. Hangsúlyozta a civil szervezetek együttműködését és megköszönte azt.

 

Kérte, hogy ezt a támogatást 2006-ban is biztosítsák és javasolta a Főkapitány úr beszámolójának elfogadását.

 

Sós Tamás:

 

Kérte a beszámolóval kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Buda Sándorné:

 

A beszámolót jónak tartja, átfogó képet ad a megye bűnügyi helyzetéről, a közrendről, a közbiztonságról és a rendőrség munkájáról.

Főkapitány úr említette a megye településein tett látogatását. Rendkívül jó visszhangja volt, mert a települések vezetői elmondhatták gondjaikat, problémáikat, megismerhették a rendőrség munkáját. Megköszönte a Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint a hevesi Rendőrkapitányság munkáját.

A körzeti megbízotti státusz megüresedett a településükön, melyet fél év alatt egy rátermett fiatalemberrel betöltöttek. Addig a pélyi megbízott végezte tisztességesen ezt a munkát. A két fiatalember nagyon jól együttműködik, Hevesvezekény, Tarnaszentmiklós és Pély közbiztonságára felügyelnek.

A ralizók problémáját említette. Átalakított, rossz műszaki állapotú autók teszik tönkre a szigorúan védett Bükki Nemzeti Parkhoz tartozó vizes élőhelyeket és a települések belterületein is vadul hajtanak. Más településekről jönnek, nagy sebességgel közlekednek, az út egyik oldaláról a másikra vágódnak.

A 2006. évet illetően olvasta, hogy gépjárműfejlesztés várható. Megköszönné, ha a déli térségbe, a három településre egy lecserélt terepjárót kaphatnának.

A közterületi egyeztető fórumok kialakításával kapcsolatban, mint önkormányzati vezető az együttműködését előre is felajánlotta.

 

Dr. Tatár László:

 

Megköszönte a válaszokat és a kitekintést, hogy mi az országos vezetés véleménye a Megyei Rendőr-főkapitányságról. A beszámoló színvonalas, tartalmában minden lényeges kérdésre kitekintő.

Kritikai észrevételként megjegyezte azonban, hogy az egyes kapitányságok tevékenységét egy-két szóval sem jellemzi. Gyöngyös és kistérsége vonatkozásában szintén pozitív irányú véleményt tud mondani. Úgy látja, hogy a kapitányváltást követően jelentős személyi és struktúraváltás következett be Gyöngyös és vonzáskörzetében. Ez a bűnügyi és egyéb mutatókban is jelentkezik. Nagyon együttműködő munkakapcsolat alakult ki valamennyi települési önkormányzattal.

A közterületi egyeztető fórumokkal egyetért, de kritikai észrevétele az anyag második oldalának harmadik francia bekezdésében lévő mondattal kapcsolatos, mely szerint a közterületi egyeztető fórumok létrehozásának lehetőségeit vizsgálják és vitassák meg a teljesíthető feladatokat. Kérte, hogy mindent vitassanak meg, az élet fogja hozni, hogy azokból mi lesz teljesíthető. Nem biztos, hogy előbbre lépnek, ha csak a teljesíthető feladatokkal foglalkoznak.

 

Csáki Zsigmond:

 

Megköszönte a válaszokat. Ügyesen fogalmazott Főkapitány úr, hogy még több költségvetésre lenne szükség. Ez helyettesíthető úgy, hogy a jelenlegi kevés. A következő mondatában úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi szűkösen elegendő.

A harmadik oldalon szerepel, hogy a közterületi jelenlét fokozása mennyire fontos, amely az Országos Rendőr-főkapitányság részéről is megerősítést nyert.

A rablások számának közel egyharmadával történő csökkenés jellemezte a megyét. Ezen az úton tovább kell járni és az ehhez szükséges anyagiakat meg kell teremteni.

Kíváncsi a Főkapitány úr véleményére, mert az 5. oldalon úgy fogalmaz, hogy a vádemelések vonatkozásában jelentős visszaesés tapasztalható, ezért az igazságszolgáltatás más szerveivel is szorosabb együttműködésre volna szükség.

Sok minden megjelenik a sajtóban, többek között az ellátó rendszer átalakításáról, az egészségügy, az oktatás, az infrastruktúra és az államigazgatás területén. Így a rendőrség is szóba került. Megjelent olyan is, hogy a rendőrség átkerülne az Igazságügyminisztérium hatáskörébe. Főkapitány úr szakmai véleményére kíváncsi, hogy egy ilyen típusú váltással, átalakítással jobb lenne- a munka?

 

Faludi Sándor:

 

Csatlakozott azokhoz, akik elfogadásra javasolják a beszámolót. Megköszönte Főkapitány úr kérdésére adott válaszát. Abban sem kíván vitatkozni, hogy a jogbiztonság a második lépcsős jogorvoslati lehetőségek útján adott. Előfordult, hogy adott kérdésben a rendőr nem volt kellően tájékozott, ezért nem ártana ilyen tekintetben képezni azokat a rendőröket, akik a közutakon ellenőriznek. Szép gesztus lenne, ha ilyen esetben nem tenne feljelentést, mert az mégis csak „állampolgári zaklatásnak” fogható fel, még akkor is, ha lehetőség van másodfokon a szabálysértési határozatot megkifogásolni. Jó lenne, ha ilyen esetben az állampolgár kapna egy elnézést kérő levelet a tévedésért. Ezeket kiegészítésként javasolta.

 

Hudák Tamás:

 

Támogatóan szólt a beszámolóval, a rendőri munkával kapcsolatosan. Nem örülnének a füzesabonyi rendőrkapitány úr máshová helyezésének. Füzesabonyban az elmúlt időszakban szerepelt a rendőrkapitányi beszámoló, ahol pozitív, támogató vélemény hangzott el a rendőrkapitány személyére vonatkozóan is. Ezt a testületi véleményt megerősítette.

 

Tuza Gábor:

 

Megköszönte a válaszokat. Örül, hogy a polgárőrséggel való együttműködést gyümölcsözőnek látják. Megköszönte a polgárőrség nevében, hogy a későbbiek során is szándékukban áll támogatni munkájukat. 

Visszatért a siroki eseményre és megköszönte a rendőrség korrekt tájékoztatását, amivel elejét vették a különböző szóbeszédeknek, hiszen ismert a különböző médiák hisztéria keltése.

Megköszönte a rendőrség munkáját és a beszámolót.

 

Bartos László:

 

A roncsderbivel kapcsolatos dolgokat tudomásul vették, amit tudnak megtesznek.

A kapitányságok munkájának jellemzésével kapcsolatosan elmondta, hogy a városokban a kapitányságok beszámolnak.

Igazságügyminisztérium – Belügyminisztérium: nem nagyon kellene erről véleményt mondania, de mégis elmondja magánvéleményét. Régebben megdöbbenéssel fogadták, hogy a Belügyminisztérium szerves része lett a rendőrség. Az elmúlt 16 évben a rendőrséget az önkormányzatok befogadták. Ha az Igazságügyminisztérium fogja felügyelni a rendőrséget, jóval harmonikusabb lesz az állam, az igazságszolgáltatás, a büntető eljárás részvevői - a rendőrség, az ügyészség, a bíróság a büntetésvégrehajtás - között. Akkor ez ugyanolyan jó hatással lesz, mint a korábbi volt.

Megköszönte Faludi Sándor úr által elmondottakat. Tudja miről van szó. Tudomásul veszik és kezelni fogják.

Megköszönte a siroki polgármester úr segítségét. Súlyos napokat élnek még át. Biztonságos keretek között mielőbb helyre fog állni a termelés. Megköszönte a polgárőrség segítségét.

 

SósTamás:

 

Megköszönte a tájékoztatást, a beszámolót és az elmúlt évben végzett munkát. Kiemelte: ebben az évben kétszer kapott gépjárművet a polgárőrség és várhatóan még fog kapni. Megköszönte a kialakult jó együttműködést. Elmondta, hogy tavaly Heves Megyéért kitüntetésben részesítették a polgárőrséget a végzett munkájukért.

A főkapitányság, a kapitányságok munkája eredményes, elismerésre méltó. Elmondható, hogy nehéz gazdasági körülmények között stabil, folyamatos szakmai munkát végeznek. Tapasztalható a folyamatos rendőri jelenlét a megyében. A különböző átcsoportosításokkal nagy figyelmet fordítanak az esetlegesen előforduló kritikus helyzetek kezelésére. A körzeti megbízottak munkájára nagy szükség van és valóban elismerésre méltóan végzik munkájukat. Sikerült szintentartani az eddigi eredményeket. Egyes helyeken tapasztalható emelkedés mutatja a célirányosabb felderítést. Sajnos Heves megyét is elérte az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekménysorozat, amelyek megelőzésére és felderítésére összehangolt és sikeres felderítéseket tettek.

A közterületi egyeztető fórumokkal kapcsolatos koncepció előremutató, komplex társadalmi együttműködési forma. Az eddigi tudatos és összehangolt munkát fogja segíteni. 1998. óta nagy figyelmet fordítanak a megyében a bűnmegelőzési, a közbiztonsági és áldozatvédelmi tevékenységre.

Megköszönte, hogy a Közgyűlés elején mindig van lehetőség a rendőrséghez kérdések, kéréseket intézni. Az utóbbi hónapokban nem volt kérdés, ami azt mutatja, hogy rendben vannak a dolgok.

Gratulált a munkához.

 

Kérte, hogy szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúan elfogadta a beszámolót és a következő határozatot hozta:

 

48/2006. (V. 26.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Heves megye közbiztonságáról szóló megyei főkapitányi beszámolót egyhangúlag elfogadta.

 

Ezután szünet következett.

 

Sós Tamás:

5./ napirend:

Beszámoló a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet 2005. évi szakmai tevékenységéről.

Jelentés a 2005. évi hiánykezelési terv végrehajtásáról, javaslat a kórház 2006. évi hiánykezelési tervére.

5/a. Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól.

 

Köszöntötte Dr. Szakács Ferenc főigazgató urat. Elmondta, hogy szorosan kapcsolódik a témakörhöz a 6./ és 7./ napirend, melyeket külön-külön tárgyalnak.

 

Dr. Szakács Ferenc főigazgató:

 

Néhány gondolatban összefoglalta a két részletes anyagot. Ismert, hogy az egészségügyi intézmények nehéz helyzetben vannak. A kórház minden dolgozója maximálisan megtett mindent, hogy ezt a betegek ne vegyék észre. Ez nehéz, mindennapi feladat volt. Természetes, hogy előfordulnak elégedetlenségek, hosszabb a várakozási, az előjegyzési idő. Nagyon sok pozitív változás történt az utóbbi időben a tárgyi feltételeknél. A belgyógyászat egy éve új helyen működik, a pszichiátria rövid időn belül átköltözik. Ezzel a Baktai úti telephely a működésből kiesik. Személyi oldalon kiemelte, hogy az osztályvezető főorvosi kar frissítésével számos fiatalabb kolléga jutott lehetőségekhez. Próbálkozásként az év elején kiemelték az öt legnagyobb költségvetésű osztályt, melyek vezetőivel megbeszélték, hogy nagyobb szabadkezet kapnak a bevételek, a költségek átcsoportosításában azért, hogy érdekeltté tegyék a gyógyítás finanszírozásában is. Ha beválik, akkor ezt a többi területre is bevezetik. Kiemelte – az anyagban nem szerepel -, hogy olyan központi forrásokra nyújtottak be pályázatot, amely jelentősen javíthatja a kórház helyzetét, a rendelőintézet felújítását, az egy napos sebészetet, a műtő felújítását, stb.

Összegzésként elmondta, hogy működik a kórház. Beteget nem küldenek el még akkor sem, ha várólisták vannak. Ellátják a betegeket. Ezt változatlanul fenn is fogják tartani.

 

 

 

Dr. Lénárt András:

 

A szakmai beszámolót az Egészségügyi és Szociális Bizottság is megtárgyalta. Nem érte őket meglepetés, mert minden hónapban figyelemmel kísérik a kórház tevékenységét mind szakmai, mind gazdasági vonatkozásban. Bizonyos tendencia kiolvasható a beszámolóból, ami minden magyar fekvőbeteg ellátó intézményre vonatkozik. A kimunkálás alatt lévő reformlépéseket meg kell lépni. A szolgáltatásokat igénybevevő lakosság egészségügyről alkotott képét is meg kell változtatni azért, hogy ezek a folyamatok eredményesekké válhassanak. A kórház menedzsmentjének lehetőségei a határokhoz érkeztek. A folyamatokra komoly ráhatása nem nagyon lehet. Kiemelte az emberi tényezőket, a humánerőforrás kérdéseit. Jó-e a mai finanszírozás, dotáció, amely nem teljes mértékben vagy egyáltalán nem teszi érdekeltté a gyógyítót, hogy a folyamatok gazdaságosan is működjenek. A controlling rendszer sem jó. Megtesznek-e mindent annak érdekében egy-egy terápia során a leginkább szakmai szabályok szerint jár-e el vagy valamilyen pluszt tesz hozzá, ami a költségeket is elviszi. Van-e a számonkérésnek olyan lehetősége, amely szembesíti az elrendelőt azzal, hogy rendel? Közel 40 üres státuszt kellett megszűntetni az előző évben és most is vannak üres státuszok. Így nehéz a szankcionálás. Ebből eredően a kórház menedzsmentje rendkívül nehéz helyzetben van. Nem kerülhetők el a szükséges változtatások. Nem tudnak csodát tenni. Vannak elvárások a lakosság, a betegek részéről, amelyeknek eleget kell tenni. Bármilyen hosszú a várólista, a kórház nem küldött el betegeket. Vannak gazdasági kényszerek. Az egészségbiztosító kasszája egy zárt kassza, amit muszáj tartani. Az önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé a túlfinanszírozást. Eljutottak arra a szintre, amikor a menedzsment mozgástere is véges.

