Jegyzőkönyv

 

Készült:  2006. december 15-én a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye:  Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme

                            Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak:  Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné, Balázs József, Barabásné Czövek Ágnes, Barna László, Bátka László, Beer Ferencné, Buda Sándorné, Csáki Zsigmond, Danyi Sándor,  Deé András,  Dr. Fehér Oszkár, Fekete László, Ferencz Ervin, Fótos Dániel, Hangrád Lajos, Herman István, Hiesz György, Hudák Tamás, Karsai Ferenc, Kontra Gyula, Kovács József, Kómár József, Laminé Antal Éva, Dr. Lénárt András, Merczel József, Oroszlán Lajosné, Sárosi Károly, Sasi Károlyné, Sós Tamás, Szabó Ádám, Szabó Gyula, Szombati Lajos, Dr. Tatár László, Tóbi János, Török Margit, Tuza Gábor, Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna, Verebélyi György,Vince János közgyűlési tagok, Dr. Benkár József főjegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak.

 

Hangrád Lajos:

 

Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 40 tagból 38 közgyűlési tag van jelen, így az ülés határozatképes.

 

Megkérdezte a közgyűlés tagjaitól, hogy módosító javaslatuk van-e a napirendekre vonatkozóan?

A közgyűlés megnyitását követően a hiányzó 2 közgyűlési tag is elfoglalta helyét az ülésteremben.

 

Dr. Benkár József:

 

Javasolta, hogy az előzetesen kiküldött napirendeket azzal a  korrekcióval tárgyalja a közgyűlés, hogy az S1-S4 megjelölés alatt kiosztott anyagokat a közgyűlés a napirendeket követően tárgyalja meg.

Ezek az anyagok az alábbiak:

S1: Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet, a Mátrai Állami Gyógyintézet és a Parádfürdői Állami Kórház közötti együttműködésre, valamint Szándéknyilatkozat megtételére.

 

S2: Javaslat a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet pályázatával kapcsolatos tulajdonosi teendőkre.

 

S3: Javaslat az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Norda Kht.) és az Észak-Magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság elhelyezésére.

 

S4: Sürgősségi indítvány a Terra-Vita Kft. tagjainak taggyűlés tartása nélküli határozathozatalában történő részvételre.

 

Javasolta 11 és 14. napirendi pontok levételét.

A 11. sz. napirend: Javaslat hozzájárulás megadására a füzesabonyi Remenyik Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon megszüntetéséhez.

Időközben a probléma megoldódott az alapító okirat Kincstárnak is tetsző módosításával.

A 14. sz. napirend: Beszámoló a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet HEFOP- 4.3 komponensre ismételten benyújtott módosított pályázatáról.

Az 1,2 milliárdos beruházás megvalósíthatóságáról vagy nem megvalósíthatóságáról szól az előterjesztés: Az Irányító Hatóság eldöntötte a kérdést. E-mailben értesített bennünket, hogy nem támogatja ezt a projektet, mert időben nem tartja megvalósíthatónak építészeti szempontból.

 

Korrekcióként elmondta, hogy kiosztásos anyagként szerepel a meghívóban 32. sz. napirendhez kapcsolódóan a „Javaslat a Megyeháza „F” épületének átadására a Heves Megyei Úszó és Vízilabda Szövetség Alapítványa számára a sporttörténeti állandó kiállítás és gyűjtemény méltó elhelyezése céljából” című napirendi anyag

Kérte elolvasni, de jelezte, hogy a változás lényegét majd összefoglalja  a napirendnél.

Ezzel a konstrukcióval minden fél egyetértett.

 

A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele N2 számozással kiosztásra került.

Javasolta, napirend előtt foglalkozzon ezzel is a közgyűlés.

 

Jelezte, hogy a napirendek végén 3 bejelentéssel szeretne élni.

 

Hangrád Lajos:

 

Ügyrendi kérdésben dr. Tatár László kér szót.

 

Dr. Tatár László:

 

A napirendi pontok elfogadása előtt egy módosító javaslattal szeretne élni.

A frakció nevében kezdeményezi, hogy a 16. sz. napirendi pont: „Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város által közösen fenntartott intézmények társulási megállapodásának módosítására”  megtárgyalására ne kerüljön mindaddig, amíg személyi a kérdésekben nem történik egyeztetés.

 

A Főjegyző úr által sürgősséggel beterjesztett napirendekkel kapcsolatban frakciója kezdeményezi, hogy azok még a IV. Személyi rész napirendjei előtt kerüljenek megtárgyalásra, tekintettel arra, hogy az elmúlt időszakban nem történt politikai egyeztetés a megyei közgyűlés törvényes működését célzó politikai megegyezés irányában.  Frakciója személyi kérdések tárgyalásában továbbra sem kíván részt venni.

 

A 33. napirend után kérte a sürgősségi indítványok megtárgyalását.

 

Laminé Antal Éva:

 

A 11. sz. napirend ne kerüljön megtárgyalásra, mivel okafogyottá vált.

 

Verebélyi György:

 

Egy levelet olvasott fel, mely közép-súlyos szellemi fogyatékos gyerekek úszásoktatásával kapcsolatban fogalmazódott meg. A segítségkérés arra vonatkozott, hogy az elmúlt időben heti egy alkalommal mikrobusz vitte a gyerekeket a Szalaparti iskolából úszásoktatásra, de az iskola ezt megszüntette arra hivatkozva, hogy nincs üzemanyagra pénz. A szülők az uszodai költséget eddig is és ezt követően is vállalták, illetve vállalják.

 

Hangrád Lajos:

 

A bejelentéseknél kérte elmondani.

 

Dr. Benkár József:

 

Tatár úr felvetésére elmondta: kéri, hogy a 16. sz. napirendi ponttal foglalkozzon a közgyűlés. Az anyag arról szól, hogy a társulási megállapodás határidejét 2010-ig hosszabbítsák meg. Személyi kérdéseket nem tartalmaz az anyag, de jó lenne ezt is rendezni, mert a társulási tanács nem tud működni. Ha nem foglalkoznak vele, december 31-én megszűnik a társulás, önmagát szünteti meg. Ha meghosszabbítják 2010-ig, lehetősége lesz a közgyűlésnek a jövő év elején tagokat választani. A tegnapi ülésén Eger Megyei Jogú Város ezt megtette. Ők a 3 társulási tanácsba a tagokat is megválasztották.

 

Dr. Tatár László:

 

Szerinte a társulási megállapodási szerződésnek szerves része az 5. pont, mely a delegáltakkal foglalkozik. Nem célszerű ennek a pontnak a kivételével egy szerződést aláírni. Egyetértésre kellett volna jutni és ezt követően kellett volna  a szerződést közgyűlés elé terjeszteni. Egyetért azzal, hogy közös fenntartású intézmény esetén ez a szerződés szükséges, de ezt a szerződést nem tudják vállalni úgy, hogy ez a pont érintetlen marad.

 

 

Hangrád Lajos:

 

A napirend módosításáról kérte a szavazást.

A Tatár úr által felvetett 16. napirend levételéről kérte a szavazást.

Megállapította, hogy 20 igen és 20 nem szavazat született.  A napirend nem került levételre.

 

 A Főjegyző úr által javasolt napirendi pontok módosítását kérte megszavazni.

Megállapította, hogy 35 igen és  5 nem szavazattal elfogadták a módosítást.

 

Verebélyi úr felvetését a bejelentéseknél, a napirendek végén  kérte megtárgyalásra.

 

A Tatár úr felvetését – a személyi kérdést - vegyük le, ne tárgyaljuk.

 

Dr. Tatár László:

 

Arra tett javaslatot, hogy a sürgősséggel beterjesztett napirendi pontokat a 33. napirend után tárgyalja meg a közgyűlés.

Jelezte, politikai megállapodás nem történt a közgyűlés tovább működését illetően, ezért  a személyi kérdések tárgyalásánál kivonulnak. A napirendet elfogadják, de a tárgyaláson nem vesznek részt.

 

Hangrád Lajos:

 

Arra kérte a szavazást, hogy meghívó szerinti 33. sz. napirend után következzenek a sürgősségi napirendek.

 

Megállapította, hogy 34 igen, 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadták a módosítást.

 

A napirend egészére kérte a szavazást:

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés a módosításokkal  egyhangúan, 40 igen szavazattal elfogadta a  következő napirendek megtárgyalását:

 

Napirend előtt:

 

- Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

 

- A Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Hivatalvezetőjének levele.

 

Napirend:

 

I. Személyi rész

 

1./ Javaslat Szabó Mihályné – a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona

     (Füzesabony) igazgatója – közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő

     megszűntetésére és igazgatói teendők ellátására szóló megbízásra.

 

II. Rendelet-tervezetek

 

2./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított szociális

    intézményekben az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára, az új térítési díjak

    megállapítására (rendeletmódosítás).

   

3./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben  a

     gyermekvédelmi szakellátások térítési díjának felülvizsgálatára, az új térítési díjak

     megállapítására (rendeletmódosítás).

   

4./ Javaslat az önkormányzati fenntartású nevelési – oktatási intézményekben ingyenes iskolai tanórán kívüli foglalkozások, valamint a térítési díjak és tandíjak összege megállapításának szabályairól, továbbá az étkezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására.

 

5./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/1993. (XII. 17.) HMÖ rendelet módosítására

 

6./ Javaslat a Heves Megyei Illetékhivatal anyagi érdekeltségéről szóló 3/1997. (II. 7.) HMÖ rendelet módosítására.

 

 

III. Előterjesztések

 

7./ Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. I-III. negyedévi

     gazdálkodásáról.

 

7/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató vizsgálatáról.

 

8./ Javaslat a IV. negyedévi előirányzat átcsoportosítások engedélyezésére.

 

9./ A Heves Megyei Önkormányzat  2007. évi költségvetési koncepciója.

 

9/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi

         költségvetési koncepciója vizsgálatáról

 

10./ Javaslat a Parádon létesülő új 150 férőhelyes Idősek Otthona építési munkáinak

       tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárására.

 

11./ Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet mosodájának további

       működtetésére.

 

12./ Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézetnél csoportos

       létszámcsökkentésre.

 

13./ Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet intézeti gyógyszertárának és vényt elfogadó patikájának működtetésére, valamint az intézmény gyógyszerellátásának biztosítására irányuló közreműködői szerződés jóváhagyására.

 

14./ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város által közösen

       fenntartott intézmények társulási megállapodásának módosítására.

 

15./ Javaslat a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya Alapító Okiratának módosítására.

 

16./ Javaslat a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya

       Házirendje és Rehabilitációs célú lakóotthonok házirendjének módosítására.

 

17./ Javaslat a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya

      dolgozói létszámbővítésére és a létszámbővítés pénzügyi fedezetének biztosítására.

 

18./ Javaslat a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona, Eger szociális

       foglalkoztatását segítő dolgozói létszámbővítés pénzügyi fedezetének biztosítására.

 

19./ Javaslat a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete, Bélapátfalva

       módszertani feladatainak további ellátásához szükséges előzetes miniszteri hozzájárulás

       megkéréséhez.

 

20./ Javaslat hozzájárulás megadásához a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolások beszerzéséhez.

 

21./ Javaslat településrendezési tervek véleményezésére.

 

22./ Javaslat az illetékhivatali feladatok átadásával kapcsolatos vagyoni döntésekre.

 

23./ Javaslat a megyei közgyűlési feladatellátást segítő informatikai fejlesztésre.

 

24./ Javaslat a Guide-Heves turisztikai információs rendszer továbbfejlesztésére.

 

25./ Javaslat a „Heves megye” képes könyv megvalósítását célzó vállalkozási szerződés

       módosítására.

 

26./ Javaslat Heves megye díszvendégi megjelenésére a 2007. évi linzi Turisztikai vásáron.

 

27./ Javaslat az Europe Direct Információs Pont 2007. évi működésének támogatását célzó pályázat benyújtására.

 

28./ Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére a „Komplex szakképzés-fejlesztési terv

       létrehozására Nyugat-Heves Megyében” című pályázat megvalósításához.

 

29./ Javaslat „Heves megye 2006. év legjobb női, férfi sportolója és csapata” cím

       meghírdetésére.

 

30./ Javaslat a Megyeháza „F” épületének átadására a Heves Megyei Úszó és Vízilabda

       Szövetség Alapítványa számára a sporttörténeti állandó kiállítás és gyűjtemény méltó

       elhelyezése céljából.

 

31./ Javaslat  a gyöngyösi Orczy kastély és kert  I. ütem rekonstrukciójával összefüggő

        szerződéses kötelezettségek rendezésére.

 

IV. Személyi rész

 

32./ Szavazatszámláló Bizottság megválasztása.

 

33./ A Közgyűlés elnökének megválasztása.

       A Közgyűlés elnökének eskütétele.

 

34./ A Közgyűlés alelnökeinek megválasztása.

       A Közgyűlés alelnökeinek eskütétele.

 

35./ Javaslat a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló elnökének és alelnökeinek

       illetményére. (Az anyag a 2006. október 16-i Közgyűlésre postázásra került!)

     

36./ A Megyei Közgyűlés bizottságainak megválasztása.

 

Sürgősségi indítványok:

S1:

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet, a Mátrai Állami Gyógyintézet és a Parádfürdői Állami Kórház közötti együttműködésre, valamint Szándéknyilatkozat megtételére

 

S2:

Javaslat a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet pályázatával kapcsolatos tulajdonosi teendőkre

 

S3:

Javaslat az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Norda Kht.) és az Észak-Magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság elhelyezésére,

 

S4:

Sürgősségi indítvány a Terra-Vita Kft. Tagjainak taggyűlés tartása nélküli határozathozatalában történő részvételre

 

V. Kérdések, interpellációk

 

VI. Bejelentések

 

3 bejelentés Főjegyző úr részéről

 

Hangrád Lajos:

 

Sós Tamás a napirendek előtt kért szót.

 

Sós Tamás:

 

A Fidesz frakció számára szeretne egy tárgyalási ajánlatot átnyújtani a szocialista frakció nevében. Október 1-én az önkormányzati választáson a megye lakossága döntött. 20-20 lett a szavazás eredménye. A meglevő joghézagot politikai megállapodással lehet feloldani. Számos kezdeményezésük volt, van, melyeket  fenntartanak és melyeket a másik fél rendre elhárít. Jogi érveiket is összegyűjtötték, melyeket el fogják juttatni a közgyűlés tagjainak.

Javaslataik röviden: A két képviselő csoport megállapodása esetén egy határozatban egy szavazással meg lehetne választani a jelölteket. Jöjjenek létre szakbizottságok Az önkormányzati törvény, az SZMSZ kimondja, hogy a közgyűlés kizárólagos jögkörébe tartozó kérdéseket bizottságban meg kell tárgyalni, mint ahogy a Közigazgatási Hivatal anyagában is szerepel. Elengedhetetlen bizottságokat választani. Javaslatot tettek ideiglenes grémiumra, mely a két frakció vezetéséből áll, mely elkezdett működni, kórház, költségvetés ügyben tudtak tárgyalni. A korelnök jogosítványát is szeretnék bővíteni. A Közigazgatási Hivatal megállapításaival egyetértenek. Szeretne rávilágítani arra az ellentmondásra is, hogy a napirendeket megszavazták, végig csinálják azt az utolsó 5 napirendet is, a másik frakció pedig nem. Úgy gondolja, hogy ezeket az ellentmondásokat politikai megállapodással lehet megoldani és ebben továbbra is nyitottak.

 

Dr. Tatár László:

 

Sajnálja, hogy napirend előtt ismét asztalra kerül ilyen formában az ügy. Október 1-től számos alkalommal a tárgyaló delegációjuk rendelkezésre állt. Politikai megegyezés nem született az alapkérdésben, mert a szocialista frakció soha nem változtatott véleményén. Mindig ugyanazzal a tervezetével jött, mely egy-egy ponttal kibővülve és mindig a megye irányítását jelölte meg. Az utolsó félbeszakadt tárgyaláson a szocialista frakció tárgyaló delegációjával világosan közölték, számukra kiindulási alap az, ha elfogadják azt, hogy a  megye irányítását átadják a polgári frakciónak. Amennyiben ez nem történik meg, konszenzus ebben a kérdésben nincs. Az utolsó tárgyalási folyamat kapcsán felvetették, hogy ha a szocialista frakció új ajánlattal áll elő és ez a kérdés tárgyalása szerepel az anyagban, akkor készek a tárgyalás folytatására. Mindig mindenhol ugyanaz az ajánlat kerül átadásra. Gondolom, ezzel csak a tárgyalás látszatát akarja fenntartani a szocialista frakció. Ők ebben nem kívánnak partnerek lenne. Ha ügyrendileg tudnak tárgyalni erről a kérdésről és új elem vetődik fel, készek a tárgyalásra, de ennek így nincs értelme.

 

A Közigazgatási Hivatal Vezetőjének levelét megkapták, tudomásul veszik és ez irányban bejelentéssel élnek a Közigazgatási Hivatal felé.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentések elfogadását.

 

A közgyűlés egyhangúan elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési határozatokat. 

 

Hangrád Lajos:

A 2., napirend előtti téma a Heves Megyei Közigazgatási Hivatal Hivatalvezetőjének levele.

 

Megkérdezte: tudomásul tudja venni a közgyűlés?

 

Megállapította, hogy igen.

 

Hangrád Lajos:

1. napirend:

 

Javaslat Szabó Mihályné – a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona (Füzesabony) igazgatója – közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére és igazgatói teendők ellátására szóló megbízásra.

 

Dr. Tatár László:  

 

Napirend előtti hozzászólást kért biztosítani.

 

Szabó Gyula.

 

Kérte az ügyrend elolvasását és az annak megfelelő működést. Napirend előtti felszólalást nem az ülésen kell bejelenteni, hanem az ülés megkezdése előtt. Ha ez megtörtént, és az ülésvezető, Elnök úr kapott ilyen felkérést, szót kell, hogy adjon, ha nem, az ülésen nem lehet azt bejelenteni, hogy szeretnék napirend előtt szólni. 

 

Dr. Benkár József:

 

Az SZMSZ szerint az ülés megnyitásáig kell az elnöknek jelezni, ha 2 perces időtartamig valamely képviselő élni kíván a hozzászólási joggal. Ha nem jelezte időben, nem illeti meg a 2 perces hozzászólás, és a két percben elhangzottak kapcsán  az SZMSZ vitára nem ad lehetőséget.

 

Hangrád Lajos:

 

A két képviselő tekintsen el attól, hogy napirend előtti hozzászólását elmondja és javasolta a napirendek megtárgyalását.

 

Hangrád Lajos:

1. napirend:

Javaslat Szabó Mihályné – a HMÖ Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona (Füzesabony) igazgatója – közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére és igazgatói teendők ellátására szóló megbízásra.

 

Dr. Lénárt András:

 

Többek között elmondta, hogy Igazgató Asszony rendkívül magas színvonalon végezte munkáját, betegelhelyezéskor a legnagyobb készséget tanúsította és kitűnő körülményeket tudtak biztosítani az elhelyezettek részére. Ha a munka ilyen színvonalon folytatódik tovább, akkor a közgyűlés meg lehet továbbra is elégedve az intézményben folyó jó munkával.

Jó egészséget kívánt nyugdíjas éveiben, az utódnak pedig sok sikert.

 

Hangrád Lajos:

 

Méltatta Igazgató Asszony munkáját, eddigi életútját. Többek között elmondta, hogy március 15-e alkalmával a szaktárca legmagasabb elismerésében, Pro Caritate díjban részesítették. Megköszönte Igazgató Asszonynak kimagasló szakmai színvonalon végzett munkáját és nyugdíjas éveiben erőt, egészséget kívánt.

 

Szabó Mihályné:

 

Köszöni szépen. Kérte, a jövőben is támogassák az intézmény munkáját.

 

Hangrád Lajos:

 

Az intézmény vezetésével Szabó Edinát, az intézmény részlegvezető főnővérét szeretnék megbízni.

 

Szabó Edina:

 

Megköszönte a bizalmat és a megtiszteltetést. Elmondta, hogy az Igazgató Asszony felmentési ideje alatt ő látta el az igazgatói feladatokat. Az intézményben 2000-től dolgozik. A Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Karán végzett diplomás ápoló szakon, pszichiátriából, illetve szenvedélybetegek ellátásából van szakvizsgája. Igyekszik az Igazgató Asszony által kitaposott úton haladni. 

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 39 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

 

128/2006. (XII.15.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése Szabó Mihálynénak a Heves Megyei Önkormányzat Piszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát és magasabb vezetői megbízását nyugállományba vonulására tekintettel 2007. szeptember 30-ai hatállyal felmentéssel megszünteti. A felmentési idő teljes időtartamára – 2007. február 1 – 2007. szeptember 30. – a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti.

              A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Szabó Mihályné Asszonynak a kiemelkedő

              szakmai színvonalon végzett munkájáért.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése 2007. február 1. napjától kezdődően az új igazgató kiválasztásáig a saját munkaköre ellátása mellett Szabó Edinát az intézmény részlegvezető főnővérét bízza meg az igazgatói teendők elvégzésével a jelenlegi 171.520.- Ft illetményével és a 250 %-os magasabb vezetői pótléknak megfelelő   (pótlékalap: 19.600.- Ft x 250 % ) 49.000.- Ft díjazásért.

    

3.      Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza korelnökét a

              közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével és a vezetői megbízással kapcsolatos 

              dokumentumok aláírására.

 

4.      Heves Megye Közgyűlése felhívja a Főjegyzőt, hogy a magasabb vezetői megbízásra a szükséges pályázati eljárást készítse elő.

 

Felelős:    Dr. Benkár József

                Heves Megye Főjegyzője

Határidő:  értelem szerint

 

Hangrád Lajos:

2./ napirend:

Javaslat a Heves  Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított szociális intézményekben az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára, az új térítési díjak megállapítására.

 

Megkérdezte Főjegyző urat, van-e kiegészítése?

 

Tuza Gábor:  

 

Kakuk úr jelen van, de nem kaptak lehetőséget arra, hogy hozzá kérdéseket intézhessenek a képviselők.

 

Hangrád Lajos:

 

Elnézést kért. Köszöntötte Kakuk György urat, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság képviselőjét.

Megkérte Kakuk urat, hogy ha kérdés merül fel, arra válaszolni szíveskedjék.

 

Megkérdezte, hogy a főkapitányság képviselőjéhez van-e kérdés?

 

 

Herman István:

 

A Főjegyző úrtól szeretné megkérdezni, hogy az SZMSZ értelmében bizottságok működnek-e? Akkor érthető volt Szabó úr felszólalása. Úgy gondolja, nem működik az ügyrendi bizottság.

Másik kérdése: Sós úr bejelentette-e napirend előtt a felszólalását?

Megköszönte az Ambrus Zoltán úr felvetésére a Főkapitány úr által adott választ.

 

Dr. Benkár József:

 

Bizottságok nem működnek. Sós úr írásban is bejelentette 2 perces hozzászólási igényét. Szabó úr, mint képviselő tette meg az SZMSZ-re vonatkozó észrevételét.

 

Merczel József:  

 

Ügyrendi kérdésben csak a megválaszott Jogi és Ügyrendi Bizottság elnökének van hozzászólási joga. Megkérdezte, hogy az 5 képviselő társa milyen alapon szólt hozzá?

 

Tuza Gábor:   

 

Megköszönte Kakuk úron keresztül a Rendőr-főkapitányságnak azt a segítséget, melyet a gyerekek iskolakezdése és beszoktatása során nyújtottak. A jövőben is tartsák meg jó szokásukat. Bejött a ködös, csúszós időszak, a gyerekek korán mennek iskolába és késő este érkeznek haza. A szülők nevében is szeretné kérni, vigyázzanak a gyerekekre a polgárőrséggel közösen.

 

Kakuk Gyögy:

 

Megköszönte a Tuza úr méltató szavait, s a továbbiakban is mindent megtesznek a gyerekek épsége érdekében.

 

Hangrád Lajos:

 

Megköszönte Kakuk úr megnyilvánulását.

 

Hangrád Lajos:

2. napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő szakosított szociális intézményekben az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára, az új térítési díjak megállapítására (rendeletmódosítás).

 

Dr. Benkár József:

 

A jövő évi költségvetési rendeletet megalapozó rendeletek körébe illeszkedik. A 2006. évi térítési díjakhoz képest 4 %-os növekedésre tennének javaslatot.

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

A határozati javaslatban szerepel az a szövegrész, hogy ,, és az igénylésükre felhasználható bizonyítékok alatt”. Ezen mit kell  érteni?

 

Dr. Benkár József:

 

A 29/1993. sz. Kormányrendelet szabályozza a bizonyítékokat, pld. jövedelem-kimutatás.   Ezeket a dokumentumokat kell ezen érteni.

 

Dr. Tatár László:

 

A hivatal korrekt előkészítést végzett az intézményi térítési díj áremelése kapcsán. A 4 %-os emelés a kormány által 6 %-nak vélt inflációs ráta alatt szerepel. Minden igénybevevő részére méltányos.

Frakciója nevében elfogadásra javasolta.

 

Tóbi János:

 

Az előterjesztés tartalmával egyet ért, elfogadásra javasolta. 

 

Kérte, hogy  a 2. sz. és a 3. sz. melléklet fejlécében 2007. évi  térítési díj  helyett  „2007. évi havi térítési díj” szerepeljen.

 

Dr. Benkár József:

 

Elfogadta  a javaslatot.

 

Hangrád Lajos:

 

A módosítással kérte elfogadni a rendeletmódosítást.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta és az alábbi rendeletet alkotta:

 

129/2006. (XII.15.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megbízza a Közgyűlés Korelnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézményekben fizetendő térítési díjakról és az igénylésükre felhasználható bizonyítékokról szóló 15/2000. (XII.22.) HMÖ rendeletet módosító megyei önkormányzati rendeletet aláírja.

                                                     Felelős: Heves Megye Főjegyzője

                                                                   Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke (aláírásért)

                                                     Határidő: azonnal

 

                           

Heves Megye Önkormányzatának

 

21/2006. (XII.15.) HMÖ rendelete

 

A Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő ápolást-gondozást nyújtó és rehabilitációs szakosított intézményi ellátásokról szóló 15/2000./XII.22./HMÖ rendelet

( továbbiakban : R ) módosításáról

 

 1. §.

 

A R 2. sz. melléklete helyébe ezen rendelet  melléklete lép.

 

      2.  §.

 

(1)   Ez a rendelet 2007. január 01. napján lép hatályba.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a Főjegyző gondoskodik.

 

 

               Hangrád Lajos                                                                      Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke                                            Heves Megye Főjegyzője

 

                                          2.sz. melléklet a 21/2006.(XII.15.) HMÖ rendelethez

A Heves Megyei Önkormányzat bentlakásos – ápolást gondozást nyújtó – intézményeinek 2007. év havi térítési díjai

 

Intézmény megevezése

engedélyezett

férőhe-

lyek szám

2006. év/hó korábbi térítési díj

2007. évi

napi

térítési díj

2007.

évi havi

térítési díj

 

 

HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva

- idősek otthona

92

44.100.-

1.530.-

45.900.-

 

HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva átlagot jóval meghaladó lakrész 

4

44.100.-

1.600.-

48.000.-

 

HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva - fogyatékosok otthona

230

40.500.-

1.404.-

42.120.-

 

HMÖ Idősek Otthona Vámosgyörk

170

45.000.-

1.700

51.000.-

 

HMÖ „Dr. Szegő Imre”Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona Heves

- általános részleg

97

43.500.-

1.500.-

45.000.-

 

HMÖ „Dr. Szegő Imre”Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona Heves

- átlagot jóval meghaladó  
  lakrész 

43

43.500.-

1.500.-

45.000.-

 

HMÖ „Dr. Szegő Imre”Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona Heves

lakóotthon

10

26.500.-

917.-

27.500.-

 

HMÖ Idősek Otthona Parádfürdő

116

39.000.-

1.400.-

42.000.-

 

HMÖ Idősek Otthona Csány

86

43.500.-

1.530.-

45.900.-

 

HMÖ „Szent Kamill” Idősek Otthona Hatvan

82

45.000.-

1.570.-

47.100.-

 

HMÖ Idősek Otthona Eger

80

45.600.-

1.590.-

47.700.-

 

HMÖ Idősek Otthona Mátraháza

- általános részleg

68

47.550.-

1.740.-

52.200.-

 

HMÖ Idősek Otthona Mátraháza

- magasabb komfortfokozat

32

51.000.-

1.860.-

55.800.-

 

HMÖ Pszichiátria és Szenvedélybetegek

Otthona Füzesabony

350

40.200.-

1.800.-

42.000.-

 

HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya

- nappali ellátás

20

18.480.-

678.-

14.916-

 

HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya

92

46.000.-

1.600.-

48.000.-

 

HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya I.sz. Rehabilitációs célú lakóotthona

Lakhatási költség

8

8.450.-

220.-

6.600.-

 

 

 

HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya II.sz. Rehabilitációs célú lakóotthona

Lakhatási költség

12

8. 770.-

280.-

8.400.-

 

HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya III.sz. Ápolási célú lakóotthona

Ezen térítési díj a  3x-i étkezési  összegét nem tartalmazza

10

35.000.-

1.200.-

36.000.-

 

HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger

- nappali ellátás

8

14.490.-

513.-

15.390.-

 

HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger

- kiskorúak

- fogyatékos részleg

- nagykorúak

148

28.000.-

 

991.-

29.730.-

 

 

39.000.-

1.352.-

40.460.-

 

45.000.-

1.560.-

46.800.-

 

HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger

- lakóotthona

12

45.000.-

1.560.-

46.800.-

 

*egyszeri hozzájárulás mértéke 1.200.000.- Ft

 

 

               

 

Hangrád  Lajos:

3./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben a gyermekvédelmi szakellátások térítési díjának felülvizsgálatára, az új térítési díjak megállapítására (rendeletmódosítás)

 

Megkérdezte, hogy az előterjesztőnek van-e kiegészítése?

 

Dr. Benkár József:

 

Az előzőekhez kapcsolódik. Indoka: az előző évekhez hasonlóan a gyermekintézmények tekintetében is korrekcióra kerül a központi juttatásoknak a függvényében  a mi térítési díjunk is.  A mellékletben történő átvezetés ezt tartalmazza. 

 

Hangrád  Lajos:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta:

 

130/2006. (XII.15.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megbízza a Közgyűlés Korelnökét, hogy a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekben fizetendő térítési díjakról és az igénylésükre felhasználható bizonyítékokról szóló 15/1997. (X. 31.) HMÖ sz. rendeletet módosító megyei önkormányzati rendeletet aláírja.

 

                                                      Felelős: Heves Megye Főjegyzője

                                                                   Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke (aláírásért)

                                                     Határidő: azonnal

                                                                                               

Heves Megye Önkormányzatának 22/2006. (XII. 15.) HMÖ

R e n d e l e t e

 

a Heves Megyei Önkormányzat fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekben fizetendő térítési díjakról és az igénylésükre felhasználható bizonyítékokról szóló 15/1997. (X. 31.) HMÖ sz. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról

 

 1. §.

 

A R. 1. sz.  melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

 1. §.

 

(1)   Ez a rendelet 2007. január 01. napjával lép hatályba.

 

(2)   A rendelet kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik.

 

                 Hangrád Lajos                                                           Dr. Benkár József

  Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke                                  Heves Megye Főjegyzője

 

 

1. sz. melléklet a 22/2006. (XII. 15.) HMÖ sz. rendelethez

 

 a Heves Megyei Önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó

gyermekvédelmi szakellátási intézmények 2007. évi havi

 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL

 

 

 

 

Intézmény neve

 

 

Férőhely száma(fő)

 

Térítési díj

 Ft/hó

Térítési díj

 Ft/nap

2006.

2007.

2006.

2007.

HMÖ Hétszínvirág Gyermekotthon Eger

 • lakásotthon               
 • külső férőhely              

 

 

79

20

 

6.120

9.120

 

6.510

9.660

 

204

304

 

217

322

HMÖ „Négy kincs” Gyermekotthona                                 

Lőrinci

 • gyermekotthon
 • lakásotthon

 

 

 

24

24

 

 

11.400

11.400

 

 

12.120

12.120

 

 

380

380

 

 

404

404

 

HMÖ Gyermekotthona Pétervására                             

 • lakásotthon                          

           

 

48

 

 9.900

 

10.500

 

330

 

350

HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger gyermekotthoni részleg (anyás férőhely)

 

 

1

 

16.080

 

17.100

 

 536

 

570

HMÖ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Eger

 • nevelőszülői hálózat                                                 
 • egyéb helyen                                                                
 • Befogadó Otthon                                          

 

 

 

318

3

15

 

 

3.510

3.810

8.520

 

 

3.720

 4.050

9.060

 

 

117

127

284

 

 

124

135

302

 

 

Hangrád Lajos:

4./ napirend:

Javaslat az önkormányzati fenntartású nevelési – oktatási intézményekben ingyenes iskolai tanórán kívüli foglalkozások, valamint a térítési díjak és tandíjak összege megállapításának szabályairól, továbbá az étkezési nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak mértékéről szóló rendelet megalkotására.

 

Megkérdezte, hogy az előterjesztőnek szóbeli kiegészítése van-e?

 

Dr. Benkár József:

 

A rendelettervezet 5. oldalán az 5. § (1) bekezdésben a gondolatjel között levő szövegrészt: „vállalkozás alapján folyó nevelés, oktatás kivételével” kérte elhagyni.

Az új rendelet megalkotásakor a törvényt, a közoktatási törvényt vették figyelembe. Úgy gondolták, hogy egységes szerkezetben, rendeletben átláthatóbbá, jobban kezelhetővé válik a szabályozás.

A rendelet két jogcímen ad lehetőséget a fizetendő térítési díjnak vagy tandíjnak a mérséklésére.

Tanulmányi eredmény alapján, illetve szociális alapon történő mérséklés alapján. Tanulmányi eredmény alapján a fizetendő alap térítési díj 50 %-ig lehessen az intézményvezetőnek kedvezményt biztosítani, szociális helyzet alapján 25 %-os kedvezményt tudjon adni. Ha mind a két jogcímen jogosult a tanuló, akkor a fizetendő összeg az 50 %-ot nem haladhatja meg. A rendelet utolsó része eljárási szabályokat tartalmaz az intézményvezetők tekintetében.

