J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: 2oo6. április 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről.

 

Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme.

                         Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz.

 

Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Balázs József, Barabásné Czövek Ágnes, Berta   

                       István, Bornemissza János, Buda Sándorné, Bujdosó Sándorné, Csáki  

                       Zisgmond,Csuvikovszky Lajos, Faludi Sándor, Fekete László, Földi  
                       Gyula, Hangrád Lajos, Hudák Tamás, Keresztes György, Kiss Helga,  
                       Kocsa Erika, Kohári István, Kontra Gyula, Lakatos István, Dr. Lénárt  
                       András, Lőrincz Ferenc,  Lukács László, Merczel József, Dr. Nagy  
                       Tamás, Oláh Ferenc, Sárosi Károly,  Sebestyén János, Sós Tamás,  
                       Szabó Gyula, Szamosvölgyi Péter, Szinyei András, Dr. Tatár László,  
                       Tóbi János, Tuza Gábor közgyűlési tagok.

 

Távolmaradását bejelentette: Beer Ferencné, Farkas Antal, Herman István, Dr.     
                       Mánya Kristóf, Zay Andrea közgyűlési tag.

 

Meghivásra megjelent: Dr. Benkár József Heves Megye főjegyzője, Korózs Lajos
                       országgyűlési képviselő, Kakuk György Hm-i Rendőrfőkapitányság 
                       képviselője, és a jelenléti ív szerint.

 

Sós Tamás

 

Üdvözölte a Közgyűlésen megjelenteket. Megállapította, hogy a Közgyűlés 4o tagja közül 35 fő van jelen, az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

 

Javasolta, hogy a Közgyűlés a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg.

 

„A Közgyűlés egyhangúlag egyetértett a meghívóban szereplő napirendek tárgyalásával, az alábbiak szerint:”

 

Napirend előtt:

 

-         Tájékoztató a két Közgyűlés között eltelt időszak fontosabb elnöki feladatairól.

-         Egészségügyi és Szociális Iroda jelentése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

-         Terület- és Intézményfejlesztési Iroda jelentése a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

-         Pénzügyi Bizottság jelentése átruházott hatáskörben hozott döntésről. /kerékpárút hálózat létesítéséhez 5.ooo eFt biztosítása/

-         Pénzügyi Bizottság jelentése átruházott hatáskörben hozott döntésről. /Múzeumi Szervezet új gépjármű beszerzése/

-         Jogi és Ügyrendi Bizottság jelentése átruházott hatáskörben hozott döntésről.

-         Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2oo6. évi Munkatervének módosítására.

-         Tájékoztatás az illetékbevétel alakulásáról.

 

Napirend:

 

1/ Javaslat könyvvizsgálói pályázat elbírálására.

2/ A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2oo5. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója.

2/a. A Heves Megyei Önkormányzat 2oo5. évi beszámolójának Pénzügyi Bizottsági véleményezése.

2/b. Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2oo5. évi zárszámadása, a Heves Megyei Önkormányzat és Intézményei 2oo5. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója vizsgálatáról és hitelesítéséről.

3/ Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére.

4/ Javaslat pályázat benyújtására, vis maior támogatás igénylésére.

5/ A Heves Megyei Települések Szövetsége kérelmének megvitatása.

6/ Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ közművelődési megállapodásának módosítására.

7/ Javaslat a Lesznai Anna Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítására.

8/ Javaslat a közoktatási intézmények kötelező felszerelései és eszközei beszerzésére irányuló pályázati önerő biztosítására.

9/ Javaslat a pedagógiai szakszolgálat ellátására 2oo6. évben kapott normatív támogatás intézmények részére történő átadására.

1o/ Javaslat pályázati önerő biztosítására az Arany János Általános Iskola részére.

11/ Beszámoló az Arany János Általános Iskola és Szakiskola Eger, tevékenységéről.

11/a. Az Arany János Általános Iskola és Szakiskola szakmai tevékenységének Művelődési Bizottsági véleményezése.

11/b. Beszámoló az Arany János Általános Iskola és Szakiskola pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól.

12/ Beszámoló a HMÖ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata szakmai tevékenységéről, különös tekintettel a nagykorúvá vált fiatalok önálló életkezdéséhez nyújtott támogatásra.

12/a. A HMÖ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata tevékenységének bizottsági véleményezése.

13/ Tájékoztató a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2oo5. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

14/ Tájékoztató Heves megye főjegyzője részére a 2oo5. évre meghatározott teljesítménykövetelmények teljesítésének értékeléséről.

15/ Válasz  Keresztes György képviselő interpellációjára.

 

Sós Tamás

 

Napirend előtt köszöntötte Dr. Ringelhann Györgynét, aki a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, és Szabó Mihálynét, aki Pro Caritate kitüntetést kapott.

Mindkettőjüknek gratulált, és további eredményes munkát, jó egészséget kívánt.

 

Dr. Ringelhann Györgyné

 

A kitüntetést azért kaphatta meg, mert munkáját munkáltatójának a megbecsülése, támogatása, a Közgyűlés figyelme, támogatása, az Iroda és a kollégák támogatása mellett végezhette.

Sikereihez munkatársai, a lakók nagymértékben hozzájárultak, hisz elképzeléseit csak az ő segítségükkel, támogatásukkal tudta megvalósítani.

 

Szabó Mihályné

 

Csatlakozva Ringelhannéhoz elmondta, hogy eredményes munkát azért tudott végezni, mert a vezetés, a Közgyűlés, a szakiroda és a kollégák támogatását maga mögött tudhatta.

 

Napirend előtt:

 

-         Tájékoztató a két Közgyűlés között eltelt időszak fontosabb elnöki feladatairól.

 

Keresztes György

 

Tudomása szerint Elnök úr és Eger Megyei Jogú Város polgármestere a Markhot Ferenc Kórházban összdolgozói értekezleten vett részt.

Kérdése, hogy ezen az értekezleten miről esett szó? Szóba került-e a több biztosítós finanszírozás, és a dolgozók melyiket preferálják?

 

Sós Tamás

 

Nem került szóba, de egyébként a kórházra nagy figyelmet fordítanak.

 

Javasolta a tájékoztató tudomásul vételét.

 

„A Közgyűlés a két Közgyűlés között eltelt időszak fontosabb elnöki feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul vette.”

 

-         Az Egészségügyi és Szociális Iroda jelentése a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

„A Közgyűlés az Egészségügyi és Szociális Iroda lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentését tudomásul vette.”

 

-         Terület- és Intézményfejlesztési Iroda jelentése a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

„A Közgyűlés a Terület- és Intézményfejlesztési Iroda lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentését tudomásul vette.”