Kért minden képviselőt, hogy tanúsítsanak önmérsékletet és az előterjesztésre koncentráljanak. A magyar egészségügy problémáit ne feszegessék, mert az nem a mai előterjesztés célja. Tárgyilagosan állapítsák meg, amit kell és a változtatás szükségességét ki kell mondani. A menedzsmentnek kívánta, hogy ezeket minél sikeresebben tudja végrehajtani.

 

Keresztes György:

 

Röviden kiegészítette az Ellenőrző Bizottság jelentését. A bizottság képviseltette magát a vizsgálati program beindításánál, a realizáló értekezleten és figyelembe vette a kórház által 2005-ben megrendelt átvilágítási anyagot. A revizori csoport feladatát nem képezte az átvilágítási anyag vizsgálata. A lezárt ciklus eredményei alapján vizsgálta a változásokat. Főjegyző úrnak köszönhetően megismerkedhettek a Kató és Társa féle átvilágítási anyaggal. 

Az ÁSZ által kezdeményezett vizsgálattal kapcsolatban elmondta, hogy a főjegyző úr korrekt módon kivizsgálta a panaszt és a szükséges munkajogi intézkedéseket meg tudja tenni. Három jogosulatlanul kifizetett szabadságmegváltás okozott problémát. A gazdasági igazgató részére szabadságmegváltást fizetett ki a kórház. Azért nem lett kiadva a szabadság, mert a gazdasági igazgató egy egészségügyi menedzserképző tanfolyamon vett részt és a távolléte meghaladta a két hónapot.

A Kató és Társa féle anyag mélyrehatóan foglalkozott az üzemgazdasági tervezés és a controlling problémáival. Ugyanakkor nem történtek meg azok a változtatások, amelyeket javasolt. A bizottsági ülésen orvosigazgató úr, a tanácsnoki, valamint Egészségügyi és Szociális Bizottsági ülésen pedig a főigazgató úr vett részt és egybehangzóan azt mondták, hogy a Kató és Társa féle átvilágítási anyagnak csak
bizonyos elemeit tudják elfogadni.  A következő napirendhez kapcsolódón az intézkedési tervbe bekerültek egyes elemek ebből az anyagból. Meggyőződése, hogy a Kató és Társa féle anyag egy koherens, összefüggő, logikus és végrehajtható lenne. Ebből kiemelni egyes részeket és azt alkalmazni veszélyes.

 

Összességében a Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. A kórház elég sajátos helyzetben van. Számtalan probléma fennáll, melynek egyrésze külső tényezőre vezethető vissza, amire a kórháznak nincsenek eszközei. A belső problémák egyrésze rendszer jellegű probléma, azokhoz hozzá kell nyúlni. Van személyi jellegű probléma is, melyekre nem tesz javaslatot az előterjesztés.

 

Sós Tamás:

 

Először az előterjesztésekkel kapcsolatos kérdések megfogalmazását kérte.

 

Faludi Sándor:

 

Lénárt András képviselő társától kérdezte, hogy az önmérséklet kapcsán mire gondolt? Feltételezi, hogy főigazgató úr betegségére gondolt, aki táppénzes állományban van.

A beszámoló 8. oldalán szerepel, hogy a kórház onkológiai osztálya több éves munka eredményeként december 1-től onkológiai centrummá vált. Ezzel jogot kapott a legmodernebb kezelésekre is. A jogosultságot nem követte a finanszírozás mutatóinak növekedése. Jól értelmezi-e, hogy jogot kapott, de pénz nincs hozzá?  Akkor mit ér ez a minősítés?

Olvasható, hogy a betegellátás színvonalának egyes területeken érzékelhető csökkenése és a kórház likviditási egyensúlyzavara nemcsak kizárólag a kedvezőtlen finanszírozásnak tudható be, hanem egyéb helyi tényezőknek is. Kérte az egyéb helyi tényezők konkretizálását.

A megyei lapban igen furcsa helyreigazítást olvashattak. Minden újság azt közöl, amit akar, nem az újsággal van problémája. Más lapban megjelent és a kórház menedzsment váltásához kapcsolódó bíróság által elrendelt helyreigazítást közöl le a megyei újság. Nem derült ki, hogy ebben a lapban bármilyen közlés történt, ami ezt indokolta volna. A leközlést ki rendelte meg: a kórház vagy a közgyűlés vezetése, vagy a lap saját hatáskörben való döntése volt?

Az Ellenőrző Bizottságtól a törvénytelen szabadságmegváltással kapcsolatban választ kaptak.

Szerepel, hogy az érvényben lévő jogszabályok nem engedik az aláírási jog gyakorlását olyan személy által, aki azt közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. Döbbenten olvasta. Feltételezi, hogy ennek nincs konkrét szereplője. Orvos, gazdasági vezető, vagy ki lehetne?

 

Szinyei András:

 

Örömmel hallotta a Főigazgató úrtól, hogy szeretnék, ha a kórház problémáit a betegek nem vennék észre. Úgy végzik munkájukat, hogy ez ne mutatkozzon meg. Honnan vette azt a megállapítást a bizottság, hogy a betegellátás színvonala egyes területeken érzékelhetően csökkent. Súlyos mondat, ami nem finanszírozásra, hanem egyéb okokra vezethető vissza. Ilyet lehet-e nyilvánosság elé tárni? A betegellátás is érzékeny dolog, lehet, hogy zárt ülésen kellett volna tárgyalni.

Ha nem pénzügyi, akkor milyen egyéb tényezők vezettek a színvonalcsökkenéshez? A beszámoló 90 %-ban pénzügyi gondokról szól. Szinte minden ide vezethető vissza. Külső feltételek kizárólag elhelyezési, tárgyi feltételek, amelyek pénzügyi vonatkozozásúak. A személyi feltételeknél inkább pozitív megállapításokat talált. 36 üres orvosi álláshelyet szüntettek meg. Biztosítható valamennyi területen az emelt szintű végzettséggel rendelkező ápolók beosztása. Az átlagos ápolási idő növekedett. A betegmegtartó képesség, a betegelégedettség javult. Az ápolás környezeti feltételeiben jelentős változást hozott a belgyógyászati tömb átadása. A negatív megállapításoknak többségben kellett volna lenni ilyen súlyos megállapításhoz. Mire alapozta a bizottság ezt a megállapítást?

A kórházszövetség elnökségének állásfoglalását mellékelték a beszámolóhoz, amelyben szerepel, hogy az egészségügy egyre negatívabb társadalmi megítélését méltatlannak tartják. Az ágazat hiányosságaiért, alulfinanszírozottságáért és munkaerő gondokért döntően nem az egészségügy szereplői a felelősek. A bizottság hogyan írhatta le az említett megállapítását? Ezt azzal lehetett volna ellensúlyozni, ha több olyan civil társadalmi szervezet állásfoglalása kerül az anyaghoz, amik jelezni tudják, hogy gond van a betegellátás színvonalával. Ezt a beszámoló súlyos hiányosságának tartja. Minden kórházzal kapcsolatos döntésüket úgy hoztak meg, hogy azok ne veszélyeztessék a betegellátás színvonalát.

 

Csáki Zsigmond:

 

Lénárt András úrhoz intézte kérdését. A bizottsági anyag, illetve a határozati javaslat szerint a kórház vezetése nem hasznosította a kórház gazdasági tevékenységére vonatkozó szakértői javaslatot. Vannak fenntartói elvárások, nem tudnak csodát tenni, a menedzsment mozgástere véges. Pár hónappal ezelőtt is azt mondta, hogy csökkent az igazgatás létszáma, már jó, javuló. A Főigazgató úr mellett néhány hónappal ezelőtt „örömódákat” zengett. Sajnálja, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke nincs jelen. Kérdezte: nem gondolja Elnök úr, hogy az esetleges a személyi konzekvenciákat is le kellene vonni?

 

Dr. Mánya Kristóf:

 

Főigazgató úrhoz intézte kérdéseit. A személyi feltételek felsorolásából kiderül, hogy jelentős állásstop következett be az elmúlt időszakban, mégis 13-15 szakorvos hiányzik a rendszerből. Legalább 15-20 orvos úgy van státuszban, hogy a kötelező továbbképzési rendszer miatt hiányozik. Pl. egyik napról a másikra a kötelező képzés miatt elmegy 3 fiatal orvos az osztályról, marad három, akiknek kétszer, háromszor többet kell vizitelni, dolgozni. Nem csökken-e ettől a szakmai tevékenység? Aki a szakmában van, tudja, hogy ez kényszerűen, de így van. A szakmai tevékenység is csökken. Ahol a humán erőforrásnál ilyen súlyos gondok vannak, ott szükségképpen csökkenni fog a szakmai tevékenység. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2-6 évvel ezelőtt is elmondta ezt. Oda kell figyelni. Ne azt nézzék meg, hogy kinek volt menedzser tanfolyama és mennyi volt az utiszámlája. A kórház működésének, szakmai tevékenységének a hibája nem itt keresendő, hanem a humán erőforrásnál és az azzal szorosan összefüggő forrás ellátottságnál. A rezidensi és kötelező továbbképzést végző orvosok hiányából súlyos gondok vannak.

Szerepel a beszámolóban, hogy nem sikerült a miskolci lobbi tevékenységet korlátozni az onkológiai ellátásban. Ezért a tevékenység nem kapott kellő súlyszámot.

Ez a kórház működésében legalább 40-50 millió Ft-os hiányt fog okozni ebben az évben. Az OEP finanszírozás az onkológiánál nem jelenik meg, ezért az anyag szerint még tenni kellene valamit. Kinek és mit kellene tenni?

 

Dr. Nagy Tamás:

 

Kérdése a Főigazgató úrhoz szól. Mánya Kristóf úr is szólt az onkológiai ellátásról. A megyei kórház onkológiai centrum. Az onkológiai betegek teljes kiszolgálása folyamatos lesz-e annak ellenére, hogy ismert a teljesítmény volumen korlát? Tervezik-e e szolgáltatás valamilyen szintű megszorítását, amíg a finanszírozás ehhez nem igazodik?

 

Dr. Lénárt András:

 

Faludi Sándor úr kérdezte, hogy miért kért önmegtartóztatást. A HBCS-t, a BEO kódot, ennek alcsoportjait, a teljes volumenkorlátot, vagy a német pontrendszert együtt értelmezni? Van-e értelme ebbe belebonyolódni? Ha nincs, akkor kéri, legyenek önmegtartóztatóak, mert ezek a paraméterek nagyrészt befolyásolják a kórház működését. Ha szakmai vita van, akkor menjenek bele, ha nem, akkor fogadják el, hogy ez a mostani finanszírozás nem a legmegfelelőbb. Ezen dolgozik a kormányzat, próbálják átstrukturálni.

Mik az egyéb tényezők? Több telephelyen működik a kórház és ez mindig gazdaságtalanná teszi a működtetést. Pl. szállítások vannak, több a fűtés, a takarítás. Vannak elavult technológiák, amik drágán működnek. Ilyen a konyha, amire sok pénzt kellene költeni. Ezek a megörökölt dolgok nehezítik a gyógyítást.

Az Alkotmányról még nem beszéltek, ami garantálja mindenkinek az azonnali, legmagasabb szintű hozzájutást. Lehet, hogy ez még a közeljövőben átértékelést igényel.

Szinyei András úr az ellátás színvonalának romlását, illetve ennek megfogalmazását emelte ki. Az orvoslétszám alakulása objektív dolog. 2500 orvos hiányzik az aktív ellátó rendszerből, melyek nehézzé teszik az ügyeleti ellátást, a helyettesítést, a kötelező szakmai továbbképzéseket. Nem tudnak csodát tenni. Éppen ezért nagyon nehéz a szankció alkalmazása is.

Minőségi ellátási színvonal: A Markhot Ferenc Kórház eddig az élenjáró technikát alkalmazta. Most is jó színvonalú technikát alkalmaz, amelyet a finanszírozásból ki lehet hozni, de nem tudják alkalmazni azt az élenjáró technológiát, amit eddig megtettek. Ez is egyfajta ellátási szint csökkenést jelent. Hangsúlyozta, hogy még mindig benne van a jó és kívánatos kategóriában.

Kötött óraszámok vannak. Meg van szabva, hogy egy hónapban mennyit fizet ki a biztosító. Lehet többet is végezni, csak azt valakinek ki kell fizetni. Erre a kórház kerete általában nem ad lehetőséget. Így növekedni fog az ápolási napok száma, az ambulancia és a járóbetegellátás. A várólista a betegelégedettséget nem javítja. Hangsúlyozta, hogy mindenkit ellátnak, nem küldenek más intézménybe. Még a drágább onkológiai ellátást is felvállalják annak ellenére, hogy nem kapták meg a finanszírozást hozzá. Mindent szeretnének megtenni a betegért. Büszkék arra, hogy ezt az ellátást a daganatos betegek részére tudják biztosítani.

Csáki Zsigmond úr felvetette, hogy nem hasznosították az 1999-es Kató és Társa által tett észrevételeket.

Keresztes György úr is utalt arra, hogy egy homogén, koherens rendszerből egy-egy elemet nem szerencsés kiemelni,mivel egymásra épülő folyamatokról van szó.
Elismerik a megállapításokat, az okszerű, jogszerű, de nem tudják beépíteni a jelenlegi struktúrába, mert fájdalmas intézkedések sorát kellene megtenni, ami a betegelégedettség további csökkenéséhez vezethet. Ezeket a népszerűtlen intézkedéseket nem szívesen vállalná fel senki, jóllehet szükségszerű és gyakran elkerülhetetlen. Az előző főigazgató sok mindenben nem volt partner, Így a telephelyek tekintetében, a meglévő intézmények hasznosításában. Ő másként képzelte el ezeket. Akkor is voltak felvetések, hogy vállalkozási formába kellene kiadni pl. az élelmezést, a kórházi gyógyszertárat, melyeket az akkori főigazgató nem támogatott. Ezután jött még az a szerencsétlen eset, amikor megrendült a frakció és a közgyűlés bizalma. Úgy ítélték meg, hogy Szakács Ferenc úr ezekben a kérdésekben, az előremutató munkában partner. Bizalmuk továbbra is töretlen. A kórház menedzsere elérkezett arra a szintre, ami gát és féket jelent a további teendők megtételében. Ezek nem orvos szakmai, hanem gazdasági jellegűek.

