Jegyzőkönyv

 

Készült:  2006. február 24-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme

                            Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Balázs József, Barabásné Czövek Ágnes, Beer Ferencné, Berta István, Bornemisza János, Buda Sándorné, Bujdosó Sándorné, Csáki Zsigmond, Csuvikovszky Lajos, Faludi Sándor, Farkas Antal, Fekete László, Földi Gyula, Hangrád Lajos, Herman István, Hudák Tamás, Kiss Helga, Kocsa Erika, Kohári István, Kontra Gyula, Lakatos István, Dr. Lénárt András, Lőrincz Ferenc, Lukács László, Dr. Mánya Kristóf, Merczel József, Dr. Nagy Tamás, Oláh Ferenc, Sárosi Károly, Sebestyén János, Sós Tamás, Szabó Gyula, Szamosvölgyi Péter, Szinyei András, Dr. Tatár László, Tóbi János, Tuza Gábor közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak.

 

Távolmaradását bejelentette:  Keresztes György és Zay Andrea közgyűlési tag.

 

 

Sós Tamás:

 

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Közgyűlés 36 tagja jelen van (később még 2 közgyűlési tag megérkezett), így az ülés határozatképes.

A napirendek elfogadása előtt elmondta, hogy a Fidesz frakció részéről több kezdeményezés érkezett. Kérte Főjegyző úr véleményét.

 

Dr. Benkár József:

 

Három kezdeményezés érkezett. A Polgári Frakció nevében Herman István napirend előtti két perces felszólalást kért. Megemlékezést kíván tartani a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából. Ez a szokott rendnek megfelelően történik.

 

Keresztes György úr részéről tegnap érkezett egy interpelláció. Az SZMSZ szerint az ülésnapot megelőző 3 nappal előbb van lehetőség a benyújtásra. Ezért a Hivatal javaslata, hogy a Közgyűlés a következő ülésen tárgyalja meg, mert akkor határidőben benyújtottnak minősül.

 

A Polgári Frakció felterjesztési indítványa annak tartalmából következően sürgősségi indítvány. Arról kell dönteni, hogy ezt sürgősségi indítványként a napirendek közé felveszi-e a Közgyűlés. Egyszerű többséggel, vita nélkül kell dönteni.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, hogy a sürgősséggel jelzett napirendről szavazzanak és ezt követően a napirendek egészéről.

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 10 igen, 26 nem szavazattal a következő határozatot hozta:

 

 

 

17/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Polgári Frakciónak a 2005. évben zárolt önkormányzati forrás összegének kiutalása tárgyában benyújtott sürgősségi indítványát nem tűzte napirendre.

 

                        Felelős: Sós Tamás

                                      Heves Megyei Közgyűlés elnöke

                        Határidő: azonnal

 

Azután a napirendek egészéről kérte a szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal és 4 tartózkodással a következő napirendek megtárgyalását fogadta el:

 

Napirend előtt:

-         Jelentés a két Közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatok végrehajtásáról.

-         Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Napirend:

1./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló12/1995. (V. 26.) HMÖ rendelet módosítására.

2./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosításáról szóló 12/1993.(XII. 17.) HMÖ rendelet módosítására.

3./ A Heves Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása.

3/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása vizsgálatáról.

4./ A Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetése.

4/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetése vizsgálatáról.

5./ Javaslat a 2006.évi költségvetés hiánykezelési tervére.

6./ Javaslat pályázati önerő biztosítására a Heves Megyei Múzeumi Szervezet és a Bartakovics Béla Művelődési Központ részére.

7./ Javaslat fiatal felnőttek lakástámogatására kiírt pályázat önerejének biztosítására.

8./ Javaslat a Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda társulási megállapodásának módosítására.

9./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására.

10./ Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtása.

11./ Beszámoló a 2005. évben végzett pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól.

12./ Javaslat a 2007.évi címzett támogatási igénybejelentés előkészítéseként beruházási koncepciók benyújtására.

13./ Előterjesztés a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított bentlakásos intézmények 2005. évi szakmai munkájának eredményességéről és törvényes működéséről.

14./ Javaslat nemzetközi pályázat benyújtására.

 

Sós Tamás:

 

Napirend előtt:

- Jelentés a két Közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatok végrehajtásáról.

 

Kérte a jelentés elfogadását.

Megállapította, hogy a Közgyűlés elfogadta a két Közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatok végrehajtásáról szóló jelentést.”

 

Sós Tamás:

 

-   Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

 

Kérte a Terület- és Intézményfejlesztési Iroda lejárt határidejű testületi határozatainak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadását.

„Megállapította, hogy a Közgyűlés elfogadta a Terület-és Intézményfejlesztési Iroda lejárt határidejű közgyűlési határozatainak végrehajtásáról szóló jelentést.”

 

Kérte a Művelődési Bizottság elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló jelentés elfogadását.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

 

18/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Sport és Ifjúsági, valamint Művelődési Bizottság együttes ülésén átruházott hatáskörben hozott 4/2006. (I. 18.) számú Sport és Ifjúsági Bizottsági, és a 24/2006. (I. 18.) számú Művelődési Bizottsági határozatokat az előterjesztett jelentés szerint jóváhagyja.

 

                        Felelős: Tuza Gábor Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

                                     Sebestyén János Művelődési Bizottság elnöke

                        Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

Kérte a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről szóló jelentés elfogadását.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a következő határozatot hozta:

 

19/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése jóváhagyja a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntését, melyben engedélyezi a Heves Megyei Önkormányzat Hétszínvirág Gyermekotthona 3.250 eFt értékű új személygépkocsi beszerzését az alábbi források terhére:

 

  - kártérítés összege                              2.250 eFt

  - intézmény 2006. évi megtakarítása     1.000 eFt

 

                        Felelős: Kocsa Erika

                                     HMÖ Hétszínvirág Gyermekotthon igazgatója

                        Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

Kérte a könyvvizsgáló úr kiosztott tájékoztatójának elfogadását.

„Megállapította, hogy a Közgyűlés tudomásul vette a könyvvizsgálói tájékoztatót.”

 

Napirend előtt Hermann István kért két perces hozzászólási lehetőséget.

 

Herman István:

 

Hozzászólásában megemlékezett február 25-éről, mely a kommunista diktatúra áldozatainak szomorú, de kegyeletteljes emléknapja. Tisztelettel emlékezett azokra, akik életüket vesztették a kommunista diktatúra alatt. A demokrácia elkötelezett híveiként elhatárolódnak ezektől a szélsőséges emberi értékek megsemmisítésére irányuló törekvésektől. Emlékezzenek, de ne felejtsenek, hogy ez soha többé meg ne ismétlődhessen.

 

Sós Tamás:

Napirend előtt a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság képviselőjéhez, Kakuk György úrhoz lehet kérdést feltenni. Kérdés nem volt, ezért megköszönte Kakuk György úr megjelenését.

 

1./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló12/1995. (V. 26.) HMÖ rendelet módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Törvényi kötelezettségnek tesznek eleget azzal, hogy egy versenyeztetési szabályzatban foglalják össze a teendőket, amelyek a rendeletben meghatározott értékhatárt meghaladó ingatlanértékesítés, hasznosítás esetén követendő a hivatal, a közgyűlés és szervei részéről. Kérte, hogy fogadják el az előterjesztést.

 

Sós Tamás:

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 36 igen szavazattal, egyhangúan a következő rendeletet alkotta:

 

2/2006. (II. 24.) HMÖ rendelet

a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/1995. (V. 26.) HMÖ rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

 

1. §

 

A R 8. § (1), (2), (3), (4), (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„(1) A 20.000.000 Ft egyedi érték feletti ingatlan és 5.000.000 Ft egyedi érték feletti ingóság értékesítése, a vagyon feletti vagyonkezelés jogának átadása, a vagyon használatának és hasznosítási jogának átengedése csak nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére történhet. Nem vonatkozik ez a rendelkezés:

 

-         a korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonnak az Ötv. 80/A § (5) bekezdés szerinti vagyonkezelésbe adására

-         az átmenetileg kihasználatlan ingatlanoknak és helyiségeknek az alapfeladat sérelme nélküli 5 évet meg nem haladó bérbeadására

 

A versenytárgyalás lefolytatása e rendelet mellékletét képező külön szabályzat szerint történik.

 

 

(2) A Közgyűlés – indokolt esetben – zártkörű versenytárgyalást is meghatározhat.

      A zárkörű versenytárgyaláson a Megyei Önkormányzat által meghívott ajánlattevők vesznek részt. Az eljárásra egyebekben a nyilvános versenytárgyalás melléklet szerinti szabályai az irányadók.

 

(3)   A 20.000.000 Ft egyedi értékhatár alatti ingatlant és az 500.000 – 5.000.000 Ft közötti egyedi értékhatárú ingóságot csak nyílt licites eljárással lehet értékesíteni. Ettől a döntésre jogosult – indokolt esetben – eltekinthet.

 

(4)   A nyílt licites eljárás esetén a hirdetménynek – melyet megyei napilapban kell nyilvánosságra hozni – tartalmaznia kell:

a.       az értékesíteni kívánt vagyon leírását

b.      kikiáltási árát

c.       a licittárgyalási biztosíték összegét

d.      a licittárgyalás helyét, időpontját

e.       a licittárgyalás eredménytelenségére vonatkozó szabályokat.

 

(5)   A licittárgyalás során értelemszerűen alkalmazni kell a versenytárgyalásra vonatkozó szabályzatnak az összeférhetetlenségre, a közérdekű adatok nyilvánosságára, a licittárgyalás dokumentálására és eredménye nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályait.

 

2. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

                   Sós Tamás sk.                                                          Dr. Benkár József sk.

    Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                          Heves Megye Főjegyzője

 

Sós Tamás:

 

2./ napirend:

 

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosításáról szóló 12/1993.(XII. 17.) HMÖ rendelet módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

A lakástörvény legutóbbi módosítása az önkormányzatok tulajdonában lévő lakásoknál három féle működtetési elvet tesz lehetővé: a szociális, a költség, valamint a piaci elven működtetett lakások kategóriáját. A megyei önkormányzat tulajdonában lévő lakások esetében a szociális jelleg kizárt. A Hivatal a költségelven történő működtetést javasolja. A bennlakó bérlők a szociálishoz képest rosszabbul járnak, de jobban, mint a piaci elven történő működtetésnél. Az előterjesztésben a jogcím nélküli lakáshasználatot is szigorítják.

 

Sós Tamás:

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak. Megállapította, hogy a Közgyűlés 35 igen és 1 nem szavazattal a következő rendeletet alkotta:

 

3/2006. /II. 24./ HMÖ rendelet

a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások hasznosításáról szóló

 12/1993. /XII. 17./ HMÖ rendelet /továbbiakban: R/ módosításáról

 

1. §

 

A R 9. § (4) bekezdése az alábbiak szerint kiegészül:

 

(4) A bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni.

 

2. §

 

A R 12. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

(1) A lakbér mértékét költségelven kell megállapítani. A költségelven bérbeadott lakás lakbérének mértékét a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakás állapota és fekvése, a bérbeadó által a lakással kapcsolatosan nyújtott szolgáltatások alapján kell megállapítani akként, hogy a bérbeadónak a lakással, a lakásberendezésekkel kapcsolatos ráfordításai megtérüljenek. A lakások bérleti díját évente december 31-ig a közgyűlés állapítja meg a rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

 

3. §

 

A R 13. § (2)  (3)  (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

(2) A jogcím nélküli használat kezdetétől számított 2 hónapig a használati díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos.