Kérte a közgyűlés egyetértését.

 

Fótos Dániel:

 

Kérdése: A térítési díjak megállapításának viszonyítási alapja az adott szakfeladatra jutó kiadások 1 tanulóra jutó hányadának valamennyi %-a. Van-e egzakt módja annak, hogy adott szakfeladatra, egy tanulóra jutó hányadot meg tudják állapítani, illetve ki állapítja meg?

 

Dr. Benkár József:

 

Igen, van. Az intézmény költségvetéséből megállapítható az 1 tanulóra jutó működési költség nagysága. Ezt alapul véve mindenhol az intézmény igazgatója fog határozni. Azt kell megállapítani a törvény erejénél fogva, hogy térítésmentes szolgáltatásról van-e szó.  Akkor nincs fizetési kötelezettség. Ha igen, a törvény 117 §-a szerint a rendeletünk a tanulmányi eredmény alapján a szociális helyzetnek megfelelően megállapítja, hogy az 1 főre jutó költség 25 %-a mennyi és abból megilleti a tanulót maximum 50 %-ig kedvezmény. Ez alapján állapítják meg a tandíjat, vagy a fizetendő összeget adott személyre lebontva. 

 

Török Margit:

Örül ennek a napirendi pontnak, mivel a tehetséges, de nagyon nehéz sorban levő gyerekekre odafigyelnek. A kis településeken sok tehetség kallódik el.

 

Hangrád Lajos:

 

A határozati javaslatot és a rendelettervezetet egyszerre javasolta megszavazásra.

 

A közgyűlés 40 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta, illetve rendeletet alkotta:

 

131/2006. (XII.15.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Közgyűlés Korelnökét, hogy a 23/2006 (XII.15.) sz. HMÖ   rendeletet  elfogadása után aláírja.

 

Felelős:  Hangrád Lajos

              Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

Határidő: értelem szerint

 

23/2006. (XII. 15.) HMÖ rendelet

 

az önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményekben ingyenes iskolai tanórán kívüli foglalkozások, valamint a  térítési díjak és tandíjak összege megállapításának szabályairól , továbbá az étkezési nyersanyagnormák és az intézményi térítési díjak mértékéről

 

A Heves Megyei Közgyűlés a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény ( a továbbiakban: Kt.) 102. §-a (2) bekezdésének b.) pontjában, a 117. §. (4) bekezdésében, valamint a 124. § (21) bekezdésének a.) pontjában meghatározott kötelezettsége alapján a fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben az ingyenes iskolai tanórán kívüli foglalkozások, valamint a  térítési díjak és tandíjak összege megállapításának szabályairól , továbbá az étkezési nyersanyagnormák és az intézményi térítési díjak mértékéről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed a megyei önkormányzat fenntartásában  működő:

a.)   általános iskolákra, általános iskolai diákotthonokra,

b.)   gimnáziumokra, szakközépiskolákra, (a továbbiakban együtt: középiskola); szakiskolákra, középiskolai diákotthonokra és kollégiumokra,

c.)   alapfokú művészetoktatási intézményre (a továbbiakban az a-c. pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény),

d.)   gyermekek, tanulók szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülő)

 

Az ingyenes iskolai tanórán kívüli foglalkozások

 

2. §

 

 A megyei önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:

(1)   Az általános iskolában, illetve az általános műveltséget megalapozó évfolyamokon minden esetben, továbbá – a Kt. 115-116. §-ban meghatározott kivétellel - a szakiskolában és a középiskolában:

a.)      a tanórai foglalkozások [Kt.52. § (3)-(11) bekezdés];

b.)   a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való felkészülés, valamint ennek keretében és – a Kt. 27. § (8) és (10) bekezdésében meghatározott esetben - a felzárkóztató oktatásban, illetve a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges ismeretek átadásakor a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz;

 

c.)   az első-tizedik évfolyamon az évfolyamismétlés, a tizenegy-tizenharmadik évfolyamon és a szakképzési évfolyamon első alkalommal évfolyamismétlés, továbbá második és további alkalommal az évfolyamismétlés abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette;

d.)   a Kt. 52. § (7) bekezdésében meghatározott időkeret terhére szervezett tanórán kívüli foglalkozás, beleértve a tanulmányi és szakmai versenyeket, diáknapokat, az énekkart, kórust, a pedagógiai programban szereplő más művészeti tevékenységet, az iskolai sportkört, a mindennapos testedzést, a házibajnokságot, az iskolák közötti versenyt, bajnokságokat is;

 

e.)   a tanítás kezdete előtti, az étkezés ideje alatti felügyelet, továbbá a tizedik évfolyam végéig a napközis és tanulószobai foglalkozás;

 

f.)    a felvételi vizsga, az osztályozó vizsga, a köztes vizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsgálat;

 

g.)   a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótlóvizsga és első alkalommal a javítóvizsga; a tanulói jogviszony fennállása alatt - az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint - az érettségi vizsga, az első szakmai vizsga;

 

h.)   az iskolai létesítményeknek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és szabadidő létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez;

 

(2)   A  kollégiumban a b) pontban meghatározott oktatásban való részvétel esetén:

 

a.)   a kollégiumi foglalkozások [ Kt.53. § (7) bekezdés];

b.)   a lakhatási feltételek - jogszabályban meghatározott szakmai normatíváinak megfelelő - biztosítása;

c.)   a folyamatos pedagógiai és a rendszeres egészségügyi felügyelet;

d.)   a kollégium létesítményeinek, eszközeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai központ, sport- és szabadidős létesítmények stb.) használata az ingyenes szolgáltatások, a lakhatás igénybevételekor;

e.)   sajátos nevelési igényű tanuló esetén az állapotának megfelelő teljes ellátás.

 

(3)   Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos és az autista tanuló részére az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás, beleértve az első alapfokú művészetoktatásban való részvételt is. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló részére ingyenes egy alapfokú művészetoktatásban való részvétel és a második szakképesítés megszerzése.

(4)   Ingyenes a fejlesztő felkészítés [Kt.30. § (6) bekezdés], a pedagógiai szakszolgálatok (Kt.34. §) igénybevétele.

(5)   Az ingyenes szolgáltatások körében a nevelési program, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a mindenki számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére lehet megszervezni.

 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és a díj-fizetési kötelezettség mértéke

 

3. §

 

(1)   A megyei önkormányzat nevelési –oktatási intézményeiben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjat a rendelet melléklete tartalmazza.

A megyei önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben  térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 

a.)   a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második szakképesítésre való felkészüléskor a Kt.114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak,

a térítési díj-fizetési kötelezettség mértéke a tanévenként az adott  szakfeladatra jutó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 25 %-a.

 

b.)   a Kt. 114. §-ban fel nem sorolt, tanórán kívüli foglalkozások, az iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a napközis foglalkozás és a tanulószoba;

a térítési díj-fizetési kötelezettség mértéke a tanévenként az adott  szakfeladatra jutó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 25 %-a.

 

c)    az alapfokú művészetoktatási intézményben heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi előadás, továbbá egy alkalommal - tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt - az évfolyam megismétlése egy művészeti képzésben való részvétel esetén,

továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata;

a térítési díj-fizetési kötelezettség tanévenként, a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított -  folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:

 

5%-a               4,01- 5,0                     tanulmányi átlag között

10%-a             4,01                            alatti tanulmányi átlag esetén

 

tizennyolc éven aluli tanulóknál.

 

15%-a             4,01 – 5,0                   tanulmányi átlag között

30%-a             4,01                            alatti tanulmányi átlagig

tizennyolc éven felüli, de huszonkettő éven aluli tanulóknál (Kt. 117. § (1) bekezdés b)-c) pontja).

 

d)    a - nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatás kivételével - felnőttoktatásban a tizenegyedik évfolyamtól a gimnáziumban és a szakközépiskolában, valamint a szakközépiskolában vagy szakiskolában első szakképesítés megszerzésekor a szakképzési évfolyamon a 114. § (1) bekezdésének b)-c) pontjában felsoroltak.

 

A térítési díj-fizetési kötelezettség mértéke - ha a tanuló az előző félévben nem volt az iskolával tanulói jogviszonyban - a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 40 %-a. Minden további félévben az előző félév tanulmányi eredményétől függően a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának:

 

20 %-a,           4,50                           feletti tanulmányi átlag esetén,

25 %-a                        4,01 -  4,50                tanulmányi átlag esetén,

30 %-a                        3,51 -  4,0                  tanulmányi átlag esetén,

35 %-a            3,0 -     3,5                             tanulmányi átlag esetén,

40 %-a             3,0                             alatti tanulmányi eredmény   esetén.

 

e)    gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a 114. § (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak;

A térítési díj mértéke az első félévben az adott szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 50 %-a.

A második félévben az előző félév tanulmányi átlagától függően a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

 

25 %-a                        4,50                            tanulmányi átlag felett

30 %-a                        4,01 - 4,5                    tanulmányi átlagig,

35 %-a                        3,51 - 4,0                    tanulmányi átlagig,

40 %-a                                    3,01 - 3,50                  tanulmányi átlagig,

45 %-a                        2,51 - 3,0                    tanulmányi átlagig,

50 %-a                        2,51                            alatti tanulmányi átlag esetén.

 

Az ezen  pontban foglaltakat a felnőttoktatásban részt vevők tekintetében is alkalmazni kell.

 

Tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások és a tandíj-fizetési kötelezettség mértéke

 

4. §.

 

A megyei önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 

(1)   A nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjához, illetve a helyi tantervhez nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel össefüggő más szolgáltatás.

 

(2)   A gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a szakközépiskolában vagy a szakiskolában a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése a Kt. 114. § (1) bekezdés b.)-c.) pontjában meghatározottak.

 

(3)   A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga és szakmai vizsga - beleértve a javító- és pótlóvizsgát is - továbbá a tanulói jogviszony  fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga estén a második vagy további javítóvizsga.

(4)   A (2), (3) bekezdésben foglaltakat a felnőttoktatásban résztvevők tekintetében is alkalmazni kell.

 

(5)   Alapfokú művészetoktatásban a Kt. 115. §-ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglalkozás, annak, aki nem tanköteles, feltéve hogy nem áll tanulói jogvisznyban a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, továbbá annak , aki betöltötte a 22. életévét. A 22. életév elérésétől pedig minden tanórai foglalkozás (Kt. 116. § (1) bekezdés a) pontja) esetén a tandíj mértéke a szakfeladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 100 %-a.

 

(6)   A tandíj mértéke az adott szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 100%-a.

 

Szociális kedvezmények a térítési díj-fizetési kötelezettség és a tandíjfizetési kötelezettség teljesítésénél

 

5. §

 

(1)   A tandíj  a tanulmányi eredményektől, és a tanuló szociális helyzete alapján csökkenthető.

 

(2)   Tanév végi kitűnő, jeles, jó átlagú tanulmányi eredmény alapján, illetve országos tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés alapján a tandíjat csökkenteni kell.

A tanulmányi eredménytől függő csökkentés mértéke legfeljebb 50% lehet. A tanulmányi eredmény alapján megállapított kedvezmény a tanulót egy tanéven át illeti meg.

 

(3)   Szociális rászorultság alapján a térítési díj és a tandíj legfeljebb 25%-os mértékében csökkenthető. A kedvezmények elbírálásánál kiskorú és nagykorú eltartott tanulóknál a szülők (gondviselők) vagyoni és jövedelmi helyzetét, a nagykorú, eltartásáról önmaga gondoskodó tanuló esetében a tanuló vagyoni és jövedelmi viszonyait kell figyelembe venni. Szociális helyzete alapján nem adható kedvezmény annak a tanulónak, akinek esetében az egy főre jutó jövedelem a mindenkori legkisebb kötelező munkabér másfélszeresét eléri, vagy meghaladja.

 

(4)   Az egy tanulónak megállapítható - a tanulmányi eredmény alapján járó és a szociális helyzet alapján adható – kedvezmény mértéke együttesen a tandíj alapösszegének 50 %-át nem haladhatja meg.

 

(5)   A tandíj és szociális rászorultság alapján a térítési díj csökkentésének szabályait a nevelési-oktatási intézmény igazgatója határozza meg .(Kt. 117. § (4) bekezdés )

 

Közös rendelkezések

 

6. §

 

(1)   Az intézmény igazgatója a rendeletben felsorolt pedagógiai szolgáltatásokra vonatkozó, és a következő tanévben fizetendő térítési díj és tandíj alapösszegét szakfeladatonként minden év április 15-ig határozza meg, és erről május 15-ig tájékoztatja a megyei önkormányzat főjegyzőjét, továbbá a képzésben résztvevő tanulókat és szüleiket.

 

(2)   Az intézmény igazgatója a térítési díjakról és tandíjakról, a tanulmányi eredmények alapján járó, illetve a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, a térítési díj és a tandíj fizetésének szabályairól tájékoztatja az intézménybe felvételre jelentkező tanulókat a tanulói jogviszony létesítésekor.

 

(3)   Az intézmény igazgatója a tanuló által fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szeptember 30-ig, illetve február 28-ig határozatban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, megjelölve a határozatban a tanuló által igénybe vett/igénybe venni szándékozott szolgáltatás térítési díjának, illetve tandíjának alapösszegét, a szociális helyzet és a tanulmányi eredmény alapján figyelembe vett kedvezmény mértékét, a fizetés módját, határidejé, valamint a jogorvoslat lehetőségét és módját.

 

(4)   A tanulói jogviszony létesítésekor (beiratkozáskor), illetve térítési díj, tandíj fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatás igénylésekor a tanuló köteles írásos nyilatkozatot adni arról, hogy a jogerősen megállapított szolgáltatás térítési díját, tandíját az erre megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a térítési díj és tandíj fizetésének - hozzájárulás nélküli - elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat.

 

(5)   A fizetendő térítési díj és tandíj összegéről szóló határozat ellen - a közoktatási törvény által megszabott módon (Kt. 83. §) - felülbírálati kérelem, illetve törvényességi kérelem nyújtható be.

 

(6)   A térítési díj és tandíj összegét a tanulónak a tanév során két részletben, félévenként kell megfizetnie az intézmény igazgatója által megszabott határidőig és módon.

(7)   A vizsgákkal kapcsolatban előírt tandíj és térítési díj fizetési kötelezettségének a tanuló az intézmény igazgatója által megszabott időpontban egy összegben tesz eleget.

 

(8)   Az intézmény igazgatója a térítési és tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról tanulónként nyilvántartást vezet.

 

(9)   Nem kell tandíjat és térítési díjat fizetni az állami gondoskodás alatt álló tanulónak.

 

(10) E rendelet alkalmazásakor a tanuló számára megszabott nyilatkozattételi és fizetési kötelezettség a kiskorú és nagykorú eltartott tanuló esetében törvényes képviselőjét, illetve az eltartásáról gondoskodó személyt, míg a nagykorú, eltartásáról önmaga gondoskodó tanuló esetében magát a tanulót terheli.

 

(11) A tanuló, illetőleg a kiskorú tanuló szülője köteles haladéktalanul bejelenteni ha a jövedelmi viszonyaiban olyan mértékű változás következett be, amely miatt fennálló fizetési kötelezettségét nem tudja teljesíteni, vagy a korábban megállapított kedvezményre a továbbiakban nem jogosult.

Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, az elengedett térítési díjat, illetőleg tandíjat utólag köteles megfizetni.

 

Vegyes átmeneti és hatályba léptető rendelkezések

 

7. §

 

(1)   E rendelet alkalmazásában jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járulékkal, személyi jövedelemadóval, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékokkal, valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül.

 

(2)   Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a 10/2001 (VIII.31.) számú HMÖ rendelet hatályát veszti.

 

(3)   A rendeletet a helyben szokásos módon kell kihirdetni.

 

            Dr. Benkár József                                           Hangrád Lajos

      Heves Megye Főjegyzője                a Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

 

Melléklet a 23/2006(XII.15.) HMÖ rendelethez

Gyermekek napközbeni ellátását végző nevelési-oktatási intézményeinek étkezési nyersanyagnormáiról és intézményi térítési díjairól

 

 

 

 

 

 

 

2007. év

 

Intézmény neve

Férőhely/étkező/fő

Nyersanyagnorma Ft/nap/fő                   ÁFA nélkül

Intézményi térítési díj: (Nyersanyagn.+ÁFA)   Ft/nap/fő

 

 

 

 

 

 

 

Mlinkó István Ált. Isk.,Óv.

 

 

reggeli

98

 

Diákotthon és Szakszolg.-Eger

 

 

tízórai  

50

 

Saját főzőkonyhával rendelkezik.

120/103

428

ebéd

188

 

 

 

 

uzsonna

50

 

 

 

 

vacsora

128

 

 

 

 

Összesen:

514

 

 

 

 

 

 

 

Szalaparti Spec. Okt.-Nev. Központ

208/229

bentlakók:    380

reggeli

70

 

Eger

 

bejáró:          209

tízórai  

46

 

Saját főzőkonyhával rendelkezik.

 

 

ebéd

156

 

 

 

 

uzsonna

49

 

 

 

 

vacsora

136

 

 

 

 

Összesen:

457

 

 

 

 

 

 

 

Benedek Elek Ált. Isk., Heves

150/120

215

tízórai  

55

 

Saját főzőkonyha nincs,

 

 

ebéd

151

 

az ételt vásárolják.

 

 

uzsonna

52

 

 

 

 

Összesen:

258

 

 

 

 

 

 

 

Lesznai Anna Ált. Isk., Ált. Óv.

114/70

365

tízórai  

88

 

és Szakszolg -Hatvan

 

 

ebéd

278

 

Saját főzőkonyhája nincs, az

 

 

uzsonna

72

 

ételt várásolják.

 

 

Összesen:

438

 

 

 

 

 

 

 

Arany János Által. Isk. és

198/92

293

tízórai  

60

 

Szakisk.-Eger

 

 

ebéd

233

 

Saját főzőkonyhája nincs, az

 

 

uzsonna

60

 

ételt vásárolják.

 

 

Összesen:

353

 

 

 

 

 

 

 

Petőfi Sándor Ált. Isk., Óv. és

150/85

325

tízórai  

85

 

Szakszolg. Gyöngyös

 

 

ebéd

253

 

Saját főzőkonyhája nincs, az

 

 

uzsonna

52

 

ételt vásárolják.

 

 

Összesen:

390

 

 

 

 

 

 

 

József Attila Szakközépiskola,

1050/120

534

reggeli

169

 

Szakiskola és Kollégium, Gyöngyös

 

 

ebéd

273

 

Saját főzőkonyhája nincs, az ételt

 

 

vacsora

199

 

vásárolják

 

 

Összesen:

641

 

 

 

 

 

 

 

Vak Bottyán János Műszaki és

1000/240

660

reggeli

173

 

Közgazdasági Szakközépiskola

 

 

tízórai  

85

 

Gyöngyös

 

 

ebéd

272

 

Saját főzőkonyhával rendelkezik.

 

 

uzsonna

52

 

 

 

 

vacsora

211

 

 

 

 

Összesen:

793

 

 

 

 

 

 

 

Károly Róbert Kereskedelmi, Vendég-

759/36

238

ebéd

286

 

látóipari és Idegenforgalmi Szakképző

 

 

 

 

Intézmény. Melegítő konyhája van.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damjanich János Ipari Szakképzési

600/100

534

reggeli

168

 

Intézet-Hatvan

 

 

ebéd

274

 

Saját konyhával nem rendelkezik

 

 

vacsora

199

 

 

 

 

Összesen:

641

 

 

 

 

 

 

 

Széchenyi István Közgazdasági Szak-

540/40

2006. 08. 31-ig   198

ebéd

238

 

Középiskola-Hatvan

 

2006. 12. 31-ig   202

ebéd

242

 

 

 

 

 

 

 

Bajza József Gimnázium és

687/12

210

ebéd

252

 

Szakközépiskola-Hatvan

 

 

 

 

 

Hangrád Lajos:

5./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában levő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/1993. (XII.17.) HMÖ rendelet módosítására.

 

Megkérdezte, hogy Főjegyző úrnak van-e kiegészítése?

 

Dr. Benkár József:

 

Az alábbi pontosításokat szeretné tenni:

1.§-ban a Hibay K. út-nál 429, 214, illetve összesen rovatban 643 a helyes,

31. sorszám alatt:  1320 helyett 5651 a helyes,

32. sorszám alatt:  1287 helyett 5508 a  helyes,

33. sorszám alatt:  1287 helyett  5508 a  helyes és a végösszegek helyesek.

 

Nehéz helyzetben voltak, amikor a költségelvű lakbért megállapították. Példát, mintát nem igazán találtak. A törvény kitalálója sem tudott segítséggel szolgálni. A lakástörvény 34. § 2-4 bekezdése foglalkozik a költségelvű lakbér megállapítással és figyelembe vették a törvény több más szakaszának szempontrendszerét és ennek alapján határozták meg a költségelvű lakbér összegét.  Kiemelte, hogy nem piaci, nyereségtartalmat nem hordoz magában, de több,  mint a szociális bérlakások esetén, mivel a tulajdonos ráfordításai térülnek meg a bérleti díjak megfizetésével. Azért került 10 év meghatározásra, illetve a 3 %-os mértéknél ezt vették figyelembe, hogy az ingatlan nyilvántartási értéke 2000-ben átértékelésre került.  30 év az élettartama az ingatlanoknak és visszabontva határozták meg a 3 % térítési díjat.

 

Hangrád Lajos:

 

A módosítással  kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta:

 

132/2006. (XII.15.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megbízza a Közgyűlés Korelnökét, hogy a a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló rendeletet módosító megyei önkormányzati rendeletet aláírja.

 

Felelős:  Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

  Hangrád Lajos

Határidő: értelem szerint

 

 

24/2006. (XII.15.) HMÖ rendelet

a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról szóló,

12/1993. (XII. 17.) HMÖ rendelet /továbbiakban: R/

m ó d o s í t á s á r ó l

 

1. §

 

Az R 12. §- a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul:

 

„A bérbeadott lakások költségelven meghatározott havi lakbérét a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 34. § (2) és (4) bekezdéseiben felsorolt lakásjellemzők figyelembevételével az alábbiak szerint kell egyedileg megállapítani:

 

-                     a lakások beruházási értéke 3 %-ának havi összege a lakások könyv szerinti nyilvántartási értéke alapján

-                     a lakások 10 éven belüli felújítási ráfordításainak 2007. évig még meg nem térült aránya 120-ad része

 

Ft/m2/hó

A lakás fekvése

Összkomfortos és komfortos

10 éven belül részlegesen felújított

Összesen

Eger, Hibay K. út

429

214

643

Eger, Szalapart

428

-

428

Eger, Hatvani kapu tér

313

14

327

Eger, Rövid út

291

92

383

Eger, Ipolyi Arnold út

352

164

516

Bélapátfalva

380

7

387

 

2. §

 

A R 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

3. §

 

Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

 

E g e r, 2006. november 29.

 

                 Hangrád Lajos                                                                    Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke                                  Heves Megye Főjegyzője

 


 

1. sz. melléklet

 

A 2007. január 1-től alkalmazandó költségelven megállapított havi lakbér mértéke

 

Sor

szám

 

A lakást hasznosító

intézmény neve, címe

A lakás címe

Hely-

rajzi szám

Komfortfokozat

az 1993.

LXXVIII.tv 2.sz. mell. szerint

Lakás

alapter.

(m2)

Szobák száma

A beruházási érték 3 %-ának havi összege

Ft/hó

A 10 éven belül megvalósított felújítások költségeinek havi összege

Ft/hó

2007. évi

bérleti díj

Ft/hó 

2006. évi

bérleti díj

Ft/ hó

1.

Gárdonyi G.Színház

Eger,Hatvani k.tér 4.

Eger Árpád u. 66.

Fsz. 1.

7083/1

komfortos

39,98

1,5

12 514

560

13 074

7 236

2.

 

fsz. 2.

7083/1

komfortos

39,98

1,5

12 514

560

13 074

7 236

3.

 

fsz. 3.

7083/1

komfortos

38,4

1,5

12 019

538

12 557

6 950

4.

 

fsz. 4.

7083/1

komfortos

39,98

1,5

12 514

560

13 074

7 236

5.

 

I. em. 5.

7083/1

komfortos

39,98

1,5

12 514

560

13 074

7 236


 

 

 

 

Sor

szám

 

A lakást hasznosító

intézmény neve, címe

A lakás címe

Hely-

rajzi szám

Komfortfokozat

az 1993.

LXXVIII.tv 2.sz. mell. szerint

Lakás

alapter.

(m2)

Szobák száma

A beruházási érték 3 %-ának havi összege

Ft/hó

A 10 éven belül megvalósított felújítások költségeinek havi összege

Ft/hó

2007. évi

bérleti díj

Ft/hó 

2006. évi

bérleti díj

Ft/ hó

 

6.

 

I. em. 6.

7083/1

komfortos

38,4

1,5

12 019

538

12 557

6 950

7.

 

I. em. 7.

7083/1

komfortos

39,98

1,5

12 514

560

13 074

7 236

8.

 

I. em. 8.

7083/1

komfortos

39,98

1,5

12 514

560

13 074

7 236

9.

 

I. em. 9.

7083/1

komfortos

38,4

1,5

12 019

538

12 557

6 950

10.

 

I. em. 10.

7083/1

komfortos

39,98

1,5

12 514

560

13 074

7 236

11.

 

II. em. 11.

7083/1

komfortos

39,98

1,5

12 514

560

13 074

7 236

12.

 

II. em. 12.

7083/1

komfortos

38,4

1,5

12 019

538

12 557

6 950


 

 

Sor

szám

 

A lakást hasznosító

intézmény neve, címe

A lakás címe

Hely-

rajzi szám

Komfortfokozat

az 1993.

LXXVIII.tv 2.sz. mell. szerint

Lakás

alapter.

(m2)

Szobák száma

A beruházási érték 3 %-ának havi összege

Ft/hó

A 10 éven belül megvalósított felújítások költségeinek havi összege

Ft/hó

2007. évi

bérleti díj

Ft/hó 

2006. évi

bérleti díj

Ft/ hó

13.

 

II. em. 13.

7083/1

komfortos

39,98

1,5

12 514

560

13 074

7 236

14.

 

II. em. 14.

7083/1

komfortos

39,98

1,5

 

 

12 514

560

13 074

7 236

15.

 

II. em. 15.

7083/1

komfortos

38,4

1,5

12 019

538

12 557

6 950

16.

 

II. em. 16.

7083/1

komfortos

39,98

1,5

12 514

560

13 074

7 236

17.

 

III. em. 17.

7083/1

összkomfortos

38,35

1,5

12 004

537

12 541

6 941

18.

 

III. em. 18.

7083/1

összkomfortos

36,67

1,5

11 478

513

11 991

6 637

19.

 

III. em. 19.

7083/1

összkomfortos

38,35

1,5

12 004

537

12 541

6 941

20.

 

III. em. 20.

7083/1

összkomfortos

38,35

1,5

12 004

537

12 541

6 941


 

 

Sor

szám

 

A lakást hasznosító

intézmény neve, címe

A lakás címe

Hely-

rajzi szám

Komfortfokozat

az 1993.

LXXVIII.tv 2.sz. mell. szerint

Lakás

alapter.

(m2)

Szobák száma

A beruházási érték 3 %-ának havi összege

Ft/hó

A 10 éven belül megvalósított felújítások költségeinek havi összege

Ft/hó

2007. évi

bérleti díj

Ft/hó 

2006. évi

bérleti díj

Ft/ hó

21.

 

III. em. 21.

7083/1

összkomfortos

36,67

1,5

11 478

513

11 991

6 637

22.

 

 

III. em. 22.

7083/1

összkomfortos

38,35

1,5

12 004

537

12 541

6 941

23.

Szalaparti Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Diákotthon Eger,

Szalapart u. 81.

Eger,

Szalapart u.81.

2379/

001

összkomfortos

55

2

23 540

--

23 540

12 265

24.

 

Eger, Szalapart u.81.

 

 

 

 

 

 

2379/

001

összkomfortos

55

2

23 540

--

23 540

12 265


 

 

Sor

szám

 

A lakást hasznosító

intézmény neve, címe

A lakás címe

Hely-

rajzi szám

Komfortfokozat

az 1993.

LXXVIII.tv 2.sz. mell. szerint

Lakás

alapter.

(m2)

Szobák száma

A beruházási érték 3 %-ának havi összege

Ft/hó

A 10 éven belül megvalósított felújítások költségeinek havi összege

Ft/hó

2007. évi

bérleti díj

Ft/hó 

2006. évi

bérleti díj

Ft/ hó

 

25.

Hm-i Önkormányzat Markhot Ferenc

Kórház-Rendelőintézet

Eger,Széchenyi u. 27- 29.

Eger,

Rövid u. 2.

I. em. 3.

6406/A-3

komfortos

 

60

2,5

18 888

5 520

24 408

10 860

 

26.

Hm.Önk.Megyei

Módszertani Otthona

Bélapátfalva,

Petőfi u. 25.

Bélapátfalva,

Petőfi u. 25.

I. em. 1.

 

 

918/6

összkomfortos

56,07

2

21 311

392

21 707

12 504

27.

 

I. em. 2.

918/6

 

 

összkomfortos

56,07

2

21 311

392

21 707

12 504

28.

 

I. em. 3.

918/6

 

 

összkomfortos

27,55

1

10 473

193

10 666

6 144

29.

 

I. em. 4.

918/6

 

összkomfortos

27,55

1

10 473

193

10 666

6 144


 

 

Sor

szám

 

A lakást hasznosító

intézmény neve, címe

A lakás címe

Hely-

rajzi szám

Komfortfokozat

az 1993.

LXXVIII.tv 2.sz. mell. szerint

Lakás

alapter.

(m2)

Szobák száma

A beruházási érték 3 %-ának havi összege

Ft/hó

A 10 éven belül megvalósított felújítások költségeinek havi összege

Ft/hó

2007. évi

bérleti díj

Ft/hó 

2006. évi

bérleti díj

Ft/ hó

30.

 

I. em. 5.

918/6

 

 

összkomfortos

27,55

1

10 473

193

10 666

6 144

31.

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Eger Dr. Hibay K. u. 12.

I/3.

5004/2/A

komfortos

26,40

1

11 331

5651

16 982

6 864

32.

 

I/7.

5004/2/A

komfortos

25,73

1

11 044

5508

16 552

6 6 90

33.

 

I/8.

5004/2/A

komfortos

25,73

1

11 044

5508

16 552

6 6 90

34.

 

Eger, Ipolyi Arnold . 5.

6674

összkomfortos

157

4

55 563

25 998

81 561

18 212

 

 


 

Hangrád Lajos:

6./ napirend:

Javaslat a Heves Megyei Illetékhivatal anyagi érdekeltségéről szóló 3/1997. (II. 7.) HMÖ rendelet módosítására.

 

Megkérdezte Benkár urat, van-e szóbeli kiegészítése.

 

Dr. Benkár József:

 

Folyik az illetékhivatal APEH-ba integrálása. Addig, míg a státuszváltozás meg nem történik, - december 31-ig - az anyagi érdekeltségi rendszert le tudnánk zárni, hogy tiszta viszonyok alakuljanak ki az APEH-os jogviszonyok kezdetekor. December 15-el egy zárási összesítő készül az illetékhivatalban. Ez alapján állapítja meg, hogy a teljesítés hogyan áll és kérte a közgyűlést, hogy december 31-ig a kimutatás szerint kifizetésre kerülhessenek a juttatások.

 

Herman István:

 

Támogatja az előterjesztést. A döntésük meghozatalakor nem tudták, hogy 2007. január 1-től átkerül az illetékhivatal az APEH-ba.

 

Módosító indítványa: teljesítmények arányában történjen a kifizetés.

 

Dr. Benkár József:

 

A rendeletet javasolta kiegészíteni: „a teljesítmények arányában” szövegrésszel.

 

Hangrád Lajos:

 

A kiegészítéssel kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 40 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

 

Heves Megye Önkormányzatának

25/2oo6. /XII.15./ sz. rendelete

a Heves Megyei Illetékhivatal anyagi érdekeltségéről szóló

3/1997. /II.7./ HMÖ rendelet /továbbiakban: R/ módosításáról

 1. §

A R. 5. § /3/ bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

 

„A 2oo6. II. félévi teljesítményt a 2oo6. december 15-i zárási összesítő és mellékletei alapján kell értékelni, és az érdekeltségi juttatást 2oo6. december 31-ig kell kifizetni a teljesítmények arányában.”

 1. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és 2oo6. december 31-én hatályát veszti.

 

Eger, 2oo6. december 15.

 

 

Dr. Benkár József                                                                                    Hangrád Lajos

Heves Megye Főjegyzője                                                                           Korelnök

 

Hangrád Lajos:

7./ napirend:

Tájékoztató a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. I-III. negyedévi gazdálkodásáról.

 

7/a./ napirend:

Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2006. I-IIII. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató vizsgálatáról.

 

Korelnök úr megkérdezte Benkár urat, van-e szóbeli kiegészítése?

 

Dr. Benkár József:

 

Az előterjesztés kapcsán kiemelte, hogy a pénzforgalmi mérleg szerint a bevételek teljesítése 70,6 %-os, a kiadásoké 69,3 %-os. A két mutató az időarányos alatt van.

Az intézmények működési kiadásai összességében meghaladják mintegy 1,3 %-kal az időarányos mértéket.

Fejlesztési kiadásoknál alacsonyabb az időarányos teljesítés mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. A tényleges bevételek 268 M Ft-tal haladták meg a tényleges kiadásokat.

Folyószámla-hitel állomány szeptember 30-án 411 M Ft volt. November elején kifizetésre került a közalkalmazottakat érintő  kereset-kiegészítés, mintegy 44 M Ft értékben (szoc. intézményekben és gyermekintézményekben dolgozó közalkalmazottak részére).

Oktatási intézményekben dolgozók a kiemelkedő munkavégzésért járó kereset-kiegészítésben rendszeresen részesültek. Ennek havi összege a költségvetési törvény szerint 5.250 Ft.