 

Keresztes György:

 

Faludi Sándor úrnak elmondta az ÁSZ által kezdeményezett vizsgálattal kapcsolatosan, hogy a revizori csoport kötelességszerűen vizsgálta a konkrét tényeket. A munkáltatói jog gyakorlójának a joga eldönteni, hogy a feltárt vétség fegyelmi vizsgálat tárgyát képezi-e vagy sem.

Mánya Kristóf úr kérdésére elmondta, hogy az összefügg az előző válasszal. Állampolgári bejelentéssel fordultak az ÁSZ-hoz több kérdésben. Az egyik az volt, hogy magasabb beosztású dolgozók jutalmat vettek fel, ugyanakkor más dolgozók nem részesültek ilyen jutalomban. A vizsgálat megállapította, hogy jutalom címen került kifizetésre a szabadságmegváltás. A korábbi igazgatóval szemben a bizalmatlanságot említették. A folyamat ott indult el, de a kérelmező a jogtanácsossal véleményeztette a kérelmét, rávezették, hogy bár a Munka Törvénykönyve tiltja, de a jogtanácsos úgy véli, ha a felek egyetértenek, akkor a Ptk. alapján lehetőség van a kifizetésre. Jogtanácsosi vélemény alapján hozott az igazgató egy döntést, hasonlóan a korábbiakhoz. Hasonlóan érintett még az orvosigazgató és a műszaki igazgató is. A kifizetés már nem a volt igazgató időszakában történt, hanem a megbízott igazgató részéről történt az utalványozás. El kell dönteni, hogy kit terhel a felelősség. A vezető felelőssége, hogy a munkaidőalappal gazdálkodjon és eldöntse, hogy tanulmányi szabadságot ad-e vagy sem.

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

Az onkológiai kérdést teljes részletességgel próbálták leírni. Korábban az onkológiai kezelésre külön keretet szabtak meg, mert nagyon drágák a gyógyszerek. Ezt a keretet ezután felosztották és az egri kórház kimaradt a súlyszámból. Decemberben kapták meg az onkológiai centrum minősítést. Nem kaptak súlyszámot. Szakmailag el tudják látni a betegeket, jogot engedélyez, de a pénzügyi részt ki kell gazdálkodni. A problémát az okozza, hogy a teljes ellátási költséget a kórház viseli, a bevételnél viszont csak 10-30 %-át kapják meg. Nagy Tamás kérdezte, hogy korlátozzák vagy nem az onkológiai ellátást. Teljes átcsoportosításokat tehetnek, helyette pl. nem fognak csípőprotézist beültetni, vagy nem fognak vesebetegeket gyógyítani. Onkológiai várólistát bevezetni nem lenne szerencsés. Nagyon szigorú szakmai szabályok vannak, hogy kit, milyen kezeléssel kell ellátni. Minden egyes szakterületnek kezelési protokollja van. Ha a pénzügyi lehetőség nem engedi, akkor azt a beteget nem itt látják el, hanem az országos onkológiai intézetben, mert ők kapták meg a
súlyszámokat. 200 súlyszámot fognak kapni az onkológiára éves szinten. Havi szinten kellene ennyi, de nem lesznek ellátatlanok ezek a betegek.

 

Mánya Kristóf képviselő úr rákérdezett a miskolci lobbira. Nem igazán tud erről. Regionális radiológiai, onkológiai centrum működik Miskolcon. A regionális tanács programjában szerepel egy másik onkológiai centrum kialakítása Egerben. Ez nem most fog megtörténni, mert milliárdos pénzügyi igénye van. Remélhetőleg akkor majd pénzügyi jogosítványokat is kapnak hozzá.

 

Lénárt András úr említette, hogy hány orvos hiányzik. A rezidenseknek a kórházak örülnek, mert az egyetemek fizetik. Ahhoz, hogy a kórházba kerüljenek, ígéretet kell tenni arra, hogy átveszik dolgozni. Tapasztalatuk, hogy a szakvizsgák után 10 rezidensből 9 továbbmegy, utána pedig már a kórház fizeti a képzést, de a hasznát nem ő húzza. Minden szakmában orvoshiányuk van, de ez az egész országra igaz. Ez elsősorban nem pénzügyi kérdés, nincs jelentkező. Szinte minden kórház folyamatosan ugyanabban a 8-10 szakmában keres orvost, a fiatal kollégák többsége pedig nagyobb pénzért máshol keres munkát.

 

Keresztes György úr felvetette a szabadságmegváltások aláírását. Három vezető beosztású kollégánál történt ilyen kifizetés. Egyet az előző igazgató írt alá, a gazdasági igazgatóét egy hónappal a kinevezése után írta alá azzal, hogy amit elődje megígért, betartja. A műszaki osztály vezetője a beruházás alatt nem ment el szabadságra, mert nyugdíjba akart menni. Nem ment el, azt mondta, hogy szívesen dolgozna még egy évet a beruházás befejezéséig, de szabadságát nem tudta kivenni. Ugyanazt a megoldást választotta, mint elődje. Ezért valóban ő a felelős.

 

Az újságban a kórházzal kapcsolatban megjelent cikkre nem a kórház adott megbízást.

 

Dr. Benkár József:

 

Faludi Sándor úr által felvetett sajtóközleményről a sajtóból értesültek. Ez magánkezdeményezés volt, az érintett személy hozta nyilvánosságra a másik sajtóban megjelent körülményeket.

Keresztes György úr felvetésével teljes mértékben egyetért, mert koherens anyagból kiemelni nem célszerű. A határozati javaslatnál erre nem került sor. A fenntartónak tudomása van a szakértői anyagról, áttanulmányozta. Amennyiben ezt az intézmény nem hasznosította, fenntartói oldalról hasznosítják, nem kell újabbakat gyártatni.

 

A határozati javaslat kilenc pontja 3 csomópont köré csoportosul: keretgazdálkodás, tervalapú és a kettőre épülő ösztönző rendszer. Ezt részletezik a szakmai megállapítások. Itt az ideje a kórház gazdasági stabilitását szolgáló lépéseknek, hogy a kötelező  fekvőbeteg ellátásnak a fenntartó eleget tudjon tenni, biztosított legyen a gyógyászati tevékenység és az intézmény működőképességének fenntartása, erősítése.

 

Csáki Zsigmond:

 

Lénárt András úr mondta, hogy ő hivatkozott egy évvel ezelőtti döntésükre, amikor a fenntartók minden szépet mondtak személyi döntés következményeként. Olyan vezetőt kerestek, aki a szükséges lépéseket meg tudja tenni és együttműködő partner.
A főigazgató úr iránt a bizalom töretlen, majd egy mondattal később azt mondja, hogy a menedzsment gát és fék. El kell dönteni végre, hogy van-e bizalom a főigazgató irányába vagy nincs. Több polgármester van a teremben, Megkérdezte tőlük, az ő településükön így történik-e, hogy a fenntartó, akiben töretlen a bizalom, szakértőt rendel ki az intézmény vezetője mellé drága pénzen? Vagy van bizalom, vagy nincs. A határozati javaslatot nem tudja elfogadni.

Hét milliárd Ft körül van a kórház költségvetése. Az ő költségvetésük 3,5 milliárd Ft. Csodálkozna, ha Kontra Gyula úr a jövő héten a forráshiányos költségvetés mellé ilyen segítséget javasolna 9 millió Ft-ért.

Vagy van főigazgatója a kórháznak, aki viszi az ügyeket és felelős, vagy a következő napirendet vegyék le.

 

Szinyei András:

 

Kérdésére elsőként Mánya Kristóf mondta el véleményét. Hangsúlyozta, hogy nem szakemberként szól, de egy politikusnak valamennyit mindenhez érteni kell. Értette, amit Mánya Kristóf mondott, mely szerint az összes probléma a humánerőforrás hiánya. Véleménye szerint ez finanszírozási gond. Ha van pénz, vesznek fel dolgozókat.

A betegellátás színvonala egyes területeken érzékelhetően csökken és ez nem finanszírozás, hanem egyéb tényezőnek tudható be. A bizottság elnökének válaszát megértette, de a felsoroltak mind anyagi, pénzügyi, finanszírozási problémák.

Az elején azt kérdezte, hogy nem vetődik-e fel olyan kérdés, amelyet zárt ülésen kellene tárgyalni, mert az egyéb tényezőnél emberi tényezőre gondolhatnak. Ügyeletellátás, helyettesítés, kötött óraszámok, ezeket pénzzel meg lehet oldani. Mi tartozik az egyéb tényezők közé? Hozzá nem értő orvos, műhiba, lusta ápoló? Próbálja menteni az ő becsületüket, mert az anyag ezt sugallja. Egyszerűen le kellett volna írni az anyagban, hogy mi az egyéb tényező. A válaszból megértette, hogy mi. Véleménye szerint a mondatot ketté kellett volna választani, ha úgy írják, hogy a kórház likviditási egyensúlyzavara egyéb tényezőkre vezethető vissza, már nem sérti az ott dolgozókat, mely szerint szervezési hiányosságok és egyéb dolgok vannak.

Hivatkozott a kórházszövetség elnökségének állásfoglalására. Mindig a pénzügyi kérdésekhez jutottak, bárhonnan indultak ki. Ezek az egészségügy morális megítélését is súlyosan veszélyeztetik.

 

Dr. Tatár László:

 

Elmondta, hogy ha az egészségüggyel foglalkoznak, mindig „darászfészekbe” nyúlnak. Az okokat mindenki tudja. Markánsan kell állást foglalni, hogy mi legyen a továbblépés lehetősége. Eddig a Közgyűlés a kórház autonómiáját maximálisan tiszteletben tartotta, a menedzsment kezébe adta a vezetést. Az elmúlt évben megtörtént az igazgatóváltás és úgy gondolta a többségi frakció, hogy a menedzsment megváltja a világot. Ehhez képest mi történik? A főigazgató azt mondta, hogy bár null
szaldós munkavégzést követeltek, jó, ha év végére 300-360 millió Ft-os hiánnyal tudja zárni az évet. Ez nagyjából sikerült az elmúlt évben. Eltelt három hónap és megkapták ezt az anyagot. Az Egészségügyi és Szociális, valamint a Pénzügyi Bizottság havonta kapta a kórház jelentését, így tisztában voltak azzal, merre tartanak. Kapnak egy anyagot, melyben a bizottság leírja, hogy 609 millió Ft-os hiány várható. Ez a ki nem fizetett számlákkal 980 millió Ft, van még 54 millió Ft illetménypótlékkal kapcsolatos összeg, 200 millió Ft-os HospNET ügy, valamint a korábbi főigazgató bírósági ügyéből várható összeg. Ezek meghaladják az 1 – 1,2 milliárd Ft-ot. Az összeállított hiánykezelési terv 400 millió Ft-ra vonatkozik. Marad 700-800 millió Ft-os várható hiány. A bizottsági vélemény azt sulykolja, hogy egyrészt a gazdálkodási nehézségek, másrészt szakmai színvonal csökkenés és egyéb okok vannak. Ez szükségessé teszi, hogy továbbmenjenek egy önkormányzati biztos felé. Az elmúlt évben jó döntést hoztak?

A jelenlegi menedzsment munkájára azt mondják, hogy a kórház menedzselésére alkalmatlan, mert olyan növekvő hiánnyal számolnak. Az MBI diplomával rendelkező főigazgató mellé milyen másik menedzsert akarnak rendelni? Mi indokolja ezt? A másik menedzsertől mit várnak el? Mindegy, hogy önkormányzati biztosnak nevezik vagy nem. Az önkormányzati biztos kirendelésének jogi feltétele nincs meg, ezért ez egy segítő előremenekülés lenne. Nagy probléma van a kórháznál, mert három hónap alatt ekkora változás nem következhetett be. A szakmai bizottságok felelősek, nem tartották kézben az ügyet, mert jóval előbb lett volna szükség a beavatkozásra. Mindig konszenzus volt abban, hogy szakmailag visszalépés ne legyen. Mindig magas szintű szakmai munka folyt a kórházban. Ebből nem is szabad visszalépni. Tanácsnoki értekezleten is arról volt szó, hogy még az onkológiai ellátásból sem szabad visszalépni, mert a teljeskörű betegellátás ezt megkívánja. Ha lemondanak az onkológiai ellátásról, a kórház teljesen el fog lehetetlenülni a betegek szempontjából. Presztízs veszteség következik be, a sebészeti osztály működése gyakorlatilag le fog redukálódni egy sérv, vagy vakbélműtétre, ha onkológiai műtétet nem fognak végezni.

 

Döntsék el, hogy mit szeretnének kezdeni a kórházzal. Ezek a folyamatok szükségessé teszik az alapos vizsgálatot. Nézzék meg, hogy van-e személyi konzekvencia vagy nincs a kérdésben. Reméli, hogy a Kormány minél előbb kialakít egy egészségügyi koncepciót, mert ez tarthatatlan állapot. Az országban Heves megye a legöregebb megye. Ez sem indokolja, hogy a kórházi szakmai ellátást csökkentsék, inkább meg kellene erősíteni.

Záros határidőn belül nézzék meg, hogy a kórházzal mit lehet kezdeni. Kezdeményezzék, vizsgálják meg, hogy a megye kórházai között lehet-e valamilyen együttműködést kialakítani.

A regionális egészségügyi tanácsok működése a nullával egyenlő, mert regionális szinten semmilyen egészségpolitikai döntés nem született. Nagy reményt nem is lehet várni, mert a BAZ megyei kórház össz. ágyszáma nagyobb, mint Heves megye három kórházának össz. ágyszáma. Itt nagy érdekképviseletet nem fognak kifejteni BAZ megyével szemben. Megyén belül nézzék meg, hogyan lehetne a kórház-racionalizálást elkezdeni, mert ugyanezzel a problémával küzd a gyöngyösi és a hatvani kórház is. Követeljék meg, hogy a menedzsment vegye kézbe a dolgokat, mert a menedzsment működésében nem lát előremutató dolgokat.