 

-         Pénzügyi Bizottság jelentése átruházott hatáskörben hozott döntésről. / kerékpárút hálózat létesítéséhez támogatás/

 

 

Dr. Benkár József

 

Javasolta a határozati javaslatot az alábbiak szerint elfogadni:

 

„Heves Megye Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 3/2oo6. /III.21./ sz. pénzügyi bizottsági határozatát jóváhagyja.”

 

Keresztes György

 

Nem került az előterjesztés az Ellenőrző Bizottság elé, így nem tudja, hogy a visszapótlási kötelezettség kit fog terhelni? Számíthatnak-e a megye hozzájárulására?

 

Dr. Benkár József

 

Ez szó szerint azt jelenti, hogy ennek a forrását a Pénzügyi Bizottság a pénzmaradványban jelölte meg azzal a feltétellel, hogy a 2oo5. évi pénzmaradvány elszámolását követően a céltartalék kerüljön ugyanilyen összeggel visszapótlásra.

 

Keresztes György

 

Ezzel nem oldották meg a problémát.

 

Kun Zoltán

 

2oo4-ben döntött a Közgyűlés arról, hogy saját erőt ad a projekthez. 2oo5-ben betervezték ezt az összeget a költségvetésbe, akkor viszont a pályázat nem nyert. Most ez év tavaszán nyert, a költségvetésben viszont saját erőt e célra nem terveztek, és ez jelenti azt az 5 millió forintot.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés, és a határozati javaslat elhangzottak szerinti módosítással történő elfogadását.

 

A Közgyűlés 32 igen szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

31/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 3/2oo6. /III.21./ sz. pénzügyi bizottsági határozatát jóváhagyta.

 

-         Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéséről jelentés. /Megyei Múzeumi Szervezet gépkocsi cseréje/

 

Dr. Benkár József

 

Javasolta a határozati javaslat alábbiak szerinti módosítását:

„Heves Megye Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 4/2oo6. /IV.18./ sz. határozatát jóváhagyja.”

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés és a határozati javaslat elhangzott módosítással történő elfogadását.

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

32/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 4/2oo6. /IV.18./ sz. határozatát jóváhagyta.

 

-         Jogi és Ügyrendi Bizottság jelentése átruházott hatáskörben hozott döntésről.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

33/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a Jogi és Ügyrendi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 23/2oo6. /III.28./ sz. határozatát az írásbeli előterjesztésnek megfelelően jóváhagyta.

 

-         Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2oo6. évi Munkatervének módosítására.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

34/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a 2oo6. évi Munkatervet úgy módosítja, hogy a 2oo6. április 28-i Közgyűlés 2./ napirendi pontjaként meghatározott „Beszámoló a HMÖ Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézet 2oo5. évi szakmai tevékenységéről” című előterjesztés a 2oo6. május 26-i Közgyűlés 1/ sz. napirendjeként kerül megtárgyalásra.

 

Felelős: Sós Tamás

              Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 

 

-         Tájékoztatás az illetékbevétel alakulásáról.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

„A Közgyűlés az illetékbevétel alakulásáról szóló könyvvizsgálói tájékoztatót tudomásul vette.”

 

Sós Tamás

 

Jelen van az ülésen a Heves Megyei Rendőrfőkapitányság képviselője, akihez a Közgyűlés tagjai kérdéseket tehetnek fel.

 

„A Közgyűlés tagjai részéről, kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Napirend

 

1/ Javaslat könyvvizsgálói pályázat elbírálására.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

A pályázat elbírálásánál a Pénzügyi Bizottság a referencia munkára helyezte a hangsúlyt, és figyelembe vették azt is, hogy a pályázó egri legyen. Nem a legolcsóbb a javasolt könyvvizsgálói cég ajánlata, de az Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. munkájával, a vezető könyvvizsgáló tevékenységével a Pénzügyi Bizottság elégedett, élvezi a Bizottság tagjainak a bizalmát.

A Bizottság javasolta a határozati javaslat elfogadását.

 

Keresztes György

 

Kérdése: a pályázati kiírásban szerepelt-e, hogy vállalja a nyertes cég a Területfejlesztési Tanács, valamint a Heves Megye Fejlesztéséért Alapítvány vizsgálatát is? Ez ugyanis az értékelésben nem szerepel, így felmerül a kérdés, hogy a többi pályázó értesült-e erről?

 

A Pénzügyi Bizottság elnöke arról tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Bizottság elnökének és tagjainak személyes bizalmát élvezi az Eger-Audit Kft. A többi pályázóval szemben ez a bizalom nem áll fenn?

Kérte, hogy ezt így, ilyen formában ne tegyék az értékelés tárgyává.

 

Dr. Benkár József

 

Keresztes György úr által felvetett kérdés nem volt a pályázat része, az értékelési szempontként sem szerepelt.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

Az Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. munkájával elégedettek, és élvezi a cég a Bizottság bizalmát. Részéről ez hangzott el.

 

 

Keresztes György

 

Szakmai szempontból a Területfejlesztési Tanács független szervezet, és hasonlóképpen az Alapítvány is. Megfontolásra javasolta, hogy a két szervezet könyvvizsgálói teendőinek az ellátását ne a pályázatot elnyert cég végezze, hisz ezek finanszírozása nem a Megyei Önkormányzat feladata. Ezzel az összeggel csökkentsék a könyvvizsgálói megbízási díjat.

 

Balázs József

 

Élvezi a Közgyűlés bizalmát is az Eger-Audit Kft. Véleménye az, hogy a járt utat a járatlan útért ne adják fel.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

A megbízási díjon lehetne vitatkozni. Keresztes György úr által elmondott módosítást Elnök úr a Közgyűléssel megszavaztathatja.

A Pénzügyi Bizottság továbbra is fenntartja az eredeti javaslatát.

 

Dr. Benkár József

 

Javasolta, hogy a Közgyűlés döntsön a könyvvizsgálói megbízatásról. Azt, hogy a két szervezettel pedig milyen jogviszony jön létre, azt a könyvvizsgálói cég tárgyalja le.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását.

 

A Közgyűlés 34 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

35/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta a könyvvizsgáló megbízására szóló előterjesztést. 2oo6. május 1-től 2oo8. április 3o-ig terjedő időtartamra a Megyei Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására az Eger-Audit Könyvszakértő és Tanácsadó Kft. részére ad megbízást. A kijelölt könyvvizsgáló Mikó Béla. A megbízási díj havi 224 e Ft+ÁFA összegben kerül meghatározásra.

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megbízási szerződést a feladat ellátására vonatkozó törvényi előírások és a pályázat feltételei alapján megkösse.

 

Felelős: Sós Tamás

              Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: szerződés megkötésre: 2oo6. április 3o.

 

Dr. Gál János

 

Több éve végzik a Megyei Önkormányzat, és számos intézmény könyvvizsgálatát, nagy megelégedésre.

Mikó Béla munkáját nagy szorgalommal, odafigyeléssel végzi. Az eddig megszokott színvonalú munkát szeretnék a jövőben is fenntartani.