A beruházási, felújítási feladatokról elmondta, hogy fejeződtek be beruházások címzett támogatással, pl. a megyei kórház pszichiátriai pavilonját emelte ki,  s így a Baktai úton egy telephely felszabadult, melynek értékesítéséről a közgyűlés döntött.

Folyik a Gyöngyösi Mátra Múzeum átfogó rekonstrukciója.

Évvégére is prognosztizálták a várható helyzetet: 400 M Ft-tal tudják a hitelállományt csökkenteni, kb. 500 milliós zárást tudnak elérni.

 

Mikó Béla:

 

Köszöntötte a közgyűlés résztvevőit és Heves megye lakossága nevében eredményes munkát kívánt. A könyvvizsgálat lényege a megbízó érdekeinek a védelme, hogy elősegítsék a döntéseket és a döntések előtt a véleményüket közöljék, és ennek tudatában hozzák meg a határozataikat.

A tájékoztatót elfogadásra javasolta.

 

A könyvvizsgálat lényege: döntések előkészítése, jogszabályok betartása, költségvetés esetében a bevételek megalapozottsága, a mérleg két oldala összhangjának biztosítása. A legfontosabb az intézmények és a hivatal működésének biztosítása.

 

A jelentések egyik része kötelező, másik része konkrétan a témával foglalkozik.  A jelentésük arról szól, hogy mit mikorra és hogyan kell elkészíteni, illetve mi, mikorra és hogyan készült el.

A továbbiakban is arra törekszenek, hogy a jelentéseikben a korábban felvetett kérdésekre adjanak választ. A jövőben is kérte a felmerült kérdések megtételét, melyre a választ meg fogják adni. Észrevételeikkel elősegíthetik ezt a munkát.

 

Elfogadásra javasolta a tájékoztatót a 2006. I-III.n. évi gazdálkodásról. A koncepció az igényeket és a lehetőségeket tartalmazza.

Az országos költségvetés ismeretét követően kerül sor a megyei önkormányzati költségvetés elkészítésére.

 

Sós Tamás:

 

Kiemelte a hivatal, a szakapparátus és az intézmények magas színvonalú munkáját. A 6. sz. melléklet utolsó bekezdése, mely úgy szól: I-III. n. évi gazdálkodás pénzügyi feltételei folyamatosan rendelkezésre álltak, ugyanakkor összességében az szerepel, ami már elhangzott, hogy a hitelállomány évvégére  jelentősen csökken. A kollégák mindent megtettek, hogy ilyen színvonalú munkáról adhassanak, adhassunk számot.  A pályázatokon elnyert összegekről, illetve a hiánykezelésekről van szó.

 

Fótos Dániel:

 

A kiadásoknál a különféle szervezeti tagsági díj 2.335 ezer Ft, ez módosult, 200 ezer forinttal csökkentésre került. A teljesülés ehhez képest I-III.n. évben 3.390 ezer Ft. A kettő között jelentős a különbség. Miből adódott a differencia?

A 6. oldal utolsó bekezdése: lemaradás tapasztalható a fénymásolás kiadásainál.  Ő ezt dicséretnek tartja. 

 

Dr. Tatár László:

 

A 7. oldalon a felhalmozási kiadások teljesüléseként 32 %-ot említ az anyag. IV.n. végére a teljesítés hány százalékon várható?

Másik kérdése a kórház igazgatójához, illetve az anyag előterjesztőjéhez szól. Megdöbbenéssel tapasztalja, hogy a 2. oldal alján nagy arányú, mintegy 90 MFt-os bevételkiesés tapasztalható 4 hónap alatt. Miért nem került ez közgyűlés elé és milyen intézkedés történt, hogy a gyógyszertár üzemeltetése biztosított legyen. Betegség, egyéb kiesés pótlására szerinte lehetőség lett volna. Történt-e gyógyszerész pótlására intézkedés.

 

Balázs József:

 

Kérdése: kiadási oldalon szerepel, hogy intézményeinktől kívánunk véglegesen zárolni, elvonni pénzeket. Ezzel szemben azt látja, hogy a közgyűlés hivatalának működési kiadásainál 90 %-os teljesítés van, a gazdasági ellátónál 90 %-os a teljesítés, és a megyei közgyűlésnél is. Miből adódik az időarányos jelentős túlteljesítés. Hogyan merünk az intézményektől zárolni pénzt, ha a hivatal működtetése során ilyen anomáliák, ilyen túlköltekezések keletkeznek.

Gázenergia tekintetében az intézmények jelentős része már elérte az éves teljesítési szintet. Kérdése: mennyi volt a beharangozott nagy áremelés kompenzációjára szolgáló összeg. Milyen arányban van a kettő egymással.

Tatár úr hozzászólását tovább bontva, a felhalmozási és felújítási kiadásoknál minden bizonnyal nem lesz meg a pénzügyi teljesítés 2006. december 31-ig. Főjegyző úr említett mintegy 500 MFt-os várható év végi hiányt. Valóságos ez az 500 MFt-os hiány, vagy esetlegesen a felhalmozási és felújítási kiadásaink áttolásából magasabb is. Megkapjuk a pénzt, de a teljesítés csak 2007-ben történik. Ez szebbé teszi a hitelállományunk alakulását.

 

 

Laminé Antal Éva:

 

Az I-III. negyedéves beszámoló olvasása során két kérdés fogalmazódott meg benne. A térítési díjak és a felhalmozott hátralékok behajtására milyen intézkedéseket tettek, illetve szeptember 30-ig mennyi pontosan a hátralékok mértéke.

Mások kérdése a hitelállományra vonatkozik: 2005. december 31-én 81.9 M Ft volt, jelenleg 411 MFt. Úgy értesültünk, hogy évvégére 500 MFt lesz. Mi okozza ezt a megnövekedett hitelállományt?

 

Dr. Benkár József:

 

Fótos úrnak a következő tájékoztatást adta:

Tagsági díj növekedése: Nem tudja, hogy  tagsági kört bővítettek volna. Talán a tagsági díjak mértéke változott? A 2 MFt körüli hogyan lett 3 MFt körüli? A kollégáktól kért erre tájékoztatást.

A lemaradás elírás. A cél a minél költségkímélőbb mód.

Beruházások alakulása: Folyamatban levők zajlanak. Évvégéig a nagy beruházások nem fejeződnek be, átcsúsznak a következő évre. Úgy gondolja, hogy nagyságrenddel nem változik a helyzet. 50 %- körülire becsüli.

 

Balázs úrnak a következő tájékoztatást adta:

Előfordulhat, hogy az áttolódás miatt kicsit kedvezőbb lesz a hitelállományt tekintve a kép.

 

Kórház gyógyszertár: Főigazgató úr majd konkrétan válaszol rá.

 

Költségek elcsúszására, a zárolásra, valamint a kompenzációra vonatkozó válaszadásra az Irodavezető Asszonyt kérte meg.

Az 500 MFt kb. várható lesz.

 

Laminé Antal Éva asszonynak a következő tájékoztatást adta:

Hátralékok: hogy az intézményeknél   mennyi a kintlévőség, úgy gondolja, most választ  nem tudnak adni, utána néznek.

Behajtással kapcsolatosan elmondta, a gondozottak szociális háttere olyan, hogy nem képesek a megfizetésre. Ilyen esetben a térítési díj nem kérhető. A behajtás érdekében azokat az intézkedéseket teszi meg az intézmény, hogy - valamiféle megállapodás alapján - a hozzátartozók vállalják a térítési díj hátralék megfizetését, de ez rendkívül nehéz. Bírósági végrehajtásra nem emlékszik.

Hitelállomány növekedését összességében mi okozza: a normatív finanszírozás mellett a megyei önkormányzatnak szűkösek a bevételi lehetőségei és ennek növelésére lehetősége nincs. Igyekeznek tartani, hogy vagyoni típusú bevételek működésébe nem fektetnek és ezért a működtetést hitelből biztosítják.

 

Némethné Haizer Anna:

 

Tagsági díj: MÖOSZ, TÖOSZ, Európai Régiók Gyűlésének, illetve Bizottságainak vagyunk tagja. A fizetés valutában történik és itt az árfolyamváltozás miatt többlet van, illetve a Kárpátok Európai Régió tagsági díjat fizetjük. Ennek az elmúlt évről való áthúzódása az, ami eltérítette a tervezetthez képest az idei tagsági díjaknak a kifizetését.  Utána néz, és ha nem ez, akkor visszatérnek rá.

Hivatal, Ellátó Szervezet, illetve a közgyűlés dologi költségeinek alakulása: itt is, mint az intézményeknél is, magas, az időarányost meghaladó. Évvégéig 100 % -ot meghaladóan nem várható a teljesítés.

Az Ellátónál vannak az egész épületet működtető kiadások (víz, villany, energia). Ezek továbbszámlázásra kerülnek, mivel az épületet nem csak a hivatal használja.  Ezek egy része visszatérül.

Dologi költségeknél nagy veszélyt nem lát, hogy a 100 %-ot meghaladja.

Térítési díjak: Szeptember 30-án nem tudja mennyi volt az intézményeknél a kintlévőség. Ennek nagyságrendje növekszik. 10-20 M Ft közötti nagyságrendű (fogyatékos iskolánál, Szalaparti intézményüknél növekszik). A szülők  nem tudják megfizetni a gyerekek elhelyezését, illetve kollégium és étkezés igénybevétele esetén csökken a bevétel.  Ebben az esetben ilyen nagyságrendű hátralék nem fordul elő.

500 MFt-os hitelállomány: esetleg valamelyest alatta maradhat évvégére. Azon vannak, hogy a feladatok teljesülését követően azok kifizetésre kerüljenek. Kb. 50 MFt-os nagyságrendben segíthet a költségvetés helyzetén, de azt az év elején kell kifizetni. Az idén megspóroljuk, de jövőre ki kell fizetni.

 

Fótos Dániel:

 

Nem érti, hogy az előirányzat módosításánál miért lefelé kellett szállítani. 200 ezer forintos csökkenés mutatkozik tagdíjaknál és ehhez képest van 159 %-os teljesítés?

 

Balázs József:

 

Gázár növelésére és a kompenzációra nem kapott választ.

Hitelállománnyal kapcsolatban elmondta: az állam nem biztosítja a kötelező feladatok ellátásához a fedezetet. Elvárja a feladatok teljesítését, hitelfelvételi kötelezettségeket rak az önkormányzatokra.

A költségvetést elfogadta a közgyűlés év elején, melyet a  frakciója nem támogatta. Soha nem volt ilyen nagyságrendű az önkormányzatok hiánya. Nem lehet mindent hitelfelvétellel megoldani. 

 

Némethné Haizer Anna:

 

Január hóban 3.7 M Ft-ot kaptak energiakompenzációként. Ezt tartalékba helyezték és ebből tudtak az intézményeknek a céltartalékon kívül kiegészítést adni.

Az intézmények adatai alapján 30-35 MFt-os az energia áremelkedés áfa kihatása, mely a költségvetést terhelte ebben az évben.

Tagdíjra visszatérve: A Tisza Vízgyűjtő Program Régiónál korábban tagok voltak, ez jelenleg intézményként működik. A díjat kifizették, de intézmény-finanszírozásban, mert időközben – ami 6 megyés társulás - a megyei önkormányzat költségvetésében mint önálló intézmény szerepel és ezért került sor átcsoportosításra.

 

Dr. Tatár László:  

 

Kórház igazgatójától, illetve az előterjesztőtől nem kapott választ a 90 MFt-ra vonatkozóan.

 

 

Dr. Benkár József:

 

Megkérte Igazgató urat, hogy az általa elmondottakhoz képest kicsit részletesebben szóljon a 90 MFt-os hiányról. 

Fotos úrnak választ adnak, mi okozza a tagdíjnövekedést.

Hátralékok szeptemberi állományát megnézik.

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

Elmondta, hogy két fő gyógyszerész létszám esett ki. Év elején a 4 fő létszám 2 főre csökkent. Az orvos-igazgató utasítást adott ki, hogy be kell zárni a gyógyszertárat. Próbáltak létszámot keresni, nem sok sikerrel.  A gyógyszerész és orvosi állást folyamatosan hirdetik. 2-3 hét múlva 1 főt vettek fel, de ő is betegség miatt kiesett. Helyette beállt egy nyugdíjas, aki úgyszintén rövid időn belül kiesett. Nyár végén vettek fel 1 főt és a gyógyszertárat beindították. Ezért volt a 4 hónapos kiesés.

90 MFt bevétel-kiesés: ebből fizetik ki a gyógyszereket 84 MFt értékben. A tényleges kiesés 3-4 M Ft, mivel a 6 MFt-os nyereségből kell a béreket is levonni, ami ebben az esetben nem volt. Van kiesése a kórháznak, de nem 90 MFt.

 

Török Margit.

 

Kérte az országgyűlési képviselőket, nézzenek már utána és erősítsék meg, mi történt.

Gázár-kompenzáció: az intézményeknek tavaly augusztusban már megemelték, 40 %-kal. A kormány ígérte, hogy a kompenzációt megadja az intézményeknek. Tenk esetében egy hónapban jelent meg 47.000 Ft értékben.

Kérte a képviselő urakat, kérdezzenek már rá, nem változtatták-e meg ezt a törvényt. Hol van a kompenzáció, amit december 31-ig ide lehetne utalni.

Ugyanezt lehet érzékelni a megyei önkormányzatnál is.

 

Dr. Tatár László:

 

Az Igazgató úr által elmondottakat meghallgatta, de írásbeli jelentést kér személyesen. Múlt közgyűlésen is kért, amit a mai napig nem kapott meg. Nevezetesen a kórházi gyógyszertár szerződése volt ez. Igényt tart arra, hogy hogyan történt a 4 hónap 90 MFt-os kiesése. 

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte a napirend tudomásul vételét.

 

A közgyűlés egyhangúan tudomásul vette az előterjesztést a szóbeli kiegészítésekkel.

 

Hangrád Lajos:

8./ napirend:

Javaslat a IV. negyedévi előirányzat átcsoportosítások engedélyezésére.

 

Megkérdezte, Benkár úrnak van-e szóbeli kiegészítése?

 

 

Dr. Benkár József:

 

Előző közgyűlésen már szerepelt. Az indokokat igyekeztek felsorolni az átcsoportosítások mellé. Ezeket a melléklet, illetve az előterjesztés tartalmazza. 

 

Kérte megtárgyalását és elfogadását.

 

Balázs József:

 

Megköszönte a részletes indoklást.

A határozati javaslat 1. pontja intézményi zárolással foglalkozik. Mind a 2005 és 2006-os állami költségvetésben szerepel. A két év elvonása a zárolt összegekkel gyakorlatilag megegyezik az intézményektől elvont pénzeszközökkel. 2005-ben 85-86 MFt, 2006-ban 37-38 MFt. Arra kérte a képviselő társait, hogy korábban volt egy kezdeményezésük, mely szerint felterjesztéssel kívánt élni a frakciójuk, hogy ezen összeget mégse zárolják a kötelező feladatokat ellátó önkormányzatoktól.

Javasolta, hogy később vitassák meg, mert az intézményi működésből olyan nagyságrendet vesz el, mely működésüket veszélyezteti.

Kérte megfontolását.

 

Laminé Antal Éva:

 

Az átcsoportosítások engedélyezését az intézmények zökkenőmentes működése érdekében elfogadásra javasolta.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 37 igen, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

133/2006. (XII.15.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében az intézményi támogatásokból zárolt 125.207 ezer Ft végleges elvonását rendeli el. Azonos összeggel a költségvetés működési hiányát csökkenti.

Felelős: Dr. Benkár József

              Heves Megye Főjegyzője

Határidő: Azonnal

2.      Heves Megye Közgyűlése az évközi normatív támogatások lemondásával összefüggésben, valamint egyéb kiadásokból adódó megtakarítások miatt az alábbi támogatás zárolásokat rendeli el:

Intézmény megnevezése

Támogatás

zárolás

összege

(ezer Ft)

Zárolás

indoka

Gyógypedagógiai Módszertani Központ

   500

bérmegtakarítás

Körzeti Nevelési Tanácsadó Hatvan

1.000

bér és TB megtakarítás

József Attila Szakközépiskola és Kollégium

7.000

normatív lemondás

Bajza József Gimnázium

3.200

normatív lemondás

Kocsis Albert Zeneiskola

2.000

bér és TB megtakarítás

Damjanich János Szakközépiskola

5.000

normatív lemondás

bér és TB megtakarítás

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola

7.000

normatív lemondás

bér és TB megtakarítás

Pedagógiai Intézet

3.000

bérmegtakarítás

Megyei Levéltár

1.000

bér és TB megtakarítás

Hétszínvirág Gyermekotthon

3.800

normatív lemondás

Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

1.800

nevelőszülői bérmegtakarítás

„Négy kincs” Gyermekotthon

1.900

normatív lemondás

Gyermekotthon Pétervására

1.600

normatív lemondás

Gyermekotthon és Fogy. Otthona Eger

1.600

normatív lemondás

Idősek Otthona Csány

1.000

normatív lemondás

Idősek Otthona Vámosgyörk

   800

normatív lemondás

Idősek Otthona Parádfürdő

1.800

normatív lemondás

Szent Kamill Idősek Otthona Hatvan

   800

normatív lemondás

Idősek Otthona Mátraháza

   500

normatív lemondás

Együtt:

      45.300

 

A zárolt összeget céltartalékba helyezi a Közgyűlés.

 

3.      Heves Megye Közgyűlése az intézményi működési gondok megoldására az alábbi pótelőirányzatokat engedélyezi:

Intézmény megnevezése

Javasolt

pótelőirányzat

(ezer Ft)

Pótelőirányzat

jogcíme

Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Szakszolgálat

 

7.000

bevétel kiesés, energia, ÁFA, egyéb kiadás

Szalaparti Speciális Oktatási-Nevelési Központ és Szakszolgálat

 

7.400

bevétel kiesés, bevételi  hátralék, energia, ÁFA

Benedek Elek Általános Iskola

2.000

bevétel kiesés, ÁFA

Arany János Általános Iskola és Szakszolgálat

1.200

bevétel kiesés

HMÖ Tardosi Ifjúsági és Sporttábor

2.700

bevétel kiesés

Lesznai Anna Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat

 

4.400

bevétel kiesés, energia, ÁFA, egyéb kiadás

Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola

 

2.600

energia, ÁFA

Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

 

5.800

bevétel kiesés, vizsgáztatás

Együtt:

      33.100

 

 

A pótelőirányzatok fedezete:

Általános tartalék zárolása          1.360 ezer Ft

Céltartalék zárolása                 31.740 ezer Ft

Összesen:                                33.100 ezer Ft

 

                                                                                  Felelős: Az előirányzat módosításáért:

                                                                                                 Dr. Benkár József

                                                                                                 Heves Megye Főjegyzője

                                                                                                 Az előirányzatok zárolásáért,

                                                                                                 illetve célszerinti felhasználá-

   sáért:

   Az érintett intézmények vezetői

                                                                       Határidő: 2006. december 31.

 

4.      Az előirányzat változásokat a Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének következő módosításánál kell átvezetni.

Felelős: Dr. Benkár József

              Heves Megye Főjegyzője

Határidő: 2006. december 31.

 

Intézményi pótelőirányzati javaslat indoklása

 

                                                                                                                                 Adatok ezer Ft-ban

 

1. Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon, Óvoda és Szakszolgálat                                7.000

-         A szállásbevétel lemondás miatti csökkenése kedvezőtlenül befolyásolta
az intézmény forrásainak alakulását. A bevételi lehetőségek szűkülése a
a kiadásokat nem csökkentette, ezért a forrás kiesése támogatással váltható
ki. Kihatás:                                                                                                                      1.200

-         A villamos energiánál előreláthatóan sikerül elérni egy kis megtakarítást,
ugyanakkor a gázenergia-szolgáltatásnál, valamint a víz és csatornadíjnál
az eredeti előirányzathoz képest a megnövekedett alapterületen túlteljesítés-
re lehet számítani. Kihatás:                                                                                                  750

-         Az adójogszabályok változása miatt előreláthatóan emelkedik az ÁFA
összege. Kihatás:                                                                                                             1.300

-         A 87 fős intézményi létszámot figyelembevéve a tervezettnél nagyobb
összegű a helyettesítésekre, és a betegszabadságra járó illetmény,
Kihatás:                                                                                                                          1.600

-         Az adókra, díjakra előirányzott összeg az éves szükségletet nem fedezi
Kihatás:                                                                                                                             350

-         A vásárolt közszolgáltatásoknál - melyeket jogszabályok írnak elő - a
számlázott összeg meghaladja a tervezett összeget. A munkavédelmi, tűz-
rendészeti és egészségügyi szolgáltatásokat külső szakértők számla ellenében
végzik, mely összeg csak részben áll az intézmény rendelkezésére.
Kihatás:                                                                                                                          1.800

 

2. Szalaparti Speciális Oktatási-Nevelési Központ és Szakszolgálat                                       7.400

-         Az ingyenes étkeztetés 2006. 01.01-től kiterjesztésre került az általános
iskolák 1-4. évfolyamára is, ugyanakkor az állami normatíva a tényleges
szükségletet csak részben fedezi. Az iskolákban a fizető étkezők száma
folyamatosan csökken, és egyre inkább csak az ingyenes étkezők veszik
igénybe az étkeztetési szolgáltatást. Az előzőekben részletezett bevétel
kiesésnek forrás-fedezete nincs. Kihatás:                                                                         2.100

-         Az intézmény nagy figyelmet fordít a térítési díjak beszedésére, ennek
ellenére a térítési díj hátralék minden évben gondot okoz. A bentlakásos
intézményben az étkezést minden tanulónak biztosítani kell. A kintlevőség
behajtására az intézménynek lehetősége nincs. Kihatás:                                                    1.000

-         Az energia-felhasználásnál jelentős többlet mutatkozik. A gáznál több mint
1.800 ezer Ft a növekedés, az áramnál pedig 650 ezer Ft-ot tesz ki az
emelkedés az eredeti előirányzathoz képest. Kihatás:                                                        2.450

-         A jogszabályváltozásból ÁFA-fizetési többlet adódik. Kihatás:                                         1.850

 

3. Benedek Elek Általános Iskola                                                                                              2.000

-         A gyermekvédelmi támogatás 2005. december 31-től megszűnt, illetve
2006. évtől családi pótlék jogcímén kapják a jogosultak. Az iskolák az
étkezési térítési díjat – a rendszeres gyermekvédelmi támogatás terhére-
közvetlenül nem kérhetik a polgármesteri hivataloktól, így a bevételnél
ezzel összefüggésben kiesés tapasztalható. Kihatás:                                                          1.500

-         Az ÁFA törvény változása befizetési többletet eredményez. Kihatás:                                   500

 

4. Arany János Általános Iskola és Szakiskola                                                                         1.200

-         A Benedek Elek Általános Iskolánál leírtakhoz hasonlóan a bevétel kiesés
jogszabályi változásra vezethető vissza, elsősorban az ingyenes étkezők
veszik igénybe ezt a szolgáltatást. Kihatás:                                                                        1.200

 

5. HMÖ Tardosi Ifjúsági és Sporttábor                                                                                     2.700

-         A tábor kihasználtsága fokozatosan csökken. Mind az iskolák, mind a
szülők egyre kevésbé tudják vállalni az elhelyezéssel és étkezéssel
kapcsolatos fizetési kötelezettséget, ezért az igény további csökkenésével
kell számolnunk. Kihatás:                                                                                                 2.700

 

6. Lesznai Anna Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat                                                      4.400

-         Minden gyógypedagógiai iskolánál, a Lesznai Anna Általános Iskolánál
is bevétel kiesést eredményez az ingyenes étkeztetés. Kihatás:                                          1.400

-         A víz és csatornadíjaknál kis mértékű a megtakarítás, ugyanakkor a
gázenergia szolgáltatásnál 600 ezer, a villamosenergia-szolgáltatásnál
pedig 200 ezer Ft többletteljesítés várható. Kihatás:                                                            800

-         A jogszabályi előírások változása miatt az ÁFA befizetésénél többlet
várható. Kihatás:                                                                                                                700

-         A fenntartásra, karbantartásra előirányzott összeg, a szükségessé váló
javítási munkák elvégzéséhez nem nyújt fedezetet. Kihatás:                                                  400

-         Az intézményben a helyettesítésre és betegszabadságra előirányzott
összeg kiegészítése szükségessé válik. A teljesítési adatokat az intézmény
vezetői folyamatosan figyelemmel kísérik, és átgondolt szervezéssel,
belső helyettesítéssel próbálták csökkenteni az ebből származó hiányt.
Kihatás:                                                                                                                          1.100

 

7. Károly Róbert Ker. Vendéglátóipari és Id.forg Szakképző Isk.                                           2.600

-         A gázenergia szolgáltatásnál 1.200 ezer Ft a várható többletfelhasználás,
míg az áramnál mintegy 300 ezer Ft-os növekménnyel számolunk. Kihatás:                       1.500

-         Az ÁFA törvény módosítása miatt többlet-befizetés várható. Kihatás:                               1.100

 

8. Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépisk. és Koll.                                5.800

-         Az intézmény étkeztetési szolgáltatást nyújt a saját tanulói és dolgozói
valamint más gyöngyösi iskolák diákjai és alkalmazottai részére. Az utóbbi
időben erősödött az a tendencia, hogy a tanulók egyre kisebb hányada veszi
igénybe a térítés mellett biztosított meleg étkeztetést. Az egyéb rendezvények
köre is szűkül, így az intézmény a bevételi tervet előreláthatóan teljesíteni
nem tudja. Kihatás:                                                                                                          2.600

-         Az érettségi és szakmai vizsgáztatással kapcsolatos kifizetési kötelezettséget
a jogszabályi előírásoknak megfelelően kell teljesíteni az intézménynek, ezzel
szemben a központilag biztosított állami támogatás a fizetendő összeg egy részét
biztosítja. A központi finanszírozással le nem fedezett fizetési kötelezettség az
intézményi költségvetésből hiányzik. Kihatás:                                                                    3.200

 

Hangrád Lajos:

9./ napirend:

A Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója.

 

Megkérdezte Benkár urat, van-e szóbeli kiegészítése?

 

Dr. Benkár József:

 

Az államháztartási jogszabályokban előírtaknak megfelelően készítették el az előterjesztést.

A koncepciónak következő elemeit vették figyelembe: a rendelkezésre álló központi információkat alapvetően, ami az időközben megjelent költségvetési törvénytervezetből olvasható ki. Az önkormányzati forrásszabályozást taglaló részek a lényegesek. Helyben képződő bevételeket, szakmai létszámot, a közszolgáltatás szükségleteit, kötelezettségeinket  és az egyéb iránymutatásokat tartották szem előtt.

Nagy hangsúlyt helyeztek a hivatali intézmények, különösen a pénzügyi feladatokkal foglalkozó iroda és az intézmények egyeztetésére, a feladatellátás mikéntjére, a helyzet legkorrektebb áttekintése érdekében. Számításokat végeztek a bevételi forrásokra. Itt a központi kapcsolatokból várható bevételeik, saját és átvett pénzeszközök, illetve a hitelfelvétel lehetőségét tekintették át.

Nem mellőzhető a vagyoni helyzet, a vagyongazdálkodás, a fejlesztések jövőbeni alakulása során követendő stratégiának a számbavétele.

Rangsorolták a feladatokat is. Számolnak azzal, hogy 2007-ben milyen módon látják el feladataikat. Három mód kínálkozik: saját szervezet útján, társulásokban való részvétel útján, illetve vásárolt szolgáltatással. Az, hogy melyik, gazdaságossági kérdés és a költségvetés konkrétumainál erre is konkrét javaslatot tesznek. Így állt össze az az anyag, mely a közgyűlés előtt van.  

 

Dr. Tatár László:

 

A Fidesz frakció intézményfenntartói felelőssége birtokában egy átmeneti költségvetési koncepció és egy átmeneti költségvetés megalkotásában kíván partner lenni. Megegyeztek a szocialista frakcióval, hogy a két frakció a költségvetési tervezetet vitára közösen fogja benyújtani. Ez a koncepció nem lehet teljes körű. A törvényi megfelelésnek megfelelően összefoglalva rendezték a gondolatokat. A részletes költségvetési vitában, koncepcióban felsoroltak végleges formát öltenek.

Megjegyezte, hogy a koncepcióban két kérdéskörben lát problémát, mely további kimunkálást igényel: működési költségeket célszerű lesz megvitatni (energialiberalizáció miatt szükséges) Másik az önként vállalt feladatok. Elsősorban az intézményeik működtetése a fő feladatuk. Az élet számos területén kell fenntartói oldalról jelentős anyagi forrásokkal részt venni, melyhez forrást kell biztosítani. A várható hiányokra való tekintettel az önként vállalt feladatok átgondolására lesz szükség. 

Kérte a szocialista frakciót, hogy majd a részletes költségvetési tervezet egyeztetése kapcsán ez irányban konkrét tárgyalásokat folytassanak.

Mindezeket figyelembe véve a frakciójuk javasolta az átmeneti költségvetési koncepció elfogadását.

 

Deé András:

 

A koncepció kialakításánál is szükséges fegyelmezett takarékosság, mely az intézmények működőképességét biztosítja.  Részben ez a kötelező és önként vállalt feladatok körébe érvényesíthető. Úgy gondolja, hogy Heves megyében a közszolgáinkat meg kell becsülni és meg kell védeni. Így például a pedagógusainkat, akik a mai napon sztrájkot folytatnak. A magyar ember nagyon találékony és a szűkös körülmények között is megtalálja azokat a lehetőségeket, amelyekkel megoldást tud biztosítani a fenntartására. A belső tartalékok feltárására gondol, hogy a hézagokat be tudják tömni, hogy felelőséggel tudják működtetni a következő évben intézményeiket. Ezek alapján kell, hogy a végső fázis megvalósuljon koncepciónk alapján.

 

 

Török Margit:

 

A határozati javaslat 2. pontját javasolta kiegészíteni … szakmai, illetve „a mozgókönyvtári” szolgáltatási feladatok…Indoklásában elmondta, hogy a megyei könyvtár 13 településen biztosít ellátást  és kívánatos lenne, hogy egyre több településen  tegye. A kis települések 1.3  ezer forintot költhetnek  könyvtárfejlesztésre.

Elmondta még, hogy 2007-2013 közötti uniós források felhasználása nem tervezi a Bródy Sándor Könyvtár fejlesztését. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az elmúlt 3 évben címzett támogatást adott be a könyvtár rekonstrukciójához. Kérte, ne akadályozzák meg, hogy  a könyvtár uniós pályázaton részt vehessen.

 

Herman István:

 

A Tatár úr által elmondottakra szeretne egy határozati javaslat kiegészítést kezdeményezni, mely arról szólna, hogy a megye 43 intézményét egy portfolióban kezeljék és egy csomagban kezdeményezzük az energiaszolgáltatókkal a tárgyalást és ezt a koncepciót a kiadások fejezetben jelenítsük meg. Úgy gondolja, hogy ha az intézmények együttesen tárgyalnak, hatékonyabb eredményt érhetnek el, mint külön-külön tárgyalás során.

 

Balázs József:

 

A határozati javaslat bővítését kezdeményezi.

A korábbi években mindig volt olyan javaslat, mely a közalkalmazottak juttatásairól szólt. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetése nem tervez bérfejlesztést köztisztviselői és közalkalmazotti körben.

Kérte megvizsgálni az adómentes lehetőségek bővítését. A megvizsgálás lehetősége kerüljön bele a határozati javaslatba.

Az anyag súlyos megállapításokat tartalmaz. Nagy összegű forráskivonás történik mind a megye, mind a települési önkormányzatok költségvetéséből. A kormánypárti képviselők az elmúlt időszakban mindig mondták, hogy hol, miben segítették a megye lakosságát, a településeket. Mikor december 19-én megnyomják a gombot, ne a pártjuk érdekét nézzék, hanem a településen lakók életére gondoljanak.

 

Laminé Antal Éva:

 

A 2007. évi költségvetési koncepció áttanulmányozása során az a véleménye alakult ki, hogy egy korrekt, szakmailag megalapozott az az előterjesztés, melyet a testület tárgyal. A tervezésben érzékelhető a költségtakarékosságra való törekvés és az előirányzatai megalapozottak.

Néhány kérdése megfogalmazódott az előterjesztéssel kapcsolatban.

- Mi az oka annak, hogy a koncepció a 2007. évi inflációval nem számol. 6,2 % lesz ennek a mértéke jövőre.

- Bázis vagy feladatfinanszírozás készül. Sejthető, hogy bázis, de ez nem szerepel benne.

- A bevételek esetén egyes esetekben tényszinten, más esetben ennél magasabb szinten van a bevétel megtervezve. Mi az oka annak, hogy a bevételeket nem egységesen kezelik?

 

Sós Tamás:

 

Kiemelte, hogy alapos előkészítés történt. Szigorú és takarékos költségvetést igényel a mostani helyzet. Rávilágított és kérdésként fogalmazta azt meg, hogy hogyan rangsoroljanak, melyik a fontosabb. A könyvtár, vagy az Arany János iskola. Kérdezte, hogy megnézték-e azt, hogy milyen megoldásban oldható meg a könyvtár. Elemeztük-e? Minden fejlesztendő ügyet végig kell gondolni, elemezni kell. Nagyon örülne, ha legalább 5 intézménynél tudnánk előre lépni. Alapkérdés, hogy a szakmai munka színvonalát hogyan tudják fenntartani, magát a rendszert hogyan tudják racionalizálni. Egyes területeken indokolatlanul több pénz megy el, más területekre pedig nem jut pénz.

Az alapfeladatainkra kell koncentrálni, az önként vállalt feladatainkat végig kell gondolni, be kell látni, hogy sok dolog van, amit nem tudunk teljesíteni. A döntés nehéz, mert ha valamire igent mondunk, valamire nemet kell mondani.

Örül, hogy az előterjesztés közös aláírással történt. A szakszervezetek mind két frakciót meghívta, melyen Merczel úrral részt vettek. Gondolja a másik frakció elfoglaltság miatt nem tudott részt venni. Nagyon érdemi beszélgetést folytattak.

A felvetetteket kérte megvizsgálni, a kérdésekre választ kell adni.