 

(3) A jogcím nélküli használat 3. hónapjától kezdődően a lakáshasználati díj a lakásra megállapított lakbér kétszerese.

 

(4) A jogcím nélküli használat 7. hónapjától kezdődően a lakáshasználati díj a lakásra megállapított díj négyszerese.

 

4. §

 

A R 14. §-a az alábbiak szerint kiegészül:

 

(4) A bérbeadó a rendeltetésszerű használatot, valamint a lakásbérleti szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítését egy naptári éven belül egyszer –a bérlő szükségtelen háborítása nélkül- ellenőrzi. A bérlő arra alkalmas időben a lakásba történő bejutást biztosítani és az ellenőrzést tűrni köteles. Ez a rendelkezés irányadó akkor is, ha rendkívüli káresemény, illetőleg a veszélyhelyzet fennállása miatt a lakáson belül szükséges hibaelhárítás elvégzésének biztosítása indokol ellenőrzést.

 

5. §

 

A R 2. számú melléklet 2. pontja az alábbiak szerint kiegészül:

 

2.a/ A bérlő köteles életvitelszerűen a lakásban lakni. A bérlő a lakásból történő két hónapot meghaladó távollétét és annak időtartamát köteles írásban a bérbeadó részére bejelenteni.

A bérlő által bejelentett -különösen egészségügyi ok, tanulmányok folytatása miatt történő-  távollét alatt erre hivatkozással a lakásbérleti szerződést felmondani nem lehet. Nem lehet felmondani a szerződést abban az esetben sem, ha a bérlő a bejelentést menthető okból mulasztotta el és erről a bérbeadót –felhívására- írásban tájékoztatja.

 

6. §

 

A R 2. sz. mellékletének 6. pontja helyébe a következő szövegtartalom kerül:

 

6. Ha a bérlő a lakásbérleti jogviszony megszűnése ellenére a lakásból nem költözik ki – azt jogcím nélkül használja- a bérbeadó részére lakáshasználati díjat köteles fizetni. A jogcím nélküli használat kezdetétől számított 2 hónapig a használati díj a lakásra megállapított lakbérrel azonos. A jogcím nélküli használat 3. hónapjától kezdődően a lakáshasználati díj a lakásra megállapított lakbér kétszerese. A jogcím nélküli használat 7. hónapjától kezdődően a lakáshasználati díj a lakásra megállapított lakbér négyszerese.

 

7. §

 

A R 2. mellékletének 15. pontja helyébe a következő szövegtartalom kerül:

 

15. A lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlőt terhelik. A lakásberendezések meghatározását az 1993. évi LXXVIII. Törvény 91/A.  § 16. pontja tartalmazza.

 

8. §

 

Ez a rendelet 2006. március 31. napján lép hatályba.

 

                  Sós Tamás sk.                                                        Dr. Benkár József sk.

    Heves Megyei Közgyűlés elnöke                                         Heves Megye Főjegyzője

 

Sós Tamás:

 

3./ napirend:

A Heves Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása.

3.a./ Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása vizsgálatáról.

 

Sós Tamás:

 

Az önkormányzat és intézményei 2005. évi költségvetésének utolsó módosítása. Az utolsó negyedévben bekövetkezett tényleges változások átvezetése történik meg. A módosítás összege 443,4 millió Ft, amely 2,2 %-os növekedést jelent. A főösszeg a módosítást követően 20,4 milliárd Ft-ra növekedett.

Valamennyi bizottság megtárgyalta és javasolják a költségvetési rendelet elfogadását.

Könyvvizsgálói jelentés is szerepel az előterjesztés mellett.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Az utolsó módosításhoz a Pénzügyi Bizottság néhány apró észrevételt tett. Vannak olyan megfogalmazások, amelyekkel nem teljesen értettek egyet. Ezzel együtt úgy ítélik meg, hogy nemcsak a IV. negyedévi változásokat tartalmazza. Pl. a kórház esetében lehetett látni, hogy az OEP finanszírozás hogyan alakul. Szeretnék továbbra is erősíteni, hogy a módosítások az adott negyedévben kerüljenek átvezetésre, melyet meg is fogalmazták a 2006. évi költségvetésben. Remélik, hogy ez egyre pontosodik.

Kérte a rendelet-tervezet módosításának elfogadását, valamint a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét.

 

Sós Tamás:

 

Kérdés, észrevétel nem volt, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 36 igen szavazattal és egy tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

 

Heves Megye Önkormányzatának

4/2006. (II. 24.) HMÖ rendelete

a Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról

 

1. §

 

A 4/2005. (II. 25.) HMÖ rendelet ( továbbiakban R. ) 1.§-a az alábbiak szerint módosul:

 

                        bevétel főösszege                                       19.857.132 ezer Ft

                        kiadás főösszege                                        20.445.790 ezer Ft

                        hiány összege                                                  588.658 ezer Ft

 

2. §

 

(1) A R. 2.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint változik:

                                                                                                  Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele                     1.891.697

Önkormányzat sajátos működési bevétele                                           3.206.237

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                                   356.920

Központi költségvetési támogatás                                                       6.465.637

Működési célra átvett pénzeszközök                                                   7.072.161

  Ebből: OEP finanszírozás                                                                  6.637.543

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                                                  638.851

Előző évi pénzmaradvány                                                                      234.629

 

(2) A R. 2.§ (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

                                                                                                  Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai                     15.706.996

Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai                            119.071

Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai                      404.398

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai                                            1.460.583

Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai                             72.898

Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai                  2.194.791

Működési célra átadott pénzeszközök                                                     286.622

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök                                                   65.953

Kölcsönök nyújtása                                                                                    3.253

Hiteltörlesztések                                                                                       30.000

Tartalékok                                                                                                94.885

Pénzmaradvány tartalék                                                                              6.340

 

(3) A hiány összege:                                                                                    588.658

 

(4) A R. 2.§ (6) bekezdése a következőre változik:

 

A 2005. évi költségvetés általános tartaléka 0 Ft.

 

(5) A R. 2.§ (7) bekezdése a következőre változik:

 

A költségvetés működési céltartaléka 10.820 e Ft, intézményi pályázati saját erő
7.000 ezer Ft, érdekeltségnövelő tartalék összege 3.820 ezer Ft.

 

3. §

 

(1) A R. 1.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1.sz. melléklete lép.

(2) A R. 2.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2.sz. melléklete lép.

(3) A R. 3.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3.sz. melléklete lép.

(4) A R. 6.sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4.sz. melléklete lép.

 

4. §

 

(1) A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.

 

(2) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2005. december 31-től kell alkalmazni.

 

          Sós Tamás sk.                                                                        Dr. Benkár József sk.

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                                   Heves Megye Főjegyzője

 

„A Közgyűlés tudomásul vette a Független könyvvizsgálói jelentést a Heves Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosítása vizsgálatáról.”

 

Sós Tamás:

 

4./ napirend:

A Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetése.

4/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetése vizsgálatáról.

 

A tervezetet a bizottságok megtárgyalták és közgyűlési megvitatásra alkalmasnak tartják. A költségvetés alapos előkészítés után a 2006. évi költségvetési törvény és az elfogadott költségvetési koncepció alapján került összeállításra. A főösszeg 19,4 milliárd Ft, amelyből 17,5 milliárd Ft a kiadásokra, 1,9 milliárd Ft a fejlesztési feladatokra áll rendelkezésre. A hiány nagysága 923,5 millió Ft. Ez a főösszeg 4,2 %-át teszi ki, amely az előző évben 2,3 % volt. A hiány nagyobb része a működési költségvetésben mutatkozik, ez 798,8 millió Ft, a fejlesztési feladatok megvalósításához 124,7 millió Ft hiányzik.

A költségvetés pozitívumaként kiemelte, hogy miden közalkalmazott részére biztosított április 1-től a bértábla szerinti növekedés, a pótlékalappal számoltak, a megyei fenntartású intézmények közalkalmazottait 4.500 Ft-os havi étkezési utalvány, a 10 ezer Ft-os adómentes juttatás illeti meg. Az eddig is tervezett keresetkiegészítést a többi ágazatban is tervezik. A dologi kiadásokat túlnyomó részben null bázison tervezik. Az energia kiadások, az élelmezés, a gyógyszer, a tanulói tankönyv, valamint az ÁFA kiadások előirányzatára is kiemelt figyelmet fordítottak. Mintegy 110 millió Ft-tal több fedezet áll rendelkezésre ezen kiadásokra. Az államháztartási tartalék 36,9 millió Ft-os. A hiány nagysága alatta marad az önkormányzat által felvehető hitel mértékének.

Az intézményvezetők megismerték a költségvetés intézményeiket érintő keretszámokat. Többen jelezték, hogy a dologi kiadások növekedése várhatóan nem lesz elegendő az idei áremelkedések finanszírozására. A működési hiány nagysága azonban nem tesz lehetővé jelenleg nagyobb mértékű kompenzációt. Évközben a tartalékok és esetleges bevételi többletek felhasználásával kezelhetők lesznek a problémák. Hiánykezelési terv is készült. Ezzel együtt úgy ítélik meg, hogy a 2006. évi költségvetés végrehajtható. Szükséges az intézményi támogatások 2 %-os mértékű zárolása és tartalékba helyezése, mely 125 millió Ft.

A 2006. évi költségvetés egyeztetése a reprezentatív szakszervezetek képviselőivel megtörtént. Egyetértettek a költségvetés testületi előterjesztésével. Örömmel vették, hogy a közgyűlés nem rendel el létszámcsökkentést, a közalkalmazottak részére biztosított juttatásokkal egyetértettek, de ezek emelését kérik a költségvetési lehetőségek függvényében.

Független könyvvizsgálói jelentés is készült, amely elfogadásra javasolja a költségvetést.

A Pénzügyi Bizottság véleményezése kiosztásra került.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A Pénzügyi Bizottság kötelessége, hogy írásban véleményezze a költségvetést. Ez megtörtént kiosztásos anyagként. Az intézmények működtetéséhez a feltételek biztosítottak. A költségvetés jól összeállított, precíz, pontos anyag. Fegyelmezett gazdálkodással stabilizált a költségvetés. A hiány mértékét figyelembe véve meg kell próbálni az állami támogatások növelését, az önhikis pályázat beadását.

Vita volt a bizottságok rendelkezésére álló keretösszegekről. A bizottság javasolta, hogy a következő közgyűlés gondolja át a nem kötelező feladatokra adott összegeket. Minden évben készül hiánykezelési terv. A 2 %-os zárolást kezelhetőnek tartják. 2006. évben nincs kötelező létszámcsökkentés, de az intézményvezetők szem előtt tartják az ésszerűséget a gazdálkodás során. A bevételek növelésére gondot kell fordítani és az anyagban megjelölt szabad kapacitások kihasználásával a bizottság egyetért. Az ellátás színvonalának megtartása, illetve növelése érdekében élni kell a pályázati lehetőségekkel, melyhez a forrást tudják biztosítani.

Az illetékbevétel évközbeni figyelemmel kísérése fontos feladat és a hátralékok behajtásáról készüljön tájékoztató anyag.

A kötelező és nem kötelező feladatokat, a bizottságok kereteit tekintsék át évközben. A 2007. és 2013. között kulcsátadással megvalósítandó beruházási lehetőségekről tervet kell készíteni a nemzeti fejlesztési tervhez kapcsolódóan a megoldással együtt. Javasolják a különböző szakmai intézménytípusok összehasonlítását, a belső összetételre, a tartalékokra is rá kell mutatni.