 

2/ napirendi pont

 

A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2oo5. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója.

A Megyei Önkormányzat 2oo5. évi beszámolójának Pénzügyi Bizottsági véleményezése.

Független könyvvizsgálói jelentés a Heves Megyei Önkormányzat 2oo5. évi zárszámadása, a Heves Megyei Önkormányzat és Intézményei 2oo5. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója vizsgálatáról és hitelesítéséről.

 

Sós Tamás

 

Az előterjesztést valamennyi bizottság előzetesen megtárgyalta, és alkalmasnak találták a Közgyűlés előtti megvitatásra.

A bizottsági tárgyalásokon is elhangzott, hogy 2oo5. évben a forráshiányos költségvetés ellenére kiegyensúlyozott és nyugodt gazdálkodás folyt a Heves Megyei Önkormányzat intézményeinél.

A bevételek teljesítése 2oo5. évben összességében 94.3  %-os, a kiadások felhasználása ugyanakkor 93.5 %-os volt. Az önkormányzati bevételek tényleges összege 146.5 millió forinttal haladta meg a kiadásokat, így az előző évet pénzmaradvánnyal zárták.

 

Az év elején eredetileg tervezett 452 millió forintos forráshiány év végére 588 millió forintra növekedett. Ez az illetékbevétel tervezetthez képesti elmaradásának és a jelentős nagyságrendű intézményi pótelőirányzati szükségletek kielégítésének a következménye.

Ugyanakkor ki kell emelni az év végi hitel állomány vártnál jóval kedvezőbb alakulását. 2oo5. december 31-én 81.9 millió Ft folyószámla-hitel állománnyal rendelkeztünk és újabb fejlesztési hitel felvételére 2oo5. évben nem került sor. Az év végén átmenetileg működési célra felhasznált felhalmozási bevételeket a pénzmaradvány elszámolása során visszapótolják.

A beszámoló készítésével egyidejűleg megtörtént a pénzmaradvány elszámolás is. Szabad maradvánnyal sem az önkormányzat, sem az intézmények nem rendelkeznek.

 

Szinyei András

 

A könyvvizsgáló jelentése az anyag értékelését nagy mértékben megkönnyítette.

Bizottsági ülésen is felvetette a 4. sz. táblázatban szereplő adatokat, ahol is arra korrekt választ kapott.

Az előterjesztésben szerepel, hogy a 2.2 milliárd forint előirányzatból 1.5 millió forint került felhasználásra, 77o millió forint felhasználása nem történt meg. Ez az összeg uniós pénz. Ez nemcsak a Megyei Önkormányzatnak, hanem az egész országnak a problémája. Minden eszközt meg kell találni ahhoz, hogy ezek a pénzek ne maradjanak felhasználatlanul.

 

Kun Zoltán

 

A 7oo millió forintban szerepel a 1oo milliós kórház beruházás, mely az ismert nehézségek miatt csúszik, a 198 millió forintos Inter-Európa ház és 3oo millió forinttal az Orczy-kastély pályázat, valamint az egészségügyi gép-műszer beszerzés.

 

Mikó Béla

 

Az önkormányzati költségvetésnek három fő területe van: a költségvetés készítés, a végrehajtás, és a beszámolás. Most a beszámolóra került sor. Egy igen jól előkészített anyag van a Közgyűlés előtt. A teljesítést folyamatosan figyelemmel kisérték, negyedévenként az átvezetések megtörténtek, az előterjesztés a tényeken alapszik.

Viszonylag kevés volt az évközi módosítás, és az elmúlt évhez viszonyítva közel 3 milliárd forinttal nagyobb volt az eredeti előirányzat.

Bizottsági ülésen elhangzott, hogy az előterjesztésnek jobban kellene foglalkozni a bázisadatokhoz történő viszonyítással.

Törvény, kormányrendelet írja elő a beszámoló módját és tartalmát.

Szeptemberben a Közgyűlés szabályozta azokat a feladatokat, amelyeket el kell végezni, ezek a helyi sajátosságoknak megfelelően beépítésre kerültek. Ezeknek az igényeknek a beszámoló eleget tett, így azt elfogadásra javasolta.

 

Balázs József

 

Többször szó volt Közgyűlésen is az államháztartási céltartalék kérdéséről. Erre vonatkozóan mindig ígérvény volt, hogy a települések megkapják ezt az összeget. Ez a 84 millió forint hiányzik az önkormányzatok költségvetéséből.

Kérte Elnök úrtól a lobbi tevékenység megerősítését.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Balázs József úr által felvetett probléma túlnő a Közgyűlés hatáskörén, de erre minden politikai erőnek oda kell figyelnie. Tudomása szerint a jövő héten folynak a témában egyeztetések.

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

A Közgyűlés 32 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Heves Megye Önkormányzatának

6/2oo6. /IV.28./ HMÖ rendelete

a Megyei Önkormányzat és intézményei

2oo5. évi gazdálkodásáról

 

Heves Megye Közgyűlése az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotta:

 

  1. §

 

/1/ A Heves Megyei Önkormányzat 2oo5. évi egyszerűsített beszámolóját az alábbiaknak megfelelően elfogadja:

 

-         Egyszerűsített mérleget 24.221.421 ezer Ft főösszeggel az 1. sz. melléklet szerint,

-         Egyszerűsített pénzforgalmi jelentést 19.128.485 ezer Ft kiadási és 19.274.986 ezer Ft bevételi főösszeggel a 2. sz. melléklet szerint,

-         Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást 89.711 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal a 3. sz. melléklet szerint.

 

/2/ A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2oo5. évi költségvetésének végrehajtásáról készült beszámolót a 4. sz. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

 

            2oo5. évi tényleges bevétel                        19.274.986 ezer Ft

            2oo5. évi tényleges kiadás             19.128.485 ezer Ft

 

/3/ A bevételek intézményenkénti részletezését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

/4/ A kiadások intézményenkénti részletezését a 6. sz., további részletezését a 7-13. sz. melléklet tartalmazza.

 

/5/ A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2oo5. évi létszámadatait a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

/6/ A Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2oo5. évi pénzmaradvány elszámolását 89.711 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal hagyja jóvá intézményenként részletezve a 15. sz. melléklet szerint.

 

/7/ A pénzmaradvány felhasználását intézményenként a 16. sz. melléklet szerint engedélyezi 474.2o4 ezer Ft összegben.

 

/8/ A normatív állami támogatás elszámolását a 17. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak járó kiegészítés 24.575 ezer Ft.

 

/9/ A Heves Megyei Önkormányzat 2oo5. december 31-i hitelállományát a 18. sz. melléklet tartalmazza.

 

/1o/ A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatást a 19. sz. melléklet vagyonmérlege és a 2o. sz. melléklet vagyonkimutatása szerint elfogadja.

