JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: 2oo6. augusztus 25-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye: Megyeháza, Barkóczy terme.

                         Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Balázs József, Barabásné Czövek Ágnes, Beer
                       Ferencné, Berta István, Bornemisza János, Buda Sándorné, Bujdosó
                       Sándorné, Csáki Zsigmond, Csuvikovszky Lajos, Faludi Sándor, 
                       Farkas Antal, Fekete László, Földi Gyula, Hangrád Lajos, Herman 
                       István, Hudák Tamás, Keresztes György, Kocsa Erika, Kontra Gyula, 
                       Lakatos István, Dr. Lénárt András, Lőrincz Ferenc, Lukács László, Dr. 
                       Mánya Kristóf, Merczel József, Dr. Nagy Tamás, Oláh Ferenc, Sárosi 
                       Károly, Sebestyén János, Sós Tamás, Szabó Gyula, Szamosvölgyi 
                       Péter, Szinyei András, Dr. Tatár László, Tóbi János, Tuza Gábor, Zay
                       Andrea közgyűlési tagok.

 

Távolmaradását bejelentette: Kiss Helga, Kohári István közgyűlési tag.

 

Sós Tamás

 

Üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Közgyűlés 4o tagja közül 38 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

 

A Közgyűlés ünnepi percekkel kezdi ülését, dr. Jakab Istvánné és dr. Jakab Zsolt adja át a Dr. Jakab István emlékgyűrűt Lakatos István úrnak.

 

Felkérte Dr. Jakab Istvánnét és Dr. Jakab Zsoltot az emlékgyűrű átadására.

 

Dr. Jakab Istvánné

 

Megköszönte a lehetőséget, hogy a Heves Megyei Közgyűlés előtt adhatja át a Dr. Jakab István emlékgyűrűt, mely most második alkalommal kerül odaítélésre. A három tagú testület döntése alapján Lakatos Istvánnak, Sirok Község Polgármesterének, a Közgyűlés tagjának, a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács tagjának, az Összefogás Heves Megyéért Egyesület elnökének, a Heves Megyei Fejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma tagjának Heves megye érdekében kifejtett tevékenységéért Dr. Jakab István emlékgyűrűt adományozott.

 

Lakatos István

 

Megköszönte a Kuratóriumnak, a Családnak ezt a megtisztelő címet. Hálás a sorsnak azért, hogy Dr. Jakab Istvánnal együtt dolgozhatott, vele közösen ismerték meg az önkormányzatiságot. Munkája során sokat tanult Tőle.

 

 

Sós Tamás

 

Mint ahogy azt Dr. Jakab István és Dr. Vass Géza urak sírjánál megígérték, emléküket megőrzik, a cikluszáró beszámolóban is méltatják mindkét elhunyt vezető kiemelkedő munkásságát.

 

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Faludi Sándor írásban bejelentette, hogy napirend előtt kíván szólni.

 

Faludi Sándor

 

Írásos beadványában kérte, hogy a ciklus utolsó Közgyűlésén a független képviselő társa mellett foglalhasson helyet, melynek indokát nem részletezi, azt a Polgári Frakció vezetőjének megindokolta.

 

Sós Tamás

 

Faludi Úr kérését tudomásul vették, azt akceptálták.

 

Ezt követően javasolta a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásának az elfogadását.

 

„A Közgyűlés 36 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásával egyetértett.”

 

Faludi Sándor

 

Javasolta két témának a napirendre tűzését:

-         a megyei kórház helyzete,

-         a megyei önkormányzat jövője.

 

A kórház helyzetét nem kell indokolni, azt a főigazgató nyilatkozatai alapján a megyei újság feltárta, és a lakosság körében ismert helyzet is drámai.

 

A másik napirendet az elmúlt Közgyűlésen indokolta, azt az Összefogás Heves Megyéért Egyesület frakcióvezetője is elfogadhatónak találta, és Főjegyző úr is lényegében azok alapján foglalt állást a sajtóban.

 

Sós Tamás

 

A javasolt témák napirendre tűzését egyébként sem javasolja, annak tartalmával nem ért egyet.

 

Kérte a Közgyűlést, hogy szíveskedjen szavazni.

 

„A Közgyűlés 6 igen, 26 nem és 4 tartózkodás mellett Faludi Sándor úr napirendi javaslatát nem fogadta el.”

 

Sós Tamás

 

Ismertette a napirendi pontokat.

 

Napirend előtt:

 

-         Tájékoztató a két közgyűlés között eltelt időszak fontosabb elnöki feladatairól.

-         Jelentés lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

/Pénzügyi, Egészségügyi és Szociális Iroda/

-         Jelentés az Egészségügyi és Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéséről.

-         Jelentés a Művelődési Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéséről.

-         Jelentés a Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéséről.

-         A Közgyűlés elnökének jelentése átruházott hatáskörben hozott döntéséről.

-         Tájékoztatás az illetékbevétel alakulásáról.

 

Napirend:

 

1/ Javaslat Dr. Ringelhann Györgyné – Heves megyei Önkormányzat Idősek Otthona /Eger/ igazgatója- közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére és igazgatói teendők ellátására szóló megbízásra.

2/ Előterjesztés az Egri TISZ Kht. Ügyvezető igazgatójának lemondásáról, új igazgató megbízásáról.

3/ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Alapokmányáról /SZMSZ/ szóló 6/1992. /VI.12./ HMÖ rendelet módosítására.

4/ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2oo6. /VI.3o./ HMÖ rendelet módosítására.

5/ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról és működéséről szóló rendelet megalkotására.

6/ A Heves Megyei Önkormányzat 2oo6. évi költségvetésének módosítása.

6/a. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2oo6. évi költségvetésének módosítása vizsgálatáról.

7/ Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2oo6. I. félévi gazdálkodásáról.

7/a. Független könyvvizsgáló jelentés „Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2oo6. I. félévi gazdálkodásáról készült előterjesztése” vizsgálatáról.

8/ Jelentés a 2oo6. évi költségvetési hiánykezelési terv végrehajtásának I. félévi helyzetéről.

9/ Javaslat a 2oo6. évi felhalmozási bevételi-kiadási előirányzatok módosítására.

1o/ Javaslat a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Alapító Okiratának módositására.

11/ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Andornaktálya Alapító Okiratának módosítására.

12/ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona Heves Alapító Okiratának módosítására.

13/ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona Eger Alapító Okiratának módosítására.

14/ Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonában, /Eger/ fejlesztő iskolai oktatás bevezetésére.

15/ Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2oo7. évi fordulójához.

16/ A megyei főépítész jelentésének előterjesztése a négyéves munkáról, a megyei rendezési terv hatályosulásáról.

 

Zárt ülés keretében:

 

17/ Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés által alapított szakmai kitüntető díjak adományozására.

 

Sós Tamás

 

Bejelentette, hogy Faludi Sándor, Dr. Mánya Kristóf, Szinyei András és Dr. Lénárt András 2 perces hozzászólást kért.

 

Faludi Sándor

 

A kórházzal kapcsolatos tények mindenki előtt ismertek. Amikor a megye legnagyobb intézménye olyan helyzetbe kerül, hogy sorozatos elbocsátások történnek, a kórházban szűkül az ellátási kor, akkor ezzel a problémával foglalkozni kell.

Felháborítónak tartja, hogy a hatvani kórházat úgy adták el, hogy az semmilyen törvényi, jogszabályi feltételeknek nem felel meg, szűkítve ezzel a megye lakosságának  egészségügyi ellátásához való jogát.

 

Ilyen körülmények között személy szerint tiltakozik az ellen, hogy a Közgyűlés tagjai közül mindössze 6 fő szavazta meg a téma napirendre tűzését.

A főigazgató jelen van az ülésen, tájékoztatást tudott volna adni a kórház jelenlegi helyzetéről.

Teljesen megalapozatlan volt arra az érvanyagra hivatkozni, amivel az előző főigazgatót elmozdították, hisz hatályon kívül helyezte a bíróság.