A bizalom töretlen, de az addig tart, amíg valamilyen eredményt tud produkálni. A mutatók ezzel teljesen ellentétesek, tavaly júniustól semmilyen adatot nem kaptak, hogy a kórházzal ekkora baj van. Ehhez képest nagy meglepetés érte.

Vizsgálják meg, hogy milyen feladatot várnak egy külső szakértőtől, miben segítsen.

 

Dr. Lénárt András:

 

Csáki Zsigmond úr utalt az általa elmondottakra, mely szerint a jelenlegi menedzsmentnek, a főigazgatónak a cselekvési lehetőségei beszűkültek, nincs mozgástere. A bizalom töretlen. Állítása megállja a helyét, az átalakítással, a racionalizálással kapcsolatban a várakozásoknak megfelel.

Az egészségügyi ágazat, a kórház, a fekvőbeteg ellátás érzékeny terület. Ha valaki orvosként ilyen pozíciót elvállal, súlyos dilemmákkal kell szembenéznie, képezhető a legkiválóbb gazdasági egyetemeken, mindig orvos marad. Meg kell tenni, amit meg kell. Pl. az onkológiai ellátásnál a főigazgató tudja, hogy az hatalmas veszteséget produkál, de a kórház betegmegtartó ereje és a komplexitásra való törekvések érdekében ezeknek is meg kell felelni. Melyik az az egészségügyi ágazat, amely önfinanszírozott, profit orientált? Nem tud ilyet. Mi az a mozgástér, amit a főigazgató és menedzsment meg tud lépni? Nem látják. Egy gazdasági szakember más szemmel néz mindent. Ez a beavatkozás valamilyen visszalépést az eddigiekhez képest biztosan fog jelenteni. Ha minden mehetne úgy, ahogy eddig, akkor a főigazgatónak nem lenne szüksége 3 kisegítő személyre, aki azt fogja mondani, hogy ezt és ezt meg kell lépni a további működés érdekében. A fenntartó ezen elvárása pedig jogos.

Tatár László elmondta, hogy célszerű lenne egy megyei együttműködés kialakítása. El is kezdődtek az egyeztetések az önkormányzati tulajdonú kórházak fenntartóival. Először a fenntartónak kell eldönteni, hogy mit szeretne.

Eljutottak megint oda, hogy mit bír a magyar egészségügyi ellátó rendszer felvállalni, mekkora kapacitással, és ekkora kapacitás finanszírozható-e? Mindenki tudja, hogy valószínűleg nem. Meg fognak szűnni kórházak, aktív ágyhelyek száma csökkenni fog. Nem az a céljuk, hogy az ellátó rendszert leépítsék, rosszabb ellátást nyújtsanak, hanem még jobb legyen az ellátás, kisebb intézményekkel, technikailag jobban felszerelt intézményekkel, jobban ellátott személyzettel magas színvonalú ellátást biztosítsanak. Minél gyorsabban kell erre megoldást találni.

Az előterjesztésben szerepel, hogy még kötelező béremelések is voltak, nulladik havi bért is kellett adni, drágult több minden, a költségek növekedtek. Megfinanszíroztatják magukat a beszállítókkal. De meddig? Amíg ezek a beszállítók - bízva az egészségügyben és a tulajdonos önkormányzatokba - vállalják ezt a késleltetett fizetést. Pillanatnyilag nincs más lehetőségük.

 

Faludi Sándor:   

 

Az elmondottakból is kiderül, hogy nincs pénz. Ez a dolog lényege. Főigazgató úrnak és Mánya Kristóf képviselő társának igaza van, hogy mennyi orvost keresnek az egri és más kórházba. Miért nem jelentkeznek, miért mennek el inkább az országhatáron túlra, az EU-ba? Ez is a pénzzel függ össze, mert ha tisztességes fizetést lehetne adni az orvosoknak, az egészségügyben dolgozóknak, még a hálapénz sem lenne központi téma. Nincs pénz. Visszautalt a menedzsmentváltásra, elmondta, hogy ürügynek érzi, mert a pénztelenség nem az ő ügyük, nem tudnak forrást teremteni. Mindig oda jutnak vissza, hogy nincs elég pénz a költségvetésben, a központi forrásokban.

Az agrár és vidékpolitikát ismeri. Ez a két legnagyobb politika sújtotta terület. Az agrár és vidékfejlesztés ügyeiben számos csatornán folyik a pénz, különösen az EU csatlakozás óta, de nem oda kerül, ahol az egyre katasztrófálisabbá váló problémákat kezelni lehet. Az egészségügyben is ugyanez a helyzet és a végeredmény, hogy romlik mind a kettő. A falvak egyre szegényebbek, egyre kilátástalanabb helyzetben vannak. Az egészségügyben pedig ott tartanak ahol.

Idetartozó lenne a következő napirend is, de csatlakozott Tatár László úrhoz, az önkormányzati menedzserrel, vagy biztossal kapcsolatosan ott lesz javaslata.

 

Lakatos István:

 

Konkrét dolgokból kell kiindulni. Az OEP egy zárt kassza, amelyből több forrásra nem számíthatnak a kórházak. Egyetértenek abban is, hogy a megyei önkormányzat sem tudja az egyre növekvő és kifizetetlen számlákat átvállalni. Valamit tenni kell, mert az, hogy kevés a pénz nem oldja meg a problémát. A Pénzügyi Bizottság úgy látja, hogy szemlélet- és struktúraváltásra van szükség. Tatár László úr hozzászólására elmondta, hogy ezt a struktúra- és szemléletváltást nem látták az előző főigazgatóban. A négy frakcióvezető, a főjegyző úr, elnök úr és az akkori főigazgató úr tárgyalt, amikor Tatár László úr is azon a véleményen volt, hogy nincs bizalom a főigazgató tevékenységével kapcsolatban. Lépni kellett, meghozták a döntést, amit meg lehet kérdőjelezni. Maga részéről nem kérdőjelezi meg. Az új főigazgatónak volt elképzelése, tapasztalata, lehetősége is, hogy a struktúraváltást elkezdje.

 

A Pénzügyi Bizottság úgy ítéli meg, hogy az átalakítás lassúbb, mint ahogy szerették volna és vannak olyan ügyek, amelyeket nem vittek következetesen végig. Ilyennek tartják, hogy feladatokat vállalnak fel, de nem látják annak finanszírozási oldalát. Pl. fejlesztéseket hajtanak végre, de annak pénzügyi kihatásait hosszú évekre nem elemzik. A fejlesztések mellé nem készül ilyen terv. Ezt a Bizottság már régóta mondja. Nézzenek magukba, nem követnek el hibát? 1999-ben készült egy Kató és Társa féle terv, amit 2003-ig elő sem vettek, mintha erre szükség sem lett volna. Most elővették és a resztes György által elmondott következtetésekre jutottak. Akkor javasolták, hogy alkalmazzák a Kató és Társa Kft-t, szakértőként tegyék a főigazgató mellé, hogy segítse a terv végrehajtását. A Közgyűlés leszavazta ezt. Ugyanitt állnának, ha ezt meglépik? Van bizalom a főigazgató iránt, de kell egy segítség. A Bizottság véleménye is ez. Ha ezt a segítséget megkapja a főigazgató, akkor a kórház egyenesbe kerülhet és ebben bízik. Ehhez kéri a Közgyűlés támogatását a Pénzügyi Bizottság nevében.

 

Keresztes György:

 

A hiánykezelési tervvel kapcsolatosan elmondta, hogy nagyon sokat dolgozott a Hivatal, mert az eredeti előterjesztést többször átdolgozták. Összességében jó a koncepció.

A 2. pontban feltételezik az üzemgazdasági nyilvántartás meglétét. A tó és Társa féle tanulmány mutatott rá, hogy ez kidolgozatlan. A határidő január 31. Az üzemgazdasági tervezésnél több adatra van szükség. Az adatokat január 1-vel megkaphatják, míg a teljesítmény volument májusban kapták meg. Hogyan lehet összhangba hozni a költségvetési tervet egy üzemgazdasági tervvel, ami még nem is áll rendelkezésre? E két ellentétes jogszabály feloldását még nem tudták elvégezni. Felvetődött, hogy az üzemgazdasági háttérhez komolyabb számítás, technikai háttér kiépítése is szükséges. A teljesítmény volument több helyen már sikerrel alkalmazzák, van ahol csak kísérleti jelleggel. Elhangzott, hogy mekkora orvoshiány van, túlterheltek az osztályok. Ehhez humánfeltétel is szükséges. Elhangzott, hogy van aki alkalmas, van aki nem. Az előkészítésre több időre lenne szükség. Előre kell tervezni a céljutalom fedezetét. Beígért céljutalom kifizetését nem tudja teljesíteni a kórház, mert hiányzik a fedezet. Ezt pénzügyileg helyre kell tenni. Eltérően emlékeznek, mert először a Kató és Társa féle anyagra Barabásné Czövek Ágnes csodálkozva nézett. Azt mondta, hogy ez belső üzemgazdasági dolog. Nem is foglalkozott ezzel a Közgyűlés.

Azt keressék, hogy most hogyan tudnak előrelépni. A belső problémákat részben kezelni tudják. A külső problémákra vissza kell térni. Valószínűleg az országgyűlési képviselő feladata, hogy az egészségügy finanszírozását az önkormányzatok érdekeinek megfelelően próbálják elvégezni.

 

Dr. Lénárt András úr említette az onkológia problémáját. Idézett az Egészségügyi és Szociális Bizottság jegyzőkönyvéből. Hat kórház teljesítési adatait vetette össze, melyből megállapítható, hogy a megyei kórház a legtakarékosabb, 9 ezer Ft/fő összeggel az onkológiai gyógyszer nélkül. A legmagasabb 13 ezer Ft/fő. 2005. decemberében nézték meg az onkológiai terápia alkalmazását. Ez 60 millió Ft többlet költséget jelent, ami az éves gyógyszerköltség 20 %-a. Az OEP-től ígéretet kaptak arra, hogy a költségtöbbletet kompenzálják. Ezt kiegészítette Szalainé Cseh Borbála, mely szerint május első hetében ígéretet kaptak az egészségügyi államtitkártól, hogy egy-két héten belül realizálódik a költség. Ez eltelt. Realizálódott? Itt vannak azok a problémák, amelyeket nem tudnak kezelni.

 

Dr. Nagy Tamás:

 

Eddig a közgyűlésnek a kórház fejlesztésével kapcsolatos döntéseket kellett hoznia. Nem vizsgálták, hogy a fejlesztés milyen működési költséggel jár. A volumenkorlát miatt a bevételek nem növelhetők, azok a kiadásokat messze túlhaladják. Olyan döntés előtt állnak, amelyet csak a szakma tud meghatározni, mégis fenntartói döntésre van szükség, hogy hozzájáruljanak-e a kórház működési költségeihez vagy sem, és ha igen, milyen szinten. A finanszírozás zárt kasszarendszer, helyi szinten sincs lehetőség a bevételek növelésére. Az egészségügyi dolgozók, amikor a terápiát felállítják, egyúttal gazdasági kérdésekről is döntenek, hogy ebből a kasszából mennyit költenek el. A teljes összeg számukra nem ismert. Nem gondolják végig, hogy arról is döntenek, milyen szolgáltatásokat nem tud ellátni az intézmény. Ezért alakulnak ki a várólisták. A kórház menedzsmentjének feladata, hogy akár osztályokra, szakorvosokra  kidolgozza az elkölthető Ft, illetve pont mennyiséget, ami a nullszaldós működtetéshez szükséges. A menedzsment mutassa meg a közgyűlésnek, hogy a mai ellátási színvonal mennyi többlet költséget jelent. Ekkor kerül a testület döntési helyzetbe, mely szerint eldöntheti,hogy a színvonalat meg fogja-e tartani és ez mennyibe kerül vagy ezen szűkítést, korlátozást kell végrehajtani. Dönteni akkor tudnak, ha ezt a menedzsment be tudja mutatni. Valamilyen szinten a Kató és Társa is hasonlót produkál, ezért akarják megbízni őket.

 

Merczel József: 

 

Másfél órája folyik a kórházzal kapcsolatos vita. Ugyanazokat az érveket, ismérveket mondják el. Az elmúlt időszakban többször napirenden volt a kórház, ahogyan Tatár László úr mondta, sokszor személyi kérdésekkel is. Másfél órája mindenki a következő napirendre készül.

Szerinte a kórház főigazgató és a menedzsment nem azonos fogalom. A menedzsment tágabb, több embert takaró fogalom, a főigazgató pedig egy megnevezett személy.