Az önkormányzatok azt mondják, hogy kapunk feladatot, de ha nem teszik oda a forrást, az nem jó. Amikor a rendszer elindult, így indult el és ebből kilépni nehéz. Változtatni kell. Úgy a köztársasági költségvetésben, mint a mi költségvetésünkben az egyensúlyt meg kell teremteni. Kérte a megye és a települési önkormányzatokat, lehetőségeiket használják ki.  Hogyan tudnak a települések a lehetőséggel élni, hogyan tudnak fejlődni.  Az által nyer a megye, ha összeadjuk erőinket. Fontosnak tartja a következő időszakban, hogy a koncepció kapcsán végignézzék mindazokat a mozgástereket, melyek rendelkezésünkre állnak.  Lesznek olyan intézkedések, melyek nem szeretem intézkedések lesznek. Strukturális változások is indokoltak lesznek, a párhuzamosságokat csökkenteni kell. Meg kell nézni a tartalékokat, melyek már nincsenek is. Megértést kell kérni minden intézményvezetőtől, dolgozótól és ezt kellő körültekintéssel kell megtenni, mivel emberi sorsokról van szó. Úgy gondolja, ez nagyon körültekintő munkát kíván mindenki részéről. Ebben a munkában időarányosan jól állunk. Úgy gondolja, februárban be lehet terjeszteni a költségvetést.

 

Tuzáné Dr. Takács Zsuzsanna:

 

Az önként vállalt és kötelező feladatot külön kell választani. Nem elég külön választani, hanem az önként vállalt feladatok esetében is szükséges a karcsúsítás és rangsorolás. A költségvetés egyensúlyát csak így tudjuk megteremteni, ha azt minél inkább átgondoljuk, mi az, amit leadunk, mi az, amit szűkre szabottan fogunk a jövőben támogatni vagy nem fogunk felvállalni.

Pályázatok kapcsán hiányol egyfajta pályázati tartalékképzést, mivel előfordulhat, hogy a betervezett fejlesztések pályázatkiírására nem kerül sor. Korábban is előfordult, hogy beterjesztettünk fejlesztéseket, de annak pályázati kiírása nem történt meg.

Nagyobb pályázati tartalék-képzést kell elkülöníteni a költségvetésben és a lehetőség irányba kell  lépni. Tudjunk alkalmazkodni azokhoz a követelményekhez, melyek a jövő évben év közben akár kormányzati szinten, akár uniós szinten kiírásra kerülnek. Lehet, hogy a Bródy Sándor Könyvtár lesz az, aminek a fejlesztését meg tudjuk valósítani és mást, ha nem tudunk mellé pályázatot nyerni, önerőből nagy valószínűséggel nem fogják tudni finanszírozni.  

Az inflációval nem számol a költségvetés, azonban ezt a kiadásoknál meg kell tervezni.

 

Kontra Gyula:

 

Jogszabályi feltételek mellett került elkészítésre az anyag. A koncepció nem arra jó, hogy egy átmenet legyen. Első évünk a ciklusból. Sok mindent meg lehetne fogalmazni és uniós 4 éves pályázati lehetőséget tudnánk igénybe venni. Nem derül ki belőle, hogy mit akarunk, hogyan akarjuk azokat a bizonyos könyvtárakat fejleszteni. Mi az a terület, ahonnan pénzt lehet hozni. A régióban 250 milliárd van. Mi 70 milliárdot be tudunk hozni ebbe a megyébe. Mennyit is akarunk ebből felhasználni? Ezt a koncepcióban kellene megfogalmazni. Még csak a regionális operatív programokról beszélt, még az operatív programokról, melyek elosztása ágazati szinten történik, még egy hangot nem szólt és nem is fog szólni? Itt érti, hogy ártunk és felelősek vagyunk. Megszavazza, de  ha kialakul egy végleges, akkor vegyük a bátorságot és ciklus vagy gazdasági programban alkossunk olyat, mint amit elvárnak tőlünk, joggal.

 

Török Margit:

 

A mozgókönyvtár ma is létező feladat. Ha pályázunk, megvan. Kérte a határozat kiegészítését fogadja el a közgyűlés.

Egyetért a Kontra úr által elmondottakkal, hogy lehetne egy pontosabb, nagyobb koncepciót készíteni. A könyvtár jelzés szinten szerepeljen a koncepcióban. Az, hogy a parlament mit fogad el, akkor tudjuk meg, hogy mit tudunk megvalósítani. Ha az elhangzott összeg jön a megyébe, hogyan vagyunk erre felkészülve? Hogyan ismerjük a nemzeti fejlesztési terv második részét? Mit tudnak erről a polgármesterek, intézményvezetők?

Javasolta, illetve kérte, a Szucsik István igazgató úr által vezetett iroda dolgozzon ki egy programot, hogyan készítsük fel önkormányzatainkat az ide jövő összegek kihasználására. Kérte a közgyűlést, fogalmazzon meg ilyen kérést feléjük, mivel a polgármesterek információhiányban vannak.

 

Fótos Dániel:

 

Ez nem koncepció, maximum a következő évi költségvetéshez valamilyen irányelveket ad azért, hogy költségvetést lehessen alkotni. Tekintettel arra, hogy az intézményeinknek működnie kell. Koncepciót akkor lehet alkotni, ha van egy program, amire lehet alapozni egy (ciklusra szóló) koncepciót. Kontra úrral egyetért.  Alaposnak, átgondoltnak, megfontoltnak kell lenni a koncepció megalkotásánál, de ahhoz valakinek le kell tenni a saját gazdasági koncepcióját, amire rá lehetne fűzni a gazdasági érveket. Ennek egy akadálya van, hogy nem született meg az a politikai egyezség a közgyűlésben, amit a választási eredményekre  kellett volna alapozni. Ez azért nem született meg, mert a szocialista frakció nem hajlandó tudomásul venni a választási eredményt. Kinek a gazdasági koncepciója érvényesüljön, itt a gond. Heves megye lakossága úgy döntött, hogy a Fidesz Magyar Polgári Szövetség tegye meg. Ha ebben sikerülne megállapodniuk és tudomásul vennék, hogy ezeket az elképzeléseket a Fidesz teszi le az asztalra és ahhoz viszonyítva alakítják ki a véleményeket és fogalmazzák meg a módosító javaslatokat, akkor a továbbiakban semmiféle probléma nincs. Ez az anyag a következő évi költségvetéshez ad valamiféle irányelvet, azért, hogy lehessen átmeneti költségvetést elfogadni.

 

Herman István:

 

Szeretné Kontra urat megkérdezni, hogy mi gátolta a szocialista frakciót, hogy a most elhangzottakhoz hozzátegyék a saját kútfőjüket, mindazt, amit most elmondott?

 

Buda Sándorné:

 

A hozzászólások elején Tatár úr elmondta, hogy ez egy ésszerű, jól átgondolt és a takarékosság elveit is figyelembe vevő koncepció. Mivel mindkét frakció aláírta, ő visszaadná, hogy válaszolja meg ő.

A Nemzeti Fejlesztési Terv II.-ről Bajnai Gordon úr ezen a helyszínen tartott egy konzultációt, ahová minden polgármester meghívást kapott és ott Polgármester asszony is kaphatott volna tájékoztatást.

 

Dr. Tatár László:

 

Nem azt mondta, hogy ez egy jó koncepció és költségtakarékos, hanem elmondta a jogi hátterét, hogy miért szükséges átmeneti koncepciót alkotnunk. Ez törvényi kötelességük, attól függetlenül, hogy lesz, vagy nem lesz partner a szocialista frakció.  Mozgástere a koncepciónak szűk, mert a jelenlegi mandátumviszonyok mellett nem lehet arról beszélni, hogy valamelyik politikai erő  a saját gazdasági programját végig tudja vinni majd a részletes költségvetési tervezetben. Mindkét frakciónak nagyfokú önmérsékletre van szüksége, egy olyan átmeneti költségvetési tervezetet kell összeállítani, amellyel az intézményeinket működtetni tudjuk. Tekintettel arra, hogy szándék sincs a szocialista frakcióban a megegyezésre, ezért egy törvényes új választás fog ebben dönteni. Ezt követően kialakul az új mandátumviszony és majd az akkori többséggel rendelkező politikai erő meg fogja alkotni a végleges gazdasági programját, amit a költségvetésben módosítva végig fog vinni. Addig azt kérte, ha ebben partner a szocialista frakció, legyen egy átmeneti költségvetés, ha nem, a Fidesz frakció benyújtja saját költségvetési tervezetét februárban vitára.

 

Szabó Gyula:

 

Egyetért Tatár úrral, hogy nehéz helyzetben vannak. Ettől lehetett volna jobbat alkotni, ha legalább a struktúrát létrehoznák, ha Pénzügyi Bizottságot hoznának létre, ahol szakmailag meg lehetne vitatni a kérdéseket és nem itt, első olvasatban találkoznának az anyaggal. Szerinte lehetett volna jobban előkészíteni. Ugyanakkor azt mondja, hogy ez egy koncepció, mely kifejez valamiféle közös akaratot, hiszen mindkét frakció aláírta. Azt szeretnék kérni, hogy ne verjék széjjel, magukkal vitatkoznak, ők módosító javaslatot ehhez nem tettek. Elfogadják, mert jelen helyzetben ettől jobbat nem lehet csinálni.

 

Bátka László:

 

A szocialista frakció komolyan készül a közgyűlési feladatokra. Az októberi választásokkor a Heves megyeiek egy része rájuk szavazott. Felállítottak bizottságokat, frakcióként is működnek és minden egyes alkalommal felkészülten jönnek ide. Javaslatokat tesznek, hogyan lehet megegyezni. Figyelemmel kísérte a Fidesz győri kongresszusát és végig hallgatta az elnökük hozzászólását és azt tapasztalta, hogy üzentek a Heves megyei képviselőknek, hogy ne legyen megegyezés a közgyűlési dologban, tartsanak ki. Tudomásul veszik azt, hogy az Önök mandátuma nem terjed ki arra, hogy megegyezzenek velünk.

Abban az esetben, amikor javaslattal jövünk, Önök kivonulnak és nem lehet tárgyalni. Azt mondják, hogy velünk nem lehet megegyezni. Nekik a megegyezésre teljes felhatalmazásuk van. Ez egy tervkoncepció, melyben benne van a két frakció munkája, ezért elfogadásra javasolta.

 

Herman István:  

 

A napirendi pontokat javasolta megtárgyalásra.

 

 

Dr. Tatár László:  

 

Kérte mindkét frakciót, hogy a koncepció vitáját zárják le. A beterjesztett formában kérte elfogadni az anyagot. A felvetett kéréseket vegyék lajstromba, az anyagot át kell formálniuk, a mostani egy kiindulási anyag legyen, melyet mindketten ellenjegyeztek. Az elhangzottak beemelésre kerülnek, ha van konszenzus.

 

Merczel József:  

 

Javaslata megegyezik Tatár frakcióvezető úréval. Kérte a vita lezárását, és szavazást javasolt.

 

Herman István:

 

Kérdezi, hogy a koncepció megvitatása során lehet-e jobbító szándékú észrevételt tenni? Úgy gondolja, javaslata arról szólt. Nem szétveréséről beszéltek, hanem javaslatot tettek és kérte Elnök urat, erről szavaztatni szíveskedjék.

 

Merczel József:

 

Kérte szavaztatni.

 

Hangrád Lajos:

 

Főjegyző urat kérte fel az elhangzottak összefoglalására.

 

Dr. Benkár József:

 

Köszöni az észrevételeket. Szeretné az elhangzottakat lekontrollálni, hogy ne maradjon ki javaslat:

- mozgókönyvtári szolgáltatás kerüljön be a koncepcióba

- a konkrét költségvetés elkészítésekor az intézmények közalkalmazottainak az SZJA törvény biztosította adómentes juttatási kört lehetőség szerint tudjuk szélesíteni, megtartani. Vizsgáljuk meg ennek lehetőségét

- az energiaszolgáltatás iránt együttesen kössünk szerződést az energiaszolgáltatóval, a hivatal és az intézmények. Előnyösebb megállapodást tudunk kötni az árak tekintetében.

- pályázati céltartalékként került megfogalmazásra, hogy az uniós rendszerben részt tudjunk venni. Áht. általános és céltartalékot említ. 

- Elfogadásra javasolta, hogy a Bródy könyvtár fejlesztési projektje kerüljön be a koncepcióba.

Rangsorolásnak jelentősége lesz a konkrét költségvetésnél. A Bródy könyvtárral kapcsolatosan tájékoztatásul elmondta, hogy Eger megyei jogú várossal tartják fenn. Együtt nyújtották be a címzett támogatást is. Ennek sorsa, hogy hogyan kezelendő, kialakulóban van. A Kis Préposti Palota a megyei önkormányzat tulajdonában van és Eger várossal van egy megállapodás, hogy ha a projekt megvalósul, azt követően az épület-ingatlanegyüttes tulajdoni helyzetét 50-50 %-ban megosztják egymás között és változatlanul társulásként működtetik az intézményt.

- Inflációt kérte beemelésre

- Önként vállalt feladatok karcsúsítása kerüljön megjelenítésre a költségvetés konkrét tervezésénél (megjelölve: kötelező, önként vállalt).

- Az érdekképviselet a  munkáltatói érdekvédelem szempontjából azt fejezte ki, hogy megértik a nehézségeket és a legkisebb érdeksérelmeket próbáljuk megtalálni. Ha bértömeg-gazdálkodási rendszerben kell majd tervezni, akkor is a dolgozói érdekek jelenjenek meg, a létszámleépítésnél figyeljünk ezekre oda.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, hogy aki a Főjegyző úr által felsorolt módosításokkal egyetért, szavazzon.

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés a kiegészítéssel 38 igen, és 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással  elfogadta a költségvetési koncepciót és a következő határozatot hozta:

 

134/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése megvitatta és a vitában elhangzott javaslatokkal kiegészítve az előterjesztett 2007. évi költségvetési koncepciót elfogadta. Felhívja a főjegyzőt, hogy a koncepcióban meghatározott elvek figyelembe vételével készítse el a megyei önkormányzat 2007. évi költségvetésének tervezetét.

 

                                                           Felelős: Dr. Benkár József

                                                                         Heves Megye Főjegyzője

                                                           Határidő: 2007. február 15.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése a Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének prioritásait az alábbiak szerint jelöli ki

-       Az intézmények kötelező feladatainak működtetése,

-       Szociális területen a végleges működési engedélyek eléréséhez szükséges feltételekre való törekvés, az ellátottak komfort érzetének javítása, a várakozási lista csökkentése,

-       A gyermekvédelem speciális és különleges ellátási formáinak szolgáltatás vásárlással való megoldása,

-       A kistérségekkel való együttműködés fejlesztése a közösen végezhető nevelési-oktatási, szakszolgálati és pedagógiai szakmai, illetve a mozgókönyvtári szolgáltatási feladatok ellátása során,

-       A közművelődési és közgyűjteményi feladatok koncentrálása és az érintett települési önkormányzatok bevonása a feladat ellátásába,

-       Az elhatározott fejlesztési feladatok megvalósítása,

-       A költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében alternatívák kidolgozása a bevételek növelése és a kiadások csökkentése érdekében.

 

Felelős:  Dr. Benkár József

               Heves Megye Főjegyzője

Határidő: 2007. február 15., illetve 2007. december 31.

 

3.      A Közgyűlés a 2007. évi költségvetés likviditásának folyamatos biztosításához szükséges folyószámla-hitelkeretet 1,2 milliárd Ft nagyságrendben határozza meg. Egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitelt és kamatait rendszeresen fizeti, azt a költségvetésében megtervezi. A folyószámlahitel fedezeteként az illetékbevételt határozza meg a Közgyűlés.

Felhívja a Főjegyzőt, hogy a számlavezető pénzintézettel a likviditási hitel 2007. február 1-től történő igénybevehetősége érdekében a folyószámla-hitelszerződést készítse elő. Felhatalmazza a közgyűlés korelnökét, hogy a folyószámla-hitelszerződést a közgyűlés képviseletében aláírja.

 

                                                           Felelős: a szerződés előkészítéséért:

Dr. Benkár József Heves Megye Kőjegyzője

                                                                         a szerződés aláírásáért:

       Hangrád Lajos

       Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                                                           Határidő: 2007. január 31.

 

Hangrád Lajos:

9/a./ napirend.

Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetési koncepciója vizsgálatáról.

 

A könyvvizsgálói tájékoztató az előzőekben megtörtént, ezért kérte elfogadását.

 

A Közgyűlés egyhangúan tudomásul vette a jelentést.

 

Hangrád Lajos:

10. napirend:

Javaslat a Parádon létesülő új 150 férőhelyes Idősek otthona építési munkáinak tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárására.

 

Dr. Benkár József:

 

Előző ülésen már tárgyalásra került. Ott egy közbeszerzési eljárás továbbfolytatásáról volt szó, mivel első körben nem sikerült győztest hirdetni. A tv. 254.§ (2) lehetőséget biztosít arra, hogy abban az esetben, ha az anyagi fedezet nem áll rendelkezésre, akkor egy tárgyalásos eljárás folytatható  le a legjobb 3 ajánlatot tevő között. Ez megtörtént. 3 fordulós tárgyalásos eljárás eredményét írták le. A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megtárgyalta és a legelőnyösebb ajánlatot tevő cég a Hérosz Építőipari Zrt., második az IMOLA Építő Fővállalkozó Szolgáltató Kft.

 

Javasolta, a közgyűlés úgy hozza meg döntését, hogy győztesnek a Hérosz-t,  a második legjobb ajánlatot tevőnek pedig az  IMOLA-t jelölje meg. Ennek magyarázata az, hogy ha valamiféle oknál fogva a legkedvezőbb ajánlatot tevővel nem tudnak szerződést kötni , akkor a második legjobb ajánlatot tevővel kötnek szerződést. Ellenkező esetben új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

Kérte az előterjesztés elfogadását.

 

Herman István:

 

Javaslata: Ha az első helyezettel nem tudnak szerződést kötni, kerüljön vissza közgyűlés elé tájékoztatásul, hogy miért nem történt szerződéskötés.

Kérte a határozati javaslatot ezzel kiegészíteni.

 

 

Dr. Benkár József:

A határozat kiegészül 3. ponttal: Ha meghiúsul az elsővel a szerződéskötés, a Közgyűlést erről tájékoztatni kell, hogy miért hiúsult meg.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, a kiegészítéssel szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a határozatot a kiegészítéssel 38 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadta:

 

135/2006. (XII. 15.) HMÖ határozat:

 

1.)                Heves Megye Közgyűlése a „Parádon létesülő új 150 férőhelyes Idősek Otthona építési munkáinak kivitelezése” tárgyában meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás lezárásáról az alábbi döntési határozatot hozza:

 

Döntési határozat

 

A Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.), mint ajánlatkérő a „Parádon létesülő új 150 férőhelyes Idősek Otthona építési munkáinak kivitelezése” tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének Heves Megye Közgyűlése az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő HÉROSZ Építőipari Zrt-t (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.) nyilvánítja. Az eljárásban a nyertes ajánlatot követő második legelőnyösebb ajánlatot az IMOLA Építő Fővállalkozó Szolgáltató Kft (3300 Eger, Koháry u. 2/a.) tette.

 

INDOKLÁS

 

Az ajánlatkérő a Közbeszerzési Értesítő 2006. szeptember 25-én megjelent XII. évolyam 111. számában, 20195/2006. nyilvántartási szám alatt közbeszerzési eljárás megindítására Ajánlati Felhívást tett közzé. Az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatok bontására 2006. november 13-án 1000 órai kezdettel került sor. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről készített jegyzőkönyvet az ajánlatkérő a bontástól számított 5 napon belül, 2006. november 14-én valamennyi ajánlattevőnek megküldte.

 

Ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be. Az ajánlatok sorszáma a bontásról készített jegyzőkönyv szerinti időrendi sorrendben került feltüntetésre.

 

1.)    FK Raszter Építő Zrt. (3533 Miskolc, Felsőszinva út 73.)

2.)    BÁÉV Építőipari Zrt. (5600 Békéscsaba, Kazinczy út 4.)

3.)    Európai Építő Zrt. (1056 Budapest, Molnár u. 19.)

4.)    OTP Ingatlan Zrt. (1066 Budapest, Mozsár u. 8.)

5.)    IMOLA Építő, Fővállalkozó Szolgáltató Kft. (3300 Eger, Koháry u. 2/a.)

6.)    STRABAG Építő Zrt. (1135 Budapest, Szegedi út 35-37.)

7.)    HÉROSZ Építőipari Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő út 1-12.)

 

Heves Megye Közgyűlése az ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelően, az összességében legelőnyösebb ajánlat szempontja alapján bírálta el.

 

Heves Megye Közgyűlése 127/2006. (XI. 24.) számú határozatával megállapította, hogy a BÁÉV Építőipari Zrt. és az FK Raszter Építőipari Zrt. érvénytelen ajánlatot tett, az Európai Építő Zrt., az OTP Ingatlan Zrt., az IMOLA Építő Fővállalkozó Szolgáltató Kft., a STRABAG Építő Zrt. és a HÉROSZ Építőipari Zrt. érvényes ajánlatot tettek és – figyelemmel az ajánlati felhívásban foglalt alkalmassági, alkalmatlansági követelményekre – alkalmasak a szerződés teljesítésére. Ugyanakkor a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 254. § (1) bekezdés a) pontja alapján - tekintettel arra, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot – úgy döntött, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kezdeményezzen tárgyalást a 254. § (2) bekezdés alapján az első három legkedvezőbb ajánlatot tevővel, vagyis a STRABAG Építő Zrt-vel, az IMOLA Építő, Fővállalkozó Szolgáltató Kft-vel és a HÉROSZ Építőipari Zrt-vel.

 

A tárgyalásra való felhívást a Heves Megyei Önkormányzat 2006. november 27-én faxon és postán is megküldte az érintetteknek. Egyidejűleg az összes ajánlattevőt írásban tájékoztatta a tárgyalás kezdeményezéséről.

 

A tárgyalásra 2006. december 4-én 900 órakor került sor. A tárgyaláson mindhárom meghívott ajánlattevő képviselője megjelent és írásban a Kbt. 254. § (4) bekezdés alapján 3 esetben módosíthatta ajánlatát.

 

A tárgyalásról „Tárgyalási jegyzőkönyv” készült, melyet a meghívott ajánlattevők a tárgyalást követően kézhez kaptak.

 

A módosított ajánlatokat Heves Megye Közgyűlése a Kbt. 254. § (6) bekezdés értelmében az Ajánlati Felhívásban meghatározott összességében legkedvezőbb ajánlat szempontja szerint bírálta el és hozta meg döntési határozatát, melynek értelmében az eljárás nyertesének a HÉROSZ Építőipari Zrt-t (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12.), a második legelőnyösebb ajánlattevőnek az IMOLA Építő, Fővállalkozó Szolgáltató Kft-t (3300 Eger, Koháry u. 2/a.) hirdeti ki.

 

A döntés ellen a jogorvoslati lehetőséget a Kbt. 323. §-a biztosítja.

 

2.)                 Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Heves Megye Közgyűlése Korelnökét a döntési határozat kiadmányozására, valamint a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására.

Felelős: Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

Határidő: 2006. december 31.

 

3.)    Ha meghiúsul a legelőnyösebb ajánlatot tevő HÉROSZ Építőipari Zrt-vel a szerződéskötés, arról a Közgyűlést tájékoztatni kell, az okok feltüntetésével.

 

Hangrád Lajos:

11. sz. napirend:

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet mosodájának további működtetésére

 

Dr. Benkár József:

 

A témával kapcsolatosan a kórház érdekképviseleteivel konzultációt tartottak, ahol a kórház vezetése is jelen volt. Az érdekképviselet egyetértett azzal, hogy gazdaságossá kell tenni ezt a tevékenységet. Azzal értettek egyet, hogy a mosodai tevékenység kiszervezésre kerüljön. Így látják biztosítottnak, hogy 33, illetve 37 munkavállaló foglalkoztatása biztosított lesz a jövőben, illetve a szolgáltatás színvonala is biztosított. Megjegyezték és egyetértettek azzal, hogy a kiszervezés alatt a mosoda működjön. 

A határozati javaslat úgy módosulna, hogy az előterjesztésben felvázolt III. variáció kerülne fókuszba . Ha így támogatható, akkor csak azt a változtatást szeretné tenni a határozati javaslatban, hogy … követően „szolgáltatásvásárlással egybekötött telephely bérbeadással biztosítja.” A szolgáltatóval kötendő szerződésben ki kell kötni a jelenleg foglalkoztatott 37 fő további  foglalkoztatási kötelezettségét és a munkajogviszonyuk legalább 1 évig történő fenntartását.

Ez garancia a 37 fő részére. Az is igaz, hogy ez a tevékenység a kórházban veszteséges. Kilogrammonként  32.- Ft mínuszt termel. 20 milliós nagyságrendű éves szinten.

 

Herman István:

 

Az intézmény és a hivatal vezetése vizsgálta-e, hogy kiszervezéssel, dolgozói részvétellel ajánljuk fel, akik a szolgáltatás ellenében végzik el ezt a munkát, és természetesen bérleti díjat fizetnek. Összecseng a III. sz. javaslattal. Ezt támogatja. Az ott dolgozók kapják meg a lehetőséget, hogy piaci körülmények között, a versenyszellem figyelembevételével működtessék továbbra is. Ilyen irányú egyeztetés történt-e? A kiszervezés kapcsán kapják meg ők is a lehetőséget. Azonos feltételeket biztosítunk, de az ott dolgozók elsőbbséget élveznek.

Kht. formában vagy bármely egyéb jogi formát választva, hogyan tudják a dolgozók működtetni a mi elvárásainknak megfelelően ezt a szolgáltatói tevékenységet.

Ilyen irányú egyeztetés folyt-e?

 

Fótos Dániel:

 

Az érdekképviseletek egyeztetésének emlékeztetőjét hiányolta. Készült-e emlékeztető, aláírták-e a munkavállalók, a közalkalmazottak részletes tájékoztatást kaptak-e, milyen módon változik meg jogi státuszuk a munkaviszonyukat illetően, mivel ezt követően ők már nem közalkalmazottak, milyen feltételekkel írják ki a közbeszerzési pályázatot és a foglalkoztatással kapcsolatban akarunk-e megszabni valamit a szolgáltatás vásárlójával szemben, a dolgozók mit mondtak, üzemeltetnék-e a mosodát?

 

Barabásné Czövek Ágnes:

 

Óvta a közgyűlést egyfajta bekorlátozástól. Hogyan hasonlítsuk össze, ha arra nem adunk lehetőséget, hogy olyan szolgáltató is jelentkezzen, aki nem akarja ezt az elavult mosodát  üzemeltetni. Azt javasolta belevenni, hogy a dolgozók továbbfoglalkoztatása egyfajta előnybe részesítő szempont. Valamennyi lehetőség kerüljön bele. A dolgozók érdekei jelenjenek meg.

 

Dr. Benkár József:

 

Nem tud arról a variációról, hogy felvetődött volna az ott dolgozók részéről az MRP.  A kórház vezetése az elképzelést ismertette. A döntés konkrét megoldásának kialakítása most folyik.  Érdekképviseletekkel való tárgyalásról feljegyzés készül, mivel tegnapelőtt volt az egyeztetés. Az elmondottakat támogatják. Megértik a szerkezet változtatást. A dolgozók továbbfoglalkoztatása az előnybe részesítés szempontja legyen, az egy évet sem kellene rögzíteni, de ezek plusz pontokat jelentenének a pályázónak. A végeredmény az legyen, hogy olcsóbb legyen a szolgáltatás és nem rosszabb, szerződés megkötésére kerüljön sor. Két érdeklődő van a szolgáltatás végzése iránt. Konkrétumokat nem tud, talán még az ingatlan megvásárlás is érdekelné őket.  A kiszélesítés szerinte  nem mond ellent  a most elhangzottaknak és amit az érdekképviseletek képviselnek. Kérésük, hogy ne kerüljön felszámolásra és ne vásárolt szolgáltatásként oldja meg ezt a problémát  meg a kórház

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

Egyetért azzal, hogy a dolgozók legyenek a tulajdonosok. Ezzel kapcsolatosan két megjegyzése van. Az egyik a félelem. Van-e annyi tőkéjük, hogy a karbantartást fedezzék,mely több százmillió forint, a kazánnal együtt 400 MFt. Az értékhatár miatt szerinte európai uniós közbeszerzést kell indítani. Szerinte a dolgozók előnybe részesítése diszkrimináció. Támogatja, hogy a dolgozók kapják meg. Nem folytak ilyen jellegű kérdezések a dolgozóktól. Az anyagot Kató úr készítette és felsorolta a 4 lehetőséget. A szakszervezettel folytatott megbeszélésen jött elő, hogy a kórház vezetése is egyetért a szakszervezetekkel, érdekképviseletekkel abban, hogy ebben az esetben kiszervezési formában zajlódjanak a dolgok. A dolgozókkal a szakszervezet képviselői nagyon sok esetben egyeztettek, ők ezt kérték és támogatták. Ő is el tudja fogadni.

 

Verebélyi György:

 

Javasolta, hogy hatástanulmány történjen, melyben le van írva, hogy a megyei önkormányzat kezelésében hány intézmény van és mennyit  lehetne ebbe a szolgáltatásba bevonni (kollégium, stb.), ahol mosatást is végeznek. Javasolta megvizsgálni és ezt is bevenni.

 

Dr. Tatár László:

 

Úgy látja, hogy az eredeti előterjesztői szándék nem érvényesül. A határozati javaslat arról szól, hogy a mosodai szolgáltatást  közbeszerzés lefolytatása után  külsővel oldja meg. Ha ez a határozati javaslat nem él, lehet vitázni róla, hogy amennyiben külső szolgáltatásban kívánják igénybe venni, az milyen formában történjen? Ehhez az anyag semmilyen gazdasági számítást nem tartalmaz, csak azt, hogy külsőnél talán 30 Ft-tal olcsóbb a mosatás. Melyik külső szolgáltatónál? 60 %-os kihasználtság helyett 90 %-on működne, a fajlagos költség csökkenne, az ár külső szolgáltatói ár lenne. Részletes számításra szerinte szükség lenne. Ha azt választjuk, hogy külső szolgáltatóhoz vigyük, de hogyan? Csak a szolgáltatást vásároljuk meg, vagy új elemként garanciális elemként opcióként emeljük be, hogy akár egy közbeszerzési pályáztatás mellett is a mosoda bérbeadása + a szolgáltatás megvásárlása. Lehet, hogy egy külső szolgáltatás nyújtásra 10 cég is pályázatot ad be, de olyan közbeszerzésre, hogy valaki bérbe vegye a mosodát és ott folytasson tevékenységet az már teljesen más árviszony mellett fog ajánlatot adni, mondjuk fajlagos költségben textília mosatására. El kell dönteni, hogy milyen irányba induljunk el. Lehet egy közbeszerzési pályázatot a bérbeadásra és a szolgáltatás vásárlásra kiírni, opciós elemként nem lenne törvénytelen  beemelni azt, hogy magasabb  súlyponttal honorálják azt, aki a dolgozók foglalkoztatását vállalja. Nem tudjuk, lesz-e igény, hogy így vegye valaki bérbe a mosodát? Azt javasolta, hogy legalább ezeket ajánlati szinten meg kellene vizsgálni.  Az Igazgató úrnak adna felhatalmazást, tárgyaljon befektetőkkel, nézzék meg, kívánja-e valaki bérbe venni a mosodát, milyen feltételekkel, a dolgozókkal.  Ezt követően írják ki a közbeszerzési eljárást. Ha bérbeadás + szolgáltatásvásárlásra írják ki, beszűkítik a mozgásterüket. Lehet, hogy az is gazdaságosabb, ha bezárjuk és olcsóbb költségen csak a szolgáltatást vásároljuk meg. Fentiekre gazdasági elemzést kért, legyen egy előzetes  tárgyalási folyamat és ezt követően kerüljön ismét napirendre és ezt követően  kerüljön sor közbeszerzés kiírására.  Milliárdos nagyságrendű tétel. Ilyen előkészítés mellett milliárdos közbeszerzésről nem lehet dönteni, melyben egy számadat nem szerepel.

Herman István:  

 

Javasolta, hogy Főjegyző úr emelje le napirendről.  A felvetetteket meg kell vizsgálni, és úgy visszahozni a közgyűlés elé, hogy érdemi döntést tudjunk hozni. 

 

Dr. Benkár József:

 

A februárban tervezett közgyűlésre kerüljön ismét beterjesztésre, részletes számításokkal alátámasztva. A közbeszerzési időt rá kell szánni. Visszavonta az előterjesztést és februárban visszahozzák.

 

Merczel József:  

 

Nehezen alakul ki a közgyűlés munkamódszere, munkastílusa. Elkészülnek az anyagok, az anyagok kiküldése előtt a két frakció vezetése egyeztet, hogy a napirendek és  az anyagok kiküldésre kerülhetnek-e. De ezt követően  kerül sor az anyagok  részletes átnézésére. Ezért feleslegesen dolgozik a hivatal és a közgyűlés sok időt fordít egy-egy napirend megtárgyalására és oda jutnak, hogy nincs még olyan stádiumban, hogy tárgyalni tudják. Javasolta, adjunk elég időt az anyag elkészülésére és a postára adás előtt a két frakciónak arra, hogy átvizsgálják az anyagot, és döntsék el, hogy mehet, vagy további kidolgozásra van szükség, mert ha kész az anyag, másnap leülnek, hogy ki lehessen küldeni és nem elég az idő arra, hogy az anyagokat átnézzék. Tudja, hiányoznak a bizottságok. Ha lennének bizottságok, az anyagoknak hamarabb el kellene készülni, mert a bizottsági ülés előtt ugyanúgy 8 nappal korábban ki kellene küldeni. A közgyűlések napját úgy kellene időzíteni, hogy legalább egy hét álljon rendelkezésére mind a két frakciónak arra a munkára, amit eddig a bizottságok végeztek.   