 

Dr. Mánya Kristóf

 

„Hogyan alakul Heves megye kórházainak együttműködése” kérdés feltevése indokolt, hisz júniusban arról döntött a Közgyűlés, hogy létrehoz egy ad-hoc bizottságot, mely arra hivatott, hogy egyeztessen a kórházak között.

A magyar egészségügy sokkos állapotba került, szolgáltatók, osztályok szűnnek meg egymás után. Egymás után derülnek ki, hogy nem kapják meg a dolgozók munkabérüket, egyéb juttatásaikat.

Ugyanakkor konvergencia programról beszélünk. Ugy véli, hogy a következő közgyűlésnek igen komoly problémája lesz az egészségüggyel.

 

Hatvanban bekövetkezett a kórház privatizáció, a dolgozók, a hatvani lakosok tudta nélkül, megsértve a közbeszerzési eljárást is.

 

Szinyei András

 

Tegnap a hatvani képviselő testület minősített többséggel úgy döntött, hogy a hatvani kórházat üzemeltetési joggal átadja egy magánbefektetőnek. Ezt megelőzte egy zárt bizottsági ülés, melyen arra kötelezték a tagokat, hogy erről senki ne beszéljen.

Tanulság a jövőre nézve az, ami Hatvanban történt: a titok csak a képviselőkre nézve volt az.

A bizottság szakmailag tárgyalásra alkalmatlannak találta az anyagot. A szakbizottsági ülésről kiküldték az orvos tagokat, a szakértőt is, akik segítették volna az előterjesztés értékelését.

Zárt testületi ülésről kiküldték az egészségügyi dolgozókat, és rendőrséggel őriztették a termeket.

 

Ilyen esetre az eddigi közszereplése alatt még nem volt példa.

 

Dr. Lénárt András

 

A törvény a települési önkormányzatok hatáskörébe utalja a betegellátást, arra a megyének ráhatása nincs.

A Markhot Ferenc kórházban nem voltak elbocsátások, 2oo fő nyugdíjas korban van, ez is elemzést igényel.

 

Többször volt róla szó, hogy a kórházak együttműködése terén tárgyalások folynak, közgyűlési határozat van rá.

A létrehozott bizottság szeptember elején ülésezik.

 

Az egészségügy sokkos állapotba került megjegyzésre elmondta, hogy nincs szó másról, mint az ÁNTSZ betarttatja a jogszabályokat.

A megyei kórház nincs csődben, a 4oo milliós adósság állomány csökkenő tendenciát mutat.  Az önkormányzati biztos kinevezése hasznosnak bizonyult, jó a kapcsolata az érdekképviselettel, a főorvosi karral. Működése alatt olyan raktárkészletek feltárására is sor került, mely minimalizálhatja a jelenlegi adósságállományt.

 

Faludi Sándor

 

Felhívta Elnök úr figyelmét, hogy az ügyrend szerint nem lehet vitát nyitni a napirend előtti két perces hozzászólás felett.

 

Sós Tamás

 

Rátérünk a Közgyűlés által elfogadott napirendek tárgyalására.

 

Tájékozató a két Közgyűlés között eltelt időszak fontosabb elnöki feladatairól.

 

Sós Tamás

 

Megköszönte valamennyi közgyűlési tagnak, a Hivatal dolgozóinak, az Intézményekben dolgozóknak az elmúlt négy éves tevékenységét.

Jelentős volt az a fejlesztés, ami a ciklus időszaka alatt a megyében megvalósult. Vagyongyarapodás következett be, az intézményekben magas színvonalú munka folyik.

 

Dr. Balás István

 

A ciklus utolsó ülésén a maga és a Közigazgatási Hivatal valamennyi dolgozója nevében megköszönte az önkormányzatoknak a működését, a képviselő testületnek az elmúlt ciklusban végzett munkáját.

Az együttműködés az önkormányzatok, a képviselő testület és a Közigazgatási Hivatal között megfelelő volt, a Megyei Közgyűlés törvényesen látta el feladatát.

Valamennyiüknek további jó egészséget kívánt.

 

Sós Tamás

 

A Megyei Közgyűlés részéről megköszönte a Közigazgatási Hivatallal való jó együttműködést.

 

Szinyei András

 

Az elnöki jelentés szerint Elnök úr fogadta az Orosz Levéltárak Szövetségének delegációját. Kérte, néhány mondatban tájékoztassa a Közgyűlést, hogy ezen a találkozón miről volt szó.

 

Jelen volt az Egerbakta-Pétervására közötti összekötő út ünnepélyes átadásán, mely javítja a régión belüli közlekedést.

A megyét viszont súlyosan érinti a Kál-Kápolna-Kisterenye közötti vasútvonal megszüntetése. Ezzel foglalkozik-e a megye?

 

Sós Tamás

 

Az Orosz Levéltárak Szövetségének találkozóján szakmai egyeztetés folyt, jelen volt a Megyei Levéltár igazgatója is. Büszke lehet a Közgyűlés arra, hogy a külföldi kapcsolatokat szakmai mederbe tudták tartani. Az elmúlt négy évben számos intézményvezető, szakember vett részt külföldi szakmai utakon.

 

Ami a vasutat illeti: jelenleg folyik a Hatvant, illetve Gyöngyöst elkerülő út építése, nyilván sok még a tennivaló e téren.

A vasút megszüntetése emberi kérdés, emellett gazdasági is. Mindkettőre oda kell figyelni, és a lehetőségekhez képest mindent megtesznek.

 

Faludi Sándor

 

A tájékoztatóban nem szerepel, a sajtóban viszont igen terjedelmes cikk jelent meg arról, hogy Elnök úr az agrár-vidékfejlesztési stratégia megyei feladatai témakörben tanácskozást hívott össze. Kérdése, hogy erre miért nem kapott meghívást a Mezőgazdasági Bizottság elnöke?

 

Sós Tamás

 

Ezen a tanácskozáson a pályázatot készítő szakemberek voltak jelen. Arra törekszenek, hogy valamennyi területen legyen gazdája a projekteknek.

Példaként említette Tiszanánát, Gyöngyöspatát, ahol a vízellátásban léptek előre, tettek lépéseket pártállástól függetlenül.

 

Faludi Sándor

 

Azért rekesztették ki a Mezőgazdasági Bizottság elnökét a tanácskozásból, mert nem ugyanazokat az elveket fogalmazta meg.

Az újság tudósítása szerint ez a tanácskozás az agrár és vidékfejlesztés kérdéseiről szólt, ahol az illetékes szakmai bizottságnak, annak elnökének jelen kellett volna lennie. Azt pedig visszautasítja, hogy ez szakmai kérdés.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Kérte a tájékoztató tudomásul vételét.

 

„A Közgyűlés a két Közgyűlés között eltelt időszak fontosabb elnöki feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul vette.”

 

Pénzügyi Iroda jelentése a lejárt határidejű közgyűlési határozat végrehajtásáról.

 

Keresztes György

 

Már korábban is kifejtette, hogy vagy önkormányzati biztos, vagy gazdasági manegerről szóljon az előterjesztés. Ha a kórházban nincs csődhelyzet, akkor nincs szükség önkormányzati biztosra.

 

Dr. Rácz Jenő volt egészségügyi miniszter Gyöngyösön bejelentette, hogy  létrejön a haemodynamikai  szakrendelés a városban, mert a megye lemondott annak az ellátásáról. A megyei kardiológus főorvos viszont nem tudott arról, hogy a megye lemondott volna róla.

Milyen joga és hatásköre van az önkormányzati biztosnak? Ki fogja végrehajtani, kinek a programját, tervét?

 

Főjegyző úrtól kérdezte, hogyan, miképpen kívánja rendezni a 3 kórház közötti integrációs tárgyalások elmaradását, hisz ahogy elhangzott, Hatvanban súlyos döntések születtek törvénysértő módon?