Összességében a költségvetés fő összege a 20 milliárd Ft-ot megközelíti. Tartalmazza a kötelező feladatok ellátásához szükséges összegeket, az intézmények működtetését és a nem kötelező feladatok ellátásához biztosított összeget. A 2006. évi költségvetés alkalmas arra, hogy a megyei önkormányzat tervezett feladatait végrehajtsa és az intézmények működését biztosítsa. Tartalmazza a bérfejlesztést, az étkezést, adómentesen adható juttatásokat. Az I-III. negyedévi beszámoló ismeretében majd tekintsék át az adómentesen adható összeg növelésének lehetőségét.
A 2006. évi költségvetést többségi szavazással (5 igen és 1 tartózkodással) a bizottság elfogadta, a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét javasolják.

 

Szabó Gyula:

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és feladat-, hatásköréből adódóan elsősorban a szabályozás szövegezési részével foglalkozott. A vita során két indítvány hangzott el a rendelet tervezet 6. § (6) és (12) bekezdésével kapcsolatban. A (6) bekezdés a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészekkel foglalkozik, ami nem eléggé érthető. Azt tartalmazza, hogy amennyiben a közalkalmazott jogviszonya megváltozik, az ne legyen átvihető, de a munkáltatói döntésen alapuló rész a munkáltató számára ne vesszen el. A Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolja, hogy adott esetben legyen joga az intézményvezetőnek ezen rész felhasználására.

A (12) bekezdés elhagyását javasolják. Ez a feltételes módban megfogalmazott mondat nem szabályos: vagy adható, vagy nem adható fegyelmi. Ezt más jogszabály sokkal pontosabban szabályozza. A 6. § a Közgyűlés számára is fogalmaz meg feladatot. Furcsa lenne, ha a Közgyűlés nem tartja be magára nézve a feladatot, akkor fegyelmit indítanak ellene. A (12) pont elhagyásával a Jogi Iroda és a Főjegyző úr is egyetért.

 

Sós Tamás:

 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket.

 

Oláh Ferenc:

 

Még a véleményezéshez mondta, hogy megtárgyalta a Bizottság a 2006. évi költségvetést és a könyvvizsgálói jelentést. Egyhangúlag javasolták elfogadásra.

 

Dr. Nagy Tamás:

 

Elnök úr említette a közalkalmazotti kedvezményeket, amelyek a Heves Megyei Önkormányzat intézményeiben dolgozó közalkalmazottaknak járnak. Az 1600 főt foglalkoztató kórház közalkalmazottai megkapják-e a 2 %-os keresetkiegészítést, a 4.500 Ft-os étkezést és a
10 ezer Ft-os adómentes juttatást?

 

Csáki Zsigmond:

 

Elnök úr kiemelte az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetést, valamint az érdekegyeztetést. Készült-e összefoglaló anyag és az publikus-e a Közgyűlés számára az intézményvezetőkkel folytatott egyeztetésről, valamint a február 21-i érdekegyeztető tanáccsal folytatott megbeszélésről, ahol örömmel vették tudomásul, hogy nem lesz létszámleépítés. Készült-e erről jegyzőkönyv és ha igen, megismerhető-e?

 

Balázs József

 

Zárolás jelent meg az intézményeknél komoly nagyságrendben. Ez végleges, vagy ötletszerű, átmeneti? Kedvező helyzet esetén ez megkapható-e?

A hiány nagyságrendje az egekbe szökik. A különböző helyeken milyen jutalom van tervezve?

A dologi kiadásokkal kapcsolatosan a januári gázáremelésnek van-e fedezete?

Vannak olyan perek, amelyek kimenete kétséges. Hol található ennek a fedezete?

 

 

 

Dr. Tatár László:

 

Csatlakozott Balázs József úrhoz. A Főjegyző úr válaszából kitűnik, hogy Keresztes György úr által benyújtott interpellációt most nem tűzik napirendre. Nem kapnak választ, holott ez indokolt lett volna, ha egy ilyen rekord összegű hiányt tartalmazó költségvetésnek ilyen plusz forrással kell még számolni. Ügyrendi menethez kötik a kérdést, holott tegnap beérkezett. Tisztán láthatnának, hogy milyen anyagi vonzata lesz. A jelenlegi költségvetésben miért nincs beütemezve. 130 millió Ft-tól 270 millió Ft-ig hallott összeget. Ezt jó lett volna tudni a költségvetés összeállítása kapcsán.

A gyöngyösi Orczy kastély múzeum kapcsán felül kell vizsgálni a Vitner házzal kapcsolatos feladatellátást. Ez a mondat pontosan mit rejt?

A Harlekin Bábszínház finanszírozásával kapcsolatosan tett fel kérdést. Az elmúlt évhez képest jelentős zárolás található a jelenlegi növekvő közüzemi költségek mellett. Új, szép környezetbe kerül a bábszínház. Képeztek-e olyan tartalékot a költségvetésben, hogy legalább egy fél éves működés után visszatérnek és a finanszírozásban segítséget nyújtanak?

 

Dr. Benkár József:

 

Dr. Nagy Tamás a kórházi közalkalmazottaknak járó kedvezményekkel kapcsolatos kérdésére elmondta, hogy OEP finanszírozás van. A kórház ilyen jellegű juttatásai nem szerepelnek a költségvetésben.

Az érdekegyeztetésről, az intézményvezetőkkel történt egyeztetésről készült jegyzőkönyv, emlékeztető, melyek megtekinthetők a Pénzügyi Irodán.

Balázs József úr kérdezte, hogy a zárolás végleges vagy ötletszerű. Véglegesnek semmiképpen nem tekinthető. A takarékos gazdálkodásra való ösztönzés azt szolgálja, hogy kezelhető legyen a költségvetés.

A gázáremelésekre van egy fedezet, melyről a Pénzügyi Iroda vezetőjének több információja van.

A perek kimenetének fedezete: ebből a HospNET per híresült el. A legutóbbi tárgyalás megismételt tárgyalás volt, nem jogerősen mintegy 17 millió Ft-tal alacsonyabb tőke követelést ítéltek meg. II. fokú eljárásra kerül sor. A fellebbezés lehetőségét a kórház ki fogja meríteni. Még mindig bíznak abban, hogy az összeg még lefaragható. A fedezettel kapcsolatosan elmondta, hogy az elmúlt évben 150 millió Ft-os bérleti díjra kötöttek szerződést. Ezt nem működésre, vagy kártérítésre szeretnék felhasználni, hanem elsősorban fejlesztésre, szerkezetátalakításra a kórházban, de ez is szóba jöhet. Hangsúlyozta, hogy még mindig nincs jogerős ítélet az összegszerűség tekintetében.

A Vitner ház kérdése az Ellenőrző Bizottsági ülésen is felvetődött. Az Orczy kastély felújítással, beruházással kapcsolatosan jó lenne, ha mentesülne a múzeumi feladatok alól és más funkciót kaphatna.

A Harlekin Bábszínházzal kapcsolatos jelentős fejlesztés van, modern, korszerű intézmény jön létre. Megbecsülték a működési költségeket, melyet a közüzemi díjakra vonatkozó pontos mérés hiánya befolyásol. Ez korábban a bérleti díjban szerepelt. Az év folyamán ezt elemezni kell és a tapasztalatok alapján a valós helyzethez kell igazítani. Ennek forrását az általános tartalékban látja.

 

Némethné Haizer Anna:

 

A jutalom tervezett nagyságával kapcsolatosan elmondta, hogy az illetékhivatali érdekeltségi kifizetés összege járulékaival együtt 85 millió Ft. Önkormányzati rendelet szerint 8 havi juttatás illeti meg az illetékhivatali dolgozókat éves szinten. A Közgyűlés elnöke, alelnöke részére 6 havi, a dolgozók esetében egy havi összeg szerepel, melynek nagyságrendje 25 millió Ft. Ezenkívül az intézményi költségvetésben 2 %-os keresetkiegészítés szerepel 45 millió Ft-tal.

A gázáremelésre kapott kompenzáció 3,7 millió Ft. A II. félévben kerül sor a tényleges felhasználás alapján az intézmények közötti felosztásra. Úgy tudják, hogy a kórház kompenzálási összege is ebben szerepel, de ezt pontosítani fogják.

Elhangzott, hogy a Harlekin Bábszínháznál zárolásra kerül sor. Nem érinti a zárolás a Bábszínházat, hasonlóan a másik két város és megye által közösen finanszírozott intézményt sem. Pontosan annyit kapnak, mint az előző évben. Eddig 4 millió Ft volt a bérleti díj, ez most 1 millió Ft lett, a felszabaduló 3 millió Ft rendelkezésre áll a megnövekedett közüzemi és egyéb működési költségekre.

A reprezentatív szakszervezetekkel február 21-én volt az egyeztetés. Készült emlékeztető, melyet már postáztak az érintett szakszervezetek részére és a Pénzügyi Irodán rendelkezésre áll, megtekinthető.

 

Kun Zoltán:

 

A tisztánlátás érdekében szeretnék megvizsgálni a Vitner ház további sorsát a raktározási funkció érdekében.

 

Sós Tamás:

 

Kérte az előterjesztésekkel kapcsolatos hozzászólásokat.

 

Balázs József:

 

Sok megyei költségvetést tartott már a kezében, egyik sem volt tökéletes, mindenhol voltak problémák. Soha nem volt ilyen mértékű a hiány nagysága, ami rekord méretű. Csökkenek az állami normatívák. Csökkennek a feladatok, amelyeket az intézményben el kell látni? Leértékelődnek a problémák? Nem érti.

A dologi kiadások a tavalyi mértéken vannak tervezve. Tavaly is, most is volt gázáremelés a közintézmények számára és alacsonyabban van tervezve.

Bérfejlesztés: a közalkalmazotti törvény által előírtakat biztosítják. A közszféra az egyedüli terület, ahol nem január 1-től, hanem április 1-től kapnak bérfejlesztést. Nem kellett volna ezt a különbséget tenni.

Intézményi zárolás: összege pont akkora, mint a 2005-ös és 2006-os céltartalék képzés. Sürgősségi indítványukat a Közgyűlés többsége elutasította. Kezdeményezni szerették volna az állami tartalék zárolásának feloldását a megyei és a települési önkormányzatok számára. Nem tették meg. Várni kell, de nem értik meddig kell várni. Sajnálja, hogy nem fogadták el a sürgősségi indítványt, mert a korábbi két közgyűlés pártpolitika mentesen, a megye érdekében, a megyét érintő kérdésekben együttesen járt el. Voltak olyan problémák (1994-1998. között az autópálya építés, 1998-2000. között a szennyvíz közmű ÁFA ügye), amelyek valamennyi települést érintettek.

 

Bevételi oldalon az illetékbevételnél az első havi adatok pozitívak, de összességében bizonytalanság van. Kiesett 85 millió Ft a törvényváltozás miatt, ami a földhivatalokhoz kerül.

Vannak bizonytalanságok, magas a hitelállomány, az intézményektől jelentős pénzeszközöket vonnak el, ami a működőképesség határára sodorhatja őket. Ez a költségvetés is példa arra, hogy a központi költségvetés hiányát az önkormányzatokra terhelik. Az előírt kötelező feladatokra hitelt kell felvenni működtetésre, mert nem kapja meg azt a finanszírozásban. Nem mondja, de pár évvel ezelőtt szlogen volt, hogy több pénzt az önkormányzatoknak. Már nem keresi a több pénzt. Legalább annyit adjanak, ami a feladatok ellátásához hitelmentesen szükséges.

A rekord mértékű hitel miatt nem tudja elfogadni ezt a költségvetést.

 

Csáki Zsigmond:

 

Nem véletlenül kérdezte az intézményvezetői és az érdekegyeztetést. Örül, hogy az emlékeztetők megtalálhatók a Pénzügyi Irodán. Véleménye szerint azt legalább összefoglaló jelleggel a költségvetés mellékleteként, vagy külön a Pénzügyi, a Jogi és Ügyrendi Bizottság anyagához hasonlóan megkaphatták volna.