A többször említett Kató és Társa féle anyag 1999-ben készült. Erre építve a Közgyűlés hozott egy döntést, melyet a kórház akkori vezetése nem hajtott végre. 2004-ben már akkora volt a hiány, hogy hiánykezelési tervet kértek a kórháztól, melyből a Kató és Társa anyag megállapításai jöttek vissza. A 2005. évi hiánykezelési terv
sem hozta a várt eredményeket. Ennek két oka van. Az egyikről Lakatos István részletesen beszélt. Ebben a helyzetben a bevételnek kell meghatároznia a kiadást és nem fordítva. Várják az egészségügyi reformot, az egészségügy finanszírozásának megváltozását, de erre fel kell készülni. Sajátos helyzet van. Azt mondják, hogy bizalom van a főigazgató felé, garanciát lát abban, hogy ezek a változások megtörténnek, de a menedzsment nem hajtja végre. Főigazgató úr két hónapja táppénzen van. Az ott lévő helyettesek felelőssége, hogy ez a folyamat előrehaladjon, ne visszafelé. Mondják ki, hogy a kórház főigazgatója felé van bizalom és az önkormányzati biztos kinevezésével ezt a folyamatot akarják megerősíteni olyan jogkörrel, szakértői bázissal, amellyel a kórház az elindult úton végig tud menni. Kérdezte: úgy lehet végigmenni, hogy a választások előtt három nappal összehívott érdekvédelmi szervezeteket a kollektív szerződés felmondásával riogatják. Hol 600 fős ágyszámról nyilatkoznak a sajtónak, hol 600 fő dolgozó megtartásáról, ezzel a pánikot keltik a kórházban. Az a céljuk, hogy a kórház működőképes legyen, legyen egy működőképes vezetése. Jelenleg a kórház menedzsmentje képtelen működtetni a kórházat, ellentétes intézkedések történnek. Ezért szükséges, hogy elsősorban gazdasági megerősítést kapjon a főigazgató, és csak a legszükségesebb kiadásokra kerüljön sor. Az önkormányzati biztos kinevezésével három havonként a közgyűlés tájékoztatást fog kapni a kórház helyzetéről és az addig megtett intézkedésekről. Céljuk az, hogy tisztán lássanak a kórházban, az gazdaságosan működjön, gyógyítani tudjanak, az eltervezett fejlesztések megvalósuljanak, nem pedig az, hogy hónapról hónapra növeljék a hiányt. Tatár László úr által kiszámított hiány elő fog állni, ha most nem lépnek. Ebben kért partnerséget. Látják, hogy az igazgatóváltással elindított folyamathoz kell egy megerősítés. Tegyék meg és a kórházat olyan helyzetbe tudják hozni, hogy bármilyen egészségügyi reform születik, az egri kórház működőképes marad.

 

Faludi Sándor:

 

Ügyrendi kérdést tett fel. Merczel József alelnök úr következő napirendre előremutató hozzászólására lehet-e most reagálni, vagy majd ott?

 

Sós Tamás:

 

Ha a napirend elején úgy alakították volna, akkor igen, de nem így történt. Főjegyző úrtól kérte a választ.

 

Dr. Benkár József:

 

A meghívó szerint is be kellene fejezni ezt a napirendet. Átfedés van a kettő napirend között, de ne keverjék össze. Javasolta, hogy először az 5. napirendet zárják le és utána folytassák a 6. napirenddel.

 

Faludi Sándor:

 

Tudomásul vette az elhangzottakat. Megjegyezte, hogy Merczel József úr is nagyon előreszaladt.

 

Kontra Gyula:

 

Politikai köztestület tagjaként jött ide. Örök emberi dolog, hogy keresik az egy személyi felelőst és „jól elverik rajta a port”. Példát mondott erre egy útépítéssel kapcsolatosan.

 

Az igazság soha nem ennyire egyszerű, sokkal összetettebb. Legyenek őszinték. Biztos, hogy ennyi kórházi ágyra van szükség az észak-magyarországi régióban? Nem fogják kimondani, mondja ki más, csökkentsen más, veszítsen miatta választást más. Ha azt kérdezik, hogy méltánytalan helyzetben dolgozik-e az orvos - a válasz: igen. Ha azt kérdezik, hogy méltánytalan-e az a helyzet, amibe a beteg kerül – az orvos is azt mondja, hogy igen. Igaza van az orvosnak is és a betegnek is. Orvostól is hallotta: nem azzal van a baj, hogy kevés a pénz, hanem nem is úgy kerül felhasználásra: néha pazarló, néha szegény. Nekik nincs kórházuk, de az irányított betegellátásnál nagyon érdekes dolgok voltak.

Akkor járnak el helyesen, ha mint köztestület vizsgálják a helyzetet. Van egy főigazgató. Az Ellenőrző Bizottság elnöke is elmondta, hogy a Kató féle anyag jó, nem szabad elemeket kivenni belőle, mert szerves egységet alkot. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke is hasonlót mondott. Senki nem kérdőjelezte meg a főigazgató felkészültségét, szándékait.

Most azt mondják, hogy van egy jó főigazgató, adott a bizalom, de egy olyan pénzügyi vezetőt szeretnének odatenni, aki ismeri a helyzetet és következetesen végrehajtja a feladatokat. Időnként számon kérnek olyan dolgokat a főigazgatótól, amit tavaly ígért, ugyanakkor az anyagban szerepel, hogy január 1-től az elszámolási rendszer megváltozott. Bonyolultabb, összetettebb a kérdés. Ha az egészségügy átszervezésére sor kerül, jobb lesz egy sokkal kevesebb hiánnyal, vagy hiány nélküli megyei intézmény. Kérte, hogy ezeket gondolják végig.

 

Dr. Mánya Kristóf:

 

Kontra Gyula képviselőtársa kimondta, hogy ha a főigazgató tudta volna a 2006. évi költségvetésbe jelentkező sokkoló változásokat három hónappal ezelőtt, akkor másként állította volna össze a hiánykezelési tervet.

Lakatos István által elmondottakat megfontolásra ajánlja és talán kikérné, hogy sem reformot, sem struktúra átalakítást nem csinált a jelenlegi menedzsment, ezért szükséges a biztos. A főigazgató más hiánykezelési tervet készített volna, ha tudta volna 3 hónappal ezelőtt a 2006. évi költségvetésbeni sokkoló változásokat. Csodát ne várjanak. Lakatos István úrnak és a Pénzügyi Bizottságnak mondta, hogy van tartozik és van követel rovat. Itt sokkal többről van szó. Ha pénzügyi tanácsadóval egészítik ki a menedzsmentet, ahhoz szükséges a kórház belső működésének ismerete, ami bizalmi, tekintély elv alapon működik. Nem jó ebbe teletenni egy “pénzügyi komiszárt”. Ilyet már megélt, nem hoztak csodát, sőt a kórházak azóta még lejjebb kerültek, a belső munkaszervezetet fűnyíró elvként szétzilálták. Ha többet tettek volna, akkor nem menne minden második kórház önkormányzati csődbiztos kinevezése után is újabb csődbe. Lesz-e kormány, amely egy hónapon belül meglépi azt, amit kell? Még akkor is gondolkodhatnak azon, hogy kell-e „Katót táncba vinni”.

 

Csáki Zsigmond:

 

Merczel József úrral lesz egy értelmezési vitája. Úgy emlékszik, hogy a főigazgató a menedzsment része, illetve annak vezetője. A főigazgató jeleníti meg a kórházi menedzsmentet. Más főigazgatói pályázatot támogatott. A közös döntés után ki kell állni. Semmi baja nincs a jelenlegi főigazgatóval, éppen az Ő védelmében beszél. Nem ért egyet Kontra Gyula úrral, mert náluk nem rendelnek ki komoly pénzért szakértőt. Idézett a MÁV üzleti tervéből. Óvatos a szakértőkkel. Úgy gondolja, hogy ha van egy vezető, majd Őt elszámoltatják.

A legutóbbi ülésen mondta, hogy szeretné Szakács Ferenc urat a valós főigazgatói tevékenysége alapján értékelni. Erre legközelebb 2007. tavaszán lenne alkalma. Éppen ezért nem ért egyet ezekkel a kérdésekkel.

 

Csuvikovszky Lajos:

 

A következő napirendnél szeretett volna szólni. Mindenképpen javasolja, hogy a Kató és Társa céget bízzák meg, hogy vizsgálja a kórházat és tegye meg javaslatát. A hatvani kórház az elmúlt évet plusszal zárta. A Kató és Társa cég átvilágította a kórházat és helyre tette anyagilag. Ezt Szinyei András úr is tudja. Átvilágítják, rámutatnak azokra a lehetőségekre, amelyek kimozdítják a kórházat ebből a helyzetből, majd a jelentést beteszik a fiókba. Ők nem ezt tették. A Kató és Társa cég átvilágította a kórházat, az anyagot elkészítették, a fenntartó pedig azt mondta, hogy egy évig még maradjon, felügyelje a folyamatot. Ha nehezen is, de az önkormányzatnak nem kell támogatást adni a kórháznak azóta sem. Javasolja, hogy fontolják meg a 6. napirendi pontban szereplő előterjesztést és fogadják el.

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

Véleménye szerint egymás közötti viták hangzanak el. Személy szerint nem őt érintik ezek a dolgok. A kórház menedzsmentje a főigazgató váltást leszámítva ugyanabból a néhány főből áll. Radikális lépés volt a hat főről 3 igazgató társára való csökkentés, amellyel még több feladat hárul rájuk, majdnem teljesíthetetlen feladat.

Nem hangzott el olyan kérdés, amelyre mint jelenlegi igazgatónak válaszolni kellene.

 

Dr. Benkár József:

 

Keresztes György úr felvetéseire reagált. Üzemgazdasági, pénzforgalmi szemlélet: Ezt a kérdést kell összhangba hozni, alapvetően közgazdasági kérdés. A jelenlegi pénzforgalmi szemléletű költségvetési gazdálkodásban egyre szélesebb körbe becsempésződik az üzemgazdasági szemlélet.

Sok aggályt fogalmazott meg, amelyek jogosak, de ezeket szeretnék eloszlatni a fenntartó részéről. Külső és belső problémákat említette a képviselő úr. A fenntartó a belső problémákra tehet intézkedést, melyeket meg kell lépni. A külső problémák rajtuk kívül álló problémák. Most nem erről van szó.

Többen érintették a biztos, menedzser problémát. Nem lehet a kérdést leszűklíteni arra, hogy biztos vagy menedzser. Nem a biztos kötelező kirendeléséről szól a következő napirend, hanem lehetőségről, megelőző, segítő jellegű intézkedésről, amely úgy tűnik, hogy szükséges fenntartói intézkedés.

 

Sós Tamás:

 

Kiemelte, hogy ezzel az intézkedéssel egy kritikus helyzetet akarnak megelőzni. A korábbi célkitűzéseket a kórház fejlesztések kapcsán szeretnék továbbvinni. A Reumakórház fejlesztése napirenden van, a műtőblokk fejlesztésére pályázatot adtak be, a diagnosztikára meg van a terv és egy napos sebészetben is gondolkodnak. Felgyorsították a folyamatokat, a telephellyel kapcsolatos gazdálkodásban jelentős előrelépés van.

Rendkívül érzékeny kérdésről van szó, melyre figyeltek a hozzászólók. Az egészségügy bizalomra épül. Fontos, hogy túl tudjanak lépni abból a méltatlan helyzetből, amibe az orvos, az egészségügyi dolgozó, a beteg van. A rendszeren változtatni kell. Az elmúlt 16 évben ehhez nem nyúltak hozzá. Fontos, hogy ennek a szenvedői, vagy alakítói akarnak lenni. A kórházak között van egy bizonyos verseny a betegekért. A három kórház együttműködését a következő ülésre hozzák, hogy teljesítményvolumen korlát vonatkozásában ne szenvedjen hátrányt a megyei kórház. Átcsoportosításon gondolkodni kell. Régiós együttműködés kell. Össze kell fogni, hogy a régióban tudják magukat pozícionálni.

Nem egyedi a dolog, mert az 2005-ös kórházszövetségi felmérés szerint 150 intézményből gyakorlatilag 62 mondható eladósodottnak, és mindössze 24 kórház nullszaldós. A kórházak finanszírozásával komoly gondok vannak. Ezt mindenki említette. Azt kell megnézni, hogy mit tudnak tenni.

 

Először az Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztésével kapcsolatosan kérte a szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 23 igen, 2 nem szavazattal és 7 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

49/2006. (V. 26.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet 2005. évi szakmai beszámolóját és a 2005. évi Hiánykezelési tervének végrehajtásáról szóló jelentését. A beszámolót azzal a megjegyzéssel fogadja el, hogy a kórház vezetése nem tett meg minden intézkedést a megváltozott finanszírozási helyzethez igazodóan, különösen nem hasznosította a kórház gazdasági tevékenységére vonatkozó szakértői javaslatokat. Köszönetét fejezi ki a kórház minden dolgozójának a betegellátás érdekében végzett tevékenységéért.

 

2.      A kórház vezetése számára az intézmény gazdálkodásában, szakmai hatékonyságában meglévő tartalékok feltárása és kihasználása érdekében stratégiai fontosságú legyen a folyamatos és naprakész helyzetismeret, az üzemgazdasági nyilvántartás, a valós önköltségek ismerete, a szakterületenkénti tendenciák figyelése és legfőképpen a szakmai teljesítmények és felhasználások irányítása és optimalizálása.

 

Felelős:    Dr. Szakács Ferenc

                 HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Főigazgatója

   Határidő:  értelem szerint

 

3.      A kórház gyógyszer és szakmai anyaggazdálkodásának optimalizálásához havi rendszerességgel készüljön osztályos önleltár, mely biztosítja a havi beszerzésekhez, illetve az osztályos valós igényekhez szükséges hiteles adatokat.

 

Felelős:    Dr. Szakács Ferenc

                 HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Főigazgatója

Határidő:  azonnal, végrehajtásról jelentéstétel 2006. június 30.

 

4.       Ki kell alakítani a beszerzői és felhasználói keretgazdálkodás rendszerét az intézmény gyógyszer és szakmai anyaggazdálkodására.

 

Felelős:    Dr. Szakács Ferenc

                 HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Főigazgatója

Határidő:  azonnal, végrehajtásról jelentéstétel 2006. június 30.

 

5.      A kórház hóközi teljesítményének értékelése szervesen kapcsolódjon a 3. pont szerinti két szintű keretgazdálkodáshoz, elősegítve a havi teljesítési szint eléréséhez szükséges vezetői beavatkozást.

 

Felelős:    Dr. Szakács Ferenc

                 HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Főigazgatója

Határidő:  azonnal, végrehajtásról jelentéstétel 2006. június 30.

 

6.      Az eredményes intézményi érdekközpontú intézményi tevékenység érdekében:

 

a)     Az intézményi tervezési rendszert kétirányú párbeszéddé kell átalakítani, amelynek lényege: a beszerzői szinten kialakított tervet egyeztetni kell a végrehajtási szinten tervezett működési tervvel és a közösen vállalható alternatíva feltételeit kell megteremteni mind bevételi mind kiadási oldalról.