 

Merczel József

 

Az előterjesztés tárgya:  a Pénzügyi Iroda jelentése a lejárt határidejű közgyűlési határozat végrehajtásáról. A Közgyűlés döntött abban, hogy nem tűzi napirendre a kórház jelenlegi helyzetét.

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén részt vett a Közgyűlés megbízottja, aki tájékoztatta a bizottságot. Kérte, hogy a Közgyűlés ne nyisson felette vitát.

 

 

Dr. Benkár József

 

Az önkormányzati biztos feladat- és hatáskörét a 217/1998-as kormányrendelet részletesen tartalmazza. A gazdasági manager elnevezés az eredeti anyagba azért került be, mert ezzel fejezte ki a Közgyülés, hogy olyan esetről van szó, ahol a biztos kötelező kirendelésének feltételei még nem állnak fenn.

 

A három kórház együttműködésére vonatkozóan szeptember 6-án kerül sor a Koordinációs Bizottság első ülésére. Az ülés összehívása elhúzódásának oka a nyári szabadságolások, illetve egyéb programok. Nem tudták előbb megszervezni, hogy mindhárom félnek alkalmas legyen az időpont, és dönteni tudjanak a kórházak kapacitásáról.

 

Dr. Mánya Kristóf

 

Szeptember 6-án megalakul a bizottság. Igen csak nagy naivitás kell ahhoz, hogy kapacitásokról, kórházellátási struktúráról döntsenek, hisz a befektetők itt vannak, ingatlant, gyógyvizet akarnak.

 

Sós Tamás

 

A magyar egészségügy jelenlegi helyzetét itt most nem tudják megváltoztatni.

Az önkormányzati biztos kijelölése megfelelő döntés volt, hisz időarányosan hozza az eredményt.

 

Javasolta a jelentés tudomásul vételét.

 

„A Közgyűlés a Pénzügyi Iroda lejárt határidejű közgyűlési határozat végrehajtásáról szóló jelentését tudomásul vette.”

 

Egészségügyi és Szociális Iroda jelentése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

„A Közgyűlés az Egészségügyi és Szociális Iroda lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentését tudomásul vette.”

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság jelentése átruházott hatáskörben hozott döntésről.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

83/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

 1. Heves Megye Közgyűlése jóváhagyta az Egészségügyi és Szociális Bizottság 7/2oo6. /I.16./, valamint az 57/2oo6. /VI.21./ sz. határozatait, melyben Zagyvaszántó, illetve Tiszanána települések szociális szolgáltatástervezési koncepciója tervezetét véleményezte.

 

 1. Heves Megye Közgyűlése jóváhagyta az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2o/2oo6. /IV.12./, 35/2oo6. /VI.21./, 41/2oo6. /VI.21./, 43/2oo6. /VI.21./, 52/2oo6. /VI.21./, 56/2oo6. /VI.21./, 65/2oo6. /VI.21./ sz. határozatait, melyben az előterjesztésben szereplő intézmények szakmai programját hagyta jóvá.

 

 1. Heves Megye Közgyűlése jóváhagyta az Egészségügyi és Szociális Bizottság 36/2oo6. /IV.12./, 38/2oo6. /VI.21./, 39/2oo6. /VI.21./, 4o/2oo6. /VI.21./, 42/2oo6. /VI.21./, 47/2oo6. /VI.21./, 49/2oo6. /VI.21./, 53/2oo6. /VI.21./, 54/2oo6. /VI.21./, 62/2oo6. /VI.21./, 55/2oo6. /VI.21./, 64/2oo6. /VI.21./ sz. határozatait, melyben az előterjesztésben szereplő intézmények házirendjét hagyta jóvá.

 

 1. Heves Megye Közgyűlése jóváhagyta az Egészségügyi és Szociális Bizottság 25/2oo6. /V.17./, 3o/2oo6. /VI.21./, 34/2oo6. /VI.21./ 37/2oo6. /VI.21./ 63/2oo6. /VI.21./ sz. határozatait, melyben az előterjesztésben szereplő intézmények szervezeti és működési szabályzatát hagyta jóvá.

 

Felelős: Dr. Lénárt András Bizottság elnöke

Határidő: értelem szerint

 

Művelődési Bizottság jelentése átruházott hatáskörben hozott döntésről.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

84/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a Művelődési Bizottság átruházott hatáskörben hozott 32/2oo6. /III.1./ sz. határozatát, a 38/2oo6. /IV.21./ sz. határozatát, a 43/2oo6. /VI.16./ sz. határozatát, a 44/2oo6. /VI.16./ sz. határozatát, valamint a 45/2oo6. /VI.16./ sz. határozatát az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.

 

Felelős: Dr. Benkár József főjegyző

Határidő: azonnal

 

Jelentés a Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

85/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

 1. A Heves Megyei Közgyűlés a Sport és Ifjúsági Bizottság átruházott hatáskörben hozott 61/2oo6. /VI.16/-tól, 74/2oo6. /VI.16/-ig terjedő számú,

 

 

      valamint az 58/2oo6. /VI.16./ és 59/2oo6. /VI.16./ sz. határozatokat az írásbeli       
      előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.

 

           Felelős: Dr. Benkár József főjegyző

           Határidő: azonnal

 

 1. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a támogatásról a 2oo6/2oo7. tanévre a Heves Megye Európa Ösztöndíjasaival és a Heves Megye Ösztöndíjasaival kössön megállapodást.

 

           Felelős: Sós Tamás Megyei Közgyűlés elnöke

           Határidő: 2oo6. szeptember 4.

 

Közgyűlés elnökének jelentése átruházott hatáskörben hozott döntéséről.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

86/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése jóváhagyta a Közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben – a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet kapacitás módosítási kérelmének benyújtásával kapcsolatban – tett intézkedését.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

Határidő: értelem szerint

 

Tájékoztató az illetékbevétel alakulásáról.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

 

Sós Tamás

 

A Közgyűlésen jelen van a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság képviseletében Kakuk György úr, akihez kérdéseket lehet feltenni.

 

Tuza Gábor

 

Szeptember 1-vel megkezdődik az iskola. A rendőrség eddig is kiemelt figyelmet fordított az iskolák környékére. A polgárőrséggel kialakult jó kapcsolatra építve kérte, hogy a rendőrség vegye fel a kapcsolatot a helyi polgárőrökkel, akik e feladatban hatékonyan tudnak a rendőrség segítségére lenni.

 

A 7-8. osztályok részére tartott tájékoztató programban is szívesen részt vesznek a polgárőrök, a rendőrség bátran éljen ezzel a lehetőséggel.

 

 

Ambrus Zoltán

 

A hírek szerint a megyei rendőr-főkapitányságokat megszüntetik és régiós kapitányságokat hoznak létre. Ez mennyiben érinti a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot?

 

Petőfibánya külterületén betörőt fogott el tettenérés közben a körzeti megbízott. A rendőrség hogyan készítette elő az ügyet, van-e ráhatása, vagy az ügyészségnek arra, hogy az ilyen embereket egy időre kivonják a forgalomból?

 

Kakuk György

 

A rendőrség minden évben kiemelt figyelmet fordít az iskolakezdésre a baleset megelőzés, bűnmegelőzés szempontjából. A polgárőrséggel való együttműködést valamennyi település vonatkozásában meghatározzák.

 

A regionalitásra vonatkozóan konkrét információjuk nincs. Egyeztető Bizottság alakult, mely a javaslatokkal foglalkozik. Több főkapitányságtól kértek be adatokat.

 

Petőfibányai üggyel kapcsolatosan tájékoztatta Ambrus urat, hogy egy időre történő forgalomból való kivonás nem működik. A rendőrség jogalkalmazó, és aszerint tud eljárni.