Néhány nappal ezelőtt a miniszterelnök úr egy megállapodást írt alá az MSZOSZ-el. Utánanézett, az érdekegyeztetés során a két legnagyobb szakszervezet – a Vasutas és a Postás – nem írta alá.

Elhangzott, hogy egyetértettek a költségvetéssel. Ha a teljes anyagot ismerik, talán árnyaltabb lett volna a kép. Véleménye szerint egy vezető akkor jár el jól, ha a költségvetés kialakítása előtt megpróbál lobbizni a saját intézménye érdekében. Évközben már sokkal nehezebb a sarokszámokon változtatni.

Javasolta, hogy ezen tájékoztató anyagokat a közgyűlési tagok a vélemény kialakítása előtt megismerhessék és beépülhessen az anyagba.

 

Merczel József:

 

Vesztesnek az önkormányzatok látszanak, támogatásuk növekedése 7,9 ponttal marad el a központi költségvetésben. Ez egy 2000-es HVG-ben megjelent cikk. Nem kellene belemenni, hogy ki, mikor rontott az önkormányzatok helyzetén. Egy évvel ezelőtt még drámaibb felszólalások voltak a Fidesz részéről, majd fél órával ezelőtt 39 igen szavazattal elfogadták a tavalyi költségvetést. A problémákkal, a feszültségekkel szembe kell nézni, de nem kell pánikot kelteni. Egyetért azzal, hogy soha nem látott rekord mértékű költségvetése van Heves megyének. Tavaly, tavalyelőtt higgadt, nyugodt gazdálkodással biztosították, hogy ebben az évben nem kell létszámot leépíteni. Erre büszkék lehetnek. Sok önkormányzattal ellentétben biztosítani tudják a 2006. évi bérpolitikai intézkedések fedezetét. Soha nem volt ekkora mértékű fejlesztés, mint az elmúlt években. Pl. Heves, Bélapátfalva, Mlinkó István Általános Iskola, Orczy kastély, Inter-Európa Ház, Harlekin Bábszínház. Az előző ülésen tisztázták, hogy miért kell 14 millió Ft-tal több a technikai eszközök megvalósítására. A pályázati forrásokkal javítják az intézmények helyzetét. A fejlesztések működési kiadások növekedésével is járnak. Ezeket pillanatnyilag tudják biztosítani. A költségvetésben jelen van egy hiány, de jelen van a fejlesztési perspektíva is. Ezek generálják a működési kiadásokat, amelyeket meg kell teremteni.

 

A HospNET perrel kapcsolatosan változott a Fidesz véleménye, melynek örül. Korábban azt mondták, hogy úgy is megnyerjük a pert. Nem fogjuk megnyerni. Főjegyző úr finoman fogalmazott, mely szerint 17 millió Ft-tal kevesebb az alapkövetelés, de ez a kamatokkal együtt 200 millió Ft közelében van, melyet bírósági ítélet után valakinek ki kell fizetni.

A jelenlegi költségvetés garancia lehet arra, hogy egy év múlva a 2004., 2005. évi költségvetéshez hasonlóan el tudják fogadni a 2006. évi gazdálkodás eredményeit. Ehhez valamennyiük összefogása, takarékos, fegyelmezett gazdálkodás kell. Tavaly a költségvetésbe nem tudták beépíteni a teljes étkezési hozzájárulás összegét, de a helyzet alakulása után megtették, visszamenőleg január 1-től.

 

A szakszervezetekkel történt egyeztetés során megegyeztek abban, hogy amennyiben a költségvetés lehetővé teszi, a két évvel ezelőtt biztosított egyszeri 10 ezer Ft-os adómentes
juttatást próbálják növelni, mert a dolgozók a megnövekedett feladatokat lényegében változatlan létszámmal látják el. Ezért a többlet munkáért többlet juttatást is kell adni, ha a lehetőségek engedik. Bízik abban, hogy egy év múlva a 2006. évi költségvetést egyhangúan fogják elfogadni.

 

Sós Tamás:

 

Csáki Zsigmond úr ügyrendi kérdésben kért szót.

 

Csáki Zsigmond:

 

Merczel József úr olyan adatokat érintett, amely a korábbi jegyzőkönyvekből egyértelműen kiderül. Kérte Főjegyző urat, ennek nézzenek utána.

 

Sós Tamás:

 

A Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke azt mondta, hogy ez nem ügyrendi kérdés.

 

Dr. Nagy Tamás:

 

A megyei önkormányzat költségvetésének 1/3-át a kórház teszi ki. A kórházat az OEP finanszírozza, a működési költségek jelentős részét az OEP-től kapja. A tulajdonos a megyei önkormányzat, a közgyűlés. Az OEP finanszírozás bizonyos teljesítményvolumen korlátot is jelent, mely nem teszi lehetővé, hogy a kórház bizonyos mérték fölött növelje bevételét.

Megkapta a kórház a kiemelt onkológiai centrum minősítést. Ezzel teljeskörűvé válik a daganatos betegek ellátása. A gyógyszerkiszolgálás európai szintű lehet. A volumenkorlát azt jelenti, hogy a kórház költségvetése romolhat, ha a kiadásai növekednek és a bevételeit nem tudja tovább növelni. Ha az itt dolgozó 1600 közalkalmazott nem kapja meg a közalkalmazotti kedvezményeket, másodrangú közalkalmazottakká válhatnak. Az itt dolgozók túlmunkáját elég alacsony mértékben tudják finanszírozni, ami nem megfelelő hangulatot válthat ki.

Kérte Elnök urat, hogy Főigazgató úrral egyeztetve próbálják megteremteni a lehetőséget, hogy a kórház közalkalmazottai megkaphassák a finanszírozást.

 

Faludi Sándor:

 

A költségvetés kapcsán visszatért a HospNET perre. Nem véletlenül adta be a frakció az interpellációját. Elfogadhatatlannak tartja a Főjegyző úr szűkszavú válaszát. Merczel József alelnök úr hozzászólására válaszolt, nem akar vitatkozni, de nem mondtak olyat, hogy a kórház mindenképpen megnyeri a pert. Azt mondták, hogy a Táblabíróság az I. fokú eljárásban elvi jellegű kérdés miatt adta vissza új eljárásra a pert, mert úgy nem követelheti az ellenérdekű fél a szerződésbontás után a kártérítést, mintha a teljesítés megtörtént volna. Van egy ellenkérelem is, ami 100 millió Ft-os nagyságrendet is meghalad, ahol a felperes a kórház és alperes a HospNET. Ez jelentősen ellentételezné a rekord összegű költségvetési hiányt. Ezt a kérdést nagyobb odafigyeléssel kell kezelni, melyet hiányol, mert pl. a kórház nem küldte el a jogi képviselőjét a tárgyalásra, a kirendelt ügyvéd is olyan ügyvédbojtárt küldött el, aki nem volt tájékozott az ügyben. Ne elégedjenek meg azzal, hogy feltehetően a kórház fellebbezni fog. A következő Közgyűlés valószínűleg április hónapban lesz, amikorra a 15 napos fellebbezési határidő elmúlik. A Táblabíróság annak az I. fokú bíróságnak adta vissza az ügyet, aki komoly hibát követett el. Véleménye szerint kérhette volna a kórház, vagy beavatkozóként a megyei önkormányzat jogi képviselete, hogy egy másik bíróság tárgyalja az ügyet. Az előző főigazgatónál is nagy horderejű kérdésként kezelték ezt, most pedig az interpellációt
különböző működési formaságokra való hivatkozással elutasítják, holott ez nagymértékben fogja nehezíteni a kórház költségvetését.

Ne elégedjenek meg azzal, hogy a kórház feltehetően fellebbezni fog az ügyben. Véleménye szerint a fenntartó önkormányzat kötelezheti a kórházat, hogy sokkal hatékonyabb módon álljon a kérdéshez, mert jelentős mértékben csökkenthető lesz a hiány.

 

Dr. Tatár László:

 

Sajnálja, hogy Merczel József alelnök úr kiment, mert hozzászólása kapcsán kért szót. Az interpellációként vagy napirend előtti kérdésként feltettekre nem kapnak választ, de Merczel József alelnök úr menetközben elmondta ezeket. A HospNET kártérítési ügyben is tisztán szerettek volna látni, alelnök úr kimondta, hogy ez 200 millió Ft-os kártérítési kötelezettség is lehet. Nem alkothatnak költségvetési rendeletet, ha ennek fedezetét nem tudják biztosítani. A 150 millió Ft-os bérleti díjat emlékezete szerint fejlesztési célokra, a kórház II. lépcsők rekonstrukciója kapcsán fogják felhasználni. Nem érti hogyan akarják ebből a kártérítést fizetni. Itt komoly problémák vannak.

 

A 2005. évi költségvetési vitában azzal érvelt az ellenzék, hogy jobb, működőképesebb költségvetést hozzanak létre, az intézményeik magasabb szinten tudjanak működni és az ellátást biztosítsák. Ebben a vitában kritikai elemeket fogalmaztak meg. Jegyzőkönyvi adatok is bizonyítják, hogy az ellenzék nem fogadta el a 2005. évi költségvetést. Az államháztartási törvény szerint a költségvetési terv módosításakor végszavazást kell tartani és mint képviselőknek el kell fogadni, mert az a 2005. év lezárása. Azzal, hogy megszavazták a módosított költségvetés végrehajtását, nem az ő szándékuknak megfelelő volt.

A 2006. évi költségvetési rendelet vitájában is a számukra aggályos kérdésekkel foglalkoztak. A rendszerváltás óta ez a legrosszabb költségvetés. Lehet mondani, hogy a 19 milliárd Ft-os költségvetésnél a 920 millió Ft-os hiány nem nagy, az finanszírozható. Azonban a hiány struktúrájával van komoly baj. Amikor a 920 millió Ft-os hiányból 800 millió Ft a működési hiány, ez felveti a felelősséget, hol van az Országgyűlés, a Kormány önkormányzatokról való gondoskodási szándéka.

 

Ebben a költségvetésben nem kaptak semmi támpontot, hogy mi a kötelező és mi az önként vállalt feladat, mi, mibe kerül. Az elmúlt évi vitában is kérték ezt, most sem történt meg. Nehéz azt mondani, hogy milyen ellátási, szolgáltatási szintet szűkítsenek, de lehet, hogy belekényszerültek volna.

 

A fejlesztési hiány mértékével kapcsolatosan elmondta, hogy a működési hiány szinte mindent elvisz. A sürgősségi indítványt nem fogadták el, érthetetlen, mert nincs benne semmi olyan, ami politikai vita tárgya lehetne. Volt egy rendelet, ha a feltételek teljesülnek, a visszaosztás megtörténik. A Magyar Kormány Miniszterelnöke kimondta, hogy ezek a mutatók teljesültek. Nem érti miért nem történt meg a visszaosztás. Mindenki panaszkodik, hogy problémák vannak, a hitelállomány növekszik, az ellátás fenntartása bizonytalan. Nem érti, miért nem lehet ebben konszenzus.

 

A hiány struktúrája és rekord összegű nagysága miatt nem tudja elfogadni a költségvetést.

 

Csáki Zsigmond:

 

Az MSZOSZ szakszervezetek és a Miniszertelnök által aláírt együttműködési megállapodást példaként hozta fel. Elnök úr elmondta, hogy az érdekegyeztetés kapcsán február 21-én egyetértettek. Korábban azt mondta: örül, hogy a két legnagyobb szakszervezet nem írta alá. Lehet, ha megnéznék az érdekegyeztetésről készült jegyzőkönyvet, a képviselők sokkal árnyaltabb képet kaphatnának.