 

Szabó Gyula:  

 

Javasolta ideiglenes bizottságok létrehozását, akik átnéznék az anyagot közgyűlés elé kerülés előtt.  Szerinte az nem elég, hogy a két frakció külön-külön megtárgyalja, mert ennek az lesz a következménye, hogy eljönnek a közgyűlésre két állásponttal és ott nem mozdulnak  egymás felé. Két hónap áll rendelkezésünkre a bizottságok megalakítására, mivel februárban várható a következő ülés.  

 

Herman István:  

 

Merczel úr által elmondottak elgondolkodtatóak. Javasolta a napirendi pontok tárgyalását most befejezni és az elmondott logika mentén készítsük elő az anyagokat és a következő közgyűlésre az előterjesztések kimunkált formában kerüljenek.

 

Hangrád Lajos:

 

Erre vagy az összes napirendre gondol Herman úr?

 

Herman István:

 

Elfogadja Merczel úr kritikai észrevételét, igaza van, zárjuk le.

 

Dr. Tatár László:  

 

Szerinte a bizottságok felállítására jogilag nincs lehetőség, politikai konszenzus kérdése.

Komolyabb előterjesztést kell a közgyűlés elé beterjeszteni.

Frakció-szinten kell először megtárgyalni és ezt követően kerülhet közgyűlés elé. Ezt az anyagot december 12-én kapta meg.

 

Merczel József:

 

Szerinte nem áll meg, hogy nem lehet bizottságot választani. Az, hogy a Fidesz frakciónak az  az álláspontja, hogy ha nem szavazzuk meg a Fidesz által javasolt elnököt, semmiben nem kíván tárgyalni, az nem tárgyalási ajánlat, hanem az ultimátum.

A mai közgyűlést ezekkel a napirendekkel végig kell tárgyalni. Olyan ügyek vannak napirenden, melyeket felelőséggel nem tolhatunk el. A februári közgyűlést annak a szellemében kellene lefolytatni, melyben a Herman képviselőtársával egyetértettek. Abban nem értettek egyet, hogy most fejezzük be és menjünk haza. Nem tehetjük meg azt, hogy a döntéseinket hónapokkal eltoljuk.

 

Herman István:

 

Visszavonta javaslatát.

 

Csáki Zsigmond:  

 

Békés, boldog ünnepeket szeretne kívánni minden képviselő társának. Adassék nekem annyi lelki erő, hogy mindazt elfogadjam, amin változtatni nem tudok és bátorság ahhoz, hogy mindazt megváltoztassam, amire képes vagyok és bölcsesség ahhoz, hogy el ne tévedjek közöttük.

 

Merczel József:

 

A mai napirendek meg lettek szavazva. Ne hozzuk magunkat kellemetlen helyzetbe. Tárgyaljuk végig. Úgy gondolja, hogy a hátralevő napirendeket el tudják fogadni.

 

Hangrád Lajos:

 

Megállapítja, hogy az előterjesztő a napirendet visszavonta.

A következő közgyűlésen kerül ismételten  megtárgyalásra, részletes kimunkálást követően.

 

Hangrád Lajos:

12. napirend:

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézetnél csoportos létszámcsökkentésre.

 

Főjegyző úr, van-e szóbeli kiegészítése?

 

Dr. Benkár József:

 

Nincs.

 

Fótos Dániel:

 

Megítélése szerint ez az előterjesztés ebben a formában  okafogyott, mivel a mosodával kapcsolatos napirendet nem zártuk le és ennek része a 33 fő leépítése, ez miatt nem javasolta tárgyalni.

 

Sós Tamás:

 

Úgy emlékszik, ebben megegyeztek. Amennyiben egyetértés van, kérte, próbáljuk ezt megszavazni.

 

Dr. Tatár László:  

 

Ez az előterjesztés olyan anyagot érint, mely vissza lett vonva. Milyen létszámleépítésről beszélünk? Szoros folyománya a mosoda ügynek a létszámleépítés.

 

Dr. Benkár József:

 

Ez a napirend nem az 1,2 milliárdos projekttel van kapcsolatban, hanem azzal az ágyszám-leépítést célzó pályázattal, melyet megnyert a kórház és az alakuló ülésén döntött a közgyűlés, hogy pályázatot nyújtsunk be. A kórház 126,8 millió Ft-ot nyert és ezt struktúra átalakításra fordíthatja. Ha elhalasztottuk azt, hogy a mosodai dolgozókkal mi legyen, akkor  dönthet vagy nem dönthet a közgyűlés a mintegy 60 fő  leépítésről. A számszaki mutatók változnak csak, nem 100, hanem 60 fő létszám leépítésről kellene dönteni.

 

Merczel József:

 

A szándék nem alapvetően a mosoda kiszervezésére, hanem a kiszervezés módjára és gazdaságosságára vonatkozott. Amennyiben az az anyag visszakerül kidolgozottabb formában, nagy  valószínűséggel azt el fogjuk fogadni. Nem bánja, hogy ebben a létszámban a mosodai létszám benne marad, mert később nem kell ismét közgyűlés elé hozni. A létszámban tudnának dönteni. Felhívta a közgyűlés figyelmét, hogy nehezíteni lehet a kórház munkáját, de teljesen ellehetetleníteni a kórház munkáját ne akarják. Létszámleépítésben egyetértés volt.

Javasolta az előterjesztés ebben a formában való elfogadását.

 

Hudák Tamás:

 

A határozati javaslatba mosodára utaló szót nem talált. A határozati javaslatot szerinte el lehet fogadni úgy is, hogy a közalkalmazotti létszámot legfeljebb 100 fővel kell csökkenteni. 

 

Fótos Dániel:

 

Itt szeretne vitatkozni Merczel képviselő társával, mert nem biztos benne, hogy elfogadható lesz bármiféle más javaslat, mely  a mosoda kiszervezésével kapcsolatos. Nincs meggyőzve

arról, hogy bármelyik lehetőség gazdaságosabb az intézményi viszonyok közepette történő működtetésnél. A 33 fő leépítése  így nem fogadható el és nem kezelhető.

 

Balázs József:

 

Kérte Merczel urat, szóljon már a padsorokban helyet foglaló országgyűlési képviselő uraknak, hogy olyan finanszírozási rendszer alakítsanak ki, mely nem lehetetleníti el valamennyi kórházat, így az egri Markhot Ferenc Kórházat sem. Szóljanak már a miniszterüknek, hogy nem kellene ennyi pénzt kivonni és nem kényszerülnénk ilyen döntések meghozatalára. Kérdése: miért harcolnak annyira a 100 ember csoportos leépítéséért az igazságosság és az érzékenység jegyében. Maga részéről lelkiismereti okokból nem támogatja a leépítést.

 

Merczel József:

 

Ismételten elmondta, hogy a napirendek frakcióvezetés általi egyeztetést követően kerültek a közgyűlés elé.

 

Dr. Tatár László:

 

A határozati javaslat arról szól, hogy a kórház közalkalmazotti létszámát 100 fővel csökkentsük.  Ebben a 33 fő mosodai dolgozó is benne van. A 2. sz. pontban 100 főre kéri a visszaigénylésre vonatkozó pályázatot és a fenntartónál kezdeményezze annak benyújtását.

Nem lehet szétbontani. Esetleg elképzelhető, hogy a következő ülésen a mosodával kapcsolatosan teljesen más döntés születik és az a 33 dolgozó is beépül egy csoportos létszámleépítésbe.

 

Herman István:   

 

Szünet tartását kérte.

 

Hangrád Lajos:

 

A napirend lezárást követően kerül sor szünetre.

 

Merczel József:

 

A mai napon több kórházat érintő napirend szerepel. Ezek a napirendek egészet alkotnak. Ha ebből egyet levetetünk, akkor megkérdőjelezhető a többi tárgyalása, illetve az előterjesztés jogossága vagy tartalmának jogossága. Kérte a Fidesz frakciótól, döntse el, részt kíván-e venni a felelősségben, mely a megyei közgyűlést terheli. Ragaszkodnak a közgyűlés vezetéséhez és mégis ellenzékként opponálják a másik frakciót, akkor mikor minden előterjesztést közös egyeztetéssel terjesztettünk elő. A 20-20 arra teremt nekünk lehetőséget, hogy tényleg közösen döntsünk.

 

Herman István:

 

Kérte, a napirendi pontokat tárgyalják meg.

 

Fótos Dániel:

 

Szeretné megköszönni Merczel úrnak, hogy kimondta a felelősség szót. Meg kellene állapodni abban, hogy ki irányítja Heves megyét, mert ezek miatt nem lehet bizottságokat alakítani. 

 

Sós Tamás:

 

Az előterjesztésben nagyon sok ember munkája benne van. Benne van a kórházban dolgozóké, az önkormányzati biztosé, a hivatalé, Főjegyző úré. Azt kérte megnézni, hogy hogyan lehetne tovább lépni. Kérdésként fogalmazta meg: két-három hónap múlva meg kell ezt lépni?. Igen.  Két-három hónap múlva ez mennyi kiesést fog jelenteni? Többet fog jelenteni.

Négy variációból kell dönteni, melyből dönteni igen nehéz.

A 100-ról vagy kisebb létszámról tudunk-e dönteni, de valamilyen formáról dönteni kell. Ennek van egy átfutási ideje és időveszteséget fogunk szenvedni.

Érti Balázs urat, de nagyon sok nem szeretem dolog van, amiben dönteni kell.

  

Verebélyi György:

 

A 90 millió forint mellett elmentünk. Ez közel 150 MFt-os tétel a várható 1,5 milliárdos hiánnyal szemben. Az 1,5 milliárdhoz képest csak 10 %, a  másik 90 %-ról mikor beszélünk? Ezt  kérte a Kató úrtól is, hogy nézzük meg, a másik 90 % miből adódik. Ugyanígy fontos azt megnézni, hogy a 63 %-os kihasználtságot hogyan lehetne bővíteni. 100 ember elküldése nagyon nagy felelősség.  Nézzük meg annak lehetőségét, hogy egy jobb kihasználtság mellett hogyan lehetne hatékonyan működtetni a kórházat.

A 100 ember elküldése mit jelentene és nem beszélve arról hogy az ott dolgozók több évet eltöltöttek már ott, és 50 év körüliek és hogyan tudnak a munkaerőpiacon beilleszkedni.

Ezen lehetőségek megvizsgálását kérte. Maga részéről nem fogadja el a 100 ember elküldését.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 20 igen és 18 nem szavazattal nem fogadta el a csoportos létszámcsökkentést.

 

Hangrád Lajos:

15. napirend:

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet intézeti gyógyszertárának és vényt elfogadó patikájának működtetésére, valamint az intézmény gyógyszerellátásának biztosítására irányuló közreműködői szerződés jóváhagyására.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

Elég sok kérdése van, megpróbálta röviden, készült, hogy összeszedje.

Az előterjesztésben zavarja, hogy nem látja azt a szerződést, amit jóvá kell majd hagynunk. Kvázi egy látatlan, titokban kezelt szerződésre kellene bólintania a közgyűlésnek, illetve nekünk. Maga részéről ezt elfogadhatatlannak tartja. Szeretné megkérdezni, hogy a 11/2006. sz. határozat egy üzemeltetési szerződésről szól. Erre kellett kiírni a közbeszerzési eljárást. Akkor most miért beszélünk közreműködői szerződésről, miben különbözik, vagy csak elírás, másról van-e szó. És teszi ezt azért, mert ott üzemeltetési van, itt közreműködői, ugyanakkor viszont a közbeszerzési kiírás szerint a szerződés tárgya vállalkozói tevékenységgel kiegészített szállítási szerződés. Akkor most szeretné megkérdezni, melyik most az igazi.

Következő kérdése: a Főjegyző úrtól szeretné megkérdezni még, hogy a Közbeszerzési Szabályzatunk szerint kinek a joga egy közbeszerzési eljárás lebonyolítása, kell-e bíráló bizottságot felállítani, ha igen, - úgy tudja, igen,- az kikből áll, mi a hatásköre, volt-e joga egy személyben a kórház igazgatójának dönteni, különös tekintettel a szerződés értékére. Egyáltalán ő dönthetett-e arról, hogy a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja? Megítélése szerint nem.

Az anyagban olvassuk azt is, hogy nem a pályázókkal lesz a szerződés megkötve. Szeretné megkérdezni, miért nem a pályázókkal kötjük a szerződést, miért egy 3. személlyel, aki nem is pályázott, és milyen szerződéses garanciákat vállal ez a kft., a pályázat szerinti vállalt kötelezettségeknek eleget tud tenni?

Aztán szeretné azt is megkérdezni, hogy vajon mi volt annak az indoka, hogy korábban más közgyűlési határozatokban –pontosan kórházat érintő közbeszerzések kapcsán -  mindig a közgyűlés zárta le magát a közbeszerzési eljárást és mondta ki azt, hogy érvényes, eredményes volt, vagy érvénytelen volt, eredménytelen volt és ezt követően jelölte meg azt is, hogy  ki lesz, aki jogosult a szerződés megkötésére. Ez általában a közgyűlés elnöke volt. Vajon most ebben az esetben mi indokolta ezt a speciális eljárást vagy eltérést és egyáltalán jogszerű volt-e? Ez a legfontosabb.

Az  anyagból azt is hiányolja, és ezért szeretné megkérdezni, hogy most ez a bizonyos cég, aki nem tudja, milyen módon akar szerződést kötni, de majd kiderül, egyáltalán milyen  garanciákat tud felmutatni, ha 10-15 évre szól a szerződés. Ez kb. 10 milliárdos szerződés, és esetlegesen felmerülő kártérítés esetén milyen garanciákat tud vállalni, mert erről egyáltalán nincs szó az anyagban. Hát röviden ennyi lenne, de lehet, hogy lesz kérdése a válaszok függvényében.

 

Dr. Tatár László:

 

Egy olyan anyag került ismételten a közgyűlés elé tárgyalásra, amely a jelenlegi ismereteink szerint szerződéses formában már a kórház főigazgatója által aláírt szerződés.  Szeretné kérdezni, azon előzmények után, miután a frakciójuk az elmúlt közgyűlés során sem támogatta ennek a közbeszerzési eljárásnak kiírását és a patika ilyen formában történő kiszervezését, hogy a tényleges közbeszerzési eljárás lefolytatása előtt történt-e átvilágítása a kórházi vényforgalmi patikának? Ha történt átvilágítás, ki végezte az átvilágítást? Aki az átvilágítást végezte, esetlegesen azonos-e a pályázatot benyújtó személlyel illetve a pályázat során nyertes cég képviselője-e? Szeretné megkérdezni, hogy Igazgató úrnak volt-e aláírási joga közgyűlési engedély nélkül egy olyan szerződésre, amelynek a 10 éves volumene eléri a 10 milliárd forintot? SZMSZ-ünkben erre vonatkozólag nem talált felhatalmazást. Még csak bizottsági hatáskörben is 20 milliós nagyságrend van megjelölve, ez a 10 éves szerződéssel messzemenően túllépi ezt az összeghatárt. Szeretné megkérdezni, hogy felelősségteljesen jár-e el az az igazgató, aki egy közbeszerzést és egy 10 milliárdos tendert főigazgatói hatáskörben elvisz. Úgy gondolja, hogy fenntartói engedély nélkül ez elég furcsa eljárás. Eljárásjogilag megkérdezné a Főjegyző urat, - az előző ciklusban is főjegyző volt már – hogy mire volt felhatalmazása a kórház főigazgatójának? Adatai szerint, amit megpróbált az előző közgyűlési ciklusból kigyűjteni, arra kapott meghatalmazást a kórház főigazgatója, hogy egy közbeszerzési eljárást - érvényes testületi döntést követően - bonyolítson le. De ez nem több, mint a szerződés előtti  pályázat kiírása, a bíráló bizottság felállítása, a bíráló bizottságnak a szempontok meghatározása, de eredményhirdetésre és aláírásra ez az előző közgyűlési felhatalmazás nem jogosította fel. Szeretné megkérdezni, hogy ez így van-e, mi a tényleges helyzet és miután a kérdésekre választ kap, ezt követően szeretne az anyaggal majd foglalkozni.

 

Sós Tamás:

 

A nyilvánosság híve, mint korábban, most is, tehát azt gondolja, hogy ezekre a konkrét kérdésekre biztos van konkrét válasz. Ő inkább mást hozna szóba. Itt rövid idő van. Milyenek a kezdeti tapasztalatok, és egyáltalán hogy lehet minősíteni ezt a döntést. Beleillik-e abba a koncepcióba, ami alapján a kórház vezetése vezeti a kórházat, illetve milyen tendenciák várhatóak ebben a kérdésben a következő időszakban, ez a tevékenység mennyire költség-hatékony, és sorolhatná mind azokat a rendező elveket, amit ilyenkor illik feltenni.

 

Dr. Benkár József:

 

Az előző ciklusban volt egy Közbeszerzési Szabályzata a megyei önkormányzatnak, ami a kórházat annyiban érintette, hogy az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó közbeszerzési ügyekben  az eljárást lezáró határozatot, a döntést a közbeszerzés nyerteséről a  közgyűlés kompetenciájába rendelte. Ilyenre egy esetben sor is került (vegyszer, gyógyszer beszerzési ügyben, ami az uniós értékhatárt meghaladta). Ebben az egy esetben a közgyűlés döntött az eljárás lezárásáról. Ezt követően a Közbeszerzési Szabályzat módosításra került, mivel ez az egy ügy is bebizonyította, hogy  az operativitást nagyban akadályozta a korábbi szabályozás és olyan  ügyekről és annyira speciális szakkérdésekről van szó, hogy célszerűvé vált az intézmények keretei között hagyni az eljárást lezáró döntést is. Az intézményben tudomása szerint működik egy előkészítő bizottság, annak rendje-módja szerint,  biztosítva van a három szakterület. A döntés a főigazgatónak a kompetenciája, tehát az eljárást  lezáró döntést a főigazgató jogosult meghozni és megkötni az eredményhirdetést követő 8 napon belül a megfelelő szerződést. Elnevezésbeli különbségek lehetnek, a lényeg az, hogy egy működtetésre vonatkozó szerződés, egy közreműködési szerződés, vagy üzemeltetési szerződés, ami megköttetett. Azt a szerződést  kötötték meg, ami egyébként a közbeszerzési eljárásban szerepelt. Utólagosan ezen módosítás tudomása szerint nem történt. Hogy kerül mégis akkor vissza ez az ügy közgyűlés elé? Úgy kerül vissza, hogy az SZMSZ szerint  a Tatár úr által is  említett 20 milliós nagyságrendet elérő vagy meghaladó  ügyek tekintetében közgyűlési jóváhagyás szükséges a közreműködői szerződéseknél. A 20 MFt-ot el nem érő vagy alatta levő pedig bizottsági hatáskörbe tartozik. Ebből következően a kórház  főigazgatója jogosult volt a szerződésnek a megkötésére. Okszerűen más nem is köthette volna meg. Tény az, hogy a közbeszerzési eljárás menetében a közreműködői szerződés már eleve tartalmazta azt, hogy ez a szerződés a közgyűlés jóváhagyásával válik érvényessé. Aki szerződött a gyógyszertár működtetésére, az tudta, hogy ez a közgyűlés jóváhagyásához kötött, mint érvényességi kellék. A közbeszerzési eljárással kapcsolatosan pedig a kórház esetére is vonatkozik az, hogy  az eljárást le kell bonyolítani, eredményt kell hirdetni és az eredményhirdetést követő minimum 8 nap után a szerződést meg kell kötni.

Úgy gondolja, ezek alapján a felhatalmazása a Főigazgató úrnak meg volt ahhoz, hogy ezt a szerződést aláírja.

Úgy gondolja, az Igazgató úr meg fog válaszolni arra, hogy milyen cég az, akivel szerződést kötöttek és amelynek a törzstőkéje 3 MFt.

Az, hogy itt a Pharma-7 Kft. a szolgáltató, a közbeszerzési eljárásnak a rendjében alakult ki, hogy a konkrét szolgáltatást ki végzi, ki volt az ajánlattevő  és ki a szolgáltató. Erről  Szakács úr részletesen be tud számolni, mert ő bonyolította a közbeszerzési eljárást.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

Szeretné megkérdezni Főjegyző úrtól, hogy mondja már meg, mennyi az uniós értékhatár, mivel azt mondta, hogy ha az uniós értékhatárt meghaladja, akkor már a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Erről neki nincs konkrét információja, de tudomása szerint éves szinten is 700 MFt a szerződés értéke. Alatta, fölötte, akkor hol van ez?

 

Dr. Benkár József:

 

Ennek jelen pillanatban azért nincs jelentősége, mert a Közbeszerzési Szabályzat módosítása folytán a közgyűlés hatásköréből ez kikerült. Az a rend, amely korábban élt, hogy az uniós értékhatárt elérő vagy meghaladó ügyekben az eljárást lezáró döntést a közgyűlés hozza meg, megváltozott. Amikor a 11/2006. sz. közgyűlési határozatot meghozta a közgyűlés, akkor ez a rendelkezés már nem élt. Még egyszer mondta, korábban ennek egyetlen egy ügyben volt gyakorlata, azt követően a közgyűlés  a Közbeszerzési Szabályzatát a megyei önkormányzatnak akként változtatta, hogy ezekben a nagy volumenű, speciális szakértelmet igénylő ügyekben is döntsön az intézmény. Tehát ezt nem kellett ebben az esetben alkalmazni.  

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

Akkor azt szeretné megkérdezni, hogy ha Főjegyző úr szerint itt minden törvényes és minden rendben volt, a válaszokból ezt tűnt ki, akkor milyen jogi konzekvenciája van annak, ha netalán tán a közgyűlés mégis úgy dönt, hogy nem hagyja utólagosan jóvá ezt a szerződést. Bár ugyan benne van az anyagban, hogy akár bírságot is kiróhat ránk a Közbeszerzési Döntőbizottság, akkor most melyik értékhatárt fogja figyelembe venni. Most itt az 1 évest, a havit, vagy mit fog figyelembe venni,

 

Dr. Benkár József:

 

Ha erre kerül a sor, amit a Képviselő asszony mondott, azt gondolja, hogy a Ptk. szerint  a szerződés meghiúsulása, felbontása, felmondása esetén az eredeti állapot visszaállítása az elsőrendű. Az eredeti állapot visszaállítása körében merülhetnek fel  fizetési kötelezettségek. Megítélése szerint, ha kifizették a bérleti díjat, azt vissza kell fizetni és ha a cég egyéb kárt is tud bizonyítani, ami őt érte, ezzel kapcsolatosan az megítélése szerint megállhat, de ezt neki kell bizonyítania. A közbeszerzési értékhatárnak ebből a szempontból megítélése szerint nincs jelentősége, itt a szerződéses kapcsolatból kölcsönösen járó szolgáltatások visszaállítását lehet majd követelni  a másik fél részéről.

 

Herman István:

 

Emlékeiben úgy szerepel, hogy valaminek a 30 %-ra büntetnek. Ezt légyen szíves már kifejteni.

 

Dr. Benkár József:

 

A Közbeszerzési Törvénynek rendelkezése, hogy ha a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszerűtlenséget állapít meg a felek valamelyike részéről, akkor a szerződés tárgya értékének 30 %-ig terjedő bírságot szabhat ki. Azt gondolja, hogy a magánszemély és a jogi személy tekintetében  valami különbség van, de a 30 % a felső mérték.

 

Dr. Tatár  László:

 

Néhány kérdést megfogalmazott, amelyre nem kapott választ. Szeretné, ha Főigazgató úr választ adna, és azt követően szeretne észrevételeket mondani. 

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

A jogi kérdésekre, azt hiszem, Főjegyző úr válaszolt.

Részben említette Főjegyző úr is, hogy miért a 3. pályázóval kötöttünk szerződést. Egy pályázó volt, egy érvényes pályázó volt. Ennek a cégnek az a gyakorlata, hogy ahány kórházban működtetnek gyógyszertárat, mindig arra az egy adott kórházra létrehoznak egy külön kft.-t és az a kft. működteti utána a gyógyszertárat. Ez itt nálunk Pharma7 Kft, mely az Ispotály Kft. tulajdona.  

A garanciák benne vannak a szerződésben. Konkrétan nem tudja milyen garanciákra tetszett gondolni. A dolgozókat védő garancia, a nem fizetési garancia, hibás teljesítési garancia, kötbér garancia, ez kivétel nélkül mind-mind benne van a szerződésben. Hiszen a tender kiírása során számtalanszor ellenőriztették ügyvéddel, jogásszal, hogy véletlenül se maradjon ki semmi. Szakszervezetekkel ellenőriztették, hogy a dolgozók védelmében minden garancia benne maradjon, illetve a pénzügyi garanciák is.

Még egyetlen mondat. Ha jól emlékszik, az elején azzal tetszett kezdeni, hogy titokban kezelt szerződés. Október 9-i dátummal jóváhagyás végett az aláírt szerződéseket eljuttatták a Heves Megyei Önkormányzat részére az összes szerződés összes mellékletével. Azóta egyetlen egy mondattal bővült a megállapodási szerződés és ez a módosítás Önhöz nem juthatott el.

Átvilágítást kérdezte Tatár úr: Nem tudja, melyik időszakra gondol, mióta ő van megbízva, illetve kinevezve, a gyógyszertárban külsős átvilágítás nem történt. Belső ellenőri átvilágítás viszont minden hónapban, mert olyan totálkáosz volt a gyógyszertárban, hogy azt rendszeresen csinálták. Átvilágítás nem történt. Ha esetleg konkrét dátumot kap arra, hogy mire gondolt Tatár úr, hogy mikor történhetett ilyen, akkor természetesen meg tudja mondani, hogy az valójában átvilágítás volt, vagy valami egyéb.

A 3 milliós jegyzett tőkével kapcsolatban azt tudja mondani, hogy az 10 MFt és nem 3 MFt, mert a korábbi jogszabályok szerint 3 milliónak kellett volna lenni, a kiírás során még ez szerepelt, de mivel közben változott a jogszabály, hogy minimum 10 MFt- jegyzett tőkének kell lenni  és a szerződésben ez is szerepel. Megemelte az alaptőkét a cég 10 MFt-ra. Az, hogy most 10 MFt vagy 3MFt, egy ekkora horderejű ügynél, ez jogi kérdés.

A 10 milliárd forint viszont sehogy nem tudja megállni a helyét, mert  a kórházunk gyógyszertárának éves forgalma 400 MFt, hogyha ehhez hozzáteszi a zártforgalmút, akkor  600 MFt, ha 10-el szorozza, akkor az jó esetben 6 milliárd. Nagyságrendileg majdnem a fele.

Sós úr kérdezte a kezdeti tapasztalatokat. Három héttel ezelőtt volt közgyűlés, akkor is azt tudta elmondani, amit most, hogy egy hónap vagy másfél hónap nagyon kevés arra, hogy konkrét dolgokat tudjunk mondani. A múlt héten volt egy főnővéri értekezlet, ahová éppen azért ment be, külön erre rákérdezni, hiszen a főnővérek azok, akik a mindennapi kapcsolatot tartják a gyógyszertárral, s konkrétan úgy tette fel a kérdést,  mondják meg neki, hogy ez alatt az egy hónap alatt mit tapasztalnak, jobb lett, ugyanolyan, vagy rosszabb. Ezt a három szót kértem tőlük.  A többsége azt mondta, hogy ennyi idő alatt nehéz véleményt mondani, rosszabbat senki nem mondott, néhányan annyit mondtak, hogyha másért nem, azért mindenképpen jobb, mert sokkal több gyógyszer van, sokkal rugalmasabban kezelik, átláthatóbbá vált az egész rendelési és egyéb rendszer.

Pénzügyi oldalról, ahogy szerepel is anyagban, - amit ő készített - dec. 1-i  dátummal fizették ki az első 5 évnek a bérleti díját. Ez azt jelenti, hogy 10 éves szerződést kötöttek, nem 15 éveset és ennek az első 5 évi összege 41,8 MFt volt, melyet egy összegben megkaptak. Ezen kívül tegnapi és tegnapelőtti napon érkezett be a kórház számlájára a kórházi gyógyszertárnak   a 5.8 MFt  árukészlet átvételéből eredő számla, illetve a következő a zártforgalmú patika értékkészletét ugyanígy kifizették, pár ezer forint híján 8MFt. volt. Tehát idáig ezek a bevételek érkeztek.

Minden dolgozót átvették, ketten mentek el, ezt a múltkor is említette.  Dolgozói oldalról semmilyen panasz hozzá nem érkezett, informális csatornákon keresztül  kérdezte éppen azért, hogy ne ő kérdezze, mert neki esetleg mást mondanak,  meg vannak elégedve a dolgozók a cég irányításával, vezetésével. Mást erre most hirtelen nem tud mondani. Ők, mint dolgozók abszolút nem panaszkodnak, jobban érzik magukat, a gyógyszertár jobban működik a mai napon, mint működött pár hónappal azelőtt.

 

Merczel József:

 

Megpróbálja maga számára is elsősorban értelmezni az előterjesztést. Úgy érzékeli, hogy ez nem a közbeszerzési eljárásról szól, hiszen azt egy januári közgyűlési döntésnek megfelelően a kórház lebonyolította. AZ SZMSZ szerint azonban a közreműködői szerződés közgyűlési jóváhagyással  léphet életbe, illetve életbe lépéséhez szükséges az önkormányzat jóváhagyása. Az előterjesztésben az van, hogy a közgyűlésnek azt kell vizsgálni, hogy a Közbeszerzési törvény 99. § (3) pontjában rögzített okok közül a közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése után valamelyik ok nem következett-e be. Amennyiben ilyen ok nem merült fel, jogszerűen csak a közreműködői szerződés jóváhagyásáról lehet dönteni.

Azt kérdezte Főjegyző úrtól, van-e ilyen ok és akadálya annak, hogy a közgyűlés jóváhagyja a közreműködői szerződést, illetve ha nincs ilyen ok és nem hagyja jóvá a közgyűlés, akkor jogszerűtlen döntést hozunk, annak mi a következménye?

 

Verebélyi György:

 

Van-e olyan felmerült külső körülmény – igaz, a szerződést nem látta – mely kizáró ok. Nem tud véleményt nyilvánítani  - új képviselő és nemcsak egyedül, hanem többed magával -, mert nem ismerik a szerződést és felelősséggel ne kérjék, hogy nyomja meg az igen gombot, nem tudja miről kell szavaznia és ilyen csapdahelyzetbe ne kergessék bele őket. 

 

Deé András:

 

A közbeszerzés kapcsán úgy gondolja, hogy kifejezetten nagy felelősséggel tartoznak ezen  döntés meghozatalakor és szükséges minden olyan információ, ami alapján tiszta lelkiismerettel hozhatják meg. Az elmúlt napon került fel az ÁSZ jelentés az Internetre - mindenki számára hozzáférhető -, ami pont Heves megye vonatkozásában a gazdálkodási rendszer 2006. évi átfogó ellenőrzéséről szól. Itt pont a közbeszerzésekkel kapcsolatosan vannak kifogások, olyan gyenge pontok, ami úgy gondolom, hogy igen csak óvatosságra kell, hogy intsen bármilyen hasonló vonatkozású döntés meghozatalakor.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

Örül, hogy Igazgató úr elmondta, hogy van  szerződés és ő el is küldte a hivatalnak, de az a probléma, hogy az előterjesztéshez nem kapták meg. Továbbra is zavarja, hogy az a bizonyos határozat itt van az előterjesztésben, amikor a közgyűlés a közbeszerzésről döntött, arra jogosította fel az igazgatót, hogy üzemeltetési szerződésre írja ki a közbeszerzési eljárást. Ehhez képest most közreműködői szerződésről szól az anyag, hogy azt kellene jóváhagyniuk, amit nem látott, nem olvasta, fogalma nincs mi van benne. Tehát azért mondta, hogy titokban tartott vagy nem látott, ilyen láthatatlan szerződésre nem tud sem igent, sem nemet,   se semmit nyomni, még igazság szerint szavazni sem lehet. Miről szavazzon ő? De ez egy költői kérdés.

Az eljárás eredményéről beszerzett egy anyagot, ott azt olvasta hogy vállalkozási tevékenységgel kiegészített szállítási szerződés. Bocsánat, nem erre kapott felhatalmazást az  Igazgató úr, hogy egy ilyen szerződésre írjon ki közbeszerzési eljárást. Neki alapvetően ez a gondja, és ezért kérdezett rá, mondja már meg Főjegyző úr, hogy a három szerződés összefügg, vagy nem függ össze. Ő jogászként nagyon jól tudja, hogy még egy „a” betűnek is lehet szerepe és bizony igaz, hogy nem volt az elmúlt közgyűlésben közgyűlési tag, csak külső bizottsági tag, de emlékszik arra, hogy ettől kisebbért is kirúgták az előző igazgatót, mert nem igazán jó szerződést kötött, vagy írt alá - pedig ott is állítólag voltak neki jogi segítői – és nagyon előnytelen helyzetben hozta a kórházat. Most nem kívánja felhozni annak a cégnek a nevét, de mindannyian tudjuk, vagyis azok, akik korábban a közgyűlés tagjai voltak tudják, hogy miről beszél. Igenis volt már precedens arra, hogy mindenféle jogászi segítség, átnézés után is bizony a közgyűlés olyan helyzetbe került, hogy megállapították, a Jogi Bizottság, hogy bizony egy elég rossz szerződést sikerült aláírni az igazgatónak. És ez utólag igen sok gondjába, bajába, még pénzébe is kerülhet a közgyűlésnek, bár ezt nem tudja, mert erről még nincs információ.

Úgy gondolja, hogy ez egy fontos, lényeges kérdés és nincs meggyőzve arról egyáltalán, hogy ez az eljárás így jogszerű volt-e, mert nem erre kapott felhatalmazást az Igazgató,  mert a kiírásban sem az van, hogy üzemeltetési szerződésre írja ki a pályázatot. Ha pedig erre nem kapott felhatalmazást, akkor az egész eljárás szerinte jogsértő. Győzze meg az ellenkezőjéről, jó lenne akkor látni, hogy egyáltalán ez lehet, hogy elnevezésében ez, de valójában üzemeltetési szerződés, ő  ebből az anyagból, -ezen anyag mellé nincs   mellékelve, odatűzve a szerződés - nem tudja kiolvasni.