 

  1. §

 

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

„A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2oo5. évi beszámolójának Pénzügyi Bizottsági véleményezését, valamint a Független Könyvvizsgáló jelentést a Heves Megyei Önkormányzat 2oo5. évi zárszámadása, a Heves Megyei Önkormányzat és Intézményei 2oo5. évi gazdálkodásáról szóló beszámolója vizsgálatáról és hitelesítéséről tudomásul vette.”

 

3/ napirendi pont

 

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésére.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

A Pénzügyi Bizottság az előkészítés során javasolta, hogy a határozati javaslatban is szerepeljen a terület nagysága, ne csak az előterjesztésben. A kiadott anyagban ez már figyelembe vételre került. A Bizottság az előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja.

 

Keresztes György

 

A fejlesztési stratégia 2oo7-13 közötti időszakra szól,logikus lenne, ha az ingatlan értékesítés is ennek az ütemnek megfelelően történne.

 

A mátraszentimrei 1o ingatlanból 9 beépíthető. Ezekre vonatkozóan van értékbecslés, viszont az előterjesztő nem tünteti fel, hogy ez mikor készült. Véleménye az, hogy ezekből az ingatlanokból egy értékesítésével lehetne próbálkozni, felmérve ezzel, hogy milyen a piaci igény.

Mátraszentimre most kezd prosperálni, és ez az ingatlanok tekintetében is megjelenik.

 

Másik felvetése szakmapolitikai kérdés: nevezetesen a 1o lakóegységet tartalmazó otthonház eladása. Ha problémát okoz az intézmény vezetőjének, nem biztos, hogy a legjobb megoldás az, ha megszabadulnak tőle.

Ha probléma volt a szakosított intézményben a fiatalokkal, akkor ezeket a fiatalokat az albérletben megtűrik?

 

Kocsa Erika

 

Tény, hogy a gyermekotthon értékesítésére ő tett javaslatot. Ezek után a fiatalok után nem jár gondozói normatíva, 8oo ezer forintot vissza kellett fizetni. A 2o férőhelyen 13 fiatal van, akik önálló életet élnek, irányítási joga az intézménynek felettük nincs. Önállóan kezelik a pénzüket, és ezeket el is költik. Amikor kikerülnek a garzonból, a 2oo-3oo ezer forinttal semmit nem tudnak kezdeni, nem lehetséges az állam által nyújtott és igénybe vehető saját lakásvásárlás, hisz nem rendelkeznek megfelelő saját tőkével.

Több alkalommal került sor a szomszédokkal való atrocitásokra. Ezek a fiatalok sem a munkaerő piacon, sem az életben nem tudnak önállóvá válni.

A  törvény lehetőséget ad, hogy albérletben lakók intézményi támogatással ugyanazt a pénzügyi támogatást kaphassák. De ehhez szükséges, hogy megfelelő normák szerint éljenek. Ez egy méltányos életre nevelő szemlélet, nem pedig a probléma elkerülése.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

Az ütemezett értékesítésnek az előterjesztés megfelel. 2oo7-13 között lesz lehetőség uniós pénzekre pályázni, ehhez viszont nem 1o2o-ben kell az értékesítést előkészíteni. Az elsőkörös meghirdetés el fogja dönteni, hogy van-e piacképes kereslet az ingatlanok iránt, vagy várakozástatásra késztet bennünket.

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

Keresztes György

 

Üdülőtelkekről van szó.

 

Dr. Benkár József

 

Az ingatlan értékesítésből befolyt összeg mindegyikéhez egy bizonyos fejlesztési cél van mellérendelve. Ez egy folyamat lesz, nem biztos, hogy az első alkalommal történő meghirdetéskor azokat meg is vásárolják. Értéken alul viszont nem fogják elidegeníteni.

 

A mátrai ingatlanok értékesítéséből a siófoki üdülőt szeretnék felújítani. Korszerű, komfortos szobákat alakítanának ki, melyek az üdülési szezonon kívül is hasznosíthatók lennének. Már most van érdeklődés iránta, szeretnék az őszi-téli szezonban is hasznosítanák idegenforgalmi cégek. Ezt a lehetőséget nem szabad kihagyni.

 

Garzonház értékesítése: nem hagyja sem az intézmény, sem pedig az önkormányzat magukra ezeket a fiatalokat, olyannyira, hogy amennyiben külső albérleti elhelyezés szolgál a lakhatásuk biztosítására, a gyámhivatalnak minden esetben a működési engedélyt be kell szerezni.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

Javasolta a mátraszentimrei ingatlanok egyben történő értékesítését, így lehet a legjobb árat kapni érte.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását.

 

A Közgyűlés 31 igen, 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

36/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

1. Heves Megye Közgyűlése dönt abban, hogy a Megyei Önkormányzat tulajdonát képező alábbi korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképes ingatlanok nyílt versenytárgyalás útján az alant meghatározott alapáron és feltételek mellett értékesítésre kerüljenek:

 

- Parádfürdői Szociális Otthon jelenlegi épülete:

  Parádfürdő, Kossuth Lajos u. 3778., hrsz.: 5o6., 5o7.

  Telekingatlan mérete összesen: 32.o65 m2

  Építmény területe: 26oo nettó m2

  A nyílt versenytárgyalásos értékesítést legalacsonyabb irányára: 65o.ooo eFt + ÁFA

  A birokbaadás időpontja: 2oo8.május 3o.

 

- Eger, Baktai úti Pszichiátriai Otthon

  Eger, Baktai u. 38., hrsz.: 2879

  Telekingatlan mérete: 17.213 m2

  Építmény területe: 4.75o nettó m2

  A nyílt versenytárgyalásos értékesítés legalacsonyabb irányára: 6oo.ooo eFt+ÁFA.

  Az értékesítésre a Művese Dialízis Központ részére szükséges telekmegosztást  
  követően kerülhet sor.

 

- Eger, Állami Gondozottak Otthonháza:

  Eger, Temesvári u. 6., hrsz.: 9555.

  Telekingatlan mérete: 934 m2

  Építmény területe: 447 nettó m2

  A nyílt versenytárgyalásos értékesítés legalacsonyabb irányára: 6o.ooo eFt+ÁFA

  Az értékesítésre csak a bentlévő állami gondozottak teljeskörü elhelyezését követően kerülhet  
  sor.

 

- Mátraszentimre Üdülő, üdülőtelkek:

  Mátraszentimre, Bagolyirtás, Jókai Mór út.

  Hrsz.: 1916., 1917, 1918, 1919, 192o, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925.

  Telekingatlan mérete összesen: 1o.982 m2

  Épitmény területe: 1o4 nettó m2

  A nyílt versenytárgyalásos értékesítés legalacsonyabb irányára: 23.ooo Ft+ÁFA

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: folyamatos, illetve 2oo7. június 3o.