 

Alelnök úr drámai hangnemet említett az itt elhangzottak kapcsán. Balázs József úr hozzászólásához kapcsolódott, aki nem foglalkozott azokkal a szlogenekkel. Balázs úr azt mondta, hogy nem kér több pénzt, csak annyit, ami a normatíva alapján jár az önkormányzatoknak.

A javaslatot leszavazták, még a vita lehetőségét sem adták meg.

Az aktuális költségvetéssel foglalkoznak. Ehhez szeretett volna segédanyagot kapni az érdekegyeztetéssel és az intézményvezetői egyeztetéssel kapcsolatosan.

 

Balázs József:

 

Nem olyan drámai szintű a vita, mint ahogy Alelnök úr lefesti. Foglalkoznak a költségvetéssel, megpróbálják jobbító észrevételeiket elmondani. A 2000-es HVG-ből idézett Alelnök úr. Most 2006. van, most még érdekesebb kijelentéseket lehetne mondani a HVG-ből, a Világgazdaságból, vagy az önkormányzatok érdekszövetségének lapjaiból. Nem vesztesekről szólnak, hanem az önkormányzatok helyzetéről. A 2005. évi költségvetést sem fogadták el, mert voltak észrevételeik, amelyeket nem támogattak. A 2005. évi költségvetés módosítása nem más, mint egy adott költségvetés pluszban bejövő és kimenő pénzeinek átvezetése.

 

Elnök úr mondta, hogy soha nem látott fejlesztések vannak. Elismeri, hogy nagyon sok fejlesztés valósul meg, döntően EU forrásokból, ami 2000-ben még nem volt. Fontos, hogy a fejlesztés után a működtetés mennyibe kerül, melyre példát mondott. Fontos, ha fejlesztenek, akkor tudják a fejlesztéssel működtetni az intézményeket.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy természetes a költségvetési vita. Ez így helyes. Nem biztos, hogy mindenben egyetértenek, de a véleményeket ütköztetni kell. Tökéletes költségvetés nincs. A Pénzügyi Bizottság is azt mondta, hogy nagyon feszített, de okos gazdálkodással tartható a költségvetés.

 

A gázáremelés 100 %-ot közelíti. Nem szeret ilyet mondani, szeretné látni, hogy ez így van-e.

A közalkalmazottak tavaly szeptemberben is kaptak béremelést, aminek áthúzódó hatása is van és lesz bérfejlesztés áprilisban is.

 

Nagy vita alakult ki, hogy kezdeményezni kellene a zárolás feloldását. Van már a Magyar Köztársaságnak 2005. évi beszámolója? Tudomása szerint nincs. Majd akkor tudják számon kérni, előbb nincs értelme.

Úgy fogalmaztak, hogy a normatívát kapják meg. Minden intézmény megkapta a normatívát és ezeket kell az önkormányzatnak a saját bevételével kiegészíteni.

Több pénzt az önkormányzatoknak. Így van. Nem vitatható el, hogy a több pénz megvan, a fejlesztések nem elvitathatóak.

 

Volt, aki úgy fogalmazott, hogy a 2 %-ot nem kapják meg az intézmények, azt zárolják. Hiánykezelési tervet mindig kértek az intézményektől. Balázs József úr azt kérte, hogy figyeljenek oda a beruházások után az energiaköltségekre. Ezt a bizottság egyhangúan elfogadta, egyetértve azzal, hogy az abban megfogalmazottakat az intézményektől kérjék betartani.

 

A költségvetés elfogadása előtt lobbizzanak az intézmények. Megtehetik, de az önkormányzat által meghatározott költségvetést kell betartani az intézményeknek.

 

Elhangzott, hogy a kórház bevételét növelni nem tudja. A költségvetésnek két oldala van: a bevétel és a kiadás. Nem beszélnek arról soha, hogy a feladathoz kell igazítani a szerkezetet. Sokkal egyszerűbb azt mondani,hogy óriási a kiadás és ezt finanszírozzák le. Nem erről szól az élet. Mindig azt a pénzt lehet elkölteni, amit a gazdaság megtermel.

 

Mi van a HospNET perrel és egyebekkel? Azon túl, hogy megvitatják, elfogadják, a közgyűlési tagoknak joga és kötelessége, hogy megkeressék a kórházat, a főjegyzőt, tájékozódhatnak. Ez talán szerencsésebb lenne, mint interpellálni. Ez nem azt jelenti, hogy nincs, a szőnyeg alá kell söpörni. Ezt a vitát egyszer már lefolytatták. Az ügyet kezelni kell, de amíg per alatt van, nem lehet tisztán látni.

 

Nem kötelező feladatok szerepelnek a költségvetésben. Ezek a különböző bizottsági pénzek, amelyek kezdetektől alakultak ki. A Pénzügyi Bizottság mondta, hogy tekintsék át ezeket és 2006. szeptemberében a következtetéseket vonják le.

 

Változatlanul azt mondja, hogy az elhangzottak színesítik a vitát, oda kell figyelni a költségvetésre. Javasolja, hogy fogadják el a költségvetés-tervezetet.

 

Kontra Gyula:

 

Természetes dolognak tartja, hogy nagy vita van, mert ahányan vannak, annyiféle költségvetést tudnak készíteni. Az adott körülmények között alaposan kimunkált költségvetés került eléjük, ami alapján az év teljesíthető. Hangsúlyozta, hogy az adott körülmények között. Nem a vita ellen szól, mert az jó, ott kristályosodnak ki a döntések.

Vannak olyanok, amelyek sértenék, ha közalkalmazott lenne. Nem biztos, hogy gyámkodásra szorulnak, mert ha kézi vezérléssel kell irányítani őket, akkor nem képesek az önállóságra. Bármelyik intézményvezető elmondja hogyan kell az adott intézményt irányítani, gazdálkodni. Ezért zavarja a kórházi perrel kapcsolatban, hogy a közgyűlés mondja meg hogyan kell eljárni. Kinevezték a kórház főigazgatóját, ne próbálják lejáratni.

A felterjesztéssel kapcsolatos véleménye ugyanaz, mint képviselőtársaié.

Ne mondják azt, hogy zárszámadás volt. Az utolsó átvezetés volt, majd április végéig elkészül a zárszámadás.

Most éljenek felterjesztéssel? A törvényhozó megszabta a Kormány feladatait, de még nincs zárszámadás, a költségvetés vitájánál tartanak.

3200 kis köztársaságot hoztak létre a rendszerváltás után, a feladat- és hatásköre mindenkinek azonos. A mindenkori kormány soha nem nyúlt bele az igazgatás átszervezésébe. Az önkormányzatok finanszírozása jelentős mértékben csökkent, de kellett volna, hogy növekedjen? Nem arra kell törekedni, hogy összhangot megteremtve egy igazgatási átszervezés következzen be? Szabják meg a megye településeinek, mi a feladata és mi az amit szabadon vállalhat. Tisztázzák a megye hatáskörét. Mit akarnak a megyével? Most a megyének feladata minden, amit más önkormányzat nem lát el.  Ekkora nagyságú költségvetéssel rendelkező önkormányzat a fejlesztéseit hitellel oldja meg Európa másik részén is.

A szakszervezetek által eddig elért juttatásokat nem csökkentette a költségvetés, de az intézmények által kilobbizott létszámot sem. Egyetlen főt sem csökkentenek. Nincs egyetlen olyan intézményvezető, aki nem partner, szakértelmükkel, segítségükkel teljesíthető lesz az év.

 

Nyugodt lelkiismerettel fogja megszavazni a költségvetést, mert jelentős fejlesztéssel bíró, mindent működtető költségvetést fog megszavazni.

 

 

Szinyei András:

 

A költségvetés működési hiánya 798 millió Ft, a fejlesztési hiány 124 millió Ft. Kiemelkedő a megyei önkormányzat a maga biztonságával, és ez rendült meg ebben a költségvetésben. Ilyen összegű hiánya az önkormányzatnak még nem volt. A másik gond a sok hitel, ami még tovább tetőzhet. Mi lesz a kistelepülésekkel, ahol korábban is jelentős hiánnyal küszködtek. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a 3167 önkormányzatból 1150 önkormányzat került önhibáján kívül hátrányos helyzetbe. Az önkormányzatok 1/3-a csődhelyzetben van. A számvevőszéki jelentésekből kitűnik, hogy az önkormányzatok jogos járandóságaiból 300 milliárd Ft-ot nem kaptak meg. Nem fedezik a kormányzati intézkedések az áremeléseket, a kötelező béremeléseket. Ezért további lépéseket kell tenni. Az önkormányzatok működésre vesznek fel hitelt, eladósodnak. A helyzet tarthatatlan.

Ilyen rekord összegű hiánnyal a költségvetést nem tudja támogatni.

 

Hermann István:

 

Lehet fényesre csiszolni a költségvetést, de a tények maradnak. Megduplázódott a hiány. Szőnyeg alá söprik a kórházi HospNET  ügyet, melyet célszerű lenne a tartalékalapba megjeleníteni, mert a fenntartó a megyei önkormányzat. Kontra Gyula elmondta, hogy megválasztották a főigazgatót, adjanak neki bizalmat. A problémák sorra a Közgyűlés előtt kötnek ki. Nem tehetnek úgy, mintha a kórház nem az övék lenne. Vagy csak addig, amíg a főigazgatót kinevezik? Akkor járnak el jógazda módjára, ha nyomon követik a gazdálkodást, a tevékenységet. A hiány milliárdos nagyságrend fölé fog emelkedni.

Több felelősséget kért a képviselőktől. Tudja, hogy meg fogják szavazni a költségvetést, de ő nem ért egyet vele. Azokkal ért egyet, akik látják, hogy az önkormányzatok soha nem látott helyzetbe kerültek. Működési költségekre használják fel a felújítási költségeiket, pedig ez a megújulás elsorvasztását eredményezi és a gazdaságot előbb-utóbb a szakadékba viszi a magyar önkormányzati rendszer.

 

Sebestyén János:

 

A Heves Megyei Önkormányzat költségvetéséhez szólt. Sok összefüggés van a központi költségvetés, a normatív támogatás között. Valamennyi bizottság megtárgyalta a költségvetést. A Művelődési Bizottság is hosszasan tárgyalta. Valamennyi intézményvezető elfogadta a jegyzőkönyvet az egyeztetés során. Tudomásul vették, hogy ilyen a keretösszeg és elismerték, hogy feszített költségvetésről van szó. Különböző más forrásokra, bevételre is számítani kell. Az intézmények munkájának értékelésekor mindig elismerik a tartalmi munkát. Ehhez hozzá kell tenni a személyi-tárgyi feltételt és a költséget is. Meggyőződése, hogy a színvonalat tudják tartani. Az intézményvezetők vannak olyan gyakorlatiasak, tudják, hogyan szerezhetnek egyéb pályázati forrásokat, fedezetet.

A bizottsági ülésen a nagy többség elfogadta, megszavazta a költségvetést.

 

Lakatos István:

 

1992.óta az önkormányzatok finanszírozása mindig elmaradt a hozzá adott feladatoktól. Mindig kaptak feladatot, amihez a működési költségeket nem biztosították. Ez nem változott most sem. Az önkormányzatok jelentős része került olyan spirálba, hogy a kiadások és a bevételek közötti különbség folyamatosan nő. Ezt úgy lehetne elkerülni, hogy a feladatokat lefinanszíroznák és megszületne az államháztartási, oktatási egészségügyi reform, amiről Kontra Gyula úr is szólt. El kell gondolkozni, hogy az önkormányzatok száma mennyivel nőtt, hol kell hivatalokat fenntartani és milyen költséggel, de sorolhatná az egészségügyet, az oktatást is.