 

Merczel József:

 

Elnézést, még egy kérdése lenne. Múlt csütörtökön kaptuk meg a közgyűlési anyagot. Szeretné megkérdezni, hogy csütörtöktől, akkor keddtől – kedden, szerdán, csütörtökön és ma reggel –képviselő társai közül kérte e valaki, hogy ebbe a szerződésbe betekinthessen és ha kérte, ezt lehetővé tették-e neki vagy megtiltották?

 

Dr. Benkár József:

 

Merczel úr kérdezte az előbb, hogy van-e valamilyen gátló körülmény. Azt gondolja, hogy nincs. Egyébként a szerződéshez visszatérve: a frakció hozzáfért, egy az egyben szó szerint olvasható volt, az kétségtelen igaz, hogy a képviselőknek darabonként ezt a szerződéscsomagot nem küldték ki. A szerződés elnevezésén lehet vitatkozni, de tartalmán nem. A szerződés tárgya: a megrendelő intézeti gyógyszertárának továbbiakban gyógyszertár és vényelfogadó patikájának működtetése, ill. a megrendelő gyógyszerellátásának a biztosítása.

 

Herman István:

 

Az elmúlt közgyűlésen kérte a szerződést, meg is kapta. Ennek a szerződésnek a kapcsán végig mentünk pontról-pontra és ezek az anomáliák itt vannak felsorakoztatva. Amit ő most nem kíván, de nagyon szívesen átadja tanulmányozás céljából, de az  összegzést felolvasta, ami ezt az anyagot tartalmazza. Mit nyújt a szerződés a kórháznak? Gyakorlatilag semmit, vagy amit nyújt, ezért a működési költségből kell forrást teremtenie, azaz beruháznia. A szerződés szakmailag, pénzügyileg, jogilag, aggályos, olyan vállalásokat tartalmaz, színlelt szerződés, amelyekre a kórháznak nincs szüksége, ezáltal felesleges kiadásokkal terheli. Amire szüksége lenne, azt nem nyújt. A szerződés fő célja a vállalkozó által kimazsolázott zártforgalmú patika üzemeltetése és további létrehozása, a többi csak melléktermék. Pénzügyileg előnytelen a kórház számára, többletelőnyöket biztosít a vállalkozó számára, aki semmiféle pénzügyi garanciát nem tud felmutatni, nem is vállalhat a teljesítés elmaradása esetén.

Javaslat: a jelenlegi formájában megkötése nem támogatható. Olyan formában kell átdolgozni és utána benyújtani, amely tartalmazza a felvetett aggályok kapcsán a kórház számára tényleges előnyöket jelentő megfelelő garanciákat. Csupán néhány elemet hadd mondjon el. Itt felmerültek többek között már az elmúlt közgyűlések kapcsán, hogy rabat, ingyen gyógyszer biztosítása? Ennek a szabályozása hogyan történik? Nincs szabályozva a szerződésben. Gyakorlatilag fennáll annak a veszélye és lehetősége, hogy a lakossági szolgáltatás vényforgalmon keresztül annyit visz ki a szerződő fél, kvázi amennyi jól esik, amennyit akar. Tehát gyakorlatilag  a szerződésnek itt vannak az anomáliái. Nagyon szívesen átadja és tessenek szívesek akkor tanulmányozni, mert ő nem véletlen kérte az egészségügyi irodától ezt a szerződést. Ő megkapta, mert kérte. Ugyanakkor azt mondja, hogy tessenek szívesek tanulmányozni a szerződésnek a beltartalmát, mert a részletekben rejlik az igazság.

Az alapvető kérdés továbbra is, mint ami itt felmerült, hogy az Igazgató úrnak volt-e jogosítványa a 20 MFt-ot meghaladó szerződéses kötelezettség vállalására, mert az SZMSZ –ünk  a bizottságnak ekkora jogosítványi tételt biztosít. Itt pedig, bármennyire is furcsán hangzik 10 éves szerződés esetében 800 M Ft körül tehető az éves forgalom, de ebbe nincs bekalkulálva a 20 MFt nagyságrendű vényforgalom. Tehát ha ezt vesszük alapul, a lakossági forgalom 8 milliárd és 10 milliárdos nagyságrendű összegről van szó a 10 év alatt. Itt alapvető kérdés az, hogy az Igazgató úrnak volt-e erre kompetenciája, volt-e hozzá jogosítványa, volt-e hozzá jogilag lehetősége, hogy ezt a szerződés ilyen formában megkösse. Ez itt az alapkérdés. Természetesen utána jöhet a beltartalom, csak ő a beltartalomra szándékosan nem akart kitérni, hiszen ez az előterjesztés sem erről szól.

 

Dr. Tatár László:

 

Az elmúlt közgyűlési ülésen jegyzőkönyv szerint kérte a szerződést.  Már ott Szakács úr felé opponált a rabat, grátisz gyógyszerek, egyebek ügyében, jegyzőkönyvben is szerepel, a jegyzőkönyvet megkapta, ennek ellenére a szerződést betekintésre nem kapta. Úgy gondolja, hogy önmagában már csak a közgyűlési hozzászólás alapján erre jogosult lett volna és ez egy elvárható minimum lett volna, hogy kérésre megkapja. Főleg azok után, hogy  Szakács úr akkor sem tudta teljes mértékben meggyőzni, hogy tulajdonképpen hogyan történik a kórházban az ingyen gyógyszerek, a ravat, egyéb elszámolás. Szerződésileg az információi szerint – hangsúlyozza nem látott ilyet -  ez a mai napig egy teljesen tisztázatlan helyzet. Önmagában eljárásjogilag is furcsának tartja, hogy ha egyszer a főigazgatónak aláírási jogosultsága van, egy közbeszerzési eljárást követően akkor minek kell a közgyűlés elé visszahozni jóváhagyásra, vagy ha nincs, abban az esetben viszont a közgyűlésnek kellett volna dönteni és döntés után aláírhatta volna a főigazgató. Ezt a jogi kompetencia kérdést, úgy gondolja, mindenképpen rendezni kellett volna, mert így utólagosan nagyon kellemetlen a helyzet.

A közbeszerzési eljárás kapcsán ezt a pályázati dolgot sem nagyon érti, mert egyrészt nem olyan címen és nem arra született egy pályázatnak a beadása, nevezetesen az is két korlátolt felelősségű társaság, amelyről szó volt, nevezetesen az Ispotály és a Saninvest, amelyek végül is nyertesként lettek kihirdetve, de úgy, hogy az ezt követő már nem üzemeltetési, hanem közreműködői szerződést Pharma-7 néven kötötték meg.  Nem tudja, hogy a két pályázó és a ténylegesen szerződésre megjelölt cég között milyen a cégjogi kapcsolat, ebből az anyagból az sem derül ki, hogy itt közös személyről, közös tagokról vagy  miről van szó. De ha önálló kft ez a társaság, abban az esetben ez egy valós színlelt szerződés. Ha teljesen más pályázott a közbeszerzési eljárásban és mi nyertesként kihirdettünk egy teljesen más bt-t, vagy nem tudja, a Pharma-7 éppen milyen társasági formában dolgozik.

Úgy gondolja, hogy figyelembe véve a kórháznak a kórházi forgalmi és a vényelfogadó patikának a korábbi adatait,  még a 2005. évi adatra emlékszik. 2005-ben ennek a patikának kb. 600 millió volt a forgalma, 600 millió, ő ezt  biztosan tudja és ezen kívül volt még 200 millió ingyen gyógyszer. Ez nem rabat, ez ingyen gyógyszer. És még ezen kívül voltak a rabatos gyógyszerek. Akkor kérdezi, hogy most tulajdonképpen milyen összeghatár mellett lett meghirdetve ez a pályázat, mert a szerződés szerint viszont összegszerűség  a szerződésben  tudomása szerint nem szerepel. Kérdezte, ha itt bármi jogi nem teljesítés esetén felvetődik egy jogi konfliktus, akkor milyen értékhatárokban tudnak itt mozogni kártérítési ügy tekintetében. Felelősség terén hogy lehet egy szerződés aláírásakor így eljárni. Nem tudja, hogy ezt kórházi jogászok látták-e vagy ki működött ennek  az egész dolognak a procedúrájában közre, de ez nagyon zűrzavaros történet így. Úgy gondolja, hogy az igazgató úrnak kvázi egy biancó aláírási jogot adni, majd utólag, három hónap múlva a közgyűlésnek a szerződést határozatban jóvá hagyni, ez egy nagyon furcsa szituáció. A maga részéről ezt a jóváhagyást nem is tudja támogatni. Az önmagában is egyébként elvárható lett volna, hogy az Igazgató úr beszámolt volna a tapasztalatokról, ha már megkötött egy ilyen szerződést, hogy egyáltalán mi a helyzet, mert tudomása szerint a jelenlegi kórházi betegellátó rendszerben történő gyógyszerkiszolgálás a beteg felé nem abban a formában történik, ahogy az a pályázatban ki lett írva. Úgy gondolja, nem erről van szó. A pályázatban gyakorlatilag ki lett írva, hogy mint pályáztató, mit vár el ettől a gyógyszertártól. Milyen formában kéri a gyógyszert, betegre, névre szólóan legyen kiosztva a gyógyszer, ki végzi a kiosztását ennek és hát gondolja, szabályozni kellett volna az ingyen gyógyszer és rabatos gyógyszerek kérdését. Ezen kívül tudomása szerint mindezért a tevékenységért a kórház a 3. szerződő félnek még + havi 2 millió forint összegben fizet. Nem érti, hogy valakinek az olcsóbb gyógyszerellátásért odaadjuk egy cégnek, hogy lássa el a kórházunk beteganyagát és még ezért havonta fizetünk 2 MFt-ot,  éves szinten ez 24 millió forint. Hát miért fizetünk akkor? Úgy írja ki ezt a pályázatot, olyan pályázati kiírás legyen, hogy az a pályázó, aki biztosítja részben a vényforgalmi, részben a kórházi betegforgalmi patika alapján  a haszonkulccsal a maga működését, az abból gazdálkodja ki akár a bérleti jogviszonyra terjedő működési költséget, akár a bérköltségeket, bármi egyebet. Miért fizet a kórház ennek a cégnek havonta 2 millió forintot?  Olyan sok van?

Egyébként a  90 milliót is kidobtuk 4 hónapig, mert beteg volt valaki? Egyszerűen úgy érzi, hogy a felelőtlen gazdálkodás teljes mértékben nyomon követhető ebben a kérdésben. Teljes mértékben nyomon követhető. És benne már egyre jobban felvetődik egy bizalmatlansági indítvány a főigazgató úrral szemben is, mert egyrészt az általa kért adatokról folyamatosan tévesen informálja szóban, teljesen más adatokat közöl, az írásban is kért adatokat viszont nem hajlandó irat formájában kiadni.

Úgy gondolja, hogy főigazgatóként köteles betartani  a szolgálati utakat és azokat a kéréseket teljesíteni kell, ami ez irányban szükséges. 

 

Merczel József:

 

Először azt itt tisztázná, hogy Főigazgató úr délelőtt azt mondta, hogy 2-3 MFt a veszteség és nem 90. Nem ártana még erre délután emlékezni.

Most ugyanilyen helyzetben vagyunk. Van egy jogi szakvélemény a hivatal részéről, hogy jogszerű a szerződés, Tuzáné képviselőtársam azt mondja, hogy ő nem látta ezt a szerződést, nem tud jogi véleményt mondani és Herman úr felolvasott egy jogi szakvéleményt, ami homlok egyenest ellenkező álláspontot képvisel. Megkérdezte, hogy megtudhatjuk-e azt, hogy azt a jogi szakvéleményt ki adta, mert az nagymértékben könnyítené a helyzetünket. Lehet, hogy elkerülte a figyelmét, de talán nem kapott választ, hogy milyen jogi következményei vannak annak, hogy ha a közgyűlés ezt a szerződést nem hagyja jóvá?

 

Szabó Gyula:

 

Csak annyit szeretne hozzátenni ehhez az ügyhöz, hogy sajnálatos módon ezeket a helyzeteket mi  magunknak hozzuk létre természetesen, mert Tatár úr jogosan kifogásolta azt, hogy milyen eljárás az, hogy az intézménynek van egy felelős vezetője, ő hoz egy döntést és  a döntést követően ide kerül elénk utólagos jóváhagyásra egy, gyakorlatilag már megvalósult dolog.   Ez úgy fordulhat elő, hogy így fogadtuk el saját szabályzatainkat. Erre semmilyen külső törvény nem kényszerít, az egészséges bizalmatlanság az, amely okozta ezt a helyzetet, mert úgy fogadtuk el saját szabályzatunkat, hogy ezt kell tegye a Főigazgató úr. Azt  kérte most mindenkitől, legyünk egy kicsit rugalmasak, ha már így csináltuk, akkor egyrészt figyeljünk majd oda, akik benne lesznek, leszünk majd a megyei közgyűlésben és tisztítsuk meg az ügyrendünket az ilyen butaságoktól. Most meg legyünk rugalmasak és fogadjuk már el végre, hogy felelős vezetők vannak az intézmények élén, akik felelnek a döntéseikért. Meghozta a döntést, majd ha baj van, akkor vállalja érte a felelősséget. Mert egyébként más intézményeknél nem vagyunk ilyen kukacosak. Megkérdezné úgy óvatosan, a közgyűlés tagjai mit tudnak az intézmények alapítványairól? Az elmúlt évtizedek alatt gyakorlatilag hányszor volt módunk belenézni a saját intézményeink alapítványaiba, tudjuk –e, hogy  milyen pénzek folynak keresztül, mire fordítják az intézmények, okoz-e bárkinek is álmatlan éjszakát. Hát ez a helyzet. Felelős vezetők irányítják az intézményeket, akkor fogadjuk el, hogy ez nem egy különleges intézmény, azért mert Önök nem szeretik a kórház vezető főorvosát, attól még működhet az intézmény és irányíthatja ő mindaddig, míg ebben valamilyen változás nem történik. Pici kis rugalmasságot kérek, lendüljünk már ezen túl, történjen valami.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

Nem ő írta a szakvéleményt, ha erre gondol. Hiszen mondta, nem ismeri a szerződést. Nyilvánvalóan, ha ismerné, akkor is nagyon nehéz helyzetben lenne. Mert az előterjesztést látva meg a szerződést is látva, azt meg tudta nézni, hogy üzemeltetési szerződésre kellett volna pályázni, közbeszerzési eljárást kiírni és nem az történt, a közbeszerzési eljárásban nem az van megjelölve.  És ez elég lényeges körülmény. Hogy ennek milyen jogi konzekvenciái  lehetnek, ha netán nem járulunk hozzá? A joggyakorlatban nem olyan különleges dolog, mert nagyon jól tudjuk, hogy számos esetben van olyan lehetőség, hogy valamely szerződés érvényességéhez még egy külön hatósági jóváhagyás szükséges. Itt van például a gyámhatóság vagy nagyon sok esetben van, hogy a jelzálog jogosultnak is kell valamilyen jóváhagyása ahhoz, hogy egy szerződés  hatályosuljon. Ez nem egy olyan lehetetlen dolog annak ellenére, hogy most Szabó Gyula mondta, hogy miért hozunk létre ilyen helyzetet. Igen, lehet ilyet hozni,  ismeri ezt a jog. Sőt hát a Ptk.-ban és számos más jogszabályban szabályozva vannak ilyen helyzetek.  Ezzel tudni kell élni, tudni kell kezelni.

Szerencsésebb, ha előzetesen van egy kontroll a fenntartó részéről és azt követően adunk egy zöld utat arra, hogy az intézményvezető egy-egy ilyen szerződést aláírhasson, pláne, ha ilyen magas az érték. Az eljárás lezárásánál 700 M Ft-ot olvasott. Havi 2 millió meg 700 millió, nem is tudja, hogy jön össze a kettő együtt, nem is tudta értelmezni. Viszont úgy gondolja, hogy végül is  amit idézett a Főjegyző úr is, benne van az anyagban, a Kbt. 99. § (3) azt mondja: az ajánlatkérő szerződéskötési kötelezettsége alól akkor mentesülhet, ha eredményhirdetést követően beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes. Tehát az a lényeges körülmény, ha a közgyűlés mint fenntartó nem hagyja jóvá a szerződést. Megítélése szerint itt nem nagyon fog tudni hová menni bármiféle kártérítés iránt a nyertes pályázó. A Pharma-7 végképp nem nyertes pályázó, ez   megint egy külön misét megér, legfeljebb valóban visszakaphatja az általa befizetett bérleti díjat, meg egyéb költségeket. Legfeljebb ennyit. Az egyértelmű, a szerződést eredeti állapotába vissza kell állítani. Nem látja azt az óriási problémát, főleg, ha itt láttuk az anyagban, hogy 90 millió bevételről  a kórház lemondott, mert az igazgató képtelen volt arra, hogy egy-két embert beállítson, ami azt gondolja, elég furcsa.  Ő is volt vezető, tehát ilyen dolgokat meg lehet oldani, hogyha valaki jól tud szervezni. Ezért úgy gondolja, hogy nem kell attól félni, hogy ha nem adjuk meg a jóváhagyást, mert itt van számos probléma és gond. Most mindenképpen azt kell mondania, hogy ezzel az előterjesztéssel semmilyen módon nem vagyunk döntési helyzetben és tart attól, hogyha belenézünk a szerződésbe, akkor bizony még egyéb jogi problémák is felvetődhetnek. De nyilván ezt csak látatlanban gondolja, mivel nem kaphatták meg a szerződést, de neki vannak ilyen félelmei.

 

Verebélyi György:

 

Szabó Gyula képviselőtársának néhány mondatban: Miért nem vagyunk elég konzekvensek? Hát nagyon nem szeretné, hogy ha egy kórházat, ahol 100 embert akarnak lapátra tenni, összekevernénk egy intézményi alapítvánnyal. Ez nagyon csúnya dolog lenne.  Miért beszélünk párhuzamban egy alapítványról,   ahol talán nem dolgozik  2 ember sem és mi az a kitüntető figyelem, ami a kórház iránt megnyilvánul velünk szemben. A kórházban rengeteg   ember dolgozik és nagyon sok-sok milliárddal.  Addig egy intézményi alapítványnál hány millió forint van? A kettőt összekeverni, meg ennyi létszámot, azért enyhén szólva kicsit durva dolog. 

 

Herman István:

 

Felvetődött a kérdés, hogy nyilvános-e, hogy ki írta. Nem az a lényeg, hogy ki írta, hanem hogy ennek a tartalma helyes vagy nem helyes. A megállapításai igazak, vagy nem igazak.

A  2/4/b pontról beszélt, azt olvasta fel, valamint a 2/7 pontot, mely  a cicotatikus keverék infuziós laboratórium kialakítása, mert  a kórház nemrégiben kialakította két osztályon, a III. belen és az onkológián több millió forintért a korszerű, szakmailag megfelelő egységet, amelyek ellátják a beteget. Erre vállalt a szerződésben garanciát az Ispotály. Kérdés: Mi lesz a több millió forintos kiépített jelenlegi cicotatikus keverő egységekkel. Többek között. De említhetné a patikának a felújítását is. Zárt forgalmú patika berendezési tárgyai kiváló állapotban vannak. Tekintettel arra, hogy nemrégiben kerültek beszerzésre és így azok áron alul kerülnek a vállalkozó birtokába. Sorolhatná még. Azt monta, hogy  felteszik a Fidesz honlapjára, és onnan le lehet tölteni és lehet vitatkozni majd vele. 

 

Dr. Szakács Ferenc:

 

Röviden  néhány dologra reflektált. Nagyon sajnálja, hogy Tatár úr az általa közölt számok helyett általa ismeretlen informátora által adott számokat fogadja el. Valószínűnek tartja, nem biztos már benne, hogy ő kompetensebb. 600 MFt soha az életben nem volt a zártforgalmú patika forgalma. 220-230 MFt volt a csúcsidőszaka. A kórház nagypatikájának a forgalma, amennyiben az ingyenes és rabatos árakat is felgöngyölítjük, tehát úgy vesszük, hogy mi vettük meg, ebben az esetben ez 600 MFt körül van. A kettő együtt viszont 800 MFt. Arra viszont az a helyes, amit Herman úr mondott. Jó, csak keverednek a számok és félre beszélünk. A 600 MFt olyan szempontból viszont nem igaz, mert a 200 M ingyen gyógyszer,   ez elvileg igaz rabattal együtt. Nagyságrendileg az éves, amit mi kifizettünk effektíve gyógyszerért, kötszerért, vegyszerért, mert ez egybe van, a radiológiai kontrax anyag is benne van, ez olyan évi 410-430 MFt.  Azért szokták mondani azt, hogy gyakorlatilag a kórház forgalma úgy néz ki gyógyszerileg, hogy a gyógyszerköltségeik egyharmadát rabatokból, ingyenes gyógyszerekből kapják, 2/3-át fizetik, illetve amiről itt nem szabadna mondania, de minden kórház ezt csinálja, ők is, hogy  a beteg is hozza be bizony a drága gyógyszerét, mert nem tudják kifizetni.. A számokra nagyon oda kellene figyelni, mert nem ugyanazokról a számokról beszélünk. Nem ez az első alkalom egyébként, hogy nem olyan információ hangzik itt el, ami igaz lenne. Sajnálja, hogy őt soha nem kérdezik meg, amikor erről van szó, hanem valakiknek a véleményére hallgatnak helyette.

Az egyéni gyógyszerelési rendszer: valóban fizetnek érte havi 2 MFt-ot 10 hónapon keresztül. Ez van a szerződésben. Számos kórházban 4-5 éven keresztül fizetik ezt. Ennek van egy licenc díja. Ezt ki kell fizetni, mert ez az ő szellemi termékük. Úgy egyeztek meg, hogy 20 MFt-ot fizetnek érte, egy  másik kórházban, Esztergomban  100 MFt-ot fizetnek érte. Neki sikerült lealkudni 20 M-ra. Ennél kevesebbet nem lehet, mert ez az ő szellemi termékük, ingyen nem  adták. Megállapodtak benne, hogy az első egy évben 10 hónapon keresztül havi 2 MFt. Ismerve a szoftver árakat, ő ezt olcsó dolognak tartja.

A bizalmatlansági indítványt elfogadja, tudomásul veszi. Eger erről híres.

Viszont a 90 MFt-ra hadd térjen újra vissza. Ne beszéljünk félre. Egyszer elmondta, elmondja még egyszer. Nem egy kézlegyintéssel intézte el a 90 MFt-ot. A szünetben felhívta az orvos-igazgatót, hogy foglalja össze, hogy pontosan mi történt. Itt van a fax nála. Sajnálatos módon akkor ő táppénzen volt. Azt tudja elmondani, amit az orvos-igazgató mondott el. Ha kell, akkor neveket is tud mondani, de azt hiszi, ezt adatvédelmi okok miatt nem nevezné meg, hogy ki mikor volt beteg és nem akarja az orvos-igazgatóra hárítani a felelősséget, mert táppénzes időszak alatt is ő  az egyszemélyi felelős vezető, tehát amíg a műtőasztalon feküdt akkor is ő döntötte el, hogy felvegyük-e dolgozni a kolléganőt vagy sem. A lényeg az,  hogy nem könnyű felvenni gyógyszerészt. Nagyon-nagyon örülne neki, jelenleg 5 gyógyszerészük van, ami messze kimagasló. Nem szokott ennyi lenni, nincs ennyi gyógyszerész, ugyanis a maszek gyógyszertárba mennek el keresni pénzt, nem a kórházba. Nem ismer olyan kórházat Magyarországon, ahol elegendő lenne a gyógyszerész létszám. Ezt abszolút nem félvállról vették. Szinte lehetetlen orvost is és gyógyszerészt is keresni. 25 üres orvosi állásuk van. Ugyanígy hirdetik a gyógyszerészi  állást is.  Kérte, ha bárkit tudnak, szóljanak, holnap felveszik. Próbálkoztak vele, nem sikerült. Az  orvos-igazgató éjjel-nappal ezen dolgozott és próbálta iderendelni a gyógyszert, gyógyszerészt, próbálta elérni azt, hogy megnyíljon a gyógyszertár, nem nyílt meg  azért, mert az akkori főgyógyszerész nem volt hajlandó még orvos-igazgatói utasításra sem megnyitni a gyógyszertárat. De erre hadd ne térjen ki. Valóban betegsége alatt is ő ezért a felelős, azért, hogy nem tudta onnan megszervezni. Éppen ezért fogadja el teljesen ezt a bizalmatlansági indítványt.

Még annyit hozzá tesz csak a tisztánlátás kedvéért, hogy az aláíró a szerződésnél  az Ispotály Kft és nem a Pharma7, a Pharma 7 működteti a gyógyszertárat.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:  

 

Szeretné kérni  – azért ügyrendben, nehogy elkallódjon - a szerződést, a közbeszerzési kiírást és az eljárást lezáró döntést. Ezt kérte Főjegyző úrtól minél előbb.

 

Dr. Benkár József:

 

A szerződést, úgy ahogy eddig eljuttatták - nincs itt semmi titkolódzás - eljuttatják, odaadják, el lehet és el is lehetett olvasni.  Úgy gondolja, hogy a szerződésnek vagy a szerződések megismerésének az  égvilágon semmi akadálya nincs. Ezt a Főigazgató úrral is megbeszélték, tőle kapták meg. Lemásolták és Herman úrnak juttatták el. 

A közbeszerzési eljárás: a közbeszerzési eljárás önálló jogosítottja, szuverén lebonyolítója a kórház. Azt gondolja, ha a Képviselő asszony meg akarja ezt nézni,  a kórház minden iratot, minden mozzanatot az ő rendelkezésére   bocsát. 

Igényli-e a közgyűlés, hogy azt az eljárást, amihez nekünk tulajdonképpen technikailag nem sok közünk van, lesokszorosítsuk és kiosszuk. Ebből okszerűen az következik, hogy akkor a következő közgyűlésre tolódik át az erről való döntés.

Szabó Gyulának abban teljesen igaza van, hogy ebből a szempontból teljesen nem konzisztens szabály maradt benne az SZMSZ-ben, de ez nem változtat a dolog lényegén. A közgyűlés a fenntartó, döntsön erről a szerződésről. Ez év januárjában a közgyűlés felhatalmazta a kórházat arra, hogy a gyógyszertár működtetésével kapcsolatban, az úgynevezett kiszervezési módra a közbeszerzési eljárást bonyolítsa le. Azon vitatkozhatunk, hogy most hogy hívjuk a szerződést, mi volt a határozatban. A tartalma a lényeg. Megítélése szerint itt működtetésről volt szó és azt meg lehet nézni. Azt gondolja, hogy egy gyógyszertár kiszervezésnél a működtetésre vonatkozóan Magyarországon kialakulhattak – nem ismerem, csak feltételezem -  azok a struktúrák és technikák, amik a Markhotnál vagy Kőszegen vagy Hódmezővásárhelyen működnek. A közgyűlésnek  nem vitatja el azt a jogát, hogy ezeknek után nézzen, természetesen ez a joga, ki fogják osztani a szerződéseket.  Meg lehet nézni, hogy hogyan indultak neki, mik voltak az elvárások a 2006. januári közgyűlési előterjesztésnél és azok mennyiben realizálódtak. Azt gondolja, hogy a gazdasági része ennek az ügynek  rövidre zárható lett volna. Azt gondolja, hogy a közgyűlés megfelelő felhatalmazást adott akkor a kórháznak, hogy ezt a közbeszerzési eljárást lebonyolítsa. Ő lebonyolította. Most itt van egy  helyzet, amikor egy szerződést gyakorlatilag egy érvényesen lebonyolított, felhatalmazás alapján  lebonyolított közbeszerzési eljárást követően jóvá kellene hagyni. Biztos, hogy hibáztak abban, hogy nem juttatták el a szerződéseket, eljuttatják minden közgyűlési tagnak.

Javaslata: térjünk vissza a következő közgyűlésen erre a témára, mert azt érzékeljük, hogy információ hiányában van a közgyűlési tagság.  

 

Herman István:  

 

Azt hiszi, közel is állunk a megoldáshoz, hiszen Főjegyző úr már felvázolta nagyjából a megoldást.  Magam is ezt javaslom. Először is górcső alá kell venni, az eljárás rendben volt-e jogilag. Ezek az aggályok azért alapvetően nem lettek feloldva. Hiszen Főjegyző úr most azt mondta, hogy az Igazgatót közbeszerzési eljárásra kérték fel, de itt már szerződéskötés van. Amiből idézett, erről a szerződésről szólt, ennek a beltartalmáról nem is beszéltünk. egy-két kérdést tett fel, úgy gondolja, hogy valóban akkor járunk el bölcsen, helyesen, hogy ha  egy új napirendi pont kapcsán erre visszatérünk, megismerve a szerződést, annak beltartalmát.  Mert feltehetné azt a költői kérdést, hogy dr. Deák Gábor és az egészségügyi iroda vezetője anyagi felelősség terhe mellett megkötik-e ezt a szerződést? Sokat lendítene az ügyünkön. Bocsánat, rosszul fogalmazott. Neveket  említeni nem célszerű. Ki az a Deák Gábor? Ő is megkérdezte.   Talán az Igazgató úr segít neki abban, hogy ki is az a Deák Gábor. Úgy gondolja, akkor járunk el bölcsen és helyesen, hogyha a Főjegyző úrnak az ajánlását megfogadjuk és akkor pontról-pontra menjünk végig, mert most  sem kapott például arra a kérdésre választ, hogy az a cicotatikus, illetve a III. belen keverő egység, ami ha jól tudja több millió forintba került és erre vállalt kötelezettséget gyakorlatilag az Ispotály, hogy ennek a sorsa mi lesz. Tehát ilyen elemeket vállalt be, szándékosan nem akart bele menni, mert hiszen ez egy több oldalas szerződés, több pontját nem akarta érinteni. De mondhatta volna többek között azt is,   amire ráutaló magatartást tett, hogy az ingyen gyógyszer és a rabat kérdése nincs kezelve a szerződésben.  Van egy mondat benne, hogy átengedményezi. Ezt azért egy kicsikét velősebben le kell szabályozni és a bútorzattól kezdve, hadd ne sorolja, mert nekünk a kórház érdekeit kell elsődlegesen figyelemmel kísérni és azt kell szem előtt tartani, nem pedig az Ispotálynak az érdekeit. Megfogalmazhat egy ilyen észrevételt? Az Ispotályról  van szó, vele kell szerződést kötni. Javasolta, ismerjük meg a szerződést és   úgy gondolja, nem szaporítaná a szót, azt átadná a Főjegyző úrnak.

 Dr. Benkár József:

 

Nincs más mondani valója. A szerződést lesokszorosítják és kiküldik mindenkinek a megismerés végett.

 

Dr. Tatár László:  

 

Elfogadja, hogy vegyük le az anyagot a napirendről és ismerjük meg a részleteket,  kapjuk meg a megfelelő okmányokat, de akkor most jegyzőkönyvileg kéri, hogy pontos legyen. Még egyszer: a szerződést, a közbeszerzési eljárás kiírását szeretné kérni, azt követő eredményhirdetést követő szerződést, konkrét szerződést, kivel, hogy, mint történt. És  szeretne arra vonatkozólag kapni hivatalos, aláírt főigazgatói papírt, hogy hogyan történik a gyógyszervándorlás útja a kórházban. Nevezetesen, hogyan  kerülnek a rabatos gyógyszerek a beteghez, hogyan kerül az ingyen gyógyszer a beteghez. Ez hogy van szabályozva, főigazgatói rendeletben, utasításban, orvos-igazgatói utasításban? Tehát tulajdonképpen ez a gyógyszerkör, ami  az adott közbeszerzési  eljárásban kiírás tárgyaként nem is szerepel, ez tulajdonképpen hogy jön a képbe. Erről szeretne nagyon pontos adatot kapni.

 

Buda Sándorné:

 

Három költői kérdés fogalmazódott benne meg, jó lenne, ha valamilyen úton-módon akár ráutaló magatartással ezzel  kapcsolatos választ kaphatna a másik oldaltól is: miért gondolja ő azt, ha lenne szerződés  a napirendi pont mellett, ha nem, Önök ezt akkor sem szavaznák meg. Miért nem osztják meg egymással az információkat, hiszen Herman úr birtokában volt a szerződésnek. És Ön is azt mondta, hogy nyugodtan hozzáférhetett. Mi a magunk csoportján belül el szoktuk egymásnak mondani, illetve megtárgyaljuk és kialakítjuk az álláspontunkat. Miért gondolja ő azt, hogy gyakorlatilag ez a közgyűlés most már egy jó ideje nem arról szól, hogy a megye és a megye betegeinek érdekében a megyei fenntartású intézmények normálisan és zavartalanul, a felelősen kinevezett vezetőjükben megbízva tovább működjenek, hanem a rombolás a tét.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

Főjegyző urat mindig nyugodtnak és higgadtnak látta és úgy érezte, mikor az ügyrendben felsorolta, hogy miket kér, egy kicsit talán elragadta az indulat. Ezért felolvasta az SZMSZ 22. § (5) bekezdését. A közgyűlési tag a tevékenységét elősegítő tájékoztatást, közreműködést igényelheti az önkormányzati hivataltól. Neki nem a kórháztól kell információt kérnie, ő a hivataltól kéri. A hivatal pedig itt van. Tehát neki nem  a kórházba  kell menni, neki az a joga, hogy itt kérje. Ezért kérte, amit kért és azt gondolja, nem mehetünk el amellett, bármennyire is próbálja elbagatellizálni Főjegyző úr ezt  a kérdést, mert nagyon jól tudjuk, hogy a Ptk. konkrétan szabályozza, hogy mit értünk  vállalkozási szerződés alatt, szállítási szerződés alatt és üzemeltetési szerződés alatt. Úgy lett kiírva a közbeszerzés,  hogy vállalkozási tevékenységgel kiegészített szállítási szerződés. Mi pedig üzemeltetési szerződésre adtunk feljogosítást a Főigazgató úrnak. Azért ez jelentős különbség, ez szerinte törvénysértő. Ez az alfája a dolgoknak, aztán, hogy az omegája mi lesz, azt meg meglátja, ha megkapja az anyagokat.