 

2. Heves Megye Közgyűlése dönt arról, hogy az 1./ pontban meghatározott korlátozottan forgalomképes ingatlanok forgalomképes besorolására a következő testületi ülésre készüljön előterjesztés a Heves Megye Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/1995. /V.26./ HMÖ rendelet módosításával.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

              Dr. Sass Barna Attila aljegyző

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: 2oo6. május 3o.

 

3. A Testület 26.ooo eFt felújítási előirányzatot biztosit a Siófok, Damjanich u. 5. szám alatt lévő önkormányzati üdülő részleges felújítására, komfortosítására. Fedezetéül az 1. pontban jelzett, Mátraszentimrén lévő üdülő és üdülőtelkek,valamint az előterjesztésben jelzett kisértékü kihasználatlan ingatlanok értékesítéséből származó bevételt jelöli meg.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: 2oo7. március 3o.

 

4. A Közgyűlés a Parádi Szociális Otthonnak jelenleg helyet adó, valamint az Eger, Baktai úti Pszichiátriai Otthonnak eddig helyet adó, és a Hétszinvirág Gyermekotthon kezelésében lévő Otthonház értékesitése során befolyt bevételből 125.ooo eFt-ot a 2oo6. évi költségvetés felhalmozási hiányának csökkentésére engedélyez felhasználni. Az ezen felüli értékesítési bevételt államilag garantált államkincstárjegybe kell helyezni a későbbi fejlesztések céltartalékaként és felhasználására csak külön testületi döntéssel kerülhet sor.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

              Némethné Haizer Anna irodavezető

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: értelemszerűen

 

5. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét az ingatlan értékesítésekkel összefüggő munkák előkészítésére, illetve az adásvételi szerződések megkötésére.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: 2oo7. június 3o.

 

4. napirendi pont

 

Javaslat pályázat benyújtására, vis maior támogatás igénylésére.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

37/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

1. Heves Megye Közgyűlése – tudomásul véve az előzetes intézkedéseket – dönt abban,hogy 416.462 eFt beruházási összköltségben 353.993 eFt támogatást igényelve, a saját erőből 19.831 eFt természetbeni és 42.638 eFt pénzbeni önerőt vállalva pályázatot nyújt be az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében meghirdetett „A halmozottan hátrányos helyzetü- beleértve a roma és értelmi fogyatékos – gyermekek integrációja” célkeretre az Arany János Általános Iskola és Szakiskola kollégiummal történő bővítéses rekonstrukciójára. A beruházáshoz szükséges pénzbeni pályázati önerőt – 2oo7. évben 14.551 eFt; 2oo8. évben 29.o87 eFt-ot – a beruházási ütemnek megfelelően éves költségvetési rendeletében biztositja.

 

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtására, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: azonnal, illetve az éves költségvetési rendeletek készítése

 

2. Heves Megye Közgyűlése úgy dönt, hogy az Arany János Általános Iskola és Szakiskola kollégiummal történő bővítéses rekonstrukciója beruházás megvalósításához az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus „A hátrányos helyzetű – beleértve a roma és értelmi fogyatékos –gyermekek integrációja” célkeretére benyújtott pályázat – melynek főbb költségösszetevői: beruházási összköltség: 416.462 eFt; igényelt támogatás: 353.993 eFt;  saját erőből természetbeni hozzájárulás: 19.831 eFt; saját erő pénzbeni mértéke: 42.638 eFt – pénzbeni önereje részbeni kiváltására, 5o %-os támogatási mértékre 21.319 eFt-ot igényelve pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által kezelt EU Önerő Alapra.

 

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a pályázat benyújtására, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: 2oo6. május 3o.

 

3. Heves Megye Közgyűlése döntött, hogy 23.2oo eFt összegre vis-maior támogatási igényt nyújt be a Heves Megyei Területfejlesztési Tanácshoz az egri vár romterületén a kedvezőtlen időjárás okozta veszélyhelyzet elhárítására.

 

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a vis-maior kérelem benyújtására, a szükséges nyilatkozatok megtételére.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

              Kun Zoltán irodavezető

Határidő: azonnal

 

5./ napirendi pont

 

 

A Heves Megyei Települések Szövetsége kérelmének megvitatása.

 

Balázs József

 

A kérelmet nem ismeri, csupán az előterjesztést. A gondot abban látja, hogy korábban más települési feladatokhoz a Megyei Közgyűlés pénzeszközt adott át.

Meg kellene világosan határozni azt, hogy a megye mit vállal fel. Meg kell határozni, hogy mi a Megyei Önkormányzat kötelező feladata, és mely feladatok azok, amelyekhez pénzeszközt tud biztosítani.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

A kérelem olyan dolgokat tartalmaz, melyek a települési önkormányzatok feladatát képezik. Ehhez az állam 9o %-os támogatást ad. Nem emlékszik arra, hogy nem fejlesztési feladathoz adott volna támogatást az Önkormányzat.

A személyekről való gondoskodás minden esetben az adott település feladata.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását.

 

A Közgyűlés 23 igen, 5 nem szavazattal és 7 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

38/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

A Heves Megyei Közgyűlés megtárgyalta a Heves Megyei Települések Szövetségének pénzügyi alap létrehozására irányuló kérelmét tartalmazó előterjesztést.

A Közgyűlés nem hozza létre a Heves Megyei Települések Szövetsége által javasolt pénzügyi alapot a Megyei Önkormányzat forráshiánya miatt, mivel nem kötelező megyei feladat.

 

Felelős: Sós Tamás  Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 

6/ napirendi pont

 

Javaslat a Bartakovics Béla Művelődési Központ közművelődési megállapodásának módosítására.

 

Dr. Benkár József

 

Hasonló napirendet tárgyalt tegnap Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése is.

Az előterjesztés 11. pontját a városi képviselő testület a következő szöveggel fogadta el:

 

„A tulajdonos Egri Főegyházmegye, a Heves Megyei Önkormányzat, valamint Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felek jelen közművelődési megállapodást – az alább részletezett rendes felmondás jogának fenntartása mellett – annak módosítása időpontjától kezdődő 2o /húsz/ éves időtartamra hozzák létre, támogatva ezzel Heves Megye és Eger Megyei Jogú Város lakosságának kulturális kikapcsolódását. Jelen megállapodást bármelyik fél indoklás nélkül egy éves felmondási idővel, félév vagy év végére felmondhatja.”

 

Ez tartalmilag kicsit más, mint ami a mi anyagunkban az előzetes előkészítés alatt szerepelt. Cél az volt, hogy kikötik a megállapodásban, mely szerint 2o évre lemondanak a rendes felmondás jogáról a szerződő felek. Ezzel elérték volna azt a célt, hogy bizonyos pályázati lehetőségeknél az intézmény is pályázhatott volna.

E miatt már két esetben fordult elő, hogy nem fogadták be az intézmény pályázatát.