 

1./ napirendi pont

 

Javaslat Dr. Ringelhann Györgyné – Heves Megyei Önkormányzat Idősek Otthon /Eger/ igazgatója – közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére és igazgatói teendők ellátására szóló megbízásra.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A Közgyűlés 37 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

87/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

1. Heves Megye Közgyűlése az 199o. évi LXV. tv. 1o. §. b., valamint a 1o3. §. /1/ bekezdés a/ pontja alapján Dr. Ringelhann Györgynének a Heves Megyei Önkormányzat Egri Idősek Otthona igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát és magasabb vezetői megbízását nyugállományba vonulására tekintettel 2oo7. június 3o-i hatállyal felmentéssel megszünteti. A felmentési idő teljes időtartamára – 2oo6. november 1. –2oo7. június 3o – a munkavégzési kötelezettség alól mentesíti.

A Közgyűlés köszönetét fejezi ki Dr. Ringelhann Györgyné asszonynak a kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkájáért.

 

2. Heves Megye Közgyűlése az új igazgató kinevezéséig Farkasné Minczér Évát, az intézmény főnővérét bízza meg az igazgatói teendők elvégzésével a jelenlegi 244.22o.-Ft illetményén túl, 25o %-os magasabb vezetői pótléknak megfelelő – 49.ooo.-Ft – díjazásért.

 

Felelős: Sós Tamás Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: értelem szerint

 

Sós Tamás

 

Megköszönte Dr. Ringelhann Györgynének a kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkáját. 1965-től dolgozik az egészségügy területén, 1994-től az Egri Idősek Otthona igazgatójaként. Igazgató asszony kiváló szakmai felkészültségről, az idős emberek iránti mérhetetlen szeretetről és tiszteletről tett tanúbizonyságot munkája során. Következetes vezető, vezetési stílusa a példamutatás. Munkájában elért sikereit tükrözi számos magas állami kitüntetés is.

 

Nyugdíjas éveihez erőt, egészséget kívánt.

 

Dr. Ringelhann Györgyné

 

41 év munkája után meghatottan áll a Közgyűlés előtt. Megköszönte a korábbi megyei közgyűléseknek, Dr. Jakab István volt közgyűlési elnöknek, Dr. Vass Géza volt megyei főjegyzőnek, a jelenlegi Közgyűlésnek, Sós Tamás közgyűlési elnöknek, Dr. Benkár József főjegyzőnek, a hivatal dolgozóinak, és nem utolsó sorban munkatársainak azt a támogatást, amit munkájához nap-mint nap nyújtottak. E nélkül a támogatás nélkül nem tudott volna olyan eredményes munkát végezni, mint amit az elmúlt időszakban igazgatóként végzett.

 

Sós Tamás

 

A megbízott új vezetőnek jó munkát kívánt.

 

2./ napirendi pont

 

Előterjesztés az Egri TISZK Kht. Ügyvezető igazgatójának lemondásáról, uj igazgató megbízásáról.

 

Keresztes György

 

Kérdése: mi volt a lemondás oka az előző igazgatónak, és mi indokolja a kiugróan magas jövedelmet az új igazgatónak?

 

Dr. Benkár József

 

Az előző ügyvezető igazgató szakmai csalódás után döntött úgy, hogy nem folytatja tovább a tevékenységét.

 

Keresztes úr második kérdésére válaszolva elmondta, hogy gazdasági társaság ügyvezető igazgatójának bérezéséről van szó. Eger Megyei Jogú Város rendelkezik a Kht-ban döntő többséggel, akár egyedül is eldönthetné ezt a kérdést.

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

 

Herman István

 

Egy év telt el a TISZK megalakulása óta. Célszerű lenne a Kht. jelenlegi helyzetét górcső alá vetni. Szükséges-e, hisz komoly működési költségek merülnek fel, ugyanakkor ennek hozadékát nem érzékelik.

Szeretné tudni, hogy milyen érdemi munka folyik a TISZK-ben?

 

Révészné Bögös Zsuzsanna

 

Szeptember 1-én – a tanévnyitón – a Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő Arany János Általános Iskolában 1o millió forintos informatikai fejlesztés kerül átadásra a TISZK szervezésében. A szakmai programok kidolgozása folyamatban van, igaz, hogy munkájuk nem látványos, de szép eredményeket értek el.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

A Közgyűlés 31 igen szavazattal és 6 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

88/2oo6. /VIII.31./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése felhatalmazza a Heves Megyei Önkormányzat képviselőjét, hogy az Egri TISZK Kht. taggyűlésén a következő álláspontot képviselje:

 

-         A Heves Megyei Önkormányzat tudomásul veszi dr. Szalóczi Géza vezető tisztségviselői megbízásáról való lemondását, és hozzájárul határozott idejü munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 2oo6. szeptember 1. napjával.

 

-         A Heves Megyei Önkormányzat egyetért Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata azon javaslatával, hogy a társaság ügyvezetője 2oo6. szeptember 1. napjától 2o1o. június 1. napjáig terjedő határozott időre Takács Zoltán 33oo Eger, Sánc u. 4o. sz. alatti lakos legyen, aki az ügyvezetői feladatokat megbízási jogviszony keretében bruttó 48o.ooo.-Ft/hó megbízási díjért látja el.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 

3./ napirendi pont

 

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Alapokmányáról /SZMSZ/ szóló 6/1992. /VI.12./ HMÖ rendelet módosítására.

 

Dr. Benkár József

 

Az előterjesztés a Pénzügyi Iroda felépítésére vonatkozó kiegészítésről szól.

 

Keresztes György

 

Az előterjesztéssel egyetért.

Lezárult az ÁSZ vizsgálat. Kérdése, hogy a tudomásul vételi nyilatkozatot a megyei vezetés aláírta-e már? Célszerű lett volna a Közgyűlés tagjait a vizsgálat eredményéről tájékoztatni.

 

Dr. Benkár József

 

A vizsgálat záró nyilatkozatai elkészültek. Az ÁSZ kérése volt, hogy az anyag végleges elkészültéig az ne kerüljön nyilvánosságra. Október 2-ra várható, hogy elkészül, és arról a Közgyűlést tájékoztatni fogják.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés és rendelet-tervezet elfogadását.

 

A Közgyűlés egyhangú  szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

15/2oo6. /VIII.25./ HMÖ rendelet

a Heves Megyei Önkormányzat Alapokmányáról /SZMSZ/

szóló 6/1992. /VI.12./ HMÖ rendelet módosításáról.

 

 1. §

 

A 6/1992. /VI.12./ HMÖ rendelet /továbbiakban: R./ 37. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:

 

„/4/ A Hivatal Alapító Okiratát Heves Megye Közgyűlése 79/2oo1. /VIII.31./ sz. határozatával hagyta jóvá.

 

/5/ A költségvetés végrehajtásának számlaszáma: 11739oo9-15378oo8”

 

 1. §

 

Az R. 37/A. §-a az alábbi rendelkezéssel egészül ki:

 

„/4/ A Pénzügyi Iroda felépítését a 8. sz. melléklet tartalmazza.”

 

 1. §

 

Az R. 46. § /2/ bekezdése kiegészül a következő rendelkezéssel:

 

„8. sz. melléklet: A Pénzügyi Iroda felépítése.”

 

 1. §

 

/1/ Az R. kiegészül ennek a rendeletnek az 1. sz. mellékletével megállapított 8. sz. melléklettel.

 

/2/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Sós Tamás sk.                                                                   Dr. Benkár József sk.

Heves Megyei Közgyűlés elnöke                                    Heves Megye főjegyzője

 

4./ napirendi pont

 

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2oo6. /VI.3o. HMÖ rendelet módosítására.

 

Dr. Benkár József

 

Az elmúlt Közgyűlésen hozott új vagyongazdálkodási rendelet kiegészítéséről van szó. Sajnálatos módon ezek a rendelkezések kimaradtak az előterjesztésből.

 

A bizottsági tárgyalások során a Pénzügyi Bizottság ülésén hangzott el módosító javaslat az alábbiak szerint:

 

A rendelet 1. § /6/ bekezdésében kerüljön elhagyásra az „esetenként” szó. Kérte ennek figyelembevételével kerüljön elfogadásra a rendelet tervezet.