 

b)     A közös alternatívát kell kötelező érvényű tervezetnek tekinteni, melyet a felek (vezetés és osztályvezetés) mint intézményi konszenzust tervalkuként közösen írnak alá.

 

c)     A kötelező érvényű tervalku időszakonkénti rendszeres értékelését, osztályos közlését biztosítani kell, lehetővé téve a feltételek módosulásához igazodva annak ésszerű korrekcióját is.

 

Felelős:    Dr. Szakács Ferenc

                 HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Főigazgatója

Határidő:  azonnal, végrehajtásról jelentéstétel 2006. június 30.

 

7.      A 6/b pont szerinti tervalkuhoz kapcsolt, az intézményi érdekérvényesítését, a célok azonos értelmezését, a teljesítmények optimalizálását elősegítő ösztönzési rendszert szükséges kialakítani.

Az ösztönzési rendszer az intézmény mindenkori szakmai céljaihoz kapcsoltan, a végrehajtókkal egyeztetett módon határozható meg.

Felelős:    Dr. Szakács Ferenc

                 HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Főigazgatója

Határidő:  azonnal, végrehajtásról jelentéstétel 2006. június 30.

 

8.      A kórház főigazgatója haladéktalanul intézkedjen a kórházi gyógyszertár működésében tapasztalható leltárhiány okának feltárásáról, felelősség(ek) megállapí-tásáról és a leltárhiány megszüntetéséről.

 

Felelős:    Dr. Szakács Ferenc

                 HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Főigazgatója

Határidő:  azonnal

 

9.      A kórház az Egészségügyi és Szociális valamint a Pénzügyi Bizottságoknak a Hiánykezelési terv végrehajtásáró negyed évente, valamint a pénzügyi-gazdasági helyzetéről havi rendszerességgel számoljon be.

 

Felelős:    Dr. Szakács Ferenc

                 HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Főigazgatója

Határidő:  első negyedévről jelentéstétel 2006. augusztus 31.,

ill. értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

Ezután az Ellenőrző Bizottság előterjesztésével kapcsolatosan kérte a szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 29 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

50/2006. (V. 26.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót és azt elfogadta.

 

                        Felelős:  Dr. Benkár József Főjegyző

                        Határidő: azonnal

 

2.      A Kórház gazdálkodási tevékenysége során minden esetben tartsa be a 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet szerinti kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési előírásokat.

 

                        Felelős:    Dr. Szakács Ferenc főigazgató főorvos

                        Határidő:  folyamatos

 

3.      Az intézmény tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a költségvetés tervezésnél a saját bevételek teljeskörű figyelembe vétele és annak megfelelő teljesítése biztosított legyen.

 

                        Felelős:   Dr. Szakács Ferenc főigazgató főorvos

                        Határidő: folyamatos

 

Sós Tamás:

6./ napirend:

Javaslat önkormányzati biztos (gazdasági manager) kirendelésére a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézetéhez.

 

Dr. Benkár József:

 

A napirenddel kapcsolatosan elmondta, hogy az önkormányzati biztos kirendelésének nem kötelező esetéről van szó, hanem a lehetőségről. Az anyagban az önkormányzati biztos mellé a gazdasági menedzser megnevezést tették, amely jelzi kifelé, hogy pánikkeltésre nincs ok, de cél a működőképesség megőrzése, stabilizálása. Lakatos István úr is elmondta, hogy folyamatosan emelkedő tartozásállomány van. Megjelent a 30 napon túli tartozásállomány is. Belső forrásokat, tartalékokat kell felszabadítani. Ehhez szeretnének fenntartói oldalról segítséget biztosítani. Szeretnék, ha nem következne be a biztos kötelező kirendelése, illetve, ha elkerülhető lenne az adósságrendezési eljárás. Szeretnék elérni továbbá, hogy a gyógyítás alapjai megőrződjenek, a működtetés szakmai, betegellátási feltételei változatlanok maradjanak. Cél az adósság növekedési trend megállítása, majd ennek csökkentése. Erre egy éves időtartamot céloznának meg. Alelnök úr is utalt rá: elvárják a biztostól, hogy rendszeresen tájékoztassa a Közgyűlést a tett intézkedésekről, azok eredményéről, a továbblépés irányáról. Egy folyamatos visszajelzés lesz a biztos és a fenntartó között.

 

Sós Tamás:

 

A Közgyűlés 2 perces hozzászólásokban egyezett meg.

 

Faludi Sándor:

 

Megértette a választ az önkormányzati biztossal kapcsolatosan. Ez is, az is állapot, és csak arra jó, hogy tovább homályosítják a helyzetet, átugorják a Közgyűlés által alkotott 2005. évi költségvetés 6. § (9) bekezdését. Eszerint az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a Megyei Közgyűlés elnöke köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetés gazdasági vezetője személyi felelőssége megállapítására. Nem érti a menedzsert, ebben egyetért Mánya Kristóffal.

Merczel József alelnök úr mondta, hogy a választások előtt 3 nappal az érdekvédelmi szervezetek manipulálni akarták a választásokat. Visszakérdezett, hogy februárban az utolsó közgyűlésen nem tudták, hogy ez a helyzet? Már akkor is efelé haladtak.

Lakatos István úrnak is elmondta, hogy a csodaváró menedzsment váltás csak azt szolgálta, hogy a Közgyűlés vezetése átmenetileg kimeneküljön a korábbi ciklus elégtelen egészségügyi finanszírozásából és a rossz egészségügyi politikájára visszavezethető fő okból.

 

Ambrus Zoltán:

 

Fenntartói intézkedést kezdeményeznek annak érdekében, hogy önkormányzati biztos kirendelésének ne legyen kötelező esete, ezért kirendelnek egy önkormányzati biztost. Nem érti. Egy managert rendelnek ki azért, hogy ne kelljen kirendelni egy önkormányzati biztost. Milyen jogkörrel fog rendelkezni? Az igazgató nélküle írhat-e alá vagy csak az ő beleegyezésével? Az igazgató jogkörét mennyiben fogja ez
korlátozni? Látják, hogy mennyi pénzt fog kapni, de az előterjesztésből nem látják, hogy milyen korlátokat fog támasztani az igazgatóval, a menedzsmenttel.

 

Csáki Zsigmond:

 

Az önkormányzatok adósságáról és rendezéséről szóló törvényben ugyanolyan a megfogalmazás, mint az anyagban. Az intézményben a tulajdonos csődbiztost köteles kinevezni. A későbbiekben ez is fontos lesz.

Ilyen nagyságrendű kifizetéseknél közbeszerzési eljárást ki lehet írni. Lehet, hogy más tanácsadó cég vagy magánszemély is pályázna.

Biztos és menedzsment: Jó lenne tisztázni, hogy mi az egyik és mi a másik feladata. Csődbiztos, önkormányzati biztos, gazdasági menedzser: Ez háromféle kifejezés. Ha van menedzsment, akkor a tanácsadó miért fog felelni? Felveszi a szép pénzt, felelőssége pedig annyi, amennyit a Közgyűlés ad neki.

 

Dr. Tatár László:

 

Támogatni tudja maga részéről, hogy valamilyen szintű gazdasági átvilágítással segítséget kell adni. Az 1999-es átvilágítás az akkori állapotokról szólt. Egy év alatt is teljesen más helyzettel állnak szemben, azok a megállapítások már rég nem érvényesek.

Összegezve elmondta, hogy nem kívánná az igazgató úr és a menedzsment eddigi független autonómiáját csorbítani. Végezzék munkájukat, de emellé szükség van egy átvilágítási kontrollra. Ha a határozati javaslatban önkormányzati biztost írnak (mindegy, mit írnak a zárójelbe), olyan jogosítványa van, hogy nélküle az igazgató nem utalványozhat, vagy ha igen, akkor kettős aláírással.

Kérte, hogy maradjon meg a kórház menedzsmentjének működési lehetősége, de legyen mellette egy alternatíva, egy külső gazdasági szakértő, hogy ilyen feltételek mellett hogyan látja a gazdálkodást. A kettőt össze lehet fésülni. Most a 2006-os körülmények között legyen egy új elemzés.

 

Dr. Mánya Kristóf:

 

Kérdezte a Főjegyző úrtól: tájékozódtak-e, hogy a Kató és Társa Bt. az elmúlt 4-5 évben hol és milyen típusú biztosi vagy menedzseri tevékenységet végzett. Ha igen, akkor nem biztos, hogy már a kezdetektől ez a társaság jön szóba. A társaságot többen ismerik, semmilyen gazdasági, vagy egyéb oka nincs, hogy rosszat mondjon róla. Elhangzott többek részéről, hogy biztos vagy menedzser. Nemcsak arra korlátozódik a tevékenysége, hogy egyes számlákat és az intézmény pénzügyi egyensúlyát folyamatosan figyelemmel kísérje, hanem adott esetben szakmai profilok létéről dönt. Így volt a Semmelweis Egyetemen is, amit a sajtó kritikával illetett. Meg is „szabadultak„ tőle.

Átgondolták, hogy egy kórház belső működésébe milyen bizalmi rések fognak keletkezni, amikor egy menedzsmentnek „gúzsba kötve” kell dolgozni? Odaadnak 18 millió Ft-ot. Hány nővérnek a bére ez? Így áll a Megyei Önkormányzat, hogy ennyit ki tudnak fizetni?

 

Keresztes György:

 

Bizalom kérdése: a Közgyűlés többsége megtisztelte bizalmával Szakács Ferenc urat és a pályázat elbírálásakor mentesítette a kötelező menedzseri képesítés alól, illetve haladékot adott a pótlásra. Most pedig 18 millió Ft-ért mellé rendelnek egy gazdasági menedzsert.

A jog- és hatáskör kérdését is tisztázni kellene. Az önkormányzati biztos jog- és hatásköre személyhez kötött és nem vállalkozáshoz. Az ellenjegyzés joga korlátozza az igazgató döntési szabadságát, de a felelősséget nem veszi le a válláról.

Koherens, gazdasági szempontból végrehajtható javaslatokat nyújtott be a Kató és Társa. Nem mondta, hogy azt elfogadja és azzal egyetért. A következményeit nem tartaná kívánatosnak. A bizottsági üléseken a főigazgató és az igazgató elmondta, hogy nem tudják elfogadni maradéktalanul a Kató és Társa féle javaslatokat, ezért nem is hajtották azt végre. Milyen viszony fog kialakulni a „komiszár” és az igazgató között? Utasítási joga továbbra is az igazgatónak van az intézményen belül, de az önkormányzati biztos vagy menedzser megakadályozhatja a döntéseket.

Várható eredmény: Mánya Kristófhoz hasonlóan neki is volt alkalma megismerni, mert ennek a cégnek a tanácsai alapján alakult át Gyöngyös Város Önkormányzatának kórháza. Tegnap zárt ülésen tárgyalták a beszámolót. Itt nem félnek a nyilvánosságtól. Gyöngyös fél, oka van rá. A tanácsadó cégnek a produktumát is meg kellene vizsgálni. A közbeszerzéssel és egyebekkel egyetért.

 

Sós Tamás:

 

Elmondta, hogy az ülésen végig jelen van Kató Gábor.

 

Dr. Benkár József:

 

A gazdasági menedzser megnevezés azt jelenti, hogy nem az önkormányzati biztos kötelező kirendeléséről van szó. A jogszabály nem tiltja, hogyha ezek a feltételek még nincsenek meg, a fenntartó ne rendeljen ki önkormányzati biztost.

Faludi Sándor úr mondta, hogy homályos a helyzet, nem tartják be a saját rendeletüket. A költségvetési rendelet azt az esetet szabályozza, amikor kötelező kirendelni a biztost. Ez akkor kötelező, ha az intézmény eredeti költségvetési előirányzatának 10 %-át, illetve 100 millió Ft-ot meghaladja a 30 napon túli adósságállománya, illetve nem tudja azt 30 napon belülire leszorítani. A jogszabály lehetővé teszi, hogy az önkormányzat ettől szigorúbb szabályokat alkalmazzon. Erre sor került és 50 millió Ft-ban került meghatározásra ez az összeg.

A 217/1998. sz. Kormányrendelet 15. § f/ pontja a biztos feladatává teszi, hogy vizsgálja azokat a körülményeket, amelyek ide vezettek és javaslatot tegyen a személyi konzekvenciákra.

Ambrus Zoltán mondta: azért rendelik ki, hogy ne kelljen kirendelni a biztost. Ezzel azt szeretnék elkerülni, hogy a kötelező kirendelés körülményei ne következzenek be, mert akkor nincs választási lehetőség.

Közbeszerzési eljárás: ez a kirendelés nem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá. A hosszadalmas eljárást hivatott ez kikerülni.

Biztos, menedzser, csődbiztos fogalmak: önkormányzati biztos kirendelésről van szó, csődbiztosról nincs szó, mert az az adósságrendezési eljárás fogalomkörében jelenik meg.

Dr. Tatár László úr kérte, hogy ne biztosnak hívják, hanem segítő menedzseri támogatónak. Ezt fogja tenni a biztos is.

Mánya Kristóf úr kérdezte, hogy tájékozódott-e. Igen. Tatabányán, Veszprémben tájékozódott, de tudomása van a hatvani kórházról is. Tatabányán rend van a kórházban, Veszprémben pedig most van folyamatban egy hasonló kirendelés, a hatvaniról pedig az ülésen is hallottak minősítést.

Dönt-e a biztos? A biztos feladat- és hatáskörét az említett kormányrendelet szabályozza. Kiemelte, hogy a kötelezettségvállalás, az utalványozás a biztos jóváhagyásával történhet. Ez kemény jogosultság, de a célzott hatás elérése érdekében szükséges.

Ennyi pénzük van erre? Egyetértenek abban, hogy nem szívesen fizetnek ki ennyi pénzt, de nem kellene összekeverni, hogy ez mennyi nővér bérét jelenti. Reményeik szerint ennek többszörösét hozza.