Megnézte a főösszegek alakulását 2003. és 2006. között, melyet ismertetett. Ez attól is függ, hogy a kormány milyen finanszírozást biztosít az önkormányzatoknak.

 

Vannak kötelező és nem kötelező feladatai az önkormányzatnak. Ezek között is rendet kellene tenni, de senki nem meri felvállalni. Nem merik azt mondani, hogy nincs színház, nincs megyei könyvtár, nincs bizottsági pénz, mert nem kötelező feladat. Ha felvállalnák lényegesen kevesebb lenne a hiány. Vannak olyan képviselők, akik 1990. óta a testületben tevékenykednek. Felvállalják az 1990. évi döntéseiket?  A megye akkor is lebegett. Helyesek voltak az akkori döntések, az intézményeket fenntartották. Ezeket rendbe kell tenni a Parlamentnek, az országgyűlési képviselőknek, és ne ezen vitatkozzanak.

 

Csuvikovszky Lajos:

 

A tervezett hiány 73,3 %-a a felvehető hiánynak. Nem fogyott el a vagyon. Az intézmények további működtetése biztosított. A költségvetést meg fogja szavazni.

Hatvan városban a költségvetés null szaldós. A fejlesztés több mint 20 %-os, a létszám marad, bérfejlesztést hajtottak végre és az egyéb támogatások maradnak az előző évi szinten. Az iskolák ingyen tankönyvet kapnak, ingyenes az úszásoktatás. Ezt a költségvetést sem fogadta el az ellenzék.

 

Mikó Béla:

 

A könyvvizsgálat a vonatkozó jogszabályok alapján készült. Jogszabályokkal ellentétes dolgot nem találtak. Elsősorban a bevételeket vizsgálták. A kiadásokat azért nem, mert nem akarják az önkormányzat önállóságát csorbítani. A kiadások és bevételek megalapozottak, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésére épül. Az összhangot a hiánnyal sikerül megoldani, az egyensúly biztosított. Nagyon fontos, hogy az intézmények, a Hivatal működési feltételei biztosítottak. A költségvetést elfogadásra javasolják.

 

A költségvetést február 15-ig be kell terjeszteni. Az előterjesztésbe az akkor ismert összegek kerülnek beépítésre. A HospNET per vagy egyebek majd egy esetleges módosításnak lesznek az eredményei.

Elhangzott, hogy a hitel az elmúlt időszakhoz viszonyítva a legmagasabb. A 2006. évi köztársasági költségvetés 7,5 billió Ft összegű, melyből 6 billió Ft a bevétel nagysága és másfél billió a hiány nagysága. Gyakorlatilag ez 20 %-os. A megyei önkormányzat költségvetésében 4,2 %-os ez az arány. Nincs kifeszítve a költségvetés, mert a maximum hiány 2/3-a van tervezve.

 

A legnagyobb bevételi tényező az illeték. Az elmúlt évben 56 millióval kevesebb teljesült. Január 1-től megváltozott az ÁFA mértéke, mely következményeként előfordul, hogy az ingatlanvásárlás 2006. évben realizálódik, függetlenül a kifizetés tényétől. Közel 27 millió Ft-tal több realizálódott, mint az előző év hasonló időszakában.

 

Észrevétel érkezett, hogy ugyanazokat az előterjesztéseket terjesztik elő évenként. Van egy kötelező rész, amiktől nem tudnak eltekinteni, de a leírtakat elemezték. Az igényeket szeretnék realizálni, hogy elősegítsék a döntések meghozatalát.

 

Dr. Benkár József:

 

Egy önkormányzati rendszerre vonatkozó vita kezdett kialakulni. Az európai trendeknek megfelelő modellváltásra, korrekcióra fog sor kerülni. Az 1990-es rendszerváltás idején
Magyarországon nagyon sok települési önkormányzat jött létre, nagyon sok hatáskörrel, viszonylag gyenge anyagi erővel, amely erős középszintet igényelt volna. Ez nem történt meg, viszonylag hatáskör nélküli megyei önkormányzat jött létre. A skandináv országokban háromnegyedére csökkentették a települési önkormányzatokat és kemény hatáskörrel rendelkező helyi önkormányzati szerveződés jött létre, amely elbírta a viszonylag gyenge középszintet. Más kérdés, hogy megyének vagy régiónak hívják, ezt a következő időszak dönti el.

 

Kérdés volt az intézményekkel történt egyeztetés, annak dokumentálása teljeskörű volt-e. Igen az volt, még az elmúlt év őszén elkezdődött. Kérték, hogy jelöljék meg a gazdálkodást gátló egy-két fontos problémát. Ez megtörtént, volt vita és többletigény, de ez természetes. A befogadható kérdéseket maximálisan figyelembe vették.

 

A HospNET per: folyamatban lévő perről van szó, melyből a lehető legjobb eredményt kell kihozni, hogy a helytállási kötelezettség minél alacsonyabb összeggel realizálódjon. Ez a per nem most lett elrontva, 2001-2005. közötti nem megfelelő pervitel miatt jutott ide. A jogi képviselők megpróbálják lefaragni, amit lehet. A tájékozódás alapos-e vagy nem? Az általa tudott információkat többször elmondta. Fedezet: Arról döntött a Közgyűlés a bérleti díjjal kapcsolatosan, hogy fejlesztésre, szerkezetátalakításra használják fel, nem feltétlenül a kórházi, hanem az intézményi fejlesztési célokra. Ha szükséges, akkor ennek itt rendelkezésre kell állnia. Ilyen mértékű költségvetésnél nem ez a fő kérdés. A konkrét peres eljárás még ez évben is eltarthat. Felmerülhet a részletfizetés, halasztott fizetés és egyebek is. Ezek még mind lehetőségek. Ha történik ezekben a perekben valami, a Közgyűlés tudni fog róla.

 

Sós Tamás:

 

Több hónapos előkészítő munkáról van szó. Megköszönte az ez irányú munkát. Az intézményekben, a hivatalban magas színvonalú szakmai munka folyik. A lehetőségek függvényében igyekeznek megteremteni a tárgyi, technikai és személyi feltételeket. Bizonyos területeken előre is tudnak lépni. Fontos a mondatok végigmondása. Ha van egy beruházás, végig kell gondolni a működtetési, fenntartási költségeket is. Ebben kért segítséget.

Ilyen magas költségvetésük még nem volt. A fejlesztés valóban kiemelkedő. Kiszámolták-e már ennek működtetési, fenntartási költségeit? Tart tőle, hogy nincs precízen kiszámolva.

 

Egyetért azzal, hogy a hiány alapvető forrása a Lakatos István úr által elmondott spirál. Ez évben országos szinten ezekre a kérdésekre is ki kell térni. Maradjanak a tárgyilagosságnál.

A Közgyűlés nem terhelte a hiányt az  intézményekre és az ellátottakra, a munkavállalókra, hanem biztonsággal vállalta a finanszírozást. Nem lesz létszámleépítés, biztosított lesz minden korábbi juttatás, a bérek, bérpótlékok, az áprilisi béremelés mértéke. Folytatódnak a munkafeltételeket és ellátási színvonalat javító fejlesztések. Tavaszra elkészül az új 70 ágyas pszichiátriai pavilon, 66-80 millió Ft-os gép-műszer beszerzés lesz, korszerűbb körülmények közé kerül a bábszínház, befejeződik az Inter-Európa Ház, a gyöngyösi Orczy kastély a múzeum kerttel a II ütem, Parádon is másfél milliárdos lehetőséget kaptak a Parlament döntésével. Ez az év a fejlesztések előkészítésének az esztendeje. Kérte, hogy ebben legyenek kezdeményezőek. Elindulnak a címzett támogatásokkal. Ha ez nem jön össze, akkor EU-s forrásokra, decentralizált alapokra, régiós pénzekre fognak pályázni. Ez közös feladatuk.

Ha a feltételek javulnak, akkor megnézik ezen lehetőségeket, juttatásokat. A 4.500 Ft-ot biztosították, keresik a 10 ezer Ft-os lehetőséget. A juttatások kapcsán, a feltételek javítása kapcsán tudtak előbbre lépni.

 

Mindenkinek megköszönte a közreműködést.

 

Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság módosító javaslatával kapcsolatosan kérte a szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 32 igen, 4 tartózkodással elfogadta a javaslatot.

 

Ezután előterjesztés egészéről kérte a szavazást a Pénzügyi Bizottság kiegészítésével együtt:

Megállapította, hogy a Közgyűlés 22 igen, 9 nem szavazattal és 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta:

 

Heves Megye Önkormányzatának

5/2006. (II. 24.) rendelete

a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

 

Heves Megye Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 91. § (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29. §-a valamint a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. alapján a következő rendeletet alkotja a Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről:

 

1. §

 

A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetése

            bevételi főösszegét                   18.475.243 ezer Ft-ban

            kiadási főösszegét                    19.398.786 ezer Ft-ban

            hiányát                                          923.543 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 

2. §

 

(1)   A 2006. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összefoglaló Mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2)   A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

                                                                                                                      Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele

1.871.966

Önkormányzat sajátos működési bevétele

3.222.247

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

2.250

Központi költségvetési támogatás

4.958.245

Támogatásértékű bevételek

7.953.700

Ebből: OEP finanszírozás

6.697.870

Átvett pénzeszköz

63.085

Előző évi pénzmaradvány

403.750

 

(3)   A bevételi főösszeg intézményenkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4)   A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

 

                                                                                                                      Adatok ezer Ft-ban

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai

15.393.707

Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai

 

Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai

115.235

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai

1.474.310

Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai

55.000

Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai

1.564.257

Támogatásértékű kiadások

140.036

Átadott pénzeszközök

106.584

Hiteltörlesztések

232.459

Tartalékok

76.948

Pénzmaradvány tartalék

240.250

 

(5)   Az államháztartási tartalék összege 36.948 ezer Ft

(6)   A 2006. évi költségvetés általános tartaléka 10.000 ezer Ft.

(7)   A költségvetés működési céltartalékának összege 30.000 ezer Ft, amelyből az áremelkedések, bevételi kiesések évközi fedezete 10.000 ezer Ft, intézményi pályázati saját erő 15.000 ezer Ft, érdekeltségnövelő tartalék összege 5.000 ezer Ft.

(8)   A kiadási főösszeg intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

(9)   A költségvetés hiányának összege 923.543 ezer Ft.

(10) A Megyei Önkormányzati Hivatalnál tervezett intézményi beruházások és felújítások feladatonkénti felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(11) A Megyei Önkormányzati Hivatalnál tervezett intézményi karbantartási előirányzatokat az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(12) A Közgyűlés a több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket éves bontásban a 6. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(13) A Megyei Önkormányzat és intézményei létszám adatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A Megyei Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. számú melléklet részletezi.

(15) Az Uniós forrásokból megvalósuló feladatokat a 9. számú melléklet foglalja össze.

(16) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 10. számú melléklet tartalmazza.

(17) A Megyei Közgyűlés az Önkormányzat költségvetésének fejezet és cím rendjét a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

 

3. §

 

(1)    Az 1. §-ban meghatározott hiány összegéből 798.793 ezer Ft a működési hiány és 124.750 ezer Ft a fejlesztési hiány.

(2)    A likviditás folyamatos biztosításához, az intézményi kincstári finanszírozás zavartalan bonyolításához 1 milliárd Ft-os folyószámlahitel keret felhasználását engedélyezi a Közgyűlés. Egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt és kamatait rendszeresen fizeti, azt a költségvetésében tervezi.