 

/Egyéb észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását. A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

Heves Megye Önkormányzatának

16/2oo6. /VIII.25./ HMÖ rendelete

a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

szabályairól szóló 13/2oo6. /VI.3o./ HMÖ rendelet módosításáról

 

 1. §

 

A 13/2oo6. /VI.3o./ HMÖ rendelet /továbbiakban: R./ 5. § az alábbi /3/, /4/, /5/ és /6/ bekezdésekkel egészül ki:

 

„/3/ A Közgyűlés  a Megyei Önkormányzat vagyonát a megyei önkormányzati feladatot ellátó ingyenes használatába adhatja a feladatellátás idejére.

/4/ Az ingyenes használóval a Ptk. használat jogát szabályozó rendelkezései alkalmazásával szerződést kell kötni.

/5/ A Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon ingyenesen az alábbi esetekben ruházható át:

 

-         önkormányzati feladatot ellátó szervezet részére,

-         közérdekű kötelezettségvállalás céljára,

-         alapítványi hozzájárulásként.

/6/ Az ingyenes vagyonátruházásról kizárólagos hatáskörében a Közgyűlés minősített többséggel dönt.”

 

 1. §

 

A R. 1o. § az alábbi /2/, /3/, és /4/ bekezdésekkel egészül ki:

 

„/2/ Az önkormányzatot megillető követelés méltányosságból történő elengedésének esetei:

-         önkormányzati tulajdonú lakások lakbére,

-         intézményi térítési díjak,

-         tanulmányi szerződésből eredő követelések,

-         kölcsönszerződéssel kötött munkáltatói lakástámogatások.

/3/ A követelések behajthatatlanság és méltányosság jogcímén történő elengedésére a Közgyűlés elnöke jogosult a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

/4/ A követelések érvényesítése /behajtása/ érdekében tett intézkedéseket igazolni kell.”

 

 1. §

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyúttal a rendelet 5/A. §-a és a 1o. §. /2/ bekezdése hatályát veszti.

 

Sós Tamás sk.                                                                 Dr. Benkár József sk.

Heves Megyei Közgyűlés elnöke                                 Heves Megye főjegyzője

 

5./ napirendi pont

 

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Tervtanács létrehozásáról és működéséről szóló rendelet megalkotására.

 

Dr. Benkár József

 

Az előterjesztéssel egy hiányt pótoltak a Tervtanács megalakítására vonatkozó javaslattal. A rendezési tervek egyeztetésénél a Megyei Önkormányzat és a helyi önkormányzatok között a szakmai megalapozottságot fogja erősíteni és javítani.

 

Keresztes György

 

E napirend jó alkalom arra, hogy az új megyei főépítészt a Megyei Közgyűlés tagjai megismerhessék. Egyetért Főjegyző úrral, szükség van a testületre, hogy a szakmai függetlenséget biztosítani lehessen, és a szakmai kapacitást jobban ki lehessen használni.

 

Módosító indítványt terjesztett elő, mely szerint a 3. § /3/ bekezdése kerüljön kiegészítésre: „ … Heves Megyei Közgyűlés elnöke kéri fel 2 éves időtartamra, a főépítész javaslata alapján.”

 

Kontra Gyula

 

A Területfejlesztési Bizottság tárgyalta a napirendet. Megfogalmazta, hogy a Tanács létrehozása célszerű és szükséges. Tapasztalatuk, hogy a területrendezési tervek nagy politikai tartalmat kapnak, és ezek elnyomják a szakmaiságot. Ezért is indokolt a szervezet létrehozása.

 

A Bizottság javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

Merczel József

 

A módosító javaslattal nem tud egyetérteni, mert ha a főépítész javaslatára kéri fel az elnök, az szűkíti a javasoltak körét.

 

Dr. Benkár József

 

A jogszabály egyértelműen rendelkezik, hogy ki kéri fel. A rendelet tervezet a megnevezett intézmények vezetői javaslatát nevesíti.

Kompromisszumot abban látja, ha úgy kerül megfogalmazásra, hogy „a szakemberek közül a Heves Megyei Közgyűlés elnöke kéri fel a főépítész véleményének a figyelembe vételével.”

 

/Egyéb észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Az elhangzottak figyelembe vételével javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

A Heves Megyei Közgyűlés

17/2oo6. /VIII.25./ sz. rendelete

a Heves Megyei Önkormányzati Tervtanács létrehozásáról és működtetéséről

 

Heves Megye Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 5. § /4/, valamint az önkormányzati főépítészi tevékenység ellátásáról szóló 9/1998. /IV.3./ KTM rendelet 5. § /1.c./, valamint a 4o/1999. /IV.23./ FVM rendelet 1. § /1.b./ pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

 1. §

 

A Heves Megyei Önkormányzat a település, a települési környezet, illetve az épített környezet alakítását és védelmét szolgáló településrendezési és építészeti-műszaki tervek szakszerűségének és magas színvonalának elősegítése érdekében, továbbá a településrendezési, építészeti-műszaki, környezetalakítási és egyéb fontos építésügyi célok, valamint a jogszabályok összehangolt érvényre jutása, annak ellenőrzése céljából, valamint a településrendezési és megyei területrendezési tervek összhangjának elősegítésére terület- és településrendezési, építészeti-műszaki tervtanácsot /továbbiakban: Megyei Tervtanács/ hoz létre és működtet.

 

 1. §

 

/1/ A Megyei Tervtanács illetékessége Heves megye közigazgatási területére terjed ki. Feladata a települések, kistérségek, tájegységek rendezési terveinek, a környezetre jelentős hatást gyakorló építészeti-műszaki terveknek, azok módosításának véleményezése a tervkészítés folyamatában.

 

/2/ A Megyei Tervtanács szakmai véleményező testület, állásfoglalását a terv jóváhagyására jogosult önkormányzatnak vagy hatóságnak küldi meg. Állásfoglalása azonban nem érinti a terv elfogadására jogosult szerv hatáskörét, döntési jogkörét.

 

/3/ A 4. § /1/ bekezdésben említett tervek készítői /tervezői illetve a tervezéssel megbízott szervezetek vezetői/ kötelesek kikérni a Megyei Tervtanács véleményét.

 

 1. §

 

/1/ A Megyei Tervtanács létszáma 5 fő, elnökből, szakmai titkárból, és tagok áll, akik mindegyike szavazati joggal bír. Az üléseken – szavazati jog nélkül – részt vesznek a szükség szerint felkért szakbírálók /opponensek/ és a meghívottak.

 

/2/ A Megyei Tervtanács elnöke a Heves Megyei Önkormányzat főépítésze, aki irányítja a Megyei Tervtanács munkáját. Az elnök megállapodhat más érintett tervtanácsok elnökeivel az általuk vezetett tervtanácsok közös működtetésére, egyes tervek közös bírálata érdekében.

 

/3/ A Megyei Tervtanács tagjait a helyileg és szakterületileg illetékes szakmai kamarák, szakmai-társadalmi szervezetek, az MTA Észak-Magyarországi Regionális Központja, felsőoktatási intézmények vezetői által javasolt – szakmailag elismert és tapasztalatokkal rendelkező – szakemberek közül a Heves Megyei Közgyűlés elnöke kéri fel 2 éves időtartamra a főépítész véleményének a figyelembe vételével.

 

/4/ A Megyei Tervtanács az állásfoglalásra vagy konzultációra benyújtott tervet a benyújtástól, illetve hiánypótlás esetén annak teljesítésétől számított 3o napon belül megtárgyalja. A határidő indokolt esetben egy alkalommal 3o nappal meghosszabbítható. Az ülésekre minden esetben meg kell hívni az illetékes önkormányzat képviselőjét, az I. fokú építési hatóságot, a tervezőt, valamint a területi főépítészt.

 

/5/ A Megyei Tervtanács működésének feltételeit a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal biztosítja, szakmai titkárát Heves Megye Főjegyzője jelöli ki.