Keresztes György úr felvetésére elmondta, hogy a hivatkozott kormányrendelet a jogi jellegű gazdasági társaság és jogi személyiséggel rendelkező szervezet részére is megengedi, hogy biztosként működjön. Egy szerződést fognak kötni a társasággal, amely a biztos jogkörét, feladatait, kötelezettségeit tartalmazni fogja. Ennek komoly jogszabályi alapja van.

Főigazgató és biztos viszonya. A kormányrendelet ebben eligazítást ad. A biztosnak nemcsak az idézett „komiszár” szerep jut, hanem értékel, elemez, folyamatokat kísér figyelemmel, döntési javaslatokat fogalmaz meg. Az alapvető döntések a fenntartó kompetenciájában maradnak. Szoros együttműködésben kell a feladatot ellátni a biztosnak és a főigazgatónak.

 

Csáki Zsigmond:

 

„Csak kibújt a szög a zsákból.” Tudomása szerint kirendelni közalkalmazottat, köztisztviselőt lehet. Helyesebb lett volna tanácsadói szerződést megfogalmazni, akkor pedig közbeszerzés alá esik. Ezt szeretnék elkerülni.

Kató Gábor úrtól kérdezte: hogyan gondolja megvalósítani feladatát? Már 2005-ben 2,5 millió Ft-ért készített egy javaslatot, amely a gazdasági helyzet konszolidálására vonatkozott. Ez tényszerű? Nem gondolja, hogy a meghatározott összeg pályázat nélkül kicsit túlzó?

 

Faludi Sándor:

 

Még egyszer megnézte az anyag hátterét, mi az indokolása, hogy ez is vagyok, az is vagyok. Az nem vitás, hogy a baj nem kicsi a kórház pénzügyi helyzetében. Ezt nemcsak a polgári frakció tagjai mondták. Cinikus megfogalmazásnak tekinti, hogy törvényi kötelezettség teljesítése helyett segítő szándékú fenntartói intézkedés címén elkerülje az önkormányzat biztos kötelező kirendelését. Akkor sem értette, most sem, ha a főigazgató úrnak a szakmenedzseri képesítésnél magasabb fokú végzettsége van, akkor miért kellett őt kötelezni ennek elvégzésére. Csak fokozza a bajt a betegsége – amiről senki nem tehet -, hogy elvonja a munkától a tanfolyamra járás is.

Csődközeli állapotban van a kórház. Megfontolt lépés volt a szakmenedszeri képzés elvégzésének előírása?

 

Ambrus Zoltán:

 

Főjegyző úrtól kérdéseire választ kapott. Ez a megállapodás valamilyen szintű tervezet formájában előkészítés alatt áll. Kérte, hogy ha elkészül, küldjék meg a közgyűlési tagoknak, hogy lássák, mi áll benne.

 

Kató Gábor:

 

Érdeklődéssel hallgatta a vitát. A dolog lényegét nem értik. A számlákat ki kell fizetni, mert ezt a Közgyűlés és a kórház helyett senki nem fizeti ki. Tavaly megbízta főigazgató úr az átvilágítással, amely gazdasági területre vonatkozott. Elmondták, hogy ez nem elégséges, de az akkori igazgató ehhez ragaszkodott. 2,5 millió Ft-ért végezték el. Ezt az átvilágítást vagy használják, vagy nem.

A megbízási díjjal kapcsolatban elmondta, hogy lényegesen nagyobb összeget szoktak kérni. Azért ennyi az összeg, mert már két átvilágítást végeztek, ami azt jelenti, hogy teljeskörű átvilágítást nem célszerű végezni. Egy aktualizált átvilágításra van szükség, ez könnyebb helyzetbe hozza őket.

Kérdezték, hogyan képzelik? Nem képzelik sehogy. A jogszabály betartása meghatározza, hogyan kell csinálni. Azt kell végrehajtani. Ez mindenki számára tanulmányozható, olvasható.

 

Dr. Benkár József:

 

Csáki Zsigmond úr felvetette a kirendelést. A kormányrendelet úgy rendelkezik, hogy önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez. Nemcsak közalkalmazottakra és köztisztviselőre vonatkozik ez. Jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiség nélküli szervezetre is vonatkozik.

Semmilyen cinikusság nem volt, még a szándéka sem merült fel se a megfogalmazásban, se a szándékban.

Ambrus Zoltán szerződéssel kapcsolatos kérése természetes. Kató és Társa nem ragaszkodott a zárt üléshez. A díj így nyilvánossá vált, az egyéb megállapítások pedig összhangban lesznek a kormányrendelet szabályaival. Semmi akadálya nem lesz, hogy a kért szerződést a közgyűlési tagok megismerhessék.

 

Csáki Zsigmond: 

 

Ügyrendi javaslatot tett. Vegyék le a napirendről ezt az előterjesztést, amíg törvényi kötelezettség nem áll fenn a biztos kirendelésére.

Kató Gábor fogalmazta meg egyébként, hogy bennünk van a hiba, mert nem látjuk a lényeget. Jogszabályoknak megfelel. A teremben ülők jogkövetők. Majd a szerződés ismeretében döntsenek erről a kérdésről.

 

Faludi Sándor:

 

Kató Gábor úr által elmondottak késztették szólásra. Visszautasítja, hogy nem a lényegről beszélnek. Csáki Zsigmond által elmondottakhoz csatlakozva mondta, hogy jó lenne tudni, melyik ösvényen menjenek. Jogszabály azt írja elő, hogy csődnél önkormányzati biztost neveznek ki. Akkor bizonyos jogszabályokat érvényesíteni kell.

Kérdezte Kató Gábor úrtól, hogy azt a számlát – 18 millió Ft-os - nem kell kifizetni, amit majd Önök nyújtanak be véleménye szerint okafogyottan?

 

Dr. Mánya Kristóf:

 

A kérdés benne is felvetődik. Kató Gábor úrtól kérdezte: nem másról van szó, mint hogy a számlákat ki kell fizetni és ennek vannak jogszabályi alapjai. Ezt általában tudják az igazgatók is. Ezen túlmenően tudni kell, hogy melyik a legfontosabb feladat. Tapasztalta, sokat jelent, hogy tudják melyik beszállító tud várni.

Kató Gábor úr említette a jogszabályokat. Gyöngyösön, Hatvanban azt mondták, hogy ez sem ment, az sem, át kell alakulni gazdasági társasággá. Kérdezte, hogy adott esetben, amíg ez a forgatókönyv teljessé válik – a Markhot Ferenc Kórházban is gazdasági társaságban fog gondolkodni ezen jogszabályok miatt,mert azok nem írták elő sem a kiskunhalasi, sem a gyöngyösi, sem a többi kórháznál. Előírták viszont bizonyos pénzszűkék, más gazdasági kényszerek. És a morális oldal, amit a betegek éreznek, ahol ezek a privatizációk megtörténtek? El tudja képzelni a gyöngyösi forgatókönyvet Egerben is?

 

Sós Tamás:

 

Nem könnyű a döntés. Szeretnék, ha a kórházuk az élvonalban lenne. Ezért a gazdálkodási lehetőségekkel tudnak élni. Szembe kell nézni ezekkel, a döntés nem halasztható. Kérte, hogy most döntsenek. Alaposan végig lett gondolva úgy jogilag, mint szakmailag, melynek igyekeztek kellő nyilvánosságot adni. A kórház közügy, bizalomra épül. Nagyon fontosnak tartja, hogy nagy körültekintéssel járjanak el. Ehhez szeretnék megnyerni a kórház vezetését, a főorvosi kart, a dolgozókat. Szeretnék az ő megbecsültségüket javítani. Ebből a méltatlan helyzetből jöjjenek ki a szakdolgozók, a betegek. Versenyben kell maradni a későbbiek során is.

A Kató és Társa cég sok intézményben, térségben dolgozott Veszprémtől Debrecenig, Gyöngyösön, Hatvanban. Elismert szakember, aki ismeri a megyei kórházat, a három kórházat.

A Kató Gábor úrnak feltett kérdés túlnőtt ezen a dolgon. Nem akarnak privatizációt, különböző társaságot. Ez nem erre irányul, hanem a működőképességre. Folyamatosan tájékoztatni fogja a Közgyűlést, az Egészségügyi Bizottságot és a nyilvánosság előtt fognak ezek a dolgok megtörténni.

 

Csáki Zsigmond úr javaslatával kapcsolatosan – vegyék le a napirendről a kérdést – kérte a szavazást.

A Közgyűlés Elnöke nem javasolta a napirend levételét.

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 9 igen, 20 nem szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a napirend levételével kapcsolatos javaslatot.

 

Kérte, aki a napirendet elfogadja, szavazzon.

Megállapította,hogy a Közgyűlés 21 igen, 6 nem szavazattal és 3 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

51/2006. (V. 26.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése a Főjegyző Közgyűlés Elnökén keresztül történő kezdeményezésére önkormányzati biztost (gazdasági managert) rendel ki a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézethez 2006. július 1-től 1 éves időtartamra a tartozásállomány felszámolása érdekében.

 

Felelős: Sós Tamás

             Közgyűlés Elnöke

Határidő: Azonnal

 

2.      Az önkormányzati biztosi (gazdasági manageri) feladatok ellátásával a Közgyűlés a Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft-t bízza meg. A megbízási díj összege havi 1.200.000,-Ft + ÁFA, amelynek fedezete a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének általános tartaléka 8.640 ezer Ft összegben. A következő évet terhelő 8.640 ezer Ft a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésében kerül megtervezésre. A megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét.

 

Felelős: Sós Tamás

             Közgyűlés Elnöke

Határidő: 2006. július 1.

 

Sós Tamás:

7./ napirend:

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet és a gyöngyösi Bugát Pál Kórház Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság közötti együttműködési szerződés jóváhagyására.

 

Dr. Lénárt András:

 

Kérte, hogy a javaslat legelső sorában szereplő „betegség miatt bizonytalan ideig szünetelteti” mondatrészt cseréljék ki „akadályoztatás miatt”-ra.

 

Sós Tamás:

 

Kérte ezzel a korrekcióval együtt fogadják el az előterjesztést.

Megállapította,hogy a Közgyűlés 27 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

52/2006. (V. 26.) közgyűlési határozat:

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet és a Bugát Pál Kórház Egészségügyi Közhasznú Társaság (Gyöngyös) közötti, az előterjesztés melléklete szerinti együttműködési szerződést jóváhagyta.

 

                        Felelős: Sós Tamás

                                      a Közgyűlés Elnöke

                        Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

8./ napirend:

Javaslat fenntartói nyilatkozat elfogadására szakképző intézmények fejlesztését szolgáló pályázathoz.

 

Kérte a javaslattal kapcsolatos kérdéseket, véleményeket.

 

Ambrus Zoltán:

 

Érdeklődött, hogy ez a TISZK, az, amelyről már egyszer döntöttek, vagy másik?

 

Dr. Benkár József:

 

Ez nem az a TISZK, hanem egy pályázat, amely egy projekt kidolgozásához adna pénzeszközöket. Ha ez sikeres lesz, ezt követően indulhat egy integrációs rendszer kidolgozása.

 

Keresztes György:

 

Az egri TISZK-kel kapcsolatosan az eltelt egy év tapasztalatairól szeretnének hallani, melyben az egri Arany János Iskolával vesznek részt. Véleménye szerint ideje lenne kiértékelni a tapasztalatokat és ennek alapján dönteni az újabb pályázatról.

 

Dr. Benkár József:

 

Az Iroda révén folyamatosan értékelik, figyelik a TISZK ténykedését. Ha az említett iskolák között hasonló formát alakítanak ki, abban az egri tapasztalatok is benne lesznek, elsősorban úgy, hogy a jó dolgokat átveszik.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

53/2006. (V. 26.) közgyűlési határozat:

 

1.   Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által kiírt szakképzés-fejlesztési pályázatra a Heves megyei Önkormányzat, mint főpályázó nevében benyújtásra került egy pályamű „Komplex szakképzés-fejlesztési terv létrehozása Nyugat-Heves megyében” címmel.

Felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét a pályázati dokumentáció kiegészítésére és sikeres pályázat esetén a címben foglalt terv kimunkálására.

 

2.   A pályázat elkészítéséhez az Expanzió Humán Tanácsadó Kft-vel kötött szerződés teljesítéséhez jóváhagy 500 eFt-ot, amelynek forrása az önkormányzat 2006. évi költségvetésének szakértői véleményeztetésre szóló előirányzata.

 

3.   Heves Megye Közgyűlése egyetért az alábbi nyilatkozattal:

 

A Heves Megyei Önkormányzat, mint az alább felsorolt  szakképző iskolák fenntartója a „Komplex szakképzés-fejlesztési terv létrehozása Nyugat-Heves megyében” című pályamű benyújtásával részt kíván venni az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága által kiírt, „A Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére” című pályázaton:

-        Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola, Hatvan

-        Damjanich János Ipari Szakképzési Intézet, Hatvan

-        Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Hatvan

-        József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös

-        Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola, Gyöngyös

-        Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiuma, Gyöngyös.

 

                     Felelős:    Sós Tamás

                                       a Közgyűlés Elnöke

                     Határidő:  értelem szerint

 

Sós Tamás:

9./ napirend:

Beszámoló a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről.

 

Elmondta, hogy kiosztásra került a Művelődési Bizottság előterjesztése, határozati javaslata.

 

Balázs József:

 

Örömmel figyelte az alapítvány beszámolóját. Hogyan változott, milyen trendek vannak?

Az utolsó oldalon a településektől, fenntartóktól pénzt kérnek. Az alapítvány azoktól kér pénzt, akiknek adni akar. Szerencsétlen dolog ez így. A településektől kérnek támogatást, pénzt és az intézményeknek adják oda. Nem kellene ezt folytatni az alapítványnak, nem tartja morálisan elfogadhatónak.