Javasolta, hogy a Közgyűlés most fogadja el a város által jóváhagyott szöveggel a szerződés módosítást, természetesen a Főegyházmegyei Hivatallal egyeztetni kell. Amennyiben ez a szövegmódosítás a gyakorlatban nem éri el azt a célt, hogy az intézmény is pályázhasson, akkor újra kell tárgyalni a szerződésnek ezen részét.

 

Faludi Sándor

 

Mivel Eger az egyházmegye székhelye, jelentős  a keresztény hitvallású lakosság száma, egy plusz személy beállítása válna szükségessé a közös költségvetésből, aki kifejezetten olyan rendezvényeket szervezne, amelyek a keresztény erkölcs szempontjából előrevivő értékrendet erősítenék.

 

Sós Tamás

 

Az előterjesztés 6. pontjában szerepel a Faludi úr által felvetett kérdés.

 

Keresztes György

 

Az eddigi működés során sem volt probléma, hisz a Kolping család az intézmény keretében működik.

 

Hudák Tamás

 

Három, vagy négy oldalú megállapodásról van szó?

 

Sebestyén János

 

Intézményi társulásként működik, melynek tagjai a két önkormányzat és az egyház delegáltja.

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

Dr. Benkár József

 

Hogy a város és az egyházmegye között milyen egyeztetés történt, arról nincs tudomása. Az eredeti elképzelés az volt, hogy határozatlan idejű jogviszonyt határozott idejűvé alakítsák át.

A megállapodás három oldalú, 3 fél írta alá az eredeti szerződést is.

 

Dr. Kovács Gergely

 

Az Érsek Atya egyetért az előterjesztéssel, támogatja a megállapodásban foglaltakat.

 

Faludi Sándor

 

A változást az eredeti szerződéshez képest a dőlt betűs szövegrészek képezik. Kicsit értelmetlennek tartja, hisz ilyen jellegű programok eddig is szerepeltek a művelődési központ programjában.

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását. Faludi úr által felvetett kérdésekre pedig az intézményfenntartó társulást irányító Bizottság ülésén térjenek vissza.

 

A Közgyűlés 33 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

39/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése egyetért a Bartakovics Béla Művelődési Központ közművelődési megállapodásának módosításával, és az abban foglaltakat támogatja. Felkéri elnökét a módosított közművelődési megállapodás aláírására.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 

7/ napirendi pont

 

Javaslat a Lesznai Anna Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat Alapitó Okiratának módositására.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Közgyűlés egyhangu szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

4o/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a Lesznai Anna Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta és jóváhagyta, hogy az intézmény alaptevékenysége „fejlesztő iskolai oktatás”-sal egészüljön ki.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

 

 

8/ napirendi pont

 

Javaslat a közoktatási intézmények kötelező felszerelései és eszközei beszerzésére irányuló pályázati önerő biztosítására.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

41/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

1. Heves Megye Közgyűlése az Arany János Általános Iskola és Szakiskola Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó tantermi bútorzat beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a Heves Megyei Önkormányzat a pályázathoz szükséges önerőt – 35o.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzata terhére biztosítja.

 

2. Heves Megye Közgyűlése a Mlinkó István Általános Iskola, Diákotthon és Szakszolgálat Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó oktatási segédeszközök beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 3oo.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

3. Heves megye Közgyűlése a Szalaparti Speciális Oktatási-Nevelési Központ és Szakszolgálat Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó tantermi felszerelések beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 35o.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.             

 

4. Heves Megye Közgyűlése a  Benedek Elek Általános Iskola Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó tantermi felszerelések beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 186.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

5. Heves Megye Közgyűlése a Lesznai Anna Általános Iskola, Óvoda és Szakszolgálat Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó oktatási segédeszközök beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 35o.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

6. Heves Megye Közgyűlése a Körzeti Nevelési Tanácsadó hatvan Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó fejlesztő oktatási segédeszközök beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 24o.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

7. Heves Megye Közgyűlése a Petőfi Sándor Általános Iskola Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó oktatási segédeszközök beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 35o.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

8. Heves Megye Közgyűlése a Körzeti Nevelési Tanácsadó Gyöngyös Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó vizsgáló és terápiás eszközök beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 1oo.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

9. Heves Megye Közgyűlése a József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó tantermi eszközök beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 36o.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

1o. Heves Megye Közgyűlése a Vak Bottyán János Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó oktatási segédeszközök beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 228.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

11. Heves Megye Közgyűlése a Damjanich János Ipari Szakképzési Intézet Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó tantermi eszközök beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 35o.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

12. Heves Megye Közgyűlése a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó oktatási szemléltető segédeszközök beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 1oo.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

13. Heves Megye Közgyűlése a Károly Róbert Kereskedelmi, Vendéglátóipar és Idegenforgalmi Szakközépiskola Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó oktatási segédeszközök beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 1oo.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményei pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

14. Heves Megye Közgyűlése a Kocsis Albert Zeneiskola Közoktatási Közalapítványhoz benyújtandó oktatási eszközök /hangszerek/ beszerzését célzó pályázatát támogatja. Sikeres pályázat esetén a pályázathoz szükséges önerőt – 1oo.ooo.-Ft-ot – a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

Határidő: értelem szerint

 

9/ napirendi pont

 

Javaslat a pedagógiai szakszolgálat ellátására 2oo6. évben kapott normatív támogatás intézmények részére történő átadására.

 

Keresztes György

 

A határozati javaslat szerint a végrehajtási határidő 2oo6. december 31. Mikor fogják megkapni a pénzt az érintettek?

 

Dr. Benkár József

 

A Közgyűlés döntését követően rendelkezésükre áll a pénzügyi keret, melyet folyamatosan utalnak az intézmények részére.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta az előterjesztés és a határozati javaslat elfogadását.

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

42/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése a pedagógiai szakszolgálati feladatokra 2oo6. évben rendelkezésre álló kötött felhasználású normatív támogatást a fenntartásában működő pedagógiai szakszolgálatot ellátó közoktatási intézmények részére az alábbiak szerint engedélyezi felhasználni:

 

Mlinkó István Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon

és Szakszolgálat                                                                                                    1.5oo.ooo

Szalaparti Speciális Oktatási Nevelési Központ és Szakszolgálat,

Eger                                                                                                                         1.6oo.ooo

Heves Megyei Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Nevelési

Tanácsadó                                                                                                            13.5oo.ooo

Benedek Elek Általános Iskola                                                                                45o.ooo

Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola és Szakszolgálat                                  1.9oo.ooo

Körzeti Nevelési Tanácsadó /Hatvan/                                                                  1.9oo.ooo

Arany János Általános Iskola és Szakiskola                                                       3.15o.ooo

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda                                                               35o.ooo

Körzeti Nevelési Tanácsadó /Gyöngyös/                                                            3.5oo.ooo

József Attila Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium                                31o.ooo

Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola                                                         5o.ooo

Damjanich János Ipari Szakképző Intézet                                                                5o.ooo

Károly Róbert Ker.Vend.és Idegenforg. Szakképző Iskola                                     5o.ooo

Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola                                                  5o.ooo

Vak Bottyán János Müsz. És Közgazd. Szakközépisk. és Kollégium                   5o.ooo

Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete                                              25o.ooo

Családsegitő- és Gyermekjóléti Szolg. Nevelési Tanácsadó P.vására          5.ooo.ooo

 

Összesen:                                                                                                             33.66o.ooo

 

Felelős: az előirányzatok cél szerinti felhasználásáért és

              Elszámolásáért: az érintett intézmények vezetői

Határidő: 2oo6. december 31.