 

 1. §

 

/1/ A Megyei Tervtanács szakmai véleményének megkérése kötelező az alábbi tervek esetén:

 

a/ településrendezési terv /településszerkezeti terv, szabályozási terv/, a megye több településére, kistérségére, tájegységére kiterjedő területrendezési terv, helyi építési szabályzat, illetve azok jelentősebb módosításai /a képviselő testületi, közgyűlési jóváhagyás előtt./

 

b/ mindazon építmények építészeti műszaki tervek, amelyek a megye egyes térségei, illetve a település rendezési tervét jelentősen befolyásolják.

 

 1. §

 

/1/ A Megyei Tervtanács a bemutatott tervek szakmai véleményezése során vizsgálja

 

a/ településrendezési tervek esetén, hogy az

 

            aa/ figyelembe veszi-e a terület- és településrendezésre, a környezet- és b      
                 természetvédelemre, valamint az építészeti és kulturális örökség  
                 alakítására és védelmére vonatkozó szakmai követelményeket,

 

            ab/ összhangban van-e a magasabb szintű terület- és településrendezési  
                 tervekkel, a településfejlesztési koncepciókkal, az ágazatok fejlesztési
                 koncepcióival,

 

            ac/ megfelel-e rájuk vonatkozó szakmai-jogszabályi feltételeknek,

 

b/ építmény építészeti-műszaki terve esetén, hogy az

 

            ba/ megfelel-e az elvárható szakmai igényesség és szakszerűség 
                követelményeinek,

 

            bb/ hogyan elégíti ki a beépítés, a környezeti illeszkedés, a rálátás- és
                 látványvédelem követelményeit,

 

            bc/ miként tesz eleget a vonatkozó terület- és településrendezési terv,
                 valamint a helyi építési szabályzat elveinek és előírásainak.

 

/2/ A Megyei Tervtanács a bemutatott tervvel kapcsolatos szakmai véleményét és javaslatait írásban rögzíti, melyet a 2. § /2/ bekezdésben foglaltakon túl megküld a tervezőknek és a tervtanácsi ülés résztvevőinek az ülést követő 1o napon belül.

 

 1. §

 

/1/ A Megyei Tervtanács részletes működési rendjét – a 4o/1999. /IV.23./ FVM sz. rendelet keretei között – a Tervtanács elnöke javaslatára saját hatáskörében maga állapítja meg.

 

/2/ A Megyei Tervtanács eljárása díj- és illetékmentes.

 

     /3/ A Megyei Tervtanács tagjait és szakbírálóit a tervtanács részletes működési
          rendjében meghatározott mértékű tiszteletdíj illetve szakértői díj illeti meg,
          melynek fedezetét a tervtanácsot működtető Heves Megyei Önkormányzat
          biztosítja.

 

 1. §

 

/1/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Sós Tamás sk.                                                            Dr. Benkár József sk.

Heves Megyei Közgyűlés elnöke                             Heves Megye főjegyzője

 

6/ napirendi pont

 

A Heves Megyei Önkormányzat 2oo6. évi költségvetésének módositása

 

Független könyvvizsgáló jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2oo6. évi költségvetésének módosítása vizsgálatáról.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

A pénzmaradvány átvezetése megtörtént, minden intézmény élt a módosítás lehetőségével.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

Heves Megye Önkormányzatának

18/2oo6. /VIII.25./ HMÖ rendelete

a Megyei Önkormányzat 2oo6. évi költségvetésének módosításáról

 

 1. §

 

Az 5/2oo5. /II.24./ HMÖ rendelet /továbbiakban: R./ 1. §-a az alábbiak szerint módosul:

 

Bevétel főösszege                           18.691.526 ezer Ft

Kiadás főösszege                           19.61o.o69 ezer Ft

Hiány összege                                      918.543 ezer Ft

 

 1. §

 

/1/ A R. 2. § /2/ bekezdése az alábbiak szerint változik:

 

                                                                                                          Adatok ezer Ft-ban

 

Önkormányzati költségvetési szervek működési bevétele         1.89o.912

Önkormányzat sajátos működési bevétele                                  3.232.441

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek                                               5.345

Központi költségvetési támogatás                                                5.232.733

Támogatás értékű bevételek                                                        7.o88.732

Ebből: OEP finanszírozás                                                             6.699.87o

Átvett pénzeszközök                                                                         925.2o1

Előző évi pénzmaradvány                                                                316.162

 

/2/ A R. 2. § /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai        15.593.o63

Önkormányzati költségvetési szervek felújítási kiadásai                   7o.o18

Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadásai         368.429

Önkormányzati Hivatal működési kiadásai                                   1.313.467

Önkormányzati Hivatal központosított felújítási kiadásai                   18.673

Önkormányzati Hivatal központosított felhalmozási kiadásai      1.54o.4o7

Támogatás értékű kiadások                                                              152.696

Átadott pénzeszközök                                                                         1o6.o81

Kölcsönök nyújtása                                                                                  5.321

Hiteltörlesztések                                                                                  232.459

Tartalékok                                                                                              78.486

Pénzmaradvány tartalék                                                                    13o.969

 

/3/ A hiány összege:                                                                          918.543 

 

/4/ A R. 2. § /6/ bekezdése a következőkre változik:

 

A 2oo6. évi költségvetés általános tartaléka 1.36o ezer Ft.

 

/5/ A R. 2. § /7/ bekezdése a következőre változik:

 

A költségvetés működési céltartaléka 4o.178 ezer Ft, amelyből az áremelkedések, bevételi kiesések évközi fedezete 22.234 ezer Ft, intézményi pályázati saját erő 14.444 ezer Ft, érdekeltségnövelő tartalék összege 3.5oo  ezer Ft.

 

 1. §

 

/1/ A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.

/2/ A R. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép.

/3/ A R. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép.

/4/ A R. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép.

 

 1. §

 

/1/ A R. jelen rendelettel nem módosított §-ai változatlan formában érvényesek.

 

/2/ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2oo6. június 3o-tól kell alkalmazni.

 

Sós Tamás sk.                                                            Dr. Benkár József sk.

Heves Megyei Közgyűlés elnöke                             Heves Megye főjegyzője

 

„A Közgyűlés a független könyvvizsgálói jelentést a Heves Megyei Önkormányzat 2oo6. évi költségvetésének módosítása vizsgálatáról tudomásul vette.”

 

7./ napirendi pont

 

Beszámoló a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2oo6. I. félévi gazdálkodásáról.

Független könyvvizsgálói jelentés a „Beszámoló a Heves megyei Önkormányzat és intézményei 2oo6. I. félévi gazdálkodásáról készült előterjesztése vizsgálatáról.”

 

Sós Tamás

 

A bizottságok az előterjesztést előzetesen megtárgyalták és azt elfogadásra javasolták.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Megállapította, hogy néhány intézmény jelentős mértékben elmarad az időarányos teljesítéstől. Ez elsősorban az egészségügyi intézményeknél fordul elő, ahol a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek kedvezményes étkeztetésére vezethető vissza a bevételek időarányos alacsony teljesítése. Mindemellett a Bizottság felkérte a Pénzügyi Irodát, hogy az okokat részletesen elemezzék.

Az energia kiadások növekedése elsősorban a beruházások, felújítások miatt keletkezett, ezekre nagyobb gondot kell fordítani.

 

A Bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolta, a könyvvizsgáló jelentés tudomásul vételét kérte.

 

Balázs József

 

Több olyan terület van, ahol pozitívan alakulnak a kiadások és a bevételek.

Két tételre viszont felhívta a figyelmet:

 

-         az illeték bevételnek van egy folyamatos elmaradása. Pár százalékos lemaradás is több 1o millió forintot jelent, mely az önkormányzat működését nehéz helyzetbe hozhatja.

-         Energia növekedés terén az időarányosnál jelentősebb túllépés van. Az ÁFA-emelés, gáz, villanyáram díjának emelése jelentős pótlólagos összeget jelent majd. Ez akár 1oo milliós nagyságrendű is lehet.