 

Zay Andrea:

 

Félig tud Balázs úr kérdésére válaszolni, mert második ciklusban kurátorként vesz részt. Sajnos a közalapítvány anyagi támogatása az elmúlt négy évben majdnem felére csökkent. Négy évvel ezelőtt majdnem 120 millió Ft-tal tudtak gazdálkodni, most 65 millió Ft-val. Ez szomorú és a képviselők segítségét kérte, mert az iskoláknak ez az egyetlen lehetősége, hogy a törvényi háttérnek megfeleljenek. A pedagógiai programok tartalmazzák a kötelező taneszköz készletet, amivel az iskoláknak kellene rendelkezni. Az önkormányzat a pedagógiai program elfogadásával kötelezettséget vállalt arra, hogy ezt az iskoláknak biztosítja. Az állam úgy gondolta, hogy helyi szinten, a különböző pályázatokon keresztül tudják ezt biztosítani. Az elmúlt négy év során a felére csökkent az alapítvány támogatása. Esély sincs arra, hogy a kötelező taneszközt az iskolák teljesítsék. Jó lenne végiggondolni, milyen forrás van még, ami alapján a közalapítványok több pénzt kaphatnának, hogy a jogszabály által előírt kötelezettséget teljesítsék. Ezt a képviselők tudják képviselni.

 

Dr. Benkár József:

 

Elmondta, hogy a forrásgyűjtési akció révén az alapítókat feltuningolják. Az alapítvány úgy is működik, mint egy önsegélyező pénztártag, aki kap belőle, később támogatja. Nem lát ebben semmi rosszat. Az önkormányzatok anyagi helyzetük függvényében támogatják az alapítványt. Elég szomorú, hogy csökken a bevétel. Meg kell keresni, hol van valóságos forrásgyűjtési hely és ekkor javulhat a helyzet.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

54/2006. (V. 26.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Közoktatási Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Nélkülözhetetlennek ítéli a Közalapítvány támogatását, amelyet Heves megye közoktatásának működtetéséhez és fejlesztéshez évről-évre nyújt.

Köszönetét fejezi ki a Közalapítvány Kuratóriuma tagjainak és mindazoknak, akik a Közalapítvány munkáját segítették.     

 

                        Felelős: Sós Tamás                       

                                      Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                        Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

10. napirend:

Átfogó értékelés a Heves Megyei Önkormányzat 2005. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

 

Dr. Benkár József:

 

Elmondta, hogy a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatal vezetője levelet írt a Közgyűléshez. Elismerését fejezte ki a Közgyűlésnek a gyermekvédelemben végzett elmúlt évi munkájáért.

Jónak minősítette ezt a tevékenységet. Megemlítette, hogy a speciális férőhelyek bővítése szükséges.

 

Zay Andrea:

 

Lénárt András elnök úrhoz intézett kérdést. A jövőre vonatkozó célok és javaslatok között úgy fogalmazott, hogy szükség lenne a különleges, illetve speciális szükségletű gyermekek elhelyezésével kapcsolatban egy alternatívakat is tartalmazó,
számításokkal alátámasztott megoldás kidolgozására. Mikorra? Van egy ilyen elképzelés, ha nincs időpont nem lesz belőle semmi. A feladat mellé határidőt is kell mondani. Ez az összes szakellátásban élő gyermekek 48 %-át érinti.

 

Dr. Lénárt András:

 

Elkezdték a vizsgálódásokat, hogy hogyan, milyen módon tudják ezt megoldani. Nyilván ez is anyagi lehetőségek függvénye, de szeretnék megvalósítani. Néhány közgyűléssel ezelőtt szerepelt a váci püspökséggel kötött együttműködés, mely szerint az ilyen intézeti elhelyezést igénylő gyermekeket pillanatnyilag ott gondozzák, amihez viszont hozzá kell járulni. Mindenképpen előnyös lenne, ha ezt Heves megyében meg tudnák oldani. Folynak a felmérések. Anyagi lehetőségek függvényében tud erre ígéretet tenni.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

55/206. (V. 26.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta az „Átfogó értékelés a Heves Megyei Önkormányzat 2005. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról” című előterjesztést és azt jóváhagyja.

Felkéri Elnökét, hogy az értékelést küldje meg a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának.

 

Felelős: Sós Tamás

Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

11. napirend:

Beszámoló az idegenforgalom 2005. évi alakulásáról. – A Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi idegenforgalmi feladatai.

 

Lukács László:

 

Elfogadásra javasolja a beszámolót. Ciklust is zárnak az idegenforgalom vonatkozásában. Ez kötelező megyei feladat, de valamennyi települési önkormányzat tevőlegesen is ki vette részét. Igyekeztek több településre is ellátogatni és véleményt cserélni munkájuk során.

Kiemelte: ahhoz, hogy jó idegenforgalmi mutatókkal rendelkezhessenek, fejlesztéseket, programokat is kellett végrehajtani. A határozati javaslat 2./ pontja szerint a következő években még kiemeltebben célszerű a pályázati lehetőségek kihasználása. Utoljára van a napirend a Közgyűlés előtt, ezért megköszönte mindenkinek az idegenforgalom, a turizmus terén végzett munkát.

 

Szinyei András:

 

Az anyagot tanulmányozva bizonyos ellentmondást talált. A bevezetőben említik, hogy az idegenforgalmi számok emelkedő tendenciát mutatnak. Pl. a belföldi vendégéjszakák száma 2,5 %-kal növekedett. Heves megyében elsősorban a belföldi turizmusra alapoznak. Ebből azt gondolják, hogy Heves megyében jelentősen nő a vendégéjszakák száma, de a mellékelt táblázat ellenkező tendenciát, csökkenést mutat 2000. és 2005. között. Heves megye idegenforgalmi adottságai az országban a legkiválóbbak. A megyében van az ország legmagasabb hegye, van alföld, hőforrás, Tisza-tó, vannak erdők, van lehetőség lovaglásra, vadászatra, evezésre, vízi turizmusra, konferencia turizmusra, borturizmusra. Az országos átlagot meghaladó mutatóknak kellene lenni a megyében. A tavalyi értékelésnél elmondta, hogy talán ott  követtek el hibát, hogy az un. wellnes turizmust nem kezelték kellő módon, hasonlóan, mint Hajdúszoboszló. Az egy hétre érkező vendégek nemcsak a fürdést veszik igénybe, hanem mindenféle szolgáltatást. A borturizmusra érkező vendégek egy napra jönnek. Ezért szükséges ilyen irányú lépéseket és koordinációs munkát végezni.

 

Keresztes György:

 

Megköszönte Lukács László elnök úr és a bizottság tagjai, a Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Iroda vezetője, munkatársa munkáját.

Megköszönte a Mátra konferencián való részvételt. Jelezte, hogy a résztvevők megítélése szerint nem egészen érte el a célját, de nem volt felesleges, mert az idegenforgalom szervezése, koordinálása megyei feladat. Köszönettel venné, ha a jövőben nagyobb szerepet vállalna magára a megyei önkormányzat. A konferencián érdekes adatokat is megismerhettek. Pl. a statisztika szerint 30 településre korlátozódott. Gyöngyös és Mátra területén 28%-os volt a kapacitáskihasználás a kereskedelmi szálláshelyeken, a magánszálláshelyeken 19 %-os. Ez a mutató alacsony, vizsgálatot igényelne. A statisztika szerinte késve jut el és nem olyan bontásban, ami az operatív irányítást lehetővé tenné. Valamit tenni kellene. A Területfejlesztési Iroda tett lépéseket a tervezés érdekében, de sokkal költséghatékonyabban lehetne a fejlesztéseket megvalósítani ebben a térségben, mint a Tisza-tavi térségben, amit a statisztikai adatok jól mutatnak.

Az ÖKO turizmust nem szabad természetben irányított turizmusként kezelni. Ez egy szemlélet, a nemzetközi irodalomban meg van a maga területe. Volt egy sikeres rendezvény, amit örömmel vettek tudomásul.

Jó lenne, ha ezeken a területeken jobban együtt tudnának működni.

 

Lukács László:

 

Megköszönte a hozzászólásokat és az elismerő szavakat.

Szinyei András úrnak válaszolta, hogy a statisztika 2004. és 2005. évekre utal. 2005. évben látszik a fejlődés és reményeik szerint ez a következő években is folytatódik.

A wellnes turizmusról beszélni kell. Egyetért képviselő úrral, de ez jelen van Egerben, a Mátrában és törekvések vannak rá, melyet a mátraházi konferencián is hallottak.   Keresztes György úrnak is köszöni a felvetését. A Mátra konferenciával kapcsolatban elmondta, hogy kicsit jobban oda kell figyelni. A felelősséget úgy osztotta meg, hogy a Mátra közeli települések Gyöngyös várossal együtt fordítsanak sokkal többet  a Mátrára, mint eddig. A klimatikus gyógyturizmussal többet kell foglalkozni, hiszen több vendéget lehet ezzel idehozni. Az ÖKO turizmussal kapcsolatosan egyetért.

Sós Tamás:

 

Megköszönte az előterjesztést, a végzett munkát Lukács László úrnak, a kollégáknak, a Hivatalban az idegenforgalom területén dolgozóknak. Heves megye részéről ez kiemelten kezelt terület. Színvonalas munka folyik ezen a területen.

Kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

56/2006. (VI. 26.) közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése az idegenforgalom 2005. évi alakulásáról szóló beszámolót és a 2006. évi feladatokról szóló előterjesztést elfogadja.

 

2. A Közgyűlés fontosnak tartja, hogy az idegenforgalom megyei fejlesztési lehetőségei, projectjei a 2007-2013 időszak tervei, pályázati lehetőségei között megfelelő súllyal jelenjenek meg. Ennek érdekében 2006 folyamán a szükséges előkészítő lépéseket, koordinációs és tervezési munkákat el kell végezni.

 

                              Felelős:    Sós Tamás, a Közgyűlés elnöke

                              Határidő:   2006. december 31.

 

Dr. Benkár József:

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy július elsején lesz az országos köztisztviselői nap, melyet Eger megyei jogú várossal rendeznek. Szombaton minden képviselőt tisztelettel várnak, melynek konkrét helye az Érsekkert, a stadion és a kapcsolt helyei lesznek.

 

Faludi Sándor:

 

Az elmúlt ülésen a Művelődési Központ fenntartásával, illetve a megállapodás módosításával kapcsolatosan néhány dolgot szóbahozott. Az ülésről készült jegyzőkönyv 18. oldalán a Bartakovics Béla Művelődési Központ közös fenntartásáról szóló napirend kapcsán az általa megfogalmazott javaslat és vélemény ellenkező tartalmú megjegyzéssel szerepel. Meggyőződése szerint ártatlan tévedésről van szó. Az áprilisi közgyűlés jegyzőkönyvének 18. oldala második bekezdésében foglalt, általa elmondott szövegtartalom helyesen a következő, melynek kéri jegyzőkönyvezését:

 

„A változást az eredeti szerződéshez képest a dőlt betűs szövegrészek képezik. Azt, nevezetesen a 13. pontban rögzítetteket az Elnök úr által hivatkozott, s az eredeti megállapodás 6. pontja alapján okafogyottnak, fölöslegesnek tartja, mivel az uagynarról, az egyház-, keresztény-, és vallásellenes rendezvények tartásának tilalmáról szól. Javaslata arra irányult, hogy – egyetértve az épület tulajdonosának, az egyházi hatóság által kikötött, idézett alapvető feltételével -, közelítsük meg mindezt pozitívan: épüljenek be szervesen a keresztény értékrendet megjelenítő rendezvények, kiállítások a művelődési központ „hétköznapi” programjaiba, elsősorban a keresztény ünnepkörhöz kapcsolódóan. Javasolta, hogy e rendezvények szervezését – akár igazgatóhelyettesi szinten – egy olyan munkatársra bízzák, akinek kinevezése kizárólag az egyházi hatóság egyetértésével történhet, természetesen figyelemmel a közművelődési munkakörökre előírt állami, szakmai feltételekre is.

Elmondta, hogy – mint a közművelődési intézmény rendezvényeinek gyakori látogatója, jó ismerője – alig vagy egyáltalán nem találkozott és találkozik a javasolt rendezvényekkel.”

 

Sós Tamás:

 

Értelmezése szerint jegyzőkönyvi módosítást kér Faludi Sándor úr.

 

Dr. Benkár József:

 

Nincs semmi akadálya. Nem szószerinti jegyzőkönyv készült. Az SZMSZ lehetőséget biztosít arra, hogy a hozzászólást minden képviselő az elhangzottak szerint kiegészítheti, amely megtörtént.

 

Balázs József:

 

Napirend előtt szeretett volna szólni, amikor Elnök úr jövőbeni szennyvíz beruházási tervekről adott tájékoztatást. Az elmúlt 10 évben voltak települések, akik nem fértek bele a céltámogatási rendszerbe, vagy kevesebbet kaptak és eltérő pénzügyi megoldásokat választottak a szennyvízberuházás megvalósítására. Ezek az ÖKOTÁM vagy ÖKOTÁM rendszerű beruházások. A településeken a jogszabályok szerint, de a lakosság érdekében kerültek ezek a beruházások megvalósításra, melyek több helyen komoly pénzügyi problémákat okozhatnak. Nem megyei kérdés, hanem országos. Arra kérték a települések polgármesterei, hogy a Megyei Közgyűlés segítő szándékkal működjön közre, ahol tud politikai és szakmai oldalról, hogy ezek a problémák kedvező módon lerendeződjenek.

 

Sós Tamás:

 

Értette az elhangzottakat, de kérte a Hivatal, a területfejlesztés véleményét.

 

Kun Zoltán:

 

Elmondta, hogy ismerik a gondot, csak azt nem tudják, hogy mit lehet tenni. Még várható, hogy más településeknek is lesznek ugyanilyen problémái.

 

Sós Tamás:

 

Az önkormányzatok összefogásával, együttműködésével kell kezelni ezt a nagyon feszítő kérdést. Szennyvízügyben 15 éves programról beszélnek. Az elmúlt négy évben tisztességes fejlesztések történtek ezen a területen, de természetes, hogy ezt folytatni kell.

 

Ezzel az ülés végére értek. Megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

 

Kmf.

 

 

                  Sós Tamás                                                             Dr. Benkár József

  Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                    Heves Megye Főjegyzője