A folyószámlahitel fedezeteként az illetékbevételt határozza meg a Közgyűlés.

(3)    A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, hogy a folyószámlahitel igénybevételére a szükséges intézkedéseket megtegye.

(4) A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az intézményi támogatások zárolását rendeli el a Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint 125.207 ezer Ft összegben.

Az intézmények 2006. évi pénzellátása a zárolt összeg levonásával történik.

(5) Az érintett intézmények vezetői a költségvetési rendelet elfogadását követő 30 napon belül kötelesek a kiemelt kiadási előirányzatok ennek megfelelő nagyságrendű csökkentésére és a zárolt összeg tartalékba helyezésére. A végrehajtott módosítást az Önkormányzati Hivatal felé március 31-ig jelenti az intézmény a megtakarítási intézkedések részletes és számszaki kimunkálásával a költségvetési rendeleten való átvezetés céljából.

 

4. §

 

A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés Elnökét, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2006. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

 

A költségvetési előirányzatok évközi módosításának szabályai

5. §

 

(1)   A Megyei Önkormányzat a költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - rendelet módosítással - testületi döntéssel megváltoztathatja.

(2)   Az Önkormányzat és intézményei részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítani kell a rendeletet.

(3)   Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni.

 

Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések

6. §

 

(1)   Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva a tervezett bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatának főösszegét, valamint a kiemelt előirányzatokat emeli meg.

Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú saját bevétellel, valamint a pályázaton nyert pénzösszegekkel negyedévente köteles a módosítást a fenntartó felé jelezni és a költségvetésén átvezettetni.

A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Terület-és Intézményfejlesztési Irodáját cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

(2)   Az előző évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követően intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használható fel.

(3)   A saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többlet igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(4)   A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi, az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg és a tárgyévet követő év január 10-ig a december 31-ig bekövetkezett változásokról adnak tájékoztatást.

A Közgyűlés negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet testületi előterjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(5)   Az (1)-(2) bekezdésben szabályozottakon túlmenő előirányzat-módosítás a Közgyűlés rendeletének módosítása alapján történhet.

(6)   A közalkalmazotti törvény szerint adható kategóriába tartozó pótlékok megállapítására, illetve a meglévők szintjének emelésére fedezet hiányában nincs lehetőség.

A munkáltatói döntésen alapuló illetményrészek csak az adott munkavállalóra érvényesek.  Közalkalmazotti jogviszony megszűnés esetén a munkakör betöltőjét ez az illetményrész automatikusan nem illeti meg, más munkakörben dolgozó illetménye ezzel az összeggel nem emelhető.

(7)   Az 5. számú mellékletben meghatározott karbantartási előirányzatok felhasználásáról az intézmények elszámolási kötelezettséggel tartoznak a Megyei Önkormányzati Hivatal felé.

(8)   A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratában meghatározott feladatát látja el.

 

(9) A Megyei Közgyűlés a 254/2000. (XII. 25.) Kormányrendelet 61. §-ával módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 153. §-a alapján a felügyelete alá tartozó költségvetési szervéhez önkormányzati biztost rendel ki, ha 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és annak mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot.

(10) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a Megyei Közgyűlés Elnöke köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.

(11) A költségvetési szervnek a 25 napot meghaladó elismert tartozásállományáról azonnali adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

 

Az Önkormányzati Hivatalra vonatkozó rendelkezések

7. §

 

(1)   A Közgyűlés Elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja:

-         Dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök maximum 6 hónapos lekötéséről.

-         Rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról évi 3 millió Ft összeghatárig.

-         Rendelkezik a céltartalék felhasználásáról évi 3 millió Ft összeghatárig.

-         Átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között éves szinten

3 millió Ft összeghatárig.

-         Rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött, melynek összege   3 millió Ft.

 

(2)   A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben

-         Engedélyezi a jóváhagyott előirányzatok átcsoportosítását 3-10 millió Ft összeghatárig éves szinten.

(3)   A dolgozók lakásépítési támogatására - munkáltatói jogkörben és közgyűlési rendelet alapján - 2006. évben 5 millió Ft használható fel az elkülönített számlára törlesztésként befolyt összegből.

Az ilyen címen év végéig fel nem használt rész a költségvetési számlára kerül átvezetésre.

(4)   A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. alapján:

-         A köztisztviselői illetményalap 2006. április 1-jétől 36.800 Ft.

-         A nyugállományú köztisztviselők támogatására 5,7 millió Ft szociális keret áll rendelkezésre, amelyből 5,6 millió Ft étkezési utalvány, 100 ezer Ft segély címén használható fel.

(5)   Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 108. §-a alapján:

Az Önkormányzat 20 millió Ft egyedi értéket meghaladó ingatlan – és 5 millió Ft egyedi értéket meghaladó ingó vagyonának értékesítése, vagyonkezelési jogának átadása, a vagyon használatának és hasznosítási jogának átengedése nyilvános versenytárgyalás útján, a legjobb ajánlatot tevő részére lehetséges.

 

8. §

 

(1)   A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal minőségpolitikájával és minőség céljaival összhangban megállapított, a Hivatal köztisztviselői 2006. évi teljesítmény értékelésének alapját képező célokat jelen rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

(2)   Az egyéni, köztisztviselői teljesítménykövetelményeket az (1) bekezdés szerinti hivatali célok figyelembevételével a Főjegyző határozza meg.

 

 

 

Záró rendelkezés

9. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

            Sós Tamás sk.                                                              Dr. Benkár József sk.

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke                                            Heves Megye Főjegyzője

 

 „A Közgyűlés tudomásul vette a független könyvvizsgálói jelentést a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetése vizsgálatáról.”

 

Ezután 10 perc szünet következett.

 

Sós Tamás:

 

5./ napirend:

Javaslat a 2006. évi költségvetés hiánykezelési tervére.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

20/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megvitatta és elfogadta a 2006. évi költségvetés hiány kezelési tervét.

Az évközi végrehajtás helyzetéről folyamatos tájékoztatást kér a Közgyűlés, első alkalommal a féléves gazdálkodásról szóló beszámolóval egyidejűleg.

 

                                   Felelős: Dr. Benkár József

                                                 Heves Megye Főjegyzője

                                   Határidő: Folyamatos

 

Sós Tamás:

 

6./ napirend:

Javaslat pályázati önerő biztosítására a Heves Megyei Múzeumi Szervezet és a Bartakovics Béla Művelődési Központ részére.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatokat hozta:

 

21/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Heves Megyei Önkormányzat szakmai támogatásra pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a Heves Megyei Múzeumi Szervezet Mátra Múzeuma részére a történeti, vadásztörténeti és az időszaki mobil installáció, valamint az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházás megvalósítására.

 

A Heves Megyei Közgyűlés a pályázathoz 4,2 mFt (azaz Négymillió-kettőszázezer forint) önrészt biztosít az intézményi sajáterő céltartalék terhére.

 

                        Felelős:   Sós Tamás

                                       Heves Megyei Közgyűlés elnöke

                        Határidő: 2006. március 10.

 

22/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

A Heves Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Heves Megyei Önkormányzat közművelődési érdekeltségnövelő pályázatot nyújtson be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához a Bartakovics Béla Művelődési Központ részére, a megyei közművelődési feladatellátás feltételeihez szükséges személygépkocsi beszerzésére.

 

A Heves Megyei Közgyűlés a pályázathoz  2.000 eFt ( azaz Kettőmillió forint) önrészt biztosít, a Heves Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében, az intézményi beruházási feladatok terhére.

 

                        Felelős:   Sós Tamás

                                       Heves Megyei Közgyűlés elnöke

                        Határidő: 2006. március 20.

 

Sós Tamás:

 

7./ napirend:

7./ Javaslat fiatal felnőttek lakástámogatására kiírt pályázat önerejének biztosítására.

 

Dr. Lénárt András:

 

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázatot írt ki az 1991. január 1. és 1997. október 31. között nagykorúvá vált volt intézeti gondozottak első lakáshoz jutásának támogatására. A központi támogatás 2.900.000 Ft, melyhez 25 % önkormányzati önerő és 10 % fiatalok saját forrása szükséges.

2003-ban volt ilyen pályázat, mely során 4 fiatalt tudtak segíteni. Most legalább 2 fiatalt tudnának segíteni.

Kérte a javaslat elfogadását.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

23/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése támogatja a fiatal felnőttek lakáshoz jutásának pályázatát.

A pályázathoz szükséges önkormányzati önerőt, 1.115.000,- Ft -ot sikeres pályázat esetén a pályázati saját erő céltartalék terhére biztosítja.

 

              Felelős: Sós Tamás

                            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

               Határidő: értelem szerint

Sós Tamás:

 

8./ napirend:

Javaslat a Tourinform Eger Idegenforgalmi Információs Iroda társulási megállapodásának módosítására.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal,egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

24/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a TOURINFORM Eger Idegenforgalmi Információs Iroda közös fenntartására vonatkozó Társulási megállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

 

„8.1. Az intézmény éves költségvetésére a Társulási Tanács tesz javaslatot, melyet a Közgyűlések illetékes bizottságai véleményeznek. A társult felek az intézmény működési költségeihez 45-55 %-os arányban járulnak hozzá. A Tourinform Eger  Idegenforgalmi Információs Iroda üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 45 %-át Heves Megye Közgyűlése, 55 %-át Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése biztosítja. A támogatás konkrét összegét a közgyűlések költségvetési rendeletükben állapítják meg.”

 

2.      Heves Megye Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Társulási Tanács további munkájában Eger Megyei Jogú Város Közgyűlését Habis László helyett Nyerges Andor képviseli. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy ennek megfelelően a Társulási megállapodás 5.3. pontja az alábbiak szerint módosuljon:

 

„5.3.  A Társulási Tanács megválasztott tagjai:

 

Heves Megye Közgyűlése részéről:  - Lukács László

- Herman István

Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése részéről: - Nyerges Andor

  - Jékli Sándor

 

3.      Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a határozati javaslat 1. és 2. pontjának megfelelő változások átvezetését követően az új, egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást aláírja.

 

Felelős:      Sós Tamás

Közgyűlés elnöke

Határidő:   2006. március 1.

 

Sós Tamás:

9./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására.

 

Dr. Benkár József:

 

Az előterjesztést a közbeszerzési törvény módosítása motiválta, azt egy-két elemmel gazdagította. Pl. versenypárbeszéd. A legfontosabb módosítás, hogy a bíráló bizottságba legyen
benne a közbeszerzés tárgya szerinti szakmaiság, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos szakmaiság és a pénzügyekkel kapcsolatos szakmaiság.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A Pénzügyi Bizottság úgy látta, hogy alkalmanként szakértőt kellene igénybe venni. Ezt azzal indokolták, hogy a bizottság összeállításánál a szakismeretet is figyelembe vették. A bizottság tagjai Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság elnöke, a frakciók által a közbeszerzéshez értő delegáltak, és a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, valamint elsősorban köztisztviselők legyenek a bizottságban. Egy 10 fős bizottság szinte kezelhetetlen. Ha ezeket tudják érvényesíteni, akkor az észrevételekkel együtt tudja a bizottság támogatni.

 

Dr. Benkár József:

 

Az elmúlt időszak tapasztalatai is mutatják, hogy tudják érvényesíteni.

 

Szabó Gyula:

 

Az anyag szerint a bíráló bizottságban nem szerepel a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Ezért vagy elírás, vagy egy korábbi szabályzat módosítása az anyag. A 4.9. pont szerint két bizottsági elnök vesz részt - miközben a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke is ott volt -, valamint a közgyűlést alkotó képviselőcsoportok 1-1 kijelölt tagja.