 

A Pénzügyi Iroda, Pénzügyi Bizottság készítse elő az ebből adódó többletköltségek kiszámítását. A problémát valamilyen módon kezelni kell, hisz a költségvetés készítésénél ezeket az emeléseket még nem ismerték. Bízik abban, hogy a kormányzat a nehéz államháztartási helyzete ellenére is a többletköltségeket meg fogja téríteni az önkormányzatoknak.

 

 

Mikó Béla

 

Megerősítette az előterjesztésben foglalt megállapításokat.

Megköszönte a Közgyűlésnek az elmúlt ciklusban nyújtott támogató javaslatait, mely nagymértékben elősegítette tevékenységüket.

 

Merczel József

 

A várható költségnövekedésre fel kell készülni. Olyan belső feszültségre hívta fel a figyelmet, melyeket a saját sikereik generálnak a későbbiekben a működési költségeknél. Különösen az energia költségnövekedés adódik a fejlesztésekből.

A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a fejlesztéseknél az energia felhasználás mikéntjére, olyan elemeket kell beépíteni, melyek költségnövekedéssel nem járnak.

 

Dr. Benkár József

 

Az illetékbevétel kardinális kérdés a saját bevételi források között. Tény viszont, hogy a vagyonszerzési ügyek száma 15oo-al kevesebb az elmúlt évhez képest. Bevétel növekedés a kintlévőségek behajtásából származhat, ez a hivatalnál folyamatban van. Komoly behajtási tevékenységgel, az ügyek határidőben történő intézésével talán lehet 1oo %-ban teljesíteni az illetékbevételt.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

A Közgyűlés 33 igen szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

89/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a Megyei Önkormányzat és intézményei 2oo6. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentését és azt elfogadta.

 

Felelős: Sós Tamás Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 

„A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2oo6. I. félévi gazdálkodásáról készült előterjesztés vizsgálatáról szóló független könyvvizsgáló jelentést tudomásul vette.”

 

8/ napirendi pont

 

Jelentés a 2oo6. évi költségvetési hiánykezelési terv végrehajtásának I. félévi helyzetéről.

 

 

Dr. Benkár József

 

Az előterjesztés a hiánykezelési terv időarányos teljesítéséről szól. Az előzőekhez képest kicsit más, azt taglalja, hogy a megtett intézkedéseknek mi a hozadéka, a hiány nagyságát milyen mértékben tudták kezelni.

25o-3oo millió forintnyi az az összeg, melyet az intézkedések következményeként megtakarítottak.

Az elkövetkezendő időben is szükség van a szigorú feltételek melletti költség megtakarító tevékenység folytatására.

 

Dr. Tatár László

 

A hiánykezelési terv az I. félév vonatkozásában mostohán kezeli a Markhot Ferenc Kórház kérdését. A szerződésben a kórház gyógyszertár kiszervezését követően 36 millió forint szerepel, információi szerint ezt az összeget a szerződéskötés után havi 3 millió forinttal megemelték. Kérdése, hogy ennek mi az indoka? Ez évente 36 millió forint kiáramlást jelent, 1o évre vetítve pedig 36o millió forintot. Tekintettel arra, hogy a hiánykezelési terv volumenében ez jelentős összeg, szeretne írásos anyagot kapni a kérdésre vonatkozóan.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

A Pénzügyi Bizottság dicséretesnek tartja, hogy az intézmények igen nagy összegű pályázat pénzt hoztak be a működésbe.  Véleményük az, hogy a II. félévre vonatkozó elképzeléseket végre tudják hajtani.

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

Keresztes György

 

Az Ellenőrző Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, és azt elfogadásra javasolta.

Magánvéleménye az, hogy nem lehet elfogadni az előterjesztés 7. oldalán megfogalmazottakat, miszerint az első félévben az önkormányzati gazdálkodás feltételei folyamatosan biztosítottak voltak. Soha ekkora forráshiány nem volt a Megyei Önkormányzatnál, mint most. A kettő ellentmond egymásnak.

Az előterjesztés nem ad számot a feladat elmaradásokról.

Létezik a minőségbiztosítási kézikönyv, ennek szellemében kellene értékelni a feladatok teljesítését is.

Számos intézménynél nem tudták biztosítani a törvényben előirt létszámot. A kórház vonatkozásában is lehet csökkenteni a kiadásokat, de milyen áron? Ezeknek a hiányoknak a pótlása komoly gondot fog jelenteni a következő közgyűlésnek.

 

Dr. Benkár József

 

Véleménye, hogy az önkormányzati gazdálkodás feltételei folyamatosan biztosítottak voltak az elhangzottak ellenére is. A költségvetés elfogadásakor a tervezett feladatok finanszírozására jelentős hitel került beállításra.  Kétségtelen igaz, hogy van egy sor olyan feladat, amelyet a következő közgyűlésnek el kell végeznie. Ilyenek az akadálymentesítés a közlekedésben, szakmai létszámok, egyéb eszközbeszerzések stb.

A Megyei Önkormányzat abban a keretben, amit a költségvetési rendeletében meghatározott, tudott gazdálkodni és megfelelően működni.

A feladatok elvégzésére több területen moratórium van, igyekeznek azt majd nem az utolsó pillanatban megvalósítani, a szakmai létszámok hiányát mérsékelni. Ez a folyamat egyébként már elindult a Hevesi Idősek Otthonánál.

 

Dr. Tatár László úr által felvetett kérdésre 15 napon belül megadja a választ.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

A Közgyűlés 31 igen szavazattal és 6 tartózkodással az alábbi

 

9o/2oo6. /VIII. 25./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat 2oo6. évi költségvetési hiány kezelési terv végrehajtásának I. félévi helyzetéről szóló jelentést.

 

Felelős: Dr. Benkár József főjegyző

Határidő: azonnal

 

9/ napirendi pont

 

Javaslat a 2oo6. évi felhalmozási bevételi-kiadási előirányzatok módosítására.

 

/Kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

A Közgyűlés 33 igen szavazattal és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

91/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

 1. Heves Megye Közgyűlése a mellékelten előterjesztett 1,2 és 3. számú mellékletek szerint döntött a 2oo6. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások módosított előirányzatairól, főösszegét 69.1oo eFt növekménnyel 1.693.o77 eFt-ban jóváhagyta.

 

1.1.           A testület egyetért azzal, hogy a felhalmozási célú bevételeknél a 2oo6. évi előirányzatok közül

 

- A privatizációs bevétel előirányzata                               5oo eFt-tal

- A vagyonértékesítés előirányzata                               5.ooo eFt-tal

- Az illetékbehajtásból származó informatikai

  fejlesztési előirányzat megemelésére                         7.5oo eFt-tal

 

 

 

- a   Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézettel

  eü. gép-műszer fejlesztésre átvételre tervezett

  előirányzat                                                                     4.ooo eFt-tal

 

mérséklésre kerüljön, továbbá új bevételként

 

- az eü. gép műszer céltámogatásként                      16.ooo eFt

- Mátra Múzeum vadászati kiállítására                       13.ooo eFt

- Bélapátfalva homlokzati nyílászáró cserére,

  illetve összekötő folyosó tetőszigetelésére             19.4oo eFt

- Istenmezején a lakóotthonban vizesblokk

  kialakítására                                                                  3.ooo eFt           

- Csányi szoc. Otthon belső csatornázására               1.ooo eFt

  pályázati forrásként előirányzatba vételre,

  valamint                                          

 

                - a Tisza kerékpárút hálózat létesítéséhez a

                  pénzmaradványból                                                        5.ooo eFt

                - Mátra Múzeumban vadászati kiállítás rende-

                  zése saját erőként a pályázati céltartalékból             4.2oo eFt

 

                       átcsoportosításra kerüljön.