 

Dr. Benkár József:

 

Abszolút nem akar, meg nem is fog elbagatellizálni semmit. Teljes komolysággal veszi az itt elhangzottakat, meg az itt történteket. Mindenféle információt mindenféle fronton és szinten  el fognak juttatni a közgyűlési tagoknak ahhoz, hogy a bölcs döntést a következő közgyűlésen meg tudják hozni. 

 

Hudák Tamás:

 

Nem a napirendhez kapcsolódik teljes egészében, amit szeretne kérdezni a Főjegyző úrtól, viszont az elhangzottakkal szorosan összefügg. Szeretné kérdezni a Főjegyző urat, hogy a közgyűlési képviselő az általa birtokolt, illetve a tudomására jutott közgyűlési anyaggal kapcsolatos írásos dokumentumokat, akár szerződést is harmadik fél részére megmutathatja-e? Egy szerződés, bármilyen közbeszerzési eljárást követően köttetett, még talán az üzleti titkot is sérti.

 

Dr. Benkár József:

 

Ez az ügy attól függ megítélése szerint, hogy a megkötött szerződés, melyről pont szó van, az tartalmaz-e olyan kizárást, hogy harmadik fél részére csak a szerződő felek hozzájárulásával hozhatók a tudomására. Ha ilyen nincs, akkor nem. Itt ezekben az ügyekben azért arra figyelni kell, hogy mi a közérdekű adat és mi a magánadat. Itt inkább a közérdekű adat dominál ezekben az ügyekbem. Ha a szerződés nem zárja ki a harmadik fél részére való tudomásra hozást, akkor nincs probléma.

 

Herman István:

 

Hudák Tamás úrnak szerényen jegyezte meg, hogy közpénzekről, közbeszerzési eljárással lefolytatott szerződésről van szó. Közügyek gyakorlójaként ennyit szeretne csak hozzátenni. Azt pedig visszautasította, hogy itt szétrombolásról van szó, mert ha egy képviselőnek  tudomására jut, hogy bizony itt vannak  anomáliák, a hivatali esküjének megfelelően kötelessége   ezt tisztáznia. Ők ezt úgy gondolják és a Főjegyző úr egyébként erre meg is adta a választ. Nem is érti, hogy miről szól a polémia. Tessenek szívesek lenni már Önök is elővenni a szerződést, pontról-pontra nézzék át és nem mi rombolunk, hanem mi pontosan azt szeretnénk, hogy utólagosan senki se tudja a közgyűlésre rakni azt a terhet, hogy egy rossz szerződéssel kárt okoztak a köz, a kórház terhére.

 

Sós Tamás:

 

Nagyon röviden. Azt gondolja, hogy itt egy nagyon fontos szakmai kérdésről van szó. Gondolja ő. Kimondta a mondatot és máris van egy enyhe mosoly és egy fejrázás, hát ugye ez a lényeg. Kimondjuk a mondatot, de már el  sem hisszük hogy a másik talán komolyan gondolja, amit mond. Lehet, hogy egy naiv ember, de Önök valószínűleg többet tudnak ezekről  a dolgokról. Vagy vélt, vagy valós dolgok keverednek. Azért hadd mondja el azt, nem véletlenül mondta a bevezetőjében, megkérdezte, kimondatott, hogy ez azért nem volt egy rossz szerződés, ha jól figyelt. Az, hogy itt a szerződés kapcsán, itt az SZMSZ-ben vannak ellentmondások, úgy gondolja, ezt rendezni kell. De bizalom nélkül nem megy. Hát ugye, így azért dolgozni, valljuk meg őszintén, nagyon nehéz. Ő érti  a közgyűlési tagok megjegyzését Főjegyző úr felé. De kérem szépen, tetszenek tudni, hogy ez az ember mit vállalt? Tetszenek tudni? Azt gondolja, próbáljunk már felülemelkedni emberileg ezeken a dolgokon és egymásba ne keressük a rosszat, hanem azt keressük már, hogy tényleg a másik is jót akar. Nagyon őszintén mondja. Nagyon  szívesen ő is részt vesz az egyeztetéseken.   Nyilvánosság híve. De feltételezzük a másikról a jót. Nézzenek bele az összes papírba. Mindenki nézzen bele. Na, de úgy gondolja, alapvetően egy jó irányba ment el, azt mondta a Szakács úr. Ő elhiszi neki. Jöjjenek ide, tényszerűen, szakmai alapon ezek a dolgok.

 

Hangrád Lajos:

 

Tisztelt Közgyűlés. 1 óra 20 perce vitatkozunk ezen a fontos témán. Nem gúnyból mondtam, csak tényt állapítottam meg. Ezért arra kérte a közgyűlés tagjait, hogy  egyetértenek-e azzal, hogy a Főjegyzői Iroda eljuttatja a Képviselő uraknak a szerződéseket, azokat az igényelt ügyiratokat, amelyek fontosak és szükségesek ahhoz, hogy a közgyűlés tagjai pontos információkkal rendelkezzenek az adott tényről és ezt a következő közgyűlésen ismételten megtárgyaljuk.

Egyetért a közgyűlés ezzel? 

 

Kérte, szavazzanak.  

Megállapította, hogy a Közgyűlés 28 igen, 2 nem és 1 tartózkodással elfogadta azt, hogy a következő közgyűlésre kerüljön ismételten napirendre a kórházi patika közreműködői szerződése jóváhagyásának az ügye.  

 

Hangrád Lajos:

14. napirend:

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és Eger Megyei Jogú Város által közösen fenntartott intézmények társulási megállapodásának módosítására.

 

Dr. Tatár László:

 

Levételét kérte.

 

Dr. Benkár József:

Mind a három társulásnál 2010. december  31-ig módosításra kell, hogy kerüljön a határidő, mert egyébként meg fog szűnni a társulás.

 

Merczel József:

Időbeli hosszabbítást javasolta megszavazni, de a személyi részét ne tárgyalják.

Ha egy társulási szerződés megszűnik, azt újra kell kötni.

 

Dr. Tatár László:  

 

5/3 pont kivételével tárgyalják ezt a társulási szerződést és az 5.3 pontra a következő ülésen visszatérnek. 

 

Hangrád Lajos:

Ennek megfelelően kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal a közgyűlés az alábbi határozatot hozta:

 

136/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése a Bartakovics Béla Művelődési Központ Társulási Megállapodásának 6. pontját, valamint a Bródy Sándor Megyei és Városi könyvtár Társulási Megállapodásának 7. pontját úgy módosítja, hogy a Társulási Megállapodások időbeli hatálya 2010. december 31. napjáig tart.

 

Heves Megye Közgyűlése megbízza korelnökét a módosítással egységes szerkezetbe foglalt –előterjesztés melléklete szerinti- Társulási Megállapodások aláírásával.

 

Felelős:    Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője

 

Hangrád Lajos

Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke (aláírásért)

 

Határidő: Azonnal.

 

Hangrád Lajos:

15. napirend:

Javaslat a HMÖ Fogyatékosok otthona és Rehabilitációs intézete, Andornaktálya Alapító Okiratának módosítására.

 

Kérte szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

 

137/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően módosítja a  Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya Alapító Okiratát.

 

Heves Megye Közgyűlése megbízza a Közgyűlés Korelnökét a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírásával.

 

 

                                  Felelős: Heves Megye Főjegyzője

                                               Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke (aláirásáért)

        

                                  Határidő: 2006. december 15.

 

Hangrád Lajos:

16. napirend:

Javaslat a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya Házirendje és Rehabilitációs célú lakóotthonok házirendjének módosítására.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 30 igen, 1 nem szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

 

138/2006. (XII. 15.) közgyűlési  határozat:

 

 1. Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően módosítja  a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya  Házirendjét.

 

 1. Heves Megye Közgyűlése az előterjesztésnek megfelelően módosítja  a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya Rehabilitációs célú Lakóotthonok Házirendjét.

 

Heves Megye Közgyűlése megbízza a Közgyűlés Korelnökét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Házirendek aláírásával

 

Felelős:    Heves Megye Főjegyzője

                 Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke (aláírásért)

Határidő:  azonnal

 

 

Hangrád Lajos:

17. napirend:

Javaslat a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya dolgozói létszámbővítésére és a létszámbővítés pénzügyi fedezetének biztosítására.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

 

139/2006. (XII. 15.)  közgyűlési határozat:

 

 1. Heves Megye Közgyűlése a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya szociális foglalkoztatás keretében végzett fejlesztő – felkészítő foglal-koztatás és munka – rehabilitációs feladatok ellátására 0,5 fő létszámfejlesztéshez hozzájárul.

 

 1. Heves Megye Közgyűlése jóváhagyta a létszámfejlesztés kihatásaként  108.766.-.-Ft előirányzatot, amelyből a személyi juttatás 81.660.- Ft. A létszámfejlesztés fedezete szociális foglalkoztatási támogatás igényelt összege.

 

                                       Felelős:        Dr. Benkár József

                                                           Heves Megye Főjegyzője
                                       Határidő:     2006. december 15.

 

Hangrád Lajos:

18. napirend:

Javaslat a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger szociális foglalkoztatását segítő dolgozói létszámbővítés pénzügyi fedezetének biztosítására

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

 

140/2006. (XII. 15.) közgyűlési  határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a HMÖ Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger szociális munkához kapcsolódó engedélyezett 1 fő létszámfejlesztés kihatásaként 120.882.-Ft előirányzatot, amelyből a személyi juttatás 90.100.-Ft. Fedezete a szociális foglalkoztatási támogatásra  igényelt összeg.

 

                                       Felelős:        Dr. Benkár József

                                                           Heves Megye Főjegyzője
                                       Határidő:     2006. december 15.

Hangrád Lajos:

19. napirend:

Javaslat a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és módszertani intézete, Bélapátfalva módszertani feladatainak további ellátásához szükséges előzetes miniszteri hozzájárulás megkéréséhez.  

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

 

141/2006. (XII. 15.)  közgyűlési határozat:

 

Heves  Megye  Közgyűlése  mint  a  HMÖ  Idősek,  Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva fenntartója a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 88. § (3) bekezdése alapján a Szociális és Munkaügyi miniszterhez fordul, kérve a módszertani feladatok ellátására történő  kijelöléshez szükséges miniszteri hozzájárulás megadását.

Heves Megye Közgyűlésen megbízza Korelnökét a kérelem aláírásával.

 

Felelős    Heves Megye Főjegyzője

   Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke (aláírásért)

Határidő: 2006. december 15.

 

Hangrád Lajos:

20. napirend:

Javaslat hozzáhárulás megadásához a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolások beszerzéséhez.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

 

142/2006. (XII. 15.) közgyűlési  határozat:

 

 1. Heves  Megye  Közgyűlése  mint  a  HMÖ  Gyermekotthona  és  Fogyatékosok Otthona, Eger fenntartója a szociális foglakoztatás engedélyezéséről és a szociális  foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés c) pontja alapján fenntartói hozzájárulást ad a szociális támogatás igényléséhez szükséges, a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás beszerzéséhez.

 

 1. Heves  Megye  Közgyűlése  mint  a  HMÖ  Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya fenntartója a szociális foglakoztatás engedélyezéséről és a szociális  foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. Korm. rendelet 9. § (4) pontja alapján fenntartói hozzájárulást ad a szociális támogatás igényléséhez szükséges, a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás  beszerzéséhez..

 

 1. Heves  Megye  Közgyűlése  mint  a  HMÖ  Idősek  és  Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva fenntartója a szociális foglakoztatás engedélyezéséről és a szociális  foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. Korm. rendelet 9. § (4) pontja alapján fenntartói hozzájárulást ad a szociális támogatás igényléséhez szükséges, a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás  beszerzéséhez.

 

 1. Heves  Megye  Közgyűlése  mint  a  HMÖ  Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona Heves fenntartója a szociális foglakoztatás engedélyezéséről és a szociális  foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. Korm. pontja alapján fenntartói hozzájárulást ad a szociális támogatás igényléséhez szükséges, a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás  beszerzéséhez.

 

 1. Heves  Megye  Közgyűlése  mint  a  HMÖ  Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona Füzesabony fenntartója a szociális foglakoztatás engedélyezéséről és a szociális  foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. Korm. rendelet 9. § (4) pontja alapján fenntartói hozzájárulást ad a szociális támogatás igényléséhez szükséges, a köztartozással kapcsolatos adóhatósági igazolás  beszerzéséhez.

 

Heves  Megye  Közgyűlése  megbízza a Heves Megyei Közgyűlés Korelnökét a szociális foglalkoztatást végző intézmények 2007. évi összesített igénybejelentéshez csatolandó adóhatósági igazolás beszerzéséhez  szükséges hozzájárulás aláírási jogának gyakorlásával.

 

Felelős     Dr. Benkár József

                            Heves Megye Főjegyzője

    Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke (aláírásért)

Határidő: 2006.december 15.

 

Hangrád Lajos:

21. napirend:

Javaslat településrendezési tervek véleményezésére.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

 

143/2006. (XII. 15.) közgyűlési  határozat:

 

 1. Heves Megye Közgyűlése a részére egyeztetés céljából megküldött Nagyfüged község településszerkezeti tervével a megyei területrendezési tervnek való megfelelés szempontjából egyetért. A megyei terv ajánlásaiban foglaltaknak megfelelően javasolja ugyanakkor az alábbiak figyelembe vételét:

-                     a termőföldön történő beruházásokat kerülni kell

-                     a település egy része belvízveszélyes terület, ezért fontosnak és sürgetőnek tartjuk átfogó vízrendezési terv készítését tekintettel arra, hogy a belvíz és árvízveszély jelentős termőterületeket és más területfelhasználást (pl: temető) veszélyeztet. Ahol a belvíz megjelenhet, a tervezett területfelhasználást és beépítéseket csak a vízrendezés megoldása után célszerű megvalósítani.

 

 1. Heves Megye Közgyűlése a részére egyeztetés céljából megküldött Egerbocs község településszerkezeti tervével a megyei területrendezési tervnek való megfelelés szempontjából egyetért. A megyei terv ajánlásaiban foglaltaknak megfelelően javasolja ugyanakkor az alábbiak figyelembe vételét:

 

Ø        a településközpont szabályozása tanulmányterv szinten kerüljön részletesebb vizsgálatra

 

Ø        a településen található volt vízmű kút területe lehetőség zöldterület céljára hasznosuljon

 

 

3. Heves Megye Közgyűlése megbízza a Közgyűlés Korelnökét a határozat jegyzőkönyvi kivonat formájában történő közlésére.

                                               Felelős: Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                                               Határidő: 2006. december 30.

 

Hangrád Lajos:

22. napirend:

Javaslat az illetékhivatali feladatok átadásával kapcsolatos vagyoni döntésekre.

 

Dr. Tatár László:

A határozati javaslat 4./ pontjához módosító indítvánnyal szeretne élni.

Kerüljön bele a céltartalékba helyezés.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, hogy aki a módosítással egyetért, szavazzon.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot a módosítással:

 

144/2006. (XII. 15.) közgyűlési  határozat:

 

 

1.      Heves Megye Közgyűlése az Eger, Dobó tér 6/A. irodaházban lévő 779 m2 területből – melyet jelenleg a Heves Megyei Illetékhivatal használ – 392 m2-t térítésmentesen, 387 m2-t 2.000,-Ft/hó/m2 + ÁFA bérleti díjért illetékügyi feladatok ellátására az APEH használatába adja.

A Közgyűlés a Heves Megyei Illetékhivatal használatában lévő kisértékű és nagyértékű ingóságokat (bútorok, berendezések, eszközök, számítógépek, stb.), személygépkocsikat az APEH részére értékesíti az alábbiak szerint:

-                     az 50.000 Ft alatti ingóságokat könyv szerinti nyilvántartási értéken, leltár alapján összességében 8.626.493 Ft + ÁFA értéken

-                     az 50.000 Ft feletti ingóságokat könyv szerinti nyilvántartási értéken, leltár alapján összességében 7.994.841 Ft + ÁFA értéken

-                     a HPN 667 forgalmi rendszámú OPEL Astra Club 1,6 16 V típusú személygépjárművet az Eurotax aktuális értékén 1.373.000 Ft-ért

-                     a HVC 596 forgalmi rendszámú OPEL Astra Comfort 1,4 16 V típusú személygépjárművet az Eurotax aktuális értékén 1.308.000 Ft-ért

 

A Közgyűlés felhatalmazza Heves Megye Főjegyzőjét a bérleti és adásvételi szerződések előkészítésére, Korelnökét az aláírásra

                                                                       Felelős: Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                                                                                    Heves Megye Főjegyzője

                                                                       Határidő: 2007. január 31.

 

2.      Heves Megye Közgyűlése az APEH illetékügyi feladatai ellátásához biztosítja az Eger, Dobó tér 6/A. irodaházban a fűtéssel, takarítással, őrzés-védelemmel, tűzvédelemmel, szemétszállítással, stb. (és egyéb közművekkel összefüggő szolgáltatásokat), azzal a feltétellel, hogy e szolgáltatások arányos terhei az APEH részére továbbszámlázásra kerülnek.

 

A Közgyűlés felhatalmazza Heves Megye Főjegyzőjét a szolgáltatási szerződések előkészítésére, Korelnökét azok aláírására.

                                                           Felelős: Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                                                                         Heves Megye Főjegyzője

                                                           Határidő: 2007. január 31.

 

3.      Heves Megye Közgyűlése a HDL 088 forgalmi rendszámú OPEL Astra Club 1,6 16 V, illetve a HDL 089 forgalmi rendszámú OPEL Vectra CD 1,8 16 V típusú személygépkocsikat az Eurotax aktuális árán, 962.000 Ft, illetve 1.061.000 Ft-ért értékesíti.

 

A Közgyűlés felhatalmazza Heves Megye Főjegyzőjét az értékesítések előkészítésére, Korelnökét az adásvételi szerződés megkötésére.

                                                           Felelős: Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                                                                         Heves Megye Főjegyzője

                                                           Határidő: 2007. január 31.

 

4.      Heves Megye Közgyűlése az értékesítés vételárából 1.000.000 Ft-ot biztosít a HMÖ Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete Bélapátfalva melegvízszolgáltató rendszere javításához és elrendeli a különbözet céltartalékba helyezését.

Felelős: Kun Zoltán irodavezető

              Némethné Haizer Anna irodavezető

Határidő: 2007. január 31.

 

Hangrád Lajos:

23. napirend:

Javaslat a megyei közgyűlési feladatellátást segítő informatikai fejlesztésre.

 

Megkérdezte az anyag előterjesztőjét, dr. Benkár József főjegyző urat, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni?

 

Dr. Benkár József:

 

A közgyűlés tagjainak - korábbi döntés következményeként - laptopot biztosítanak a közgyűlési anyag olvasására. CD lemezen kapnák meg a közgyűlési anyagokat és a ciklus idő végén esetleg meg lehet venni vagy „0”  értéken átmegy tulajdonba, esetleges időközbeni személyi változás esetén átadásra kerül az új képviselő részére. Ez segítené elő a költségtakarékosságot.

 

Tuza Gábor:

 

Ők vetették fel, nagyon szépen köszöni. A határozatban nyomtató és egyéb kiszolgáló egységek is benne voltak. Megérti a költségtakarékosságot. Eddig az Internet-hozzáférés lehetséges volt, a közgyűlés fizette a közgyűlési tagok részére. Kérte ennek lehetőségét a következő évi költségvetés tervezésekor megvizsgálni.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

 

145/2006. (XII. 15.)  közgyűlési határozat:

 

 1. Heves Megye Közgyűlése a közgyűlési munka informatikai alapú megszervezése érdekében a szükséges szoftverekkel felszerelve 50 db laptop számítógép beszerzését határozza el.

A Közgyűlés elrendeli a beszerzésre vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás megindítását.

                                                           Felelős:  Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                                                           Határidő: azonnal

 

 1. Heves Megye Közgyűlése a beszerzésre kerülő laptop számítógépeket a közgyűlés tagjai használatába adja azzal, hogy a ciklus végén – a 2010-es önkormányzati választáskor - a közgyűlés tagjai az akkori maradványértéken azt megvásárolhassák.

Amennyiben a közgyűlési tag mandátuma időközben szűnik meg, a használatába adott számítógépet az önkormányzatnak át kell adnia.

                                                           Felelős: Heves Megye Főjegyzője

                                                           Határidő: értelem szerint

 

Hangrád Lajos:

24. napirend:

Javaslat a Guide-Heves turisztikai információs rendszer továbbfejlesztésére.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal elfogadta az alábbi határozatot:

 

146/2006. (XII. 15.)  közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Guide Heves turisztikai információs rendszert működtető Heves Megyei Önkormányzat és az abban partnerként közreműködő gazdálkodó szervezetek, vállalkozások között a melléklet szerinti bérleti szerződés kerüljön megkötésre.

A Közgyűlés felhatalmazza Hangrád Lajos korelnököt a szerződések aláírására.

 

                        Felelős:            Kiss János irodavezető

                        Határidő:          2006. december 31.

 

Hangrád Lajos:

25./ napirend:

Javaslat a „Heves megye” képes könyv megvalósítását célzó vállalkozási szerződés módosítására.

 

 

Herman István:

 

Miért kell módosítani a szerződés határidejét? A mi hibánkból vagy a vállalkozó hibájából.

 

Dr. Benkár József:

 

Mindkettőnk hibájából. Eredetileg decemberre készült volna el, de csúsztatni kell a kivitelezést. Mi a képek kiválasztásával csúsztunk egy kicsit, de a vállalkozó részéről is merültek fel aggályok.

 

Kiss János:

 

Az irodának több időbe telt a fotók kiválasztása, mint ahogyan tervezték. 2-3 ezer darabot kellett átnézniük. Szerették volna a mai közgyűlésen ezt a könyvet karácsony alkalmából átnyújtani, de mivel egyéb kötelezettségek nem terhelnek bennünket az egy hónapos csúszás miatt, azt tartották a legfontosabb szempontnak, hogy a kiadvány a lehető legszebb és legjobb minőségű legyen.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

147/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozat:

 

1.      Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy  a  Heves  Megyei  Önkormányzat  és  a  Gonda Könyvkiadó és Könyvkereskedés között –  a Heves Megye képes album megvalósítására  – született vállalkozási szerződés 4. pontja  a  következők  szerint  módosításra kerüljön:

 

„A kiadvány elkészítésének, leszállításának határideje 2007. január 31. Ha a Vállalkozó ezen határnapra nem teljesíti kötelezettségét, késedelembe esik és köteles a késedelem minden napjára napi 5.000 Ft nettó összegű kötbért Megrendelőnek megfizetni. A Megrendelő jogosult a kötbérkövetelés mértékének megfelelően a vállalkozási díjat egyoldalúan mérsékelni.”

 

2.      A Közgyűlés felhatalmazza Hangrád Lajos korelnököt a módosított szerződés aláírására.

 

                        Határidő:          azonnal

                        Felelős:            Kiss János irodavezető

 

Hangrád Lajos:

26./ napirend:

Javaslat a Heves megye diszvendégi megjelenésére a 2007. évi linzi Turisztikai vásáron.

 

Sós Tamás:

 

Kérte, hogy testületi tagok vegyenek részt. A két frakcióvezető egyeztet.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

148/2006. (XII. 15.) közgyűlési  határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt. felkérésének eleget téve díszvendégként részt vesz a 2007. február 2.-4. időpontban sorra kerülő linzi turisztikai vásáron. A feladat megvalósításához a Közgyűlés 587.000.-Ft felhasználását engedélyezi a 2007. évi „idegenforgalmi feladatok” előirányzat terhére.

 

Felelős:            Dr. Benkár József

Heves Megye Főjegyzője

Határidő:          azonnal

 

Hangrád Lajos:

27./ napirend:

Javaslat az  Europe Direct Információs Pont 2007. évi működésének támogatását célzó pályázat benyújtására.

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 29 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

149/2006. (XII. 15.)  közgyűlési határozat:

 

1.                      Heves Megye Közgyűlése a Europe Direct Európai Információs Pont 2007. évi munkatervét és költségtervezetét megtárgyalta, azokat elfogadja.

2.                      A Közgyűlés – a Miniszterelnöki Hivatallal kötött keretmegállapodásnak megfelelően - a Europe Direct iroda 2007. évi tevékenységének, működésének támogatására pályázatot nyújt be 24.000 euro elnyerése iránt, az ehhez szükséges 50 % mértékű saját erőt a 2007. évi költségvetésében tervezi és biztosítja.

 

Felelős:            Kiss János irodavezető

Határidő:          2006. december 31.   

 

Hangrád Lajos:

28./ napirend:

Javaslat vállalkozási szerződés megkötésére a „Komplex szakképzés-fejlesztési terv létrehozására Nyugat-Heves Megyében” című pályázat megvalósításához.

 

Herman István:

 

A határozati javaslat 2. pontját elfogadását javasolta, az 1. pontját pedig vegyük le, dolgozzunk rajta. Mint ahogyan Merczel úr javasolta, többet kellene foglalkoztatni a saját intézményünket. Konkrétan a Pedagógiai Intézetet. Egyet ért a határozati javaslattal, de kérte az intézményünket favorizálni. Keressük meg a megoldást, de ne kössük le most magunkat a tekintetben, hogy rögtön a Humánnal kötünk szerződést, mert ő már közreműködött az előterjesztés alapján az előkészítési munkálatokban.

 

Dr. Benkár József

 

10 M Ft-os pályázat, amiből van egy 3 MFt-os fel nem használt rész. Az Expanzió bonyolította nagy részét. Ez része a nagy projektnek, azért javasolták ezt.

 

Osváth Péter:

 

Herman úrnak igaza van, hogy intézményünknek kellene felkínálni. Az a helyzet, hogy a projekt elindult szeptemberben, amikor a támogatási szerződést aláírták. Készül egy terv, melynek része a műszaki dokumentáció is. Meg kell jelölnünk, hogy milyen helyszínekre milyen jellegű fejlesztésre gondolunk a következő 3 évben.  Ez műszaki dokumentáció készítésének egy részfolyamata, mely nincs lefedve személlyel, vállalkozókkal, akik erre jogosultak lennének. Az Expanzió vállalta úgy, hogy alvállalkozóként ki tudják adni. A pedagógiai intézetnek idegen ez a terület, ezért fel sem merült bennük, hogy nekik kellene benne közreműködni. A terv műszaki volta miatt gondolták az Expanziót megbízni. 

 

Herman István:

 

Nem fogadja el ezt az érvelést. A határozati javaslat 2-es pontját kérte megvizsgálni.

 

Szabó Gyula:

 

Herman úrral egyetért. Sokkal komolyabban kell venni, mint ami korábban létrejött. A második körben létrejövő TISZK-ek lényegesen szigorúbb körülmények között jöhetnek létre.

Ha csak ilyen paramétereket tudnánk biztosítani, mint az első körben, az egészen biztos nem lesz nyertes pályázat. Neki eszében sem jutott volna a Pedagógiai Intézetet javasolni, mivel az egy szakma, szakképzésről van szó. Tudomása szerint az intézetnél nagyon sokfajta  és komoly szakértelem van, de szakképzési szakértelem nem sok. Meg lehet ezt tanulni, de nem biztos, hogy a mi pályázatunknál.

Kérdése: Az előterjesztés (1) bek. utolsó mondatát idézte, mely szerint a tervnek 2007. január 25-g el kell készülnie. Egy bő hónap van hátra, benne az ünnepek, a következő mondat szerint pedig: a közösen meghatározandó fejlesztési helyszínekre vonatkozó beruházási tervek előkészítése. Jól érti? Egy hónapot hagyunk arra, hogy olyan helyszínekre, melyekről még nem is döntöttek el, egy beruházási tervet készítsen el valaki? Akkor, amikor még azt sem tudjuk, hogy a saját intézményeinkkel mit akarunk? Erről még nem tárgyaltak. Nem tudják, hogy a  szakképzési intézmények közül melyikbe milyen szakképzés marad meg, vagy szűnik meg. Ezt az intézmény dönti el. Nagyon komoly fenntartói döntéseket kell hozni. A közösen meghatározandó fejlesztési helyszínekre kell egy hónapon belül elkészülni a beruházási tervnek. Mi van e mögött?

 

Osváth Péter:

 

Ez nem olyan beruházási terv. A pályázat kiírója az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága 150 napot szánt ennek a pályázatnak a megvalósítására, aminek a produktuma egy terv. A tervben azt vállaljuk, hogy ha ez irányban lesz  pályázati lehetőség, akkor ez a konzorcium ebben az irányban fog  pályázni. Tényleg nagyon rövid ez a határidő. Igazán átgondolt tervet készíteni nem lehet. Azonban, ha megfordítja a dolgot, hogy ha mi semmit nem készítünk, akkor is fognak pályázatot kiírni, akkor is lesznek azon pályázók, akkor mi nem pályázhatunk azzal az előnnyel, hogy mi készítettünk egy 3 éves fejlesztési tervet és megmutattuk, hogy milyen helyszíneket szeretnénk fejleszteni. Nem a kizárólagosság igényével, de az ötletelésnél komolyabban felkészülve, ott tartanak, hogy 19-én kedden lesz egy ülés, és Korelnök urat kérték fel a képviseletre, ott lesz az első döntés, hogy milyen lehetséges helyszínek jelenjenek meg a tervben megjelölve. Innen nagyon szűkös az időkeret, amely rendelkezésre áll. Azért hagyatkoztak az Expanzió ajánlkozására, hogy ők vállalkoztak arra, hogy az általunk megjelölt néhány helyszínen, megvalósíthatósági tanulmány szintjén készítik elő a  beruházási tervet, nem a teljes beruházási tervdokumentációnak lesz az elkészítése január 25-én. A pályázó kiírója ezt teljes terjedelemben nem várja el tőlünk. 

 

Dr. Tatár László:

 

Szabó Gyula úr véleményét osztja, mert a bevezető mondat részére sántít. Olyan  szakképző központot akarunk létrehozni, melynek  a pályázati támogatási értéke utófinanszírozás mellett 10 MFt, de a leírás szerint már 7 MFt-ot  elköltöttünk, mert 3MFt-ot nem kötöttünk le ebből. Ez a cég a pályázat készítésének időszakában a kivitelezést is segíti. Mire, milyen szerződésre kap meghatalmazást? Az eddig felhasznált közel 7MFt mire történt?

Az előterjesztést nem tudja elfogadni.

 

Herman István

 

Szabó úrral szemben kénytelen megvédeni a Pedagógiai Intézetet, mert nem is olyan régen nagyon komoly szakképzési konferenciát végzett. Szerinte képesek erre.

A 2. sz. határozati javaslat  lefedi  az egészet. A hivatal a közgyűlésre hárítja a felelősséget. Információ hiányában alternatívákat vállalunk fel, utána azt mondja a hivatal, bocsánat, a közgyűlés így döntött. Ennek a gyakorlatnak legyen már vége.

2. sz. határozati javaslatban az is benne van, hogy ezzel a céggel köt majd szerződést, erre hatalmazzuk fel. Akkor legyen felelőse. Egy módosító indítvány volt, hogy a határozatból vegyük le az 1. pontot és csak a 2. pontot szavazzák meg.

 

Verebélyi György:

 

Sós úrtól, mint országgyűlési képviselőtől szeretné megkérdezi: Észak-Heves megyével mi lesz? Mikor készül ilyen térségi integrált központ kialakítása. A leghátrányosabb térség Pétervására. Ha valahol szükség lenne rá, az az Észak-Heves megyei régió.  Erre majd Sós úr rá fog világítani.

 

Merczel József:

 

6 szakképzési intézetnek az összefogására van szükség, hogy  ilyen létrejöjjön. Ezért alakult ki a Gyöngyös-Hatvan térségében az integrált szakképzési központ.

 

Sós Tamás:

 

5 ezer intézmény van Magyarországon, 1400 funkcionál. Akik az előző tanévben működtek 200. Sok a párhuzamosság. A TISZK rendszerében 50-55-ot szeretnének elérni országosan 2013-ra. Észak-Magyarországon 2 jött létre Egerben és Borsodban. A következő Nógrádban fog létrejönni. Hevesben még egyet létre fognak tudni hozni és kérdés, hogy egy  harmadikat  szükséges-e valamilyen más átfedéssel. Felvetődik a TISZK-nél az is, hogy szakmai alapon, nem térségi alapon jöjjenek-e létre térségi  integrált szakképző központok.

Észak-Heves megyei részben 1 szakiskola van, Pétervásárán. Most  FM-es. Itt a következő kérdés fog felmerülni.  Az önkormányzat vagy a megyei önkormányzat vagy valaki valamilyen formában fog-e ezzel foglalkozni. Akkor, amikor Pokorni úr volt a miniszter, megkérdezte tőle, hogy jó van ez így, hogy a minisztériumhoz  tartoznak szakképző iskolák? Ő azt mondta, nem. Úgy gondolja, a mostani időszakban is az a tendencia kezd kialakulni, hogy térségenként kellene gazdája lenni. Konkrétan:  a pétervásárai  iskola jövőjét is végig kell gondolni, hogy a jövőben hová fog tartozni. Mint a költségvetési törvényhez kapcsolódó kiegészítő  törvényben is szerepel, egységes iskola. Felvetődik akár a pétervásárai  általános, de más szakiskola esetében is, hogy általános  iskolával alakit ki kapcsolatot. Ugyanígy felvetődik Bélapátfalván, ahol nincs szakiskola,  a regionális fejlesztési tervben pedig szerepel. Öt törvény változott, mely azt a célt szolgálta, hogy az iskolarendszerszerű és a felnőtt képzés jobban kapcsolatba legyen és a szakiskolánál akkreditációban kívánnak előre lépni, hogy a felnőtt képzést is jobban rászervezzék ezekre az iskolákra.

 

Dr. Benkár József

 

A Herman úr által javasoltak alapján ha a 1. napirendi pont elmarad, azért akkor mégis kell rendelkezni, hogy a vállalkozási szerződés tárgyát meg kell versenyeztetni, ha jól értette? Ha nem ez a cég, akkor valaki. A projektet valaki készítse el. Vagy ezt teljesen hagyjuk el. A legkedvezőbb ajánlatot tevővel szerződés kötése megtörténik. Így kerül felhasználásra, a 3M Ft meg van.  Felhatalmazza a korelnököt, hogy írja alá. 