 

1o/ napirendi pont

 

Javaslat pályázati önerő biztosítására az Arany János Általános Iskola részére

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

43/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

Heves Megye Közgyűlése támogatja az Arany János Általános Iskola és Szakiskola Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottsághoz benyújtandó pályázatát, mely informatikai eszközök beszerzését célozza. A pályázathoz szükséges önerőt, sikeres pályázat esetén 4o2.ooo.-Ft-ot a Heves Megyei Önkormányzat a 2oo6. évi költségvetése működési céltartalék intézményi pályázati saját erő előirányzat terhére biztosítja.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

Határidő: értelem szerint

 

11/ napirendi pont

 

Beszámoló az Arany János Általános Iskola és Szakiskola, Eger tevékenységéről.

Az Arany János Általános Iskola és Szakiskola szakmai tevékenységének Művelődési Bizottsági véleményezése.

Beszámoló az Arany János Általános Iskola és Szakiskola pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól.

 

Fülöpné Zámborszki Mária

 

Az intézmény 41 éve szolgálja a közoktatást, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását.

A tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű tanulókat oktatják 1-8 osztályos formában.

Az általános iskolából különböző középiskolába tanulnak tovább az arra alkalmas gyermekek, míg a többiek speciális iskolában folytatják tovább tanulmányaikat.

Felnőtt oktatás is folyik az intézményben azon fiatalok számára, akik a tankötelezettségi korhatárig nem tudták elvégezni az általános iskolát. Nagy gondot fordítanak a gyermekek hasznos szabadidő eltöltésére, erkölcsi nevelésére is.

 

Tagjai az Egri Kistérségi Integrációs Szakképzési Központnak. Készülnek a készségfejlesztő speciális szakiskola megvalósítására.

Az intézmény gazdálkodása a vizsgálatok alapján is rendben van, tavaly óta hozzájuk tartozik a Tardosi Sporttábor gazdálkodása, problémamentes volt a két szervezet fúziója.

 

Megköszönte a Közgyűlésnek, a szakirodának az intézménynek nyújtott támogatását.

 

Hangrád Lajos

 

Az Arany János Általános Iskola a fokozottan súlyos, hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozik. A Bizottság kihelyezett ülést tartott az intézményben, ahol megállapították, hogy az épület külső és belső állaga nagyon elavult, a fejlesztési igények az intézmény részéről valósak.

Az iskola a szűkös anyagi keretei mellett a maximumot nyújtja az ott gondozott gyermekek részére.

 

Sós Tamás

 

Megköszönte azt a magas színvonalú szakmai munkát, amelyet az igazgatónő és kollégái végeznek.

 

Javasolta az előterjesztés elfogadását.

 

A Közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

44/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

1. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta az Arany János Általános Iskola és Szakiskola tevékenységéről szóló beszámolót, és azt elfogadta.  Nagyra értékeli az intézményben folyó nevelést, oktatást, egyben köszönetét és elismerését fejezi ki az intézmény vezetőjének és valamennyi dolgozójának a lelkiismeretes, magas színvonalú, áldozatkész munkáért.

 

2. A Heves Megyei Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Arany János Általános Iskola és Szakiskola alaptevékenysége készségfejlesztő speciális szakiskolai képzéssel bővüljön. Ehhez készüljön átfogó szakmai program és gazdasági terv.

Továbbra is keresni kell a pályázati és egyéb lehetőségeket az intézményi többletfeladatok ellátásához szükséges kollégiumi beruházás megvalósításához.

Felelős: - a szakmai és gazdasági terv elkészítéséért Fülöpné Zámborszki Mária

                az intézmény igazgatója

              - a beruházás megvalósításáért Sós Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: 2oo6. június 3o., illetve értelem szerint

3. Az iskola működési feltételeinek javítása, valamint az intézményben folyó munka      
zavartalansága érdekében a fenntartó anyagi lehetőségeinek függvényében vizsgálja meg pedagógiai asszisztensek biztosításának lehetőségét.

 

Felelős: Sós Tamás Közgyűlés elnöke

Határidő: 2oo7. január 31.

 

4. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta az Arany János Általános Iskola és Szakiskola pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámolót és azt elfogadta.

 

Felelős: Dr. Benkár József főjegyző

Határidő: azonnal

 

12/ napirendi pont

 

Beszámoló a HMÖ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata szakmai tevékenységéről, különös tekintettel a nagykorúvá vált fiatalok önálló életkezdéséhez nyújtott támogatásra.

A HMÖ Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata tevékenységének bizottsági véleményezése.

 

Bozáné Novák Ibolya

 

A Szakszolgálat kiemelt feladata a nagykorúvá nevelés. 1978. óta segítik a nagykorúak elindulását az életbe. 3o8 főnek tudtak lakást vásárolni, és úgy indították útra őket, mintha családból történt volna mindez.

A Közgyűlés számos anyagi áldozatot hozott azért, hogy ezek a fiatalok lakáshoz tudjanak jutni.

Megköszönte az eddig nyújtott támogatást mind a Közgyűlésnek, mind pedig az Önkormányzatnak.

 

Dr. Lénárt András

 

Az intézményben magas színvonalú szakmai munka folyik, melyről személyesen is meggyőződött.

További munkájukhoz hasonló eredményeket kívánt.

 

Barabásné Czövek Ágnes

 

2oo5-ben jelentősen lecsökkent azoknak a száma, akik létfenntartásukat önállóan nem tudják ellátni.

Ez lett a tendencia, vagy nem teljes év anyaga került be?

 

Keresztes György

 

A beszámolót az Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. Elismerését fejezte ki az intézmény vezetőjének, és az ott dolgozó személyzetnek.

 

Bozáné Novák Ibolya

 

A gyermekvédelem olyan terület, ahol nem lehet szabályozni. Azért csökkent a szám, mert ezen fiatalokkal foglalkozó kollégák azon fáradoznak, hogy minél hamarabb el tudják ereszteni a fiatalok kezét, és próbáljanak a saját lábukon megállni.