 

1.2.           Egyetért a Közgyűlés azzal, hogy a felhalmozási célú kiadásoknál a 2oo6. évi előirányzatok közül

 

- az Inter Európa Ház kialakítása előirányzat                   1o.ooo eFt-tal

- a számítástechnikai fejlesztés előirányzat                       7.5oo eFt-tal

- a Harlekin színpadtechnikai fejlesztés előirányzat             88o eFt-tal

megemelésre

 

                - az intézményi beruházások előirányzatán

                  belül:   a pályázati saját erő előirányzat                       1o.4oo eFt-tal

                                 beruházási tartalék előirányzat                           88o eFt-tal

                - az eü. gép-műszer beszerzés 2oo6. évi előirányzat    2.6oo eFt-tal

                - az Arany János címzett előirányzat                                2.1oo eFt-tal

                - a Mátra-Bükk rendezési terv előirányzat                       1.5oo eFt-tal

                mérséklésre, a

 

                - Mátra Múzeum vadászati kiállítás elkészítése            17.2oo eFt-tal

                - Csány Idősek Otthona szennyvíz belső rákötés            5.5oo eFt-tal

                - Bélapátfalva homlokzati nyílászáró csere                    12.5oo eFt-tal

                - Bélapátfalva összekötő folyosó tetőszigetelés           11.9oo eFt-tal

                     - Istenmezeje lakásotthon vizesblokk építés                     3.ooo eFt-tal

                - intézményi beruházásokon belül beruházási                   

                  céltartalék                                                                          7.3oo eFt-tal

                - ingatlanvásárlás                                                               1.ooo eFt-tal

                     - Tisza kerékpárút pályázati saját erő                               5.ooo eFt-tal

                     - Egri vár védősáv kialakítás                                              2.5oo eFt-tal

                     - HMÖ Gyermekotthona és Fogy. Ott. Mosógép csere  2.1oo eFt-tal

 

                     előirányzatba vételre kerüljön.

 

 1. A Közgyűlés elrendeli, hogy a költségvetési rendelet során következő módosításakor jelen előirányzat változások átvezetésre kerüljenek.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

              Némethné Haizer Anna irodavezető

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: 2oo5. november 3o.

 

1o/ napirendi pont

 

Javaslat a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítására.

 

Dr. Benkár József

 

A Baktai úti telephely átköltözött a kórház I. sz. telephelyére, ez került átvezetésre az előterjesztésben.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

92/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és az előterjesztésnek megfelelően elfogadta a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet Alapító Okiratának módosítását.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

Határidő: 2oo6. augusztus 25.

 

11/ napirendi pont

 

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete, Andornaktálya Alapító Okiratának módosítására.

 

Dr. Benkár József

 

A Megyei Gyámhivatal engedélyezte ezekben az intézményekben a foglalkoztatást, és a tevékenységi köröket TEÁOR számokkal kell ellátni. Ez indokolja az Alapitó Okiratok módosítását.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

93/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete Alapító Okiratának módosítását.

 

Felelős: Sós Tamás Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: 2oo7. augusztus 25.

 

12/ napirendi pont

 

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona, Heves Alapító Okiratának módosítására.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

94/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona, Heves Alapító Okiratának módosítását.

 

Felelős: Sós Tamás Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: 2oo6. augusztus 25.

 

13/ napirendi pont

 

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona, Eger Alapító Okiratának módosítására.

 

Dr. Benkár József

 

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztő iskolai oktatását kívánják megoldani heti 2o órában. Az igényelt többlet normatívából ez a feladat finanszírozható, újabb költségvetési forrást nem igényel.

 

Dr. Lénárt András

 

Az Egészségügyi és Szociális Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadásra javasolta.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

95/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthona, Eger Alapító Okiratának módosításait.

 

Felelős: Sós Tamás Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: 2oo6. augusztus 25.

 

14/ napirendi pont

 

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonában, Eger fejlesztő iskolai oktatás bevezetésére.

 

Dr. Benkár József

 

A fejlesztő iskolai oktatás létszámszükséglete szerepel az előterjesztésben. A többlet költséget a többlet normatívából tudják finanszírozni, plusz költségvetést nem igényel.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

96/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

 1. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyta a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonában, Eger 2oo6. szeptember 1-től a fejlesztői iskolai oktatás beindítását.

 


           Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

           Határidő: 2oo6. szeptember 1.

 

 1. Heves Megye Közgyűlése jóváhagyta  a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona és Fogyatékosok Otthonában 3 fő szakmai létszám fejlesztését 2oo6. szeptember 1-től, a fejlesztő iskolai normatíva terhére.

 

           Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

           Határidő: 2oo6. szeptember 1.

 

15/ napirendi pont

 

Javaslat szándéknyilatkozat elfogadására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2oo7. évi fordulójához.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

97/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

 1. Heves Megye Közgyűlése 2oo7. évben támogatja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, és csatlakozni kíván a támogatási rendszerhez. Felhatalmazza elnökét az Oktatási és Kulturális Minisztériummal történő megállapodás aláírására.

 

           Felelős: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

           Határidő: 2oo6. szeptember 4.

 

 1. Heves Megye Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat során 2oo7. évben az „A” típusú pályázathoz nyújtson támogatást a megyei önkormányzat, a megítélt támogatás legalább havi 2ooo.-Ft/fő legyen, ehhez 2.ooo.ooo.-Ft előirányzatot biztosit a 2oo7. évi költségvetésében.

 

Felelős: Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: értelem szerint

 

16/ napirendi pont

 

A megyei főépítész jelentésének előterjesztése a négyéves munkáról, a megyei rendezési terv hatályosulásáról.

 

Dr. Benkár József

 

Jogszabályi kötelezettségnek tesznek eleget, amikor a megyei főépítész 4 éves tevékenységéről adnak számot. Ezt követően pedig évenként tájékoztatják munkájáról a Megyei Közgyűlést. Az anyagban igyekeztek kidomborítani, hogy a települések építés igazgatási, tervezési tevékenysége és a megyei önkormányzat közötti koordináció az elmúlt négy évben folyamatos volt.

 

Olajos Csaba

 

Az előterjesztést áttanulmányozta és kiemelte, hogy Heves megyében a főépítész fontos szakmai munkát végzett. Tevékenysége során kezdeményező szereppel élt, elkészült a megyei területrendezési terv, illetve az üdülőkörzetek rendezési terve. Pápai András főépítésszel jó együttműködés alakult ki, bízik abban, hogy Hoór Kálmán utódjával is hasonló jó együttműködés fog kialakulni.

 

Hoór Kálmán

 

Mivel eddig még a Közgyűlésen nem volt alkalma bemutatkozni, rövid tájékoztatást adott életútjáról.

 

 

Keresztes György

 

Bizottsági ülésen is elmondta a Mátra-Bükk üdülőterület problematikáját, jó lenne, ha visszakapná a kiemelt üdülőterületi rangot.

A Mátra és Gyöngyös idegenforgalma sajnos a rendezési tervekbe hiányosan került be, a térség a Tisza-tóhoz képest igen mostoha.

A MTA kiadta a klímaváltozással kapcsolatos összegző jelentését, de számos tanulmányt tett közzé a városfejlesztésekre, műszaki kérdésekre vonatkozóan is, melyre mindenkinek oda kell figyelnie. A rendezési tervet folyamatosan karban kell tartani, kérte, hogy főépítész úr az elmondottakra legyen figyelemmel.

 

/Egyéb észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

98/2oo6. /VIII.25./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a megyei főépítész összefoglaló jelentését az elmúlt négyévi munkájáról, valamint a megyei rendezési terv hatályosulásáról tudomásul vette, azt elfogadta.

 

Sós Tamás

 

Bejelentette, hogy a Közgyűlés a továbbiakban zárt ülés keretében folytatja munkáját.

Az ülésen a Közgyűlés tagjai, a Főjegyző, Aljegyző, valamint a jegyzőkönyvvezető lehetnek jelen.

A többieknek megköszönte az  ülésen való részvételüket, és azt bezárta.

 

 

 

 

 

                                                                     Kmf.

 

 

 

 

 

 

Sós Tamás                                                                           Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés elnöke                                     Heves Megye főjegyzője