 

Kun Zoltán:

 

Kontra Gyula úr a frakció részéről vesz részt a bizottság munkájában.

 

Szabó Gyula:

 

Így rendben van.

 

Sós Tamás:

 

A Pénzügyi Bizottság elnöke által elmondottakkal együtt kérte fogadják el az előterjesztést.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 33 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

25/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az előterjesztés melléklete szerint a Heves Megyei Önkormányzat által 85/2005. (VIII. 26.) számú határozattal elfogadott Közbeszerzési Szabályzat módosítását.

 

                        Felelős: Sós Tamás

 Közgyűlés elnöke

                        Határidő: azonnal

 

 

Sós Tamás:

 

10./ napirend:

Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtása.

 

Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket.

 

Balázs József:

 

Rekord méretű a hiány valamennyi megyében. 200 milliárd Ft-on felül van a megyék összesített hiánya. Van-e reális esély az elmúlt évek tapasztalatai és az ez évi adatok alapján valamilyen összeg elnyerésére?

 

Némethné Haizer Anna:

 

A Pénzügyi Bizottság ülésén is merült, hogy a jelenlegi számok alapján milyen lehetőség van. A hivatal úgy állította össze a költségvetést, hogy azzal nem zárják ki magukat. A számításokat nem tudták még elvégezni. Ehhez a beszámoló a kincstár felé március 10-ig határidős. Ezen adatokból kell kitölteni a táblázatot, de törekedni fognak, hogy a pályázatot be tudják adni.  Az elmúlt évben mindössze 2 megye részesült önhikis pályázatban.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította,hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

26/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Megyei Önkormányzat önhibáján kívül hátrányos helyzete miatti kiegészítő támogatási igényét.

 

Heves Megye Közgyűlése a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 16. § (1) bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.

 

Heves Megye Közgyűlése az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

- A Heves Megyei Önkormányzat - az Önkormányzati Hivatalon túl - 34 önálló és 6 részben önálló intézményt tart fenn.

- A Heves Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó nevelési, alapfokú oktatási intézmé  nyek kihasználtsága a 2005/2006-os, valamint a 2006/2007-es tanévre vonatkozóan intézményenként kivétel nélkül meghaladja a 70 %-ot.

- A Heves Megyei Önkormányzat - beleértve a fenntartása alá tartozó intézményeket is - 3 hónapra, vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel nem rendelkezik.

- A Heves Megyei Önkormányzat a 2005. évi zárszámadásra vonatkozóan az Ötv. 92/A §-a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

 

Egyetért a szükséges dokumentumokkal felszerelt pályázat Pénzügyminisztériumhoz történő felterjesztésével.

 

                                   Felelős: Sós Tamás

                                                 Megyei Közgyűlés Elnöke

                                   Határidő: 2006. április 20.

 

Sós Tamás:

 

11./ napirend:

Beszámoló a 2005. évben végzett pénzügyi ellenőrzések tapasztalatairól.

 

Dr. Benkár József:

 

A határozati javaslat módosítását kérte, mely szerint annak 2-3. pontját hagyják el, mert munkáltatói jogkörben a főjegyző közgyűlési határozat nélkül tudja kezelni.

 

Sós Tamás:

 

Ez a Pénzügyi Bizottság véleményével is szinkronban van, ezért kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

27/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Belső Ellenőrzési Csoport 2005. évi tevékenységéről szóló beszámolót és azt jóváhagyja.

 

                        Felelős:  Dr. Benkár József

                                     Főjegyző

                        Határidő: azonnal

 

Sós Tamás:

 

12./ napirend:

Javaslat a 2007. évi címzett támogatási igénybejelentés előkészítéseként beruházási koncepciók benyújtására.

 

Elmondta, hogy a javaslathoz kiegészítés készült, melyet minden közgyűlési tag megkapott.

 

Dr. Benkár József:

 

A projekt Hatvan Város Önkormányzatával közös idősotthon létesítésére vonatkozik, melyet a hatvani polgármester kezdeményezett, de a hivatal is egyetért vele. A kiegészítés lényege, hogy 2007. évben az önerő mértékét csökkentenék és ez az összeg 2008., 2009. évekre kerülne át. A határozati javaslat 3. pontjának „A” és „B” változata módosul, önerő belső megoszlása változik.

 

 

Sós Tamás:

 

Kérte, hogy a módosítással együtt fogadják el a javaslatot.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúan következő határozatot hozta:

 

28/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

1.  Heves Megye Közgyűlése úgy döntött, hogy az Arany János Általános Iskola és Szakiskola bővítése kollégiummal az „A” változat prioritásának megjelölésével, valamint a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciójának II. ütemére címzett beruházási koncepciókat 2006. év április 25-ig benyújtja. A beruházási koncepciókban szereplő saját forrás fedezetet az alábbiak szerint biztosítja:

 

Arany János Általános Iskola és Szakiskola bővítése kollégiummal

                                   „A” változat                           „B” változat

2007. év                       15.000 eFt                                17.000 eFt

2008. év                       25.000 eFt                                28.000 eFt

 

            HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet rekonstrukciójának II. üteme:

                                   „A” változat                           „B” változat

2007. év                         60.000 eFt                                90.000 eFt

2008. év                       110.000 eFt                              180.000 eFt

2009. év                         80.000 eFt                              160.000 eFt

 

Felelős:      Sós Tamás

            Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:   2006. április 25.

 

2.       Heves Megye Közgyűlése úgy döntött, hogy a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár rekonstrukciós bővítése beruházási koncepcióját Eger Megyei Jogú Város – mint gesztor –nyújtsa be. A beruházás saját forrás fedezetét – beruházási költség maximum 15 %-a erejéig – a Heves Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 50-50 %-os arányban biztosítja. A Heves Megyei Önkormányzat 50 %-os saját forrás részét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

                                   „A” változat                           „B” változat

2007. év                       15.187,5 eFt                             16.702,5 eFt

2008. év                       63.787,5 eFt                             70.170    eFt

2009. év                       22.275    eFt                             24.502,5 eFt

 

Felelős:      Sós Tamás

                 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:   2006. április 25.

 

  1. Heves Megye Közgyűlése úgy döntött, hogy Hatvan városban a 150 férőhelyes idősek otthona építése beruházási koncepcióját Hatvan Város Önkormányzata – mint gesztor –nyújtsa be. A beruházás saját forrás fedezetét – a beruházási költség maximum 15 %-a erejéig – Heves Megyei Önkormányzat és Hatvan Város Önkormányzata 50-50 %-os arányban biztosítja. A Heves Megyei Önkormányzat 50 %-os saját forrás részét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

 

                                   „A” változat                           „B” változat

2007. év                       11.250 eFt                                12.375 eFt

2008. év                       48.750 eFt                                53.625 eFt

2009. év                       52.500 eFt                                57.750 eFt

 

Felelős:      Sós Tamás

                 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:  2006. április 25.

 

4.       Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza elnökét a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár rekonstrukciós bővítése, valamint Hatvan városban 150 férőhelyes idősek otthona építése saját forrás fedezetének biztosítására vonatkozó megállapodások aláírására.

 

Felelős:      Sós Tamás

                 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő:  2006. április 25.

 

Sós Tamás:

 

13./ napirend:

Előterjesztés a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított bentlakásos intézmények 2005. évi szakmai munkájának eredményességéről és törvényes működéséről.

 

Dr. Lénárt András:

 

A szociális törvény előírja, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményeket a fenntartó évente köteles ellenőrizni a szakmai munka és tárgyi feltételek tekintetében egyaránt. A személyi, a térítési feltételekkel kapcsolatosan, az ápolás-gondozással, foglalkoztatással, az adatok kezelésével összességében jó véleményt tudnak mondani. Számtalan fejlesztés történt. Címzett állami támogatásból „demens” részlegek kerültek kialakításra, jobb körülmények közé kerültek az ellátottak. Ez fontos egy idősbarát önkormányzat számára.  Köszönetet mondott az intézmények vezetőinek, dolgozóinak, hogy ebben a gazdasági helyzetben tudták biztosítani az intézmények működését és reméli, hogy a következő ciklusban az EU-s pénzek bevonásával a szociális ágazat további nyertese lehet.

Az önkormányzat feladatai elsősorban arra irányulnak, hogy – bár van működési engedélyt korlátozó hiányosság az egy ellátottra jutó m2 vonatkozásában – a gondozottak számát ne redukálják, felelhessenek meg a működési engedélyben foglaltaknak és törekedjenek a bővítésre. Elfogadásra javasolja az előterjesztést.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Egyetért Dr. Lénárt András úrral. A határozati javaslat 3. pontjával kapcsolatos javaslata a következő: Az egy ellátottra jutó alapterület…… az érintett intézmények hasznos alapterületének növelésére törekszik. A mondat többi részét hagyják el. Kérte, hogy ezzel a módosítással fogadják el az előterjesztést.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, hogy az elhangzott módosítással fogadják el az előterjesztést.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

29/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlés a fenti előterjesztést megtárgyalta és az alábbiakat állapítja meg:

 

1.      A Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított bentlakásos intézmények a működési feltételek hiányossága ellenére rendeltetésüknek megfelelően, jó szakmai színvonalon látták el feladataikat a 2005. évben.

 

2.      A Heves Megyei Közgyűlés, mint fenntartó a szakmai létszámok teljesítésére vonatkozó jogszabályi rendeletek figyelembe vételével törekszik a mindenkori szakmai létszámok lehető legteljesebb biztosítására.

 

3.      Az egy ellátottra jutó alapterület jogszabályi megfelelése érdekében Heves Megye Közgyűlése az érintett intézmények hasznos alapterületének növelésére törekszik.

 

                           Felelős: Sós Tamás

 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: folyamatos, illetve

személyi feltételek tekintetében 2007.december 31.

tárgyi feltételek tekintetében 2008. december 31.

 

4.      A Közgyűlés felhívja az intézményvezetők figyelmét, az ellátottak intézményen belüli szociális foglalkoztatásának pontos előkészítésére és megszervezésére.

 

               Felelős: érintett intézmények vezetői

               Határidő: 2006. június 30.

 

Sós Tamás:

 

14./ napirend:

Javaslat nemzetközi pályázat benyújtására.

 

Dr. Lénárt András:

 

A fenntartó önkormányzat által a Hétszínvirág Gyermekotthon pályázatot kíván benyújtani EU forrásokra. A négy testvérmegyével kötendő megállapodás előremutat, az intézményi kapcsolatokat próbálja erősíteni, továbbá, hogy melyek azok a módszerek, amelyeket a már jól működő demokráciában jobban végeznek. 7-8 ezer Euró nyerhető. A pályázat anyagi teherrel nem jár az önkormányzatnak. 20 % előfinanszírozást kell biztosítani, de ezt az intézmény saját költségvetéséből meg tudja tenni.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúan a következő határozatot hozta:

 

 

30/2006. (II. 24.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése támogatja a HMÖ Hétszínvirág Gyermekotthon „A lehetőség nem ismer határokat” című pályázatát és egyetért annak benyújtásával. 

A pályázathoz szükséges 20 %-os előfinanszírozását az intézmény költségvetéséből – a projekt 2007. július 31-ig tartó befejezését is figyelembe véve – engedélyezi.

 

                  Felelős:  Sós Tamás

                                 Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

                  Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás:

 

Ezzel a napirendek végére értek.

Ezután megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

 

Kmf.

 

 

 

 

                        Sós Tamás                                                      Dr. Benkár József

    Heves Megye Közgyűlése Elnöke                                   Heves Megye Főjegyzője