 

Szabó Gyula:

 

Igen, elfogadható, hogy a hivatal kösse meg a szerződést. A legkedvezőbb ajánlaton nem az anyagi legkedvezőbbet kellene érteni, szakmailag a legkedvezőbbet. Hangsúlyozza, hogy szakképzésről van szó, annak is a csúcsát kellene megvalósítani. Nagyon informálják le a cégeket és nem a 3 MFt gyors elköltésének kellene szempontnak lenni.

Észrevétele: képviselje a korelnök. Felhatalmazása nincsen a korelnöknek, képviselheti a közgyűlés döntéseit különböző helyzetekben.  Oda akarjuk küldeni, ahol fogalma sincs, hogy mit képviseljen, mert ebben döntés nem született.

A fenntartónak, a megyei közgyűlésnek értesülnie kellene, hogy mi történik az intézményeinkben. Ne gondoljuk azt, hogy a vezetők eldöntik majd egymás között. Nekünk nagyon kemény, pontos, szakmapolitikai döntést kell hozni.  Ha ezt meg tudjuk tárgyalni, felhatalmazhatunk akárkit,  a korelnök is tudja attól kezdve. Kérdezi: ha elmegy Korelnök úr jövő hét kedden, mit képvisel és milyen ügyben? Vagy csak ott ül, és tájékoztat bennünket utólag. Egyetért, rendkívül fontos ügyről van szó. Folyik valamilyen munka, csak nem tudunk róla és a mi döntési kompetenciánkba tartoznak ezek a kérdések. A konzorciumra nem ruháztunk át ilyen szerepeket, hogy megmondják, hogy  különböző városokban, milyen telephelyek szűnnek meg és  hol jön   létre olyan önálló szakképzési központ , ahová minden intézmény, minden gyerek oda jár majd a szakképzésbe. Hoztunk már ilyen döntést?  Erre kell majd a beruházási tervnek megvalósulni.

Kérdése: Mikor kapnak  olyan tájékoztatást, hogy felelős döntést tudjanak hozni és utána érdemben tud képviselni minket a korelnök, vagy bárki más.

Kérte megbeszélni a bizottságok létrehozásának lehetőségét.

 

Herman István

 

Az előterjesztést illetően Hangrád úrral a Főjegyző úr egyeztetett. Ő vállalja. Mi elfogadtuk.  

 

Dr. Benkár József:

 

A 7,5 millióból az ügyek állása addig jutott el, hogy a konzorcium létrejött. Ezt működtetni kell és ebbe delegáljuk Korelnök urat. 3 MFt: Nem Expanzió,  de ő is benne van, attól függ, hogy ki adja szakmailag  a legjobb ajánlatot. A vállalkozási szerződést a szakmailag legkedvezőbb ajánlattevővel kössük meg. Ha ezzel egyetértenek, akkor ez lép az 1. pont helyébe. 

 

Hangrád Lajos:

 

A Főjegyző úr által elmondottakra kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 28 igen és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

150/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozat:

 

1.         Heves Megye Közgyűlése vállalkozási szerződést köt a „Komplex szakképzés-fejlesztési terv létrehozására Nyugat-Heves megyében” című pályázat megvalósítására a legkedvezőbb szakmai ajánlatot tevő vállalkozóval és megbízza a Közgyűlés Korelnökét a szerződés aláírásával.

 

Felelős:            Dr. Benkár József

            Heves Megye Főjegyzője

            Hangrád Lajos

            Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

Határidő:         azonnal

 

2.         A Közgyűlés megbízza Hangrád Lajos korelnököt a Heves Megyei Önkormányzat képviseletével a „Komplex szakképzés-fejlesztési terv létrehozására Nyugat-Heves megyében” című pályázat megvalósításához létrehozott Konzorciumban. A megbízás visszavonásig érvényes.

 

Felelős:            Dr. Benkár József

            Heves Megye Főjegyzője

            Hangrád Lajos

            Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

Határidő:         értelem szerint

 

Hangrád Lajos:

29./ napirend:

Javaslat „Heves megye 2006. év legjobb női, férfi sportolója és csapata” cím meghirdetésére.

 

Tuza Gábor:

 

A Sport Bizottság feladata volt. Miért csak ilyen kevés a javaslattevők köre? A tapasztalat, hogy hiába kerestek meg több médiát, visszajelzés nem volt. Kérte a közgyűlés tagjait, hogy javaslattevők körére tegyenek javaslatot.

 

Török Margit:

 

Javasolta felvételre:

Dió Rádió,

Katolikus Rádió,

Civil Alapítvány: Testnevelő Tanárok Egyesülete

 

Hangrád Lajos:

 

A javaslattevők körét kérte az elhangzottakkal kiegészíteni.

Aki elfogadja a kiegészítést, kérte szavazzanak.

 

Megállapította, hogy a Közgyűlés 30 igen szavazattal és 2 tartózkodással a következő határozatot hozta:

 

151/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése meghirdeti A.) és B.) kategóriákban a Heves megye 2006. év legjobb női, férfisportolója valamint legsikeresebb csapata címet. A megyei Közgyűlés megbízza a Megyei közgyűlés korelnökét az előterjesztés szerinti javaslattevőknek megküldésre kerülő felhívás aláírásával.

 

                                    Felelős: Heves Megye Főjegyzője

                                                  Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

Határidő: azonnal

 

Hangrád Lajos:

30./ napirend:

Javaslata Megyeháza „F” épületének átadására a Heves Megyei Úszó és Vízilabda Szövetség Alapítványa számára a sporttörténeti állandó kiállítás és gyűjtemény méltó elhelyezése céljából.

 

Tuza Gábor:

 

Sokszor felvetődött már ez a gondolat. Székely Ferenc sok munkát folytatott, hogy ez a múzeum létrejöjjön, fennmaradjon, nagyobb területe legyen, a megyében híres és látogatott hely legyen.

 

Merczel József:

 

Azt hiszi, mindenki ismeri a múzeum gazdag kiállítási anyagát. A nemzetközi szakemberek is az egyik legkiemelkedőbb múzeumnak ítélték. Ez Székely Ferenc munkáját dicséri. 

Hosszabb távú javaslattal szeretne élni. Az Eger Város Úszósportjáért Alapítvány hozta létre és működteti. Kérte annak lehetőségét megvizsgálni, hogy létre tudunk-e hozni Heves Megyei Sportmúzeumért Alapítványt, amely nem annyira kapcsolódna az úszósporthoz. A sportmúzeum működésének, működtetésének, fennmaradásának is biztosítéka lehetne, s akkor  csak erre az egy ügyre koncentrálna.  Ez terhet venne le Székely úr válláról, illetve az általa szerzett gazdag tapasztalatot a fiatalabbaknak átadva, biztosított lenne a folyamatos működtetése.

 

Sós Tamás:

 

17 évre tekint vissza. Jakab úr, Ringelhann úr, Vass Géza úr, Estefán úr és sokan  mások Székely úrral elindították. Ebben Székely úr  munkássága van, köszönet érte. Úgy tudja, hogy a múzeum történetét írják. Kiemelte a Főjegyző úr és  dr. Horuczi Csaba ilyen típusú szervező munkáját, ők lendítették ki ezt az ügyet a holtpontról.

 

Dr. Székely Ferenc:

Köszöni a lehetőséget, hogy napirendre került.

Bejelentette, hogy ilyen alapítvány létrehozása folyamatban van. Ismert az a tény, hogy van egy  alapítvány Eger Úszócentrum Alapítvány, ennek feladata befejeződött. Ez 10 éve működik. A jövőt illetően, kizárólag csak a Sportmúzeum céljára szeretnék működtetni és minden kérdés, ami felmerült, megoldódik. Céljuk, hogy függetlenítsék magukat a másik alapítványtól, és a jövőben egy önálló alapítványként fog működni, ha ezt a közgyűlés megszavazza.

Bizakodik, várja a pozitív döntést.

 

Dr. Benkár József:

 

A Dobó István Vármúzeum képviselője helyett elmondta: Itt egy Eger helytörténeti múzeum működik, mely a 18-19. század helytörténetét  mutatja be. 6 hónapig ez a múzeum zárva tart az érdeklődés alacsony volta miatt, illetve a magas működési költségek miatt. Arra törekszenek, hogy a múzeum gazdag, szép anyaga a várba kerüljön. Itt nagyobb közönség láthatja. Most a két felső szinten marad ez az anyag. Év végével elhelyezése biztosított lesz, s ezt követően veheti át a Sportmúzeum az épületet.

 

Hangrád Lajos:

 

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen szavazattal, egyhangúlag a következő határozatot alkotta:

 

152/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozat:

 

1/ Heves Megye Közgyűlése a megyei önkormányzat tulajdonában álló egri 4969 hrsz. alatt nyilvántartott F. jelű és „Börtönépület” megnevezésű ingatlanát sportmúzeum céljára közérdekű kötelezettségvállalásként határozatlan időre a Heves Megyei Úszó és Vízilabda Szövetség Alapítvány ingyenes használatába adja 2oo7. december 31-től.

 

A használatba adási szerződés tartalma különösen:

a/ a használatba adási szerződést mindkét fél írásban 6 havi felmondási idővel az év végére indokolási kötelezettség nélkül felmondhatja úgy, hogy a felmondást az ellenérdekű fél a felmondási idő kezdete előtt legalább 1o nappal megkapja.

b/ az ingyenes használó kötelezettsége a használattal felmerülő költségek egészben történő viselése

c/ az épület műemléki volta miatt az örökségvédelmi hivatal kikötéseinek való megfelelés biztosítása.

d/ az ingatlan használatával összefüggő kárveszély viselése.

e/ az épületegyüttes működtetésével kapcsolatos közös költségek F jelű épületre eső hányadának viselése /pl. őrzésvédelem, portaszolgálat/

f/ a Ptk-ból a használót terhelő kötelmek.

 

2/ A használatba adás két ütemben valósul meg:

a/ Az F jelű épületben működő helytörténeti kiállítás műtárgyainak végleges, a műtárgyvédelmi szempontoknak is megfelelő elhelyezéséig a „sportmúzeum” használatba veszi az épület második szintjét azzal a fenntartással, hogy az Ettre hagyaték változatlan formában marad hozzáférhető a nagyközönség számára.

b/ A helytörténeti kiállítás műtárgyait a Dobó István Vármúzeum szakemberei az épület harmadik és negyedik szintjén helyezik el, lényegében raktározási céllal, így ebben az állapotában a helytörténeti kiállítás megszűnik.

c/ A helytörténeti kiállítás műtárgyainak a b/ pont szerinti raktározása a műtárgyvédelmi szempontoknak mindenben megfelelő tárolás feltételei biztosításáig, illetve más helyen történő kiállításukig tart.

d/ A c/ pont szerinti raktározási funkció megszűnését követően az F épület 3. és 4. szintjét is a sportmúzeumot fenntartó Alapítvány birtokába adja a Megyei Önkormányzat „sportmúzeumi” célokra.

Határidő: folyamatos

- a 2. szint birtokbaadása 2oo7. III. 1.

- a 3. és 4. szint birtokbaadása 2007. december 31.

Felelős: Heves Megye főjegyzője

 

Hangrád Lajos:

31./ napirend:

Javaslat a gyöngyösi Orczy kastély és kert I. ütem rekonstrukciójával összefüggő

szerződéses kötelezettségek rendezésére

 

Dr. Benkár József:

 

Az alábbi módosító javaslatokat ismertette a határozati javaslatokhoz kapcsolódóan:

1.sz.  ponthoz: Heves Megye Közgyűlése…”a gyöngyösi Orczy kastély tekintetében”..az előterjesztés….

2. sz. ponthoz: Forrásfedezet: 2006. évi jóváhagyott előirányzat terhére saját erő 4.2 eFt, támogatás a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Minisztériumból 13 MFt.

3. sz. ponthoz: Forrás: 2006. évi jóváhagyott költségvetés jóváhagyott előirányzat terhére, ami a Nemzeti Kulturális Alaptól 3 MFt és a saját erő 3.3 eFt-ot jelent.

 

Hangrád Lajos:

A javasolt módosításokkal együtt kérte a szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 32 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

153/2006. (XII. 15.) közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése a gyöngyösi Orczy kastély  tekintetében az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal támogatási szerződés módosítása iránti javaslattal fordul a ROP Irányító Hatóságához, a VÁTI Kht-hoz.

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Korelnökét a támogatási szerződésmódosítással kapcsolatos dokumentumok, továbbá a projekt befejezéséhez szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására, megtételére.

                                                           Felelős: Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                                                           Határidő: értelem szerint

 

2. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Korelnökét, hogy az ajánlattételek értékelését követően a legkedvezőbb ajánlatra vonatkozóan vállalkozási szerződés kössön max 17.200 eFt értékig a gyöngyösi Orczy kastélyban történeti és  vadásztörténeti kiállítás létesítésére. Forrásfedezet: 2006. évi jóváhagyott előirányzat terhére saját erő 4.2 eFt, támogatás a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Minisztériumból 13 MFt.

 

                                                           Felelős: Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                                                           Határidő: 2006. december 31., illetve

   értelem szerint

 

3.                      Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Korelnökét, hogy az engedélyező Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kijelölt restaurátorokkal az Orczy kastély falfreskói végső esztétikai restaurálására a vállalkozási szerződést megkösse max. 6.300 eFt értékig. Forrás: 2006. évi jóváhagyott költségvetés jóváhagyott előirányzat terhére, ami a Nemzeti Kulturális Alaptól 3 MFt és saját erő 3.3 eFt-ot jelent.

Felelős: Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                                                           Határidő: 2006. december 31., illetve

   értelem szerint

 

 

 

Dr. Benkár József:

Sürgősségi indítványok:

 

Sl. sürgősségi indítvány: 

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet, a Mátrai Állami Gyógyintézet és a Parádfürdői Állami Kórház közötti együttműködésre, valamint Szándéknyilatkozat megtételére.

 

Egy szándéknyilatkozatot javasolt megfogalmazni: ha állami fenntartásból a két kórház kikerül, fejezze ki a közgyűlés azt a szándékát, hogy működtetésétől nem zárkózik el. Egy rehabilitációs centrum létrehozása érdekében a két állami és a Markhót Ferenc Kórház együttműködne.

 

Hangrád Lajos:

Kérte, szavazzanak.

Megállapította, hogy a közgyűlés 31 igen szavazattal az alábbi határozatot fogadta el:

 

154./2006.  (XII. 15.) közgyűlési határozat:

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a megyénkben levő állami gyógyintézetek közfinanszírozásának megváltozása következtében kialakult helyzetet és az alábbi Szándéknyilatkozatot teszi:

 

1. Heves Megye Közgyűlése támogatja a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet és a megyénkben működő állami gyógyintézetek (Mátrai Állami Gyógyintézet és Parádfürdői Állami Kórház) közötti rehabilitációs kapacitást érintő szakmai együttműködést.

 

2. Az együttműködés keretében a súlyponti kórháznak kijelölt egri megyei Markhot Ferenc Kórház garantált rehabilitációs ágyai egy részének működtetési jogát (80-120 ágy) átadja az országosan is elismert rehabilitációs hagyományokkal rendelkező Mátrai Állami Gyógyintézetnek és/vagy a Parádfürdői Állami Kórháznak.

 

3. A Közgyűlés  egyetért a mátraházi székhelyű Rehabilitációs Centrum kialakításával, amelyhez szakmailag kapcsolódna a parádfürdői kórház is.

 

4. Heves Megye Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy a Mátrai Állami Gyógyintézetet és a Parádfürdői Állami Kórházat önkormányzati költségvetési szervként kívánja működtetni. A fenntartói és a működtetői jogok gyakorlásához az Egészségügyi Minisztériumnál kezdeményezi az intézmények működését biztosító állami tulajdonban levő ingó és ingatlan vagyon megyei önkormányzati tulajdonba adását.

 

Felelős: Dr. Benkár József

                          Heves Megye főjegyzője

 

              A szakmai előkészítésért: Dr. Szakács Ferenc

                                          HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet főigazgatója.

            Határidő: azonnal.

 

5. A Közgyűlés felhatalmazza korelnökét, hogy a szándéknyilatkozatot az egészségügyi miniszter részére küldje meg.

 

Felelős: Hangrád Lajos

                         Heves Megye Közgyűlésének korelnöke

Határidő: azonnal.  

 

 

Dr. Benkár József:

S2. sürgősségi indítvány: 

Javaslat a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet pályázatával kapcsolatos tulajdonosi teendőkre.

 

Tulajdonosi hozzájárulást adna egyrészt a szerkezetátalakításra nyert 126.8 mFt felhasználására építési engedély és egyéb szakhatósági jóváhagyásokhoz a közgyűlés. A második határozati pont pedig az indítási nyilatkozatot tartalmazza, amit a finanszírozó, az Egészségbiztosítási Pénztár kér a finanszírozáshoz.  Ez feltétele a finanszírozásnak. A támogatási szerződést a kórház már megkötötte.

Az, hogy ez közjegyzői okiratba lesz foglalva, vagy egy egyszerű okiratba, ebből a szempontból indifferens, kérte a közgyűlést, adja meg a felhatalmazást a korelnöknek.

 

Hangrád Lajos:

Kérte, szavazzanak.

A közgyűlés 32 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

155/2006. (XII. 15. közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza Korelnökét a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőntézet „Az egészségügyi ellátórendszer struktúraátalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdésére” című pályázatban elnyert 126,8 mFt felhasználásával, a támogatási szerződés teljesítésével összefüggő tulajdonosi jogok gyakorlására, tulajdonosi nyilatkozatok megtételére.

 

Felelős: Heves Megyei Közgyűlés korelnöke

Határidő: 2007. március 31.

 

2. Heves Megye Közgyűlése megbízza korelnökét az alábbi tartalmú Indítási Nyilatkozat aláírásával, és az Egészségbiztosítási Pénztárhoz való megküldésével.

 

„A Fenntartó nyilatkozik, hogy a Szolgáltató és az Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: Finanszírozó) között létrejött Támogatási Szerződést magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A Fenntartó készfizető kezességet vállal a Szolgáltató Pályázati Ajánlata szerinti, az egészségügyi miniszternek a pénzügyminiszterrel egyetértésben hozott döntése alapján támogatott célfeladat(ok) megvalósításának, illetve a Szolgáltató által kötött Támogatási Szerződésben vállalt  kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén a támogatás, folyósításától számított Ptk. 232. § (2) bekezdése szerinti kamattal növelt teljes összegének, egyösszegű visszafizetésére a Finanszírozó által megadott számlaszámra a felszólítását követő 15 napon belül.

 

A Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Szolgáltató részére folyósított támogatás összegét a Finanszírozó a Támogatási Szerződés szerint visszavonja és a visszavonás a Szolgáltató működését, illetve a biztosítási jogviszony keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások igénybevehetőségét veszélyezteti, haladéktalanul és maradéktalanul gondoskodik A Szolgáltató folyamatos működőképességének biztosításáról, az ahhoz szükséges anyagi eszközöket a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.

 

Jelen indítási nyilatkozatról, amely készfizető kezességvállalási nyilatkozatnak minősül, a Fenntartó a 2006. év december hónap 15. napján megtartott testületi ülésén a 155. sz. határozatával döntött.”

 

Felelős: Heves Megyei Közgyűlés korelnöke

Határidő: azonnal

 

Hangrád Lajos:

S3. sürgősségi indítvány: 

Javaslat az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség (NORDA Kht.) és az Észak-Magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottság elhelyezésére

 

Dr. Tatár László

 

A határozati javaslathoz van módosító indítványa. Javasolta, hogy 1200.- Ft + ÁFA/m2/hó bérleti díj kerüljön megállapításra. A piaci bérleti díjaknak mesze-messze alatta van ez a m2 ár. 

 

Sós Tamás:

 

A korábbi közgyűlési állásfoglalás az volt, hogy az EVAT Rt. árai alapján került elfogadásra. Eger város azt mondta, hogy várospolitikai okoknál fogva megadja a kért árajánlatot. Ha később olyan kérésük lesz Önöknek, hogy a NORDA-val alakítsunk ki kapcsolatot, biztos, hogy fogunk kialakítani, de úgy gondolja, másról is szól a történet. Az előző ciklus tervpályázatait nézve azt tapasztalta, hogy a megyei jogú városok a tervpályázatok felét el tudták érni. A másik felét vitték el a többiek. Eger, Gyöngyös, Hatvan meg tudja oldani a maga dolgát, de Heves, Füzesabony, Pétervására, Bélapátfalva kistérség sokkal több segítségre szorul. Adott esetben ez megyepolitikai érdek, ezért kérte végiggondolását. 

 

Dr. Tatár László:  

 

Ne kapjon előnyt valaki, hogy 600 vagy 1200.- Ft+ÁFA/m2/hó egy irodahelyiség bérleti díja. Szerinte messze az üzleti ár alatt van, nagyon méltányos ár. Javasolta megpályáztatását és adjuk oda másnak.

 

Sós Tamás:

 

Habis úrék más árat alkalmaznak várospolitikai célból. Visszautasítja, hogy korrupció lenne, ő társadalmi munkában is segíti a sok-sok települést, nem csak a választókörzetét, hanem  a hevesi és a többi kistérséget is.

 

Herman István:

 

Piaci árakról beszéltünk. Másik ügy kapcsán pedig a piaci ár alattiról,  a NORDA és a RIB esetében. Kérdezte, kapunk erre megfelelő garanciákat? Milyen garanciákat kapunk? Elhangzott Sós úr által, hogy milyen nagyszerű előnyöket fog részünkre tartalmazni. Erre semmilyen garanciát nem lát. Feltenné a kérdést, hogy szerinte a NORDA vagy a RIB elvárja ezt tőlünk?

 

Szabó Gyula:

 

Kormányzati korrupciót nem emlegetne, mert számos olyan példa van az önkormányzatok életében, amikor valamiféle kedvezményt nyújtanak. Pld. adókedvezményt az ipari parkba betelepülőknek.    Eszünkbe nem jutna azt mondani, hogy ez önkormányzati korrupció. Ez egy normális dolog, lehet ezzel egyetérteni vagy nem, lehet erről szavazni vagy nem, de korrupciónak nevezni nem célszerű. Kérdése, hogy mi köze ehhez a kormányzatnak? Itt egy regionális szervezetről van szó. A parlamentben igen komoly harcot folytatnak azért, hogy a majdan létrejövő választott régiókban ne egyközpontú régió jöjjön létre, nevezetesen Észak-Magyarországon Miskolc központú régió, hanem lehetőleg minél több városban legyen regionális intézmény. A megyeszékhelyeken minimum, de itt nem szeretnének megállni, szeretnék, ha lenne Gyöngyösön, Balassagyarmaton és egyéb helyen kisebb jelentőségű, de regionális intézmény. Azt gondolja, hogy az idegenforgalmi ügynökség Egerben kiváló helyen van. Eszébe nem jutna Gyöngyösre vinni, bár örülne neki. Egerben jobb helyen van és jobb helyen, mint Miskolcon. Ha ennek érdekében kedvezményt kell adni, hát nem nevezné korrupciónak, és főként nem kormányzatinak.

 

Merczel József:

 

Szerinte rossz sínen indultunk el. A két szervezetnek munkaszervezetei lesznek Egerben. A NORDA nem a regionális feladatokat fogja ellátni, hanem Heves megyei feladatokat. Ezek a szervezetek a Heves megyében élő vállalkozókat, önkormányzatokat fogják segíteni pályázatírásban, pályázatok beadásában, pályázatokra való felkészülésben, pályázatfigyelésben. Kérte a közgyűlést, hogy e tevékenységi kört figyelembe véve mérlegeljen a közgyűlés. A város lakosságát segítő tevékenység. Gondolja, hogy nem piaci áron kellene számolni az iroda bérletet.

 

Balázs József:

 

Mondjuk meg őszintén, mennyiről beszéltünk. Norda esetében 1,8 MFt volt áfástól, amit Tatár képviselő úr mondott. A RIB esetében a +600.- Ft áfástól + 1.2 MFt. Ennyin vitatkozunk. Ha a két szervezet ilyen szegény, hogy ennyire nincs pénze, akkor mit várjunk el. De bezzeg a kormányzati menedzsment piaci visszatérésére lesz pénz. Nem igaz, hogy ezeknek az intézményeknek ennyi pénzük nincs. Piaci ár alatt van. Milyen segítséget nyújtottak ezek a kistelepülések részére? Semmit.

 

Herman István:

 

Milyen előnyöket hoz ez a megyei önkormányzat javára. Ezek után nincs miről vitatkozni. Természetesen nekik lehet ez egy beruházás, mondjuk azt, hogy ez egy olyan beruházás, melynek ilyen előnye van. Miközben a jövő évi költségvetésünkben már érzékeljük, hogy oxigén-bombáért fog lihegni minden intézmény és elegánsan 1,2 vagy 1,8 MFt-ról lemondunk, mondván, hogy ez milyen fantasztikus. Konkrétan azt kérdezte, hogy ennek milyen előnyei lesznek. Mi most befektetünk 2 MFt-ot, de ennek a  2 MFt-nak 20 MFt, 5 MFt előnyei lesznek. Előre  vetit egy fantasztikus rózsaszínes jövőképet, hogy majd bírjátok már ki még ezt a két évet és két év után fantasztikusan jólét lesz majd.

 

Tuzáné dr. Takács Zsuzsanna:

 

Főjegyző úrtól kérdezte: Ha nem szavazzák meg, milyen összeggel fogja megkapni a bérleti díjat?

 

Dr. Benkár József:

 

A NORDA keres más helyet és elmegy. Ha Eger megfelelő elhelyezést biztosít a részükre akkor úgy gondolja, ez lesz a következménye.

 

Hangrád Lajos:

 

Két javaslat van. Az eredeti 600 és 1200 Ft+ÁFA/m2/hó. Kérte eldöntését.

 

Tatár úr javaslatára kért szavazást. (1200/m2.)

19 igen és 10 nem szavazattal, 1 tartózkodással elfogadták a módosítást.

 

A két bizottság elhelyezésére vonatkozó, beterjesztett határozati javaslat elfogadására kérte a szavazást.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 31 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

156/2007. (XII. 15.) közgyűlési határozat:

 

1.) Heves Megye Közgyűlése a regionális feladatellátásra tekintettel az önkormányzati tulajdonban lévő Eger, Szarvas tér 1. szám alatt kialakított Inter Európa Ház-ban 206,96 m2 területet 2007. január 1-től határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idővel, 1200,- Ft + ÁFA/m2/hó bérleti díjért – melyet évente felül kell vizsgálni – bérbead az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek (NORDA Kht-nak).

 

2.)  Heves Megye Közgyűlése a regionális feladatellátásra tekintettel az önkormányzati tulajdonban lévő Eger, Szarvas tér 1. szám alatt kialakított Inter Európa Ház-ban 151,46 m2 területet 2007. január 1-től határozatlan időre, 3 hónapos felmondási idővel, 1200,- Ft + ÁFA/m2/hó bérleti díjért – melyet évente felül kell vizsgálni – bérbead az Észak-Magyarországi Regionális Idegenforgalmi Bizottságnak.

 

3.) A Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Közgyűlés Korelnökét a bérleti szerződések megkötésére.

                                                                       Felelős: Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke

                                                                       Határidő: azonnal

 

 

Hangrád Lajos:

S4. sürgősségi indítvány: 

A Terra-Vita Kft. tagjainak taggyűlés tartása nélküli határozathozatalában történő részvételre

 

Dr. Benkár József:

 

Ebben a gazdasági társaságban a Heves Megyei Önkormányzat 11,26 % részesedéssel van jelen. Kezdeményezte az ügyvezetés  új társasági törvényre való átállást és ebben két kérdésben való döntés miatt kereste meg az önkormányzatot. Az egyik, hogy  taggyűlés összehívása nélküli szavazás kerüljön beépítésre, illetve a másik döntést igénylő kérdés, hogy a társaság a felügyelő bizottságát szeretné megszüntetni, mivel a statisztikai állományi létszáma a 200 főt nem éri el és ebben az esetben nem kötelező a felügyelő bizottság működtetése. Nincs egyéb jogszabályban sem olyan kötelezettség, hogy a közvagyonnal való gazdálkodás miatt  kötelező lenne a felügyelő bizottság működtetése. A mi nagyon kisebbségi tulajdoni hányadunk ellenére is a másik két önkormányzat,  Eger és Gyöngyös, illetve a magántulajdonban levő többséggel el tudja dönteni, de a közgyűlés döntését kérte. A határozati javaslat szövege csatolva.

 

Dr. Tatár László:

 

A frakció nevében módosító indítványt szeretne tenni. Ebben a kft-ben 5 MFt névértékű tőkével 11 %-os résszel rendelkezünk.  Nem egy meghatározó, ez egy olyan magáncég, ahol egy személyi tulajdon 60-70 % felett a Demeter úrnál van, de úgy gondolja, hogy ebben a részvételünk formális. Az lenne a szerencsés, ha kilépnénk a kft-ből, az üzletrészt felajánlanánk részükre és kivonulnánk ebből a kft-ből.

A Terra-vitának névértéken ajánljuk fel üzletrészünket és vonuljunk ki.

 

Sós Tamás:

 

Egyetértés van közöttük, a Tatár úr által elmondottakkal egyetért.

 

Buda Sándorné:

 

Javasolta: névértéknél alacsonyabb nem lehet, de piaci értéken adjuk el, amennyiben a piaci érték magasabb, mint a névérték.

 

Hangrád Lajos:

 

Az elhangzott módosításokkal kérte, szavazzanak.

Megállapítja, hogy a közgyűlés 32 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

157/2006 (XII. 15.) közgyűlési határozat:

 

1. Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a Terra-Vita Kft. tagjai tárgyalás tartása nélküli határozathozatala során az előterjesztés mellékletét képező határozattervezetet

I.1-6. pontja tekintetében: igennel

II. pontja tekintetében: igennel

szavaz.

 

Felelős: Dr. Benkár József

  Heves Megye főjegyzője

  Hangrád Lajos

  Heves Megyei Közgyűlés korelnöke (aláírásért)

Határidő: azonnal

 

2. Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy a Heves Megyei Önkormányzatnak, mint üzletrész tulajdonosnak a Terra-Vita Kft-ben meglevő 5.070 Ft névértékű üzletrészét piaci áron, de legalább névértéken értékesítésre felajánlja  a Kft-nek.

 

Heves Megye Közgyűlése megbízza Korelnökét, hogy az üzletrész átruházási szerződés megkötése esetén a szerződést aláírja.

 

Felelős: Dr. Benkár József

  Heves Megye főjegyzője

  Hangrád Lajos

  Heves Megyei Közgyűlés korelnöke (aláírásért)

Határidő: értelem szerint

 

Verebélyi György:  

 

Napirend utáni felszólalását visszavonja. Főjegyző úrnak az iratokat átadta, saját hatáskörben a következő költségvetésnél vegyék figyelembe.

 

Dr. Tatár László:

 

A Fidesz frakció nevében áldott, békés karácsonyt kívánt, boldog új esztendőt, sok sikert az elkövetkező időben.

 

Dr. Benkár József:

 

Bejelentései:

Kovács József úrral folyamatban levő perben még mindig nem kapták meg a leírt ítéletet. Kérte a közgyűlést, hogy azzal értsenek már egyet, hogy gyakorolhasson jogorvoslati jogot a közgyűlés, mert a fellebbezés benyújtására 15 nap áll rendelkezésre és nagy valószínűséggel 15-e után bármikor kapják meg, a következő közgyűlésig ez az idő biztosan le fog telni.

ÁSZ vizsgálat: Valóban tegnap a Sepsey Tamás úrral megtörtént a sajtótájékoztató a vizsgálat fő megállapításairól. A teljes anyag az Interneten olvasható. Kétségtelen igaz, Deé András tett rá utalást, hogy a közbeszerzésre és a versenyeztetésre jobban oda kell figyelni. Amit az ÁSZ megállapított, azt menet közben kijavították.  Egy közbeszerzési eljárást folytattak le  a takarításra és az őrzésvédelemre. Ez nem menti azt, hogy ezt eredetileg is így kellett volna. Az államháztartási jogszabályok maximális figyelembevételével kell eljárni.

 

Bejelentette, hogy január 13-án szombaton 19.00 órakor lesz a  megyebál  a kongresszusi központban. Mindenkit nagy tisztelettel meghívott.

 

A két frakcióvezetőnek megfontolás tárgyává javasolta, meggondolandónak, hogy minden esetben a főjegyző legyen-e az előterjesztő. Azt gondolja, hogy nem. Sokkal hatékonyabban működhetne a közgyűlés, ha nem a főjegyző terjesztene mindent elő. Természetesen ami a hivatalra tartozik (rendeletre, törvényességi kérdés), azt igen, de egyéb ágazati, politikai, szakmapolitikai témák tekintetében nem. Jó lenne, ha a frakciók ebben megegyeznének és az előterjesztés így történne.

 

Minden közgyűlési tagnak kellemes karácsonyi ünnepeket kívánt. A hivatal részéről köszönjük az együttműködésüket, javaslataikat, segítségüket, még ebben a nem mindennapi helyzetben is.

Az, hogy a működőképességet tudjuk közösen együtt biztosítani, azt gondolja, hogy ez érték.

 

A közgyűlés a főjegyzői bejelentéseket tudomásul vette.

 

Sós Tamás:

 

A szocialista frakció nevében ő is kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt kívánt.

Arról beszéltünk, hogy a hivatalnak több idő kell januárban az anyagok előkészítése kapcsán és februárban lenne közgyűlés, akár több minden is, mert a koncepció kapcsán több dolgunk van.

 

Dr. Benkár József

 

Januárt munkahónapnak, egyeztető hónapnak javasolta, a költségvetés közgyűlés elé terjesztése februárban történjen meg és ha szükségesnek látszik, februárban tartsunk kettőt. Február 15 a súlypont, mert ekkorra a költségvetést be kell terjeszteni.

 

Herman István:

 

Egyetértett a javaslattal, de az élet írja a forgatókönyvet  és lehet, hogy egy rendkívüli közgyűlést is össze kell hívni.

 

Hangrád Lajos:

 

Megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

 

Kmf.

 

              Hangrád Lajos                                                            Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés Korelnöke                           Heves megye Főjegyzője