Ez évben négy fiatal fog lakásvásárláshoz támogatást kapni.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Igazgató asszony vezetésével az intézményben magas színvonalú munka folyik, melyért elismerését fejezte ki.

 

Javasolta a beszámoló és határozati javaslat elfogadását.

 

A Közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

45/2oo6. /IV.28./ közgyűlési határozat

 

1. Heves Megye Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta a Heves Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata tevékenységéről szóló beszámolóját és annak szakmai előterjesztését. Pozitívan értékeli az intézményben folyó magas színvonalú szakmai tevékenységet, egyben elismerését fejezi ki az intézmény vezetésének és kollektívájának.

 

2. Javasolja az intézmény vezetőjének, hogy a lehetőségek minél teljesebb mértékű megvalósításával a továbbiakban is tegyen meg mindent a nagykorú fiatal felnőttek önálló életkezdésének elősegítése érdekében.

 

Felelős: Intézményvezető

Határidő: folyamatos

 

13/ napirendi pont

 

Tájékoztató a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2oo5. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

Sós Tamás

 

Javasolta a tájékoztató tudomásul vételét.

 

„A Közgyűlés a Heves Megye Fejlesztéséért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága 2oo5. évi ellenőrzési tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul vette.”

 

14/ napirendi pont

 

Tájékoztató Heves megye főjegyzője részére a 2oo5. évre meghatározott teljesítménykövetelmények teljesítésének értékeléséről.

 

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

 

 

Sós Tamás

 

Javasolta a tájékoztató tudomásul vételét.

 

„A Közgyűlés Heves megye főjegyzője részére a 2oo5. évre meghatározott teljesítmény követelmények teljesítésének értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul vette.”

 

15/ napirendi pont

 

Válasz Keresztes György képviselő interpellációjára.

 

Dr. Benkár József

 

A kórházi beszámoló a májusi közgyűlésen kerül megtárgyalásra, így a még nyitva maradt kérdésekre vissza tudnak térni.

 

/Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el./

 

Sós Tamás

 

Javasolta, az interpellációs kérdésre adott válasz tudomásul vételét.

 

„A Közgyűlés, és az interpellációt benyújtó Keresztes György úr az interpellációra adott választ tudomásul vette.”

 

Dr. Benkár József

 

Keresztes György úr újabb interpellációt terjesztett elő, melyet az idő rövidsége miatt már nem tudtak kipostázni.

 

/Keresztes György szó szerint felolvasta az interpellációt, mely a jegyzőkönyv irattári példányához csatolásra került./

 

Az interpellációra a választ az alábbiakban adta meg:

 

a Gyöngyösi Orczy-kastély tulajdoni viszonyai:

 

-         A kastélykert a gyöngyösi 1629/1 és az 163o/16 hrsz. alatt Gyöngyös város Önkormányzatának tulajdonaként van nyilvántartva az ingatlan-nyilvántartásban.

-         A kastélyépület 1629/2 hrsz. alatt szerepel az ingatlan-nyilvántartásban a Megyei Önkormányzat tulajdonaként.

 

1/ A Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2oo4. május 28-i ülésén döntött arról, hogy 82o millió forint projekt összeggel Gyöngyös gesztorságával induljon el az Orczy-kastély rekonstrukciója, a ROP pályázaton nyert forrásból. /54/2oo4. /V:28./ határozat/

 

2/ A 22/2oo5. /III.25./ közgyűlési határozattal rendeztük a közbeszerzések bonyolításának rendjét. /Gyöngyös bonyolítja a közbeszerzéseket, a kiviteli tervezéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás kivételével./

 

A konkrét kérdésekre a válasza:

 

1/ Van kizárólagosság jogára kötött szerződés, de nem a terület, hanem a kastély helyiségei közül 67 m2-nyi területre. Ez a szerződés 5 évig tart, 2oo6. szeptember 1-től 2o11. szeptember 1-ig. /múzeumi szervezet vezetője és a Kft. Ügyvezetője kötötte/ a 12/1995. /V.26./ HMÖ rendelet 4. §-a alapján.

Ez a szerződés a kastélykertet nem érinti, nem tárgya a megállapodásnak.

A két önkormányzat a közösen megvalósítandó projektben a beruházott értékek aktiválásáról az alábbiak szerint állapodott meg:

 

a/ Ami a kastélyt gazdagítja: a Megyei Önkormányzatot illeti

b/ Ami a kertet gazdagítja : Gyöngyös Önkormányzatát illeti.

 

2/ A természettudományi pavilon és a szabadtéri múzeumi részek a projekt, vagyis a címzett támogatás második ütemében valósulnak meg /értéke 1.3 milliárd forint/. Ez gyöngyösi tulajdonba kerül, a múzeumi szervezet üzemelteti 15 évig múzeumi célokat szolgálva.

 

3/ A tulajdonegyesítésre vonatkozó politikai szándékról nincs tudomásom. Az elidegenítést a ROP pályázati feltételek 5 évig kizárják.

 

4/ A kastélykertet megterhelő földhasználati és szolgalmi jog véleményem szerint egy esetleges tulajdonrendezési eljárást nem nehezítené.

 

A kastélykertben létesítendő vendéglátó egység megépítéséhez a városnak nem kellett a megyével egyeztetni, mert a tulajdonos jogán ő a rendelkezési jog kizárólagos gyakorlója. Nem tulajdonközösség áll fenn a két önkormányzat között, hanem osztott tulajdonok illetik mindkét önkormányzatot. Más lenne a helyzet, ha az ingatlan együttesre a két önkormányzatot eszmei hányadok szerint illetné a tulajdonjog.

 

Kérte, az interpellációra adott választ Képviselő Úr elfogadni szíveskedjék.

 

Merczel József

 

Április 6-án az Orczy-kastélyban Bozóki miniszter úr  sajtótájékoztató keretében bejelentette, hogy 1 milliárd 52 millió forint értékű címzett támogatást nyert a megye a rekonstrukcióra. Ezen a sajtótájékoztatón részt vett a város polgármestere, több országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés alelnöke,a területfejlesztésért felelős köztisztviselő is. Munka jellegű megbeszélés is zajlott. Nem hiszi, hogy ez az interpelláció témáját kell hogy képezze.

 

Egyébként az interpelláció ismét az Alapszabályban megadott határidőn túl érkezett. Ha ezt a szabályt betartják, akkor az interpellációra adott választ csak a következő közgyűlésen lehetett volna megtenni.

 

Keresztes György

 

Megnyugtató, hogy a Megyei Önkormányzat intézményei részéről nem történt jogsértés. Főjegyző úrtól a választ elfogadta.

 

Sós Tamás

 

Ezzel a mai ülés végére értek. Megköszönte az ülésen való részvételt, és azt bezárta.

 

 

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

 

Sós Tamás                                                                                           Dr. Benkár József

Heves Megyei Közgyűlés elnöke                                            Heves Megye főjegyzője